ÅRSRAPPORT FOR ÅRET (CVR.nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28)"

Transkript

1 Dagsordenspkt. 5 Bilag nr. 5.5 Til: R-skab Møde den Status Til godkendelse Dags dato: Skrevet af: BJ DMs ÅRSRAPPORT FOR ÅRET (CVR.nr ) Side 1

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Den medlemsvalgte revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter 12 Side 2

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2007 for DMs. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til Repræsentantskabets godkendelse København, den 7. april 2008 Konstitueret direktør Christian Strøm I bestyrelsen : Ingrid Stage Frederik Dehlholm Henrik Prebensen (formand) Niels Jørgen Friis Charlotte Palludan Erik Nejrup Krestine Krogh H. Holm Irene Kjølholt Eva Jensen Anders Hamming Leif Søndergaard Hans Beksgaard Erik Alstrup Per Clausen Peter Grods Hansen Hans Schmidt-Nielsen Hanne Sandager Side 3

4 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i DM Vi har revideret årsrapporten for DMs for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Revisionspåtegningen omfatter ikke budgettet, som vi ikke har gennemgået. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/ samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 7. april 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Vibeke Larsen statsautoriseret revisor Side 4

5 Revisionspåtegning afgivet af foreningens medlemsvalgte revisor Fonden har under regnskabsafslutningen ikke haft en medlemsvalgt revisor. Ved et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 12. marts 2008, valgtes Axel Kjær Sørensen til medlemsvalgt revisor. Axel Kjær Sørensen får mulighed for at kommentere regnskabet på DMs ordinære repræsentantskabsmøde den 7. maj Ledelsesberetning For DMs ens regnskab giver et overskud på 10,5 mio. kr. mod budgetteret 16,0 mio. kr. Egenkapitalen pr. 31/ udgør godt 229 mio. kr. En række modsat rettede afvigelser ligger bag det opnåede resultat. Samlet forrentning/afkast. Det samlede afkast af fondens finansielle aktiver har i gennemsnit i regnskabsåret været 3,6 %. Medregnes ikke forrentede aktiver samt fondens øvrige udgifter til advokat m.v. fås en nettoforrentning af fondens egenkapital på 3,5 % eksklusive kontingentindtægter. Inklusive kontingentindtægter er fondens formue i 2007 forøget med 4,8 %. Advokatomkostninger til medlemssager har været højere end budgetteret, hvilket skyldes en gennem de seneste år stigende aktivitet samt, at omkostningerne til eksisterende sager er vanskelige at budgettere, da de udgiftsføres, når de afregnes. Således stammer omkostningerne i 2007 fra medlemssager, som er bevilget i Den stigende aktivitet forventes fremover opvejet af besparelserne ved, at foreningen har egen advokat. Der har været foretaget regulering af skattebetalingen for tidligere år på i godt 0,2 mio. kr. Skattebetalingen for 2007 er desuden 0,9 mio. kr. mindre end forventet i budgettet. Årsagen er ændret praksis for skatteberegning, som betyder, at skattebetaling kan have større udsving fra år til år, afhængig af, på hvilken måde de 3 kapitalforvaltere placerer fondens formue. Formuen er som vist i noten kr. pr. medlem. Godt 214 mio. kr. er omsættelig / let at belåne. Side 5

6 Anvendt regnskabspraksis DMs Årsrapporten for DMs for 2007 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de afvigelser der følger af ens særlige forhold. Herudover har foreningen valgt at følge reglerne for klasse B om ledelsesberegningen, jf. årsregnskabslovens 77. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende: Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelsen Indtægter Indtægter omfatter kontingenter som er årets opkrævede kontingenter. Udgifter Udgifter omfatter alle de omkostninger der er forbundet med ens drift. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Skat af årets resultat DM, DMs og DMs Sociale Sikringsfond er skattemæssigt en enhed. Årets foreløbigt opgjorte skat fordeles efter fuld fordelig mellem de 3 enheder. Side 6

7 Balancen Materielle anlægsaktiver Grund på Stensbjergvej i Køge er værdiansat til vurderingspris. Der afskrives ikke på grunden. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver omfatter beholdning af værdipapirer og andre investeringer. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med fradrag af urealiseret koncernintern fortjeneste. I tilfælde, hvor den indre værdi overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Side 7

8 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER Budget Note kr. t.kr. t.kr. Indtægter Kontingenter Renter, udbytter m.v. 1 Pantebreve - renter m.v Aktier og anparter - udbytte/afkast m.v Kapitalforvaltning - renter, afkast m.v Udlånsrenter Diverse renter Mellemregninger Renteudgifter til banklån Renter og udbytter i alt Indtægter i alt Omkostninger 6 Advokatomkostninger Konfliktbistand Administrationsgebyr til DM Revision og regnskabsmæssig assistance Diverse omkostninger Nedskrevne fordringer 0 0 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 0 0 Omkostninger i alt Resultat før skat Regulering af tidligere års skat } Skat af årets indkomst } Årets resultat der foreslås overført til formuen Side 8

9 Note kr. t.kr. Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver BALANCE PR. 31. DECEMBER Formandslejlighed Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver 7 Kapitalforvaltning: Aktier og anparter udenfor kapitalforvaltninger til kursværdi Middelgrundens vindmøllelaug (246 andele) Øvrige udlån Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Ombygningslån til DM Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 9

10 Note kr. t.kr. Passiver Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital i alt Antal medlemmer ultimo året Formue pr. medlem Gæld BALANCE PR 31. DECEMBER Langfristet gæld Lån til delvis udlånsfinansiering Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Skyldige omkostninger Mellemregning med Sikringsfonden Mellemregning med Foreningens drift Skat af årets resultat med fradrag af betalt udbytteskat Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Over for Akademikernes Centralorganisation påhviler der en medlemsbetinget forpligtelse i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Størrelsen aftales i forbindelse med den konkrete forhandling. Side 10

11 NOTER kr. t.kr. 1 Pantebreve, netto Renteindtægter øvrige pantebreve 0 1 Kursgevinst ved afdrag og indfrielse Regulering af hensættelse til tab 0 0 I alt Aktier, anparter og andele, netto Udbytte Afkast af vindmølleandele Urealiseret kursgevinst af beholdning I alt Kapitalforvaltning - renter, afkast m.v. Renteindtægter Aktieudbytte og udlodning Realiserede kursgevinster/tab aktier Realiserede kursgevinster/tab obligationer Urealiserede kursgevinster/tab Gebyrer I alt Sikringsfondens andel at kapitalafkast I alt Udlån Big Bowl m.fl Renteindtægter - vedr. Tigervej Personaledebitorer I alt Mellemregninger Renter af mellemregning med DMs drift Renter af byggelån til DMs drift I alt Side 11

12 NOTER kr. t.kr. 6 Advokatsager Eksterne advokatomkostninger Omkostninger til intern advokat-, kontorhold og sekretær I alt Kapitalforvaltning Aktier til kursværdi Investeringsfondsbeviser til kursværdi Obligationer til kursværdi Periodiserede renter Periodiserede gebyrer Likvid beholdning I alt Udlån Big Bowl m.fl BBB vedr. byggeriet i Køge Netmedia I alt Andre tilgodehavender Personalelån Øvrige tilgodehavender I alt Side 12

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere