Svensk invasion på lægestudiet. Københavns Universitet er under voldsomt pres fra. svenske ansøgere. På medicinstudiet er antallet næsten firedoblet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svensk invasion på lægestudiet. Københavns Universitet er under voldsomt pres fra. svenske ansøgere. På medicinstudiet er antallet næsten firedoblet"

Transkript

1 NUMMER FEBRUAR ÅRGANG Fascisme og fædrelandsfrelse Det yderste højre er på fremmarch og har skabt frygt for en fascistisk renæssance i de vestlige velfærdsstater. Men er Jörg Haider, Le Pen og Pia Kjærsgaard blot tre alen ud af samme stykke og er de en trussel mod demokratiet? LÆS VIDENSKABET, SIDE Universitetsavisen Plads på hospitalet Københavns Universitet har længe haft en drøm om at forvandle det gamle kommunehospital til en livlig universitets-campus for studerende, lærere og forskere. Nu ser drømmen endelig ud til at blive til virkelighed. LÆS SIDE 4 FOTO: MIKE KOLLÖFFEL Studier er vigtigere end økonomi Som enlig mor til tre børn får Susanne Schlippe-Steffensen ikke en krone mere i SU end alle andre studerende. Det har dog ikke forhindret hende i at kaste sig over portugisisk på Københavns Universitet. - Hvis man brænder efter at studere skal man ikke lade sig begrænse af økonomi, men gå efter målet, siger hun. LÆS SIDE 5. FOTO: REGNER HANSEN Harvard rykker På Harvard University i USA er der kun plads til de bedste og kløgtigste. Her uddannes man nemlig til intet mindre end world leadership. Det gælder også de to studerende fra Københavns Universitet der for øjeblikket er på studieophold på det prestigefyldte universitet. LÆS SIDE 6-7 FOTO: JOACHIM RODE Svensk invasion på lægestudiet Københavns Universitet er under voldsomt pres fra svenske ansøgere. På medicinstudiet er antallet næsten firedoblet på bare fem år. Det betyder større konkurrence og færre studiepladser til danske studerende. Læs side 3-4 DEBAT SIDE 12 MEDDELELSER SIDE 15 SÆRLIGE FORELÆSNINGER SIDE 19

2 2 Universitetsavisen Ikke attraktivt Universitetet er ikke et attraktivt karrieremiljø. Når der er rekrutteringsvanskeligheder skyldes det ikke manglen på kvalificerede, men at man ikke kan tiltrække dem. Det hænger således ikke sammen at der uddannes nye ph.d.er årligt, men kun 150 søger adjunktstillinger. Bertel Ståhle, FORSKERforum, nr. 131, februar. Universitetsavisen Krystalgade 16, 1172 København K Tlf Fax E-post: Redaktion: Richard Bisgaard (ansv.), og Charlotte Dahlsgaard Meddelelsesstof og abonnement: Charlotte Jørgensen og Helen Sværke KUMMENTAR Alder, køn og rekruttering på danske universiteter Af Kjeld Møllgård, rektor Annoncer: ADVICE-Media og Marketing, Østerå 6, 9100 Ålborg, tlf Layout: Jens Borch/Grafikerne Prepress: Furland Grafisk Tryk: Dansk Avistryk Oplag: Medlem af Dansk Fagpresse Avisen udgives af Københavns Universitet 20 gange årligt og sendes til alle studerende og ansatte. Abonnement: 100 kr. årligt Udebliver avisen rettes henvendelse direkte til det stedlige postkontor. Ved længere tids udeblivelse til: Studieadministrationen, att. Inger Pedersen, tlf eller Anne Grete Skrydstrup, tlf , Fiolstræde 22, 1171 København K. Debat- og læserindlæg modtages gerne på diskette og med print. Skriv venligst hvilket tekstbehandlingsprogram, der er brugt. Deadline (kl. 10) Nr. Udkommer Meddelelser Debat 4 2/3 21/2 23/2 5 16/3 6/3 8/3 6 30/3 20/3 22/3 7 13/4 3/4 5/4 Inovember 1999 blev resultaterne af en omfattende analyse af alder, køn og rekruttering på universiteterne offentliggjort. Analysen er foretaget af Bertel Ståhle og baseret på et omfattende datamateriale fra universiteterne. Rapportens konklusioner er ikke overraskende for universitetsfolk, men dette må ikke føre til at vi ikke tager de perspektiver der tegnes alvorligt og overvejer om vi kan gøre mere for at løse problemerne med den skæve alders- og kønsfordeling. Alle aldersgrupper er godt repræsenteret i den samlede forskerstab, men de yngre forskere er overvejende ansat i den supplerende stillingsstruktur altså på tidsbegrænsede eksterne bevillinger. Blandt de fastansatte er der fortsat et alderspukkelproblem, og end ikke en relativ stor nyrekruttering i perioden har kunnet ændre på dette forhold da vores rekrutteringsalder er steget. En lektor er gennemsnitlig ca. 40 år ved ansættelsen. Selvom der er mange unge forskere ansat på eksterne bevillinger mener jeg ikke det løser et af vore store problemer: Vi må gøre alt hvad der kan gøres fra Universitetets side for at hjælpe generationsskiftet på vej og sikre en mere ligelig kønsfordeling. Hvordan får vi sikret generationsskiftet, og hvordan sikrer vi at de studerende også møder de unge forskere? Det sidste spørgsmål er yderligere aktualiseret af at den økonomiske situation medfører besparelser på de løst ansatte (og ofte unge) lærere. Flere kvinder ansættes, men det går langsomt. Analysen dokumenterer en udvikling mod en mere ligelig kønsfordeling. Der sker en udjævning i alle stillingskategorier, men den er mest tydelig hos de yngste i adjunktkategorien. På Københavns Universitet viste en analyse af rekrutteringen til VIP-stillinger i de senere år en tilsvarende tendens mod udjævning af kønsforskellene. Den viste også at kvinder der bedømmes kvalificerede, har større chance for at opnå ansættelse end mænd. Faktisk får cirka halvdelen af de kvalificerede kvindelige ansøgere den stilling de ansøger om, mens det tilsvarende kun gælder for lidt over en tredjedel af mændene. Barrieren ligger altså ikke i bedømmelsen, men i at gøre stillingerne attraktive for kvalificerede kvinder. Og måske i hvilke stillinger der slås op. Det er påfaldende at der kun i 25 procent af alle tilfælde er både kvalificerede kvinder og mænd. Rekruttering og bevillinger Selvom universiteterne har øget studenteroptaget med mere end 40 procent er antallet af fastansatte forskere stort set uforandret. De aktuelle besparelser vil yderligere skævvride dette forhold og lægge et pres på den enkelte VIP-ansatte. Samtidig må vi forvente en meget begrænset rekruttering på grund af Universitetets dårlige økonomi. Det er meget vanskeligt at se hvordan vi under disse forhold skal kunne rette afgørende op på alders- og kønsfordelingen blandt forskerstaben. Men netop de vanskelige vilkår nødvendiggør en aktiv indsats. I forbindelse med udviklingskontrakten har udjævning af alders- og kønsfordelingen været diskuteret, bl.a. i Hovedsamarbejdsudvalget. Vi er nu i den fase hvor udviklingskontraktens mål skal følges op af konkrete handlingsplaner. Vi må kortlægge rekrutteringen med henblik på at få elimineret barriererne. Vi må gøre alt hvad der kan gøres fra Universitetets side for at hjælpe generationsskiftet på vej og sikre en mere ligelig kønsfordeling. Vi må samtidig håbe at det lykkes Forskningsministeren at få en flerårsaftale for universiteterne igennem, som indeholder en reel vækst. For uden vækst i bevillingerne bliver det meget vanskeligt at ændre forskerstabens sammensætning. NOTER Rigsrevisionen på vej til KU Kick off for de gode idéer Selvfølgelig er vi nødt til at fyre Rigsrevisionen lægger snart sin vej forbi Københavns Universitet for at se om der skulle gemme sig en Dandy-sag eller to i skufferne. Revisionen har besluttet at granske nærmere i forholdende for den forskning der er helt eller delvist finansieret af erhvervslivet. Det sker efter den omstridte Dandy-sag på Aarhus Universitet hvor to forskere blev bedt om at udsætte offentliggørelsen af deres forskningsresultater. Undersøgelsen vil tage mindst et halvt år og munde ud i en rapport der blandet andet ser på regnskabsforhold og graden af styring i forskningen når erhvervsliv er indblandet. Undersøgelsen kommer også til at omfatte Aarhus Universitet, DTU og/eller Landbohøjskolen. Til marts går konkurrencen Venture Cup Øresund 2000 i luften. Venture Cup Øresund er en forretningsplans-konkurrence for unge der gerne vil starte egen virksomhed. Så er du interesseret i at starte en produktions- eller servicevirksomhed, er det måske noget for dig. Konkurrencen giver mulighed for at få omsat idéer til virkelighed. Deltagelse er gratis, og alle er velkomne. Konkurrencen består af tre faser: Forretningsidé, udkast til forretningsplan og den endelige forretningsplan. Efter hver fase bliver forslagene bedømt og præmieret. Deadline for præsentation af forretningsidéer er den 10. april Den endelige vinder kåres i oktober måned og bliver præmieret med kroner. Andenpræmien er på kroner, og tredjepræmien er på kroner. Venture Cup Øresund arrangeres af konsulentfirmaet McKinsey & Company i samarbejde med Københavns Universitet, andre uddannelsesinstitutioner og det private erhvervsliv. Formålet med konkurrencen er at styrke samarbejdet mellem allerede eksisterende innovationsmiljøer, erhvervslivet, firmaer og studerende der gerne vil starte egen virksomhed. Den 2. marts er der kick off for Københavns Universitets deltagelse. For yderligere information Dekan Henrik Jeppesen fra naturvidenskab stiller sig uforstående over for finansminister Mogen Lykketofts udtalelse i Politiken om at han er overrasket over at uddannelsesstederne er nødt til at fyre medarbejdere på baggrund af de dispositionsbegrænsinger der blev påført dem lige inden jul. For Københavns Universitet drejer det sig om cirka 23 millioner der skal spares på løn og indkøb. Selvfølgelig er vi nødt til at prikke folk på skulderen når budgetterne i forvejen er skrabede. Det kan undre mig at ministeren ikke er klar over det, siger dekan på Det naturvidenskabelige Fakultet Henrik Jeppesen. På et fakultetsmøde tirsdag vil naturvidenskab arbejde på Kontakt Jobtryghedsbanken Er du jobtruet TAP-medarbejder kan det være en ide at kontakte Jobtryghedsbanken hvor du anonymt kan høre om mulighederne for job et andet sted på universitetet. Jobtryghedsbankens bestyrer Hanne Løvenborg kontaktes på telefon også hvis man er interesseret i at byde ind med stillingsopslag. en dimensionering af institutterne på baggrund af de nye økonomiske rammer. Ind til videre ser det ud til at cirka 50 VIP er og TAP er skal prikkes på skulderen. Men dekanen understreger at intet er sikkert endnu. Især sunhedsvidenskab og humaniora er tillige berørt af dispensationsbegrænsningerne.

3 Universitetsavisen Vandet vil jo altid løbe derhen hvor barriererne er lavest. OPTAG Undervisningsminister Margrethe Vestager FOTO: JOACHIM RODE Fakta om udenlandske ansøgere Alle udenlandske ansøgere Ansøgere Optagne Alle udenlandske ansøgere på medicin Svenske ansøgere Unge svenskere scorer danske studiepladser Stigende pres fra Sverige betyder færre studiepladser på Københavns Universitet til danske ansøgere. Udviklingen er uundgåelig og i øvrigt selvforskyldt, mener undervisningsminister Margrethe Vestager Norske ansøgere NORDMANDSKVOTE Som det fremgår blev der kun lukket tre nordmænd og tre svenskere ind på lægestudiet i Denne restriktive praksis har universitetet imidlertid ikke kunnet fastholde efter indgåelsen af den nordiske overenskomst ifølge hvilken alle nordiske ansøgere skal behandles ens. Eneste undtagelse er lægeuddannelserne i Danmark hvor der over for nordmænd er fastsat en øvre kvote på 60 studerende per år. En tilsvarende kvote har ikke kunnet fastsættes over for Sverige på grund af EUmedlemsskabet. Resultatet heraf kan aflæses i markant færre norske ansøgere og tilsvarende flere svenske ansøgere til medicinstudiet på KU i Af Rune Rechenbach Københavns Universitet er under voldsomt pres fra svenske ansøgere. På edicinstudiet er antallet æsten firedoblet på bare fem r. Det betyder større konkurence og færre studiepladser til anske studerende. Vi er kede af det massive res fra Sverige. Vi skal være åbne overfor denlandske ansøgere, men det r samtidig vigtigt at vi ikke berænser danske universietsansøgeres muligheder, siger ormanden for Forenede Stuenterråd, Karina Heuer Bach. Ifølge Studieadministratioens opgørelser er antallet af venske ansøgere på medicintudiet steget fra godt 40 i 1995 il 150 sidste år. I samme peride er det samlede udenlandke pres faldet med 27 procent fra 1600 til 1150 ansøgere. Det stigende pres fra Sverige etyder flere svenske studeende og dermed færre studieladser til danske ansøgere. I 995 fik kun tre svenskere adang til Københavns Universiets lægeuddannelse, der i alt ummer 400 studiepladser. I 999 er tallet steget til 81. Undervisningsminister Marrethe Vestager mener at udiklingen er kritisk, men helt undgåelig. Vores EU-samarbejde med Sverige betyder at vi står uden mulighed for at sætte begrænsninger over for svenske ansøgere eller ethvert andet lands ansøgere. Derfor kan vi ligeså godt vænne os til at fokusere på fordelene. Statistikken viser eksempelvis at hele 50 procent af de svenske studerende bliver i Danmark efter uddannelsen, og det betyder mere arbejdskraft. Nordisk dominoeffekt For få år siden var det norske ansøgere der pressede på for at få studieplads på Københavns Universitet. Men over for Norge kunne det danske Undervisningsministerium i 1997 sætte en optagelseskvote der betyder at der hvert år kun bliver optaget 60 nordmænd. En tilsvarende kvoteaftale mellem Sverige og Norge findes ikke, og det betyder automatisk flere ansøgere på de svenske universiteter og dermed en større konkurrence om de svenske skolepulte. Margrethe Vestager siger til Universitetsavisen at den større konkurrence i Sverige netop kan være årsag til at flere svenskere nu søger til Danmark for at studere. Studieadministrationens opgørelser tyder nemlig på at det tidligere norske pres er direkte afløst af et tilsvarende svensk pres. På medicinstudiet i København er antallet af norske ansøgere de sidste fem år faldet fra 390 i 1995 til 260 sidste år. Og i samme periode er antallet af svenske ansøgere eksploderet til det firedobbelte. Vandet vil jo altid løbe derhen hvor barriererne er lavest. Og det er højst sandsynligt at det svenske pres på Københavns Universitet i dag skyldes at flere nordmænd i dag søger til Sverige, selvom det er svært at kortlægge strømningerne så firkantet, siger undervisningsminister Margrethe Vestager. Jakob Lange, leder af Den koordinerede Tilmelding, tvivler dog på at det norske pres har en direkte dominoeffekt og har medvirket til det svenske pres i dag. Det stigende antal svenske ansøgere har næsten erstattet det tidligere norske pres, men jeg kan ikke sige om der er en direkte sammenhæng. Det er problematisk med de udenlandske ansøgere. På den ene side vil vi gerne have de bedste studerende uanset hvor de kommer fra. På den anden side har vi også forpligtigelser over for danske ansøgere. Det er en hårfin balance, siger han. EU-reglerne er diskrimination Det var blandt andet på Forenede Studenterråds opfordring at nordmands-kvoten for to år siden blev indført. I dag er der tvivl om hvorvidt kvoteaftalen fremover skal anvendes. Hvis vores nordmandskvote har skræmt norske ansøgere til Sverige og måske derved fået flere svenskere til at søge til Danmark, så har kvoten ikke hjulpet overhovedet. Da vi i sin tid opfordrede den danske regering til at sætte en kvote over for norske ansøgere, var det jo for at begrænse det boom af udenlandske ansøgere som vi oplevede for nogle år siden. Hvis vi blot har flyttet problemet fra Norge over på svensk side, så er vi lige vidt. Kvoteaftaler er generelt sære løsninger, men i mange tilfælde er det jo det eneste vi kan gøre, siger Karina Heuer Bach. Det danske undervisningsministerium må ikke sætte kvoter over for svenske ansøgere fordi Dårlig samvittighed Selvfølgelig har jeg det ikke godt med at jeg optager pladsen for en dansker på medicinstudiet, specielt når jeg ved at jeg rejser tilbage til Sverige igen efter endt uddannelse. Svenske Ulf Dyrke, 28 år, læser i dag medicin på fjerde semester i København. Efter flere års ihærdige forsøg på at få en studieplads i Sverige måtte han sige farvel til venner og familie i Stockholm og rejse til Danmark. Jeg søgte om en studieplads på alle Sveriges universiteter i over to år, men forgæves. I Sverige skal man have lidt under 13 i karaktergennemsnit for at komme ind på medicinuddannelserne og kun de færreste får en studieplads. I Danmark derimod er adgangskravet kun omkring 9.5, fortæller Ulf Dyrke. At han helst ville være blevet i Sverige, lægger han ikke skjul på. Det har været svært at rejse herover, men der var ikke andre muligheder hvis jeg skulle realisere min drøm om at blive læge, siger han. I dag bor han sammen med sin danske kæreste, der også læser medicin, i en lejlighed i København. Jeg har meget dårlig samvittighed over at have taget en anden danskers studieplads. På den anden side tager nord- Sverige er et EU-land i modsætning til Norge. Jakob Lange mener der er tale om diskrimination. Kvoteaftalen er en urimelig forskelsbehandling af nordmændene og aftalen vil formentlig ikke holde i længden. Vi kan ikke på den ene side afvise vores ene landsnabo og på den anden side åbne dørene på vid gab overfor vores anden nabo, siger han. mændene vores pladser i Sverige. Og desuden tror jeg at Københavns Universitets svenske studerende er mere stabile end danskerne. Vi er ekstra sikre på studievalget, og det betyder at der er færre svenske studerende der dropper ud midt i uddannelsen. Ulf Dyrke er fast besluttet på at rejse hjem til fødebyen Stockholm efter lægestudiet i København. Det er lidt klamt at jeg rejser tilbage til Sverige så snart jeg har taget min uddannelse i Danmark, men sådan er systemet jo. Og jeg savner altså den svenske sne for meget til at blive i Danmark.

4 4 Universitetsavisen AKTUELT Spørg om svenske muligheder Københavns og Lunds Universitet er blevet enige om at udveksle studievejledere i foråret 2000 for at styrke informationen om studiemuligheder i Øresundsregionen. Studievejleder Cecilia Johansson fra Lund vil være på Den Centrale Studievejledning 28. februar, 6. og 20. marts samt den 3. og 17. april. Er du interesseret i at følge et kursus eller tage en del af din uddannelse i Sverige kan du træffe Cecilia Johansson mellem klokken på disse dage. Telefonnummer NOTER Universitetet bliver større Københavns Universitet rykker nærmere på kommunehospitalet Af Charlotte Dahlsgaard Det gamle kommunehospital på Øster Farimagsgade forvandlet til en stor, tværfaglig campus for studerende og lærere fra statskundskab, antropologi, sociologi og folkesundhedsvidenskab. Det er Københavns Universitets vision hvis forhandlingerne med ejendomsselskabet Norden om at leje kommunehospitalet falder i hak. Universitetet har i fire-fem år lagt billet ind på at rykke ind på kommunehospitalet, der blev nedlagt i Nu ser anstrengelserne ud til at lykkes. Forskningsminister Birte Weiss har givet sin accept, og den endelige beslutning om en lejekontrakt tages i denne måned. Det er meget glædeligt hvis vi får Kommunehospitalet. Det er en sjælden og kærkommen chance for universitetet til at få en central og attraktiv beliggenhed i et meget stort bygningskompleks, siger direktør i Teknisk Administration Carsten Thinggaard. Hvis KU får kommunehospitalet, løser det problemerne med at få samling på de samfundsvidenskabelige institutter, der i dag ligger spredt på fem forskellige adresser i indre by: Frederiksholms Kanal, Linnésgade, Skinnergade, Landemærket og Rosenborggade. Samtidig rummer de nye bygninger en oplagt faglig udfordring til et bredere samarbejde mellem sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab; et samarbejde der er et af hovedformålene med folkesundhedsvidenskabsuddannelsen som blev oprettet i 1999 og i dag huses i pavilloner ved Panum Instituttet. Hvis forhandlingerne går i orden skal hospitalets kvadratmeter helt eller delvist bruges til blandt andet undervisning og forskning, kantine og fællesfaciliteter. Unge svenskere scorer danske studiepladser... Undervisningsministeren rkender også at kvoteaftalen ægger op til ulige forhold i kandinavien. Kvoteaftalen er uden tvivl n diskrimination af de norske nsøgere. Men den er samtidig n høflighedsaftale som tidliere undervisningsminister Ole ig Jensen måtte indgå for at edde et ordentligt forhold til orge. Jeg synes selv kvoteaftaen er lidt af en nødløsning, en der er ikke andre løsninger, og derfor må vi prøve at rette op på ubalancen på andre måder, siger Margrethe Vestager. Samarbejde med omverden Planerne om at indtage kommunehospitalet åbner op for et andet perspektiv, nemlig samarbejde ud over universitetets mure. Flere ikke-universitære institutioner inden for sundhedsområdet har vist interesse i at rykke ind side om side med universitetet. Blandt andet har Institut for Sygdomsforebyggelse, Arbejdsmedicinsk Klinik, Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi og flere sektorforskningsinstitutioner lagt billet ind. Universitetet er positivt indstillet. Det kan give en meget interessant kombination af universitet og omverden og et fagligt miljø der rækker ud over universitetets mure, siger dekan på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Tage Bild. Danskernes eget ansvar Det er især medicinstudiet på København Universitet der er populært. Men også medievidenskab, psykologi samt tandlæge- og dyrelægeuddannelsen vækker appetit hos nordiske ansøgere. Ifølge Studieadministrationens statistikker er hele 70 procent af alle udenlandske ansøgere på de fem populære uddannelser af svensk eller norsk herkomst. Karina Heuer Bach mener ikke der er nogen alternative løsninger. Det er ikke rimeligt at vi afviser nordmændene så konsekvent og samtidig ikke kan sætte nogen kvote for svenske ansøgere, men der er ikke andre muligheder. En alternativ fællesaftale i Skandinavien vil resultere i et uoverskueligt bureaukrati, og det vil ingen have gavn af, siger Forenede Studenterråds forkvinde. Undervisningsminister Margrethe Vestager mener at løsningen på det skæve forhold mellem Danmark, Sverige og Norge skal findes hos de danske studerende. Der er en ubalance i Skandinavien, men det kan danske studerende ligeså let være med til at afhjælpe. I stedet for at begrænse udenlandske ansøgere, skal unge danskere i stedet søge til udlandet. På den måde vil vi få udlignet forskellene mellem blandt andet Norge og Danmark. Vi må fremover berede os på, at flere og flere unge vil søge på tværs af landegrænserne. Og det skal danskerne også lære, siger Margrethe Vestager. CAMPUSVISION REALISERES Universitetet har længe haft en drøm om at forvandle det gamle kommunehospital til et livligt universitets-campus for studerende, lærere og forskere. Drømmen ser nu ud til at blive til virkelighed. Hvis forhandlingerne går i orden, flytter de studerende ind i de nye bygninger i løbet af Planerne er at de bygninger som i dag huser de samfundsvidenskabelige uddannelser, skal benyttes af de to andre indre by-fakulteter, jura og teologi hvor især jura mangler store undervisningsauditorier. Sidste år blev den norske regering voldsomt kritiseret for ikke at udbygge fakulteterne, herunder især medicinstudiet. Og stadig i dag har alle Norges lægeuddannelser sammenlagt blot 500 studiepladser svarende til medicinstudiet alene på Københavns universitet. Margrethe Vestager erkender at de danske universiteter generelt er eftertragtede, men siger samtidig at et større dansk ansøgerpres på skandinaviske lande automatisk vil rette op på de skæve uddannelsesforhold. Margrethe Vestager: Jeg er glad for at pressen tager hul på denne problematik omkring udenlandske ansøgere, således at flere bliver klar over, at der også er uddannelsesmuligheder i nabolandene. Rune Rechenbach er freelance journalist og studerer statskundskab FOTO: OLE STEEN/POLFOTO Virksomheder strunter i navne Bare fordi du som studerende uddanner dig på landets største, ældste og mest centralt beliggende universitet, skal du ikke tro at virksomhederne hellere vil have dig fremfor eksempelvis en kandidat fra pløjemarken i Roskilde. Det viser en undersøgelse foretaget af dagbladet Børsen. Virksomhederne er nemlig ret ligeglade med hvilket universitet, handelshøjskole eller ingeniørhøjskole du dimitterer fra. Generelt mener de at kvaliteten er rimelig ensartet på tværs af landets læreanstalter og dømmer derfor ikke ud fra hverken institutionsnavn eller logo på eksamensbeviset. Kodeordene hedder i stedet sprogkundskaber og international erfaring. Vi vægter international erfaring højt. Forstået på den måde at vi foretrækker helstøbte mennesker, der har prøvet andet end at sidde over lærebogen, siger blandt andre human ressource konsulent Thomas Wendelboe fra Lego til Dagbladet Børsen. Eksamen igen igen på jura Efter massive protester over en problematisk eksamen modtog 500 jurastuderende på Københavns Universitet den et brev med et tilbud om at gå til re-eksamen. Mere end halvdelen af de eksaminerede jurastuderende skrev under på en klage efter deres eksamen den 10. januar i folke- og EU-ret. Under eksamen blev der konstateret adskillige fejl som de studerende fik rettet undervejs. For at kompensere blev der givet et kvarter ekstra til eksamen, men flere af de studerende var stadig oprørte over den meget uro og forvirring fejlene medførte. De studerende har dog ikke klaret sig dårligere end normalt da karaktergennemsnittet for eksamen var cirka otte. Større sikkerhed ved eksamenstilmelding Et selvbetjeningssystem på internettet skal gøre eksamenstilmeldningen lettere og mere sikker for de studerende på naturvidenskab. De studerende kan melde sig til eksamen med et par tryk på tastaturet i stedet for med blyant og papir, og for at sikre at tilmeldingen går igennem, har fakultetet lavet en elektronisk funktion der fanger eventuelle fejl i betjeningen af systemet. Et antal studerende har tidligere måttet opgive at gå til eksamen blandt andet på grund af utidig tømning af de postkasser hvori tilmeldingsblanketterne skulle lægges. Det medførte at deres eksamen blev udskudt med forsinkelser i studiet og SU-problemer til følge. Postkasserne er nu afskaffet og al eksamenstilmelding foregår via nettet. Yderligere oplysninger om eksamenstilmeding findes på adressen:

5 Universitetsavisen MØNSTERBRYDER Enlige forældre er sorteper Hvis vi skal nå regeringens mål om at 50 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse, må vi have de enlige mødre og fædre med. Vi har ikke råd til at tabe nogen som har viljen og det gode hovede til at studere. Formand for SU-rådet, Jakob Lange Man skal have en stærk psyke Som enlig mor til tre børn får Susanne Schlippe-Steffensen ikke en krone mere i SU end alle andre studerende. Men hun har langt fra fortrudt at hun har kastet sig over portugisisk på Københavns Universitet FOTO: MIKE KOLLÖFFEL Budget for Susanne Steffensen Udgifter per måned: Boligindskudslån 150 Husleje Banklån og SU-gæld Pension 260 El 653 Togkort 440 PBS Ikano Finans 720 Telefon 700 Falck 100 Forsikring 200 Licens 300 Frugtordning børn 60 Fagforening 216 Samlede udgifter: Indtægter per måned: SU + lån Boligsikring Børnebidrag Børnetilskud Af Charlotte Dahlsgaard Tilbudsaviserne skimmes systematisk hver eneste uge, og alligevel står meuen ofte på havregrød når daoen nærmer sig den sidste i åneden. Der er hverken råd il bil, ferier, sportsaktiviteter, ommepenge til børnene eller yre gaver. Alligevel har usanne Steffensen ikke forrudt at hun tog skridtet fra bitandsklient til studerende. Jeg har i mange år haft et tærkt ønske om at få en akadeisk uddannelse og nu da jeg ndelig er kommet ind, kan inet stoppe mig, siger hun. Susanne Steffensen var både tolt og glad da hun efter adkillige forsøg endelig kom ind å universitetet som studeende på Romansk Institut. en hun imødeså samtidig en igantisk økonomisk nedtur. ærmere betegnet gik hun fra n bistandshjælp på cirka roner netto om måneden til en U med lån svarende til cirka.500 kroner. Hun undrer sig i ag over systemet. Et universitetsstudium urde være allemandseje, men r det ikke i realiteten. Der er et ller andet galt når man skal ave flere penge for at lave inenting end for at uddanne sig il noget samfundet kan bruge, iger hun. Som enlig mor til tre børn er er ikke tid til erhvervsarbejde ed siden af studierne. Det andede Susanne Steffensen da un forsøgte sig med et studieob som bagerekspedient. Det oldt kun et par måneder. Jeg kunne ikke klare det. et er i forvejen svært at nå åde indkøb, rengøring, madlavning og studier når der kun er mig. Familen tvivlede Der er ingen tradition for akademikere i Susanne Steffensens familie, så da hun kom ind på universitetet troede hendes familie først ikke på hende. Hun måtte sende kopier af studiekort og optagelsespapirer til hele banden for at overbevise dem om at det ikke var fup og fidus. Så blev de stille, griner Susanne Steffensen, der på mange måder er en mønsterbryder. At være alene-mor til tre hjemmeboende børn er nemlig ingen selvfølge blandt studerende selv om flere og flere vælger at få børn mens de går på universitetet. For mange enlige forsørgere er det for stort et offer at gå fra en kontanthjælp til en SU. Men det er faktisk muligt at overleve på en SU og lån, selv om det absolut ikke er noget at tragte efter, siger hun. Flere folk forstår ikke at man ikke kan være med på gaveræset i skoler og daginstitutioner og heller ikke har råd til at købe mælk og frugt i lange baner, men med et budget på cirka kroner hver måned til fire personer kan man ganske enkelt ikke klare sig med mindre man altså er økonomisk ekspert i tilbud. Ingen støtte Susanne Steffensen har gjort det hele baglæns og fik først ret sent i livet tid og overskud til at tænke på sine uddannelsesønsker. Som nyudsprunget student begyndte hun i forsikringsbranchen, hvor hun arbejdede i 11 år. Efter en uberettiget afskedigelse sagde hun brat farvel til forsikringsverdenen, kom på bistand i et stykke tid, fik så job i et vinfirma der efter tre måneder gik konkurs. Susannne Steffensen var tilbage i de arbejdsløses rækker da hun i 1990 blev gift med sin chilenske mand. Først da børnene blev større, blev der tid til at tænke på uddannelse. Den store drøm hed jura. Susanne Steffensen forsøgte at kvalificere sig til jurastudiet via bogholderiskole, erhvervsøkonomikurser og diverse hfkurser alt imens hun blev separeret fra sin mand, baksede med kommunen der truede med at tvangsfjerne hendes yngste søn, skændtes med faderen om forældremyndigheden, kæmpede med børnenes høreproblemer (en har høreapparat), søgte aflastning til børnene, men fik det ikke. Tænk dig at stå med alle de problemer samtidig med at du kæmper for at få lov at lave det du vil. Familiemæssigt havde jeg ingen støtte. Det eneste jeg havde, var mine venner. Tredje gang blev lykkens gang. Ikke i paragraf-land, men på KUA hvor næsen nu begraves i portugisiske verber og litteratur om portugiske kvinders sociale udvikling som har JERNVILJE Det er ikke en dans på roser at studere og være enlig mor samtidig. Men det kan være nødvendig at træffe et sådant valg hvis man vil videre med sit liv og ikke har til hensigt at lade sig forsørge af det offentlige i al evighed, siger Susanne Schlippe-Steffensen. Her ses hun med børnene fra højre Justin seks år, Marguerita otte år, Juanna 11 år. Michel er barn nummer fire og bor for sig selv. Susanne Steffensens særlige interesse. Når kandidatgraden er i hus om fem-seks år ser hun sig selv som enten tolk eventuelt i den portugisiske regering eller forsker. Og hun glæder sig. Det har været hårdt rent følelsesmæssigt. Man skal have en stærk psyke. Men hvis man vil studere så meget som jeg ville, så skal man ikke begrænse sig på grund af økonomi. Så skal man gå efter målet, siger hun. Samlede indtægter: Til overs: Kost, tøj, sko, gaver, husholdningsartikler, personlig hygiejne med mere: til fire personer.

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris Land: Frankrig Periode: Fra: August 2012 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Svar på personlige henvendelser

Svar på personlige henvendelser Svar på personlige henvendelser AGS-studievejleder: Hej Jeppe og Patrick. Det lyder til at være en spændende projektopgave, I har gang i. Jeg vil gerne svare på jeres spørgsmål, men jeg bliver samtidig

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Gruppe A Bekymrende at klasserne er små ingen legekammerater at vælge imellem. Vigtigt at man også arbejder på at folk til at flytte

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Bilag B Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Uddannelsesprogrammer og fri kombination af kurser i Sverige I 1993 afskaffedes det såkaldte linjesystem i Sverige. Universiteter og högskoler fik herefter

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Gode råd til en sund økonomi. Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden

Gode råd til en sund økonomi. Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden Gode råd til en sund økonomi Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden Betalingsvilje og evne At være kreditværdig betyder rigtig meget for den enkelte At skylde penge væk føles byrdefuldt

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Land: Tyskland Periode: Fra: 01.09.2012 Til:28.02.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de La Laguna, Tenerife Land: Spanien Periode:

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan Bofællesskab udviklingsplan Gennemførelsen af visionen om det fuldt gennemførte bofællesskab (oldekolle) med alle drømme om de fedeste forhold og skønne faciliteter implementeret er en stor mundfuld. Det

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere