DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR 2009 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder Roskilde CVR-nr

2 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Revisionspåtegning... 3 Oplysninger om institutionen. 5 Ledelsesberetning Året i overskrifter. 7 Tilskud.. 9 Besøgende Sejlads Butik. 14 Personale Miljøforhold. 16 Tilbagebetaling til samfundet Særlige økonomiske forhold 20 Fremtiden. 20 Årsregnskab 1. januar december 2009 Anvendt regnskabspraksis 21 Resultatopgørelse. 23 Balance 25 Pengestrømsopgørelse. 26 Noter 27

3

4 3 Den uafhængige revisors påtegning REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i Den selvejende institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lovgivningen. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for museets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af museets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret l. januar december 2009 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v., samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i

5

6 5 OPLYSNINGER OM INSTITUTIONEN Institutionen Den selvejende institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vindeboder Roskilde Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 6. juni 1963 Hjemsted: Roskilde Regnskabsår: 1. januar december Momsregistrering: Vikingeskibsmuseet er momsregistreret som erhvervsmoms pr. 1. maj 1968 Der betales kvartalvis moms Bestyrelse Direktion Poul Lindor Nielsen Leo Bjørnskov Evan Lynnerup Gurli Martinussen Lars Fredsted Direktør Tinna Damgård-Sørensen Økonomichef Claus Christiansen Revision RIR REVISION Statsautoriserede revisorer I/S Himmelev Bygade Roskilde Bankforbindelse Nordea Bank A/S samt Roskilde Bank A/S Status Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder ( f.v.t e.v.t.). Som statsanerkendt specialmuseum skal Vikingeskibsmuseet leve op til internationale konventioner for museer og til kravene i den danske museumslov.

7 6 Formål Samlinger Organisation Vikingeskibsmuseet skal virke inden for sit felt gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring, udstilling og anden formidling af relevant arkæologisk, historisk, etnologisk og andet materiale. Museets samlinger skal være tilgængelige for offentligheden og til rådighed for forskningen. Vikingeskibsmuseet skal især formidle resultaterne af forskning baseret på museets samlinger og undersøgelser. Den arkæologiske samling udgøres af 5 vikingeskibe, der er uddeponeret af Nationalmuseet. Vikingeskibsmuseets egne samlinger omfatter etnografiske både og redskaber, traditionelle nordiske både samt rekonstruktioner af arkæologiske skibsfund, bl.a. de 5 vikingeskibe. Museet har gennem hele året arbejdet med implementering af en ny organisation, der trådte i kraft pr. 1. marts. Den nye organisation er første skridt i udviklingen af visionen for Vikingeskibsmuseet efter Havhingsten, og har gennem en reduktion af afdelinger og lederstillinger til hensigt at frigøre midler til de to indsatsområder, der er udpeget af museets bestyrelse: Forskning samt restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen. Antallet af afdelinger er gennem sammenlægninger reduceret fra 6 til 4, og der er oprettet et ledelsessekretariat. Ønsket om at styrke forskningen afspejler sig i oprettelsen af to vidensproducerende afdelinger: Afdeling for undersøgelser og forskning, der samler museets marinarkæologer og akademiske forskere, samt Afdeling for maritime håndværk og rekonstruktion, der samler museets specialister med baggrund i håndværksfag. Museets formidling søges styrket gennem en sammenlægning af udstillinger, publikumsaktiviteter og undervisning, og museets servicefunktioner er samlet i én stor afdeling for økonomi, administration og bygningsdrift. Det nye ledelsessekretariat har ansvar for kommunikation og markedsføring, og skal indgå i udviklingen af projektet for restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen. Bestyrelse Direktør Tinna Damgård- Sørensen Ledelsessekretariat Undersøgelser og forskning Tinna Damgård- Sørensen Maritime håndværk og rekonstruktion Søren Nielsen Formidling og undervisning Merete Ettrup Økonomi, administration og bygningsdrift Claus Christiansen Marinarkæologi Jørgen Dencker Sejlads Carsten Hvid Butik/Café Hanne Horsbøll

8 7 LEDELSESBERETNING I 2009 kunne Vikingeskibsmuseet fejre 40 års jubilæum. Selve dagen, den 20. juni, blev markeret med åbent hus og et festprogram, der bl.a. omfattede særlige omvisninger, bogudgivelse, film fra museets arkiv og sejlads på fjorden. Det var en anledning til at se tilbage på fyrre fantastiske år, og til at se frem mod nye udfordringer og oplevelser. Havhingsten fra Glendalough Havhingsten blev omdrejningspunkt for mange af museets aktiviteter i jubilæumsåret. Havhingsten en billedkoncert blev uropført i Vikingeskibshallen d. 1. april. En tidskapsel med repræsentative effekter fra Danmark og Irland blev nedgravet uden for hallen den 1. maj, og samtidig åbnede årets særudstilling Havhingsten fra Glendalough fra Drøm til Virkelighed. I efteråret blev det besluttet at sætte Havhingsten på land, indtil et nyt stort projekt kan danne udgangspunkt for nye forskningsresultater og udvikling af en ny historie omkring skibet. I de kommende år vil der derfor blive arbejdet med udvikling af et hus, hvor skibet kan opstilles sammen med sit udstyr, omgivet af en fortælling om det store projekt. Vikingeskibsmuseet efter Havhingsten I efteråret 2008 igangsatte museets bestyrelse en visionsproces for Vikingeskibsmuseet efter Havhingsten. Bestyrelsen udpegede forskning samt restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen som de to vigtigste fremtidige indsatsområder. Første skridt i processen var en overordnet omprioritering af ressourcer samt etableringen af en ny organisatorisk ramme Organisation Første marts trådte den nye organisation i kraft. Antallet af afdelinger blev reduceret fra seks til fire, og der blev etableret et ledelsessekretariat med ansvar for kommunikation og markedsføring. Der har gennem hele året været arbejdet med implementering af den nye organisation, udvikling af nye samarbejdsstrukturer og driftsrutiner samt udvikling af den nye chefgruppe. Forskning Den gennemførte omorganisering frigjorde gennem en reduktion af lederstillinger midler til oprettelse af forskerstillinger i den nyoprettede forskningsafdeling. Afdelingen har været under opbygning gennem hele året, og var ved årets udgang bemandet med fire forskere heraf tre med phd-grad. Afdelingen har prioriteret afslutning af større publikationsprojekter. Vikingeskibshallen Forberedelsen af et restaurerings-, moderniserings- og udbygningsprojekt for Vikingeskibshallen, blev genoptaget ved årets udgang. Den fredede Vikingeskibshal skal restaureres, og bringes til at leve op til nutidens krav til tilgængelighed, bevaringsforhold, energiforbrug, publikumsfaciliteter osv. Første skridt vil blive en undersøgelse af betonens tilstand og nye restaureringsmetoder. Besøgende I alt gæster har besøgt museet i 2009; heraf voksne og børn og unge under 18 år. 70,1 % af museets gæster kom fra udlandet. Sammenlignet med året før er antallet af betalende gæster faldet med godt 9 %. Udviklingen afspejler en generel tendens Visit Denmark taler således om den største nedgang i turistbranchen i nyere tid.

9 8 Særlige besøg Den ukrainske ambassaderåd Olena Polunina besøgte museet den 2. marts. Præsidenten af Albanien, Bamir Topi og hans ambassadør, Aferdita Dalla besøgte museet den 1. april. Suay Aksoy, direktør for Cultural Heritage and Museums i Istanbul, besøgte museet den 20. juli. Dronning Anne-Marie besøgte museet den 7. oktober i selskab med 60 deltagere fra IOC-topmødet i København. USA s ambassadør Laurie S. Fulton kom på privat besøg med familien den 24. november. Personale I alt 159 personer, svarende til 56 årsværk, har i kortere og længere perioder været ansat ved museet. Syv personer har herudover været tilknyttet i beskæftigelsesprojekter i kortere og længere perioder. Den 28. maj blev museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen benådet med ridderkorset af Dannebrogordenen. Tak Beretningen om året afspejler en omfattende aktivitet, der har kunnet gennemføres takket være økonomisk støtte fra Roskilde Kommune og Kulturministeriet, generøse fonde og venner af museet; samt en engageret indsats fra bestyrelse, personale, samarbejdspartnere, venner og bådelaugsmedlemmer. Vi er dem alle tak skyldig. Oselven på den første sejlads med det nye uldsejl

10 9 Tilskud og indtægter Vikingeskibsmuseet har i 2009 modtaget offentlige tilskud fra Roskilde Kommune og fra Staten. Museets faste offentlige tilskud i 2009 udgjorde i alt 43 % af museets driftsgrundlag. Herudover har museet modtaget donationer fra Fritz Thyssens Stiftung, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks fond, Dr. Margrethe og Prins Henriks fond, Vikingeskibsmuseets Venner, Dansk komponist forening, Nordisk Kulturfond, Den Irske ambassade og Skovgaard & Frydensberg. Tilskud og indtægter - år 2009 Roskilde Kommune 28% Egenindtjening 56% Donationer 1% Figur 2 Tilskud og indtægter 2009 Staten 15% Offentlige tilskud Donationer Egenindtjening Tilbagebetaling til samfundet Turist omsætning Figur 3 - Udvikling i tilskud og indtægter sammenlignet med turistomsætning mv. fra

11 10 Besøgende Museet blev i 2009 besøgt af gæster, hvilket er færre end året før, svarende til et fald på ca. 9 %. Faldet formodes bl.a. at afspejle afmatningen i forbindelse med finanskrisen Besøgende pr. år Figur 4 Besøgstal: udvikling fra 1969 til Besøgstal pr. måned i år Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Figur 5 - Museets besøgende fordelt på måneder: udvikling I 2006 fik børn og unge under 18 år gratis adgang. I den forbindelse ændredes museets entrésystem; familiebilletten udgik, hvorfor antallet af voksne og børn er øget relativt i statistikken. I besøgsgruppen Voksne i grupper indgår aftaler med forskellige kortudbydere såsom FDM, Danhostel og lignende Udvikling i besøgende fra Voksne Barn og student Voksne i Grupper Børn/student og pensionist i Grupper Familier Skolebørn Gratister Figur 6 Udvikling i besøgsgrupper

12 11 I forbindelse med billetsalget er gæster, svarende til ca. 22 % af de besøgende, blevet spurgt om hjemland eller postnummer. 70,1 % af museets betalende gæster kom i 2009 fra udlandet, mens 29,9 % kom fra Danmark. Af de besøgende kom 4,2 % fra Roskilde. Div.Europa 14% Holland 4% Div.Asien 5% Div.Afrika 0% Div.Syd-Amerika 1% Danmark 31% Frankrig 6% Sverige 3% Italien 6% StorBritanien 6% USA og Canada 11% Tyskland 13% Figur 7a Den internationale sammensætning af betalende gæster i 2009 Midtvest Jylland 3% Sønder Jylland 3% Fyn 4% Midtøst Jylland 5% Nord Jylland 3% København 3% Københavns omegn 33% Øvrigt Sjælland 20% Roskilde 14% Nordsjælland 12% Figur 7b Fordeling af de 29,9 % danske besøgende på landsdele 2009

13 12 Sejlads gæster har i 2009 deltaget i sejlads med både fra museets bådsamling på Roskilde Fjord. Det er et lille fald i forhold til året før på 197 deltagere. Faldet fordeles på 424 skolebørn, 749 på private grupper og en stigning på 976 deltagere på turistsejladser. Udvikling i sejlads med publikum Figur 8 Antal gæster der har deltaget i sejlads Omsætningen i sejladsen er steget fra kr i 2001 til kr ekskl. moms i 2009, svarende til en stigning på ca. 78 % Figur 9a Udvikling i omsætning i sejladsen

14 13 Omsætningen pr. sejlende gæst er i samme periode steget fra kr. 60,46 til kr. 109,45 ekskl. moms, svarende til en stigning på ca. 81,0 %, 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 109,45 99,15 88,70 91,47 79,24 71,69 75,54 72,43 60, Figur 9b Udvikling i sejladsomsætning pr. sejlende gæst Sejladsomsætningen pr. museumsgæst er steget fra 4,83 til kr. 9,89 ekskl. moms, svarende til en stigning på ca. 105 %. 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 9,89 8,21 8,28 7,30 7,43 6,68 4,83 6,56 6, Figur 9c - Udvikling i sejladsomsætning pr. museumsgæst. Sejladsaktiviteten er størst i forårs- og sensommermånederne, hvor skoler og firmaer udgør de store kundegrupper. I perioden medio juni til medio august holder skoler og firmaer ferie, hvorfor aktiviteten stort set begrænser sig til turistsejladser Udvikling i sejlads fra Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Figur 10 - Sejladsomsætning fordelt på måneder

15 14 Butik Omsætningen i butikken er steget fra kr i 2005 til kr ekskl. moms i Omsætningen pr. gæst er i samme periode steget fra kr. 26,95 til kr. 34,15, svarende til en stigning på ca. 27 %. Sammenlignet med sidste år ses et fald på kr i den samlede omsætning. Sammenlignes der med hele perioden, indeholder omsætningen fra 2006 også sommercaféen på museumsøen, i 2005 var sommercaféen bortforpagtet. Betragtes omsætningen fra butikken isoleret (dvs. uden omsætning i automatcaféen i Vikingeskibshallen og caféen på museumsøen) er omsætningen i 2009 faldet med kr i forhold til året før Total Uden Café Figur 11a Udvikling i butiksomsætning (ekskl. moms) Omsætningen pr. gæst er i 2009 faldet til kr. 34,15 mod kr. 34,82 sidste år. 37,50 35,00 Total Uden Café 36,94 35,04 34,82 34,15 32,50 31,06 30,00 27,50 26,95 29,34 29,02 27,06 25,00 26, Figur 11b Udvikling i butiksomsætning pr. gæst (ekskl. moms) Den faldende omsætning i 2009 afspejler formentlig et mindre økonomisk råderum blandt museets gæster som følge af finanskrisen.

16 Udvikling i butikken fra Januar Marts Maj Juli September November Figur 12 Udvikling i butiksomsætning pr. måned Personale I alt 159 personer (svarende til 56 årsværk) har i kortere eller længere perioder været ansat ved museet. Beskæftigelsen er således mindsket 140 med to årsværk i forhold til året før hvilket bl.a. afspejler, at der har været nedgang i aktiviteterne omkring museet især efter 100 Personer 85 projektet med Havhingsten. 7 personer har 90 Årsværk 80 endvidere været tilknyttet i beskæftigelsesprojekter i kortere eller længere perioder Figur 13 - Personale, antal personer og årsværk

17 16 Miljøforhold Museet forsøger gennem hele sit virke at tilgodese miljøet mest muligt, hvorfor der til stadighed er fokus på forbruget af vand, varme og elektricitet. Det er ikke lykkedes at mindske forbruget af elektricitet i Forbruget af vand og varme er imidlertid nedbragt Elektricitet, kwh Figur 14 Elforbrug Vand, m3 Varme, Mwh Figur 15 Vand og varmeforbrug

18 17 Tilbagebetaling til samfundet Vikingeskibsmuseet er den største turistattraktion i Roskilde målt på besøgstal. 37 % af VM s besøgende kommer til Roskilde alene for at besøge museet 21 % besøger også Domkirken og 42 % besøger tillige Roskilde by Vikingeskibsmuseet Roskilde Domkirke Roskilde Festival Lejre forsøgscenter / Sagnlandet Figur 16 Besøgstal på attraktioner i Roskilde området Sporvejsmuseet Museet for Samtidskunst Roskilde Museum, skt. Ols gade Ledreborg Slot Det kan således konstateres, at Vikingeskibsmuseet ikke alene har kulturhistorisk betydning, men også har en central placering i brandingen af Roskilde som en aktiv og attraktiv kulturby. Vikingeskibsmuseets betydning for turistomsætningen i Roskilde og Region Sjælland belyses af de beregninger, som er foretaget gennem ABS-analyse (Attraktionernes Betydning for Samfundet) som er udviklet i ODA samarbejdet (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner). Beregningerne er baseret på oplysninger fra museets besøgsregistreringer og publikumsundersøgelser, der bl.a. viser at: 70 % af omsætningen kommer fra udlændinge; 50 % af omsætningen stammer fra endagsturister og 7 % af omsætningen kommer fra overnattende turister. De anvendte data er blevet bearbejdet i en tillempet udgave af de officielt anerkendte beregningsmodeller TØBBE og LINE. Beregningerne for 2009 er justeret i forhold til det aktuelle besøgstal på 122,148. Beregningerne viser, at Vikingeskibsmuseet i 2009 har påvirket samfundet med en turistmæssig omsætning på 26,5 mio. kr. hvoraf omsætningen på 16,3 mio. kr. lægges i lokalområdet. Museets egen omsætning, beskæftigelse og afledte skatter og afgifter indgår ikke i tallene.

19 18 Antal i alt besøgende på Attraktionen Vikingeskibsmuseet Heraf er Endagsturister hvoraf af endagsturisterne kommer til lokalområdet pga. attraktionen Disse endagsturister, omsætter for i alt kr Af det samlede antal besøgende, vælger de Overnattende gæster, betyder en omsætning på kr at overnatte i lokalområdet alene pga. attraktionen Samlet skaber de besøgende en omsætning på kr Heraf udgør kr omsætning i lokalområdet Attraktionen skaber 60 antal arbejdspladser udenfor attraktionen Disse 60 arbejdspladser bidrag med kr til de offentlige kasser, i form af moms, A-skat, ATP o. lign. Figur 17 Vikingeskibsmuseets betydning for omsætning og arbejdspladser udenfor museet. Af museets egen omsætning betales store beløb tilbage til samfundet via skatter på det ansatte personale, moms og afgifter mv. I 2009 beløber den direkte tilbagebetaling sig til kr Direkte betaling Vikingeskibsmuseet / Samfund i hele kr. Direkte betaling til samfundet: A-skat, AM-bidrag ATP Salgsmoms Lønsumsafgift 0 Energiafgifter netto Ejendomsskatter 0 Økonomistyrelse AER,AES, FIB mv I alt direkte tilbagebetaling til samfundet: Modtaget fra samfundet: Ordinære driftstilskud fra det offentlige Ekstraordinære driftstilskud fra det offentlige 0 Refusion fra fleks-jobbere mv Refusion, sygedagpenge Refusion af Energiafgifter Øvrige omkostningsrefusioner I alt direkte betaling fra samfundet: Nettobidrag fra/til det offentlige Figur 18 Direkte tilbagebetaling til samfundet

20 19 Af museets egne indkøb ligger store beløb i Roskilde kommune eller indenfor Region Sjælland. I 2009 beløber det direkte køb i Roskilde kommune sig til kr Jævnfør figur 19. Vikingeskibsmuseets Indkøbsstruktur kr. %fordeling Indenfor kommune Kr ,4 % Indenfor Region Kr ,4 % Resten af Danmark Kr ,7 % Udenfor Danmark Kr ,6 % Indkøb i alt Kr Figur 19 Museets indkøbs fordeling Samlet set er Vikingeskibsmuseet således en kulturinstitution, som på mange måder giver samfundet valuta for pengene, jævnfør figur Egenindtjening Tilbagebetaling til samfundet Turist omsætning Offentlige tilskud Donationer Figur 20 Sammenhæng mellem egenindtjening, tilbagebetaling til samfundet, offentlige tilskud, afledt turistomsætning i Roskilde samt donationer. Samlet konklusion om museets betydning for samfundet Vikingeskibsmuseet er et vartegn for Danmark og for Roskilde. Den internationale Guide Michelin har tildelt museet 3 stjerner af 3 mulige, hvilket angiver, at museet er en rejse værd i sig selv. Denne vurdering deles kun af 10 andre attraktioner på Sjælland: Ny Carlsberg Glyptotek, Louisiana, Nationalmuseet, Nyhavn, byen København, Statens museum for Kunst, Rosenborg Slot, Roskilde Domkirke, Frederiksborg Slot og Kronborg. DTA, Danske Turist Attraktioners stjernemærkningsordning, har tildelt museet 5 stjerner. Denne vurdering deles kun af 13 andre attraktioner i Danmark: ARoS, Den Gamle by, Frederiksborg Slot, Djurs Sommerland, Egeskov slot, Statens museum for Kunst, Tivoli, Fårup sommerland, Givskud Zoo, Odense Zoo, Københavns Zoo, Randers Regnskov og Experimentarium. I Kulturministeriets seneste rapport om specialmuseer fra 2003 placeres Vikingeskibsmuseet i gruppen af museer med samlinger af international og national betydning, som samtidig er forskningsmæssigt meget aktive. I denne gruppe af museer findes i øvrigt kun; Louisiana, Rosenborg Slot, Ny Carlsberg Glyptotek, Moesgaard museum og Den Gamle by.

21 20 Lokalt ligger museet på højde med Roskilde Domkirke og Roskilde Festival, når udenlandske gæster tænker på Roskilde. Vikingeskibsmuseet er således den attraktion i Roskilde, der tiltrækker flest udenlandske besøgende; mere end 70 % af museets betalende gæster kommer fra udlandet, svarende til ca udenlandske turister. Heraf kommer de største besøgsgrupper fra; Tyskland, Holland, England, Amerika og Italien. De udenlandske besøgende har stor betydning for handelslivet i kommunen en beregning foretaget efter TØPPE modellen viser at Vikingeskibsmuseet genererer en turistomsætning i 2009 på ca. 26,5 mio. kr., hvoraf størstedelen omsættes i lokalområdet. Museet har gennem året arbejdet målrettet for at opretholde og udvikle sin rolle og sin betydningen for det omkringliggende samfund; for fortsat at gøre sig værdig til anerkendelsen; og for at leve op til de forventninger, der udspringer af de mange positive vurderinger. Dette arbejde vil fortsætte i de kommende år, og det vil i den forbindelse være nødvendigt at genoptage problemstillingen omkring svingninger i museets besøgstal, som beskrives i kulturministeriets rapport fra 2003: Som følge af Vikingeskibsmuseets store egenindtjening, er museet følsomt over for udsving i besøgstallet.. Museet arbejder målrettet mod at øge antallet af betalende besøgende. Roskilde Kommune har muliggjort forsøg med opkrævning af entré til museumsøen gennem en dispensation fra eksisterende lokalplan.. Dispensationen vedrører etablering af betalingsområder nord og syd for den offentlige sti. Dispensationen giver fortsat offentlig gennemgang ad den øst-vestgående sti. Særlige økonomiske forhold I 2009 udgjordes ca. 43 % af museets samlede omsætning af faste offentlige tilskud. Den relativt lave tilskudsprocent indebærer, at museet er meget følsomt overfor svingninger i egenindtjening og donationer. For at nedsætte den budgetmæssige risiko, har museet derfor gennem en årrække opbygget en budgetmæssig praksis, der indebærer, at en del midler først disponeres, når de er tjent. Det vil sige efter højsæsonen. I praksis indebærer denne politik, at museet i det ene regnskabsår sparer op til aktiviteter i det følgende regnskabsår. Denne opsparing optræder som hensættelser under posten Hensættelser og igangværende projekter. Museet har igen i 2009 anvendt tid og ressourcer på strategi planlægning, ressource styring og uddannelse af museets ledelse og afdelinger, alt sammen for at få et bedre grundlag for at drive museet videre i de kommende år. Fremtiden Arbejdet med at skabe et solidt grundlag for den fremtidige udvikling af Vikingeskibsmuseet vil fortsætte i 2010 under overskriften fokus på hverdagen. Samtidig vil museets forskning blive styrket gennem igangsættelse af en række aktiviteter, der delvis finansieres gennem hensættelser i regnskabet. Ligeledes vil arbejdet med restaurering, modernisering og udbygning af den fredede Vikingeskibshal blive styrket via projektmidler, der er hensat i regnskabet. Aktiviteterne vil strække sig ind i den næste planperiode, der løber fra

22 21 ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Den selvejende institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde for 2009 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabet er aflagt under anvendelse af den samme regnskabspraksis og de samme regnskabsprincipper som har været anvendt ved regnskabsaflæggelsen de foregående år. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen omfatter delregnskaber opdelt efter institutionens hovedaktiviteter, således at indtægts- og omkostningsarter er henført til de aktiviteter de vedrører. Igangværende arbejder indtægts- og udgiftsføres ved færdiggørelse af opgaven. Tilskud fra fonde mv. indtægtsføres i resultatopgørelsen i takt med modtagne indbetalinger. Ekstraordinære indtægter og omkostninger hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balance Aktiver: Tilgodehavender optages i overensstemmelse med foreliggende fortegnelser. Tilgodehavende af udlagte omkostninger i forbindelse med modtaget tilsagn om tilskud, optages i overensstemmelse med foreliggende specifikationer af omkostningsudlæg. Varelager optages i overensstemmelse med foreliggende fortegnelser. Varelager værdiansættes til anskaffelsespris (FIFO) med fradrag af vurderede nedskrivninger. Nyanskaffelser af driftsmateriel mv. udgiftsføres over resultatopgørelsen. Bygninger aktiveret under anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsessummen, dog maksimalt til den belånte værdi. Passiver: Gæld optages til den pålydende værdi. Under passiver er afsat henlæggelser til konkretiserede projekter. Beløbene omfatter dels henlæggelse til færdiggørelse af egne aktiviteter, hvor der pr. 31. december 2009 ikke kan foretages en endelig opgørelse af de igangsatte aktiviteters resultatpåvirkning, dels henlæggelser i form af modtagne støttemidler til fastlagte aktiviteter, hvor aktiviteten enten ikke er afsluttet eller påbegyndt. Sammenligningstal Sammenligningstallene til 2008 er ændret, således at de passer overens med den nye struktur der er fremkommet efter omlægning til den organisationsstruktur.

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 ÅRSRAPPORT FOR 20111 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT Tlf: 9626 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 OK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT 2012

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår)

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår) Årsrapport 2013 Svendborg International Maritime Academy (13. regnskabsår) CVR-nr. 25 78 70 72 1 Indhold 1. Ledelsespåtegning... 3 2. Revisionspåtegning... 4 3. Generelle oplysninger... 6 4. Ledelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Nærum Gymnasium Årsrapport 2010 Nærum Gymnasium Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafliængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om skolen 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Bilag 1. Årsrapport 2010

Bilag 1. Årsrapport 2010 Bilag 1 Årsrapport 2010 Indhold 1. Påtegning 1.1 Virksomhedsoplysninger 3 1.2 Ledelsespåtegning 5 1.3 Revisionspåtegning 6 2. Beretning 2.1 Præsentation 9 2.2 Strategi 9 2.3 Bestyrelsens arbejde 12 2.4

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere