Svensk invasion på lægestudiet. Københavns Universitet er under voldsomt pres fra. svenske ansøgere. På medicinstudiet er antallet næsten firedoblet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svensk invasion på lægestudiet. Københavns Universitet er under voldsomt pres fra. svenske ansøgere. På medicinstudiet er antallet næsten firedoblet"

Transkript

1 NUMMER FEBRUAR ÅRGANG Fascisme og fædrelandsfrelse Det yderste højre er på fremmarch og har skabt frygt for en fascistisk renæssance i de vestlige velfærdsstater. Men er Jörg Haider, Le Pen og Pia Kjærsgaard blot tre alen ud af samme stykke og er de en trussel mod demokratiet? LÆS VIDENSKABET, SIDE Universitetsavisen Plads på hospitalet Københavns Universitet har længe haft en drøm om at forvandle det gamle kommunehospital til en livlig universitets-campus for studerende, lærere og forskere. Nu ser drømmen endelig ud til at blive til virkelighed. LÆS SIDE 4 FOTO: MIKE KOLLÖFFEL Studier er vigtigere end økonomi Som enlig mor til tre børn får Susanne Schlippe-Steffensen ikke en krone mere i SU end alle andre studerende. Det har dog ikke forhindret hende i at kaste sig over portugisisk på Københavns Universitet. - Hvis man brænder efter at studere skal man ikke lade sig begrænse af økonomi, men gå efter målet, siger hun. LÆS SIDE 5. FOTO: REGNER HANSEN Harvard rykker På Harvard University i USA er der kun plads til de bedste og kløgtigste. Her uddannes man nemlig til intet mindre end world leadership. Det gælder også de to studerende fra Københavns Universitet der for øjeblikket er på studieophold på det prestigefyldte universitet. LÆS SIDE 6-7 FOTO: JOACHIM RODE Svensk invasion på lægestudiet Københavns Universitet er under voldsomt pres fra svenske ansøgere. På medicinstudiet er antallet næsten firedoblet på bare fem år. Det betyder større konkurrence og færre studiepladser til danske studerende. Læs side 3-4 DEBAT SIDE 12 MEDDELELSER SIDE 15 SÆRLIGE FORELÆSNINGER SIDE 19

2 2 Universitetsavisen Ikke attraktivt Universitetet er ikke et attraktivt karrieremiljø. Når der er rekrutteringsvanskeligheder skyldes det ikke manglen på kvalificerede, men at man ikke kan tiltrække dem. Det hænger således ikke sammen at der uddannes nye ph.d.er årligt, men kun 150 søger adjunktstillinger. Bertel Ståhle, FORSKERforum, nr. 131, februar. Universitetsavisen Krystalgade 16, 1172 København K Tlf Fax E-post: Redaktion: Richard Bisgaard (ansv.), og Charlotte Dahlsgaard Meddelelsesstof og abonnement: Charlotte Jørgensen og Helen Sværke KUMMENTAR Alder, køn og rekruttering på danske universiteter Af Kjeld Møllgård, rektor Annoncer: ADVICE-Media og Marketing, Østerå 6, 9100 Ålborg, tlf Layout: Jens Borch/Grafikerne Prepress: Furland Grafisk Tryk: Dansk Avistryk Oplag: Medlem af Dansk Fagpresse Avisen udgives af Københavns Universitet 20 gange årligt og sendes til alle studerende og ansatte. Abonnement: 100 kr. årligt Udebliver avisen rettes henvendelse direkte til det stedlige postkontor. Ved længere tids udeblivelse til: Studieadministrationen, att. Inger Pedersen, tlf eller Anne Grete Skrydstrup, tlf , Fiolstræde 22, 1171 København K. Debat- og læserindlæg modtages gerne på diskette og med print. Skriv venligst hvilket tekstbehandlingsprogram, der er brugt. Deadline (kl. 10) Nr. Udkommer Meddelelser Debat 4 2/3 21/2 23/2 5 16/3 6/3 8/3 6 30/3 20/3 22/3 7 13/4 3/4 5/4 Inovember 1999 blev resultaterne af en omfattende analyse af alder, køn og rekruttering på universiteterne offentliggjort. Analysen er foretaget af Bertel Ståhle og baseret på et omfattende datamateriale fra universiteterne. Rapportens konklusioner er ikke overraskende for universitetsfolk, men dette må ikke føre til at vi ikke tager de perspektiver der tegnes alvorligt og overvejer om vi kan gøre mere for at løse problemerne med den skæve alders- og kønsfordeling. Alle aldersgrupper er godt repræsenteret i den samlede forskerstab, men de yngre forskere er overvejende ansat i den supplerende stillingsstruktur altså på tidsbegrænsede eksterne bevillinger. Blandt de fastansatte er der fortsat et alderspukkelproblem, og end ikke en relativ stor nyrekruttering i perioden har kunnet ændre på dette forhold da vores rekrutteringsalder er steget. En lektor er gennemsnitlig ca. 40 år ved ansættelsen. Selvom der er mange unge forskere ansat på eksterne bevillinger mener jeg ikke det løser et af vore store problemer: Vi må gøre alt hvad der kan gøres fra Universitetets side for at hjælpe generationsskiftet på vej og sikre en mere ligelig kønsfordeling. Hvordan får vi sikret generationsskiftet, og hvordan sikrer vi at de studerende også møder de unge forskere? Det sidste spørgsmål er yderligere aktualiseret af at den økonomiske situation medfører besparelser på de løst ansatte (og ofte unge) lærere. Flere kvinder ansættes, men det går langsomt. Analysen dokumenterer en udvikling mod en mere ligelig kønsfordeling. Der sker en udjævning i alle stillingskategorier, men den er mest tydelig hos de yngste i adjunktkategorien. På Københavns Universitet viste en analyse af rekrutteringen til VIP-stillinger i de senere år en tilsvarende tendens mod udjævning af kønsforskellene. Den viste også at kvinder der bedømmes kvalificerede, har større chance for at opnå ansættelse end mænd. Faktisk får cirka halvdelen af de kvalificerede kvindelige ansøgere den stilling de ansøger om, mens det tilsvarende kun gælder for lidt over en tredjedel af mændene. Barrieren ligger altså ikke i bedømmelsen, men i at gøre stillingerne attraktive for kvalificerede kvinder. Og måske i hvilke stillinger der slås op. Det er påfaldende at der kun i 25 procent af alle tilfælde er både kvalificerede kvinder og mænd. Rekruttering og bevillinger Selvom universiteterne har øget studenteroptaget med mere end 40 procent er antallet af fastansatte forskere stort set uforandret. De aktuelle besparelser vil yderligere skævvride dette forhold og lægge et pres på den enkelte VIP-ansatte. Samtidig må vi forvente en meget begrænset rekruttering på grund af Universitetets dårlige økonomi. Det er meget vanskeligt at se hvordan vi under disse forhold skal kunne rette afgørende op på alders- og kønsfordelingen blandt forskerstaben. Men netop de vanskelige vilkår nødvendiggør en aktiv indsats. I forbindelse med udviklingskontrakten har udjævning af alders- og kønsfordelingen været diskuteret, bl.a. i Hovedsamarbejdsudvalget. Vi er nu i den fase hvor udviklingskontraktens mål skal følges op af konkrete handlingsplaner. Vi må kortlægge rekrutteringen med henblik på at få elimineret barriererne. Vi må gøre alt hvad der kan gøres fra Universitetets side for at hjælpe generationsskiftet på vej og sikre en mere ligelig kønsfordeling. Vi må samtidig håbe at det lykkes Forskningsministeren at få en flerårsaftale for universiteterne igennem, som indeholder en reel vækst. For uden vækst i bevillingerne bliver det meget vanskeligt at ændre forskerstabens sammensætning. NOTER Rigsrevisionen på vej til KU Kick off for de gode idéer Selvfølgelig er vi nødt til at fyre Rigsrevisionen lægger snart sin vej forbi Københavns Universitet for at se om der skulle gemme sig en Dandy-sag eller to i skufferne. Revisionen har besluttet at granske nærmere i forholdende for den forskning der er helt eller delvist finansieret af erhvervslivet. Det sker efter den omstridte Dandy-sag på Aarhus Universitet hvor to forskere blev bedt om at udsætte offentliggørelsen af deres forskningsresultater. Undersøgelsen vil tage mindst et halvt år og munde ud i en rapport der blandet andet ser på regnskabsforhold og graden af styring i forskningen når erhvervsliv er indblandet. Undersøgelsen kommer også til at omfatte Aarhus Universitet, DTU og/eller Landbohøjskolen. Til marts går konkurrencen Venture Cup Øresund 2000 i luften. Venture Cup Øresund er en forretningsplans-konkurrence for unge der gerne vil starte egen virksomhed. Så er du interesseret i at starte en produktions- eller servicevirksomhed, er det måske noget for dig. Konkurrencen giver mulighed for at få omsat idéer til virkelighed. Deltagelse er gratis, og alle er velkomne. Konkurrencen består af tre faser: Forretningsidé, udkast til forretningsplan og den endelige forretningsplan. Efter hver fase bliver forslagene bedømt og præmieret. Deadline for præsentation af forretningsidéer er den 10. april Den endelige vinder kåres i oktober måned og bliver præmieret med kroner. Andenpræmien er på kroner, og tredjepræmien er på kroner. Venture Cup Øresund arrangeres af konsulentfirmaet McKinsey & Company i samarbejde med Københavns Universitet, andre uddannelsesinstitutioner og det private erhvervsliv. Formålet med konkurrencen er at styrke samarbejdet mellem allerede eksisterende innovationsmiljøer, erhvervslivet, firmaer og studerende der gerne vil starte egen virksomhed. Den 2. marts er der kick off for Københavns Universitets deltagelse. For yderligere information Dekan Henrik Jeppesen fra naturvidenskab stiller sig uforstående over for finansminister Mogen Lykketofts udtalelse i Politiken om at han er overrasket over at uddannelsesstederne er nødt til at fyre medarbejdere på baggrund af de dispositionsbegrænsinger der blev påført dem lige inden jul. For Københavns Universitet drejer det sig om cirka 23 millioner der skal spares på løn og indkøb. Selvfølgelig er vi nødt til at prikke folk på skulderen når budgetterne i forvejen er skrabede. Det kan undre mig at ministeren ikke er klar over det, siger dekan på Det naturvidenskabelige Fakultet Henrik Jeppesen. På et fakultetsmøde tirsdag vil naturvidenskab arbejde på Kontakt Jobtryghedsbanken Er du jobtruet TAP-medarbejder kan det være en ide at kontakte Jobtryghedsbanken hvor du anonymt kan høre om mulighederne for job et andet sted på universitetet. Jobtryghedsbankens bestyrer Hanne Løvenborg kontaktes på telefon også hvis man er interesseret i at byde ind med stillingsopslag. en dimensionering af institutterne på baggrund af de nye økonomiske rammer. Ind til videre ser det ud til at cirka 50 VIP er og TAP er skal prikkes på skulderen. Men dekanen understreger at intet er sikkert endnu. Især sunhedsvidenskab og humaniora er tillige berørt af dispensationsbegrænsningerne.

3 Universitetsavisen Vandet vil jo altid løbe derhen hvor barriererne er lavest. OPTAG Undervisningsminister Margrethe Vestager FOTO: JOACHIM RODE Fakta om udenlandske ansøgere Alle udenlandske ansøgere Ansøgere Optagne Alle udenlandske ansøgere på medicin Svenske ansøgere Unge svenskere scorer danske studiepladser Stigende pres fra Sverige betyder færre studiepladser på Københavns Universitet til danske ansøgere. Udviklingen er uundgåelig og i øvrigt selvforskyldt, mener undervisningsminister Margrethe Vestager Norske ansøgere NORDMANDSKVOTE Som det fremgår blev der kun lukket tre nordmænd og tre svenskere ind på lægestudiet i Denne restriktive praksis har universitetet imidlertid ikke kunnet fastholde efter indgåelsen af den nordiske overenskomst ifølge hvilken alle nordiske ansøgere skal behandles ens. Eneste undtagelse er lægeuddannelserne i Danmark hvor der over for nordmænd er fastsat en øvre kvote på 60 studerende per år. En tilsvarende kvote har ikke kunnet fastsættes over for Sverige på grund af EUmedlemsskabet. Resultatet heraf kan aflæses i markant færre norske ansøgere og tilsvarende flere svenske ansøgere til medicinstudiet på KU i Af Rune Rechenbach Københavns Universitet er under voldsomt pres fra svenske ansøgere. På edicinstudiet er antallet æsten firedoblet på bare fem r. Det betyder større konkurence og færre studiepladser til anske studerende. Vi er kede af det massive res fra Sverige. Vi skal være åbne overfor denlandske ansøgere, men det r samtidig vigtigt at vi ikke berænser danske universietsansøgeres muligheder, siger ormanden for Forenede Stuenterråd, Karina Heuer Bach. Ifølge Studieadministratioens opgørelser er antallet af venske ansøgere på medicintudiet steget fra godt 40 i 1995 il 150 sidste år. I samme peride er det samlede udenlandke pres faldet med 27 procent fra 1600 til 1150 ansøgere. Det stigende pres fra Sverige etyder flere svenske studeende og dermed færre studieladser til danske ansøgere. I 995 fik kun tre svenskere adang til Københavns Universiets lægeuddannelse, der i alt ummer 400 studiepladser. I 999 er tallet steget til 81. Undervisningsminister Marrethe Vestager mener at udiklingen er kritisk, men helt undgåelig. Vores EU-samarbejde med Sverige betyder at vi står uden mulighed for at sætte begrænsninger over for svenske ansøgere eller ethvert andet lands ansøgere. Derfor kan vi ligeså godt vænne os til at fokusere på fordelene. Statistikken viser eksempelvis at hele 50 procent af de svenske studerende bliver i Danmark efter uddannelsen, og det betyder mere arbejdskraft. Nordisk dominoeffekt For få år siden var det norske ansøgere der pressede på for at få studieplads på Københavns Universitet. Men over for Norge kunne det danske Undervisningsministerium i 1997 sætte en optagelseskvote der betyder at der hvert år kun bliver optaget 60 nordmænd. En tilsvarende kvoteaftale mellem Sverige og Norge findes ikke, og det betyder automatisk flere ansøgere på de svenske universiteter og dermed en større konkurrence om de svenske skolepulte. Margrethe Vestager siger til Universitetsavisen at den større konkurrence i Sverige netop kan være årsag til at flere svenskere nu søger til Danmark for at studere. Studieadministrationens opgørelser tyder nemlig på at det tidligere norske pres er direkte afløst af et tilsvarende svensk pres. På medicinstudiet i København er antallet af norske ansøgere de sidste fem år faldet fra 390 i 1995 til 260 sidste år. Og i samme periode er antallet af svenske ansøgere eksploderet til det firedobbelte. Vandet vil jo altid løbe derhen hvor barriererne er lavest. Og det er højst sandsynligt at det svenske pres på Københavns Universitet i dag skyldes at flere nordmænd i dag søger til Sverige, selvom det er svært at kortlægge strømningerne så firkantet, siger undervisningsminister Margrethe Vestager. Jakob Lange, leder af Den koordinerede Tilmelding, tvivler dog på at det norske pres har en direkte dominoeffekt og har medvirket til det svenske pres i dag. Det stigende antal svenske ansøgere har næsten erstattet det tidligere norske pres, men jeg kan ikke sige om der er en direkte sammenhæng. Det er problematisk med de udenlandske ansøgere. På den ene side vil vi gerne have de bedste studerende uanset hvor de kommer fra. På den anden side har vi også forpligtigelser over for danske ansøgere. Det er en hårfin balance, siger han. EU-reglerne er diskrimination Det var blandt andet på Forenede Studenterråds opfordring at nordmands-kvoten for to år siden blev indført. I dag er der tvivl om hvorvidt kvoteaftalen fremover skal anvendes. Hvis vores nordmandskvote har skræmt norske ansøgere til Sverige og måske derved fået flere svenskere til at søge til Danmark, så har kvoten ikke hjulpet overhovedet. Da vi i sin tid opfordrede den danske regering til at sætte en kvote over for norske ansøgere, var det jo for at begrænse det boom af udenlandske ansøgere som vi oplevede for nogle år siden. Hvis vi blot har flyttet problemet fra Norge over på svensk side, så er vi lige vidt. Kvoteaftaler er generelt sære løsninger, men i mange tilfælde er det jo det eneste vi kan gøre, siger Karina Heuer Bach. Det danske undervisningsministerium må ikke sætte kvoter over for svenske ansøgere fordi Dårlig samvittighed Selvfølgelig har jeg det ikke godt med at jeg optager pladsen for en dansker på medicinstudiet, specielt når jeg ved at jeg rejser tilbage til Sverige igen efter endt uddannelse. Svenske Ulf Dyrke, 28 år, læser i dag medicin på fjerde semester i København. Efter flere års ihærdige forsøg på at få en studieplads i Sverige måtte han sige farvel til venner og familie i Stockholm og rejse til Danmark. Jeg søgte om en studieplads på alle Sveriges universiteter i over to år, men forgæves. I Sverige skal man have lidt under 13 i karaktergennemsnit for at komme ind på medicinuddannelserne og kun de færreste får en studieplads. I Danmark derimod er adgangskravet kun omkring 9.5, fortæller Ulf Dyrke. At han helst ville være blevet i Sverige, lægger han ikke skjul på. Det har været svært at rejse herover, men der var ikke andre muligheder hvis jeg skulle realisere min drøm om at blive læge, siger han. I dag bor han sammen med sin danske kæreste, der også læser medicin, i en lejlighed i København. Jeg har meget dårlig samvittighed over at have taget en anden danskers studieplads. På den anden side tager nord- Sverige er et EU-land i modsætning til Norge. Jakob Lange mener der er tale om diskrimination. Kvoteaftalen er en urimelig forskelsbehandling af nordmændene og aftalen vil formentlig ikke holde i længden. Vi kan ikke på den ene side afvise vores ene landsnabo og på den anden side åbne dørene på vid gab overfor vores anden nabo, siger han. mændene vores pladser i Sverige. Og desuden tror jeg at Københavns Universitets svenske studerende er mere stabile end danskerne. Vi er ekstra sikre på studievalget, og det betyder at der er færre svenske studerende der dropper ud midt i uddannelsen. Ulf Dyrke er fast besluttet på at rejse hjem til fødebyen Stockholm efter lægestudiet i København. Det er lidt klamt at jeg rejser tilbage til Sverige så snart jeg har taget min uddannelse i Danmark, men sådan er systemet jo. Og jeg savner altså den svenske sne for meget til at blive i Danmark.

4 4 Universitetsavisen AKTUELT Spørg om svenske muligheder Københavns og Lunds Universitet er blevet enige om at udveksle studievejledere i foråret 2000 for at styrke informationen om studiemuligheder i Øresundsregionen. Studievejleder Cecilia Johansson fra Lund vil være på Den Centrale Studievejledning 28. februar, 6. og 20. marts samt den 3. og 17. april. Er du interesseret i at følge et kursus eller tage en del af din uddannelse i Sverige kan du træffe Cecilia Johansson mellem klokken på disse dage. Telefonnummer NOTER Universitetet bliver større Københavns Universitet rykker nærmere på kommunehospitalet Af Charlotte Dahlsgaard Det gamle kommunehospital på Øster Farimagsgade forvandlet til en stor, tværfaglig campus for studerende og lærere fra statskundskab, antropologi, sociologi og folkesundhedsvidenskab. Det er Københavns Universitets vision hvis forhandlingerne med ejendomsselskabet Norden om at leje kommunehospitalet falder i hak. Universitetet har i fire-fem år lagt billet ind på at rykke ind på kommunehospitalet, der blev nedlagt i Nu ser anstrengelserne ud til at lykkes. Forskningsminister Birte Weiss har givet sin accept, og den endelige beslutning om en lejekontrakt tages i denne måned. Det er meget glædeligt hvis vi får Kommunehospitalet. Det er en sjælden og kærkommen chance for universitetet til at få en central og attraktiv beliggenhed i et meget stort bygningskompleks, siger direktør i Teknisk Administration Carsten Thinggaard. Hvis KU får kommunehospitalet, løser det problemerne med at få samling på de samfundsvidenskabelige institutter, der i dag ligger spredt på fem forskellige adresser i indre by: Frederiksholms Kanal, Linnésgade, Skinnergade, Landemærket og Rosenborggade. Samtidig rummer de nye bygninger en oplagt faglig udfordring til et bredere samarbejde mellem sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab; et samarbejde der er et af hovedformålene med folkesundhedsvidenskabsuddannelsen som blev oprettet i 1999 og i dag huses i pavilloner ved Panum Instituttet. Hvis forhandlingerne går i orden skal hospitalets kvadratmeter helt eller delvist bruges til blandt andet undervisning og forskning, kantine og fællesfaciliteter. Unge svenskere scorer danske studiepladser... Undervisningsministeren rkender også at kvoteaftalen ægger op til ulige forhold i kandinavien. Kvoteaftalen er uden tvivl n diskrimination af de norske nsøgere. Men den er samtidig n høflighedsaftale som tidliere undervisningsminister Ole ig Jensen måtte indgå for at edde et ordentligt forhold til orge. Jeg synes selv kvoteaftaen er lidt af en nødløsning, en der er ikke andre løsninger, og derfor må vi prøve at rette op på ubalancen på andre måder, siger Margrethe Vestager. Samarbejde med omverden Planerne om at indtage kommunehospitalet åbner op for et andet perspektiv, nemlig samarbejde ud over universitetets mure. Flere ikke-universitære institutioner inden for sundhedsområdet har vist interesse i at rykke ind side om side med universitetet. Blandt andet har Institut for Sygdomsforebyggelse, Arbejdsmedicinsk Klinik, Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi og flere sektorforskningsinstitutioner lagt billet ind. Universitetet er positivt indstillet. Det kan give en meget interessant kombination af universitet og omverden og et fagligt miljø der rækker ud over universitetets mure, siger dekan på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Tage Bild. Danskernes eget ansvar Det er især medicinstudiet på København Universitet der er populært. Men også medievidenskab, psykologi samt tandlæge- og dyrelægeuddannelsen vækker appetit hos nordiske ansøgere. Ifølge Studieadministrationens statistikker er hele 70 procent af alle udenlandske ansøgere på de fem populære uddannelser af svensk eller norsk herkomst. Karina Heuer Bach mener ikke der er nogen alternative løsninger. Det er ikke rimeligt at vi afviser nordmændene så konsekvent og samtidig ikke kan sætte nogen kvote for svenske ansøgere, men der er ikke andre muligheder. En alternativ fællesaftale i Skandinavien vil resultere i et uoverskueligt bureaukrati, og det vil ingen have gavn af, siger Forenede Studenterråds forkvinde. Undervisningsminister Margrethe Vestager mener at løsningen på det skæve forhold mellem Danmark, Sverige og Norge skal findes hos de danske studerende. Der er en ubalance i Skandinavien, men det kan danske studerende ligeså let være med til at afhjælpe. I stedet for at begrænse udenlandske ansøgere, skal unge danskere i stedet søge til udlandet. På den måde vil vi få udlignet forskellene mellem blandt andet Norge og Danmark. Vi må fremover berede os på, at flere og flere unge vil søge på tværs af landegrænserne. Og det skal danskerne også lære, siger Margrethe Vestager. CAMPUSVISION REALISERES Universitetet har længe haft en drøm om at forvandle det gamle kommunehospital til et livligt universitets-campus for studerende, lærere og forskere. Drømmen ser nu ud til at blive til virkelighed. Hvis forhandlingerne går i orden, flytter de studerende ind i de nye bygninger i løbet af Planerne er at de bygninger som i dag huser de samfundsvidenskabelige uddannelser, skal benyttes af de to andre indre by-fakulteter, jura og teologi hvor især jura mangler store undervisningsauditorier. Sidste år blev den norske regering voldsomt kritiseret for ikke at udbygge fakulteterne, herunder især medicinstudiet. Og stadig i dag har alle Norges lægeuddannelser sammenlagt blot 500 studiepladser svarende til medicinstudiet alene på Københavns universitet. Margrethe Vestager erkender at de danske universiteter generelt er eftertragtede, men siger samtidig at et større dansk ansøgerpres på skandinaviske lande automatisk vil rette op på de skæve uddannelsesforhold. Margrethe Vestager: Jeg er glad for at pressen tager hul på denne problematik omkring udenlandske ansøgere, således at flere bliver klar over, at der også er uddannelsesmuligheder i nabolandene. Rune Rechenbach er freelance journalist og studerer statskundskab FOTO: OLE STEEN/POLFOTO Virksomheder strunter i navne Bare fordi du som studerende uddanner dig på landets største, ældste og mest centralt beliggende universitet, skal du ikke tro at virksomhederne hellere vil have dig fremfor eksempelvis en kandidat fra pløjemarken i Roskilde. Det viser en undersøgelse foretaget af dagbladet Børsen. Virksomhederne er nemlig ret ligeglade med hvilket universitet, handelshøjskole eller ingeniørhøjskole du dimitterer fra. Generelt mener de at kvaliteten er rimelig ensartet på tværs af landets læreanstalter og dømmer derfor ikke ud fra hverken institutionsnavn eller logo på eksamensbeviset. Kodeordene hedder i stedet sprogkundskaber og international erfaring. Vi vægter international erfaring højt. Forstået på den måde at vi foretrækker helstøbte mennesker, der har prøvet andet end at sidde over lærebogen, siger blandt andre human ressource konsulent Thomas Wendelboe fra Lego til Dagbladet Børsen. Eksamen igen igen på jura Efter massive protester over en problematisk eksamen modtog 500 jurastuderende på Københavns Universitet den et brev med et tilbud om at gå til re-eksamen. Mere end halvdelen af de eksaminerede jurastuderende skrev under på en klage efter deres eksamen den 10. januar i folke- og EU-ret. Under eksamen blev der konstateret adskillige fejl som de studerende fik rettet undervejs. For at kompensere blev der givet et kvarter ekstra til eksamen, men flere af de studerende var stadig oprørte over den meget uro og forvirring fejlene medførte. De studerende har dog ikke klaret sig dårligere end normalt da karaktergennemsnittet for eksamen var cirka otte. Større sikkerhed ved eksamenstilmelding Et selvbetjeningssystem på internettet skal gøre eksamenstilmeldningen lettere og mere sikker for de studerende på naturvidenskab. De studerende kan melde sig til eksamen med et par tryk på tastaturet i stedet for med blyant og papir, og for at sikre at tilmeldingen går igennem, har fakultetet lavet en elektronisk funktion der fanger eventuelle fejl i betjeningen af systemet. Et antal studerende har tidligere måttet opgive at gå til eksamen blandt andet på grund af utidig tømning af de postkasser hvori tilmeldingsblanketterne skulle lægges. Det medførte at deres eksamen blev udskudt med forsinkelser i studiet og SU-problemer til følge. Postkasserne er nu afskaffet og al eksamenstilmelding foregår via nettet. Yderligere oplysninger om eksamenstilmeding findes på adressen:

5 Universitetsavisen MØNSTERBRYDER Enlige forældre er sorteper Hvis vi skal nå regeringens mål om at 50 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse, må vi have de enlige mødre og fædre med. Vi har ikke råd til at tabe nogen som har viljen og det gode hovede til at studere. Formand for SU-rådet, Jakob Lange Man skal have en stærk psyke Som enlig mor til tre børn får Susanne Schlippe-Steffensen ikke en krone mere i SU end alle andre studerende. Men hun har langt fra fortrudt at hun har kastet sig over portugisisk på Københavns Universitet FOTO: MIKE KOLLÖFFEL Budget for Susanne Steffensen Udgifter per måned: Boligindskudslån 150 Husleje Banklån og SU-gæld Pension 260 El 653 Togkort 440 PBS Ikano Finans 720 Telefon 700 Falck 100 Forsikring 200 Licens 300 Frugtordning børn 60 Fagforening 216 Samlede udgifter: Indtægter per måned: SU + lån Boligsikring Børnebidrag Børnetilskud Af Charlotte Dahlsgaard Tilbudsaviserne skimmes systematisk hver eneste uge, og alligevel står meuen ofte på havregrød når daoen nærmer sig den sidste i åneden. Der er hverken råd il bil, ferier, sportsaktiviteter, ommepenge til børnene eller yre gaver. Alligevel har usanne Steffensen ikke forrudt at hun tog skridtet fra bitandsklient til studerende. Jeg har i mange år haft et tærkt ønske om at få en akadeisk uddannelse og nu da jeg ndelig er kommet ind, kan inet stoppe mig, siger hun. Susanne Steffensen var både tolt og glad da hun efter adkillige forsøg endelig kom ind å universitetet som studeende på Romansk Institut. en hun imødeså samtidig en igantisk økonomisk nedtur. ærmere betegnet gik hun fra n bistandshjælp på cirka roner netto om måneden til en U med lån svarende til cirka.500 kroner. Hun undrer sig i ag over systemet. Et universitetsstudium urde være allemandseje, men r det ikke i realiteten. Der er et ller andet galt når man skal ave flere penge for at lave inenting end for at uddanne sig il noget samfundet kan bruge, iger hun. Som enlig mor til tre børn er er ikke tid til erhvervsarbejde ed siden af studierne. Det andede Susanne Steffensen da un forsøgte sig med et studieob som bagerekspedient. Det oldt kun et par måneder. Jeg kunne ikke klare det. et er i forvejen svært at nå åde indkøb, rengøring, madlavning og studier når der kun er mig. Familen tvivlede Der er ingen tradition for akademikere i Susanne Steffensens familie, så da hun kom ind på universitetet troede hendes familie først ikke på hende. Hun måtte sende kopier af studiekort og optagelsespapirer til hele banden for at overbevise dem om at det ikke var fup og fidus. Så blev de stille, griner Susanne Steffensen, der på mange måder er en mønsterbryder. At være alene-mor til tre hjemmeboende børn er nemlig ingen selvfølge blandt studerende selv om flere og flere vælger at få børn mens de går på universitetet. For mange enlige forsørgere er det for stort et offer at gå fra en kontanthjælp til en SU. Men det er faktisk muligt at overleve på en SU og lån, selv om det absolut ikke er noget at tragte efter, siger hun. Flere folk forstår ikke at man ikke kan være med på gaveræset i skoler og daginstitutioner og heller ikke har råd til at købe mælk og frugt i lange baner, men med et budget på cirka kroner hver måned til fire personer kan man ganske enkelt ikke klare sig med mindre man altså er økonomisk ekspert i tilbud. Ingen støtte Susanne Steffensen har gjort det hele baglæns og fik først ret sent i livet tid og overskud til at tænke på sine uddannelsesønsker. Som nyudsprunget student begyndte hun i forsikringsbranchen, hvor hun arbejdede i 11 år. Efter en uberettiget afskedigelse sagde hun brat farvel til forsikringsverdenen, kom på bistand i et stykke tid, fik så job i et vinfirma der efter tre måneder gik konkurs. Susannne Steffensen var tilbage i de arbejdsløses rækker da hun i 1990 blev gift med sin chilenske mand. Først da børnene blev større, blev der tid til at tænke på uddannelse. Den store drøm hed jura. Susanne Steffensen forsøgte at kvalificere sig til jurastudiet via bogholderiskole, erhvervsøkonomikurser og diverse hfkurser alt imens hun blev separeret fra sin mand, baksede med kommunen der truede med at tvangsfjerne hendes yngste søn, skændtes med faderen om forældremyndigheden, kæmpede med børnenes høreproblemer (en har høreapparat), søgte aflastning til børnene, men fik det ikke. Tænk dig at stå med alle de problemer samtidig med at du kæmper for at få lov at lave det du vil. Familiemæssigt havde jeg ingen støtte. Det eneste jeg havde, var mine venner. Tredje gang blev lykkens gang. Ikke i paragraf-land, men på KUA hvor næsen nu begraves i portugisiske verber og litteratur om portugiske kvinders sociale udvikling som har JERNVILJE Det er ikke en dans på roser at studere og være enlig mor samtidig. Men det kan være nødvendig at træffe et sådant valg hvis man vil videre med sit liv og ikke har til hensigt at lade sig forsørge af det offentlige i al evighed, siger Susanne Schlippe-Steffensen. Her ses hun med børnene fra højre Justin seks år, Marguerita otte år, Juanna 11 år. Michel er barn nummer fire og bor for sig selv. Susanne Steffensens særlige interesse. Når kandidatgraden er i hus om fem-seks år ser hun sig selv som enten tolk eventuelt i den portugisiske regering eller forsker. Og hun glæder sig. Det har været hårdt rent følelsesmæssigt. Man skal have en stærk psyke. Men hvis man vil studere så meget som jeg ville, så skal man ikke begrænse sig på grund af økonomi. Så skal man gå efter målet, siger hun. Samlede indtægter: Til overs: Kost, tøj, sko, gaver, husholdningsartikler, personlig hygiejne med mere: til fire personer.

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

Uddannelsesudvalget. UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 94 Offentligt. Uddannelsesudvalget. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Uddannelsesudvalget. UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 94 Offentligt. Uddannelsesudvalget. Folketinget Christiansborg 1240 København K Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 94 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Uddannelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i fem

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland, UK Periode: Fra:29. januar 2012 Til: 8. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Washington.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Washington. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 15. September 2010 Til: 18. Marts 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Surrey Land: England Periode: Fra:6/2-2012 Til: 15/6-2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01.02.2012 Til:07.07.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Leicester University Land: England Periode: Fra: 23/9 2013 Til: 24/1 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: Sebtember 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, til trods for startproblemer med manglende videregivelse af forskellig information.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, til trods for startproblemer med manglende videregivelse af forskellig information. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Utrech University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Utrech University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Utrech University Land: Holland Periode: Fra:1. februar 2013 Til: 30. juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III Land: Frankrig Periode: Fra:07.01.2013 Til:08.04.2013 Udvekslingsprogram: Jura

Læs mere

Drømme og realiteter. Claus Nielsen, Vejledning & Optagelse Dias 1

Drømme og realiteter. Claus Nielsen, Vejledning & Optagelse Dias 1 Drømme og realiteter Dias 1 Spørgsmål og svar Fag- og niveauvalg - interesse eller karakterpotentiale? Kvote 2? Optagelsesprøver hvor og hvorfor Hvorfor drømmer så mange om det samme? Eller gør de? Alternativer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk, sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk, sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk, sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Georg August Universität Göttingen Land: Tyskland Periode: Fra:1/3-2013 Til:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Agder Land: Norge Periode: Fra:03.01.12 Til: 30.05.12

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, de hjalp mig med hvordan jeg skulle søge, og gav mig noget forberedelse til turen.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, de hjalp mig med hvordan jeg skulle søge, og gav mig noget forberedelse til turen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidat i Fysik Navn på universitet i udlandet: University of Toronto Land: Canada Periode: Fra: 1. september 2010 Til: 22. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: Griffith University, Gold Coast

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: Griffith University, Gold Coast US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Griffith University, Gold Coast Land: Australien Periode: Fra: 31.01.12 Til: 09.07.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Bogazici University Land: Tyrkiet Periode: Fra: 09-08-2012 Til:17-01-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University Land: Italien Periode: Fra: 5/9 2012 Til: 20/12 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur Navn på universitet i udlandet: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Land: Tyskland Periode: Fra: April 2013

Læs mere

De to grupper har dog omtrent samme chance (63-

De to grupper har dog omtrent samme chance (63- oktober 216 Nyt fra rff Optagelse på den foretrukne lange videregående uddannelse har ingen betydning for, hvilket uddannelsesniveau man opnår, eller hvor meget man tjener efter endt uddannelse D e afviste

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 18. maj

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: September 2013 Til: Februar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Fredag d. 10. april 2015 Til beskæftigelsesministeren og folketingets arbejdsmarkedsordførere I forbindelse med det valg der snart bliver

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Sydney Land: Australien Periode: Fra: 27.03.12 Til: 06.07.12 Udvekslingsprogram: Jura Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28 januar 2013 Til:7 juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Hele oplevelsen var rigtig god, dog med undtagelse af det akademiske niveau på universitetet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon.) Navn på universitet i udlandet: University of Southampton Land: United Kingdom Periode: Fra: September 2011 Til: Januar

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes Politique Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland Land: England Periode: Fra: nuar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Washington.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Washington. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: slut september 2010 Til: midt december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden Land: Holland Periode: Fra: 6. februar 2012 Til: 29. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: University of Victoria Land: Canada Periode: Fra:1.8.10 Til:28.1.11 Udvekslingsprogram: Oversøisk

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 121 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 121 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 121 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 17. marts 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Université Paris Ouest Nanterre la Défense Land: Frankrig Periode: Fra:04.02.13

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Barcelona.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Barcelona. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universidad de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra:1.9.2012 Til:1.2.2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var utroligt tilfreds med mit ophold; - en af de bedste beslutninger, jeg har taget.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var utroligt tilfreds med mit ophold; - en af de bedste beslutninger, jeg har taget. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sciences Po, Paris (Institut d Etudes Politiques de Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: 24/8-2012

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 01.02.2013 Til: 30.05.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna Land: Italien Periode: Fra: september 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald

Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 19. november 2005 Studieadfærd: Studiestart, gennemførelsestider og frafald Notatet gennemgår i summarisk form de studerendes studieadfærd på universitetsuddannelserne

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Illinois at Urbana-Champaign Land: USA Periode: Fra:27/8-2012 Til:21/12-2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk BA. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk BA. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk BA Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich Land: England Periode: Fra: 02.01.13 Til: 01.07.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université Libre de Bruxelles Land: Belgien Periode: Fra: Januar 2012 Til:

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster

Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster Niels Bohr ville have frydet sig, hvis han havde været gæst ved denne begivenhed. Ikke fordi bygningen kommer til at bære hans navn, for han var

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana Land: Slovenien Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 27. juni 2013

Læs mere

Navn på universitet i udlandet: Technische Universität Berlin (reelt også Freie Universität og Humboldt Universität)

Navn på universitet i udlandet: Technische Universität Berlin (reelt også Freie Universität og Humboldt Universität) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Technische Universität Berlin (reelt også Freie Universität og Humboldt Universität) Land: Tyskland

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

Hvis ja, hvordan vil du bedømme den modtagne vejledning? Begrund venligst

Hvis ja, hvordan vil du bedømme den modtagne vejledning? Begrund venligst Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: IT Produkt Udvikling Navn på universitet i udlandet: University of Technology Eindhoven Land: Holland Periode: Fra: 15-08-2012 Til: 01-02-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Drømme og virkelighed. Claus Nielsen, Vejledning & Optagelse Dias 1

Drømme og virkelighed. Claus Nielsen, Vejledning & Optagelse Dias 1 Drømme og virkelighed Dias 1 Spørgsmål og svar Fag- og niveauvalg - interesse eller karakterpotentiale? Kvote 2 som blændværk? Optagelsesprøver hvor og hvorfor Hvorfor drømmer så mange om det samme? Alternativer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: California State University San Marcos

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: California State University San Marcos US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: California State University San Marcos Land: USA Periode: Fra: August 2009 Til: December 2009

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: 1/3.2013 Til: 1/7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. Land: United Kingdom

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. Land: United Kingdom US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich Land: United Kingdom Periode: Fra: 9/1/2012 Til: 23/6/2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: september 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget! Stor kulturel oplevelse, og et meget højere fagligt udbytte, end jeg havde regnet med

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget! Stor kulturel oplevelse, og et meget højere fagligt udbytte, end jeg havde regnet med US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Ottawa Land: Canada Periode: Fra: September 2010 Til: December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere