bkg_nr_ _dk Side 1 av 11 Offentliggjort pa den 22. december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bkg_nr_18-2010_dk Side 1 av 11 Offentliggjort pa www.nanoc.gl den 22. december 2010"

Transkript

1 bkg_nr_ _dk Side 1 av 11 Offentliggjort pa den 22. december 2010 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. december 2010 om kontrol med havgãende fiskeri I medfør af 10, 26-31, 33, stk. 2 og 3, og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, ndret ved landstingslov nr. 12 af 6. november 1997, landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998 og senest endret ved Inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2009 faststtes: Anvendelsesomrdde 1. Bekendtgørelsen glder for erhvervsmssigt fiskeri pa Grønlands fiskeriterritorium samt for alle grønlandsk registrerede fartøjer, der driver erhvervsmssigt fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium. Stk. 2. Bekendtgørelsen gelder ikke for fiskeri efter laks og fjeldørreder. Stk. 3. Vestgrønland omfatter i denne bekendtgørelse den del af NAFO-omrAde 1, som er beliggende pa Grønlands fiskeriterritorium jf. bilaget. østgrønland omfatter den del af ICES omraderne II, V, XII og XIV, som er beliggende pa Grønlands fiskeriterritorium jf. bilaget. Stk. 4. Udtrykket losning omfatter i denne bekendtgørelse enhver overførsel af fangst og fangstprodukter fra fiskefartøjet til land eller til et andet fartøj, uanset om den overførte mengde udgør hele lasten eller kun en mindre del af lasten, og uanset om overførslen sker ved kaj eller i rum sø. FartØjer omfattet af reglerne 2. Bekendtgørelsen g1der følgende fartøjer: 1) Fiskefartøjer som ifølge fartøjets malebrev er pa 75 BRTIBT 120 og derover bortset fra fartøjeme med kaldesignalet OZJO, OUHK og OUUC. 2) Ethvert fartøj, som i Grønlands fiskeriterritorium laster fisk eller fiskeprodukter fra et fiskefartøj uanset fiskefartøj ets størrelse og nationalitet. Stk 2. Afgørende for, om et fartøj er over eller under en tonnagegrnse i denne bekendtgørelse, er den tonnagestønelse, som fremgar af fartøjets malebrev uanset hvilke regler om malemetoder, der har dannet grundlag for udfrrdigelsen af malebrevet. Olbkg/bkg_nr_ _dk.htm

2 bkg_nr_ _dk Side 2 av Et grønlandsk registreret fartøj, der fisker i territorier, hvor andre lande eller internationale organisationer har kompetence til at faststte regler og har benyttet denne kompetence, skal til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) indsende kopi af de meldinger, der er gldende for det territorium, hvori der fiskes. Sáfremt territoriets fiskerimyndighed ikke accepterer det af Grønlands Selvstyrets udarbejdede logbogsskema, skal GFLK i stedet have kopi af det af territoriets myndighed krvede logbogsskema. Ankomst tilfiskeriterritoriet 4. Et fiskefartøj, der planlgger at ankomme til Grønlands fiskeritenitorium med henblilc pa fiskeri, skal give meddelelse herom (ankomstmelding) senest 5 døgn før ankomsten. I meddelelsen skal oplyses: 1) Meddelelsens art (ankomstmelding). 3) Det land, hvor fartøjet er registreret. 4) Det nummer, der er anført pa siden af fartøjet. 5) Fartøjets radiokaldesignal. 6) Forsiag til i hvilken havn eller pa hvilken position til søs samt omtrentligt tidspunkt, hvor fartøjet kan modtage en kontrollør fra GFLK. 7) Meddelelsens dato og k1okkeslt (UTC). 8) Fartøjsførerens navn. Stk 2. Enhver endring i indholdet af ankomstmeldingens punkt 6 skal omgáende meddeles GFLK og GLK. Stk. 3. Et fiskefartøj, der jf. stk. 1 er undervejs til Grønlands fiskeriterritorium med henblik pa fiskeri, skal afgive meddelelse herom (aktivmelding) tidligst 24 timer og senest 12 timer før ankomsten. I meddelelsen skal oplyses: 1) Meddelelsens art (aktivmelding). 3) Det land, hvor fartøjet er registreret. 4) Det nummer, der er anført pa siden af fartøjet. 5) Fiskerilicensnummer. 6) Fartøjets radiokaldesignal. 7) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i kengde- og breddegrader og -minutter. 8) Art og mngde (i hel vgt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget. Sâfremt rederiet benytter emballagekoder, som ikke umiddelbart viser indholdets art og størrelsessortering, skal kodemes betydning redegøres i denne aktivmelding. En eventuel last af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mngden i kilo af hver count-gruppe. 9) Hvor grnsen for GrØnlands fiskeriterritorium agtes passeret, angivet i lngde- og breddegrader og minutter, og i hvilket omrâde (jf. bilaget), fiskeriet agtes pábegyndt. 10) Planlagt aktivitet, herunder arten af fiskeriet. 11) Meddelelsens dato og klokkes1t (UTC). 12) FartØjsførerens navn. 13) Grønlandske fartøjer skal meddele navn, stilling og CPR _dk.htm

3 bkg_nr_ _dk Side 3 av 11 nummer pa samtlige ansatte ombord. Stk. 4. Et fiskefartøj, der ankommer til Grønlands fiskeriterritorium uden at planhegge fiskeri før havneanløb i territoriet, skal give meddelelse herom (ankomstmelding) mden overskridelsen af gnensen til territoriet. I meddelelsen skal oplyses: 1) Meddelelsens art (ankomstmelding). 2) FartØjets navn. 3) Det land, hvor fartøjet er registreret. 4) Det nummer, der er anført pa siden af fartøjet. 5) Fiskerilicensnummer. 6) Fartøjets radiokaldesignal. 7) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i 8) Art og mngde (i hel vgt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget. 9) Hvor grnsen for fiskeriterritoriet agtes passeret angivet i 10) Planlagt aktivitet og destination. 11) Meddelelsens dato og klokkes1t (UTC). 12) FartØjsfØrerens navn. Stk. 5. Et grønlandsk registreret fiskefartøj, der ankommer til et ikke-grønlandsk nationalt eller et internationalt fiskeriterritorium uden at planhegge fiskeri før havneanløb i territoriet, skal give meddelelse herom (ankomstmelding) inden overskridelsen af gnensen til territoriet. I meddelelsen skal oplyses: 1) Meddelelsens art (arikomstmelding). 3) Det land, hvor fartøjet er registreret. 4) Det nummer, der er anført pa siden af fartøjet. 5) Fiskerilicensnummer. 6) Fartøjets radiokaldesignal. 7) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i hengde- og breddegrader og -minutter. 8) Art og mngde (i he! vgt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget. 9) Hvor grnsen for fiskeriterritoriet agtes passeret angivet i 10) Plan!agt aktivitet og destination. 11) Meddele!sens dato og k!okkes!t (UTC). 12) FartØjsfØrerens navn. Stk. 6. Et grøn!andsk registreret fiskefartøj, der ankommer iii et ikke-grøn!andsk nationalt e!!er et intemationa!t fiskeriterritorium med henb!ik pa fiskeri, ska! give medde!else herom (aktivme!ding) inden overskride!sen af grnsen til territoriet. I meddele!sen skal op!yses: 1) Medde!elsens art (aktivme!ding). 3) Det!and, hvor fartøjet er registreret. 4) Det nummer, der er anført pa siden af fartøjet. 5) Fiskerilicensnummer. 6) FartØjets radiokaldesigna!. 7) Fartøjets aktuel!e position ved meddelelsens afgive!se angivet i!ngde- og breddegrader og -minutter. 8) Art og mengde (i he! vgt) af eventue! fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget. gh.g!-love/dki2o 1 Olbkg/bkg_nr_ _dk.htm

4 bkg_rir_ _dk Side4av 11 9) Hvor grnsen for fiskeriterritoriet agtes passeret, angivet i hengde- og breddegrader og -minutter, og i hvilket omráde, fiskeriet agtes pábegyndt. 10) Planlagt aktivitet, herunder arten af fiskeriet. 11) Meddelelsens dato og k1okkeslt (UTC). 12) Fartøjsførerens navn. 13) Navn, stilling og CPR-nummer pa samtlige ansatte ombord. Stk. 7. Et fartøj, der ankommer til GrØnlands fiskeriterritorium for at laste fisk eller fiskeprodukter fra et fiskefartøj, skal give meddelelse herom (ankomstmelding) mden overskridelsen af grnsen til territoriet. I meddelelsen skal oplyses: 1) Meddelelsens art (ankomstmelding). 2) FartØjets navn. 3) Det land, hvor fartøjet er registreret. 4) Det nummer, der er anført pa siden af fartøjet. 5) Fartøjets radiokaldesignal. 6) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i kengde- og breddegrader og -minutter. 7) Art og mengde (i hel vgt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne er ombordtaget. 8) Hvor grnsen for fiskeriterritoriet agtes passeret, angivet i 9) Navn samt kaldesignal pa det eller de fiskefartøjer, der Ønskes lastet fra. 10) Planlagt lasteposition(er) angivet i lngde- og breddegrader og -minutter. 11) Meddelelsens dato og klokkeslt (UTC). 12) FartØjsførerens navn. Stk. 8. Et fiskefartøj, som plankegger at losse fisk eller fiskeprodukter til et andet skib i Grønlands fiskeriterritorium, skal give meddelelse herom (ankomstmelding) senest 12 timer før den planlagte losning. I meldingen skal oplyses: 1) Meldingens art (ankomstmelding). 2) FartØjets navn. 3) Fartøjets radiokaldesignal. 4) Tidspunktet for den planlagte losning til søs. 5) Positionen for den planlagte losning til søs angivet i 1ngde- og breddegrader og -minutter. 6) Meddelelsens dato og klokkeslet (UTC). 7) Fartøjsførerens navn. Ugemelding 5. Sà 1nge et fiskefartøj er aktivt, dvs. fra der er afgivet aktivmelding og indtil der er afgivet passivmelding, skal der gives meddelelse (ugemelding) hver mandag inden klokken 1000 UTC. Første ugemelding omfatter tidsrummet fra ankomst til fiskeriterritoriet eller afgang fra havn i fiskeriterritoriet til førstkommende søndag klokken 2400 UTC. øvrige ugemeldinger omfatter tidsrummet fra mandag klokken 0000 UTC til søndag klokken 2400 UTC. Stk. 2. Safremt et fartøj er i fierd med at fiske omkring ârsskiftet, skal der, uanset ugedagen, den 1. januar indsendes en ugemelding der omfatter tidsrummet fra sidste ugemelding (henholdsvis Olbkg/bkg_nr_ _dk.htm

5 bkg_nr_ _dk Side 5 av 11 ankomst til fiskeriterritoriet eller afgang fra en havn i fiskeriterritoriet) og til den 31. december klokken 2400 UTC. Den første ugemeldmg i det nye àr skal omfatte perioden fra den 1. januar klokken 0000 UTC til førstkommende søndag klokken 2400 UTC. Stk. 3. I ugemeldmgen skal oplyses: 1) Meddelelsens art (ugemelding). 2) FartØjets navn. 3) Fartøjets radiokaldesignal. 4) Fiskerilicensnummer. 5) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i 6) Den periode meddelelsen dkker. 7) Fangst (i hel vegt) af hver fisket art, herunder bifangst, i perioden, opgjort for hvert af de omrâder, der er nvnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mengden i kilo af hver count-gruppe. Udsmid, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster, skal specificeres pa arter. 8) Meddelelsens dato og klokkeslt (UTC). 9) Fartøjsførerens navn. Stk. 4. Nàr en fartøjskvote eller en kvote, jf. Selvstyrets bekendtgørelse om kvoter for fiskeri, nrmer sig opfiskning, kan GFLK páhegge vedkommende fartøjer dagligt at indsende meldinger med samme mdhold som ugemeldingen. I sâdame tilftelde skal ugemeldinger og positionsmeldinger (jf. 8) ikke indsendes. Udsejling frafiskeriterritoriet 6. Fiskefartøjer, der planliegger at udsejie fra Grønlands fiskeriterritorium, skal give meddelelse herom (afgangsmelding) senest 48 timer før udsejling. I meddelelsen skal oplyses: 1) Meddelelsens art (afgangsmelding). 3) Fartøjets radiokaldesignal. 4) Fiskerilicensnummer. 5) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i 6) Hvor og hvornár grnsen for fiskeriterritorietet agtes passeret angivet i 7) Hvor og hvornár den ombordwerende last planlgges losset. 8) Meddelelsens dato og k1okkeslt (UTC). 9) Fartøjsførerens navn. Stk. 2. Fartøjer, der har lastet fisk eller fiskeprodukter i Grønlands fiskeriterritorium og planlgger at udsejle fra fiskeriterritoriet, skal give meddelelse herom (afgangsmelding) senest 48 timer før udsejling. I meddelelsen skal oplyses: 1) Meddelelsens art (afgangsmelding). 2) FartØjets navn. 3) Fartøjets radiokaldesignal. 4) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i 5) Art og mngde (i hel vgt) af ombordtaget fangst samt 1 0/bkg/bkg_nr_ _dk.htm

6 bkg_nr_18-2olodk Side 6 av 11 oplysning om, fra hvilke fiskefartøjer, fangsten stammer (navn og radiokaldesignal). 6) Hvor grnsen for fiskeriterritoriet agtes passeret angivet i hengde- og breddegrader og -minutter. 7) Hvor og hvomár den ombordvrende last planlgges losset. 8) Meddelelsens dato og klokkeslt (UTC). 9) Fartøjsførerens navn. Stk 3. Fiskerikontrollen kan beordre et fartøj til at afvente inspektion pa en nrmere angivet position før afgang fra territoriet. Stk4. Inden udsejling fra Grønlands fiskeriterritorium skal et fiskefartøj give meddelelse herom (passivmelding). Dette glder ogsá et grønlandsk registreret fiskefartøj, som forlader et ikke grønlandsk fiskeriterritorium. I meddelelsen skal oplyses: 1) Meddelelsens art (passivmelding). 3) Fartøjets radiokaldesignal. 4) Fiskerilicensnummer. 5) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i 6) Fangst (i hel vgt) af hver fisket art, herunder bifangst, siden afgivelsen af sidste ugemelding, opgjort for hvert af de omráder, der er mevnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mngden i kilo af hver count-gruppe. Kvalitetsudkast, dvs. fangst, som beskadiges under produktion og derfor smides ud som uslgelig, skal specificeres pa arter, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster. 7) Fartøjets samlede fangster, herunder bifangster, siden sidste aktivmelding, opgjort art for art (i hel vgt) for hvert af de omráder, der er mevnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mengden i kilo af hver count-gruppe. Kvalitetsudkast, dvs. fangst, som beskadiges under produktion og derfor smides ud som uslgelig, skal specificeres pa arter, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster. 8) Meddelelsens dato og klokkeslet (UTC). 9) Hvor og hvomâr den ombordwerende last planlgges losset. 10) Fartøjsførerens navn. Afgangfra og ankoinst til havn eller losseposition til søs 7. Inden afgang fra havn til fiskeri i det fiskeriterritorium, havnen er beliggende i, eller fra losseposition i territoriet med henblik pa. fortsat fiskeri, skal fiskefartøjet give meddelelse herom (aktivmelding). I meddelelsen skal oplyses: 1) Meddelelsens art (aktivmelding). 3) Det land, hvor fartøjet er registreret. 4) Det nummer, der er anført pa siden af fartøjet. 5) Fiskerilicensnummer. 6) FartØjets radiokaldesignal. 7) Afgangshavn eller losseposition. 8) Art og mengde (i hel vgt) af eventuel fangst, herunder bifangst, i lasten, samt hvor denne fangst er taget. Sàfremt rederiet 1 0/bkglbkg_nr_ _dk.htm

7 bkg_nr_ _dk Side 7 av 11 benytter emballagekoder, som ilcke umiddelbart viser indholdets art og størrelsessortering, skal kodernes betydning redegøres i derme aktivmelding. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mngden i kilo af hver count-gruppe. Kvalitetsudkast, dvs. fangst, som beskadiges under produktion og derfor smides ud som uslgelig, skal specificeres pa arter, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster. 9) Hvis der siden afgivelsen af sidste passivmelding er losset: Art og mngde (med angivelse af, om der regnes med produktvgt eller hel vgt) samt hvortil der er losset. Sâfremt der er tale om losning til et andet skib, skal desuden oplyses: Navn og radiokaldesignal pa det fartøj, hvortil der er losset. 10) Planlagt aktivitet, herunder arten af fiskeriet samt i hvillcet omráde (jf. bilaget for Grønlands vedkommende) fiskeriet agtes pábegyndt. 11) Meddelelsens dato og klokkeslt (UTC). 12) Fartøjsførerens navn. 13) Grønlandske fartøjer skal meddele navn, stilling og CPR nummer pa samtlige ansatte ombord. Melding om til - og afgang i forhold til mandskabslisten ved sidste aktivmelding vil vre fyldestgørende. Stk. 2. Inden ankomst til havn eller losseposition i fiskeriterritoriet skal fiskefartøjet give meddelelse herom (passivmelding). I meddelelsen skal oplyses: 1) Meddelelsens art (passivmelding). 3) Fartøjets radiokaldesignal. 4) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i 5) Anløbshavn eller position for planlagt losning til søs samt forventet ankomsttidspunkt (UTC). 6) Fangst (i hel wegt) af hver fisket art, herunder bifangst, siden afgivelsen af sidste ugemelding, opgjort for hvert af de omrâder, der er nvnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mengden i kilo af hver count-gruppe. Kvalitetsudkast, dvs. fangst, som beskadiges under produktion og derfor smides ud som uslgelig, skal specificeres pa arter, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster. 7) Hvis der planlgges losning til søs: Art og mengde, som skal losses, samt fisketransportfartøj ets navn og radiokaldesignal. 8) Fartøjets samlede fangster, herunder bifangster, siden sidste aktivmelding, opgjort art for art (i hel vgt) for hvert af de omrâder, der er nvnt i bilaget. 9) Meddelelsens dato og klokkeslt (UTC). 10) Fartøjsførerens navn. Positionsmeldinger 8. Et fiskefartøj, som er aktivtjf. 4, stk. 3 og 6, og et fisketransportfartøj jf. 4, stk. 7, skal dagligt inden klokken 1000 UTC give meddelelse om aktuel position (positionsmelding). I meddelelsen skal oplyses: 10/bkglbkgm_ _dk.htm

8 bkg_nr_ _dk Side 8 av 11 1) Meddelelsens art (positionsmelding). 3) FartØjets radiokaldesignal. 4) FartØjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse angivet i 5) Meddelelsens dato og klokkeslt (UTC). 6) Fartøjsførerens navn. Stk. 2. Positionsmelding jf. stk. 1 kan dog undlades, nár der samme dag inden klokken 1000 UTC afgives aktivmelding, ugemelding eller passivmelding. Stk 3. Nâr et fartøj, der opholder sig ved VestgrØnland, passerer gnensen iii østgrønland, eller omvendt, skal det afgive meddelelse herom (omrádemelding). I meddelelsen skal oplyses: 1) Meddelelsens art (omràdemelding). 2) FartØjets navn. 3) Fartøjets radiokaldesignal. 4) I hvilket omráde (jf. bilaget), fiskeriet agtes pâbegyndt. 5) Meddelelsens dato og klokkeshet (UTC). 6) Fartøjsførerens navn. Afsendelse afmeldinger 9. Meddelelser efter 3-8 skal were pa grønlandsk, dansk eller engeisk. Stk. 2. Meddelelser kan indtelefoneres via kystradio, eller sendes via telefax eller pr. til GFLK og til Grønlands Kommando (GLK): - GFLK, telefonnr , faxnr , - GLK, telefonnr , faxnr , Stk. 3. Sâfremt meddelelsen sendes pr. telex, skal samtlige tal, herunder positionsangivelser, fonetiseres efterfulgt af tallene i parantes (eks.: 1010 kg torsk sendes som en nul en nul (1010) kg torsk ). Logbogsskema 10. Fiskerfartøjer, der jf. 1 og 2 er omfattet af denne bekendtgørelse, skal føre logbog, hvori der dagligt mdføres oplysninger om: 1) Tidspunkt UTC angivet i time og minutter, position angivet i bredde og hengdegrader og -minutter samt dybde angivet i hele meter for begyndelsen og afslutningen af hvert trawltrek eller for hver setning af liner eller gam. Et trawitreks begyndelse er det tidspunkt, hvor trawlet tager bunden. Tnekkets afslutning er det tidspunkt, hvor indhalingen pâbegyndes. 2) Fangstmngder for hvert trawltrk eller for hver setning af liner eller gam opdelt pa arter. 3) Anvendte redskabstyper for hvert trawltrk eller for hver stning af liner eller gam i det forløbne døgn. 4) Antal gam eller kroge anvendt i hver stning af liner eller gam. 5) Anvendelse af fangsten, herunder bifangst, for hvert trk, dvs /bkg/bkg_nr_ _dk.htm

9 bkg_nr_ _dk Side 9 av 11 hvilke produkter den er forarbejdet til. En fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mngden i kilo af hver count-gruppe. Kvalitetsudkast, dvs. fangst, som beskadiges under produktion og derfor smides ud som use1gelig, skal specificeres pa arter, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse om fiskeriets bifangster. 6) Fartøjets samlede fangster siden sidste aktivmelding opgjort dagligt, art for art, i hvert fangstomrâde, for Grønlands vedkommende de i bilaget mevnte. 7) Nummeret pa den eller de fiskerilicenser, for rejefiskeriet den ârskvotemeddelelse, fartøjet fisker pa. Stk 2. Efter trawling henover en grnse mellem to fangstomrâder registreres fangsten som taget i det fangstomrâde, hvor trawlet hales md. Stk. 3. Grønlandske fartøjer skal til føringen af logbog anvende det af Grønlands Selvstyre udarbejdede logbogsskema. Fartøjer registreret i andre lande skal anvende enten det af Grønlands Selvstyre udarbejdede logbogsskema, eller et skema svarende til bilag 11 i EF s Kommissionsforordning nr. 2807/83 af 22. september Stk 4. Det anvendte logbogsskema skal vre trykt og fortløbende nummereret. Der skal anvendes ét logbogsskema for hver dag, skibet er under aktivmelding, og logbogsskemaerne skal anvendes i den rkkefølge, der følger af den pâtrykte nummerering. Skemaer, som annulleres, ma ikke bortkastes, men skal opbevares sammen med de benyttede skemaer, sáledes at nummerrkken altid er ubrudt. Stk. 5. Eventuelle rettelser af skrivefejl i et logbogsskema skal vre éntydige. Der ma til en rettelse ikke benyttes lak eller andet, som chekker fejlskrivningen, men alene overstregning. Stk. 6. To eksemplarer af logbogsskemaet ink!. eventuelle annullerede eksemplarer skal, hver gang fartøjet gâr i havn, sendes til: GFLK, Boks 501, 3900 Nuuk. Stk. 7. Kopi af samtlige logbogsskemaer for mdewerende og foregáende ár skal forefindes ombord. Stk. 8. Fartøjets kvoteforbrug for hver art er den i logbogen registrerede fangst jf. stk. 1 pkt. 2. Ved beregning af kvoteforbrug af rejer, som landes til grønlandske 1andanlg, kan der fratrekkes en mengde for vand og urenheder, som defineres som alt andet end I rejer af arten pandalus borealis. GrØnlands Selvstyre eller en representant for Selvstyret kan til enhver tid deltage i indhandlingsstedets prøveudtagning og sortering af indhandling. Stk 9. Rejer, som landes ii! grønlandske Iandan1g, skal senest 21 dage efter landing vre indhandlet. Dog kan Grønlands Selvstyre ved dokumenterede trafikale problemer dispensere fra denne bestemmelse. Stuvning 11. Fartøjer som nvnt i 2, stk. 1, skal stuve forarbejdede fangster saledes, at hver art og produktgruppe kan identificeres i forbindelse med inspektion. Samme artlproduktgruppe kan stuves forskellige steder i lasten, men skal tydeligt vre adskilt fra andre arter/produktgrupper. B ifangst, jf. hjemmestyrets bekendtgørelse 1 0/bkg/bkg. nr_ _dk.htm

10 10, bkg_nr_ _dk Side 10 av 11 om fiskeriets bifangster, skal stuves hver art for sig og mrkes bifangst. Endvidere skal pillede, søkogte og ráfrosne rejer samt bifangst af enhver art stuves hver for sig og pa en sádan made, at kun kasser, blokke og skke af samme vgt stuves sammen, idet der skal vre en kiar opdelmg, sáledes at optllmg kan finde sted. Stk 2. Fartøjer som nvnt i stk. 1 skal føre en stuveplan, der viser produktemes placering i lastrummene og produktmngden ombord angivet i kilo. Stuveplanen skal ophevares ombord indtil fartøjet er helt losset. Stk. 3. Stuveplanen skal føres hver dag for den forudgâende dag regnet fra klokken 0000 UTC til klokken 2400 UTC. Losning 12. Fiskerikontrollen kan beordre en losning til søs udsat indtil inspektion kan finde sted. Stk. 2. Ethvert fartøj, der har fisket pa Grønlands fiskeriterritorium, og ethvert grønlandsk fartøj, der har fisket udenfor Grønlands fiskeriterritorium skal inden 1 mâned efter en losning indsende en dokumentation til GFLK, Box 501, 3900 Nuuk. Ved losning i flere omgange skal hver enkelt losning dokumenteres. Stk. 3. Dokumentationen skal mdeholde oplysninger om den samlede mengde af udlossede fisk og fiskeprodukter, fordelt pa art og produkttype. Den skal vre ledsaget af oplysnmger om: 1) Datoen for losningen. 2) Datoen for fartøjets sidste passivmelding. Stk. 4. Grønlandske fartøjer skal som del af denne dokumentation indsende kopi af kvittering for indhandling til grønlandsk landanlg (mdhandlingssedlerne) samt kopi af rederiets udførselsangivelse. Kontrol 13. Fartøjer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, er pligtige at samarbejde med GFLK, GLK og politiet under disse institutioners udøvelse af deres opgaver jf. fiskerilovens samt i NAFO s reguleringsomràde at acceptere inspektion af og at samarbejde med inspektører, der er i besiddelse af et af NAFO s sekretariat udstedt Document of Identity. Stk 2. FartØjerne er pligtige at sikre GFLK s, GLK s, jagt- og fiskeribetjente og politiets medarbejdere samt udenlandske inspektører jf. stk. 1 uhindret adgang til alle afdelinger ombord af relevans for kontrollen, herunder pligtige at holde fartøjets lodslejder i overensstemmelse de forskrifter, som Søfartsstyrelsen i Danmark har udstedt herom. 14. For overtrdelse af 4 - Foranstaitninger kan der idømmes bøde og konfiskation efter reglerne i kriminallov for Grønland. Ved ulovlig fiskeri fra et fartøj kan der ske konfiskation af de anvendte 1 0/bkg/bkg_nr_ _dk.htm

11 bkg_nr_ _dk Side 11 av 11 fiskeredskaber, af hele fartøj ets fangst eller werdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed. Stk. 2. Juridiske personer er tilsvarende omfattet af stk. 1, efter reglerne i kriminalloven. Ikrafttrwden 15. Bekendtgørelsen tneder i kraft den 1. januar Stk 2. Samtidig ophves Hjemmestyrets bekendtgørelser nr. 7 af 21. maj 2007 om kontrol med havgàende fiskeri. GrØnlands Selvstyre, den 9. december 2010 Ane Hansen / Jens K. Lyberth Bilag 1 Bilag 2 Bilag /bkg/bkg_nr_ _dk.htm

12 1JI L4 I Bilag: Gronlandske omrâder, for hvilke fangsttal skal opgives Grønlands fiskeriterritorium er fastsat ved statsministeriets bekendtgørelse nr af 20. oktober Indrapportering skal ske ved angivelse af hvilket fangstfelt i den af de intemationale organisationer NAFO og ICES definerede opdeling fangsten er taget. Opdelingen fremgár af nedenstâende beskrivelse og det efterfølgende oversigtskort, der er en del af dette bilag. Vestgronland - Kvoteomràde NordVest (NV) NAFO 1A N2 = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende nord for N. NAFO 1A Ni = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem N og N. NAFO 1A NO Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende mellem N og N. NAFO 1A S = Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 69 3O N og 68 5O N. NAFO lb N = Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende mellem N og 68 OO N. Vestgronland - Kvoteomrãde Vest (V) NAFO lb 5 Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 68 O0 N og N. NAFO 1C = Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende mellem N og N. NAFO id = Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 64o15 N og N. NAFO 1E Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende mellem N og N. NAFO if Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende mellem N og 59 O0 N vest for 44 OO W, samt den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende syd for 59 O0 N og vest for 42 0O W. østgronland - KvoteomHide øst (0) ICES 2B W. Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende nord for 73 3O N og øst for ICES 2A = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende syd for N og øst for 1 l OO W. ICES 1 4A N = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende nord for 72 OO N og vest for 1 1 0O W. 1

13 ICES 14A S = Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 72 OO N og 68 OO N, mellem 27 OO W og 1 1 OO W. ICES 5A N = Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 68 OO N og N, øst for 27 OO W. ICES 5A 5 = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende syd for N og øst for 27 OO W. ICES 14B 1 = Den del affiskeritemtoriet, der er beliggende nord for N og vest for 27 OO W. ICES 14B 2 = Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende mellem N og N, vest for 27 OO W. ICES 14B 3 = Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende mellem N og N. ICES 14B 4 = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem N og N. ICES 14B 5 ICES 14B 6 Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende mellem N og N. Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende mellem N og 61 OO N. ICES 14B 7 = Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 61 OO N og 59 OO N, øst for 44 OO W. ICES 12 = Den del affiskeriterritoriet, der er beliggende syd for 59 OO N og øst for 42 OO W. 2

14 j I I I I j L_J -L - NM / - ISLAND S13YLOT IS LA ND I 4 4 I I I - WI) 1--c / I A. X!IAA UMNADER FOR NVILKE FANCSIIAI SKAL OPCIYES A. VESICRRNI.AN0 AALISARIIIt PISANIK NA1UNAARSUIF1ISSA 4G 1tL4 Z RIP ELLESMER LABRADORL_ N D a N:lBs :II s. o j1iiii IA -N n ii N 2 I) )A N (I P I Talc. 8. Tcu Se P41110 )F 1 - I I I 1 - WI 1 1) I I 1 I I I I o I I I i Ii F GRØN LAND

15 0 - ICES 14A S ICES 14A N a. astcrwland W4RAOER FOR HVILKE FANCSTTAL SKAL OPI.IES B. TUNU 7 AALISARfIIT P!SANIK NAIUNAARSUIFTISSAt 13/t4, 3 4 ;. fr GRØN LAN F1 RØERNETQ Shetland øer

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere