plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

2

3 Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser på kr. og kr. Administrative bøder ved manglende indberetninger Bruttolønsordninger, ansættelsesretlig aftale om lønomlægning Fordele og muligheder. SKATs betingelser for bruttolønsordninger, gyldig aftale tilknyttet ansættelsesforholdet. Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder A-indkomst og AM-bidrag. B-indkomst. Indberetning til SKAT. Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder Udvalgte emner i hovedtræk, indledt med en alfabetisk oversigt. 3

4 4

5 Indledning Denne udgave er en opdatering af vores publikation om personalegoder om den skatte- og momsmæssige behandling af forskellige goder. I de senere år er især fem forhold væsentligt ændret i forhold til tidligere og har derfor særlig betydning: A) Skattefritagelse for mindre personalegoder, nyt kr. s grundbeløb for skattefrihed (for 2015 på kr.) B) Ophævelse af multimedieskat, nyt koncept for beskatning af telefon, pc-er mv. C) Beskatning af visse sundhedsordninger og -forsikringer D) Ophævelse af skattebegunstigelse for medarbejderaktieordninger. E) Fra 2014 er indeksregulering af satser genindtrådt. A) Fra 2011 er der indført skattefrihed for mindre personalegoder, når summen deraf i løbet af indkomståret inkl. julegaver i naturalier ikke overstiger kr. Hvis grænsen overskrides, har medarbejderen pligt til at selvangive hele beløbet, og arbejdsgiveren har ikke oplysnings/indberetningspligt. Dog er julegaver op til 800 kr. altid skattefri. B) Fra 2012 er multimediebeskatningen ophævet. Der er i et vist omfang indført beskatning af fri telefon og af benyttelse af arbejdsgivers pc-udstyr, og som udgangspunkt af en værdi på kr. Beskatningen skal kun ske, når der foreligger en privat anvendelse, som ikke er bagatelagtig. Den hidtidige beskatning blot medie og/eller opkobling var stillet til rådighed er ophævet. C) Fra 2012 er der indført beskatning af medarbejdere af arbejdsgivers faktiske udgifter til sundhedsordninger. Ved kombinerede pensionsordninger og skadesforsikringsordninger sker beskatningen via forsikringsselskabet, sådan som det også ofte foregår med gruppelivspræmier. 5

6 D) Fra 2012 er skattebegunstigelsen for medarbejderaktier også ved båndlæggelsesordninger ophævet. Dette er sket i forlængelse af ophævelsen af særreglerne for medarbejderobligationsordninger, og fremadrettet er kun nøglepersonsordninger omfattet af særregler. Der er indført lønsumsafgiftspligt for en sådan aflønningsform. E) Fra 2014 er den årlige indeksregulering af alle satser genindtrådt. På midtersiderne har vi som vanligt medtaget et oversigtsskema, som kan udtages, så man har et godt overblik over skat og moms af de enkelte forhold. Publikationen medtager en omtale af de oftest anvendte muligheder og regelsæt, og som er de mest fordelagtige for medarbejdere og for arbejdsgiver. De udvalgte emner og beskrivelser er ikke udtømmende. Kontakt os for analyser, og for mere teknisk betonet rådgivning. Vi håber publikationen giver flere svar end spørgsmål. God fornøjelse RSM plus, Skatteafdelingen, juni 2015 Disclaimer Der tages forbehold for fejl og mangler i vort notat, og notatet bør ikke lægges til grund for dispositioner uden forudgående rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for tab eller handlinger baseret på indholdet ligesom RSM plus ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler. 6

7 Beskatning af personalegoder, omfattede personer og værdiansættelse Beskatning af personalegoder opstår, når godet er modtaget som et led i en ansættelsesaftale eller en aftale om personligt arbejde, er modtaget af et medlem af bestyrelse, råd mv. inkl. medhjælpere, eller er ydet til en hovedaktionær. Visse goder er A-indkomst, fx firmabil, faste bil- eller telefontilskud, betaling af private regninger, telefon, sundhedsbehandlinger, gratialer mv. og andre goder vedrørende direktører, hovedaktionærer m.fl. Andre goder er B-indkomst, fx fribolig til direktører m.fl. Anvendelse af lønomlægning/bruttolønsordning vil oftest bevirke, at skattefriheden bortfalder og at bundfradrag ikke kan opnås. Egenbetaling fra allerede beskattede indtægter fragår som oftest i et beskatningsgrundlag. Goder til tidligere ansatte, fx seniorer, er ikke omtalt. Goder til medarbejderens familie inkl. ægtefælle/samlever fx ledsager på rejse, flere medier til husstanden beskattes hos medarbejderen. Emnet kan opdeles i fem kategorier: 1. Beskatning af markedsværdien 2. Beskatning efter objektive kriterier 3. Bagatelgrænsen med bundfradrag kr. 4. Mindre personalegoder inkl. julegave, når summen for året ikke overstiger kr. 5. Skattefrie personalegoder. Ad 1. Beskatning af markedsværdien Hovedreglen er, at enhver aflønning er skattepligtig, dvs. også den del, som består af andet end kontanter, herunder benyttelse af arbejdsgivers aktiver, sparet privatforbrug. Altså skal personalegoder medregnes ved opgørelse af medarbejderens skattepligtige indkomst. 7

8 Beskatningen sker som hovedregel til markedsværdien. Dette medfører som udgangspunkt ikke den store fordel for medarbejderen, medmindre arbejdsgiveren har indgået en aftale med udbyderen af godet og i den forbindelse opnået en rabat. Rabatten kommer således medarbejderen til gode, idet markedsværdien fastsættes til det beløb, som arbejdsgiveren skal betale for godet. Ad 2. Beskatning efter objektive kriterier og/eller faste satser Er der derimod tale om et personalegode, der beskattes efter en fast sats, består medarbejderens fordel i, at medarbejderen kun bliver beskattet af satsen, som typisk er mindre end markedsværdien. Etablering af en bruttolønsordning kan i særlig grad være attraktiv. Eksempler på personalegoder, der beskattes efter en fast sats er: Fri bil Fri telefon Fri helårsbolig Fri sommerbolig. Ad 3. Bagatelgrænsen med et årligt bundfradrag kr. Modtager medarbejderen arbejdsrelaterede personalegoder, vil medarbejderen kun blive beskattet heraf, såfremt den samlede værdi overstiger bundgrænsen. Det er alene personalegoder, der af arbejdsgiveren er stillet til rådighed på grund af eller til brug for arbejdet, der er omfattet af bagatelgrænsen. Det medfører, at personalegoder, der alene er stillet til rådighed for medarbejderen som følge af medarbejderens eget ønske herom eller primært til privat brug, ikke er omfattet af bagatelgrænsen. Mindre goder kan være omfattet af den nye kr. s grænse. Værdien af personalegoder, omfattet af bagatelgrænsen, skal lægges 8

9 sammen, og overskrider værdien bundgrænsen, skal den samlede værdi medregnes på selvangivelsen. Arbejdsgiveren har ingen pligt til at kontrollere om den samlede værdi overstiger bundgrænsen, og det er således medarbejderen selv, der har pligt til at selvangive værdien, såfremt dette er tilfældet. Arbejdsgiveren har dog indberetningspligt, hvis et enkelt gode overstiger kr. Personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen er eksempelvis: Fri avis til brug for arbejdet Arbejdsgiverbetalt beklædning, eventuelt med logo Mad og drikke i tilfælde af overarbejde GPS og frikort til offentlig befordring, når ydelse er opstået fra arbejdets udførelse Vareprøver fra virksomhedens egen produktion Afholdelse af ferie i forlængelse af forretningsrejser Vaccination af medarbejdere. Ad 4. Mindre personalegoder inkl. julegave, når summen for året ikke overstiger kr. Beskatning sker kun, hvis summen af årets goder fra arbejdsgivere i løbet af året overstiger kr. Skattefri julegave på op til 800 kr. indgår deri men bemærk, at julegaver op til 800 kr. altid er skattefri uanset at grænsen overstiges. EKSEMPEL Julegave 700 kr., andre goder i løbet af året for i alt 500 kr., i alt kr. for året, dvs. julegaven er skattefri, og øvrige goder beskattes med 500 kr. Ved skattepligt skal medarbejderen selvangive det skattepligtige beløb, og arbejdsgiveren har ingen pligt til at føre kontrol/indberette med mindre værdien af det enkelte gode overstiger kr. Hvis et enkelt gode overstiger grænsen, har arbejdsgiveren indberetningspligt for det konkrete gode. 9

10 Personalegoder, der er omfattet af den nye kr. s bagatelgrænse er eksempelvis: Julegaver op til 800 kr. Fribilletter inkl. sponsorbilletter kun til medarbejdere (ikke bestyrelse), og kun fri entre, idet betalt rejse/transport og adgang til servering af mad/drikke ikke indgår (fribilletter er kun en tillægsydelse i en sponsoraftale) Adgang/årskort til svømmehal, museum, zoologisk have mv. Mindre påskønnelser, vin- og blomstergaver Deltagergebyr, forplejning, T-shirt med logo, drikkedunk osv. ved deltagelse i sport mv., fx motionsløb, skovtur for familier Skattepligtig del af sundhedsydelser beskattes fra 2012 fuldt ud, dvs. uafhængig af kr. s grænsen. Ad 5. Skattefrie personalegoder Personalegoder, der er skattefri for medarbejderen, er selvsagt de mest fordelagtige personalegoder for medarbejderen. Skattefrie personalegoder er eksempelvis: Kaffe, te og frugt (der stilles til rådighed på arbejdspladsen) Julefrokost og firmaudflugter Sundhedsordninger målrettet misbrug, arbejdsskader og helbredstjek på arbejdspladsen, når godet tilbydes alle medarbejdere uafhængig af arbejdstid, aldersgruppe mv. Uddannelse herunder egentlig videreuddannelse, fx rejser, gebyrer, bøger og udstyr Personalelån af beskeden størrelse Arbejdsgivers uvæsentlige tilskud til personaleforening inkl. feriehus, kunst og sport mv., når arbejdsgiver ikke opnår en væsentlig og direkte indflydelse i foreningen Almindelig personalepleje, når godet er af uvæsentlig værdi, og ikke er finansieret eller modsvaret af lønomlægning. 10

11 Administrative bøder ved manglende indberetninger En indberetningspligtig der undlader rettidigt at indberette eller genindberette til indkomstregistret, kan ved grov uagtsomhed blive mødt med et krav om betaling af en administrativ bøde. Dette fremgår af skattekontrollovens 14, stk. 2, 3 og 5. Bøden for manglende indberetning af oplysninger om A- eller B- indkomster, forskellige frynsegoder mv. skal udmåles efter en konkret afvejning af omstændighederne ved overtrædelsen og overtrædelsens grovhed. Bøden skal fastsættes på et objektivt grundlag ved at blive gradueret BØDEN PR. FORSEELSE GRADUERES SÅLEDES efter virksomhedens størrelse målt i antallet af ansatte, og udmålt for ANTAL hver overtrædelse, ANSATTE dvs. ved fejl/mangler BØDE I KR. i flere månedsindberetninger 1-4 kan der foreligge et tilsvarende antal forsømmelser mv

12 12

13 Bruttolønsordninger, ansættelsesretlig aftale om lønomlægning Med en bruttolønsordning menes en fleksibel lønpakke mod en nedsættelse af den konkrete bruttoløn. Når en virksomhed indfører fleksible lønpakker, dvs. en lønpakke, der dels består af en fast løn og dels af de personalegoder, som den pågældende medarbejder finder mest attraktive, medfører dette, at medarbejderen opnår en skattemæssig besparelse. Medarbejderen får således udbetalt mere netto, end hvis medarbejderen selv skal betale for de valgte goder. Når der skal træffes valg om, hvilke personalegoder der skal indgå i en bruttolønsordning, er det væsentligt at kende de skattemæssige regler for beskatning heraf. Er personalegodet skattefrit, vil dette give medarbejderen den største skattebesparelse, hvorimod et personalegode, hvor medarbejderen skal beskattes af markedsværdien, ikke har den store skattebesparende værdi for medarbejderen. Det er således alene en fordel at inddrage personalegoder, der er skattefrie eller beskattes lavere end skatten af den løn, lønmodtageren mister ved lønnedgangen. Arbejdsgiveren skal overveje, hvilke personalegoder der skal tilbydes medarbejderne, herunder hvilke omkostninger indførsel af forskellige personalegoder vil betyde for virksomheden, fx ulemper for moms eller for lønsumsafgift. Mange personalegoder kan indføres gennem en bruttolønsordning. Det medfører, at medarbejderens bruttoløn nedsættes med arbejdsgiverens udgift til de pågældende personalegoder. Personalegoder i form af arbejdsgiverbetalt uddannelse, fri bil mv., tog- og buskort især over kortere strækninger er blot nogle eksempler på personalegoder, der indgår i bruttolønsordninger i dag. Der er dog også enkelte personalegoder, der ikke kan indgå i en bruttolønsordning. Skattefri kørsels- og rejsegodtgørelse vil eksempelvis blive skattepligtig, såfremt de indgår i en bruttolønsordning, og det 13

14 bør kritisk overvejes, om sundhedsydelser og pc-udstyr bør medtages, jf. ændrede beskatningsregler. Hvis skattefrihed er betinget af, at et gode udspringer af anvendelse i et vist omfang også i det daglige arbejde, fx computer, bredbånd mv. med opkobling til arbejdsgivers netværk, vil en aftale om lønomlægning for godet give en formodning om privat anvendelse, og beskatning for godet er nærliggende. Betingelser for bruttolønsordningen ansættelsesretlig aftale om lønomlægning En bruttolønsordning bliver normalt anerkendt af skattemyndighederne, når de generelle betingelser alle opfyldes. Der er tale om civilretlig gyldighed for ansættelsesforholdet, kun fremadrettede virkninger og forbud mod modregning i A-indkomst. I detaljeret punktform er de generelle betingelser følgende: Civilretlig gyldighed, dvs. bindende for begge parter, forenelig med arbejdsmarkedslovgivning og individuel kontrakt eller overholdelse af faglige overenskomster for beskæftigelsen Aftalen skal være fremadrettet og kun have fremadrettet virkning, dvs. tidspunkt for indgåelse af aftalen om lønomlægning skal indgås før det tidspunkt, hvor medarbejderen opnår ret til den løn, som berøres af aftalen af lønomlægning Der skal indtræde en reel ændring af sammensætningen af lønnen og dens størrelse, og godet skal reelt stilles til rådighed af arbejdsgiveren, dvs. der må ikke være tale om en konkret dækning af en rent privat udgift med ubeskattede midler Kontantlønsreduktionen skal fordeles over hele lønperioden Lønnedgangen skal påvirke alle løndele, dog er det tilladt at opretholde det hidtidige niveau for pensions- og feriepengeberegning Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat til et bestemt beløb, som ikke er direkte afhængig af medarbejdernes løbende forbrug af godet Arbejdsgiveren skal være ejer af godet eller være kontraktpart, fx leasingtager og ansvarlig i forhold til leverandøren Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen, f.eks. i forbindelse med lønforhandlinger 14

15 Aftalen skal være frivillig indgået mellem arbejdsgiveren og medarbejderen Forbud mod modregning i A-indkomst skal overholdes, og det kræver oftest, -- at godet fx aktivet reelt stilles til rådighed via arbejdsgivers rådighed, -- at lønnedgangen er uafhængig af en varierende udgiftsstørrelse for arbejdsgiver, -- at en afledt økonomisk risiko kan opstå for denne, fx ved medarbejderens fratræden i utide, og ved uventede prisstigninger i aftaleperioden skal byrden udelukkende bæres af arbejdsgiver osv. -- at lønnedgangen har en vis længere varighed oftest mindst 12 måneder, dog kan nyansatte og sæsonarbejdere anvende ordningen -- at lønnedgangen kun fremgår af lønsedlen, hvis den faktiske kontantløn nøje svarer til ansættelseskontrakt og tilhørende allonge. -- Først og fremmest skal der være indgået en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at medarbejderen får stillet de pågældende personalegoder til rådighed gennem en bruttolønsordning. Selvom det lyder meget formalistisk, vil det i praksis betyde, at arbejdsgiveren og medarbejderen ved den årlige lønforhandling bliver enige om, hvilke personalegoder den pågældende medarbejder skal have stillet til rådighed de næste 12 måneder, og at dette sker gennem en bruttolønsordning. Aftalen nedfældes på et stykke papir, der vedlægges medarbejderens kontrakt som en allonge. Det er i dag accepteret af SKAT, at bruttolønsreduktionen fremgår af lønsedlen. Dette har gjort det nemmere at administrere ordningen for arbejdsgiveren. Derudover er det accepteret, at bruttolønsreduktionen ikke har betydning ved beregning af pension og feriepenge. Beregningen af pension og feriepenge kan således foretages ud fra den oprindelige bruttoløn før bruttolønsreduktionen. 15

16 Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder Nedenfor gennemgås den skatte- og momsmæssige behandling af udvalgte personalegoder. Det vil her være muligt at se, hvilke goder, der beskattes af markedsværdien, faste satser, der er omfattet af bagatelgrænsen, eller er skattefrie for medarbejderen. AM-bidrag, indberetning til SKAT, generelle regler for udvalgte personalegoder På selvangivelse/servicebrev rubrik 17 felt 229 samles arbejdsgiverindberetninger af følgende indtægtsarter, som er fritaget for AM-bidrag: Fri helårsbolig Fri lystbåd Fri medielicens Fri sommerbolig i Danmark Goder, hvor grænse på 5.700/1.100 kr. for det enkelte forhold er overskredet, og hvor der derfor er udløst arbejdsgiverindberetningspligt. På selvangivelse rubrik 20 felt 250 (B-indkomst) skal der selvangives følgende indtægtsarter, som er fritaget for AM-bidrag: Værdi af kost og logi Mindre personalegoder, hvis de har en samlet værdi på over kr. Ferierejser, når rejsen er bekostet af arbejdsgiver og i overvejende grad af hensyn til arbejdet, dvs. i praksis, når der er tale om en kombination med en forretningsrejse, og regelsæt med bundgrænse på kr. udløser skattepligt Andre ferierejser til arbejdsgivers markedspris, og uanset den beløbsmæssige værdi Bonuspoint, økonomisk fordel ved udnyttelse Fri sommerbolig når der ikke foreligger en offentlig ejendomsvurdering, fx fri feriebolig i udlandet. 16

17 For 2015 foretages udvalgte indberetninger til eindkomst således: Fri telefon m.m. indberettes såvel i felt 13 som i felt 20, typisk med 216,67 kr./måned (2.600 : 12). Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og behandling skal indberettes såvel i felt 13 som i felt 26. Værdien indberettes til beskatning på det tidspunkt forsikring/ydelse optjenes af medarbejderen, dvs. enten helårligt, hvis ordningen ikke ophører ved fratræden, eller med en forholdsmæssig andel ved hver lønudbetaling, hvis medarbejderen udtræder af ordningen ved fratrædelse. PC mv. med brugsret mod lønnedgang skal beskattes med 50% årligt af nypris, når udstyret leveres efter 29. februar 2012, og indberetningen sker i felt 56 og fordelt på månedlige indberetninger i den periode af året, hvor godet er til rådighed PC mv. med brugsret og uden arbejdsmæssig begrundelse indberettes værdi svarende til markedsleje i felt 55 månedligt og med en forholdsmæssig andel PC mv. til eje indberettes værdi til markedspris i felt 55 på overdragelsestidspunktet Andre personalegoder med bagatelgrænse indberettes i felt 55 (ikke i felt 36 eller felt 38), og kun når det enkelte godes værdi overstiger kr. hhv kr. 17

18 Personalegoder, udvalgte emner i hovedtræk I alfabetisk rækkefølge (se oversigt på midtersiderne) Alarm Stiller arbejdsgiveren alarm til rådighed i medarbejderens private bolig, er værdien heraf skattepligtig for medarbejderen som B-indkomst. Dette gælder såvel installationer, som evt. løbende udgifter, fx til abonnement. Dette gælder uanset begrundelsen for, at godet stilles til rådighed. Det er således ligegyldigt, at alarmen installeres af hensyn til den af arbejdsgiveren betalte hjemmearbejdsplads. Er situationen den, at arbejdsgiveren refunderer medarbejderens private udgifter til alarm, vil der være tale om A-indkomst for medarbejderen. Der er ikke momsfradrag herfor. Hvis det konkret kan påvises, at årsagen til, at virksomheden vil afholde udgiften, er et behov for at beskytte virksomhedens værdier, kan et vist fradrag (delvist efter et skøn) ikke udelukkes. Avis Arbejdsgiverbetalt avis er skattefri for medarbejderen, når avisen primært er til brug for arbejdet og leveres på medarbejderens arbejdsplads. Leveres avisen på den private bopæl, og erstatter avisen et almindeligt avishold i husstanden, er værdien heraf skattepligtigt for medarbejderen. Dette skyldes, at abonnementet anses for en almindelig privat udgift. Værdien af avisen anses herefter for B-indkomst. 18

19 Er der derimod tale om en arbejdsgiverbetalt avis til brug for arbejdet, er værdien heraf omfattet af bagatelgrænsen, selvom avisen erstatter det almindelige avishold i husstanden. Aviser er momsfritaget. Beklædning Arbejdsgiverbetalt beklædning er skattefrit, såfremt beklædningen er nødvendig i forbindelse med medarbejderens udførelse af sit arbejde. Eksempler herpå er uniform, egentlig arbejdstøj, kitler, sikkerhedshjelme, sikkerhedssko, o. lign. Kan den arbejdsgiverbetalte beklædning derimod anvendes til privat brug, bliver medarbejderen beskattet af værdien heraf som B- indkomst. Skjorter, jakker, slips, bukser o. lign. anses for tøj, der ikke udsættes for ekstraordinært slid og ødelæggelse, og som derfor kan tages med hjem og erstatte almindelig privat tøj. Er tøjet synligt påført virksomhedens logo, navn mm, tyder dette på, at arbejdsgiveren har betalt tøjet af hensyn til arbejdets udførelse. Værdien af sådant tøj er omfattet af bagatelgrænsen på kr. Tøj, der anvendes til messer, udstillinger mv., og derfor er indkøbt specielt, og som efter anvendelsen opbevares hos arbejdsgiveren, er ikke skattepligtig for medarbejderen. Virksomheder kan fradrage moms på indkøb af tøj, der er nødvendigt i forbindelse med medarbejderens udførelse af sit arbejde. Virksomheder kan tillige fradrage momsen på øvrige arbejdsgiverbetalte beklædningsgenstande, der synligt er forsynet med virksomhedens logo, navn mm som en reklameudgift. Beklædningsgenstandene må ikke anvendes udenfor arbejdstid, og skal leveres tilbage ved arbejdsforholdets ophør. 19

20 Hvis tøjet ikke skal leveres tilbage, men ellers opfylder ovenstående betingelser, er der ikke fradragsret for købsmomsen ved anskaffelsen af tøjet. Bil Stiller arbejdsgiveren en bil til rådighed, som medarbejderen kan anvende til privat brug, skal medarbejderen beskattes af værdi af fri bil. Det er selve rådigheden over bilen til privat benyttelse, der beskattes, hvorfor omfanget af den private kørsel er underordnet. Rådighed over elbil til benyttelse ved testkørsel ifølge konkret aftale derom udløser firmabilbeskatning. Firmabilbeskatning opretholdes på trods af opmagasinering af en bil hos en forhandler. Dette gælder også, hvis nummerplader deponeres fx hos forsikringsselskabet i nogle vintermåneder. Ønsker medarbejderen ikke at blive beskattet af værdi af fri bil, skal medarbejderen afskære sig fra at anvende bilen privat. Dette gøres ved at udarbejde en skriftlig erklæring om, at bilen ikke er til rådighed for privat benyttelse. Bilen må med andre ord kun være til rådighed til erhvervsmæssig kørsel. Udover en skriftlig erklæring må det anbefales, at bilen afleveres på virksomhedens adresse uden for normal arbejdstid, herunder at bilen ikke parkeres ved den private bopæl. Holder bilen ved den 20

21 private bopæl uden for normal arbejdstid, er der en formodning om, at medarbejderen har bilen til rådighed for privat benyttelse, og skal dermed beskattes af værdi af fri bil. I en sådan situation kan medarbejderen alene undgå beskatning af værdi af fri bil, såfremt der foreligger et korrekt ført kørselsregnskab udvisende udelukkende erhvervsmæssig kørsel. Kørsel mellem hjem og arbejdssted anses som udgangspunkt for privat kørsel. Dette gælder også mellem hjem og skiftende arbejdssteder, hvis strækningen tilbagelægges mere end 60 arbejdsdage i en forudgående periode på 12 måneder uden mindst 60 arbejdsdages afbrydelse inden for 12-måneders perioden. Kørsel mellem hjem og arbejdssted udløser i konkrete situationer ikke firmabilbeskatning. Fritagelse kan kun opnås, når der foreligger en tilstrækkelig klarhed og evt. bevisførelse fx via kørselsregnskab, og følgende forhold kan være omfattet: Kørsel i mindre end 60 arbejdsdage i løbet af 12 måneder Kørsel i max. 25 arbejdsdage om året, når bilen dagen før eller den følgende dag udelukkende skal anvendes til erhvervsmæssig kørsel fx kundebesøg, møde/kursus, kørsel til eller fra lufthavn Når fører er chauffør, og har dette jobindhold som sin primære arbejdsopgave Ved konkret fastlagte tilkaldevagter med en skemalagt rådighedsperiode Anvendelse af specialkøretøjer herunder mindre varevogne med udpræget særindretning, når privat kørsel ikke overstiger km årligt. Når der for gulpladebiler ikke er betalt tillægsafgift (ikke indregistreret til blandet brug, papegøjeplader/mærkningsordning i bagruden) og moms af anskaffelsessum er afløftet, gælder der som formodningsregel, at varevognen ikke er til rådighed til privat kørsel. Hvis der for gulpladebilen foreligger et særligt kørselsmønster, fx usikkerhed omkring anvendelse af 60-dages reglen, ikke andre biler i husstanden til afdækning af private behov, kan SKAT med fremad- 21

22 rettet virkning i op til 12 måneder give pålæg om, at brugeren ved kørselsregnskab skal løfte bevisbyrden for, at der er tale om udelukkende erhvervsmæssig kørsel. Efter udløbet af perioden kan SKAT realitetsbehandle situationen og evt. kræve firmabilbeskatning mv. Beregningsgrundlaget Den skattepligtige værdi af fri bil opgøres til 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger kr. og 20 % af resten. Bilens skattepligtige værdi opgøres dog altid til kr. Den grønne ejerafgift på bilen tillægges den skattepligtige værdi og fra 2013 endda med ekstra 50% oveni. Således tillægges 150% af den grønne ejerafgift til beskatningsgrundlaget. For biler, der på anskaffelsestidspunktet er tre år eller derunder regnet fra første indregistrering, fastsættes beregningsgrundlaget til bilens nyvognspris. Nyvognsprisen er bilens fakturapris inklusive moms, registreringsafgift og leveringsomkostninger, samt normalt registreringspligtigt tilbehør/ekstraudstyr. Ved normalt tilbehør forstås tilbehør, der normalt forekommer i privatejede biler, herunder også fabriksmonteret ekstraudstyr. Derimod skal udgifter til eftermonteret udstyr, der ikke er afgiftsbelagt, ikke medregnes til beregningsgrundlaget. Efter 36 måneder efter indregistreringstidspunket og de efterfølgende år nedsættes beregningsgrundlaget til 75 % af bilens nyvognspris. For biler, der på anskaffelsestidspunktet er over tre år fra første indregistrering, fastsættes beregningsgrundlaget til bilens reelle købspris inklusive moms og eventuelle istandsættelsesudgifter. Ved import, fx fra Tyskland, skal registreringsafgift, hjemtagelsesomkostninger inkl. transport også tillægges. Sale og lease back og ved genetablering af leasingkoncept er der tale om en anskaffelse, når det samlede aftalekoncept inkl. omregistrering og ny forsikringsaftale er baseret på forretningsmæssige realiteter. 22

23 Skifter medarbejderen firmabil i løbet af en måned, beskattes medarbejderen ikke af to firmabiler, men derimod alene af den dyreste af firmabilerne. Tilsvarende vil medarbejderen ikke blive beskattet af værdi af fri bil hele året, såfremt denne kun er til rådighed en del af året. Den skattepligtige værdi beregnes således ud fra antal måneder, hvor bilen har været til rådighed. Har bilen kun været til rådighed en del af en måned, medregnes værdien af fri bil for hele måneden, idet den skattepligtige periode altid udgør 30 dage. Anvendes bilen således ikke i perioden 1/2 5/5, beskattes medarbejderen af værdi af fri bil i 9 måneder. Har medarbejderen alene haft bilen til rådighed i perioden 15/1 3/2, beskattes medarbejderen alene af værdi af fri bil i 1 måned, idet bilen har været til rådighed i mindre end 30 dage, uanset at den er til rådighed i en del af måneden. Egenbetaling Som udgangspunkt skal virksomheden afholde alle driftsudgifter på bilen, herunder benzin. Den skattepligtige værdi kan dog nedsættes, såfremt medarbejderen betaler virksomheden for at få stillet firmabilen til rådighed. Egenbetalingen skal være sket af beskattede midler. Medarbejderens egenbetaling kan omfatte forsikring, benzin og andre udgifter, der indgår som en almindelig driftsomkostning. Det betyder også, at udgifter til brobillet, færgebillet eller parkering ikke kan reducere den skattepligtige værdi af fri bil, idet disse udgifter ikke kan henføres til almindelige driftsomkostninger for bilen. Medarbejderens egenbetaling skal ske direkte til arbejdsgiveren for at udløse nedslag i beskatningen. Tilkaldevagter En medarbejder med tilkaldevagt skal ikke beskattes af værdi af fri bil, selvom firmabilen medtages til den private bopæl uden for normal arbejdstid. Det er dog en betingelse for at undgå beskatning af værdi af fri bil, at tilkaldene sker til uvisse adresser, og at medarbejderens rådighedspligt er reel. Det betyder, at medarbejderen ikke blot ved en opringning til en kollega kan videresende tilkaldet, men har pligt til at møde i rådighedsperioden. Derudover er det et krav, at medarbejderen kan møde udhvilet og ædru. 23

24 Chaufførreglen Som udgangspunkt anses kørsel mellem hjem og arbejde som privat kørsel med den følge, at medarbejderen beskattes af værdi af fri bil, såfremt denne strækning køres. En undtagelse hertil er at chauffører, hvis primære erhverv er at transportere personer, materialer eller værktøj, kan starte og slutte det daglige arbejde ved at køre til og fra hjemmet i firmabilen. Denne regel kan også anvendes selvom det ikke er medarbejderens primære erhverv. Der skal dog være stillet krav om chaufførjob fra arbejdsgivers side. Der er ingen momsfradrag på anskaffelse af personbiler (hvidplade bil), ligesom der heller ikke er momsfradrag for driftsudgifterne på en personbil. Der er dog momsfradrag for udgiften til brobillet over Øresund, forudsat kørslen er erhvervsmæssig. Vælger virksomheden at lease bilen, kan virksomheden opnå 25 % momsfradrag på en del af leasingydelsen. Denne opgøres som 2 % pr. måned i de første tre år af bilens registreringsafgift, og 1 % pr. måned af registreringsafgiften i de efterfølgende år. For at opnå dette fradrag, skal den erhvervsmæssige anvendelse af bilen udgøre mindst 10 %. Derudover kræves det, at bilen leases for mindst seks sammenhængende måneder. Erhvervelse af vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt under 3 tons kan fradrages momsmæssigt, forudsat køretøjet udelukkende anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Det betyder, at køretøjet ikke må anvendes til privat kørsel i så fald, er der ikke fradrag for købsmomsen. Driftsudgifter kan imidlertid fradrages fuldt ud uanset køretøjets anvendelse. Moms på varebiler over 3 tons kan fradrages fuldt ud, hvis bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det gælder både moms af anskaffelsesudgiften samt moms af driftsudgifter vedr. bilen. Split moms ved blandet anvendelse Der er særlige lempelige regler for specialindrettede varevogne. 24

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ:

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ: personalegoder 2012 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. PERSONALEGODER 2008 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Indhold Afsnit 1 Forord 4 Afsnit 2 Generelt om personalegoder 5 2.1 Den skattemæssige behandling

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 4. kvt. 2009 Nye regler

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand!

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Lønmodeller Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Var det noget med et par ekstra feriedage ved juletid? Eller et frikort til golfklubben?

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Page Title Indledning Så er tredje udgave af vores bog om Løngode - beskatning af personalegoder færdig, og aldrig har den været mere relevant end nu. Med den faldende

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere