plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

2

3 Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser på kr. og kr. Administrative bøder ved manglende indberetninger Bruttolønsordninger, ansættelsesretlig aftale om lønomlægning Fordele og muligheder. SKATs betingelser for bruttolønsordninger, gyldig aftale tilknyttet ansættelsesforholdet. Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder A-indkomst og AM-bidrag. B-indkomst. Indberetning til SKAT. Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder Udvalgte emner i hovedtræk, indledt med en alfabetisk oversigt. 3

4 4

5 Indledning Denne udgave er en opdatering af vores publikation om personalegoder om den skatte- og momsmæssige behandling af forskellige goder. I de senere år er især fem forhold væsentligt ændret i forhold til tidligere og har derfor særlig betydning: A) Skattefritagelse for mindre personalegoder, nyt kr. s grundbeløb for skattefrihed (for 2015 på kr.) B) Ophævelse af multimedieskat, nyt koncept for beskatning af telefon, pc-er mv. C) Beskatning af visse sundhedsordninger og -forsikringer D) Ophævelse af skattebegunstigelse for medarbejderaktieordninger. E) Fra 2014 er indeksregulering af satser genindtrådt. A) Fra 2011 er der indført skattefrihed for mindre personalegoder, når summen deraf i løbet af indkomståret inkl. julegaver i naturalier ikke overstiger kr. Hvis grænsen overskrides, har medarbejderen pligt til at selvangive hele beløbet, og arbejdsgiveren har ikke oplysnings/indberetningspligt. Dog er julegaver op til 800 kr. altid skattefri. B) Fra 2012 er multimediebeskatningen ophævet. Der er i et vist omfang indført beskatning af fri telefon og af benyttelse af arbejdsgivers pc-udstyr, og som udgangspunkt af en værdi på kr. Beskatningen skal kun ske, når der foreligger en privat anvendelse, som ikke er bagatelagtig. Den hidtidige beskatning blot medie og/eller opkobling var stillet til rådighed er ophævet. C) Fra 2012 er der indført beskatning af medarbejdere af arbejdsgivers faktiske udgifter til sundhedsordninger. Ved kombinerede pensionsordninger og skadesforsikringsordninger sker beskatningen via forsikringsselskabet, sådan som det også ofte foregår med gruppelivspræmier. 5

6 D) Fra 2012 er skattebegunstigelsen for medarbejderaktier også ved båndlæggelsesordninger ophævet. Dette er sket i forlængelse af ophævelsen af særreglerne for medarbejderobligationsordninger, og fremadrettet er kun nøglepersonsordninger omfattet af særregler. Der er indført lønsumsafgiftspligt for en sådan aflønningsform. E) Fra 2014 er den årlige indeksregulering af alle satser genindtrådt. På midtersiderne har vi som vanligt medtaget et oversigtsskema, som kan udtages, så man har et godt overblik over skat og moms af de enkelte forhold. Publikationen medtager en omtale af de oftest anvendte muligheder og regelsæt, og som er de mest fordelagtige for medarbejdere og for arbejdsgiver. De udvalgte emner og beskrivelser er ikke udtømmende. Kontakt os for analyser, og for mere teknisk betonet rådgivning. Vi håber publikationen giver flere svar end spørgsmål. God fornøjelse RSM plus, Skatteafdelingen, juni 2015 Disclaimer Der tages forbehold for fejl og mangler i vort notat, og notatet bør ikke lægges til grund for dispositioner uden forudgående rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for tab eller handlinger baseret på indholdet ligesom RSM plus ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler. 6

7 Beskatning af personalegoder, omfattede personer og værdiansættelse Beskatning af personalegoder opstår, når godet er modtaget som et led i en ansættelsesaftale eller en aftale om personligt arbejde, er modtaget af et medlem af bestyrelse, råd mv. inkl. medhjælpere, eller er ydet til en hovedaktionær. Visse goder er A-indkomst, fx firmabil, faste bil- eller telefontilskud, betaling af private regninger, telefon, sundhedsbehandlinger, gratialer mv. og andre goder vedrørende direktører, hovedaktionærer m.fl. Andre goder er B-indkomst, fx fribolig til direktører m.fl. Anvendelse af lønomlægning/bruttolønsordning vil oftest bevirke, at skattefriheden bortfalder og at bundfradrag ikke kan opnås. Egenbetaling fra allerede beskattede indtægter fragår som oftest i et beskatningsgrundlag. Goder til tidligere ansatte, fx seniorer, er ikke omtalt. Goder til medarbejderens familie inkl. ægtefælle/samlever fx ledsager på rejse, flere medier til husstanden beskattes hos medarbejderen. Emnet kan opdeles i fem kategorier: 1. Beskatning af markedsværdien 2. Beskatning efter objektive kriterier 3. Bagatelgrænsen med bundfradrag kr. 4. Mindre personalegoder inkl. julegave, når summen for året ikke overstiger kr. 5. Skattefrie personalegoder. Ad 1. Beskatning af markedsværdien Hovedreglen er, at enhver aflønning er skattepligtig, dvs. også den del, som består af andet end kontanter, herunder benyttelse af arbejdsgivers aktiver, sparet privatforbrug. Altså skal personalegoder medregnes ved opgørelse af medarbejderens skattepligtige indkomst. 7

8 Beskatningen sker som hovedregel til markedsværdien. Dette medfører som udgangspunkt ikke den store fordel for medarbejderen, medmindre arbejdsgiveren har indgået en aftale med udbyderen af godet og i den forbindelse opnået en rabat. Rabatten kommer således medarbejderen til gode, idet markedsværdien fastsættes til det beløb, som arbejdsgiveren skal betale for godet. Ad 2. Beskatning efter objektive kriterier og/eller faste satser Er der derimod tale om et personalegode, der beskattes efter en fast sats, består medarbejderens fordel i, at medarbejderen kun bliver beskattet af satsen, som typisk er mindre end markedsværdien. Etablering af en bruttolønsordning kan i særlig grad være attraktiv. Eksempler på personalegoder, der beskattes efter en fast sats er: Fri bil Fri telefon Fri helårsbolig Fri sommerbolig. Ad 3. Bagatelgrænsen med et årligt bundfradrag kr. Modtager medarbejderen arbejdsrelaterede personalegoder, vil medarbejderen kun blive beskattet heraf, såfremt den samlede værdi overstiger bundgrænsen. Det er alene personalegoder, der af arbejdsgiveren er stillet til rådighed på grund af eller til brug for arbejdet, der er omfattet af bagatelgrænsen. Det medfører, at personalegoder, der alene er stillet til rådighed for medarbejderen som følge af medarbejderens eget ønske herom eller primært til privat brug, ikke er omfattet af bagatelgrænsen. Mindre goder kan være omfattet af den nye kr. s grænse. Værdien af personalegoder, omfattet af bagatelgrænsen, skal lægges 8

9 sammen, og overskrider værdien bundgrænsen, skal den samlede værdi medregnes på selvangivelsen. Arbejdsgiveren har ingen pligt til at kontrollere om den samlede værdi overstiger bundgrænsen, og det er således medarbejderen selv, der har pligt til at selvangive værdien, såfremt dette er tilfældet. Arbejdsgiveren har dog indberetningspligt, hvis et enkelt gode overstiger kr. Personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen er eksempelvis: Fri avis til brug for arbejdet Arbejdsgiverbetalt beklædning, eventuelt med logo Mad og drikke i tilfælde af overarbejde GPS og frikort til offentlig befordring, når ydelse er opstået fra arbejdets udførelse Vareprøver fra virksomhedens egen produktion Afholdelse af ferie i forlængelse af forretningsrejser Vaccination af medarbejdere. Ad 4. Mindre personalegoder inkl. julegave, når summen for året ikke overstiger kr. Beskatning sker kun, hvis summen af årets goder fra arbejdsgivere i løbet af året overstiger kr. Skattefri julegave på op til 800 kr. indgår deri men bemærk, at julegaver op til 800 kr. altid er skattefri uanset at grænsen overstiges. EKSEMPEL Julegave 700 kr., andre goder i løbet af året for i alt 500 kr., i alt kr. for året, dvs. julegaven er skattefri, og øvrige goder beskattes med 500 kr. Ved skattepligt skal medarbejderen selvangive det skattepligtige beløb, og arbejdsgiveren har ingen pligt til at føre kontrol/indberette med mindre værdien af det enkelte gode overstiger kr. Hvis et enkelt gode overstiger grænsen, har arbejdsgiveren indberetningspligt for det konkrete gode. 9

10 Personalegoder, der er omfattet af den nye kr. s bagatelgrænse er eksempelvis: Julegaver op til 800 kr. Fribilletter inkl. sponsorbilletter kun til medarbejdere (ikke bestyrelse), og kun fri entre, idet betalt rejse/transport og adgang til servering af mad/drikke ikke indgår (fribilletter er kun en tillægsydelse i en sponsoraftale) Adgang/årskort til svømmehal, museum, zoologisk have mv. Mindre påskønnelser, vin- og blomstergaver Deltagergebyr, forplejning, T-shirt med logo, drikkedunk osv. ved deltagelse i sport mv., fx motionsløb, skovtur for familier Skattepligtig del af sundhedsydelser beskattes fra 2012 fuldt ud, dvs. uafhængig af kr. s grænsen. Ad 5. Skattefrie personalegoder Personalegoder, der er skattefri for medarbejderen, er selvsagt de mest fordelagtige personalegoder for medarbejderen. Skattefrie personalegoder er eksempelvis: Kaffe, te og frugt (der stilles til rådighed på arbejdspladsen) Julefrokost og firmaudflugter Sundhedsordninger målrettet misbrug, arbejdsskader og helbredstjek på arbejdspladsen, når godet tilbydes alle medarbejdere uafhængig af arbejdstid, aldersgruppe mv. Uddannelse herunder egentlig videreuddannelse, fx rejser, gebyrer, bøger og udstyr Personalelån af beskeden størrelse Arbejdsgivers uvæsentlige tilskud til personaleforening inkl. feriehus, kunst og sport mv., når arbejdsgiver ikke opnår en væsentlig og direkte indflydelse i foreningen Almindelig personalepleje, når godet er af uvæsentlig værdi, og ikke er finansieret eller modsvaret af lønomlægning. 10

11 Administrative bøder ved manglende indberetninger En indberetningspligtig der undlader rettidigt at indberette eller genindberette til indkomstregistret, kan ved grov uagtsomhed blive mødt med et krav om betaling af en administrativ bøde. Dette fremgår af skattekontrollovens 14, stk. 2, 3 og 5. Bøden for manglende indberetning af oplysninger om A- eller B- indkomster, forskellige frynsegoder mv. skal udmåles efter en konkret afvejning af omstændighederne ved overtrædelsen og overtrædelsens grovhed. Bøden skal fastsættes på et objektivt grundlag ved at blive gradueret BØDEN PR. FORSEELSE GRADUERES SÅLEDES efter virksomhedens størrelse målt i antallet af ansatte, og udmålt for ANTAL hver overtrædelse, ANSATTE dvs. ved fejl/mangler BØDE I KR. i flere månedsindberetninger 1-4 kan der foreligge et tilsvarende antal forsømmelser mv

12 12

13 Bruttolønsordninger, ansættelsesretlig aftale om lønomlægning Med en bruttolønsordning menes en fleksibel lønpakke mod en nedsættelse af den konkrete bruttoløn. Når en virksomhed indfører fleksible lønpakker, dvs. en lønpakke, der dels består af en fast løn og dels af de personalegoder, som den pågældende medarbejder finder mest attraktive, medfører dette, at medarbejderen opnår en skattemæssig besparelse. Medarbejderen får således udbetalt mere netto, end hvis medarbejderen selv skal betale for de valgte goder. Når der skal træffes valg om, hvilke personalegoder der skal indgå i en bruttolønsordning, er det væsentligt at kende de skattemæssige regler for beskatning heraf. Er personalegodet skattefrit, vil dette give medarbejderen den største skattebesparelse, hvorimod et personalegode, hvor medarbejderen skal beskattes af markedsværdien, ikke har den store skattebesparende værdi for medarbejderen. Det er således alene en fordel at inddrage personalegoder, der er skattefrie eller beskattes lavere end skatten af den løn, lønmodtageren mister ved lønnedgangen. Arbejdsgiveren skal overveje, hvilke personalegoder der skal tilbydes medarbejderne, herunder hvilke omkostninger indførsel af forskellige personalegoder vil betyde for virksomheden, fx ulemper for moms eller for lønsumsafgift. Mange personalegoder kan indføres gennem en bruttolønsordning. Det medfører, at medarbejderens bruttoløn nedsættes med arbejdsgiverens udgift til de pågældende personalegoder. Personalegoder i form af arbejdsgiverbetalt uddannelse, fri bil mv., tog- og buskort især over kortere strækninger er blot nogle eksempler på personalegoder, der indgår i bruttolønsordninger i dag. Der er dog også enkelte personalegoder, der ikke kan indgå i en bruttolønsordning. Skattefri kørsels- og rejsegodtgørelse vil eksempelvis blive skattepligtig, såfremt de indgår i en bruttolønsordning, og det 13

14 bør kritisk overvejes, om sundhedsydelser og pc-udstyr bør medtages, jf. ændrede beskatningsregler. Hvis skattefrihed er betinget af, at et gode udspringer af anvendelse i et vist omfang også i det daglige arbejde, fx computer, bredbånd mv. med opkobling til arbejdsgivers netværk, vil en aftale om lønomlægning for godet give en formodning om privat anvendelse, og beskatning for godet er nærliggende. Betingelser for bruttolønsordningen ansættelsesretlig aftale om lønomlægning En bruttolønsordning bliver normalt anerkendt af skattemyndighederne, når de generelle betingelser alle opfyldes. Der er tale om civilretlig gyldighed for ansættelsesforholdet, kun fremadrettede virkninger og forbud mod modregning i A-indkomst. I detaljeret punktform er de generelle betingelser følgende: Civilretlig gyldighed, dvs. bindende for begge parter, forenelig med arbejdsmarkedslovgivning og individuel kontrakt eller overholdelse af faglige overenskomster for beskæftigelsen Aftalen skal være fremadrettet og kun have fremadrettet virkning, dvs. tidspunkt for indgåelse af aftalen om lønomlægning skal indgås før det tidspunkt, hvor medarbejderen opnår ret til den løn, som berøres af aftalen af lønomlægning Der skal indtræde en reel ændring af sammensætningen af lønnen og dens størrelse, og godet skal reelt stilles til rådighed af arbejdsgiveren, dvs. der må ikke være tale om en konkret dækning af en rent privat udgift med ubeskattede midler Kontantlønsreduktionen skal fordeles over hele lønperioden Lønnedgangen skal påvirke alle løndele, dog er det tilladt at opretholde det hidtidige niveau for pensions- og feriepengeberegning Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat til et bestemt beløb, som ikke er direkte afhængig af medarbejdernes løbende forbrug af godet Arbejdsgiveren skal være ejer af godet eller være kontraktpart, fx leasingtager og ansvarlig i forhold til leverandøren Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen, f.eks. i forbindelse med lønforhandlinger 14

15 Aftalen skal være frivillig indgået mellem arbejdsgiveren og medarbejderen Forbud mod modregning i A-indkomst skal overholdes, og det kræver oftest, -- at godet fx aktivet reelt stilles til rådighed via arbejdsgivers rådighed, -- at lønnedgangen er uafhængig af en varierende udgiftsstørrelse for arbejdsgiver, -- at en afledt økonomisk risiko kan opstå for denne, fx ved medarbejderens fratræden i utide, og ved uventede prisstigninger i aftaleperioden skal byrden udelukkende bæres af arbejdsgiver osv. -- at lønnedgangen har en vis længere varighed oftest mindst 12 måneder, dog kan nyansatte og sæsonarbejdere anvende ordningen -- at lønnedgangen kun fremgår af lønsedlen, hvis den faktiske kontantløn nøje svarer til ansættelseskontrakt og tilhørende allonge. -- Først og fremmest skal der være indgået en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at medarbejderen får stillet de pågældende personalegoder til rådighed gennem en bruttolønsordning. Selvom det lyder meget formalistisk, vil det i praksis betyde, at arbejdsgiveren og medarbejderen ved den årlige lønforhandling bliver enige om, hvilke personalegoder den pågældende medarbejder skal have stillet til rådighed de næste 12 måneder, og at dette sker gennem en bruttolønsordning. Aftalen nedfældes på et stykke papir, der vedlægges medarbejderens kontrakt som en allonge. Det er i dag accepteret af SKAT, at bruttolønsreduktionen fremgår af lønsedlen. Dette har gjort det nemmere at administrere ordningen for arbejdsgiveren. Derudover er det accepteret, at bruttolønsreduktionen ikke har betydning ved beregning af pension og feriepenge. Beregningen af pension og feriepenge kan således foretages ud fra den oprindelige bruttoløn før bruttolønsreduktionen. 15

16 Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder Nedenfor gennemgås den skatte- og momsmæssige behandling af udvalgte personalegoder. Det vil her være muligt at se, hvilke goder, der beskattes af markedsværdien, faste satser, der er omfattet af bagatelgrænsen, eller er skattefrie for medarbejderen. AM-bidrag, indberetning til SKAT, generelle regler for udvalgte personalegoder På selvangivelse/servicebrev rubrik 17 felt 229 samles arbejdsgiverindberetninger af følgende indtægtsarter, som er fritaget for AM-bidrag: Fri helårsbolig Fri lystbåd Fri medielicens Fri sommerbolig i Danmark Goder, hvor grænse på 5.700/1.100 kr. for det enkelte forhold er overskredet, og hvor der derfor er udløst arbejdsgiverindberetningspligt. På selvangivelse rubrik 20 felt 250 (B-indkomst) skal der selvangives følgende indtægtsarter, som er fritaget for AM-bidrag: Værdi af kost og logi Mindre personalegoder, hvis de har en samlet værdi på over kr. Ferierejser, når rejsen er bekostet af arbejdsgiver og i overvejende grad af hensyn til arbejdet, dvs. i praksis, når der er tale om en kombination med en forretningsrejse, og regelsæt med bundgrænse på kr. udløser skattepligt Andre ferierejser til arbejdsgivers markedspris, og uanset den beløbsmæssige værdi Bonuspoint, økonomisk fordel ved udnyttelse Fri sommerbolig når der ikke foreligger en offentlig ejendomsvurdering, fx fri feriebolig i udlandet. 16

17 For 2015 foretages udvalgte indberetninger til eindkomst således: Fri telefon m.m. indberettes såvel i felt 13 som i felt 20, typisk med 216,67 kr./måned (2.600 : 12). Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og behandling skal indberettes såvel i felt 13 som i felt 26. Værdien indberettes til beskatning på det tidspunkt forsikring/ydelse optjenes af medarbejderen, dvs. enten helårligt, hvis ordningen ikke ophører ved fratræden, eller med en forholdsmæssig andel ved hver lønudbetaling, hvis medarbejderen udtræder af ordningen ved fratrædelse. PC mv. med brugsret mod lønnedgang skal beskattes med 50% årligt af nypris, når udstyret leveres efter 29. februar 2012, og indberetningen sker i felt 56 og fordelt på månedlige indberetninger i den periode af året, hvor godet er til rådighed PC mv. med brugsret og uden arbejdsmæssig begrundelse indberettes værdi svarende til markedsleje i felt 55 månedligt og med en forholdsmæssig andel PC mv. til eje indberettes værdi til markedspris i felt 55 på overdragelsestidspunktet Andre personalegoder med bagatelgrænse indberettes i felt 55 (ikke i felt 36 eller felt 38), og kun når det enkelte godes værdi overstiger kr. hhv kr. 17

18 Personalegoder, udvalgte emner i hovedtræk I alfabetisk rækkefølge (se oversigt på midtersiderne) Alarm Stiller arbejdsgiveren alarm til rådighed i medarbejderens private bolig, er værdien heraf skattepligtig for medarbejderen som B-indkomst. Dette gælder såvel installationer, som evt. løbende udgifter, fx til abonnement. Dette gælder uanset begrundelsen for, at godet stilles til rådighed. Det er således ligegyldigt, at alarmen installeres af hensyn til den af arbejdsgiveren betalte hjemmearbejdsplads. Er situationen den, at arbejdsgiveren refunderer medarbejderens private udgifter til alarm, vil der være tale om A-indkomst for medarbejderen. Der er ikke momsfradrag herfor. Hvis det konkret kan påvises, at årsagen til, at virksomheden vil afholde udgiften, er et behov for at beskytte virksomhedens værdier, kan et vist fradrag (delvist efter et skøn) ikke udelukkes. Avis Arbejdsgiverbetalt avis er skattefri for medarbejderen, når avisen primært er til brug for arbejdet og leveres på medarbejderens arbejdsplads. Leveres avisen på den private bopæl, og erstatter avisen et almindeligt avishold i husstanden, er værdien heraf skattepligtigt for medarbejderen. Dette skyldes, at abonnementet anses for en almindelig privat udgift. Værdien af avisen anses herefter for B-indkomst. 18

19 Er der derimod tale om en arbejdsgiverbetalt avis til brug for arbejdet, er værdien heraf omfattet af bagatelgrænsen, selvom avisen erstatter det almindelige avishold i husstanden. Aviser er momsfritaget. Beklædning Arbejdsgiverbetalt beklædning er skattefrit, såfremt beklædningen er nødvendig i forbindelse med medarbejderens udførelse af sit arbejde. Eksempler herpå er uniform, egentlig arbejdstøj, kitler, sikkerhedshjelme, sikkerhedssko, o. lign. Kan den arbejdsgiverbetalte beklædning derimod anvendes til privat brug, bliver medarbejderen beskattet af værdien heraf som B- indkomst. Skjorter, jakker, slips, bukser o. lign. anses for tøj, der ikke udsættes for ekstraordinært slid og ødelæggelse, og som derfor kan tages med hjem og erstatte almindelig privat tøj. Er tøjet synligt påført virksomhedens logo, navn mm, tyder dette på, at arbejdsgiveren har betalt tøjet af hensyn til arbejdets udførelse. Værdien af sådant tøj er omfattet af bagatelgrænsen på kr. Tøj, der anvendes til messer, udstillinger mv., og derfor er indkøbt specielt, og som efter anvendelsen opbevares hos arbejdsgiveren, er ikke skattepligtig for medarbejderen. Virksomheder kan fradrage moms på indkøb af tøj, der er nødvendigt i forbindelse med medarbejderens udførelse af sit arbejde. Virksomheder kan tillige fradrage momsen på øvrige arbejdsgiverbetalte beklædningsgenstande, der synligt er forsynet med virksomhedens logo, navn mm som en reklameudgift. Beklædningsgenstandene må ikke anvendes udenfor arbejdstid, og skal leveres tilbage ved arbejdsforholdets ophør. 19

20 Hvis tøjet ikke skal leveres tilbage, men ellers opfylder ovenstående betingelser, er der ikke fradragsret for købsmomsen ved anskaffelsen af tøjet. Bil Stiller arbejdsgiveren en bil til rådighed, som medarbejderen kan anvende til privat brug, skal medarbejderen beskattes af værdi af fri bil. Det er selve rådigheden over bilen til privat benyttelse, der beskattes, hvorfor omfanget af den private kørsel er underordnet. Rådighed over elbil til benyttelse ved testkørsel ifølge konkret aftale derom udløser firmabilbeskatning. Firmabilbeskatning opretholdes på trods af opmagasinering af en bil hos en forhandler. Dette gælder også, hvis nummerplader deponeres fx hos forsikringsselskabet i nogle vintermåneder. Ønsker medarbejderen ikke at blive beskattet af værdi af fri bil, skal medarbejderen afskære sig fra at anvende bilen privat. Dette gøres ved at udarbejde en skriftlig erklæring om, at bilen ikke er til rådighed for privat benyttelse. Bilen må med andre ord kun være til rådighed til erhvervsmæssig kørsel. Udover en skriftlig erklæring må det anbefales, at bilen afleveres på virksomhedens adresse uden for normal arbejdstid, herunder at bilen ikke parkeres ved den private bopæl. Holder bilen ved den 20

21 private bopæl uden for normal arbejdstid, er der en formodning om, at medarbejderen har bilen til rådighed for privat benyttelse, og skal dermed beskattes af værdi af fri bil. I en sådan situation kan medarbejderen alene undgå beskatning af værdi af fri bil, såfremt der foreligger et korrekt ført kørselsregnskab udvisende udelukkende erhvervsmæssig kørsel. Kørsel mellem hjem og arbejdssted anses som udgangspunkt for privat kørsel. Dette gælder også mellem hjem og skiftende arbejdssteder, hvis strækningen tilbagelægges mere end 60 arbejdsdage i en forudgående periode på 12 måneder uden mindst 60 arbejdsdages afbrydelse inden for 12-måneders perioden. Kørsel mellem hjem og arbejdssted udløser i konkrete situationer ikke firmabilbeskatning. Fritagelse kan kun opnås, når der foreligger en tilstrækkelig klarhed og evt. bevisførelse fx via kørselsregnskab, og følgende forhold kan være omfattet: Kørsel i mindre end 60 arbejdsdage i løbet af 12 måneder Kørsel i max. 25 arbejdsdage om året, når bilen dagen før eller den følgende dag udelukkende skal anvendes til erhvervsmæssig kørsel fx kundebesøg, møde/kursus, kørsel til eller fra lufthavn Når fører er chauffør, og har dette jobindhold som sin primære arbejdsopgave Ved konkret fastlagte tilkaldevagter med en skemalagt rådighedsperiode Anvendelse af specialkøretøjer herunder mindre varevogne med udpræget særindretning, når privat kørsel ikke overstiger km årligt. Når der for gulpladebiler ikke er betalt tillægsafgift (ikke indregistreret til blandet brug, papegøjeplader/mærkningsordning i bagruden) og moms af anskaffelsessum er afløftet, gælder der som formodningsregel, at varevognen ikke er til rådighed til privat kørsel. Hvis der for gulpladebilen foreligger et særligt kørselsmønster, fx usikkerhed omkring anvendelse af 60-dages reglen, ikke andre biler i husstanden til afdækning af private behov, kan SKAT med fremad- 21

22 rettet virkning i op til 12 måneder give pålæg om, at brugeren ved kørselsregnskab skal løfte bevisbyrden for, at der er tale om udelukkende erhvervsmæssig kørsel. Efter udløbet af perioden kan SKAT realitetsbehandle situationen og evt. kræve firmabilbeskatning mv. Beregningsgrundlaget Den skattepligtige værdi af fri bil opgøres til 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger kr. og 20 % af resten. Bilens skattepligtige værdi opgøres dog altid til kr. Den grønne ejerafgift på bilen tillægges den skattepligtige værdi og fra 2013 endda med ekstra 50% oveni. Således tillægges 150% af den grønne ejerafgift til beskatningsgrundlaget. For biler, der på anskaffelsestidspunktet er tre år eller derunder regnet fra første indregistrering, fastsættes beregningsgrundlaget til bilens nyvognspris. Nyvognsprisen er bilens fakturapris inklusive moms, registreringsafgift og leveringsomkostninger, samt normalt registreringspligtigt tilbehør/ekstraudstyr. Ved normalt tilbehør forstås tilbehør, der normalt forekommer i privatejede biler, herunder også fabriksmonteret ekstraudstyr. Derimod skal udgifter til eftermonteret udstyr, der ikke er afgiftsbelagt, ikke medregnes til beregningsgrundlaget. Efter 36 måneder efter indregistreringstidspunket og de efterfølgende år nedsættes beregningsgrundlaget til 75 % af bilens nyvognspris. For biler, der på anskaffelsestidspunktet er over tre år fra første indregistrering, fastsættes beregningsgrundlaget til bilens reelle købspris inklusive moms og eventuelle istandsættelsesudgifter. Ved import, fx fra Tyskland, skal registreringsafgift, hjemtagelsesomkostninger inkl. transport også tillægges. Sale og lease back og ved genetablering af leasingkoncept er der tale om en anskaffelse, når det samlede aftalekoncept inkl. omregistrering og ny forsikringsaftale er baseret på forretningsmæssige realiteter. 22

23 Skifter medarbejderen firmabil i løbet af en måned, beskattes medarbejderen ikke af to firmabiler, men derimod alene af den dyreste af firmabilerne. Tilsvarende vil medarbejderen ikke blive beskattet af værdi af fri bil hele året, såfremt denne kun er til rådighed en del af året. Den skattepligtige værdi beregnes således ud fra antal måneder, hvor bilen har været til rådighed. Har bilen kun været til rådighed en del af en måned, medregnes værdien af fri bil for hele måneden, idet den skattepligtige periode altid udgør 30 dage. Anvendes bilen således ikke i perioden 1/2 5/5, beskattes medarbejderen af værdi af fri bil i 9 måneder. Har medarbejderen alene haft bilen til rådighed i perioden 15/1 3/2, beskattes medarbejderen alene af værdi af fri bil i 1 måned, idet bilen har været til rådighed i mindre end 30 dage, uanset at den er til rådighed i en del af måneden. Egenbetaling Som udgangspunkt skal virksomheden afholde alle driftsudgifter på bilen, herunder benzin. Den skattepligtige værdi kan dog nedsættes, såfremt medarbejderen betaler virksomheden for at få stillet firmabilen til rådighed. Egenbetalingen skal være sket af beskattede midler. Medarbejderens egenbetaling kan omfatte forsikring, benzin og andre udgifter, der indgår som en almindelig driftsomkostning. Det betyder også, at udgifter til brobillet, færgebillet eller parkering ikke kan reducere den skattepligtige værdi af fri bil, idet disse udgifter ikke kan henføres til almindelige driftsomkostninger for bilen. Medarbejderens egenbetaling skal ske direkte til arbejdsgiveren for at udløse nedslag i beskatningen. Tilkaldevagter En medarbejder med tilkaldevagt skal ikke beskattes af værdi af fri bil, selvom firmabilen medtages til den private bopæl uden for normal arbejdstid. Det er dog en betingelse for at undgå beskatning af værdi af fri bil, at tilkaldene sker til uvisse adresser, og at medarbejderens rådighedspligt er reel. Det betyder, at medarbejderen ikke blot ved en opringning til en kollega kan videresende tilkaldet, men har pligt til at møde i rådighedsperioden. Derudover er det et krav, at medarbejderen kan møde udhvilet og ædru. 23

24 Chaufførreglen Som udgangspunkt anses kørsel mellem hjem og arbejde som privat kørsel med den følge, at medarbejderen beskattes af værdi af fri bil, såfremt denne strækning køres. En undtagelse hertil er at chauffører, hvis primære erhverv er at transportere personer, materialer eller værktøj, kan starte og slutte det daglige arbejde ved at køre til og fra hjemmet i firmabilen. Denne regel kan også anvendes selvom det ikke er medarbejderens primære erhverv. Der skal dog være stillet krav om chaufførjob fra arbejdsgivers side. Der er ingen momsfradrag på anskaffelse af personbiler (hvidplade bil), ligesom der heller ikke er momsfradrag for driftsudgifterne på en personbil. Der er dog momsfradrag for udgiften til brobillet over Øresund, forudsat kørslen er erhvervsmæssig. Vælger virksomheden at lease bilen, kan virksomheden opnå 25 % momsfradrag på en del af leasingydelsen. Denne opgøres som 2 % pr. måned i de første tre år af bilens registreringsafgift, og 1 % pr. måned af registreringsafgiften i de efterfølgende år. For at opnå dette fradrag, skal den erhvervsmæssige anvendelse af bilen udgøre mindst 10 %. Derudover kræves det, at bilen leases for mindst seks sammenhængende måneder. Erhvervelse af vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt under 3 tons kan fradrages momsmæssigt, forudsat køretøjet udelukkende anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Det betyder, at køretøjet ikke må anvendes til privat kørsel i så fald, er der ikke fradrag for købsmomsen. Driftsudgifter kan imidlertid fradrages fuldt ud uanset køretøjets anvendelse. Moms på varebiler over 3 tons kan fradrages fuldt ud, hvis bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det gælder både moms af anskaffelsesudgiften samt moms af driftsudgifter vedr. bilen. Split moms ved blandet anvendelse Der er særlige lempelige regler for specialindrettede varevogne. 24

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Page Title Indledning Så er tredje udgave af vores bog om Løngode - beskatning af personalegoder færdig, og aldrig har den været mere relevant end nu. Med den faldende

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere