Fermentering. Udspil Fagligt samspil og it Microsoft og UNI C Naturvidenskabeligt grundforløb. Forsidebillede taget fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fermentering. Udspil Fagligt samspil og it Microsoft og UNI C 2005. Naturvidenskabeligt grundforløb. Forsidebillede taget fra www.emu."

Transkript

1 Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Forsidebillede taget fra Indledning Mål Pædagogiske mål Kompetencer Organisering Anvendelse af it Rapportering Organisering Lektionsplanen Kemiteori Udvidelse af elevernes begrebsverden Molekyleformler Strukturformler og molekylemodeller Kemiske reaktionsskemaer Kemiske mængdeberegninger på forgæring Ideer til den gode historie Biologiteori Celler og livsvilkår Enzymer Mikroskopi Rapportering...22 Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 1 af 23

2 Udviklet af: Casper Dahl Rasmussen, Grenå Tekniske Skole Niels Henrik Würtz, Langkær Gymnasium Christian Kroman, Roskilde Tekniske Skole Se flere forløb på: Udspil Fagligt samspil og it Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 2 af 23

3 Indledning Det naturvidenskabelige grundforløb er et samarbejde i grundforløbet, hvor fagene biologi, geografi, fysik og kemi indgår. I det følgende foldes eksemplet ølproduktion/fermentering fra undervisningsvejledningen ud med vægt på konkrete anvisninger for lærerne. Fermenteringsprocesser udnyttes på bryggerier, i vinproduktionen, i bagerier, mejerier og ved industriel fremstilling af enzymer. Mikroorganismernes omsætning af kulhydraterne under anaerobe forhold fører til kendte produkter, der anvendes i samfundet til mange formål eksempelvis til alkoholiske drikke. I undervisningsvejledningen beskrives øl og ølbrygning som et af de paradigmatiske eksempler. At brygge øl er yderst interessant, men det kan være vanskeligt at gennemføre for mange gymnasier, da laboratorier og udstyr kræves rengjorte, hvis eleverne skal brygge øl, der kan smages/drikkes. I temaet Fermentering afgrænses processen til, at eleverne eksperimenterer med gærcellernes livsvilkår i mindre forsøgsrækker med fokus på en eller flere variable/parametre. De involverede fag er primært kemi og biologi og sekundært fysik og matematik. I sprogfagene, historie og i samfundsfag kan der arbejdes tværfagligt med alkohol og dette stofs kulturhistoriske og samfundsmæssige betydning. Fermenteringsprocesser Ølbrygning som eksempel Eksperimenter med gærcellers livsvilkår Involverede fag 1. Mål 1.1 Pædagogiske mål Målet med fermenteringseksperimenterne er at lade eleverne designe en forsøgsrække, hvor de fokuserer på variabelkontrol med systematisk variation af én parameter ad gangen. Variabelkontrollen er fundamental for al naturvidenskabelig tænkning, hvor der er fokus på årsags-/virkningssammenhænge. Ofte er det en implicit forudsætning ved alle eksperimenter, og her er målet at gøre det til et eksplicit tema. Gennemførelsen af eksperimenter giver eleverne en fortrolighed med arbejde i laboratoriet og giver dem en forståelse af den naturvidenskabelige metode, hvor teori og forudsigelser efterprøves med eksperimenter. Eksperimenterne følges op af en databehandling. Det vil sige en analyse af data og beregninger, hvorved man undersøger, om resultatet af målingerne stemmer med de teoretiske forudsigelser. Variabelkontrol Naturvidenskabelig metode Laboratorieteknik Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 3 af 23

4 Fermenteringstemaet sikrer tværfagligheden i Det Naturvidenskabelige Grundforløb gennem fagenes belysning ud fra hver sin synsvinkel og tradition. Eksemplet er umiddelbart overskueligt for eleverne i grundforløbet, hvor man endnu ikke kan stille store krav til dem. Samtidig med er der mange eksempler på industrielle anvendelser ved fødevareforarbejdning, ved syrning af mælk og ved hævning af brød. 1.2 Kompetencer Gennem arbejdet i laboratoriet opøves generel laboratorieteknik med vægt på præcision, omhyggelig iagttagelse og systematisk tilrettelæggelse af eksperimenter. Evnen til at overskue relevante parametres betydning for et eksperiment opøves ved at lægge op til variabelkontrol. Det vil sige, at man tilrettelægger måleserier, hvor netop én parameter ad gangen varieres systematisk, mens andre parametre holdes konstante. Databehandlingen foregår i et regneark, hvor dataene repræsenteres i form af tabeller og i form af grafer. Derved øves eleverne dels i anvendelse af regneark og dels i at overskue data i form af tabeller og tilhørende grafer. I første omgang tegnes graferne som funktion af tiden, således at det analytiske arbejde består i at forklare grafernes udseende i forhold til de konkrete eksperimenter. Databehandlingen kunne bestå i ud fra massen af kolberne som funktion af tiden at omregne til massen af carbondioxid som funktion af tiden. Har man lyst og finder det relevant for holdet, kan masserne af sukker og carbondioxid sammenholdes med mængdeberegninger i mol. Det giver mulighed for at udnytte eksperimenterne til at opnå færdigheder i kemisk mængdeberegning. Næste skridt er afstemningen af reaktionsskemaet, hvor glukose omdannes til ethanol og carbondioxid. Dette er nødvendig for at kunne sammenligne mængden af dannet carbondioxid i forhold til den tilsatte mængde glukose. Derved vænnes eleverne til at efterprøve, om de teoretiske forudsigelser stemmer med de konkrete målinger. Ved perspektivering lægges op til, at informationerne søges på internettet, således at en generel søgningsstrategi opøves. Det er klart, at eleverne i forvejen har kompetencen i at bruge internettet i forskellige grader. Her indøves kompetencen at søge på et specifikt emne og gerne ud fra en konkret problemstilling. Ved at lægge vægt på grafer som repræsentation af data opøves evnen til at overskue en sammenhæng. Graferne tegnes typisk i et regneark, hvorved it bliver Laboratorieteknik Databehandling Grafisk repræsentation Mængdeberegning Reaktionsskema Perspektivering Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 4 af 23

5 et naturligt værktøj. I første omgang tegnes grafen over masse af kolbe med indhold og temperaturen som funktion af tiden. Ud fra massen som funktion af tiden udregnes fx CO 2 -volumen som funktion af tiden. Håndteringen af graferne kan fint laves sammen med matematik, som alle elever har i grundforløbet. Der vil være mest vægt på det at tegne en graf i fx et regneark og mindre vægt på de regnemæssige færdigheder. Evt. kan man lave en lineær tilpasning eller fx en omregning mellem ml CO 2 og masse i gram. Men i grundforløbet skal man fx ikke regne med, at eleverne kan lave avancerede kurvetilpasninger. 1.3 Organisering Temaet er planlagt til 12 lektioner. Lektion Aktivitet Eksperimentelt Gæringsforsøgene sættes i gang og datalogges Eksperimentelt Registrering og databehandling (mikroskopi af gærceller) Kemi-teori Molekyleformler, strukturformler og molekylemodeller, kemiske reaktionsskemaer, kemiske mængdeberegninger Biologi-teori Gærceller og deres livsvilkår (gærcellens opbygning, enzymer, energi-omsætning, livsvilkår) Elev-arbejde Perspektivering og rapportering Elev-arbejde Internetsøgning og rapportering 1.4 Anvendelse af it Dataopsamlingen laves lettest med dataopsamlingsudstyr, da forsøgene typisk strækker sig over et par døgn. Skolens sædvanlige apparatur anvendes. Det giver eleverne fortrolighed med skolens udstyr, og de møder forhåbentligt samme udstyr senere i gymnasieforløbet. I fermenteringseksemplet oplever de, at det dels er smart at lade computeren opsamle data automatisk, men samtidig ser de en reel it-anvendelse, som kører automatisk, hvor eleverne ikke er på skolen, og som derfor ikke lige så godt kunne være lavet manuelt. Rapporteringen foregår typisk i et tekstbehandlingsprogram, hvor graferne og tegninger indføjes fra de relevante programmer. Softwaren, der følger med dataop- Dataopsamling Tekstbehandling Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 5 af 23

6 samlingsudstyret, bruges typisk til at tegne graferne som funktion af tiden, og resultaterne indføjes typisk i rapporten ved at klippe og klistre. Nettet giver endelig gode muligheder for at finde relevante eksempler på industrielle anvendelser, hvor eleverne ser, at fermenteringen bruges i praksis. 1.5 Rapportering I NV er det naturligt at opøve en vis færdighed i rapportering. Reformen sætter håndfaste grænser for, hvor lang tid eleverne kan forventes at arbejde skriftligt med fagene, og derfor er der også ret firkantede grænser for, hvad vi kan forlange af eleverne med hensyn til rapportering. Men dette til trods vil forventningen være, at eleverne får en begyndende forståelse af rapporten som den naturvidenskabelige måde at formidle resultater på. Det forventes, at kravene til rapportskrivningen nedtones, så det svarer til den afsatte tid til skrivningen af rapporten. Færdighederne, der lægges vægt på kan være: præcision klart beskrevne hensigter klart beskrevet fremgangsmåde (herunder illustrationer) klart beskrevet behandling af data (herunder grafer) Internettet Krav til rapportskrivning Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 6 af 23

7 2. Organisering 2.1 Lektionsplanen Omfanget af temaet er planlagt til 12 lektioner, fordelt efter følgende: 4 lektioner: Eksperiment 2 lektioner: Kemi, fx modelbygning af glukose-, ethanol-, kuldioxidog vandmolekyle 2 lektioner: Mikroskopi af gærceller og biologisk teori 1 lektion: Internetsøgning 3 lektioner: Rapportskrivning Klassen inddeles i et passende antal grupper, som hver skal igangsætte en gæring. En grundopstilling 1 kan danne grundlag for mange forskellige forsøgsvarianter. Gæringens afhængighed af forskellige faktorer kan undersøges. Her kan nævnes: Mængden af sukker Sukkerarten Mængden af gær Igangsætning af forsøg Grundopstilling 1 Baungaard Hansen, Jørgen; Gær og Gæring Industriens forlag, Kbh Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 7 af 23

8 Gærarter Temperaturen Surhedsgraden Næringssalte Grundopstillingen kan være: Billede taget fra stilling/ 300 ml Erlenmeyerkolbe med gummiprop og gærrør (boblerør) I kolben fyldes 200 ml vand, 20 g sukker og 10 g gær. Gærcellernes aktivitet kan registreres på forskellige måder: Gærcellerne kan tælles i tællekammer under mikroskop før og efter forsøget. Kolbens vægtændring kan følges, og ud fra vægttabet kan mængden af CO 2 beregnes i mol. Registreringen af kolbens vægtændring kan foregå manuelt med et passende antal vejninger af kolben gennem gæringsprocessen eller gennem datafangst med datalogningsudstyr (se afsnit 2.1.2) Forbruget af kulhydrat kan undersøges fx med Benedicts reagens- eller med glucosesticks. Ethanolproduktionen kan bestemmes evt. med en flydevægt eller et vinometer. Ethanolen kan også fjernes ved fordampning og afbrænding. Boblerøret udskiftes med et let tilspidset glasrør. Der opvarmes langsomt over bunsenbrænder, og ethanolen antændes. Glasrøret skal tilpasses i længde, så det meste af vanddampen fanges, uden at ethanoldampene tilbageholdes. Vægtændringen kan omregnes til ethanolmængde i mol. Antallet af gærceller Kuldioxidtabet Mængden af forgæret sukker Mængden af dannet ethanol Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 8 af 23

9 Yderligere øvelsesvejledning til gæringsforsøg: Dataark til resultater fra gæringsforsøg: Skolen anvender det udstyr, man nu engang råder over. Det vil oftest sige en dataopsamlingsboks og tilhørende sensorer. Boksene kan enten være styret af en computer som ved Müller & Sørensen og Pasco eller tilsvarende. De kan også være styret af en CBL, som kan overføre data direkte til en Texas-lommeregner. De første er nok lettest at bruge i grundforløbet, da der ikke kræves kendskab til programmeringen af CBL via lommeregnere, men kan programmeres menustyret i klart sprog. Temperaturen er en oplagt parameter at måle som funktion af tiden. Det kræver naturligvis, at man ikke placerer kolberne i et vandbad med termostatstyring. Forsøget er dejligt enkelt og har den fordel, at alle grupper har mulighed for selv at sætte et forsøg i gang. Der skal blot være et termometer pr. gruppe med tilhørende opsamlingsboks. En typisk kurve kommer til at se således ud: Registrering og databehandling Udstyr Måling: temperatur Har skolen en nøjagtig vægt med digital udgang, kan man registrere massen af kolben som funktion af tiden. Her er begrænsningen naturligvis, at der kun kan være en enkelt kolbe pr. vægt ad gangen. Desuden er prisen ret høj for vægte, der kan tåle, at eleverne bruger dem, og samtidig har en nøjagtighed på ca. 1/10 gram og kan klare op til 1 kg. Alternativet er en bobletæller, som laves med en fotocelle, der placeres rundt om gærrøret, således at den registrerer boblens forskydning i glasset, i takt med Måling: masse Bobletæller Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 9 af 23

10 produktionen af CO 2. Det kræver lidt fingerfærdighed at få det justeret, så der netop tælles en boble ad gangen. Dernæst skal udstyret kalibreres, så man ved, hvad en boble svarer til af CO 2. Det gør man lettest med en gassprøjte fra kemi monteret direkte på gærrøret. En typisk kurve over antallet af bobler som funktion af tiden kunne se ud som på følgende figur: Den røde kurve er en tilpasset logistisk kurve, men det vil typisk være for avanceret i grundforløbet. 3. Kemiteori Der kan være meget forskel på elevernes kemiske viden alt efter, hvornår i grundforløbet man vælger at køre dette projekt. Det følgende er tænkt som en præsentation af ting, som er relevante for kemi i forbindelse med projektet, og man kan så foretage en udvælgelse, der passer til klassen og dens niveau. Afvikles projektet i starten af grundforløbet, vil det være naturligt at fokusere på at udvide elevernes kendskab til at omfatte mere end én type sukker (for netop at give mulighed for at lave en forsøgs-serie, hvor den parameter ændres), få de basale molekyleformler på plads, få skrevet reaktions-skemaer op og afstemt dem. Afvikles projektet senere, og har eleverne allerede stiftet bekendtskab med mængdeberegning tidligere, skulle det være muligt at bruge tiden på nogle af de lidt tunge beregninger i forbindelse med reaktionsskemaerne. Skemaerne kan laves i Excel, der fungerer fint som hjælpemiddel her. Reaktions-skemaerne i glykolysen er taget med som baggrunds-stof til læreren de er fx at finde i Myginds Relevante teori-emner Et start-forløb: Sukkertyper Molekyleformler Reaktionsskemaer Senere forløb: Reaktionsskemaer og mængdeberegning Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 10 af 23

11 Kemi 2000 A-niveau Udvidelse af elevernes begrebsverden En vigtig opgave i forbindelse med dette projekt er at udvide elevernes forståelse af ordene sukker og alkohol. Ligesom de skal lære, at salt ikke bare er det samme som det salt, de kender (køkkensalt, natriumchlorid), men en betegnelse for en hel stofgruppe (salte), så skal de her lære, at sukker ikke er synonymt med bordsukker/sakkarose, og at alkohol ikke er synonymt med ethanol. Denne opgave arbejder man naturligt med under kemiteori, men det vil være gavnligt også at bruge lidt tid og kræfter på det i laboratoriet i forbindelse med øvelserne, således at eleverne ser de aktuelle kemikalier. Overordnet skal de blive i stand til eller i hvert fald bevidste om muligheden for at lave en forsøgsrække, hvor de varierer sukkerarten i forsøget. Det er en god idé at tage udgangspunkt i de ord, som eleverne typisk kender i forvejen men formentlig ikke har en præciseret forståelse af. Der er selvfølgelig store udsving blandt eleverne, men typisk kender de på forhånd ordene kulhydrat, druesukker og glukose i forbindelse med sukker og ordene ethanol og træsprit i forbindelse med alkohol. Forslag til oversigt på tavle/flip-over/projektor/planche: Sukker Alkohol Sukker- og alkoholarter Kendte ord Hvad betyder de? Kendte ord Hvad betyder de? Druesukker Glukose Kulhydrat Ethanol Træsprit Antabus C 6 H 12 O 6 (?) C 2 H 6 O / CH 3 CH 2 OH (?) Nye ord? Nye ord? Ord, der typisk vil være nye for eleverne, kan i sukkerkolonnen fx være maltose, sakkarid, mono-, di- og polysakkarid, sakkarose, mælkesukker og laktose, mens det i alkohol-kolonnen kan være methanol, propanol, OH-gruppe og ethanal/methanal. Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 11 af 23

12 3.2 Molekyleformler Det vigtigste sakkarid i forbindelse med fermenteringsprojektet er glukose (eller druesukker), som har molekyleformlen C 6 H 12 O 6. Glukose fås også som glukose monohydrat C 6 H 12 O 6 H 2 O, hvilket man selvfølgelig skal være opmærksom på, hvis man skal lave mængdeberegninger på forsøget. Hvis der ikke skal laves mængdeberegninger, kan man vælge at introducere krystalvand, men det kan ikke siges at være strengt nødvendigt i dette projekt. Af andre sakkarider, som kan benyttes i gæringsforsøg, er der fx monosakkaridet fruktose (frugtsukker), der ligesom glukose har molekyleformlen C 6 H 12 O 6, og disakkariderne sakkarose (alm. bordsukker eller sucrose), maltose og laktose (mælkesukker), som alle har molekyleformlen C 12 H 22 O 11. Oversigt over molekyleformler: Glukose Fruktose Sakkarose Maltose Laktose Glukose, fruktose (monosakkarider) C 6 H 12 O 6 Glukose monohydrat C 6 H 12 O 6 H 2 O Sakkarose, laktose, maltose (disakkarider) C 12 H 22 O 11 Stivelse, cellulose (polysakkarider) (C 6 H 10 O 5 ) n Betegnelsen kulhydrat kan begrundes med omskrivningen af sakkaridernes molekyleformel. Glukoses molekyleformel kan fx skrives om til C 6 (H 2 O) 6. Andre omskrivninger er sakkarose C 12 H 22 O 11 til C 12 (H 2 O) 11 og stivelse/cellulose til (C 6 (H 2 O) 5 ) n. 3.3 Strukturformler og molekylemodeller Molekyle- og strukturformler er som regel svært stof for de fleste elever koblingen mellem en dåse i hånden med et hvid pulver og så nogle bogstaver og tal på et stykke papir er ikke let for mange. Med byggesæt og molekylemodeller kan det blive mere håndgribeligt og konkret, dog må man ikke glemme den problemstilling, at sammenhængen mellem den store model og det astronomisk store antal små molekyler i stoffet i dåsen stadig er svær. Bygning af molekylemodeller er sjovt langt de fleste elever kender til det fra tidligere undervisning og forbinder det med leg. Men det er også meget tidskrævende, og antallet af byggede modeller bliver som regel ikke særlig stort for hver enkelt elev, særligt ikke hvis skolen ikke er godt nok udstyret mht. antal byggesæt. Det kan der rådes bod på ved at anvende programmet ChemSketch, som sætter hver elev (med adgang til en computer) i stand til at lave sine egne molekylemodel- Kulhydrat Byggesæt ChemSketch Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 12 af 23

13 ler, dreje dem rundt og se dem i 3D fra alle mulige vinkler. ChemSketch er freeware (den aktuelle version er 8.0) og kan downloades og installeres uden nogen problemer på (stort set) alle computere. Det findes på adressen En vejledning til ChemSketch findes på EMU ens fagsider for kemi. I ChemSketch har man muligheden for at se en 3Dstruktur af det molekyle, man har tegnet strukturformlen for. 3D-strukturen kan vendes og drejes, som man har lyst til, så molekylet kan ses fra alle mulige vinkler. Det virker fascinerende på langt de fleste elever, og her har man virkelig muligheden for at introducere forskellen på sukkerarter, hvor molekyleformlen er den samme, mens den rumlige opbygning er forskellig. Haworth projektion af α-d-glukose, en 3D-struktur af α-d-glukose og en 3D-struktur af β-d-glukose, alle tre lavet i ChemSketch: Molekylets 3D-struktur Eksempler Her er 3D-strukturerne af hhv. α-d-glukose og β-dglukose drejet i forhold til forrige billede, så forskellen gerne skulle træde tydeligt frem: 3D-strukturerne af de forskellige molekyler, som eleverne arbejder med i projektet, kan laves i ChemSketch og let kopieres over i elevernes rapport. 3.4 Kemiske reaktionsskemaer Der er en række reaktionsskemaer, som er relevante i forbindelse med dette projekt. Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 13 af 23

14 Hoved-reaktionen er glukosens omdannelse til ethanol og carbondioxid. Dette er i virkeligheden en meget kompliceret proces, hvor først glukose omdannes til pyruvat (kaldes glykolysen = 10 delreaktioner), og derefter sker der en videre omdannelse af pyruvat til ethanal og videre til ethanol. Baggrundsviden: en oversigt over reaktionerne i glykolysen: 1 α-d-glucose + ATP α-d-glucose-6-phosphat + ADP + H + 2 α-d-glucose-6-phosphat D-fruktose-6-phosphat Glukose til ethanol og carbondioxid 3 D-fruktose-6-phosphat + ATP D-fruktose-1,6-diphosphat +ADP + H + (enzym: phospho-fructo-kinase) 4 D-fruktose-1,6-diphosphat dihydroxyacetone-phosphat + D- glyceralaldehyd-3-phosphat ( det oprindelige glucose-molekyle er splittet i to DHAP og GA3P) --- (trin 5: DHAP omdannes til GA3P, der fortsætter i glykolysen) 6 2 x (D-glyceralaldehyd-3-phosphat + NAD + + P 1,3-diphosphoglycerat + NADH ) 7 2 x (1,3-diphosphoglycerat + ADP 3-phosphoglycerat + ATP ) 8 2 x (3-phosphoglycerat 2-phosphoglycerat) 9 2 x (2-phosphoglycerat phosphoenolpyruvat + H 2 O) 10 2 x (phosphoenolpyruvat + H + + ADP pyruvat + ATP) Netto: α-d-glucose + 2 NAD P + 2 ADP 2 pyruvat + 2 ATP + 2 NADH + 2 H 2 O 2 x (Pyruvat + H + ethanal + CO 2 ) 2 x (Ethanal + NADH + H + ethanol + NAD + ) (enzym: alcohol dehydrogenase) Netto: α-d-glucose + 2 P + 2 ADP 2 ethanol + 2 CO ATP + 2 H 2 O C 6 H 12 O P + 2 ADP 2 C 2 H 6 O + 2 CO ATP + 2 H 2 O Heldigvis kan man opskrive et ret simpelt netto-reaktions-skema for den samlede proces, hvor så den koblede omdannelse af ADP til ATP er udeladt. Det reaktionsskema er velegnet til afstemningsøvelse, tilstandsbetegnelser og mængdeberegninger: C 6 H 12 O 6 2 CH 3 CH 2 OH + 2 CO 2 Hvis man i sit forsøg prøver at lade forgæringen ske frit i atmosfæren, således at der kan komme ilt til reaktionen, så vil man opdage, at der ikke dannes ethanol. I stedet forbrændes sukkeret fuldstændigt til carbon- Nettoreaktionsskema Forgæring med tilførsel af ilt Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 14 af 23

15 dioxid og vand: C 6 H 12 O O 2 6 CO H 2 O Også dette reaktions-skema er velegnet til de simple øvelser i elevernes grundlæggende viden om kemiske reaktioner. Et tredje reaktionsskema, som det kan være relevant at kigge på, er ethanols nedbrydning i kroppen. Det er en ligevægt, som er katalyseret af enzymet alkoholdehydrogenase: Ethanols nedbrydning i kroppen CH 3 CH 2 OH + NAD + CH 3 CHO + NADH + H + I gærcellerne forløber reaktionen lige modsat (i det sidste trin i fermenteringen), men har samme enzym som katalysator. Dette reaktions-skema kan primært benyttes til at introducere eleverne for stoffet ethanal, dets struktur-formel og uheldige virkning i kroppen, og det vil være naturligt at udelade NAD +, NADH og H + og slet ikke præsentere det som et reaktions-skema, men blot en nedbrydningskæde, hvor ethanal nedbrydes videre til acetat, der igen kan nedbrydes til carbondioxid og vand. Se en grundig beskrivelse af alkohol i kroppen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: gi-3.htm# Kemiske mængdeberegninger på forgæring Der er flere muligheder for at lave kemiske mængeberegninger i projektet. I første omgang er der selvfølgelig de klassiske mængdeberegninger på omsætningen i forgæringen. Herunder er indsat to eksempler på, hvordan det kan se ud et normalt skema i Word og så de samme udregninger lavet i Excel og hentet over i Word. Beregninger på reaktions-skema for forgæring af glukose lavet i Word: Beregning i Word C 6 H 12 O 6 2 C 2 H 5 OH + 2 CO 2 m = masse (i g) 100 g 51,14 g 48,86 g M = den molare masse (i g/mol) 180,16 g/mol 46,07 g/mol 44,01 g/mol n = stofmængde (i mol) 0,555 mol 1,110 mol 1,110 mol Beregninger på reaktionsskema for forgæring af glukose lavet i Excel: Beregning i Excel Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 15 af 23

16 1 C6H12O6 --> 2 C2H5OH CO 2 m = masse (i g) , ,85657 M = den molare masse (i g/mol) 180,16 46,07 44,01 n = stofmængde (i mol) 0, , , Fordelen ved at arbejde med beregningerne i Excel er, at man kan definere de generelle beregninger vha. formler, fx er formlen for feltet med stofmængden af glukose i eksemplet ovenfor beregnet som =C2/C3, mens stofmængden af ethanol er beregnet som =(E1/B1)*C4 osv. Konklusionen på udregningerne er, at i den ideelle forgæring vil godt 51 % af den anvendte masse af glukose ende som ethanol, medens knap 49 % af massen forlader reaktionsblandingen som carbondioxid. Men der er også mulighed for at se på de mere rusmiddelrelaterede beregninger, som man kan lave. I det følgende er der givet nogle eksempler. a) En genstand svarer til 12 g ren ethanol - hvor mange mol ethanol er det? n = m/m = 12,00g/(46,07g/mol) = 0,260 mol b) En genstand svarer til 12 g ren ethanol - hvor mange ml er det? 12 g / (0,789g/mL) = 15,2 ml c) Hvor mange gram ethanol dvs. hvor mange genstande er der i de forskellige flasker, man kan købe? En øl = 330 ml * 4,7 vol. % = 15,51 ml, 15,51 ml*0,789 g/ml = 12.2 g Dvs. lidt mere end 1 genstand. Rusmiddelrelaterede beregninger Der kan regnes på flasker med vin, snaps, rom, vodka, shots osv. d) Hvor hurtigt forbrænder man en genstand? Fx en person på 70 kg: forbrænder 115 mg/(hr*kg)*70kg = 8,05 g/hr, så det tager ca. 12 g / (8 g/hr) = 1,5 hr at forbrænde én genstand. Tallene i eksemplet er hentet fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Undtagelsen fra denne regel er alkohol, der metaboliseres ligefrem proportionalt, altså samme mængde pr. tidsenhed. Under normale omstændigheder drejer det sig om ca. 115 mg pr. time pr. kg legemsvægt. Dette svarer til 8 g ren alkohol per time for en person på 70 kg. (En genstand ~ 12 g alkohol.) Kilde: Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 16 af 23

17 s_biologi-3.htm#47697 e) Det gennemsnitlige forbrug af alkohol har i de senere år ligget ret konstant omkring 1 liter ren alkohol pr. måned pr. indbygger over 14 år, hvilket svarer til 2,8 genstande pr. dag. Citat fra Passer Sundhedsstyrelsens udregning? 1 l/mdr = 1000 ml/mdr = 789 g/mdr = 26,3 g/dag = 2,2 genstand/dag ikke helt 3.6 Ideer til den gode historie Enhver god undervisning har et vist krydderi med gode historier! Her er en række historier, som kan bruges eller tjene som inspiration. Polysakkarid af glukose findes i to forskellige former (en forsimpling - graden af forgrening er også en faktor). Stivelse (fx i ris, pasta, brød og kartofler), som er glukoseringe bundet sammen af α-bindinger (bindingen ned på C1) Cellulose (som i træ, græs, papir og andet), som er glukoseringe bundet sammen af β-bindinger (bindingen op på C1). Denne tilsyneladende ubetydelige forskel i 3D-strukturen - vender en binding op eller ned - gør en verden til forskel! Vi mennesker har enzymer, som kan spalte α- bindinger, men ikke β-bindinger. Og det gør altså, at vi ikke kan fordøje græs (og træ osv.), mens vi ikke har noget problem med pasta, ris og kartofler! Fascinerende! Der er to udgaver af glukose, som er hinandens spejlbilleder: D- og L-glukose Hvorfor spiser vi ikke græs? D- og L-glukose - kun den ene findes! Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 17 af 23

18 Det fantastiske er, at kun den ene form er naturligt forekommende, nemlig D-formen! At naturen på denne måde er asymmetrisk har betydning på en lang række områder, fx virkningen af medicin, og det viser, hvor vigtig den 3-dimensionelle struktur af molekyler er for forløbet af biokemiske reaktioner. Opfindelsen af antabus er den typiske historie om den tilfældige opdagelse! De to danske forskere Jens Hald og Erik Jacobsen arbejdede i slutningen af 40erne med at fremstille en pille, som skulle virke mod indvoldsorm. På et tidspunkt i forløbet prøvede de pillen på sig selv - modigt - og helt tilfældigt drak de så senere på dagen en øl. Det blev de syge af, koblingen til pillen var gjort, og så opstod idéen om at bruge den til alkohol-afvænning helt naturligt. Se mere på fx Vi drikker årligt hvad der svarer til 12 liter ren alkohol pr. dansker over 14 år. Omregnet svarer det til 800 pilsnere, 150 flasker vin eller 40 flasker snaps. Kilde: Jf. eksemplet under mængdeberegning: 1 liter pr. måned. Antabus hvordan blev det opfundet? Danskernes alkohol-forbrug 4. Biologiteori 4.1 Celler og livsvilkår Som alle andre svampe er gærsvampen en heterotrof organisme. Almindeligt bagegær (saccharomyces cerevisiae) ernærer sig af forskellige sukkerstoffer. Af de almindeligst forekommende sukkerarter kan gær udnytte monosakkariderne glukose og fruktose. Af disakkariderne kan gærcellerne udnytte maltose og sakkarose. Derimod kan gær ikke udnytte disakkaridet Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 18 af 23

19 laktose eller polysakkariderne stivelse og cellulose. Hvilke sakkarider kan gær udnytte? + Glukose Laktose Fruktose Cellubiose Sakkarose Stivelse Maltose Cellulose Gærcellerne benytter forskellige transportmekanismer til optagelse af sukkerstofferne. Fruktose og glukose optages ved faciliteret diffusion og koster ikke cellen energi. Sakkarosemolekylerne kan ikke transporteres ind i gærcellerne, hvorfor der produceres store mængder af enzymet saccharase, som sendes ud gennem cellemembranen og indlejres som en af proteinkomponenterne i cellevæggen. Når et sakkarosemolekyle trænger gennem cellevæggen og møder et saccharasemolekyle, vil det blive spaltet til glukose og fruktose, som så optages ved faciliteret diffusion. Disakkaridet maltose kan heller ikke diffundere gennem cellemembranen. Det spaltes dog ikke men optages ved aktiv transport under forbrug af energi. Når molekylet er inde i cellen spaltes det af enzymet maltase til to glukosemolekyler, som herefter kan indgå i cellens stofskifte 2. Et eksperiment, hvor klassens forskellige grupper eksperimenterer med forskellige sukkerarter som kulhydratkilde til gæringen, kan med deres forskellige forsøgsresultater (langsommere gæring, mindre ethanolmængde) danne baggrund for forskellige hypoteser på og fortolkninger af forsøget. Der er her mulighed for at introducere de bagvedliggende faktorer, der påvirker gærcellernes aktivitet såsom transportmekanismer over cellemenbranen samt enzymer og enzymaktivitet. I det naturvidenskabelig grundforløb vil introduktionen af enzymer og transportmekanismer i gærcellernes fermenteringsproces være at skyde over målet for mange elever. Men indarbejdes undervisningsdifferentiering bevidst i de didaktiske overvejelser er der her et eksempel på ekstra udfordringer til de kvikke elever. Gærcellernes aktivitet er stærkt afhængig af temperaturen. Gærceller ved grader C er ikke særlig aktive. Ved øget temperatur øges deres aktivitet ind til 45 grader C. Herefter falder aktiviteten brat. Og efter 50 Gærcellernes transportmekanismer Eksperiment med sukkerarter som kulhydratkilde Temperaturens betydning for gær 2 Baungaard Hansen, Jørgen; Gær og Gæring Industriens forlag, Kbh Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Side 19 af 23

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011 Fedtstoffer og kulhydrater... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Fedtstoffer... 2 Triglycerider... 2 Kulhydrater... 5 Glycolysen... 7 Fedme - Danmark i relation til USA... 7 Didaktiske overvejelser...

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

Samarbejde mellem matematik og kemi

Samarbejde mellem matematik og kemi Side 1/58 Samarbejde mellem matematik og kemi I forbindelse med udviklingsprojektet matematik-kemi, der er afviklet i 2007, har arbejdsgruppen bl.a. blevet arbejdet med de emner, der er beskrevet nedenfor:

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Forord De fleste introduktioner til naturvidenskabsteori tager udgangspunkt i fysiske/astronomiske eksempler. Når fagene biologi og kemi

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

Alkoholkompendium Glamsdalen HG

Alkoholkompendium Glamsdalen HG Alkohol - kendt fra hverdagen... 3 2. Ethanol - en kemisk forbindelse... 4 Modeller, formler og kemiske bindinger... 4 Lidt ekstra om bindinger... 4 Organiske forbindelser... 6 Ethanols fysiske egenskaber...

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014 Laboratoriekursus for selvstuderende Biologi C-niveau marts 2014 Kære selvstuderende Dette hæfte indeholder øvelsesvejledninger til laboratoriekursus i biologi C-niveau. Kurset afholdes på Københavns VUC,

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

NV2: Salt og saltvand

NV2: Salt og saltvand NV2: Salt og saltvand Modulfordeling 1b Modul Fag /lokale Delemne Materiale (*) Eksperimentelt 24/9 3.modul 27/9 2.modul 28/9 3.modul + 4.modul 1/10 3.modul 4/10 1.modul + 2.modul 11/10 1.modul 11/10 2.modul

Læs mere

Regneark i undervisningen

Regneark i undervisningen Regneark i undervisningen den regner selv Indledning... 3 Computeren som regnemaskine... 4 Den procesorienterede, eksperimenterende arbejdsmetode med regneark... 5 Optællinger med regnearksprogrammet...

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Kvalitativ undersøgelse vedrørende integration af it på gymnasiale uddannelser gennemført af GAD's Research & Reflexions DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag til

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet

Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet Niels Hjersing Per Hammershøj Jensen Børge Jørgensen Indholdsfortegnelse 1 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Morgenmad og motionsløb

Morgenmad og motionsløb 2013 Morgenmad og motionsløb Gruppe R 183a Aalborg Universitetet 1. semester idræt 18-12-2013 Side 1 af 72 Synopsis Denne projektrapport omhandler morgenmåltidets indvirkning på en Coopers løbetest. Der

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson

Fokus på sprog i fagundervisningen. Redaktør Iben Svensson 2011 Fokus på sprog i fagundervisningen Redaktør Iben Svensson Lige muligheder for alle Kontakt for yderligere oplysninger: Udviklingschef Torben Nielsen, VUF Falstersvej 3-5 2000 Frederiksberg, ton@vuf.nu

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere