Årsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Gudme Raaschou"

Transkript

1 Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou

2 Kort om strukturen i årsrapporten Gudme Raaschous årsrapport er opbygget med en række generelle afsnit og afsnit om de enkelte afdelinger. I de generelle afsnit indgår en beskrivelse af den økonomiske udvikling i 20 og forventningerne til udviklingen i 2014, som har haft eller ventes at få en generel indflydelse på afkastudviklingen i de enkelte afdelinger. Endvidere beskrives de generelle risici og foreningens risikostyring. I afsnittet for de enkelte afdelinger indgår en beskrivelse af afdelingens profil samt afdelingens beretning og regnskab for 20. For at få et samlet billede af udviklingen samt de særlige forhold og risici, der påvirker afdelingerne, kan det være nyttigt at læse såvel de generelle som de afdelingsspecifikke afsnit. Grafisk produktion: meyer & bukdahl as 2 Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Årsrapport 20 2

3 Indhold Foreningsoplysninger Forord Ledelsesberetning... 6 Økonomiske omgivelser i Forventninger til Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Beretning og årsregnskab: 1. januar 31. december Information om indhold i afdelingernes beretning og regnskaber Anvendt regnskabspraktsis Afdeling Selection Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Nordic Alpha Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Danske Aktier Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Emerging Markets Aktier Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Classics Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling European High Yield Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling US High Yield Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Emerging Markets Debt Beretning Resultatopgørelse, balance og noter Fællesnote Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Indhold 3

4 Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Forord Ledelsesberetning Påtegninger Årsregnskab Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Gudme Raaschou Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Reg.nr. i Finanstilsynet: Stiftet: 1. november 2000 Hjemsted: Frederiksberg Kommune Regnskabsår: 1. januar-31. december Generalforsamling Investeringsforeningen Gudme Raaschou afholder ordinær generalforsamling onsdag den 2. april 2014, kl. 15, på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Bestyrelse Nis Jul Clausen (formand) Kjeld Iversen (næstformand) Bodil Rosenbeck Niels Mazanti Ole Bergsten Investeringsforvaltningselskab Invest Administration A/S Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg Telefon: Revisor KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks Frederiksberg Telefon: Depotselskab og navnenoteringssted Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11, Postboks 2117, 1014 København K Telefon: Tilsynsmyndighed Finanstilsynet Århusgade 110, 2100 København Ø Telefon: Årsrapport Foreningsoplysninger 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Foreningsoplysninger Årsrapport 20 4

5 Forord Foreningsoplysninger Forord Ledelsesberetning Påtegninger Årsregnskab Forord Foreningens bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 20 i den form, hvori den vil blive forelagt til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 2. april blev et år med betydelige stigninger på aktiemarkederne og moderate afkast på obligationsmarkederne. Renteniveauet fortsatte, om end med bevægelser henover året, på et historisk lavt niveau, hjulpet på vej af en meget lempelig pengepolitik i flere betydende økonomier. De moderate afkast harmonerede med, at forventningerne til året var afdæmpet positive. Aktiemarkederne udviklede sig imidlertid betydeligt mere positivt end forventet uagtet, at emerging markets-landene leverede en mere beskeden vækst end ventet. Den positive udvikling på aktiemarkederne blev især båret på vej af to forhold. For det første kom der stadig mere faste signaler om bedring af den økonomiske vækst, særligt i USA, som var til gunst for virksomhedernes indtjening. For det andet accepterede investorerne, i en fortsat søgning mod afkast, at aktierne blev dyrere målt på nøgletal, hvilket stiller ekstra krav til virksomhederne i Efter en årrække med omkostningsbesparelser er perspektivet for 2014, at øget indtjening skal opnås gennem større omsætning. Den økonomiske vækst forventes derfor i 2014 i endnu højere grad at få betydning for udviklingen i aktiekurserne. Efter betydelige stigninger i de seneste to år, er forventningerne til 2014 afdæmpet positive. Væksten i verdensøkonomien er tiltagende, og de negative effekter af finanskrisen på forbrug og investeringer er aftagende. Det kan omsætte sig i moderat positive finansielle markeder, forventeligt højere for aktier end for danske stats- og realkreditobligationer, hvor renten er lav. På bestyrelsens vegne Nis Jul Clausen (formand) Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Forord 5

6 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger Forord Ledelsesberetning Påtegninger Årsregnskab De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Ledelsesberetning Foreningens formue steg til 5,8 mia. kr. ved udgangen af 20 fra 4,6 mia. kr. i starten af året. Udviklingen skyldtes primært tilgang i afdeling Emerging Markets Aktier samt positive driftsresultater i alle afdelingerne. Det regnskabsmæssige resultat for alle afdelingerne blev under ét på 237 mio. kr. i 20. I henhold til foreningens vedtægter indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte for indkomståret 20 som vist i tabellen nederst på siden. I tabellen er også vist resultat, afkast og formue i de enkelte afdelinger. Kursudviklingen i afdelingens indre værdi er primært et resultat af udviklingen i afdelingens portefølje af værdipapirer og andre finansielle instrumenter. Udviklingen i en afdelings portefølje er sammen med afdelingens udgifter bestemmende for afdelingens indre værdi. Årets afkast er bestemt af forskellen mellem en afdelings indre værdi primo og ultimo året. Alle afdelinger, hvis investeringer knyttede sig til de mere modne økonomier, opnåede positive resulta- Året i hovedoverskrifter High Yield obligationer blev begunstiget af lave konkursrater og bedring af økonomierne. Markedet for Emerging markets obligationer skuffede med negative afkast. Betydelige stigninger på aktiemarkederne, om end kursstigningerne blev mindst på aktier i de større selskaber. Væskten i verdensøkonomien blev forbedret, særligt i USA, mens Europa har fået begyndende vækst efter recession. Emerging Market-landene bidrog mindre end forventet til væksten. Udfordringer i USA om vedtagelse af budget og om centralbankens obligationsopkøb gav usikkerhed undervejs. Foreningens samlede formue er i årets løb steget fra 4,6 mia. kr. til 5,8 mia. kr. Afdelingernes resultat, afkast, formue og udbytte Formue, ultimo Forslag til ud- Resultat Afkast 20 bytter for 20 Afdeling (mio. kr.) (%) (mio. kr.) (kr. pr. andel) Selection 41,9,81 297,9 0,00 Nordic Alpha 15,3 12,90 121,2 0,00 Danske Aktier 37,6 35,47 142,7 17,30 Emerging Markets Aktier -90,1-7, ,4 9,80 Classics 10,8 14,96 129,3 8,80 European High Yield 95,8 8, ,1 11,40 US High Yield 143,6 7, ,2 7,10 Emerging Markets Debt -18,0-3,71 504,9 7,20 I alt 236, ,7 6 Årsrapport Ledelsesberetning 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Ledelsesberetning Årsrapport 20 6

7 De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere ter og pæne absolutte afkast. I afdelinger med investeringer i emerging markets-landene, hvor den økonomiske vækst blev svagere end forventet, var afkastene negative. I modsætning til 2012, hvor aktieafdelingerne klarede sig bedre end deres benchmark, lå afdelingerne i 20 mindre tilfredsstillende i forhold til udviklingen i deres benchmark. For afdelingerne med High Yield obligationer var billedet blandet, hvor særligt US High Yield opnåede et meget tilfredsstillende afkast i forhold til Benchmark. I afsnittet Risici og risikostyring senere i årsrapporten er afdelingernes risikoprofil og risikoforhold nærmere beskrevet. Udbytter for 20 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 20 udbetales udbytter til investorerne som vist i tabellen på foregående side. Afkastene i de enkelte afdelinger er beregnet inklusive eventuelle udbytter, der er udbetalt til investorerne i løbet af 20. Udlodningen sker på grundlag af vedtægternes 7.1. Årsregnskabet bag afkastene og bestyrelsens forslag til udbytter er beskrevet i senere afsnit af årsrapporten. Skattemæssige forhold vedrørende udlodning Alle afdelinger i foreningen er bevisudstedende og udloddende. I udlodningen indgår blandt andet renter og udbytter samt realiserede skattemæssige kursgevinster/-tab med fradrag af omkostninger i udlodningen, der udbetales kontant efter generalforsamlingens godkendelse. For investorer med frie midler beskattes udlodningen alt efter om afdelingen er kategoriseret som en obligations- eller aktiebaseret afdeling, som enten kapitalindkomst eller aktieindkomst. Bagerst i årsrapporten er den skattemæssige fordeling af den foreslåede udlodning vist. Afkast fra pensionsmidler beskattes med 15,3%, der trækkes i pensionsmidlerne, således at investorer ikke belastes likviditetsmæssigt her og nu. Investorerne vil fra depotbanken modtage oplysninger om beløb til beskatning fordelt på indkomstarter. Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Ledelsesberetning 7

8 De økonomiske omgivelser 20 Foreningsoplysninger Forord Ledelsesberetning Påtegninger Årsregnskab De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere De økonomiske omgivelser blev året, hvor investorerne lagde de seneste års finanskrise bag sig. Både aktier, kreditobligationer og almindelige obligationer præsterede gode afkast, hvorimod emerging markets-aktier og emerging markets-obligationer skuffede. Den meget positive kursudvikling på aktier i 20 kan i høj grad tilskrives, at investorerne i løbet af året fik mere mod på risikofyldte aktiver. Primo 20 var renten på den danske 2-årige statsobligation negativ og under renten på den tilsvarende tyske. Tilstanden beskriver, hvordan investorerne havde parkeret deres investeringer i en kreditsikker havn. Men investorerne begyndte at indregne i kursdannelsen på aktier og kredit, at den finansielle og økonomiske krise havde nået sit fulde omfang, og at der endelig var udsigt til øget økonomisk vækst. Politisk uro i USA, en uklar parlamentarisk situation i Italien og bankkrise på Cypern kunne ikke ødelægge investorernes spirende optimisme. Den cypriotiske bankkrise blev tolket som en test af den europæiske centralbankdirektørs markante udtalelse i juli 2012: We will do whatever it takes to preserve the euro. Centralbanken bestod testen og aktie- og kreditinvestorerne sænkede gradvist kravene til risikopræmierne i takt med den lavere usikkerhed om euroen, og renteforskellen mellem statsobligationer fra Nord- og Sydeuropa blev indsnævret markant. De betydelige stigninger på aktiemarkederne i starten af året blev understøttet af optimistiske forventninger til udviklingen i virksomhedernes indtjening. På globalt plan viste de økonomiske nøgletal i løbet af året dog svaghedstegn, med USA og Tyskland som positive undtagelser. Den positive udvikling i USA kunne aflæses i nøgletallene for det amerikanske arbejds- og boligmarked. Den amerikanske centralbank (FED) har de senere år stimuleret økonomien markant, dels med lave officielle rentesatser, dels med massive månedlige obligationsopkøb, der har holdt renterne på et lavt niveau og øget likviditeten. De positive økonomiske nøgletal betød dog, at investorerne begyndte at forvente en udfasning af opkøbene, og da den amerikanske centralbank i juni kom med det ventede varsel, resulterede det i betragtelige stigninger i obligationsrenterne i USA. Samtidig opstod der tvivl om, hvorvidt det økonomiske opsving var selvbærende, hvis de pengepolitiske stimuli ophørte. Centralbanken understregede, at en opbremsning ikke ville ske, før der var tydelige tegn på økonomisk vækst med en lavere ledighed. Ved årets udgang var pengepolitikken uforandret lempelig. I Europa har de sydeuropæiske økonomier stadig store udfordringer med en enorm gæld, der bringer stramninger og dæmper den økonomiske aktivitet. Men der er begyndende fremgang. Eurozonen har som helhed i løbet af andet halvår bevæget sig ud af recessionen. Europas største økonomi, Tyskland, har haft en stabil, positiv vækst i 20, mens de andre store økonomier, Frankrig, Italien og Spanien har skuffet. Inflationen i Europa er stadig lav, og euroen er blevet styrket til ugunst for eksporten. Det fik i november Den europæiske centralbank til at nedsætte de ledende rentesatser fra 0,50% til 0,25%, hvilket dog ikke fik svækket euroen, som steg året ud i forhold til USD og YEN. Japan fik i december 2012 ny regering, der lancerede en række penge- og finanspolitiske lempelser, der skabte grobund for økonomisk fremgang i 20. Japan var det eneste område blandt de større økonomiske regioner, hvor vækstraterne i årets løb blev opjusteret. Emerging markets-landene, de nye økonomier, udviklede sig overordnet set skuffende i 20 i forhold til forventningerne. Ved årets begyndelse forventede investorerne, at regionen atter ville udvikle sig stærkere end de øvrige verdensregioner. Væksten blev da også relativt større, men ikke så stærk som forventet. Vækstraterne er ikke længere tocifrede, men ligger omkring 7,5%. Brasilien, Indien, Indonesien, Sydafrika, Tyrkiet m.fl. kæmper alle med store underskud på såvel de offentlige budgetter som på handelsbalancen. Landenes vækst har historisk baseret sig på produktion af råvarer til eksport til Kinas lavtlønsproduktion samt opbygning af den indenlandske infrastruktur. Vækstmodellen får imidlertid ingen næring i øjeblikket. Landenes produktivitet og effektivitet er ikke steget i takt med det indenland- 8 Årsrapport De økonomiske 20 Investeringsforeningen omgivelser 20 Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme De økonomiske Raaschou omgivelser Årsrapport

9 De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere ske forbrug, og den lavere globale vækst har sammen med store offentlige projekter efterladt landene med store underskud. Også de økonomiske nøgletal fra Kina skuffede i årets første måneder, men igennem 2. halvår var nøgletallene dog igen positive. De seneste årtier har den økonomiske politik i Kina haft fokus på investeringer i produktionsudstyr og i infrastruktur. Den nye ledelse i Kina, der blev valgt i slutningen af 2012, har ændret kurs og styrer nu væksten med det indenlandske forbrug i centrum. Samlet set var 20 året, hvor investorerne lagde finanskrisen bag sig. I de foregående år har investorerne haft megen fokus på først selve finanskrisen og siden effekterne heraf. Fokus er nu rettet mod de positive effekter, der kan indtræffe i takt med, at den økonomiske vækst verden over bliver selvbærende. Pengemarkedet I 20 var pengemarkederne, som forventet, atter præget af, at centralbankerne førte en meget lempelig pengepolitik med styrende rentesatser tæt på nul for at stimulere til økonomisk vækst. Den amerikanske centralbank annoncerede i juni, at banken overvejede at neddrosle støtteopkøbene af obligationer senere på året, hvis den amerikanske økonomi udviklede sig positivt. Investorerne reagerede prompte, og obligationsrenterne steg markant. Da de økonomiske nøgletal hen over sommeren afspejlede svaghedstegn for den amerikanske økonomi, meddelte centralbanken, at den afventede en bedring af økonomien, før den ville trappe opkøbene ned. I Europa går det som tidligere nævnt langsomt med at få genoprettet økonomien. Den europæiske centralbank valgte i november at nedsætte renten fra 0,50% til 0,25% med henvisning til den faldende og lave inflation. Indlånsrenten blev samtidig fastholdt på 0%. Danmarks Nationalbank ændrede ikke denne gang sine styrende rentesatser, der i maj var blevet nedsat til 0,20%. Obligationsmarkederne Forventningen ved indgangen til 20 var, at renteniveauerne generelt ville forblive lave i 20, om end der var mulighed for at den sikre havn -effekt, der havde sænket renterne i en række nordeuropæiske lande, herunder Danmark, i 2011 og 2012 ville aftage, Forventningerne holdt stik. Foruden meget lave rentesatser, har centralbankerne i 20 i stor stil opkøbt obligationer for at presse obligationsrenterne ned. Rentespændene mellem de nordeuropæiske og sydeuropæiske statsobligationer blev indsnævret markant. Mens renterne på såvel de 2-årige som 10-årige statsobligationer i de sikre havne i Nordeuropa var stigende, faldt de tilsvarende renter i Sydeuropa. Renteforskellen mellem de to regioner blev indsnævret med 1,7%-point. Ved indgangen til året var såvel de danske som tyske 2-årige renter negative, men ved udgangen af året var de steget til 0,26%. De 10-årige danske renter steg fra 1,07% til 1,97%. Renteniveauerne er stadig absolut og relativt set meget lave. Kreditmarkederne I takt med, at investorerne øgede deres risikoappetit, tog efterspørgslen efter højtforrentede erhvervsobligationer, high yield-obligationer, til. Virksomheder verden over valgte derfor i stigende omfang at finansiere sig via markedet for erhvervsobligationer frem for banklån. Ved indgangen til året var rentespændene i forhold til statsobligationer på 5,6%-point på de europæiske erhvervsobligationer samt henholdsvis 5,3%-point og 3,3%-point for de højtforrentede amerikanske og emerging marketserhvervsobligationer. Ved udgangen af året var rentespændene for europæiske og amerikanske erhvervsobligationer faldet mellem 1 og 2 pct. point til henholdsvis 3,67% for de europæiske og 3,97% for de amerikanske, mens rentespændene på emerging markets-erhvervsobligationerne lå stort set uændret på 3,2%. Det indikerer, at likviditeten ikke på samme måde som i tidligere år er søgt mod emerging markets-landene. Aktiemarkederne Verdensøkonomien er i langsom fremgang. Investorerne har dog allerede taget forskud på det forventede opsving og øget deres risikoeksponering. Den øgede efterspørgsel efter risiko har resulteret i stigende kurser på aktiemarkederne i årets løb. Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou De økonomiske omgivelser 20 9

10 De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Det var forventet, at aktiemarkederne udviklede sig positivt i 20. Forventningerne blev mere end indfriet, med betydelige kursstigninger i løbet af året, særligt i Danmark. Udviklingen har dog været meget forskellig på tværs af virksomhedernes størrelse og på tværs af regioner og sektorer. Aktieafkastene på de store og velkonsoliderede virksomheder har således ikke kunnet følge med aktieafkastene på de mindre virksomheder. Indekset for de 100 største selskaber i verden steg således kun 15%, mens MSCI World-indekset, der består af selskaber, steg med godt 20%. Samme mønster gjorde sig gældende for de europæiske aktier, hvor indekset for de 50 største aktier steg med 12%, mens det europæiske small cap-indeks steg med hele 28%. Opgjort i danske kroner steg det amerikanske S&P500-indeks med 24%, mens de 50 største amerikanske selskaber kun steg med 20%. Det amerikanske small-cap indeks steg med 34%. Japanske aktier steg, opgjort i yen, næsten 50%, hvilket står i stærk kontrast til f.eks. det brasilianske indeks, der faldt knap 20% målt i lokal valuta. For en dansk investor har valutaen dog spillet en stor rolle for det realiserede afkast. Den japanske yen er således faldet med knap 20%. Den norske krone er faldet med godt 12%, hvorved de norske aktier opgjort i danske kroner kun har givet et afkast på 8%. Det danske indeks, hvor den enkelte akties vægt i indekset er begrænset til max. 10%, steg med hele 38%. Beregnes afkastet uden max-grænsen på 10%, dvs. baseret på selskabernes markedsværdi, så steg indekset imidlertid kun med 31%. Aktiestigningerne er således især sket i de mindre og mellemstore virksomheder, frem for i de markedstunge virksomheder. Også på tværs af sektorerne var der store udsving. Sektoren Materialer, hvortil de råvareproducerende virksomheder hører hjemme, faldt i kurs i 20 med 1%. I modsat ende af afkastskalaen placerede Forbrugsgoder og Health Care sig. Begge sektorer steg omkring 30%. Det bemærkelsesværdige ved disse stigninger er, at de ikke blev drevet af fremgang i virksomhedernes indtjening. Værdiansættelsen af sektorerne steg derved markant i 20. Det skal nævnes, at der knytter sig usikkerhedsmomenter til forventningerne, og at listen over usikkerhedsmomenter ikke kan betragtes som udtømmende. Kort om markederne i 20 Aktiemarkederne Det globale aktieindeks opgjort i danske kroner inkl. udbytter steg med 21,2%. Amerikanske aktier steg, målt ved S&P 500-indekset opgjort i danske kroner, med 26,7%. Emerging Markets Aktier, målt ved MSCI Emerging Free-indekset opgjort i danske kroner, faldt med 6,8%. Det europæiske aktieindeks, MSCI Europa, steg med 19,8% målt i danske kroner. Det danske aktieindeks OMX København Totalindeks Cap inkl. udbytter steg med 38,3%. Obligationsmarkederne Danske statsobligationer fik (målt ud fra J.P. Morgan danske obligationsindeks) et negativt afkast på 3,8%. For emerging markets obligationer (målt ud fra J. P. Morgan Emerging Markets obligationer (Hedged)) blev afkastet -5,8%. Valutamarkederne Den danske krone endte 20 på niveau med primo 20 i forhold til EUR og steg med 4,4% i forhold til USD. 10 Årsrapport De økonomiske 20 Investeringsforeningen omgivelser 20 Gudme Raaschou Investeringsforeningen De Gudme økonomiske Raaschou omgivelser Årsrapport

11 De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou De økonomiske omgivelser 20 11

12 Forventninger til 2014 Foreningsoplysninger Forord Ledelsesberetning Påtegninger Årsregnskab De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Forventninger til 2014 Ved indgangen til 2014 er væksten i verdensøkonomien tiltagende, og de negative effekter af finanskrisen på forbrug og investeringer aftagende. Den internationale organisation for økonomisk samarbejde og udvikling, OECD, forventer i deres Outlook fra november 20, at væksten i 2014 kommer op på 2,9% i USA, 1,0% i Euroområdet og 8,2% i Kina. Integrationen af vækstøkonomierne i verdenshandlen er stadig til gavn for de vestligt baserede virksomheder, men OECD s prognoser for verdenshandlen er, at den i de kommende år ikke når op på vækstraterne fra før Selv de hårdt ramte sydeuropæiske lande, Spanien og Portugal, præsterede positive vækstrater i slutningen af 20. Fra et makroøkonomisk perspektiv er forudsætningerne for en fortsat positiv fremgang i virksomhedernes indtjening til stede, selv om de høje offentlige gældsniveauer og de mange europæiske arbejdsløse er negativt for forbruget. Centralbankerne har i de senere år ført en meget ekspansiv pengepolitik til gavn for verdensøkonomien. Det er fortsat forventningen, at centralbankerne vil spille en central rolle for forventningsdannelsen på finansmarkederne i Den amerikanske centralbank (FED) annoncerede i december 20, at obligationsopkøbene vil blive nedtrappet fra januar At FED nedtrapper obligationsopkøbene kan føre til et opadgående pres på obligationsrenterne. Såvel i USA som i Europa. Men FED tillægges ingen interesse i at bremse den økonomiske udvikling, så længe inflationen forbliver lav, hvorfor en nedtrapning ventes sat på hold, hvis den økonomiske vækst i USA udvikler sig dårligere end forventet. Holder vækstforventningerne til den amerikanske økonomi er der basis for, at nedtrapningen af opkøbene sker relativt hurtigt og uden større negativ effekt på de lange obligationsrenter. FED har erklæret, at så længe kerneinflationen (dvs. energi og fødevarer undtaget) er under 2%, og arbejdsløsheden er over 6,5%, så ser banken ingen grund til at ændre på nulrente-politikken. Den europæiske centralbank (ECB) kommer næppe heller til at hæve de styrende rentesatser i 2014, da den høje arbejdsløshed i Europa fortsat lægger en dæmper på lønudviklingen og dermed inflationen. Kerneinflationen i Europa har i 20 været omkring 1%. Den europæiske centralbank ventes derfor at fortsætte med at føre en lempelig pengepolitik, så længe inflationen og den økonomiske vækst er lav. Det kan vise sig, at de positive forventninger er for optimistiske. Det er især udsigterne for vækstlandeøkonomierne, der er behæftet med en vis usikkerhed. Det afspejler sig i værdiansættelsen af emerging markets-aktierne, der isoleret set er attraktiv. Selv om væksten i Europa er i fremgang, vil høj arbejdsløshed og ubalancer på de offentlige budgetter stadig præge økonomierne i syd. Processen med en genopretning af konkurrenceevnen i lande som Italien, Spanien, Portugal og Grækenland er i gang, men udfordringerne er stadig store. Samlet set vurderes de lysere udsigter for verdensøkonomien og den fortsat lempelige pengepolitik at være positiv for virksomhedernes evne til at skabe vækst i indtjeningen. Dette er positivt for såvel aktier som kreditobligationer, om end værdiansættelsen ikke generelt kan karakteriseres som attraktiv. Stigningerne i aktiekurserne i de senere år har været markant større end forventet, set i forhold til udviklingen i indtjeningen. Ved indgangen til 20 var forventningerne til indtjeningen noget højere end den indtjening, som virksomhederne faktisk realiserede i årets løb. Derfor er værdiansættelsen af aktiemarkederne steget i takt med kursstigningerne, der som nævnt ikke kan forklares med en ekstraordinær stigning i virksomhedernes indtjening. Risikoen for kursfald er derfor blevet større, f.eks. i tilfælde af en opbremsning i det spæde økonomiske opsving, hvorfor tal for udviklingen i økonomierne samt selskabernes aflæggelse af regnskaber i første halvår 2014 kan give anledning til større fokus og udsving på aktiemarkederne. Ved indgangen til 2014 er forventningerne til indtjeningsvæksten mere afdæmpede, men værdiansættelsen er på et væsentligt højere niveau og for- 12 Årsrapport Forventninger 20 Investeringsforeningen til 2014 Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Forventninger Årsrapport til

13 De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere drer, at virksomhederne lever op til forventningerne om en indtjeningsfremgang. Også kreditobligationer ventes i 2014 at være positivt påvirket af den økonomiske fremgang i verdensøkonomien. Risikoen for konkurser, og dermed tab på kreditobligationerne, forventes at være på et uforandret, relativt lavt niveau. Kreditspændene er dog på et så historisk lavt niveau, at afkastpotentialet primært ventes at komme fra den direkte rente på obligationerne og ikke på en potentiel, yderligere indsnævring af risikospændene i forhold til statsobligationer. Forventningerne til fremtiden afspejler ledelsens aktuelle billede af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater samt til konjunkturerne i verdensøkonomien og på finansmarkederne. Forventningerne er forbundet med stor usikkerhed. Af risikofaktorer for de finansielle markeder hører eksempelvis begivenheder, der kan skabe usikkerhed om vækstforløbet, herunder en kraftig og overraskende stigning i inflationen, ændringer i energisituationen og oliepriserne, politisk uro samt betydelige skift i forventningerne til virksomhedernes indtjening. Forventningerne til fremtiden afspejler ledelsens aktuelle billede af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater samt til konjunkturerne i verdensøkonomien og på finansmarkederne. Forventningerne er forbundet med stor usikkerhed. Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Forventninger til 2014

14 Risici og risikostyring Foreningsoplysninger Forord Ledelsesberetning Påtegninger Årsregnskab De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Risici og risikostyring Investeringsforeningen Gudme Raaschou tilbyder aktieafdelinger, der investerer i såvel danske som udenlandske værdipapirer samt obligationsafdelinger, der investerer i udenlandske kreditobligationer. Afdelingernes generelle profil samt risikoindikator er beskrevet i de følgende afsnit. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingerne henvises til gældende prospekt, der kan hentes på www. gudme-invest.dk. sig med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Der er historisk set typisk større risiko forbundet med at investere i aktier end i obligationer, og investering i afdelinger med obligationer svarer ikke til et statsgaranteret indskud. Der er forskellige risici knyttet til de enkelte afdelinger. Risikoen er udtrykt ved en risikoindikator, der er et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker dog ikke en risikofri investering Lav risiko Høj risiko Afdelingens placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene målt som standardafvigelse i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6 7). Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1-2). Afdelingens placering på skalaen er ikke konstant. Placeringen kan ændre De historiske data giver ikke nogen garanti for den fremtidige kursudvikling. Risikoindikatorerne for de enkelte afdelinger i Gudme Raaschou fremgår af skemaet nedenfor. Tallene er uændrede i forhold til Det er vigtigt at opnå den rigtige kombination af investeringsbeviser i forhold til ens økonomi, tidshorisont og risikovillighed. Det gælder både på tidspunktet for investeringen og løbende i opsparingsperioden. Derfor anbefales det at opsøge rådgivning. Eksempler på risikoelementer er beskrevet nedenfor. Listen er ikke udtømmende. Risici knyttet til valg af investeringsbeviser i forskellige afdelinger Investeringer skal sammensættes ud fra egne behov og forventninger. Man skal derfor være bevidst om Afdelingernes generelle profil Afdeling Stiftet Investerer fortrinsvis i Risikoindikator Selection 2000 Globale Aktier 6 Nordic Alpha 2004 Nordiske Aktier 6 Danske Aktier 2007 Danske Aktier 6 Emerging Markets Aktier 2009 Emerging markets aktier 6 Classics 1997 Danske og udenlandske aktier 5 European High Yield 2002 Europæiske erhvervsobligationer 4 US High Yield 2006 Amerikanske erhvervsobligationer 4 Emerging Markets Debt 2010 Emerging markets obligationer 5 14 Årsrapport Risici 20 og risikostyring Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Risici og risikostyring Årsrapport 20 14

15 De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Risici knyttet til investeringsmarkederne Risikoelementer omfatter f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Hver af disse risikofaktorer håndteres inden for de givne rammer for de forskellige investeringsområder, afdelingerne investerer i. Et eksempel på risikostyringselementer er lovgivningens regler om risikospredning. Risici knyttet til investeringsbeslutninger Investeringsbeslutninger er langt overvejende baseret på porteføljerådgiveres handelsforslag til køb og salg af værdipapirer. Handelsforslagene udspringer af forventninger til fremtiden, der dannes ud fra kendskab til markedsforholdene f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Målet er at opnå et afkast, der svarer til markedsafkastet af afdelingens benchmark, så der opnås et tilfredsstillende afkast under hensyn til de investeringsområder, der investeres i, omkostninger samt rammer for risikospredning. Afdelingernes afkast er opgjort efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for de almindelige omkostninger, der er ved porteføljepleje. Strategierne medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastene kan blive både højere og lavere end benchmark. Benchmarket er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling investerer. De væsentligste begrænsninger i investeringerne følger af de gældende regler for risikospredning. Risici knyttet til driften af foreningen og dens afdelinger Ved administration af foreningens midler er der en række forretningsmæssige risici, herunder risici i relation til investeringsbeslutningerne, f.eks. kvaliteten af de porteføljemæssige investeringsbeslutninger samt til driften af foreningen, f.eks. menneskelige og systemmæssige fejl, og til den daglige ledelses evne til løbende at holde bestyrelsen godt orienteret om foreningens forhold. Investeringsforeningen er underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. For yderligere oplysninger om de enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Gudme Raaschou henvises til gældende prospekt for foreningens afdelinger, der kan downloades fra Generelle risikofaktorer Enkeltlande: Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, er der en risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod udlandet: Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande/- markeder. Udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Valuta: Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive på- Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Risici og risikostyring 15

16 De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere virket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Afdelinger, som investerer i danske aktier eller obligationer, har ingen direkte valutarisiko, og afdelinger, som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko. I afdelingerne US High Yield og Emerging Markets Debt søges valutakursrsikoen afdækket ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Selskabsspecifikke forhold: Værdien af en enkelt aktie og obligation kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da en aktieafdeling på investeringstidspunktet kan investere op til 10% i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Særlige risici ved obligationsafdelingerne Obligationsmarkedet: Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold, herunder renteudviklingen globalt, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko: Renteniveauet varierer fra region til region og skal ses i sammenhæng med blandt andet inflationsniveauet. Renterisikoen er risikoen for, at der opstår kursfald som følge af, at renten stiger. Stiger renten, falder kursværdien på obligationerne. Renteudviklingen er blandt andet afhængig af de økonomiske forhold i EU og USA. Foreningen styrer renterisikoen ved at fastsætte konkrete grænser/ intervaller for den korrigerede varighed på porteføljen i hver af obligationsafdelingerne. Den korrigerede varighed udtrykker, hvor meget porteføljen forventeligt vil ændre sig ved en rentestigning og ved et rentefald. Kreditrisiko: De forskellige obligations typer statsobligationer, realkreditobligationer, emerging markets-obligationer, kreditobligationer osv. er alle behæftet med en kreditrisiko. Kreditrisikoen er risikoen for, at debitoren bag obligationen ikke kan leve op til sine forpligtelser og tilbagebetale sin gæld. Kreditrisikoen er derfor forskellig alt efter udsteders kreditværdighed, som kan ændres over tid. Obligationer udstedt af den danske stat betragtes f.eks. som meget sikre obligationer, fordi kreditrisikoen er lav. Ved investering i obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder kan der være risiko for, at udsteder får forringet sin rating og/eller ikke kan overholde sine forpligtelser. Kreditspænd udtrykker renteforskellen mellem kreditobligationer og traditionelle, sikre statsobligationer udstedt i samme valuta og med samme løbetid. Kreditspændet viser den præmie, man som investor får for at påtage sig kreditrisikoen. Særlige risici ved aktieafdelingerne Udsving på aktiemarkedet: Aktiekurser kan svinge meget og kan stige og falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller være en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Risikovillig kapital: Afkastet kan svinge meget som følge af selskabernes muligheder for at skaffe risikovillig kapital til f.eks. udvikling af nye produkter. En del af en afdelings formue kan investeres i virksomheder, hvis teknologier er helt eller delvist nye, og hvis udbredelse kommercielt og tidsmæssigt kan være vanskelig at vurdere. Risikoklasse gul I Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation er afdelingerne, i lighed med andre investeringsforeningers afdelinger, risikoklassificeret med farven gul, der betyder, at der er risiko for, at indskuddet på produktet kan tabes helt eller delvist, og at produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Ud over den gule kategori findes en grøn og en rød kategori. 16 Årsrapport Risici 20 og risikostyring Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Risici og risikostyring Årsrapport 20 16

17 Foreningsforhold Foreningsoplysninger Forord Ledelsesberetning Påtegninger Årsregnskab De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Foreningsforhold På generalforsamlingen den 17. april 20 blev Nis Jul Clausen og Kjeld Iversen genvalgt til bestyrelsen. KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt til revisor. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Nis Jul Clausen som formand og Kjeld Iversen som næstformand. Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 20. I 2012 opdaterede InvesteringsForeningsRådet (IFR) regelsættet for Fund Governance. Bestyrelsen har atter vurderet regelsættet og fundet, at man lever op til reglerne, dog har bestyrelsen af hensyn til kontinuitet valgt, at der i praksis gælder en 2-årig valgperiode samt, at der ikke er fastlagt et maksimalt antal valgperioder. Bestyrelsesmedlemmernes alder, valgperiodes udløb samt tidspunkt for indtræden i bestyrelsen er vist i skemaet nedenfor. Bestyrelsen har drøftet måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og finder, at måtallet er 2 ved en bestyrelse på 5 medlemmer. I forbindelse med rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer indgår måltallet som element i vurderingen af sammensætningen i bestyrelsen. Den 26. juni 20 blev stykstørrelsen i afdeling US High Yield ændret fra kr. til 100 kr. Bestyrelsesmedlemmerne Nuværende valg- Indtrådt i Alder periode udløber bestyrelsen Nis Jul Clausen (formand) Kjeld Iversen (næstformand) Bodil Rosenbeck Niels Mazanti Ole Bergsten Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Foreningsforhold 17

18 Ledelsen Foreningsoplysninger Forord Ledelsesberetning Påtegninger Årsregnskab De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Ledelsen Bestyrelsessformand Professor, lic.jur., LL.M. Nis Jul Clausen Ansættelsessted: Juridisk Institut, Syddansk Universitet Formand: Investeringsforeningen Lån & spar Invest og Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar Mix- Invest Bestyrelsesmedlem: International Woodland Company Employee ApS, International Woodland Company A/S, International Woodland Company Hodling A/S og IWC Investment Partners A/S Næstformand Direktør Kjeld Iversen Ansættelsessted: Kjeld Iversen ApS Formand: R. Riisfort A/S, Stibo A/S, Stibo Ejendomme A/S og Stibo Holding A/S Bestyrelsesmedlem: Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest samt Brøndum A/S, Brøndum Holding A/S, Color Print A/S, Scanprint A/S, Unik Gruppen A/S, Unik IT A/S, Unik Pine Tree A/S og Unik System Design A/S Cand.polit Bodil Rosenbeck Finansdirektør Niels Mazanti Ansættelsessted: C.L. Davids Fond og Samling Bestyrelsesmedlem: Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest samt Terranol A/S, CTKM 185 ApS og Sportgoods-Fonden Projekt chef Ole Bergsten Ansættelsessted: Rigshospitalet Bestyrelsesmedlem: Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Formand: Uddannelsesrådet for Klinisk Ingeniøruddannelse og The Nordic Cooperation Group for Medical Technology Medlem: Ekspertgruppen for medicinsk udstyr i DGM Denmark A/S (Notified Body Organisation under DNV Nemko Presafe A/S) Direktionen: Direktør Preben iversen Ansættelsessted: Invest Administration A/S Bestyrelsesmedlem: InvesteringsForeningsRådet samt FundCollect A/S Ansættelsessted: - Næstformand: Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest samt E/F Vagtelvænget 18 Årsrapport Foreningsforhold 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Foreningsforhold Årsrapport 20 18

19 Samfundsansvar Foreningsoplysninger Forord Ledelsesberetning Påtegninger Årsregnskab De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Samfundsansvar Foreningens arbejde med samfundsansvar er særligt knyttet til dels de etiske retningslinjer, som bestyrelsen har besluttet i forhold til de investeringer, der foretages, og dels til arbejdet med sektorens anbefalinger omkring Fund Governance. Etik Udgangspunktet for foreningens investeringer er, at de tilpasser sig love, etik og moral i de lande og på de markeder, hvor de selskaber, der investeres i, virker. Det indgår derfor som en integreret del af foreningens investeringspolitik at vurdere de etiske temaer, der knytter sig til enhver investering. Vurderingen sker ud fra en aktiv dialog med foreningens investeringsrådgivere om varetagelse af de etiske forhold. Foreningen investerer ikke i virksomheder, der bevidst og gentagne gange bryder regler, der er fastsat af nationale myndigheder på de markeder, hvor virksomheden arbejder, eller af internationale organisationer med Danmarks tiltrædelse, herunder FN s konvention om menneske- og arbejdstagerrettigheder. Foreningen investerer ikke i lande, der er genstande for handelsblokader, der er vedtaget af FN eller EU og er tiltrådt af Danmark. Foreningen vil ikke eje værdipapirer i virksomheder, der producerer våben eller tobak. Underleverandører er ikke omfattet af dette. ligesom der fokuseres på virksomhedens kerneaktiviteter. Hvis et selskab vurderes at overtræde retningslinjerne, vurderes selskabets egne informationer om baggrunden og hensigter. Afhængigt heraf sælges eller fastholdes investeringerne. Der har ikke i 20 været tilfælde, hvor der er foretaget salg som følge heraf. Fund Governance Fund Governance er et sæt anbefalinger fra InvesteringsForeningsRådet angående investeringsforeningers ledelse, drift og markedsføring samt forhold mellem interessenterne i og omkring foreningen og investeringsforvaltningsselskabet. Når der er tale om anbefalinger og ikke regler, skyldes det, at særlige forhold kan gøre sig gældende for den enkelte forening. Det har derfor været et bærende princip for anbefalingerne, at det er frivilligt, om den enkelte forening vil følge anbefalingerne, men dog ud fra et følg-eller-forklar princip. Det vil sige, at hvis man ikke følger anbefalingen, skal man redegøre for, hvorfor dette ikke er tilfældet. Foreningens bestyrelse har gennemgået anbefalingerne og konstateret, at man lever op til dem, dog har bestyrelsen af hensyn til kontinuitet valgt, at der i praksis gælder en 2-årig valgperiode for bestyrelsesmedlemmer samt, at der ikke er fastlagt et maksimalt antal valgperioder. Det er foreningens indtryk, at man med de nævnte tiltag lever op til de krav om samfundsansvar, der i dag må anses for gældende for investeringsforeninger. Politik for udøvelse af stemmerettigheder Bestyrelsens politik for udøvelse af stemmerettigheder på foreningens værdipapirer er, at foreningen som hovedregel følger indstillingen fra det pågældende selskab ud fra en holdning om, at selskabets ledelse har taget hensyn til varetagelse af aktionærernes interesser. Det kan ske enten ved aktiv afgivelse af stemme eller ved undladelse af at stemme ud fra en konkret vurdering af, om den nødvendige indsats vil kunne bibringe den forventede virkning. Alternativt kan foreningen vælge at afhænde aktierne. Foreningens investeringsforvaltningsselskab har ved almindelige generalforsamlinger beføjelse til at bemyndige investeringsrådgiveren til at udøve foreningens rettigheder til at afgive stemme på den form, som aktieselskabet giver adgang til. Er der kontroversielle forhold på dagsordenen, eller ønskes særlige synspunkter fremført, kan dette først finde sted efter behandling i bestyrelsen. Foreningens investeringsforvaltningsselskab registrerer og arkiverer i disse tilfælde oplysninger og beslutninger om stemmeafgivelse på foreningens vegne. Der har ikke været registreringer i 20. Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Foreningsforhold 19

20 Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Foreningsoplysninger Forord Ledelsesberetning Påtegninger Årsregnskab De økonomiske omgivelser i 20 Forventninger til 2014 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere Foreningens aftalestruktur er uændret i forhold til ultimo 2012 I det følgende er foreningens væsentligste samarbejdspartnere nævnt samt de ydelser, de enkelte varetager for foreningen. De gældende satser, der betales under de enkelte aftaler, fremgår af det til enhver tid gældende prospekt for foreningens afdelinger. Aftale om depotbankfunktion Foreningen har en aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at denne, som depotbank, forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftale om administration Foreningen har en aftale med investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger og aftale om investeringsrådgivning indgået med Lån & Spar Bank A/S som investeringsrådgiver. Investeringsforvaltningsselskabet er ejet 100% af Lån & Spar Bank A/S. Aftaler om markedsføring og formidling Med det formål, at sikre et godt fundament for afsætning af foreningsandele, har foreningen en aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at banken til enhver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af investeringsbeviser i foreningens afdelinger samt opbevarer investeringsbeviserne, når ejerne ønsker det. Banken fastlægger sine markedsføringstiltag i samråd med foreningens ledelse med henblik på at fremme salg af foreningens investeringsbeviser, og foreningen kan sideløbende med banken iværksætte egen markedsføring af investeringsbeviser. Foreningen har indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at banken i forbindelse med nytegning af andele forestår emissionsaktiviteterne. Aftale om investeringsrådgivning Med det formål, at opnå tilfredsstillende afkast, har foreningen en aftale med Gudme Raaschou Asset Management, en del af Lån & Spar Bank A/S, om ydelse af investeringsrådgivning. Aftalen indebærer, at der ydes rådgivning til foreningens investeringsforvaltningsselskab Invest Administration A/S om handler m.v. i de enkelte afdelinger, som anses for fordelagtige som led i porteføljestyringen. Der skal tilstræbes et tilfredsstillende afkast under samtidig hensyntagen til afdelingernes investeringsområde samt fornøden risikospredning. Investeringsområdet fremgår af vedtægterne samt af de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt individuelt for de enkelte afdelinger. Aftale om prisstillelse i markedet Med det formål, at fremme likviditeten ved handel med beviserne, har foreningen en aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at banken i blandt andet NAS- DAQ OMX Copenhagen A/S handelssystemer løbende med forbehold for særlige situationer stiller priser i afdelingernes investeringsbeviser. Prisstillelsen skal ske med såvel købs- og salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Aftale om ejerbog Foreningen har aftalt med Computershare A/S, at selskabet på vegne af foreningen fører foreningens ejerbog, hvori navnenotering af afdelingernes andele foretages. Aftalen indebærer foruden den løbende registrering af noteringsforhold og ændringer i disse, at banken forestår udstedelse af adgangskort og stemmesedler til foreningens generalforsamlinger og de hertil knyttede aktiviteter. 20 Årsrapport Foreningsforhold 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Foreningsforhold Årsrapport 20

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Kort om strukturen i årsrapporten Gudme Raaschous årsrapport er opbygget med en række generelle afsnit og afsnit om de enkelte afdelinger. I de generelle

Læs mere

Årsrapport 2012. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Årsrapport 2012. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Årsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest 2 Foreningsoplysninger Årsrapport 20 Forord Ledelsesberetning Påtegninger Investeringsinstitutforeningen Årsregnskab Lån & Spar MixInvest

Læs mere

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Årsrapport 2015. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Årsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Kort om strukturen i årsrapporten Lån & Spar Invests årsrapport er opbygget med en række generelle afsnit og afsnit om de enkelte afdelinger. I de

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Årsrapport 2011. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Årsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Årsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 4 Forord 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Årsrapport 2015. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Årsrapport 2015. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Årsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest De økonomiske omgivelser i 2014 Forventninger til 20 Risici og risikostyring Foreningsforhold Ledelsen Samfundsansvar Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Prospekt for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Prospekt for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest August 2015 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens bestyrelse...

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Årsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Kort om foreningen og strukturen i årsrapporten Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest består af en række alternative investeringsfonde, der i det følgende

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Årsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou 2 Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Påtegninger Årsregnskab Årsrapport 20 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Årsrapport 20 Investeringsforeningen

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Årsrapporterne er godkendt af revisor uden anmærkninger, og jeg vil gennemgå udvalgte hovedtal fra årsregnskaberne.

Årsrapporterne er godkendt af revisor uden anmærkninger, og jeg vil gennemgå udvalgte hovedtal fra årsregnskaberne. Bilag 2 Direktionens beretning for 2014 på generalforsamlingen, den 15. april 2015 Tak for ordet. Resultaterne bag afkastene er beskrevet på siderne 28 til 73 i årsrapporten for Lån & Spar Invest, og siderne

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest

Læs mere

Årsrapport Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Årsrapport Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Årsrapport 2010 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indholdsfortegnelse Forord 3 Foreningsoplysninger 4 Ledelsesberetning Foreningsforhold 6 Samfundsansvar 6 Bestyrelsen 7 Afdelingerne

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Der er en bid mad og drikke bagerst i lokalet, som I er velkomne til at forsyne Jer med nu, og undervejs.

Der er en bid mad og drikke bagerst i lokalet, som I er velkomne til at forsyne Jer med nu, og undervejs. Bilag 1 til Referat af generalforsamling den 2. april 2014 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Formandens velkomst på generalforsamlingen, den 2. april 2014 Velkommen til generalforsamling 2014. Tak

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Udvikling og forventninger Risici og risikostyring Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Årsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Årsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Kort om strukturen i årsrapporten Gudme Raaschous årsrapport er opbygget med en række generelle afsnit og afsnit om de enkelte afdelinger. I de generelle

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschous ordinære generalforsamling den 8. april 2015

Investeringsforeningen Gudme Raaschous ordinære generalforsamling den 8. april 2015 Bilag 1 til Referat af ordinær generalforsamling den 8. april 2015 Investeringsforeningen Gudme Raaschous ordinære generalforsamling den 8. april 2015 Dagsordens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Årsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Årsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Årsrapport 20 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Økonomiske omgivelser

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Udvikling og forventninger

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere