Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders"

Transkript

1 VERSION marts 2009 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1. INDLEDNING GENERELT ALMINDELIGE BESTEMMELSER TRUSLER MOD UAFHÆNGIGHEDEN TÆTTE FAMILIEMÆSSIGE BÅND Væsentlig direkte eller indirekte økonomisk interesse Ledende stilling hos den, som ønsker opgaven udført, eller, som opgaven vedrører Direkte indflydelse på udarbejdelsen af det, som opgaven vedrører Forretningsmæssige forbindelser ANSÆTTELSE I KUNDEVIRKSOMHEDEN NOGEN FORM FOR ØKONOMISK INTERESSE I KUNDEVIRKSOMHEDEN FORRETNINGSFORBINDELSER KUNDEVIRKSOMHEDENS INTERESSER I REVISIONSVIRKSOMHEDEN SÆRLIGE FORHOLD SÆRLIGE FORHOLD VEDRØRENDE FAMILIEMÆSSIGE BÅND SÆRLIGE FORHOLD VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER ANDRE TRUSLER MOD UAFHÆNGIGHEDEN ANDRE OPGAVER FOR KUNDEVIRKSOMHEDEN Bistand med regnskabsudarbejdelse og bogføring Udvikling og implementering af økonomistyringssystemer mv Vurderingstjenester Forholdet til den interne revision PARTSREPRÆSENTATION ANDET VIRKSOMHEDER AF INTERESSE FOR OFFENTLIGHEDEN REVISORS MEDVIRKEN VED UDARBEJDELSEN AF ERKLÆRINGSMATERIALE DELTAGELSE I ANSÆTTELSE AF NØGLEMEDARBEJDERE NETVÆRK

2 1. Indledning Revisorlovens (lov nr. 468 af 17. juni 2008) uafhængighedsbestemmelser er indeholdt i indeholder de overordnede rammer for revisors uafhængighed herunder rammerne for, hvornår en revisor helt skal afstå fra at udføre en opgave, samt hvornår der foreligger trusler mod revisors uafhængighed, som evt. vil kunne afhjælpes. 25 indeholder de særlige regler om rotation for revisorer i revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden ( 21, stk. 3-virksomheder). 26 indeholder regler om revisors vederlag, herunder at en revisionsvirksomhed ikke i hvert af 5 på hinanden følgende regnskabsår må have en større del af sin omsætning end 20 pct. hos samme kunde. Ved en samlet vurdering af en revisors eller revisionsvirksomheds uafhængighed vil det derfor være nødvendigt at forholde sig til samtlige bestemmelser. Nærværende vejledning forholder sig alene til 24 samt den dertil knyttede bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed (bkg. nr. 663 af 28. juni 2008). Lovens 24 er opbygget i overensstemmelse med reglerne i 8. direktiv (Rdir. 2006/43), herunder især art. 22. Direktivbestemmelsen bygger på EU- Kommissionens henstilling om revisorers uafhængighed (2002/590/EF), der indeholder de grundlæggende principper for revisorers uafhængighed. Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed, bygger ligeledes på de overordnede principper og udfylder bestemmelsen i revisorlovens 24. Den danske revisorlovgivning bygger på den principbaserede tilgang til uafhængighed. Det betyder, at der ikke - bortset fra de egentlige absolutte forbud i bekendtgørelsens 2-4 og revisorlovens 24, stk. 2 - er opstillet en facitliste over, hvad der er forbudt, og hvad der er tilladt, men at revisor selv, hver gang han eller hun påtager sig en erklæringsopgave med sikkerhed, skal foretage en konkret vurdering af, om der foreligger - eller kan foreligge - trusler mod uafhængigheden af en sådan art, at der er risiko for, at revisor lader sig lede af uvedkommende interesser. Lovgivningen opererer således - i overensstemmelse med såvel direktiv som henstilling - med en række trusler mod uafhængigheden, som revisor altid skal forholde sig til, inden en opgave påtages. En række af disse trusler er - som nævnt ovenfor - af en sådan karakter, at de ikke kan afhjælpes, og revisor skal derfor afstå fra at påtage sig opgaven henholdsvis fratræde. Andre 2

3 trusler kan være af en sådan karakter, at de er uden betydning for den konkrete opgave, eller de kan være af en karakter, så revisor kan iværksætte sikkerhedsforanstaltninger og - f.eks. ved at bytte en person i revisionsteamet ud - kan fjerne truslerne mod uafhængigheden eller minimere disse til et acceptabelt niveau. Det er hensigten med denne vejledning at komme med en række fortolkningsbidrag, der kan bistå den enkelte revisor eller revisionsvirksomhed ved vurderingen af uafhængigheden i forbindelse med en konkret opgave. Vejledningen vil i sagens natur alene være vejledende, idet det altid vil være revisors eget ansvar at foretage den konkrete vurdering af, om truslerne er så alvorlige, at revisor helt må afstå fra at påtage sig opgaven, eller der foreligger trusler mod uafhængigheden, der kan afhjælpes ved at revisor iværksætter sikkerhedsforanstaltninger. Der er altså ikke tale om en tjekliste! Da de danske uafhængighedsbestemmelser gennemfører 8. direktivs uafhængighedsbestemmelser - og da 8. direktivs uafhængighedsbestemmelser bygger på EU-henstillingen om revisorers uafhængighed - vil nærværende vejledning ligeledes tage afsæt i såvel loven og bemærkningerne hertil som direktivet og EU-henstillingen. 2. Generelt Området for uafhængighedsbestemmelserne Vejledningen er bygget op, så den følger uafhængighedsbekendtgørelsen paragraf for paragraf, dog således at de særlige regler for virksomheder af offentlig interesse behandles i et særskilt afsnit (afsnit 7). Bestemmelserne i de enkelte afsnit nedenfor hidrører alle fra bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed, med mindre andet direkte er angivet. Generelt tales i vejledningen om erklæringskunder. Udtrykket vil efter omstændighederne også kunne omfatte ikke-kunderelaterede forhold. Det er alene, når revisor påtager sig eller udfører erklæringsopgaver med sikkerhed, at revisor skal vurdere sin uafhængighed af kunden. Sådanne opgaver er afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den danske revisorlovgivning er bredere end både 8. direktiv og EU-henstillingen, som alene vedrører lovpligtig revision. Efter de danske regler skal revisor være uafhængig af kunden i alle de situationer, der falder ind under lovens 1, stk. 2, dvs. hvor revisor afgiver erklæringer med sikkerhed. 3

4 Når revisor derimod afgiver erklæringer, der alene er til kundens eget brug, og som klart angiver dette, samt når revisor afgiver andre erklæringer, der ikke er med sikkerhed, jf. revisorlovens 1, stk. 3, stiller lovgivningen ikke krav om, at revisor skal være uafhængig. Som eksempel på det sidste kan nævnes erklæringer om assistance med regnskabsopstilling samt andre erklæringer, der ikke indeholder nogen samlet konklusion eller udtalelse om det emne, erklæringen vedrører. Hvis revisor ikke er uafhængig ved afgivelsen af en sådan 1, stk. 3- erklæring, skal revisor dog oplyse i erklæringen, at han eller hun ikke er uafhængig, jf. revisorlovens 16, stk. 3, 2. pkt. Uafhængigheden skal bedømmes efter reglerne i 24. Dog vil det forhold, at en revisor alene yder assistance eller afgiver en 1, stk. 3-erklæring i en virksomhed af interesse for offentligheden ( 21, stk. 3 virksomhed) ikke i sig selv bevirke, at revisor ikke er uafhængig ved afgivelsen af erklæringen. Ansvar Erklæringsafgivelse med sikkerhed skal ske - og kan kun ske - gennem en godkendt revisionsvirksomhed, jf. revisorlovens 16, stk. 2. Det er revisionsvirksomhedens ansvar efter revisorlovens 24, stk. 6, at opstille retningslinier, der sikrer, at revisor, inden denne påtager sig en erklæringsopgave med sikkerhed, tager stilling til, om der foreligger omstændigheder, der hos en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed. Uanset dette, er det altid den enkelte revisors eget ansvar at sikre, at kravet om uafhængighed er opfyldt, forinden en opgave påbegyndes. Det er derfor vigtigt, at revisor identificerer alle de trusler, der kan være mod uafhængigheden, og tager de nødvendige konsekvenser heraf - enten ved at afstå fra at påtage sig opgaven, eller ved at minimere truslerne ved hjælp af sikkerhedsforanstaltninger. Endvidere skal revisor i sine arbejdspapirer dokumentere alle væsentlige trusler mod uafhængigheden samt angive, hvordan de i givet fald er imødegået. Ved den periodiske kvalitetskontrol vil kvalitetskontrollanten bl.a. påse revisors uafhængighed i forbindelse med de erklæringsopgaver med sikkerhed, som revisor beskæftiger sig med, og kontrollanten skal have adgang til de arbejdspapirer og den dokumentation, der skal danne baggrund for kontrollen. Se bemærkningerne til afsnit 3. - Almindelige bestemmelser - i relation til vurdering af væsentligheden af uafhængighedstrusler. Rækkevidden Reglerne om uafhængighed fokuserer på revisor selv, men det er vigtigt at være opmærksom på, at andre end revisor selv, kan have indflydelse på, om revisor er uafhængig i forhold til en konkret opgave. Det er derfor nødvendigt for revisor at identificere alle de personer, der kan påvirke opgaven. 4

5 Personer, der er i stand til at påvirke resultatet af opgaven, vil bl.a. være, revisor selv, dvs. den revisor, der er ansvarlig for og underskriver erklæringen, personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer opgavens udførelse. Dvs. alle personer fra det team, der sammensættes til udførelse af den konkrete opgave, herunder partnere og personer fra andre faggrupper, der er involveret i opgaven, f.eks. advokater, aktuarer eller skatte- og IT-specialister samt eventuelle eksterne eksperter, hvis arbejde revisor måtte anvende i opgaven, personer, der indgår i kommandokæden i revisionsvirksomheden eller et netværk, som virksomheden er medlem af, personer i revisionsvirksomheden eller dens netværk, der som følge af andre omstændigheder kan være i stand til at øve indflydelse på opgaven. De personer, der indgår i kommandokæden i en revisionsvirksomhed eller anses for at kontrollere opgavens udførelse, omfatter alle personer med ansvar for tilsyn, ledelse, vederlag eller andre kontrolfunktioner over for enten revisionspartneren eller andre personer involveret i udførelsen af opgaven, på nationalt, regionalt eller globalt niveau. Heri indgår alle partnere, ledere og aktionærer, som kan udarbejde, ændre eller øve direkte indflydelse på den bedømmelse, der gives om en revisionspartner eller andre personer tilknyttet opgaven, eller på anden vis afgør deres vederlag som følge af deres arbejde på erklæringsopgaven. De personer, der er involveret i udførelsen af en erklæringsopgave, omfatter alle personer, der uanset deres retlige forhold til revisor eller revisionsvirksomheden, deltager i udførelsen af en erklæringsopgave, f.eks. revisionspartnere og revisionspersonale, samt personale fra andre faggrupper, der medvirker til udførelse af opgaven (f.eks. advokater, aktuarer, eksperter inden for skat, IT eller treasury management) og personer, der under udførelsen af opgaven udfører kvalitetskontrol eller direkte tilsyn med revisionsarbejdet. Revisor skal være opmærksom på, at også revisionsvirksomheden selv eller et netværk, som den indgår i, kan spille afgørende ind på uafhængigheden. Ved vurderingen af uafhængigheden skal indgå såvel kundevirksomhedens størrelse og struktur som revisionsvirksomhedens størrelse, struktur og interne organisation. Endvidere skal indgå karakteren af de tjenester, f.eks. rådgivning, som revisionsvirksomheden i øvrigt leverer til kunden. I en større revisionsvirksomhed, som strækker sit samarbejde og sine netværksforbindelser med andre revisionsvirksomheder ud over landets grænser, skal revisor ligeledes udstrække sine undersøgelser til disse afdelinger eller dele af netværket for at identificere de personer og virksomheder, der kan påvirke opgaven. Andre afdelinger i revisionsvirksomheden eller dens netværk kan have forretnings- eller andre finansielle forbindelser med kunden, der kan påvirke den konkrete erklæringsopgave. 5

6 Omvendt skal revisor være opmærksom på, at i en mindre revisionsvirksomhed med f.eks. 4-5 partnere vil økonomiske eller familiemæssige forhold hos en partner, der intet har med den konkrete opgave at gøre, kunne true uafhængigheden og bevirke, at revisor må afstå fra at påtage sig opgaven. Det skyldes, at partnerne i en så lille revisionsvirksomhed er så tæt på hinanden, at de vil være i stand til at øve indflydelse på opgaven. Når der i bekendtgørelsen og vejledningen tales om revisionsvirksomheden kan der derfor være tale om alt fra en enkeltmandsvirksomhed til en af de internationale revisionsvirksomheder, der udstrækker netværket globalt. Om netværk henvises i øvrigt til afsnit Almindelige bestemmelser Bekendtgørelsens 1 er den generelle bestemmelse, der slår fast, at revisor ikke må påtage sig en opgave, når eller hvis vedkommendes uafhængighed kan være truet. Der kan dog være situationer, hvor truslerne mod revisors uafhængighed vil kunne afhjælpes ved sikkerhedsforanstaltninger. 1, stk. 1 Her fastslås princippet om, at revisor ikke må påtage sig en opgave, når eller hvis revisors uafhængighed kan være truet. Bestemmelsen omhandler både uafhængighed i opfattelse (independence of mind), dvs. situationen, hvor det er påviseligt, at revisor ikke er uafhængig, og uafhængighed i fremtoning (independence in appearance), dvs. situationen, hvor en velinformeret tredjemand mener, at revisor ikke fremstår som uafhængig. At det skal være en velinformeret tredjemand betyder, at det ikke er enhver tvivl, der er relevant, men at den skal opstå hos en person, der forudsættes at have den fornødne indsigt omkring en konkret erklæringsafgivelse til at kunne foretage en vurdering af forholdene. Revisor skal derfor altid identificere de mulige trusler, der kan være mod vedkommendes uafhængighed i relation til den konkrete erklæringsopgave. Revisorloven, EU-henstillingen om revisorers uafhængighed og 8. direktiv, omtaler følgende typeeksempler på sådanne trusler: Egeninteresse: revisors uafhængighed kan trues af en konflikt med hans egne finansielle interesser eller andre egeninteresser, f.eks. direkte eller indirekte finansielle interesser i kunden og alt for stor afhængighed af honoraret fra kunden. Selvrevision: dette relaterer sig til vanskeligheden ved at fastholde objektiviteten ved undersøgelsen af egne ydelser, f.eks. når man træffer beslutninger eller deltager i beslutninger, som udelukkende burde tages af kundens ledelse. 6

7 Partiskhed: revisors uafhængighed kan trues, hvis revisor fremmer eller modvirker sin kundes stilling i en retssag eller anden situation, f.eks. hvis revisor handler med kundens aktier eller værdipapirer eller forsvarer kunden i retstvister. Nære personlige, herunder familiære, relationer: Begrebet, som på engelsk er familiarity and trust, dækker over risikoen for, at revisor kan blive for påvirket af kundens personlighed og øvrige egenskaber og derfor for forstående for kundens interesser, f.eks. på grund af et tæt forhold til kundens personale. Dette kan resultere i alt for stor tillid til kunden og dermed manglende objektivitet ved bedømmelsen af kundens argumenter. Intimidering: dækker over den mulighed, at revisor kan afskrækkes fra at handle objektivt som følge af trusler eller frygt for f.eks. en indflydelsesrig eller dominerende kunde. I opremsningen bruges ordet selvrevision pga. 8. direktiv, der alene regulerer revision. Lovens anvendelsesområde er bredere og regulerer andet end revision. I resten af vejledningen bruges derfor ordet egenkontrol. En trussels væsentlighed afhænger af en række faktorer såsom truslens styrke, den eller de involverede personers status, karakteren af det forhold, der giver anledning til truslen, samt det generelle miljø omkring udførelsen af opgaven. Når revisor vurderer, hvor afgørende en trussel er, skal han eller hun også tage hensyn til, at uafhængighedstrusler kan være situationsbestemte. I bestemte situationer kan en trussel anses for at være afgørende, hvis faktorerne hver for sig og i kombination med hinanden øger risikoniveauet til et uacceptabelt højt niveau, mens det i andre situationer ikke nødvendigvis er tilfældet. I visse af de omhandlede situationer, vil truslerne være af en sådan karakter, at revisor altid må afstå fra at påtage sig en opgave. Sådanne tilfælde er beskrevet i 2, der omhandler en række forbudssituationer. 1, stk. 2 I andre situationer kan truslerne mod revisors uafhængighed være af en sådan karakter, at de som oftest vil kunne afhjælpes ved brug af forskellige sikkerhedsforanstaltninger. Sådanne tilfælde er beskrevet i 6 om andre trusler mod uafhængigheden. Sikkerhedsforanstaltninger kan være af vidt forskellig karakter afhængig af uafhængighedstruslen, revisionsvirksomhedens størrelse og organisation, opgavens karakter samt beskyttelsesforanstaltningerne hos den, der er ansvarlig for erklæringsemnet, men der kan f.eks. være tale om udskiftning af medarbejder eller underskrivende revisor, ekstra omhu ved gennemgang af opgaven, supplerende gennemgang af en uafhængig partner og yderligere kontrolforanstaltninger. 7

8 4. Trusler mod uafhængigheden Bekendtgørelsens 2 opremser en række situationer, hvor revisor altid skal afstå fra at påtage sig en erklæringsopgave med sikkerhed. De nævnte forbudssituationer er absolutte. Truslerne mod revisors uafhængighed kan således ikke afhjælpes ved sikkerhedsforanstaltninger. 2 Bestemmelsen omhandler de situationer, der er indeholdt i revisorlovens 24, stk. 2, hvor truslerne mod revisors uafhængighed altid er af en sådan karakter, at de ikke kan afhjælpes med sikkerhedsforanstaltninger. Baggrunden herfor er, at der i alle de opregnede tilfælde vil være en uacceptabel høj risiko for, at revisor ikke er uafhængig. 4.1 Tætte familiemæssige bånd 2, stk. 1, nr. 1 Her opregnes en række situationer, hvor uafhængigheden skyldes tætte familiemæssige bånd. Ved tætte familiemæssige bånd forstås forældre, søskende, ægtefæller eller samboende, børn samt andre personer, som er i et afhængighedsforhold til den pågældende, jf. 2, stk. 2. Et afhængighedsforhold kan således også forekomme med personer uden for den egentlige familiekreds, f.eks. en tidligere ægtefælle eller plejebørn. De personer i revisionsvirksomheden, der er berørt af bestemmelsen, er revisor selv og alle andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dens udførelse. Om afgrænsningen heraf henvises til afsnit 2, rækkevidden. Den omfattede personkreds er således ikke blot den familiekreds, der tilhører revisor selv, men også familiekredsene hos de personer, der deltager i den konkrete revisions- eller erklæringsopgave. For vurderingen af uafhængigheden er det således ligegyldigt, om truslen mod uafhængigheden stammer fra familiemæssige bånd til en af revisors medpartnere, en ansat revisor, eller en revisorassistent. Afgørende er, om vedkommende er knyttet til opgaven eller kontrollerer dens udførelse. Også revisors eventuelle overordnede eller kontrollerende kolleger vil blive ramt, da de medvirker ved kontrollen af opgaven, jf. afsnit 2, Rækkevidden. Det er således familiemæssige bånd til samtlige personer, der kan have betydning for eller indflydelse på den konkrete opgaves udførelse, der rammes af uafhængighedsreglerne. Derimod rammes andre medarbejdere i virksomheden, der ikke har indflydelse på opgaven, ikke af bestemmelsen. Revisionsvirksomheden skal have opstillet retningslinier om uafhængighed, jf. revisorlovens 24, stk. 6, herunder også for, hvorledes og i hvilket omfang revisor skal foretage undersøgelse af egne og medarbejdernes fami- 8

9 liemedlemmers eventuelle indflydelse på uafhængigheden. Det følger dog af forholdets natur, at det kan være vanskeligt at sikre sig, at et familiemedlem, som man har været uden kontakt med i en længere årrække - som f.eks. er emigreret - ikke har f.eks. økonomiske eller forretningsmæssige interesser i den virksomhed, opgaven skal udføres for Væsentlig direkte eller indirekte økonomisk interesse 2, stk. 1, nr. 1, litra a Økonomisk interesse omfatter bl.a. ejerinteresser i form af aktier, anparter, gældsbreve, ansvarlig lånekapital samt gælds- eller kautionsforpligtelser o. lign., hvorved den pågældende som følge af sin kreditorlignende tilknytning til genstanden for erklæringen har en økonomisk interesse i dennes forhold. Direkte eller indirekte angiver, at ikke blot situationer, hvor vedkommende selv er indehaver af f.eks. en aktiepost, men også situationer, hvor vedkommende ejer en sådan gennem (med)ejerskab af et andet selskab, en forening eller lignende, er omfattet af forbudet. En direkte økonomisk interesse foreligger, hvor personen selv er i stand til at påvirke investeringsbeslutninger, dvs. selv har direkte indflydelse på den økonomiske interesse. Som typisk eksempel kan nævnes aktier, anparter mv. En indirekte økonomisk interesse foreligger, hvor personen ikke selv direkte har rådighed over investeringen, f.eks. aktiver igennem et investeringsselskab. At den økonomiske interesse skal være væsentlig betyder, at ejerskabet skal spille en rolle, f.eks. ved at en aktiepost sætter personen i stand til at påvirke ledelsesbeslutninger i virksomheden. Der er ikke faste grænser for, hvornår en økonomisk interesse er væsentlig, men besiddelse af en større aktiepost i et selskab vil altid medføre inhabilitet i forhold til dette selskab. Også en relativt lille post i et selskab vil eksempelvis kunne anses for væsentlig, hvis den nominelt spiller en rolle for vedkommende. Ved afgrænsningen heraf er det nødvendigt at vurdere, om den økonomiske interesse giver mulighed for at øve indflydelse på erklæringsopgaven, f.eks. fordi posten er tillagt særlige stemmerettigheder, eller om posten har anden betydning for vedkommende, så det kan påvirke udførelsen af opgaven, f.eks. betydning for personens økonomi. Genstanden for erklæringen, er den virksomhed, som opgaven vedrører. Forståelsen heraf vil normalt være problemfri, men er der tale om erklæringer om dele af en koncern, eller dele af et netværk, må afgørelsen af, om der er tale om samme virksomhed, bero på en konkret vurdering af den nærhed, der er mellem de to (eller flere) dele af koncernen eller netværket. Der vil f.eks. ikke normalt være noget problem forbundet med, at revisor afgiver erklæring om et datterselskab, selvom hans eller hendes ægtefælle har en væsentlig økonomisk interesse i et søsterselskab. Kombinationen moderdatter eller datter-moder vil på den anden side være inhabilitetsbegrundende. 9

10 4.1.2 Ledende stilling hos den, som ønsker opgaven udført, eller, som opgaven vedrører 2, stk. 1, nr. 1, litra b Ved ledende stilling forstås her, at familiemedlemmet er medlem af kundens direktion eller bestyrelse, eller i øvrigt har ansvaret for grundlæggende beslutninger hos erklæringskunden, f.eks. som finansdirektør. Den, som ønsker opgaven udført, eller som opgaven vedrører, vil som oftest være den samme, nemlig den kundevirksomhed, som opgaven vedrører. Men der kan forekomme situationer, hvor andre end kundevirksomheden selv ønsker en erklæring. F.eks. kan en bank bede om en erklæring i forbindelse med en låneanmodning, eller en offentlig myndighed kan forlange en erklæring i forbindelse med en tilskudsordning Direkte indflydelse på udarbejdelsen af det, som opgaven vedrører 2, stk. 1, nr. 1, litra c Direkte indflydelse forekommer, hvis f.eks. familiemedlemmet deltager i bogføring og udarbejdelse af regnskaber, eller har andre økonomirelaterede ansvarsfunktioner, hvor vedkommende er i stand til at øve direkte indflydelse på udarbejdelsen af det, som erklæringen vedrører, herunder også stilling som intern revisor Forretningsmæssige forbindelser 2, stk. 1, nr. 1, litra d Bestemmelsen forudsætter, at der er tale om, at et familiemedlem har en forretningsmæssig forbindelse, der ligger uden for normale vilkår og som udgør en væsentlig trussel mod revisors uafhængighed. Der er således tale om en både-og -bestemmelse, hvor begge betingelser skal være opfyldt. Ved afgørelsen heraf skal indgå en vurdering af, om der er tale om en almindelig forretningsmæssig forbindelse, hvor vilkårene er sædvanlige. Det vil således spille en rolle, om der er tale om almindelige dagligdags indkøb af varer, som også sælges til andre, eller om der f.eks. er tale om køb på usædvanlige låne- eller afdragsvilkår. Afgørende vil være, om den forretningsmæssige forbindelse har en sådan karakter og/eller et sådant omfang, at den vil kunne øve indflydelse på udførelsen af opgaven, eller det for en velinformeret trediemand vil fremstå sådan. Dog kan familiemedlemmets samhandel på sædvanlige markedsvilkår blive så omfattende, at truslen mod revisors uafhængighed bliver væsentlig; f.eks. hvis familiemedlemmet er så væsentlig en kunde hos den virksomhed, erklæringen vedrører, at virksomhedens økonomiske situation er væsentlig påvirket af samhandlen. 10

11 Det er vigtigt ved vurderingen af uafhængigheden, at den person, hvis familiemedlem har den forretningsmæssige forbindelse, skal være knyttet til erklæringsopgaven eller kontrollere dennes udførelse, jf. foran under afsnit 2, rækkevidden. Det gælder, hvad enten personen er ansat i selve revisionsvirksomheden eller dens netværk. 4.2 Ansættelse i kundevirksomheden 2, stk. 1, nr. 2 Bestemmelsen vedrører den samme personkreds, som er omfattet af nr. 1, dvs. revisor selv og de personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse. Om afgrænsningen heraf henvises til afsnit 2, rækkevidden. Hvis en person, der har haft en ledelsesfunktion som f.eks. direktør eller leder med væsentlig indflydelse på f.eks. årsregnskaberne eller andre erklæringsemner hos en erklæringskunde, ansættes i revisionsvirksomheden, er risikoen for egenkontrol af en sådan karakter, at det vil true revisors uafhængighed. Er der tale om dobbeltbeskæftigelse - evt. i forbindelse med udlån eller udstationering en periode - må den pågældende person derfor udelukkes fra at deltage i udførelsen af erklæringsopgaver for kunden. Hvis en tidligere ansat hos erklæringskunden ansættes i revisionsvirksomheden, afgøres spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger egenkontrol af det ansvar og de opgaver, som medarbejderen havde hos erklæringskunden og de opgaver, som vedkommende får i revisionsvirksomheden. Hvis den tidligere medarbejder for eksempel var økonomidirektør i erhvervsvirksomheden, udarbejdede regnskaber eller vurderede dele af regnskaberne, bør der gælde samme sikkerhedsforanstaltninger som for en direktør eller leder, og vedkommende må udelukkes fra at deltage i udførelsen af erklæringsopgaver for kunden. Det er dog en betingelse, at personen under ansættelsen har udøvet indflydelse på den konkrete opgave, revisionsvirksomheden påtager sig. Hvis vedkommende under sin ansættelse hos kunden intet havde med opgaven at gøre, og derfor var uden indflydelse på opgaven, vil risikoen for egenkontrol normalt være minimal. Hvis vedkommende f.eks. var ansat i en af erklæringskundens filialer, vil risikoen for egenkontrol være tilsvarende lille, såfremt vedkommendes aktiviteter som medlem af erklæringsteamet ikke vedrører den pågældende filial. En tidligere ansat hos en erklæringskunde kan dog godt udføre andre opgaver i revisionsvirksomheden, der ikke har relation til udførelse af erklæringsopgaver for den tidligere arbejdsgiver, jf. dog 6, stk. 3, om eventuelle begrænsninger heri. For tidligere ansatte i kundevirksomheden opererer bekendtgørelsen med en karensperiode på 2 år, dvs. at den pågældende person udelukkes fra at deltage i udførelse af erklæringsopgaver for kunden i 2 år. Karensperioden på 2 år gælder fra ansættelsesforholdets ophør hos kunden til det tidspunkt, hvor vedkommende påtager sig opgaven eller tilknyttes udførelsen af opgaven. 11

12 4.3 Nogen form for økonomisk interesse i kundevirksomheden 2, stk. 1, nr. 3 I bestemmelsen, som omhandler økonomisk interesse i kundevirksomheden, er den personkreds, der rammes af forbuddet udvidet, så den også omfatter revisionsvirksomheden. Forbuddet omfatter herefter, revisionsvirksomheden, revisor, og andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse. Udtrykket revisionsvirksomheden skal forstås i den bredest mulige betydning, således at den omfatter samtlige afdelinger her i landet og udlandet samt virksomhedens eventuelle datterselskaber og netværksvirksomheder. Om netværk henvises til afsnit 8. Om forståelsen af revisor og andre personer i revisionsvirksomheden, henvises til omtalen under afsnit 2, Rækkevidden. Bestemmelsen forbyder enhver form for direkte økonomisk interesse. Herved forstås nogen som helst form for økonomisk interesse, som f.eks. aktier, obligationer, gældsbeviser, optioner eller andre værdipapirer. Blot ejerskab af én aktie vil udelukke revisor fra at påtage sig en erklæringsopgave for vedkommende virksomhed. Endvidere forbydes en væsentlig indirekte økonomisk interesse. Ved en indirekte økonomisk interesse vil egeninteressen som oftest være mindre, hvorfor interessen skal være væsentlig. Det betyder, at den økonomiske interesse f.eks. skal sætte vedkommende i stand til at påvirke ledelsesbeslutninger, der træffes af kunden, eller til at kunne påvirke revisors egen økonomiske forhold og derved at øve indflydelse på erklæringsopgaven. Omvendt kan en økonomisk interesse blive så indirekte, at revisor knap vil have opdateret kendskab hertil, f.eks. medejerskab via større investeringsforeninger eller via pensionsopsparing gennem en pensionskasse, der har anbragt en del af sine midler i aktier. En sådan situation vil som udgangspunkt ikke være omfattet. 4.4 Forretningsforbindelser 2, stk. 1, nr. 4 Bestemmelsen vedrører forretningsforbindelser mellem på den ene side revisor, revisionsvirksomheden i bred forstand eller andre personer, der er i stand til at øve indflydelse på en erklæringsafgivelse, og på den anden side kunden, dennes tilknyttede virksomheder eller ledelse. Sådanne forretningsforbindelser kan bringe revisors uafhængighed i fare gennem egeninteresse, påvirkning eller intimidering. 12

13 Personkredsen, der rammes af forbuddet er den samme som i nr. 3, dvs. revisionsvirksomheden, revisor, og andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse. Der henvises herom til nr. 3 ovenfor. Udgangspunktet i bestemmelsen er, at hvis nogen i den kreds, der har med opgaven at gøre, har en forretningsmæssig forbindelse med kundevirksomheden, som indebærer en kommerciel eller økonomisk interesse, så skal revisor afstå fra at påtage sig opgaven. Forretningsmæssige forbindelser kan antage forskellige former. Bestemmelsen afgrænses derfor således, at forretningsforbindelser, der udøves inden for begge parters normale virksomhed og på almindelige forretningsvilkår og ikke har et så betydeligt omfang, at den udgør en trussel, ikke behøver at betyde, at transaktionen truer revisors uafhængighed. Men alle tre betingelser skal være opfyldt. Ved afgrænsningen af udtrykket normal virksomhed på almindelige forretningsmæssige vilkår skal anlægges et skøn, der tager udgangspunkt i den konkrete situation. At en revisionsvirksomhed f.eks. køber kontorudstyr, kontormøbler, software eller firmabil på almindelige forretningsvilkår, vil normalt ikke medføre, at revisor afskæres fra at erklære sig om forretningens regnskab, da det ligger inden for parternes normale virksomhed. Det samme vil normalt gælde revisionsvirksomhedens køb af energi, elektricitet, telekommunikation, bank- eller forsikringsprodukter samt leje af fast ejendom o.lign. Varer eller tjenesteydelser, der tilbydes på favorable vilkår, vil derimod normalt ikke være omfattet af begrebet, da der så næppe kan siges at være tale om almindelige forretningsvilkår, med mindre der er tale om favorable vilkår, der tilbydes en særlig kreds af kunder. Den forretningsmæssige forbindelse kan dog få et så betydeligt omfang, at revisors uafhængighed bliver truet på grund af manglende uafhængighed. EU-henstillingen omtaler en række eksempler på forretningsforbindelser, der - såfremt de er væsentlige for revisor eller udøves uden for den normale virksomhed - kan skabe trusler i form af egeninteresse, påvirkning eller intimidering: en økonomisk interesse i et joint venture sammen med erklæringskunden eller en ejer, direktør eller andre personer med en højere ledelsesfunktion hos kunden, en økonomisk interesse i en virksomhed, som ikke er en erklæringskunde, og som har investeret i en erklæringskunde, eller som erklæringskunden har investeret i, lån, der ydes til erklæringskunden eller garantier for revisionsklientens risici, lån fra en revisionsklient eller lån, der er garanteret af en revisionskunde, tjenesteydelser til en direktør eller en anden person med en højere ledelsesfunktion hos erklæringskunden, der er i dennes personlige interesse, 13

14 tjenesteydelser fra erklæringskunden eller dennes tilknyttede virksomheder vedrørende garanti, udbud, markedsføring eller salg af værdipapirer, der udstedes af revisionsvirksomheden eller et firma i samme koncern. En særlig type forretningsmæssig forbindelse består i krydsende revision, hvorved forstås tilfælde, hvor revisorer fra revisionsvirksomhed A foretager revision af revisionsvirksomhed B, og hvor revisorer fra revisionsvirksomhed B modsvarede reviderer revisionsvirksomhed A s regnskaber. En sådan krydsrevision er udtrykkeligt omfattet af forbuddet. 4.5 Kundevirksomhedens interesser i revisionsvirksomheden 2, stk. 1, nr. 5 Bestemmelsen omhandler den situation, hvor kundevirksomheden har økonomisk interesse i eller har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer til revisionsvirksomheden. I en sådan situation vil revisors uafhængighed være truet, idet kundevirksomheden qua sin økonomiske interesse eller sit medlemskab af ledelsen vil kunne få indflydelse på erklæringsopgaven. Den økonomiske interesse skal være direkte eller væsentlig indirekte. Om forståelsen heraf henvises til omtalen ovenfor af 2, stk. 1, nr. 1, a. 5. Særlige forhold Bekendtgørelsens 3 og 4 omhandler situationer, hvor revisor enten utilsigtet eller på grund af en ekstern begivenhed kan komme i strid med forbuddet i omhandler helt særlige situationer, der som udgangspunkt er omfattet af forbudsbestemmelsen i 2, men hvor revisor ikke har indset og ikke burde have indset forholdet. Revisor har således ikke haft mulighed for at reagere før, han eller hun har fået kendskab til eller viden om forholdet, og har dermed heller ikke været påvirket heraf. Bestemmelserne foreskriver, hvordan revisor i så fald kan/skal forholde sig i en sådan situation. At revisor ikke har indset og ikke burde have indset forholdet betyder, at revisor - på trods af virksomhedens kvalitetssikringssystemer, ikke var vidende om forholdet. Det er således en betingelse, at der er fastlagt procedurer, hvorefter alle medarbejdere omgående skal give meddelelse om forhold, der vedrører familiemæssige eller andre forhold, der er eller kan være af betydning for uafhængigheden i forbindelse med en konkret erklæringsopgave. Det er endvidere en betingelse, at revisor har foretaget de fornødne undersøgelser af både sin egen og sine medarbejderes uafhængighed. Revisor må således ikke holde sig i bevidst god tro. 14

15 5.1 Særlige forhold vedrørende familiemæssige bånd 3, stk. 1 Bestemmelsen omhandler tilfælde, hvor revisor utilsigtet, dvs. uanset de retningslinier, revisionsvirksomheden har opstillet, kommer i en situation, hvor han eller hun ikke har indset, og ikke burde have indset, at enten revisor selv, eller en medarbejder fra revisionsteamet har en familiemæssig eller anden personlig forbindelse med en revisionskunde af en karakter, så forholdet normalt ville blive betragtet som en overtrædelse af uafhængighedsbestemmelsen i 2, stk. 1, nr. 1. Forholdet kan skyldes, at en medarbejder ikke har fået underrettet revisor om ændringer om et nærtstående familiemedlems ansættelsesforhold eller økonomiske forhold af en art, der kan bringe uafhængigheden i forbindelse med en konkret erklæringsopgave i fare. Der kan f.eks. være tale om, at et nært familiemedlem har arvet nogle aktier i kundevirksomheden, har fået ansættelse i kundevirksomheden eller har indgået i en forretningsmæssig forbindelse med kundevirksomheden. I en sådan situation kan revisor i sagens natur først tage affære fra det tidspunkt, han eller hun herefter får viden om uafhængighedsproblemet, men så skal det også ske omgående. 3, stk. 2 Vedrører forholdet revisor selv, skal revisor afstå fra at udføre opgaven. 3, stk. 3 Vedrører forholdet en medarbejder, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, skal denne øjeblikkelig fjernes fra opgaven og må ikke på nogen måde deltage i beslutningsprocesser vedrørende opgaven. Da der - uanset at revisor ikke havde kendskab til forholdet - allerede forud for det tidspunkt, da revisor fik kendskab til forholdet, har foreligget en uafhængighedstruende situation, skal revisor udvise særlig omhu ved gennemgangen af de arbejdspapirer, vedkommende medarbejder har medvirket til udarbejdelsen af. Det bør fremgå af revisors arbejdspapirer, at sådan særlig omhu er udvist. 5.2 Særlige forhold vedrørende økonomiske interesser 4, stk. 1 Bestemmelsen omhandler den situation, hvor revisor selv eller en person i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dens udførelse, har nogen form for direkte eller væsentlig indirekte økonomisk interesse i kundevirksomheden. Bestemmelsen adskiller sig fra situationen i 2, ved, at revisor - til trods for revisionsvirksomhedens retningslinier og processer herfor, og til trods for revisors egne undersøgelser - ikke har viden om, at vedkommende medarbejder har en økonomisk interesse i kundevirksomheden. 15

16 Revisors manglende viden kan skyldes to ting: at den økonomiske interesse er opstået på grund af en ekstern begivenhed, f.eks. ved arv eller gave eller ved, at der sker en fusion mellem virksomheder - denne situation er omhandlet i stk. 2, eller at den økonomiske interesse har bestået under opgavens udførelse, men at revisor ikke havde kendskab til forholdet - denne situation er omhandlet i stk.3. Udgangspunktet i hele 4 er, at revisor skal sikre, at den økonomiske interesse afhændes hurtigst muligt og senest én måned efter, at revisor har fået kendskab til forholdet. Afhændes den økonomiske interesse ikke inden for den nævnte frist, skal revisor afstå fra at udføre opgaven. Dette gælder uanset, at revisor f.eks. på grund af juridiske hindringer som insiderregler, aktionæroverenskomster el.lign. er afskåret fra at afhænde sin interesse inden for fristen. I helt særlige, uforudsete og enkeltstående situationer, hvor revisors manglende deltagelse i udførelsen af opgaven ellers ville medføre væsentlig skade for virksomheden, vil det kunne accepteres, at revisor fuldfører opgaven. Der skal være tale om en situation, hvor en sådan uforudset og ikke selvforskyldt situation opstår, og hvor det kan dokumenteres, at det ikke vil være muligt at erstatte revisor med en anden person uden væsentlig skade for erklæringskunden. I en sådan enkeltstående situation må revisor imidlertid ikke deltage i endelige beslutninger og skal sikre sig kundens accept. Revisor skal endvidere træffe yderligere sikkerhedsforanstaltninger, således at truslen mod uafhængigheden minimeres. Revisor bør drøfte forholdet med virksomhedens ledelse og sikre, at der gives oplysninger i regnskaberne, om det pågældende forhold. 4, stk. 2 Bestemmelsen omhandler den situation, hvor en ekstern begivenhed, som nævnt foran, bevirker, at der opstår en uafhængighedstruende situation. Det kan f.eks. være en person i revisionsvirksomheden, der er involveret i en konkret erklæringsopgave, som arver en aktiepost i kundevirksomheden. Aktieposten skal så afhændes hurtigst muligt og senest én måned efter, at forholdet er blevet kendt. I den mellemliggende periode - indtil aktieposten er blevet solgt - skal revisor sikre, at den pågældende udelukkes fra erklæringsteamet og udelukkes fra at deltage i væsentlige beslutninger for den omhandlede opgave. Sker dette ikke, skal revisor afstå fra at udføre opgaven. Da forholdet er opstået under opgavens udførelse, og altså ikke rækker bagud, behøver revisor ikke foretage sig noget bagudrettet med hensyn til ekstra gennemgang af medarbejderens arbejdspapirer, cfr. situationen i stk. 3, hvor forholdet godt nok ikke har været kendt for revisor, men dog har eksisteret. 4, stk. 3 Bestemmelsen omhandler en utilsigtet situation. Men modsat situationen i stk. 2, hvor den økonomiske interesse blev erhvervet under udøvelsen af erklæringsopgaven, så har den økonomiske interesse bestået en periode, uden at medarbejderen har meddelt noget herom til revisor. 16

17 Et sådant forhold vil normalt være omfattet af forbuddet i 2, men forholdet vil ikke blive betragtet som uafhængighedstruende, hvis revisor har fastlagt procedurer, hvorefter alle medarbejdere omgående skal underrette om overtrædelser af uafhængighedsreglerne, omgående meddeler den pågældende, at den økonomiske interesse skal afhændes snarest muligt og senest én måned efter, at den er konstateret, i den mellemliggende periode fjerner medarbejderen fra erklæringsteamet og udelukker vedkommende fra at deltage i væsentlige beslutninger for den omhandlede opgave, og udviser særlig omhu ved gennemgangen af medarbejderens relevante arbejdspapirer. At revisor skal udvise særlig omhu ved gennemgangen af medarbejderens arbejde, hænger sammen med, at der her - i modsætning til situationen i stk. 2 - er tale om et forhold, der har bestået i en periode forud for konstateringen. Det bør fremgå af revisors arbejdspapirer, at sådan særlig omhu er udvist. Opfyldes betingelserne ikke, skal revisor afstå fra at udføre opgaven. 6. Andre trusler mod uafhængigheden Bekendtgørelsens 6 opremser en række situationer, hvor revisors uafhængighed kan være truet. I modsætning til 2 er der ikke tale om absolutte forbud, og revisor skal i den konkrete situation overveje, om der er et uafhængighedsproblem. Ved at træffe sikkerhedsforanstaltninger kan revisor måske fjerne eller mindske truslerne til et niveau, hvor de ikke længere udgør en risiko for revisors uafhængighed. 6 I afsnit 4 er omtalt en række typeeksempler på trusler mod revisors uafhængighed. Truslerne vedrørte egeninteresse, selvrevision, partiskhed, nære personlige, herunder familiære, relationer og intimidering. Afhængig af truslernes omfang, styrke og karakter kunne de betyde, at revisor måtte afstå fra en erklæringsopgave. Disse trusler er behandlet i bkg. s 2 (og revisorlovens 24, stk. 2). De rene forbudssituationer, der er omhandlet i 2, er absolutte og udtømmende, dvs. det er alene de omtalte situationer, revisor skal forholde sig til. Modsat situationerne i 2, er de situationer, der er omhandlet i 6 ikke udtømmende. Bestemmelsen angiver eksistensen af en meget lang række tilfælde, hvor en særlig agtpågivenhed er krævet, men hvor de klart uafhængighedstruende tilfælde ikke på forhånd lader sig adskille fra de ikke-truende situationer. 17

18 6 omhandler således en række situationer, hvor revisors uafhængighed kan være truet, men ikke behøver at være det. Bkg. s 6 (og revisorlovens 24, stk. 3) indeholder således en række situationer, som er omfattet af typetilfældene, men som ikke nødvendigvis er så uafhængighedstruende, at et automatisk forbud er nødvendigt. Revisor skal dog i disse tilfælde udvise den yderste agtpågivenhed ved vurderingen af, om han eller hun skal afstå fra at påtage sig opgaven, eller om det er tilstrækkeligt at indsætte sikkerhedsforanstaltninger. Truslerne i 6 skal have foreligget inden for de seneste 2 år. Den 2-årige karensperiode må betragtes som absolut. Foreligger der i karensperioden trusler af en art som nævnt, vil revisor eller revisionsvirksomheden dog have mulighed for at træffe sikkerhedsforanstaltninger, der evt. kan fjerne truslerne helt eller mindske truslerne til et niveau, hvor de ikke længere udgør en risiko for revisors uafhængighed. Sikkerhedsforanstaltningerne kan bestå af forbud, restriktioner og andre foranstaltninger, der kan mindske truslerne mod uafhængigheden. F. eks. kan en anden revisor i virksomheden, som ikke forud har været involveret i opgaven, blive tilknyttet opgaven som kontrollant. Forbudet er således ikke absolut. Kun hvis revisor ikke er i stand til at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, og revisors uafhængighed derfor fortsat er truet, skal revisor afstå fra at påtage sig opgaven. Hvis en revisor, der skal revidere et årsregnskab, f.eks. forud har ydet assistance med at tilrette et IT-system, som anvendes i udarbejdelsen af årsregnskabet, men en anden revisor i mellemtiden inden for 2-års perioden enten direkte eller indirekte har revideret systemet, må uafhængighedstruslen (egenkontrol) anses for reduceret eller helt bortfaldet. For børsnoterede virksomheder og andre virksomheder af interesse for offentligheden, henvises til afsnit 7 om bkg. s 5. At truslerne kan foreligge indebærer, at revisor og revisionsvirksomheden skal reagere, hvis de har kendskab til sådanne omstændigheder, eller blot med nogen agtpågivenhed burde være blevet opmærksom herpå. Det er revisionsvirksomhedens ansvar efter revisorlovens 24, stk. 6, at opstille retningslinier, der sikrer, at revisor, inden denne påtager sig en erklæringsopgave med sikkerhed, tager stilling til, om der foreligger omstændigheder, der hos en velinformeret trediemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed. For at opdage sådanne evt. trusler om f.eks. egeninteresse, kan revisionsvirksomheden f.eks. have en opdateret database el.lign. over kundevirksomheder, der kan indebære en sådan trussel under givne omstændigheder. En sådan database bør være tilgængelig for alle de personer i revisionsvirksomheden, der vil kunne påvirke erklæringsafgivelsen. Det er både revisors og revisionsvirksomhedens ansvar at sikre, at der foretages de fornødne overvejelser om, hvorvidt det vil være forsvarligt at afgive erklæringen. I den forbindelse skal hensynet til erklæringsmodtageren samt hensynet til samfundets interesse i den pågældende erklæringsafgivelse indgå med betydelig vægt. Herudover vil revisionsvirksomhedens størrelse og organisation kunne spille ind. 18

19 Endelig vil forhold hos kunden kunne have central betydning for anvendelsen. Er der således alene tale om mindre kundevirksomheder, som blot er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse A og B, vil det på grund af den mindre samfundsmæssige interesse i disse virksomheder kun sjældent medføre inhabilitet hos revisor, at der foreligger en situation, som omhandlet i 6. Er der tale om en kunde i regnskabsklasse C eller D, vil revisor før afgørelsen om eventuel inhabilitet træffes, også skulle vurdere kundens egne sikkerhedsforanstaltninger og ressourcer i relation til økonomiområdet. Bkg. s 6 svarer næsten ordret til den tidligere revisorlovs 11, stk. 3, hvortil der var knyttet meget detaljerede bemærkninger. Vejledningen til bkg. s 6 bygger derfor i høj grad på disse bemærkninger. Der vil dog være mindre justeringer bl.a. som følge af det ændrede anvendelsesområde. 6.1 Andre opgaver for kundevirksomheden 6, nr. 1 Bestemmelsen vedrører risikoen for egenkontrol, dvs. situationer, hvor revisor undersøger egne ydelser, f.eks. hvor revisor har leveret tjenesteydelser, som indgår i det, der skal erklæres om. Som vejledning for anvendelsen af nr. 1, kan nedenstående typetilfælde under afsnit nævnes: Bistand med regnskabsudarbejdelse og bogføring For en virksomhed, der ikke er klassificeret som en virksomhed af interesse for offentligheden, vil deltagelse i bogføring og udarbejdelsen af regnskaberne ikke automatisk bevirke udelukkelse af erklæringsafgivelse, herunder afgivelse af revisionspåtegning, for revisor. I stedet vil revisor og revisionsvirksomheden skulle foretage en afvejning af graden af bistand bl.a. sammenholdt med kundevirksomhedens størrelse. Revisor skal i overensstemmelse med lovens principper selv afgøre, om han eller hun er uafhængig i situationer, hvor revisor reviderer et regnskab, som han eller hun selv har medvirket ved udarbejdelsen af. I tvivlssituationer kan revisor forelægge spørgsmålet om sin uafhængighed for virksomhedens ledelse, og de må så i fællesskab afgøre, hvorvidt revisor er uafhængig. Som udgangspunkt kan det siges, at det er ledelsen, der er ansvarlig for regnskabsaflæggelsen, som bl.a. omfatter stillingtagen til regnskabspraksis, værdiansættelser, udarbejdelse af ledelsesberetning mm. Derimod vil revisor normalt kunne forestå regnskabsudarbejdelsen, der er den mere mekaniske proces med at opstille regnskabet ud fra bogføringen ved anvendelse af den af ledelsen valgte regnskabspraksis mm. 19

20 I det omfang kundevirksomheden selv har truffet eller træffer de endelige beslutninger om konteringer, klassifikationer m.v., vil revisor således normalt kunne håndtere selve den mekaniske transaktion. Revisor må naturligvis også vejlede og rådgive kunden om de forskellige løsningsmuligheder, der findes. En sådan sondring kan dog ikke opretholdes skarpt. Især i gråzoneområder, hvor revisor selvstændigt og kvalificeret skal vurdere, hvorledes den konkrete situation harmonerer med de af ledelsen udstukne retningslinier, er der grund til at overveje, om eventuelle forholdsregler bør sættes ind for at sikre uafhængigheden. Men uanset, om revisor bistår med udarbejdelsen af regnskabet eller med andre opgaver, som f.eks. udarbejdelse af økonomiske oplysninger, som revisor derefter erklærer sig om, så skal egenkontrol-truslen vurderes nøje og fjernes eller minimeres, til den er ubetydelig. Yder revisor regnskabsmæssig bistand, skal forbuddet mod samtidig eller forudgående beslutningstagen på kundens vegne naturligvis iagttages. Vedrørende den særlige problemstilling om A- og B-virksomheder, henvises til afsnit 6 in fine ovenfor. Hvor der er tale om regnskabsudarbejdelse for virksomheder, der ikke er underlagt revisionspligt, vil der kunne accepteres en større grad af deltagelse fra revisors side, uanset at revisor forsyner virksomhedens regnskab med en erklæring med sikkerhed. Der er her typisk tale om virksomheder med ukomplicerede regnskabsmæssige problemstillinger Udvikling og implementering af økonomistyringssystemer mv. Også i forbindelse med udvikling og implementering af økonomistyringssystemer kan der opstå risiko for egenkontrol. I økonomistyringssystemet registreres og genereres de regnskabsmæssige oplysninger, som indgår i såvel den daglige økonomistyring som i årsrapporten. Revisor skal derfor som en del af revisionen gennemgå økonomistyringssystemet. Allerede som følge af beslutningsforbuddet i 2, stk. 1, nr. 2, vil det være udelukket for revisor at træffe en lang række ledelsesafgørelser i forbindelse med implementering af sådanne systemer hos kunden. Det er således kundens beslutning, hvorledes projektet skal gennemføres, hvilke data, det skal generere, hvorledes sikkerhedsniveauet skal være etc. Tilbage er tilfælde, hvor revisor enten udvikler systemet eller bistår kunden i forbindelse med implementeringen af systemet. Hvis revisor eller andre i revisionsvirksomheden udvikler et økonomistyringssystem, vil revisor ikke samtidig kunne udføre erklæringsopgaver for kunden. Baggrunden er den centrale placering, gennemgangen af økonomistyringssystemet har i revisionen. Alt andet lige vil det være svært for revisor at fremkomme med kritik af et system som denne selv, eller en kollega i samme revisionsvirksomhed, har udviklet. På samme måde vil det forholde 20

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 125/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Forord. 1 Jf. FSRs Retningslinjer for revisors etiske adfærd.

Forord. 1 Jf. FSRs Retningslinjer for revisors etiske adfærd. Praktiske eksempler på anvendelse af Etiske regler for revisorer om revisors uafhængighed ved udførelse af assistance- og rådgivningsopgaver mv. for små og mellemstore erklæringskunder Notat udarbejdet

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor E. sag nr. 74/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor F

Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor E. sag nr. 74/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor F Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor E og sag nr. 74/2012 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor F afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 29.

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Oplysninger om nærtstående parter og. transaktioner med nærtstående parter. Hvad skal oplyses i årsregnskabet?

Oplysninger om nærtstående parter og. transaktioner med nærtstående parter. Hvad skal oplyses i årsregnskabet? Oplysninger om nærtstående parter og transaktioner med nærtstående parter Hvad skal oplyses i årsregnskabet? Alle erhvervsdrivende fonde skal i årsregnskabet oplyse om transaktionerne med nærtstående parter.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 22. august 1983.

K e n d e l s e : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 22. august 1983. Den 29. april 2011 blev i sag nr. 56/2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 6. november 2009 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2015

Gennemsigtighedsrapport 2015 CVR-nr. 13 86 45 78 Gennemsigtighedsrapport 2015 Offentliggjort 30. september 2015 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af 17.

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2015

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2015 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2015 Rapport om gennemsigtighed for 2015 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato#

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato# Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen Opstartsmøde den #dato# Agenda Præsentation af kontrollant og underskrivende revisor(er) Præsentation af erklæringsopgaven Grundlag for kvalitetskontrollen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer til

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere