Hjælp alle unge godt på vej Ti anbefalinger fra Ungepartnerskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp alle unge godt på vej Ti anbefalinger fra Ungepartnerskabet"

Transkript

1 Hjælp alle unge godt på vej Ti anbefalinger fra Ungepartnerskabet KL Weidekampsgade København S

2 Ti anbefalinger fra Ungepartnerskabet Hovedparten af Danmarks unge klarer sig godt igennem overgangen fra barn til voksen: De tager en uddannelse og finder siden en plads på arbejdsmarkedet. Men der er også en gruppe unge, som har det svært af mange forskellige grunde. Nogle har psykiske problemer, andre sociale eller faglige. Hertil kommer de unge, der har sundhedsproblemer eller er havnet i et misbrug af alkohol, hash eller det, der er værre. Udfordringen er altså ikke bare, at de mangler uddannelse eller job. Problemerne er ofte vævet godt og grundigt sammen. Det er denne gruppe af unge, der har været samlingspunktet for et partnerskab mellem KL og 17 kommuner med hver deres erfaringer, men den fælles ambition: at flere unge skal have en uddannelse at færre unge skal være på offentlig forsørgelse at færre unge under 30 år skal på førtidspension. Med denne opsamling, vil partnerskabet gerne fastholde og formidle erfaringerne fra sit arbejde til andre kommuner og øvrige interesserede, der gerne vil arbejde helhedsorienteret på ungeområdet. Det er desværre ikke altid så let, som det lyder. Det klare budskab fra partnerskabskredsen er, at en gennemtænkt og tålmodig indsats giver både mening og resultater. Men også, at komplekse problemer sjældent har simple løsninger. Forhåbentlig kan følgende 10 anbefalinger hjælpe flere godt på vej. Partnerskabets 10 anbefalinger 1 Sæt politisk handlekraft bag ungepolitikken 2 Fasthold fokus på alle ledelsesniveauer 3 Betragt de unge, som de er: forskellige 4 Se indsatsen med unge øjne 5 Mobiliser ressourcerne i de unges netværk 6 Opbyg koordinationskraften i organisationen 7 Skab klarhed om indsatsens økonomiske rammer 8 Styrk samarbejdet med de eksterne aktører 9 Tag ansvar i den tværfaglige indsats 10 Skab hurtige beslutningsveje Anbefalingerne uddybes på de følgende sider.

3 1 Sæt politisk handlekraft bag ungepolitikken 2 Fasthold fokus på alle ledelsesniveauer Topledelsen bør sikre et stærkt En helhedsorienteret indsats over for de Vedvarende resultater kræver er samtidig et klart signal om, at der politisk ejerskab til den helheds- svagere unge involverer mange aktører et stædigt ledelsesfokus. Det er skal være rum og plads til, at ledere og orienterede ungeindsats. Politiker- og politikområder. Hvis den skal lykkes, særlig vigtigt, at den tværgående medarbejdere på alle niveauer i organi- ne skal både involveres i at sætte kræver det derfor en klar politisk priorite- topledelse ikke taber den helheds- sationen samarbejder på tværs om det ambitiøse mål og følge udviklin- ring. Og konkurrencen om den politiske orienterede ungeindsats af syne. fælles mål. gen af politik og strategi til dørs. opmærksomhed er som bekendt hård. EDirektionen er som øverste administra- Erfaringen fra partnerskabet er, at en En overordnet strategi for ungeindsatsen Politikken står og falder med, om politi- tive ledelse ansvarlig for, at kommunen helhedsorienteret ungeindsats kræver et kan fx bestå af følgende dele: kerne har ejerskab til den. Derfor er det får gennemført sine politiske strategier langt sejt træk, før resultaterne viser sig. politikerne, der skal sidde for bordenden, også dem, der går på tværs af forvalt- Det forudsætter en ledelse med både et En kort beskrivelse af udfordringen på når politikken udvikles. Ejerskabet kan nings- og direktørområder. Derfor skal insisterende fokus og en vis tålmodighed. ungeområdet herunder en nul- yderligere udbredes og styrkes gennem den tværgående ungeindsats forankres punktsanalyse: Hvordan står det til, fx strategiseminarer, temadrøftelser i fast og sikkert i direktionen. inden vi går i gang? udvalg og kommunalbestyrelse, nedsæt- En klar politisk vision telse af politisk følgegruppe mv. Direktionen skal sikre, at den overordne- Præcise politiske målsætninger for de ungepolitik udmøntes i en handleplan indsatsen så vidt muligt med kon- I partnerskabets regi er der udarbejdet et for en mere helhedsorienteret indsats. krete, målbare delmål. notat Strategi for en helhedsorienteret Handleplanen skal være konkret og En kort beskrivelse af, hvordan politik- ungeindsats. Det giver et mere udførligt indeholde retningslinjer for de bindende ken hænger sammen med kommu- bud på strategiens indhold og de mulige aftaler mellem kommunens forvaltninger nens andre politiske strategier, der veje dertil. indbyrdes og med fx uddannelsesinstitu- har med unge at gøre. tioner og andre eksterne parter. Via handleplanen forpligter direktionen hele organisationen på at gennemføre den helhedsorienterede indsats. Det

4 3 Betragt de unge, som de er: forskellige 4 Se på indsatsen med unge øjne Unge er ikke én gruppe heller Et solidt datagrundlag er helt afgørende Ungeindsatsen bør grundlæggen- Erfaringen viser desværre, at de mange ikke dem med problemer. Del dem for at gøre det rigtige. Derfor bør det de tage udgangspunkt i den unges lovgivninger og aktører på området øger i handleplanen op i mere præcise være en naturlig del af indsatsen fx at situation ikke i det offentliges risikoen for, at de unge falder mellem to målgrupper med hver deres behov anvende progressionsmålinger og valide strukturer. De unge skal inddrages eller flere stole. Derfor er det især ved for hjælp, og følg systematisk op data om de unges adfærdsmønstre: over- og myndiggøres i deres eget liv, overgange og grænser mellem forskel- på, hvordan det går dem. gangsfrekvenser, uddannelsesadfærd, og kommunerne skal have styr på lige lovgivninger, at kommunen skal være beskæftigelsesgrad mv. de vigtige overgange. særlig opmærksom. Det kan fx være Der er ofte betydelig forskel på den overgangen fra udskoling til ungdoms- hjælp, forskellige grupper af unge har Ungeindsatsen er til for de unges uddannelse, eller når den unge bliver brug for, og hvordan den bedst gives. skyld. De unge bør sættes i centrum for myndig som 18-årig. Indsatsen skal være helhedsorienteret, indsatsen, så de oplever kommunens men ikke ens for alle. Og for næsten alle tilbud som sammenhængende og så Kommunen har gode muligheder for at dele af den helhedsorienterede indsats vidt muligt tilrettelagt ud fra netop deres sætte ind tidligt, inden problemerne bliver gælder det, at der er brug for at sætte situation. for komplekse, og hvor enkeltstående flere ting i værk samtidigt. indsatser har bedre chance for at hjælpe. Den unge skal møde sammenhængende I den tidlige indsats er det især skolen, En vigtig forudsætning for, at den sam- tilbud og tydelige, ansvarsfulde voksne, der har en oplagt mulighed for at opdage lede indsats er effektiv, er at arbejde som kan hjælpe med at myndiggøre dem og reagere på for eksempel fravær, systematisk og styre efter de ønskede og realisere deres muligheder i livet. mistrivsel og begyndende misbrug. resultater. Det indebærer, at kommunen løbende sætter mål, prioriterer ressourcer og vurderer effekter af indsatserne.

5 5 Mobiliser ressourcerne i de unges netværk 6 Opbyg koordinationskraft i organisationen Både de unges udfordringer og Men det betyder langt fra, at de unges Lad den kommunale organisatio- Erfaringerne i partnerskabet peger på muligheder skal ses i lyset af de- familie, venner og øvrige netværk er uden nen gennemgå et serviceeftersyn behovet for, at indsatsen bevidst organi- res familiebaggrund og netværk. værdi for ungeindsatsen. Tværtimod for at vurdere, om den er rigtigt seres, så den både har elementer af en Civilsamfundet har ofte værdifulde vil der som regel være stor mening og gearet til en helhedsorienteret hierarkisk struktur og kan fungere som en ressourcer, som kan mobiliseres værdi i at identificere og mobilisere disse indsats. Det findes der flere brug- mere fleksibel netværksorganisation. For og hjælpe de unge videre. ressourcer, som den unge i forvejen har bare modeller for. uanset, hvordan man organiserer sig, vil tillid til. medarbejderne have behov for at indgå i De unges familiebaggrund og netværk Nogle kommuner har taget vidtgående netværk på tværs af hierarkierne. blandt venner og familie betyder meget organisatoriske skridt for at skabe de for, hvordan de klarer sig, og hvilke valg bedste rammer om ungeindsatsen. Andre Modeller for organisering af tværgående de foretager. har justeret sine strukturer eller arbejdet samarbejde er grundigere beskrevet i med udfordringen inden for de eksiste- rapporten Tværfaglige integrationsind- Betydningen af den negative sociale arv rende rammer. satser, juni 2012, som LG Insight har har i mange år stået centralt i dialogen udarbejdet for Social- og Integrationsmi- mellem forskere, fagprofessionelle og Der kan opstilles et kontinuum med tre nisteriet og KL. folkevalgte. Der er en tendens til, at unge grundmodeller for organisering af den med en problematisk familiebaggrund helhedsorienterede ungeindsats: generelt klarer sig dårligere, når det gælder fx uddannelse, sundhed, misbrug mv. En særskilt ungeenhed Forpligtende samarbejde Tovholderfunktioner. Disse tre modeller beskrives i boksen på næste side. Modellerne kan kombineres på mange forskellige måder afhængig af forholdene i den enkelte kommune.

6 Model 1: En særskilt ungeenhed Den mest vidtgående organisationsmodel er at bryde de eksisterende forvaltninger op og samle ansvaret for ungeindsatsen i en særlig ungeenhed typisk for aldersgruppen år. I modellen samler man medarbejdere fra flere forvaltninger i samme organisation med entydig ledelse, ét budget mv. 7 Skab klarhed om indsatsens økonomiske rammer Fordelene er blandt andet, at ansvaret er tydeligt defineret, beslutningsprocedurerne klare, og der er mulighed for at integrere forskellige faglige og kulturelle tilgange. Blandt ulemperne kan være, at der opstår nye samarbejdsflader ved de unges overgang til og fra ungeenheden. Det kan også være svært for enhedens medarbejdere at dække alle fagligheder tilstrækkeligt ind. Model 2: Forpligtende samarbejde I denne model arbejder man i den eksisterende forvaltningsstruktur, men etablerer formaliserede samarbejder om ungeindsatsen. Der oprettes et permanent ledelsesforum og et formaliseret fælles sagsbehandlerteam. Skriftlige samarbejdsaftaler beskriver blandt andet arbejdsgange, budgetrammer, beslutningsprocedurer mv. Fordelene ved denne model er blandt andet, at man inden for den eksisterende struktur får taget hånd om samarbejdsflader i arbejdsgange, økonomi og beslutningsprocedurer. Ulempen kan være, at indsatsen fortsat er forankret i forskellige forvaltninger med hver deres faglighed og kultur. Kommunen må have klare retningslinjer og aftaler om de økonomiske rammer for indsatsen. Helhedsorientering rimer ikke på kassetænkning. Uanset hvordan kommunen organiserer ungeindsatsen, er der behov for klare indbyrdes aftaler om økonomien i indsatsen. Man kan med fordel skabe en fælles økonomisk ramme eller pulje for ungeindsatsen. Det kan fx være i form af ét fælles budget, som samler alle midler til mentorer (efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats) og støttekontaktpersoner (efter serviceloven). Ledelsen må også udstikke klare retningslinjer for, hvem der kan bevilge hvilke indsatser. Det kan fx være, at den ansvarlige tovholder kan bevilge indsatser op til et vist udgiftsniveau, mens udgifter over dette niveau skal bevilges af et ledelsesforum. Model 3: Tovholderfunktioner I denne model etablerer kommunen inden for den eksisterende struktur forskellige former for tovholderfunktioner, hvor én sagsbehandler tilknyttes den unge og får ansvaret for den tværgående koordination på tværs af forvaltninger. Modellen hviler på, at medarbejderne bruger deres netværk til at binde indsatsen for den enkelte unge sammen. Der er ingen faste løbende koordinationsfora om de enkelte sager, men typisk et overleveringsmøde ved overgangen fra 17 til 18 år. Fordelen ved modellen er, at den skaber fleksibilitet og giver den enkelte sagsbehandler mulighed for at agere via sit netværk. Ulempen kan være, at koordinationen ofte bliver meget personafhængig. I en del tilfælde har tovholderen ikke et tværgående myndighedsansvar og/eller bevillingskompetence, og det gør modellen sårbar over for uenigheder mellem aktørerne.

7 8 Styrk samarbejdet med de eksterne aktører 9 Tag ansvar i den tværfaglige indsats Et klart og veldefineret samar- Det gælder først og fremmest samar- Dygtige fagfolk er kernen i en Meget tværfagligt samarbejde sander bejde med fx uddannelsesinstitu- bejdet med ungdomsuddannelserne. succesfuld ungeindsats hvis til, fordi parterne fokuserer på, hvad de tioner, politi og det boligsociale Mange unge følger den slagne vej fra de arbejder ligeværdigt sammen andre faggrupper og enheder burde arbejde er en væsentlig forudsæt- grundskolen til et gymnasium eller en og deler viden og sprog. Vejen have gjort mere af bedre og tidligere. ning for en vellykket ungeindsats. erhvervsskole, men for nogle går det galt til et godt samarbejde er ofte at Et velfungerende samarbejde kræver Aktørerne skal kende hinandens undervejs; de kommer ikke ordentlig i fokusere på, hvad man selv kan derfor ofte, at man fra starten får afstemt opgaver og have fælles billeder af gang eller falder fra. bidrage med. forventninger og drøftet de realistiske indsatsens mål. muligheder. Og at hver enkelt part pri- Skal de unge kunne foretage det rigtige Hvis den tværfaglige indsats skal give re- mært fokuserer på, hvordan de selv bedst Kommunen spiller en naturlig nøglerolle i valg og være parate til at begynde på sultater, må den styres og udvikles både bidrager til det fælles. ungeindsatsen alene i kraft af ansvaret en uddannelse, kræver det, at alle de stramt og netværksorienteret. Struktu- for områder som folkeskole, udsatte børn involverede aktører har fælles billeder af rerne skal på én gang være effektive og og unge, UU-vejledning og beskæftigel- de unge og af, hvad det vil sige at være tilpas fleksible. sesindsatsen. uddannelsesparat. Netværksmøder og lignende er en enkel Men kommunerne er ikke herre over alle Samarbejdet bør være aftalt, så det er måde at gøde jorden for samarbejde. de tilbud og krav, som de unge møder. klart for de involverede, hvad det går ud Ofte handler det om på tværs af fag, Derfor er det vigtigt, at kommunen går på, hvem der har ansvar for hvad, hvor- forvaltninger og enheder at etablere en målrettet ind i at sikre et velfungerende dan samarbejdet er struktureret. fælles forståelse for opgaven og helt og veldefineret samarbejde med eksterne simpelt: at kende til hinandens opgaver, aktører. metoder og ressourcer.

8 10. Skab hurtige beslutningsveje De professionelle skal kunne handle hurtigt, når der er behov for det. Sørg for at beslutningsprocesser og arbejdsgange understøtter fremdrift og forkorter afstanden mellem beslutning og handling. I indsatsen over for udsatte unge er tiden ikke en ven. Ofte er lang ventetid og store pauser i indsatsen direkte skadelig for forløbet for den enkelte unge. Og lange, golde beslutningsforløb risikerer at dræne en nok så ambitiøs ungeindsats for energi og engagement. Unge med et diffust sygdomsbillede får det typisk værre, jo længere der går uden relevant støtte. Ofte vil alene en hurtig indsats for at skabe struktur på deres hverdag med uddannelse, job, fritidsinteresser mv. være en vigtig begyndelse. Og når man fx aftaler en misbrugsbehandling med en ung, bør forløbet sættes i gang så hurtigt som muligt. Dels for at fastholde den unges motivation, dels fordi der ofte er brug for andre støttende tiltag end selve afvænningen. Følgende kommuner har deltaget i Ungepartnerskabet Aarhus Ballerup Brønderslev Frederikshavn Frederikssund Gladsaxe Guldborgsund Halsnæs Herlev Horsens Ikast-Brande Odense Silkeborg Skanderborg Slagelse Stevns Sønderborg Af Afrapportering Ungepartnerskabet fremgår kontaktpersoner for de deltagende kommuner. Find publikationen på kl.dk Partnerskabet har undervejs blandt andet udgivet følgende to publikationer: Afrapportering Ungepartnerskabet Notat: Strategi for en helhedsorienteret ungeindsats Begge kan downloades fra partnerskabets sektion på kl.dk.

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Tværfaglige integrationsindsatser. Rapport. integrationsviden viden der virker

Tværfaglige integrationsindsatser. Rapport. integrationsviden viden der virker Rapport Tværfaglige integrationsindsatser Erfaringer og løsningsmodeller fra 12 kommuner i projekt Integration en fælles indsats. Juni 2012 integrationsviden viden der virker Tværfaglige integrationsindsatser

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

ARBEJDSPAPIR. Sammenhængende forløb. Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen ARBEJDSPAPIR Sammenhængende forløb Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen SAMMENHÆNGENDE FORLØB Erfaringer med at skabe kontinuitet i beskæftigelses og socialindsatsen

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere