Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 9. maj 2012 kl Gildesalen på Nordstrand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerz M Ø D E R E F E R A T. fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand. Mødetid: Onsdag den 9. maj 2012 kl. 17.00. Gildesalen på Nordstrand"

Transkript

1 Partnerz N ø r r e s u n d b y - F r e d e r i k s h a v n - H j ø r r i n g Sagsnr.: LFA/LSN Dato: 6. juni 2012 Åstrupvej 9 DK-9800 Hjørring Telefon Telefax Giro CVR-nr M Ø D E R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Nordstrand Mødetid: Onsdag den 9. maj 2012 kl Mødested: Mødedeltagere: Gildesalen på Nordstrand Lars Fogh-Andersen Ingelise Hansen Henrik Carlsen Margit Pedersen Lis Bay Poulsen Else Jepsen Tom Pedersen Afbud: Mogens Bertelsen Referent: Lars Fogh-Andersen - o o o o o o o - Side 1 af 6

2 01. Toms kvarter: a) Administrator har fra en ejer modtaget en anmodning om refusion af udgifterne i tilknytning til en vandskade i august Bestyrelsen afviser anmodningen. Tom oplyste, at han dengang var blevet kontaktet af ejeren, og at han overfor vedkommende havde tilkendegivet, at udgifter i forbindelse med vandindtrængning i lignende situationer var blevet afholdt af ejerne af de berørte lejligheder. Der var i øvrigt blandt mødedeltagerne enighed om, at bestyrelsen/administrator altid skal orienteres straks i det omfang, der af ejere eller andre rejses økonomiske krav overfor foreningen. Administrator orienterer den pågældende ejer. b) Det vedtoges, at Toms kvarter fremover afholdes den 1. onsdag i hver måned fra kl c) Tom har drøftet fugtproblemerne i vest-facaden med murermester H. P. Jepsen, der uden nærmere tekniske undersøgelse har vurderet, at en afhjælpning vil være forbundet med udgifter i størrelsesorden kr ,00. Administrator tilkendegav, at der efter hans opfattelse var tale om et problem, der formentlig kan henføres til usædvanlig meget nedbør i 2011, hvilket har medført vandmætning af ydermuren med efterfølgende vandindtrængning i bagmuren, således at problemet efterfølgende kan have løst sig selv gennem udtørring. Der var enighed om, at der skal foretages en egentlig teknisk vurdering, inden afhjælpning iværksættes. Henrik Carlsen og Tom taler med murermesteren herom. d) Den stiplede gule kantstensmarkering i parkering forbudt område må opretholdes og der etableres således ikke ubrudt gul kantstensmarkering. 02. Godkendelse af referat: Referat fra bestyrelsesmødet den 29. marts 2012 blev godkendt. 03. Opfølgning siden sidste møde: a) Bestyrelsen var enig om, at uformelle bestyrelsesbeslutninger i tiden siden sidste møde gøres officielle i forbindelse med de bestyrelsesmøder, hvor administrator deltager. Side 2 af 6

3 b) Bestyrelsen vedtog at forhøje prisen for alle vaskeriydelser med kr. 2,00 pr. ydelse. Forhøjelsen træder i kraft snarest muligt. c) Bestyrelsen har konstitueret sig: Formand Margit Pedersen Næstformand Henrik Carlsen Sekretær Ingelise Hansen Menige bestyrelsesmedlemmer Lis Bay Poulsen og Mogens Bertelsen Suppleant Else Jepsen d) Tom deltager som udgangspunkt ikke længere i bestyrelsesmøder, hvor administrator er til stede. e) Der er ansat sommerferieafløser, Palle Nielsen, i ugerne Lis instruerer den pågældende og drager omsorg for, at administrator modtager relevante data vedrørende afløseren. 04. Mødeplan 2012: Med mødeindkaldelsen var udsendt forslag til mødedatoer for den resterende del af Med bemærkning om, at bestyrelsesmøde i august flyttes til den 15. august, blev mødeplanen godkendt, idet møderne selvsagt ville kunne flyttes efter behov. Lis blev bemyndiget til at vurdere mulighederne for gennemførelse af et ø-baseret bestyrelsesmøde før eller efter sommerferien. 05. Vedligeholdelsesplan: Henrik havde til mødet udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der omdeltes. Administrator opfordrede til, at planen nærmere bearbejdes og at de enkelte poster kapitaliseres med udgangspunkt i, hvad der forventes af udgifter set over en 10-årig periode. Med udgangspunkt heri, udarbejdes der et vedligeholdelsesbudget, der skal sikre, at der ved fastsættelsen af de årlige fællesudgifter afsættes et passende beløb til dækning af de forventede fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Side 3 af 6

4 Arbejdet med vedligeholdelsesplanen skal af hensyn til budgetteringen for 2013 m.v. være afsluttet senest med udgangen af november Bemærkninger til regnskab for januar kvartal 2012: Der var ingen bemærkninger, udover at bestyrelsen erklærede sig tilfreds med administrators håndtering. Balance incl. kontokort sendes af administrator til bestyrelsen mandag/tirsdag inden de programsatte onsdagsbestyrelsesmøder. 7. Punkter fra generalforsamlingen: a) Indfrielsesvilkår for fælleslån i Spar Nord Bank A/S: Administrator er af Spar Nord Bank A/S blevet orienteret om, at en straksindfrielse af fælleslånet med aktuel restgæld kr ,00 vil udløse et kurstab på omkring kr ,00. Kurstabet opgjort i forhold til lejlighedsstørrelser kunne anskueliggøres som følger: 54 m 2 x ,00 : m 2 = kr ,25 63 m 2 x ,00 : m 2 = kr ,96 66 m 2 x ,00 : m 2 = kr ,53 67 m 2 x ,00 : m 2 = kr ,72 70 m 2 x ,00 : m 2 = kr ,28 75 m 2 x ,00 : m 2 = kr ,23 96 m 2 x ,00 : m 2 = kr , m 2 x ,00 : m 2 = kr ,51 Dette skal sammenholdes med, at renteudgiften frem til 2018, hvor lånet kan indfries uden kurstab, vil beløbe sig til i alt anslået (7,5 % af ,00 i 6 år) kr , m 2 x ,00 : m 2 = kr ,13 63 m 2 x ,00 : m 2 = kr ,45 66 m 2 x ,00 : m 2 = kr ,90 Side 4 af 6

5 67 m 2 x ,00 : m 2 = kr ,05 70 m 2 x ,00 : m 2 = kr ,50 75 m 2 x ,00 : m 2 = kr ,25 96 m 2 x ,00 : m 2 = kr , m 2 x ,00 : m 2 = kr ,75 En indfrielse forudsætter, at de enkelte ejere straks indbetaler deres forholdsmæssige andel af indfrielsesbeløbet, og indfrielsen vil alt afhængig af den enkelte ejers økonomiske situation, udløse et rentetab eller en renteudgift samt låneomkostninger for den enkelte ejer. Efter administrators vurdering vil en straksindfrielse derfor kun være en fordel for de, der allerede i dag har likvid kapital til rådighed for indfrielsen, idet låneomkostninger til optagelse af et lån i størrelsesorden af kr ,00 alt andet lige vil være uforholdsmæssig store, ligesom rentesatsen vil afhænge af den enkelte låntagers privatøkonomiske situation, herunder om lånet optages som kreditforeningslån eller banklån. Den rente, foreningen i dag betaler vedrørende fælleslånet, svarer nogenlunde til den rente, der gennemsnitligt vil skulle betales for et banklån, mens udgiften til bidrag og rente vedrørende et fastforrentet realkreditlån formentlig vil være på omkring halvdelen af foreningens renteudgift. Bestyrelsen besluttede, at man efter offentliggørelse af dette mødereferat vil afvente reaktionerne fra de enkelte ejere med henblik på afklaring af, om der skulle være et generelt ønske om straksindfrielse af fælleslånet. En indfrielse kræver efter bestyrelsens opfattelse 100 % opbakning og bestyrelsen tilkendegav, at det er bestyrelsens klare udgangspunkt, at man ikke vil medvirke til delindfrielser, idet dette erfaringsmæssigt vil påføre ejerforeningen administrative ulemper, der langt overstiger de trods alt begrænsede fordele, som i bedste fald vil opnås ved en enkelt ejers delindfrielse. Bestyrelsen tolker vedtægterne således, at delindfrielse kun kan finde sted i forbindelse med selve låneoptagelsen, således at en efterfølgende førtidig indfrielse af lånet alene kan foretages som en samlet indfrielse. Side 5 af 6

6 Foreløbig har kun en enkelt ejer udtryk ønske om at kunne foretage delindfrielse. Administrator vil direkte orientere den pågældende om administrators/bestyrelsens holdning i relation til delindfrielse. b) Rygeregler: I forbindelse med generalforsamlingen blev der udtrykt ønske om et generelt rygeforbud i opgangene. Der var ikke i bestyrelsen flertal for at indføre et rygeforbud, men en enig bestyrelse henstiller, at der ikke ryges i opgangene. Følges henstillingen ikke, vil bestyrelsen på ny genoverveje om der skal indføres et egentligt forbud. 09. Eventuelt: Der forelå ikke noget til behandling under dette punkt. Som referent: Lars Fogh-Andersen Side 6 af 6

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde15052003

Bestyrelsesmøde15052003 Page 1 of 5 Bestyrelsesmødereferat Sted: Hasseris Kirkes mødelokale Tidspunkt: Torsdag den 15.5.2003 kl. 19.30 Deltagere: Jørgen Svensson Afbud: Per Studsholt Torben Thorup Niels Melchior Jensen (suppleant)

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. A/B Lille Odinshøj

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. A/B Lille Odinshøj HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Lille Odinshøj År 2013, mandag den 24. juni 2013 kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere