Juni Faktaark: Danmark sakker bagud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2013. Faktaark: Danmark sakker bagud"

Transkript

1 Juni 2013 Ref. KAB/OBL Faktaark: Danmark sakker bagud Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra analyser, der er offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni Se baggrundsrapporten Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor - En analyse på baggrund af en detaljeret uddannelsesopdeling på Analysen er udført i samarbejde mellem Centre for Economic and Business Research, CBS, og Djøf. Indhold 1 Indledning og sammenfatning Danmark skal i OECD top Andel af højtuddannede i den private sektor: Danmark på 10. pladsen i Europa Stigende andel højtuddannede i den private sektor i Danmark Danmark sakker bagud: 22.-plads i verden når det gælder unge højtuddannede Andelen af innovative virksomheder: Danmark på 12. pladsen i Europa Danske virksomheders omsætning fra innovative produkter er relativt lav Spørgsmål vedrørende indhold og metode kan rettes til: Erhvervspolitisk chef i Djøf Ole Bech Lykkebo på Spørgsmål vedrørende metode kan rettes til: Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på

2 1 Indledning og sammenfatning Faktaarket fokuserer på to af målsætningerne i Danmarks nationale innovationsstrategi, som regeringen opstillede i december De to mål, der ses på her, er: Andelen af højtuddannede i den private sektor skal øges, så Danmark i 2020 ligger i top 5 blandt europæiske OECD-lande med højest andel af højtuddannede i den private sektor Andelen af innovative virksomheder skal øges, så Danmark i 2020 ligger i top 5 blandt europæiske OECD-lande med flest innovative virksomheder. Analysen af andelen af højtuddannede i den private sektor viser at Danmark lige nu ligger på en 10. plads i Europa, og at der bliver længere og længere til målet: I 2011 lå nr. 5 i Europa 5,1 procentpoint foran Danmark, i 2008 var gabet kun 3,8 procentpoint. Der har dog været en stigende andel af højtuddannede i den private sektor i Danmark i perioden Virksomhederne har især ansat relativt flere med lange videregående uddannelser, særligt indenfor samfundsvidenskab (fx jurister og økonomer) og teknisk/naturvidenskabelige fag (fx civilingeniør og kemiker). Ser man på andelen af højtuddannede i befolkningen generelt, ikke kun i den private sektor, ligger Danmark på en 18. plads globalt set, hvis man sammenligner med alle OECD-lande. Analysen af andelen af innovative virksomheder viser, at Danmark ligger på en 12. plads i Europa og formentligt lavere, hvis man også inddrager ikke-europæiske OECD-lande og at der er 6,2 procentpoint til den laveste i Europas top 5. Der er ikke internationale sammenligninger over tid, men der er indikationer på, at danske virksomheder er blevet mindre innovative over de seneste år. De danske virksomheder, der er innovative, har kun en ganske lille del af deres omsætning fra nye produkter eller serviceydelser over 80 procent af omsætningen kommer fra varer, der er mere end tre år gamle. Blandt alle danske virksomheder (innovative og ikke-innovative under ét) er det kun godt 6 procent af omsætningen, der kommer fra nye produkter (varer eller serviceydelser). Der er ikke nogen klar tendens i udviklingen fra 2007 til

3 2 Danmark skal i OECD top 5 Regeringen lancerede 20. december 2012 Danmarks nationale innovationsstrategi Danmark Løsningernes land 1, hvor følgende tre mål blev opsat. Andelen af højtuddannede i den private sektor øges, så Danmark frem mod 2020 kommer blandt de 5 OECD-lande med højest andel af højtuddannede i den private sektor Andelen af innovative virksomheder øges, så Danmark frem mod 2020 kommer blandt de 5 OECD-lande med flest innovative virksomheder. De private investeringer i forskning og udvikling øges, så Danmark frem mod 2020 kommer blandt de 5 OECD-lande, hvor erhvervslivet investerer mest i forskning og udvikling som procent af BNP. Som det fremgår af faktaarket er der dog reelt tale om, at Danmark skal i top 5 inden for de europæiske OECD-lande. Den rangordning, som målet baserer sig på, er stillet til rådighed af Forsknings- og Innovationsstyrelsen 2, og disse tal beskriver Danmarks placering blandt de europæiske OECD-lande inden for andelen af innovative virksomheder samt andelen af højtuddannede i den private sektor. I dette faktaark gennemgås de første to målsætninger, nemlig målet for andelen af højtuddannede i den private sektor samt målet for andelen af innovative virksomheder. 3 Andel af højtuddannede i den private sektor: Danmark på 10. pladsen i Europa Normalt sidestilles højtuddannede med akademikerne, det vil sige de lange videregående universitetsuddannelser. I innovationsstrategien anvendes termen højtuddannede om alle med en videregående uddannelse, dvs. også korte (som fx el-installatør) og mellemlange (som fx pædagog). Da formålet her er at belyse regeringens målsætning, anvendes den bredere fortolkning, dvs. alle korte, mellemlange og lange videregående uddannelser 3. Af det sidste punkt i afsnit 2 fremgår det, at Danmark skal i top 5 med hensyn til andelen af højtuddannede i den private sektor. Figur 2 viser gabet fra Danmarks placering i forhold til top 5 blandt de europæiske OECD-lande. Tallene er fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der har fået lavet en særkørsel fra Eurostat (Labour Force Survey). Som det fremgår af Figur 1, lå Danmark på 10. pladsen blandt de europæiske OECDlande i Danmark har i perioden ligget mellem 10. og 11. pladsen. I 2011 var andelen af højtuddannede i den private sektor i Danmark 18 procent, mens den i 2008 var 17,6 procent Tak til Kontorchef Thomas Alslev Christensen for at have videreformidlet det konkrete datagrundlag, som regeringsmålsætningen er formuleret med afsæt i. 3 I internationale sammenligninger af andelen af højtuddannede i forskellige lande er det oftest nødvendigt at betragte mellemlange og lange videregående uddannelser under ét, da distinktionen ikke anvendes på samme måde over alt. Dog vil korte videregående uddannelser kunne udskilles og sammenlignes internationalt for sig. Det er dog ikke valgt i regeringens innovationsstrategi. 4 I denne sammenligning er der tale om surveydata og ikke registerdata. Når der skal foretages internationale sammenligninger, benyttes surveydata, da adgangen til registerdata er varierende i de forskellige lande. I beregningen af effekten af højtuddannede, som CEBR har foretaget, benyttes registerdata, og her er andelen af højtuddannede i den private sektor højere end i denne opgørelse, der er baseret på surveydata. 3

4 Figur 1: Andel af højtuddannede i den private sektor i de europæiske OECD-lande, 2011 Det fremgår af Figur 2, at afstanden til top 5 øges i løbet af perioden I 2008 var afstanden til top 5 (Spanien på 5. pladsen) 3,8 procentpoint, mens denne afstand i 2011 blev øget til 5,1 procentpoint (ligeledes Spanien på 5. pladsen). Dermed sakker Danmark bagud i forhold til top 5 blandt de europæiske OECD-lande, og således er det ikke kun det nuværende gab, der skal indhentes, det er formodentlig også den fortsatte vækst i andelen af højuddannede blandt de øvrige europæiske OECD-lande. Så hvis Danmark skal ligge i top 5 i 2020, og den nuværende trend i de andre lande fortsætter, skal Danmark øge andelen af højtuddannede med over 51 procent. Det er imidlertid ikke muligt at forudse, hvordan trenden vil være i de øvrige lande frem mod Derfor kan man i stedet se på, hvor meget andelen af højtuddannede i den private sektor skal øges, forudsat at de øvrige lande fastholder deres andel af højtuddannede. I det tilfælde skal Danmark øge andelen af højtuddannede i den private sektor med 27,7 procent i forhold til det nuværende niveau, svarende til 5,1 procentpoint. 4

5 Figur 2: Danmarks afstand (procentpoint) til den europæiske OECD top 5 med hensyn til andelen af højtuddannede i den private sektor, Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen via Eurostat (Labour Force Survey). 4 Stigende andel højtuddannede i den private sektor i Danmark Ifølge Danmarks Statistiks registre er andelen af højtuddannede i den private sektor steget fra 19,6 procent i 2005 til 22,8 procent i 2010, svarende til en stigning på 3,3 procentpoint i perioden. Det betyder, at de ufaglærtes og faglærtes samlede andel af den private beskæftigelse modsvarende er faldet 3,3 procentpoint. Figur 3 nedenfor viser, hvilke af de højtuddannede grupper, der har stået for stigningen i de højtuddannedes andel af den private beskæftigelse. Igen ses store variationer på tværs af uddannelseslængder og fag. LVU SAMF (fx jurister og økonomer) har stået for den største andel, nemlig 26 procent af stigningen. I det hele taget har de lange videregående uddannelser stået for langt den største del af stigningen (samlet 64 procent). De mellemlange uddannelser har generelt stået for en beskeden del af stigningen. Det sammen gør sig gældende for de korte videregående uddannelser, hvor SUND og TEK har stået for en beskeden del af stigningen og HUM er faldet. De korte videregående SAMF uddannelser står til gengæld for en relativt stor del (18 procent) af tilvæksten i de videregående uddannelsers andel af den samlede private beskæftigelse. 5

6 Figur 3: Andelen af stigningen i andelen af højtuddannede i den private sektor opdelt på uddannelsesretning og længde. 5 Danmark sakker bagud: 22.-plads i verden når det gælder unge højtuddannede Idet andelen af højtuddannede, der er ansat i den private sektor hænger sammen med udbuddet af højtuddannede, er det relevant at se på udbuddet af højtuddannede i Danmark sammenlignet med andre OECD-lande. I og med målet er opsat i forhold til de europæiske OECD-lande, ses der bort fra en lang række af OECD-lande uden for Europa, som Danmark i lige så højt grad er i konkurrence med. Det er vanskeligt at finde internationale sammenligninger af andelen af højtuddannede i den private sektor, men OECD laver hvert år opgørelsen Education at a Glance, der viser detaljerede opgørelser over andelen af højtuddannede i hele befolkningen. Som det fremgår af Figur 4, viser det sig, at Danmark ikke er nr. 12, men nr. 18 i 2012 (tallene i afsnit 3 er fra 2011). Det er vel at mærke for hele befolkningen. Hvis man kun kigger på de yngste (25-34 år) er Danmark helt nede på 22.pladsen. Dermed vil en top 5 blandt europæiske OECD-lande nok i realiteten svare til, at der satses på, at Danmark bliver nr. 12 (ikke nr. 5) internationalt set. 6

7 Figur 4: Andelen af højtuddannede blandt årige Kilde: Education at a Glance 2012 Figur 5 viser Danmarks placering i forhold til Sydkorea, når der deles op i aldersintervaller. Det fremgår, at Danmark ligger på en 11. plads blandt de årige, mens Danmark er på en 22. plads blandt de yngste. Hvis man derimod ser på Sydkorea, er det den modsatte tendens. Blandt de årige ligger Sydkorea på en 29. plads, mens de yngste ligger på en 1. plads. Figur 5: Danmarks placering i forhold til Sydkoreas placering opdelt i aldersgrupper 7

8 Når man sammenligner de fire aldersgrupper i Danmark er der tale om, at en stigende andel har en videregående uddannelse. Som det fremgår af Figur 6, er andelen, der er højtuddannet i Danmark steget fra 28 procent blandt de årige til 38 procent blandt de årige. Hvis man omvendt ser på Sydkorea, så har stigningstakten været meget kraftigere, og dermed sakker Danmark bagud i forhold til fx Sydkorea, men også en lang række af andre OECD-lande. Det skal dog bemærkes, at Sydkorea har lavet en kraftig satsning på uddannelse, hvilket forklarer den ekstraordinære stigning i uddannelsesniveauet på ganske få årtier. Figur 6: Andelen af højtuddannede i Danmark og Sydkorea opdelt efter alder. 8

9 6 Andelen af innovative virksomheder: Danmark på 12. pladsen i Europa Af det første punkt i afsnit 2 fremgår det, at Danmark skal i top 5 med hensyn til andelen af innovative virksomheder. Figur 7 viser med tal fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen fra 2008, at Danmark i en international sammenligning med de europæiske OECD-lande lå på en 12. plads med hensyn til andelen af innovative virksomheder. Så hvis denne målsætning skal opfyldes, og der tages udgangspunkt i placeringen i 2008, skal andelen af innovative virksomheder flyttes fra 48,4 procent til over 54,6 procent (Østrig markeret med grønt i figuren), dvs. 6,2 procentpoint. Figur 7: Andel innovative virksomheder i 2008 Note: Andel virksomheder med mindst 10 ansatte, der har indført produkt-, proces-, organisations- og/eller markedsføringsinnovation i Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen via Eurostats Community Innovation Survey 2008 I Danmark kortlægges virksomhedernes forsknings- og innovationsaktiviteter ud fra en spørgeskemaundersøgelse: Forskning, udvikling og innovation (forkortet og kendt som FUI), der siden 2008 er blevet udarbejdet hvert år af Danmarks Statistik 5. Spørgeskemaundersøgelsen muliggør en detaljeret opdeling på brancher, virksomhedsstørrelser, geografiske regioner, innovationstyper m.m. Når man taler om innovative produkter i denne sammenhæng, er der tale om den seneste 3-årige periode. Der spørges til fire innovationstyper, nemlig om virksomheden indenfor de seneste tre år har indført et nyt produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny proces eller markedsføringsmetode eller en væsentlig organisatorisk ændring- Pr. maj 2013 er det senest tilgængelige opgørelsesår Det omfatter således virksomhedernes innovationsaktiviteter i årene 2009, 2010 og Figur 8 viser, at 44 procent af danske virksomheder i løbet af denne 3-årige periode har udført mindst én af de fire type innovationsaktiviteter. Det er det et fald på 3 procentpoint set i forhold til 3-års perioden 5 Statistikken udarbejdes i henhold til en række manualer, som OECD og Eurostat har udarbejdet, hvilket sikrer international sammenlignelighed. Se Forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet - Kvalitetshåndbog, Danmark Statistik,

10 Dermed er der tegn på, at det går i den forkerte retning i Danmark i forhold til andelen af innovative virksomheder. Figur 8: Andel innovative virksomheder fordelt på innovationstyper Kilde: Danmarks Statistik 6 Målet er opsat i forhold til de europæiske OECD-lande. Det er vanskeligt at finde data, der kan belyse, hvordan Danmark ligger placeret, hvis ikke de europæiske OECD-lande inddrages i sammenligningen. Vi ved, at der er en klar sammenhæng mellem innovation og andelen af højtuddannede i den private sektor. Af afsnit 5 fremgik det, at Danmark ligger på en 18. plads med hensyn til andelen af befolkningen, der har en videregående uddannelse, mens der var tale om en 12. plads (i den private sektor) blandt de europæiske OECD-lande. Dermed er det ikke usandsynligt, at Danmark på samme vis kan ligge ringere placeret i forhold til andelen af innovative virksomheder, hvis man inddrager de ikke europæiske OECD-lande i sammenligningen. Altså at lande med en bedre uddannet befolkning som fx USA og Sydkorea muligt også har en højere andel innovative virksomheder end Danmark. Hvorfor den aktuelle danske 12.-plads i Europa næppe kan tænkes at række til en helt så høj placering globalt. 6 Færre innovative virksomheder, Nyt fra Danmarks Statistik, Nr. 94, 26. februar Se 10

11 7 Danske virksomheders omsætning fra innovative produkter er relativt lav En serviceydelse eller et fysisk produkt behøver ikke at være nyt på markedet for at blive betragtet som en innovation. Det er tilstrækkeligt, at det er nyt for virksomheden selv. Og de fleste produktinnovationer er da også alene nye for virksomheden selv. I alt havde 56 procent af de virksomheder, der havde produktinnovation i , introduceret produkter, som alene var nye for virksomheden selv 7. Figur 9 viser, de produktinnovative virksomheders omsætning fordelt på nyhedsgrad. Det viser sig, at blot 5,5 procent er nye på verdensmarkedet, mens andre 12,7 procent er nye på virksomhedens eget marked. Det betyder, at selv for produktinnovative virksomheder kommer 81,8 procent af omsætningen fra produkter, der fra markedets perspektiv er mere end 3 år gamle. Figur 9: Produktinnovative virksomheders omsætning fordelt på nyhedsgrad Note: Baseret på produktinnovative virksomheder 8. 7 Innovation og Forskning 2012, side 61.Sehttp:// 8 Innovation og Forskning 2012, side 62.Sehttp:// 11

12 Tager man højde for, at blot en mindre andel (i 2011 blot 22 procent) af alle virksomheder er produktinnovative, kan det beregnes, hvor stor en andel af alle danske virksomheders samlede omsætning, der udgøres af serviceydelser og produkter, som er nye for markedet. Figur 10 viser danske virksomheders omsætning fordelt på nyhedsgrad 9. Nye produkter er således blevet introduceret eller væsentligt forbedrede i løbet af årene , og uændrede produkter er kommet på markedet for mere end 3 år siden, dvs. i 2008 eller tidligere. Som det fremgår stammer 93,4 procent af danske virksomheders omsætning (i 2011) fra produkter, der er kommet på markedet for mere end 3 år siden. Blot 2 procent af omsætningen kommer fra produkter, der er nye på verdensplan, mens andre 4,6 procent alene er nye på virksomhedens marked. Det kan fx være hvis en virksomhed, som kun opererer på det danske marked, introducerer en ny serviceydelse eller vare i Danmark, som er udviklet i Tyskland. Figur 10: Virksomhedernes omsætning fordelt på produkternes nyhedsgrad Kilde: Egne beregninger på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik Resultaterne stammer fra en særleverance fra Danmarks Statistik, der har givet adgang til tal, der beskriver omsætning fra produkter, der er nye på verdensplan og omsætning fra produkter, der er nye forvirksomhedens marked samt opregningspopulationens omsætning i alt. 10 Figuren er repræsentativ for private virksomheder i alle brancher undtaget Finansiering og forsikring samt Ejendomshandel og udlejning. Disse to brancher er udeladt, da opgørelsen af omsætningen her er mere usikker end i den øvrige private sektor. Billedet er dog i øvrigt det samme, hvis de to brancher inkluderes. 12

13 Figur 11 viser udviklingen i andelen af virksomhedernes omsætning, der stammer fra innovative produkter. Der skelnes igen mellem produkter, der er nye på verdensplan og produkter, der alene er nye på virksomhedens eget marked. Figur 11: Udvikling i virksomhedernes omsætningsandel fra innovative produkter, Note: andelene er beregnet uden brancherne Finansiering samt Ejendomshandel og udlejning Udviklingen fra 2007 til 2011 viser et marginalt fald i andelen af virksomhedens omsætning, der stammer fra nye produkter på både verdensplan og på virksomhedens marked. Der ses et højere niveau midtvejs i 2009, hvorefter niveauet falder tilbage. Betragtes de to kategorier under et, er den samlede innovative omsætning reduceret fra 9,6 procent i 2009 til 6,6 procent i Det svarer til et fald på 31 procent. I det mellemliggende år, 2010, udgjorde de innovative produkter samlet 6,3 procent af omsætningen. Der er dog ikke nogen signifikant forskel på 2010 og Samlet er indtrykket, at der ikke er de store udsving fra år til år Udsving mellem årene dæmpes i øvrigt af den overlappende optællingsmetode. Da et givet innovativt produkt tæller med i tre år, vil hvert optællingsår dele to af sine tre år med det foregående optællingsår. Fx vil optællingsårene 2010 og 2011 begge medregne optællingsårets omsætning fra produkter, der er introduceret i 2009 og

14 Figur 12 viser, at der forekommer stor variation imellem brancherne i forhold til den andel af virksomhedens omsætning, der stammer fra innovative produkter. Hvis man ser på omsætningsandelen af produkter, der som minimum er nye på virksomhedens marked, har energiforsyningsbranchen den største andel af omsætning herfra (17,6 procent), efterfulgt af industrien (9,8 procent) og videnservice (9,1 procent). Derimod har bygge og anlæg, transport og vandforsyning/renovation alle under 1 procent af deres omsætning fra innovative produkter. Figur 12: Andel af danske virksomheders omsætning, der stammer fra produkter, der som minimum er nye på virksomhedens marked, opdelt efter branche, 2011 De store variationer på tværs af brancher, som figur 12 viser, medfører, at internationale sammenligninger vanskeliggøres, da erhvervsstrukturen varierer fra land til land. Et tænkt eksempel kan illustrere problemstillingen: Hvis et andet land end Danmark havde nøjagtig samme branchefordelte performance som i figur 12, men en mindre industrisektor og en større transportsektor, så ville dette andet land branche for branche selvfølgelig være på niveau med Danmark. Men samlet ville Danmark rangere højere, da industrien har en markant højere andel af omsætningen fra innovative produkter end transportsektoren. Er formålet at nå ned i en dybere forståelse af årsagssammenhænge kan der således være analytiske fordele ved at gå til problemstillingen branche for branche. I denne sammenhæng er ærindet dog at tage afsæt i regeringens egen målsætning. Og den er rangordensbaseret og formuleret bredt. I de årlige konkurrenceevneredegørelser fra Vækst- og erhvervsministeriet er der i de senere år ikke medtaget opgørelser, der viser Danmarks placering med hensyn til virksomhedernes omsætning fra innovative produkter. Men i konkurrenceevneredegørelser fra 2009 blev det anført, at Danmark dengang (baseret på 14

15 perioden ) lå på en 16. plads. Det var under OECD-gennemsnittet, jf. figuren nedenfor, som er hentet derfra. Kilde: Konkurrenceevneredegørelsen 2009, side

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1 Juni 213 Meget store forskelle i danske virksomheders evne til at skabe værdi Dette faktaark viser resultaterne fra en analyse, der er offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni 213.Se www.djoef.dk/defacto.

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Procesindustrien December 21 Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Baggrund for analysen Denne analyse giver et billede af sammensætningen i beskæftigelsen i procesindustrien i

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2015 Introduktion Omsætningen i landets byggecentre var i 4. kvartal en anelse over niveauet i samme periode sidste år, og dermed fortsætter

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere

Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed

Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed December 2014 Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Data stammer fra Danmark Statistiks

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen Den 19. oktober 9 Als Fokus på ud af krisen Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores vigtigste samhandelslande: Tyskland,, USA og Storbritannien.

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

Faktaark: Kvinder i ledelse

Faktaark: Kvinder i ledelse Marts 2015 Faktaark: Kvinder i ledelse DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i ledelse i den private sektor. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Djøf

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i Kommune har 95.800 personer i arbejdsstyrken

Læs mere

Produktivitetseffekter af flere innovative virksomheder

Produktivitetseffekter af flere innovative virksomheder Produktivitetseffekter af flere innovative virksomheder - Analyse af gevinster for virksomheder og samfundsøkonomi hvis Danmark når op i den europæiske top 5 hvad angår andelen af innovative virksomheder

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde Thy- Mors. 1. Udviklingen i arbejdsstyrken i har 30.500 personer i arbejdsstyrken,

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Investering og innovation 2011 Syv ud af ti virksomheder forventer at investere eller udvikle nye produkter, services, markeder eller egen organisation i 2011. Det gælder

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Slagelse Kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj Kommune), herefter benævnt Slagelse Kommune. I beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Hvad driver væksten?

Hvad driver væksten? Hvad driver væksten? Syddansk Vækstforum 18. november 2011 Nikolaj Malchow-Møller, professor, PhD Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Syddansk Universitet Har vi et vækstproblem? Få OECD lande har

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Juni 2015 Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Temadag 10. september 2008 Bornholms Vækstforum Indhold Befolkning... 3 Menneskelige ressourcer... 4 Beskæftigelse... 8 Økonomisk vækst... 9 Trafikal tilgængelighed... 11 Udgivet

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn NOTAT Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn Udarbejdet af LOS, januar 2010 Samfundets udgifter til gruppen af udsatte børn og unge har i stigende grad været i fokus gennem de seneste.

Læs mere

Virksomhedernes forskning, udvikling og innovation

Virksomhedernes forskning, udvikling og innovation 9 Innovation er en central drivkraft for vækst og jobskabelse. Innovation handler om at omsætte ny viden og ideer, der blandt andet stammer fra forskning og udvikling, til kommerciel værdi og til værdi

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Faktaark: Mobilitet mellem sektorer

Faktaark: Mobilitet mellem sektorer September 2014 Faktaark: Mobilitet mellem sektorer Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger udviklingen i mobiliteten

Læs mere

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer 11. januar 2008 Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer Manglen på arbejdskraft i erhvervslivets vækstlag fortsætter om end på en anelse lavere blus det sidste halvår. I januar 2007

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Før krisen var kvindernes arbejdsløshed højere end mændenes, men specielt i det første år af krisen steg mændenes arbejdsløshed markant mere end kvindernes.

Læs mere

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation Præsentation af hovedresultater af survey blandt 1720 patienter maj 2011 Eva Draborg, Mickael Bech,

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Beskæftigelse i Grønne Virksomheder

Beskæftigelse i Grønne Virksomheder Sagsnr. 14-76 Vores ref. pmr/sal Den 28. november 2014 Beskæftigelse i Grønne Virksomheder Dette notat er lavet i forbindelse med udarbejdelsen af inspirationskataloget Flere Grønne Job. Med det formål

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Selv om Danmark er internationalt kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse man vokser op i, og hvor

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2013 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Virksomheder i forårsstemning- vækst og. nye jobs. 4. april 2011

VÆKST BAROMETER. Virksomheder i forårsstemning- vækst og. nye jobs. 4. april 2011 VÆKST BAROMETER 4. april 2011 Virksomheder i forårsstemning- vækst og nye jobs Virksomhederne i Region Syddanmark er i regulær forårsstemning. Mere end halvdelen af virksomhederne forventer en større omsætning

Læs mere

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet ANALYSE April 2016 www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Akademikeres værdi for samfundet

Akademikeres værdi for samfundet Den 14. april 2016 ks/bv/nh/ Akademikeres værdi for samfundet Produktivitet Figur 1 Uddannelse er en god forretning for den enkelte og samfundet Akademikere bidrager igennem hele deres liv med 14,5 mio.

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER

HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER af Martin Windelin tlf. 3355 7720 28. december 2006 og Signe Hansen tlf. 3355 7714 HISTORISK HØJT ANTAL VIKARER I 3. kvartal 2006 steg beskæftigelsen i vikarbranchen med 400 personer. Beskæftigelsen i

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Oktober 215 Nøgletal for Nordjylland opdateret til mødet i RAR Nordjylland d. 2. oktober 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FOR DANSKE BIOGRAFER 2008-2012 Dansk RegnskabsAnalyse Øverødvej 46 2840 Holte Telefon : 50449148 www.dra.dk Økonomisk brancheanalyse udgivet af Dansk RegnskabsAnalyse Januar 2014

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes 10-1037 - lagr - 19.11.2010 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 78 Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes Unge starter på uddannelse tidligere og tidligere. Over

Læs mere

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør FORORD I 2011 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 5.247 erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse

Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse Børns økonomiske opvækstvilkår har enorm betydning for, hvilken uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning de efterfølgende får som unge. Analysen viser,

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

Ny teknologi kræver nye kompetencer i dansk produktion

Ny teknologi kræver nye kompetencer i dansk produktion 9. maj 2016 Ny teknologi kræver nye kompetencer i dansk produktion Dansk industri og dansk økonomi står over for en stor mangel på teknisk uddannede. Det gælder både faglært arbejdskraft og ingeniører.

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Notat Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Borgerpanelet. 95 procent af respondenterne i Region Syddanmarks Borgerpanel erklærer sig tilfredse med deres tilværelse.

Læs mere

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Antallet af børn, der lever i familier i fattigdom er vokset i Danmark gennem mange år. I dag er der næsten 65.000 børn, der lever i fattige familier,

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL I TAL 2014

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL I TAL 2014 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, & COMPUTERSPIL I TAL 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1.1 Sammenfatning 2 Metode 3 Udviklingen i antal kernevirksomheder 2008 2014 4 Beskæftigelse 5 Omsætning 6 Eksport

Læs mere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere

Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere Skatteforslag fra de Konservative er forbeholdt de rigeste danskere De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til pct. vil være forbeholdt de rigeste. De ti pct. rigeste vil således

Læs mere

Lønregulering 2014 og 2015

Lønregulering 2014 og 2015 Lønregulering 2014 og 2015 HR-analyse Juni 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 2.1. Statistiske mål... 5 3. Lønregulering 2014... 6 3.1. Samlet lønregulering 2014... 6 3.2.

Læs mere

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR.

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. 6. februar 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. Resumé: Fra 2003, hvor konjunkturerne bundede, til 2006 er antallet af modtagere på overførselsindkomst

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

Bilag 2. Indstilling om: Handlingsplan for ungdomsboliger, udmøntning af budget 2014-2017

Bilag 2. Indstilling om: Handlingsplan for ungdomsboliger, udmøntning af budget 2014-2017 Ungdomsboliganalyse prognose for antal Opdatering af prognose i ungdomsboliganalysen 2013 vedrørende antal ved uddannelsesinstitutionerne i Aarhus. Uddannelsesinstitutionernes skøn vedr. bestand Siden

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 25. november 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Helene Hvid

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47, 211 Indhold: Ugens tema Beskæftigelsesfrekvensen er faldet mere for mænd Ugens nyhed Ændringer på beskæftigelsesområdet i Finanslov for 212 Ugens tendens Flere danskere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011

Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011 10-0719 - poul - 16.06.2010 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011 De seneste opgørelser over løn og prisudviklingen frem til februar

Læs mere

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014

Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Hald Ege 2014 Psykiatri og

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere