GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR."

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr GLOBALCONNECT A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Dirigent CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 2 Koncernoversigt... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal... 7 Ledelsesberetning Koncern- og årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet GlobalConnect A/S Hørskætten Taastrup Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 1998 Hjemsted: Taastrup Regnskabsår: 1. januar december 1. januar december 2013 Bestyrelse Niels Ravn, formand Lisbeth Zibrandtsen Michael Potter Niels Zibrandtsen, CEO Agner N. Mark Ole Hvelplund Claus Dindler Direktion Niels Zibrandtsen, CEO Allan V. Reimann, Director Christian Holm Christensen, Director Pernille S. Ravn, Director Revisor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab R Havneholmen København V

4 3 KONCERNOVERSIGT Navn og hjemsted Selskabskapital Selskabskapital i tkr. til ultimokurs Ejerandel Dattervirksomheder GlobalConnect GmbH, Hamborg EUR % GlobalConnect Netz GmbH, Hamborg EUR % GC Cloud A/S, Høje Taastrup DKK % Con E Com i likvidation A/S, Odense DKK % GigaContent A/S, Høje Taastrup DKK % GC-BO A/S, Høje Taastrup DKK 0 0% GlobalConnect A/S GlobalConnect GmbH GlobalConnect Netz GmbH GC Cloud A/S Con E Com i likvidation A/S GigaContent A/S GC-BO A/S GC-BO A/S er afhændet pr. 30. september Selskabet indgår 100% i konsolideringen frem til denne dato.

5 4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2013 for GlobalConnect A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Taastrup, den 28. februar 2014 Direktion Niels Zibrandtsen, CEO Allan V. Reimann, Director Christian Holm Christensen, Director Pernille S. Ravn, Director Bestyrelse Niels Ravn Lisbeth Zibrandtsen Michael Potter Formand Niels Zibrandtsen Agner N. Mark Ole Hvelplund CEO Claus Dindler

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i GlobalConnect A/S PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for GlobalConnect A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

7 6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 28. februar 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Torben Bjerre-Poulsen Statsautoriseret revisor

8 7 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN mio kr. mio kr. mio kr. mio kr. mio kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Nøgletal Bruttomargin... 62,8 57,8 65,7 68,3 68,3 (bruttoresultat i % af omsætning) Overskudsgrad... 16,5 10,3 27,3 28,8 28,9 (driftsresultat i % af nettoomsætning) Afkastningsgrad... 4,7 2,8 8,2 8,3 8,8 (driftsresultat i % af gns. balancesum) Egenkapitalandel (soliditetsgrad)... 31,0 31,3 34,1 34,1 30,7 (egenkapital i % af aktiver, ultimo) Forrentning af egenkapitalen... 10,7 5,9 20,9 22,0 17,7 (resultat før skat i % af gns. egenkapital) Gennemsnitligt antal medarbejdere

9 8 LEDELSESBERETNING Væsentligste aktiviteter GlobalConnect A/S er udbyder af løsninger til effektiv og sikker data og telekommunikation samt housing. Effektiv kommunikation medfører øget værdi til alle på tværs af organisationer, datterselskaber, ansatte og ikke mindst kunder. Vi dækker hele Danmark, Nordtyskland og dele af Sverige med et mere end km langt højhastighedsnetværk baseret på optisk fiber og m2 datacentre. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Regnskabsåret 2013 blev endnu engang et spændende og positivt år for GlobalConnect. Den, i årsrapporten for 2012, forventede vækst overgik alle forventninger. Væksten har været baseret på en kombination af strategisk fokus, optimering, innovation og hermed en stærk efterspørgsel efter GlobalConnect s produkter. Væksten forventes at fortsætte grundet den stigende efterspørgsel efter Carrier Class services, outsourcing og øget vækst i efterspørgslen efter båndbredde. På kundesiden har vi set en stærk vækst, både inden for det direkte og indirekte salg. På produktsiden er det cloudløsninger og hosting, der er i kraftig vækst sammen med high-end sikkerhedsløsninger. Geografisk er det tyske marked stadig et aldeles vigtigt marked at operere på og fra et investeringsperspektiv endnu mere attraktivt end det danske marked. Følgelig erhvervede GlobalConnect i slutningen af 2013 en stor andel aktiver i Tyskland i form af fiberrør fra Hamborg til Hannover og fra Hannover til Berlin. Herudover omfatter aktiverne et bynet i Hannover og accesspunkter i de større byer på strækningen. Med udvidelsen af GlobalConnect s aktiviteter i Tyskland følger en udvidelse af vores tyske organisation. I 2013 blev et nyt selskab GlobalConnect Netz GmbH således etableret som ejere og udviklere af den tyske infrastruktur. Som et resultat af det øgede strategiske fokus, blev GC-BO A/S i 2013 solgt til Stofa A/S. Samlingen af aktiver, der blev overtaget gennem opsplitningen af Fyns Optiske Net A/S, blev afsluttet, og aktiver og aktiviteter i Con E Com A/S blev overtaget af moderselskabet. Politisk oplevede vi gennem året en stigende tilslutning til GlobalConnect s holdning, at Teleforliget har ført til en utilsigtet begrænsning af konkurrencen på det danske marked. GlobalConnect mener, at en åben og leverandøruafhængig basisinfrastruktur er nødvendig for at skabe fri konkurrence og for at motivere til ny innovation i det danske IKT-marked. Finansieringen af infrastruktur med lang levetid, så som tinglysningsbar rørinfrastruktur og faste installationer, som også benyttes ved kloakinfrastruktur og elforsyning, kræver en politisk gennemgang af de finansielle instrumenter. At åbne op for muligheden for realkreditfinansiering af infrastrukturen med en lang levetid kunne være et attraktivt instrument med henblik på at tillade operatører og udviklere at nå ud til mindre tæt befolkede områder i Danmark. Koncernens resultat og økonomiske udvikling anses af ledelsen som meget tilfredsstillende. Koncernens nettoomsætning blev DKK 502 mio. (2012: DKK 433 mio.) og et primært resultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK 186 mio. (2012: DKK 128 mio.). CAPEX beløb sig til DKK 226 mio. (2012: DKK 183 mio.). GlobalConnect koncernen præsenterer et positivt resultat før skat på DKK 58 mio. (EBT) (2012: DKK 31 mio.), et nettoresultat efter skat på DKK 64 mio. (2012: DKK 22 mio.) og en egenkapital på DKK 566 mio. Som en positiv konsekvens af koncernens stigende ordreindtag er der således sikret en øget fremtidig Future Contracted Cash Payment (FCCP) på DKK 1,3 mia. (2012: DKK 1,3 mia), som sikrer en høj finansiel forudsigelighed. I løbet af 2013 har GlobalConnect ændret sin finansieringsform for at sikre væksten i det meget vigtige tyske marked. Som følge heraf udstedte GlobalConnect en erhvervsobligation på DKK 500 mio. og anvendte nettoprovenuet til at nedbringe banklån. Sigtet var i udgangspunktet at rejse DKK 400 mio., men på grund af stærk interesse fra markedet, blev beløbet hævet til DKK 500 mio. Erhvervsobligationen blev efter transaktionen noteret på NASDAQ OMX First North og har udviklet sig tilfredsstillende i eftermarkedet.

10 9 LEDELSESBERETNING Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat) Den hastige vækst i datakapacitet i Danmark medførte en øget udbygning af højkapacitetsløsninger, således at GlobalConnect kan fastholde sine høje krav til Carrier Class tjenester, der er efterspurgt af GlobalConnect s kunder. Både selskabets Carrier Ethernet-løsninger, dvs. tele- og housing-faciliteter, er blevet udbygget yderligere i Danmark og Tyskland. GlobalConnect har etableret mere end Gbit/s porte, der viser en øget digitalisering af erhvervene i Danmark inden for segmentet små og mellemstore virksomheder ligesom inden for segmentet af store virksomheder. Vi forventer at se yderligere de facto standardisering af 1Gbit/s inden for B2B-segmentet, men forventer at se de første efterspørgsler efter 100 Gbit/s interfaces i Da GlobalConnect ejer og driver sin egen tykke rørog fiberinfrastruktur, kan vi fortsat opfylde efterspørgslen efter mere båndbredde fra kunderne. GlobalConnect deltager i ITB, Teleforum, TI og ITEK om udviklingen i det danske telemarked. De regulatoriske barrierer har været særdeles uforudsigelige, og konkurrencen er uholdbar inden for fastnet, hvorfor markedet oplever faldende investeringslyst med deraf vigende udvikling af nye kommunikationstjenester. GlobalConnect ser desværre en opbremsning i den positive udvikling i det danske telemarked, hvor teleoperatører har endog meget svært ved at skabe en attraktiv indtjening sammenlignet med andre lande i verden. Der er efter GlobalConnect s opfattelse tale om market failure ifølge definitionerne i EU-reguleringsanbefalingerne. GlobalConnect forventer en mere målrettet og stabil regulering af telemarkedet, så der kan opnås en øget konkurrence i forhold til den store markedsledende spiller i telemarkedet. Konkurrence og dermed innovation er et væsentligt element i de øgede udfordringer for Danmark, som ønsker at være et ledende videnssamfund på globalt plan. Konkurrencen i mobilmarkedet er intens, og der fordres en fortsat udbygning af næste generationers mobilnet. Dette er en udvikling, som GlobalConnect følger tæt. En del af elsektoren har samlet sig i et fælles markedsføringsselskab, der henvender sig til privatmarkedet. Formålet er at skabe en større tyngde over for det tidligere statsejede monopol. Der er dog stadig en signifikant overvægt af omsætning og overskud hos det tidligere monopol, hvorfor det må forventes, at Erhvervsstyrelsen vil regulere dette marked. Elsektoren har valgt fortsat at lukke sine net for andre operatører, således at disse ikke har adgang til elselskabernes kunder. Dette er samfundsmæssigt en uhensigtsmæssig udnyttelse af de fælles ressourcer, der er etableret med udgangspunkt i en elsektor og inden for visse kommunalt ejede elforsyningsselskaber, der er uvillige til at dele adgangen til infrastrukturen. Disse konstruktioner skaber monopollignende tilstande i nogle regioner. Skyline, et datterselskab i ELRO Energi-koncernen, gik konkurs i 2012, hvilket medførte, at energiselskabet ELRO Energi A/S gik i betalingsstandsning, uagtet at det i lovgivningen var forudsat, at dette ikke måtte kunne ske. Det har medført, at forbrugerne i ELRO Energi A/S har mistet deres selvstændighed og er blevet opslugt af EnergiMidt A/S. GlobalConnect arbejder målrettet på at øge dækningen i Udkantsdanmark og har foreslået forskellige modeller for forbedring af økonomien for mobilselskaberne, når der skal udbygges infrastruktur i disse områder. GlobalConnect oplevede i 2013 en markant og meget positiv udvikling i antallet af kunder og indgåede ordrer. Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Særlige risici Koncernens ydelser prisfastsættes efter udbud og efterspørgsel på niveau med det danske og det internationale tele- og datamarked og er ikke udsat for særligt prisrelaterede risici. Hovedparten af alle aftaler indgås over længere perioder end et enkelt regnskabsår.

11 10 LEDELSESBERETNING Særlige risici (fortsat) Hovedparten af GlobalConnect s aktiviteter afregnes i danske kroner, dog medfører aktiviteter i udlandet, at resultat, pengestrømme og egenkapital i nogen grad påvirkes af kurs og renteudviklingen for euro. Det er selskabets politik alene at afdække kommercielle valutarisici. Afdækningen sker primært via valutaterminskontrakter til afdækning af forventet omsætning og indkøb inden for de førstkommende 12 måneder. GlobalConnect er i al væsentlighed finansieret gennem egenkapital, forudbetalinger fra kunder og gennem fremmedfinansiering. Renterisici på den rentebærende gæld er søgt afdækket via rentepositioner. Miljøforhold GlobalConnect har ikke særlige miljømæssige forhold, men arbejder på at optimere energiforbruget for herved at bidrage til minimering af det globale CO2 udslip og de deraf afledte globale klimaforandringer. Disse tiltag kunne forstærkes væsentligt ved knap så strenge restriktioner på anvendelsen af overskudsvarme til fjernvarmesystemer som led i Community Social Responsibility. Forsknings- og udviklingsaktiviteter GlobalConnect er interesseret i at anvende de nyeste teknologier og i at fremme investeringer i næste generation af IKT-samfundet og er derfor involveret i organisationer, der ønsker at fremme disse områder ved blandt andet aktivt at deltage i interesseorganisationer og bestyrelser. GlobalConnect arbejder sammen med forskningsinstitutioner og udviklingsselskaber for at støtte udviklingen af discipliner inden for telekommunikations- og vidensindustrien. Det har blandt andet medført samarbejde med en del udenlandske selskaber med henblik på at intensivere vidensudviklingen og innovationsinteressen i Danmark. Forventninger til fremtiden Selskabet holder fokus på fortsat at sikre og udvikle sin eksisterende markedsposition gennem kontrolleret vækst baseret på et øget fokus på processer og rapportering. Sådanne tiltag forventes at øge profitabiliteten og øge konkurrenceevnen. I Danmark arbejdes fortsat på en udvidelse af produktsortimentet for at sikre og opnå en endnu højere tilfredshed hos vore kunder. Desuden forventes yderligere udvidelse af telehousing faciliteter for at efterkomme den stigende efterspørgsel. I Tyskland planlægges en yderligere forbedring af koncernens infrastruktur for Mecklenburg- Vorpommern og Schleswig-Holstein og at øge fokus på det direkte salg. GlobalConnect vil forbedre support og produktportefølje således, at vores kunder kan udbygge deres konkurrencemæssige fordele. Redegørelse for samfundsansvar GlobalConnect giver medarbejderne mulighed for at udvikle deres kompetencer og for at gøre en forskel med personligt engagement og forskellighed. Vi tilstræber at finde en fornuftig balance mellem arbejde og fritid, understøtte mangfoldigheden og sikre lige muligheder for alle, uanset køn, etnisk oprindelse etc. Pr. 31. december 2013 var antallet af ansatte 188 i GlobalConnect Group. Og indirekte aktiverer GlobalConnect et anseeligt antal ansatte hos sine underleverandører på baggrund af sin fortsatte udbygning med mere end km ny infrastruktur om året. Det er GlobalConnect s politik at understøtte mangfoldighed og sikre lige muligheder for alle, uanset køn, etnisk oprindelse el.lign; at der ikke udøves forskelsbehandling i GlobalConnect A/S i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling. Alle beslutninger vedrørende ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, løn og andre arbejdsvilkår baseres på relevante og objektive kriterier.

12 11 LEDELSESBERETNING Redegørelse for samfundsansvar (fortsat) Det er bestyrelsens mål til enhver tid at besætte ledige stillinger med de mest kompetente ansøgere, uanset køn, etnisk oprindelse, statsborgerskab, fysisk kapacitet eller lignende. Repræsentativiteten vil følge af kvalifikationerne. Vi arbejder målrettet på, at alle ledige stillinger kan søges på lige vilkår, uanset køn, etnisk oprindelse, fysisk kapacitet eller lign. Målet er at have lige repræsentation af kønnene hvis lige kvalifikationer. GlobalConnect som organisation er opbygget som en såkaldt Cloud Management, hvor opgaveområder satellitprojekter - og ledelse heraf ofte ændres. Derfor ønsker vi at have lige repræsentation hvis muligt, uanset køn, anden etnisk baggrund, statsborgerskab, fysisk kapacitet eller lign, og således modvirke enhver diskriminering i GlobalConnect. Status på den kønsmæssige repræsentation i bestyrelsen i GlobalConnect A/S er 16% kvinder og 16% med statsborgerskab uden for EU. I Cloud ledelsesgruppen har vi en 9% repræsentation af kvinder og 18% med udenlandsk EU-statsborgerskab. GlobalConnect s politikker og rapportering inden for dette område tager udgangspunkt i FN s Global Compact s 10 principper inden for emnerne: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. GlobalConnect vil være Danmarks alternative serviceudbyder inden for tele- og datakommunikation, og det er derfor naturligt, at GlobalConnect engagerer sig i samfundet og den måde, det fungerer på. Det er vigtigt for GlobalConnect, at vores omgivelser i det daglige oplever, at vi også i forbindelse med socialt ansvar opfører os med rettidig omhu. GlobalConnect arbejder på at forbedre the Community Social Responsibility i modsætning til the Corporate Social Responsibility, således at staten, det offentlige samt det private erhvervsliv i samarbejde skaber et bedre samfund. Derfor vil GlobalConnect udvikle fiberinfrastrukturen i hele Danmark og tilbyde datakommunikation, der sætter danskerne i stand til at få fuld gavn af Danmarks IT-infrastruktur. Vi vil medvirke til en renere teknologi og et mere effektivt energiforbrug i samfundet ved udbud af vore produkter. Samtidig reducerer vi løbende vores egen udledning af drivhusgasser samt koncernens øvrige miljøbelastning. Dette fremmes også ved at indkøbe produkter produceret under forsvarlige vilkår og sikre, at de genanvendes eller bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. GlobalConnect ønsker at være kendt som en virksomhed, der fokuserer på dygtig ledelse, medarbejdertrivsel, motivation og et forsvarligt arbejdsmiljø, samtidig med at vi udvikler medarbejdernes kompetencer, så de kan gøre en forskel med deres personlige engagement og forskellighed. Ydermere indeholder vores medarbejderpolitik antikorruptionsregler, forbud mod børnearbejde og arbejdstvang samt ikke-diskriminering uanset køn, alder og etnisk baggrund. Herudover har medarbejdere ret til at organisere sig og vælge fagforeningsrepræsentanter blandt sig. GlobalConnect s sygefravær for 2013 har været 5,7 arbejdsdage pr. medarbejder mod Dansk Industris gennemsnit på 7,3 arbejdsdage. GlobalConnect har nedsat et arbejdsmiljøudvalg, som har repræsentanter fra såvel ledelse som medarbejdere. Udvalget tager på eget initiativ relevante arbejdsmiljømæssige sager op til sikring af et til enhver tid optimalt arbejdsmiljø for det daglige arbejde, som medarbejderne udfører. GlobalConnect har fokus på medarbejdernes sundhed. Målet er at fokusere på at holde vore medarbejdere friske og sunde og sikre, at der er et miljø, hvor medarbejderne i videst muligt omfang er opmærksomme på hinanden, og hvilken LTF situation (Langtidsfrisk) den enkelte medarbejder befinder sig i. Vi tilbyder træningsfaciliteter til medarbejderne på kontorerne i Danmark og Tyskland. Herudover har selskabet en meget aktiv personaleforening, fokus på sund mad og en attraktiv pensions- og helbredsforsikring. Herudover stiller GlobalConnect krav til sine leverandører inden for sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø.

13 12 LEDELSESBERETNING GlobalConnect vil løbende påvirke lovgiverne, så økonomisk uhensigtsmæssige love træder tilbage for miljømæssige økonomisk forsvarlige love, da det er vigtigt, at opgaven løftes i et samarbejde mellem industrien og det offentlige. GlobalConnect har igen i 2013 valgt at støtte socialt belastede børn med adgang til den digitale verden i form af donationer af PC er. Derudover arbejder vi med nye projekter i samarbejde med Børnenes IT Fond. Fra GlobalConnect GmbH i Hamborg støttes en fadderordning, hvor donationer dækker uddannelse. Sidste år hostede Herning det europæiske mesterskab i spring, dressur og paradressur 2013 med sponsering fra GlobalConnect til alle tre områder. Sidst men ikke mindst arbejder GlobalConnect på et projekt Geeks without Frontiers, hvis mål det er at øge det mobile teledækningsområde i udviklingslande. Projektet er et nonprofit projekt og ledes af Google og Manna Energy Foundation, USA.

14 13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for GlobalConnect A/S for 2013 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C, stor virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i tilgodehavender henholdsvis forpligtelser. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gæld samt på egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske datterselskaber, indregnes direkte på egenkapitalen. Regnskab

15 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Koncernregnskab Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden GlobalConnect A/S samt dattervirksomheder, hvori GlobalConnect A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder, jf. koncernoversigten. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af modervirksomhedens og dattervirksomhedernes årsregnskaber ved sammenlægning af ensartede regnskabsposter. Ved konsolideringen foretages fuld eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. Positive forskelsbeløb mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inklusiv hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle anlægsaktiver som goodwill og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb, der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen som negativ goodwill under periodeafgrænsningsposter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter værdien af årets leverede ydelser og varer og indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres og måles pålideligt. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Endvidere indtægtsføres igangværende arbejder for fremmed regning efter produktionsprincippet baseret på en vurdering af færdiggørelsesgraden. Værdien af transaktioner, hvor rettigheder eller ejerskab i GlobalConnect A/S' netværk udveksles med teknisk og værdimæssigt tilsvarende rettigheder eller ejerskab i netværk ejet af tredjemand (SWAPs), indregnes ikke i resultatopgørelsen eller balancen. Markedsværdien af de udvekslede aktiver oplyses i en note i årsrapporten. Hvor selskabet som leasinggiver, leaser dele af sit netværk ud på kontrakter af mere end 15 års varighed, og hvor alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten overgår til leasingtager, indregnes avancen, målt som forskellen mellem kostpris på den ene side og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser og den ikke sikrede restværdi efter kontraktsudløb på den anden side, i resultatopgørelsen. Nutidsværdien af fremtidige leasingydelser og restværdi, med fradrag af eventuelle nedskrivninger på uerholdelige ydelser, indregnes i balancen som finansielt aktiv. Modtagne leasingydelser opdeles i en rentedel, der indregnes i resultatopgørelsen, og en afdragsdel, der modregnes i tilgodehavender vedrørende finansiel leasing.

16 15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN Produktionsomkostninger Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indregnes i takt med de tilhørende indtægter og omfatter anskaffelses- og kostpris for årets solgte varer. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer og indirekte produktionsomkostninger. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, udvikling, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. Generelle udviklingsomkostninger, der ikke kan henføres til et specifikt projekt, omkostningsføres løbende. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder I selskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Patenter afskrives over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 8 år. Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for indregning.

17 16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Koncernen har tilpasset sit regnskabmæssige skøn over levetiden på koncernens materielle anlægsaktiver, således at levetiden fortsat er i overensstemmelse med den af It- & Telestyrelsen i 2005 opdaterede bekendtgørelse om samtrafik. Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Fibre og transmissionsudstyr samt andet driftsmateriel og inventar værdiansættes til kostsprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter: Brugstid Fibre... Rør... Søkabler, housing og transmissionsudstyr... Andre anlæg, driftsmateriel og inventar... Indretning af lejede lokaler... Bygninger år 40 år år 3-10 år 10 år 20 år Leasingaftaler, der ikke opfylder kravene til finansiel leasing, omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Den samlede betalingsforpligtelse noteoplyses i årsregnskabet. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

18 17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder måles i moderselskabets balance efter den indre værdis metode. Kapitalandele i dattervirksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Ved køb af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor under koncernregnskabet. Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedernes underbalance. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. For finansielle leasingkontrakter opgøres kostprisen til laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Udbytte Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder samt udskudt skat.

19 18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

20 19 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen. Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder, der ikke er selvstændige enheder, men er integrerede enheder, omregnes monetære poster til balancedagens kurs. Ikke-monetære poster omregnes til kursen på anskaffelsestidspunktet eller på tidspunktet for efterfølgende op- eller nedskrivning af aktivet. Resultatopgørelsens poster omregnes til transaktionsdagens kurs, idet poster afledt af ikke-monetære poster dog omregnes til historiske kurser for den ikke-monetære post. Opfylder de udenlandske datter- og associerede virksomheder kriterierne for selvstændige enheder, omregnes resultatopgørelserne til en gennemsnitlig valutakurs for måneden, og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. Kursregulering af mellemværender med udenlandske dattervirksomheder, der anses for et tillæg eller fradrag til selvstændige dattervirksomheders egenkapital, indregnes direkte på egenkapitalen. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets og koncernens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider: Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning...

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning... Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt.... 9 Ledelsesberetning.... 10 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side 7 Beretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 CVR-nr. 33 05 75 39 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Koncernoversigt 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6-7 Ledelsesberetning

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2012 Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere