Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012"

Transkript

1 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Dokumentnr.: side 1

2 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Fakta om undersøgelsen... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 8 Samarbejdet med daginstitutionen/dagplejen... 9 De fysiske rammer...11 Samlet tilfredshed...13 Sammenfatning...14 Baggrundsviden om forældre og børn...16 Dokumentnr.: side 2

3 Indledning I økonomiaftalen fra 2011 blev regeringen og KL enige om at anbefale kommunerne hvert andet år at offentliggøre sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet for dagtilbudsområdet. Der er udviklet et fælleskommunalt koncept med fast spørgeskema. Odder Kommune har fulgt anbefalingerne og anvendt det fælleskommunale koncept. Odder Kommune vil ligeledes følge anbefalingerne omkring offentliggørelsen af resultaterne, så de gøres tilgængelige på Undersøgelsen vil fremover blive gennemført hvert andet år, hvorved det bliver muligt at følge udviklingen i forældrenes tilfredshed med daginstitutioner og dagplejen i Odder Kommune. Spørgsmålene i undersøgelsen er bredt formuleret, og handler eksempelvis om den pædagogiske indsats, samarbejdet med personalet, samarbejdet med daginstitutionen/dagplejen, samt de fysiske rammer. Når man arbejder med kvalitet indenfor den offentlige sektor kan man skelne mellem tre dimensioner af kvalitet: den organisatoriske kvalitet, den faglige kvalitet og den oplevede kvalitet. Organisatorisk kvalitet handler om den måde en given service er organiseret på, mens den faglige kvalitet hænger sammen med om tilbuddet lever op til professionelle faglige standarder. Den oplevede kvalitet er det brugerne, i dette tilfælde forældrene, oplever i mødet med institutionen eller dagplejen. Forældretilfredshed kan kun afspejle det forælder oplever i hverdagen. Forældretilfredshedsundersøgelser er derfor primært egnede til, at sige noget om den oplevede kvalitet, mens de ikke kan sige noget om den faglige eller organisatoriske kvalitet, bortset fra i det omfang den er synlig for forældrene i hverdagen og dermed falder ind under den oplevede kvalitet. Resultaterne af undersøgelsen afrapporteres i nærværende samlede rapport for Odder Kommune. Herudover laves der individuelle rapporter for de enkelte daginstitutioner samt dagplejen som helhed. På denne måde kan daginstitutionerne og dagplejen hver især se, hvad de har været gode til og hvad man kan øge fokus på. Undersøgelsen er en vejledning og et redskab til det videre arbejde i de enkelte daginstitutioner/dagplejen. Undersøgelsen vil blive drøftet i personalegruppen og i forældrebestyrelsen. Metode Denne tilfredshedsundersøgelse er blevet gennemført i samtlige Odder Kommune s daginstitutioner samt dagplejen i perioden 23. april 2012 til 23. maj Alle forældre med børn i daginstitution eller dagpleje har haft mulighed for at svare på undersøgelsen. Besvarelserne er anonyme og er Dokumentnr.: side 3

4 foregået igennem et elektronisk spørgeskema, med ca. 30 spørgsmål, der tog 5-10 minutter at udfylde. Forældrene modtog information om undersøgelsens formål, samt et login til spørgeskemaet. For de forældre, der har vanskeligt ved at læse og forstå dansk har der været tilbud om videotolkning, hvor spørgeskemaet kunne besvares. Ingen forældre har ønsket at benytte dette tilbud. Forældrene er blevet bedt om at foretage deres vurderinger på en skala fra 1-5. Oftest har forældrene skulle vurdere deres tilfredshed på en skala gående fra meget tilfreds til meget utilfreds. Forældrenes svar er efterfølgende blevet kodet med værdierne 1-5, hvor eksempelvis meget tilfreds får 5 point og meget utilfreds får 1 point. Skalaen løber således fra 1-5 med et midtpunkt liggende på 3. Der er modtaget 725 for tilfredshedsundersøgelsen. I rapporten er de viste gennemsnit for tilfredsheden udregnet efter det antal, der har været til det pågældende spørgsmål. Forældre, der har svaret ved ikke eller ikke relevant er således ikke medregnet i gennemsnittet på tilfredsheden. Udregningerne, der ligger bag den viste tilfredshed i figurerne i rapporten er således lavet på baggrund af det antal svar, der konkret har været til det pågældende spørgsmål. I tabellerne under figurerne er det muligt at se hvordan den procentuelle fordeling af alle de afgivne svar har været. Her vil det således blive tydeligt, hvor mange procent af de 725, der har valgt ikke at svare på det pågældende spørgsmål. Odder Kommune har opsagt driftsoverenskomsten med den selvejende institution Parkvejens Børnehave. Da driftsoverenskomsten først udløber med udgangen af 2012 har forældrene til børn i Parkvejens Børnehave også deltaget i undersøgelsen. Da forældrenes tilfredshed kan påvirkes af de forandringer institutionen i øjeblikket er underlagt, har der været særlig opmærksomhed på, hvordan resultaterne fra Parkvejens Børnehave har påvirket det samlede resultat for Odder Kommune. Det viser sig ved en gennemgang, at resultaterne fra Parkvejens Børnehave ikke har en væsentligt påvirkning på det samlede resultat for alle institutioner samt dagplejen i Odder Kommune. Resultaterne fra Parkvejens Børnehave indgår således i det samlede resultat for Odder Kommune uden, at dette skævvrider det samlede resultat. Fakta om undersøgelsen Forældre til 725 børn i Odder Kommune har valgt at svare på undersøgelsen, hvilket giver en samlet svarprocent for Odder Kommune på 54,95 %. Målet for den samlede svarprocent var inden undersøgelsens gennemførelse sat til mindst 60 %. Sammenlignet med andre kommuners svarprocenter på lignende undersøgelser, kan en svarprocent på ca. 55 % dog siges at være tilfredsstillende. Erfaringer fra Aarhus Kommune, der har gennemført forældretilfredshedsundersøgelser siden 2009 viser at systematiske gennemførelser af undersøgelserne hvert andet år har en vis opdragende effekt på forældrene, hvilket medfører en stigende svarprocent. Hertil kommer, at Odder Dokumentnr.: side 4

5 Kommune forventer at udsendelsen af spørgeskemaerne til den næste undersøgelse i 2014 vil ske elektronisk, hvilket vil betyde at det bliver endnu lettere for forældrene at besvare undersøgelsen. Succesmål for tilfredsheden Inden undersøgelsen blev igangsat blev der fastlagt følgende succesmål for tilfredsheden: Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad? Dialogen og samarbejdet mellem dig /jer som forældre og personalet? Hvor tilfreds er du samler set med dit barns dagtilbud? Disse spørgsmål svarer til spørgsmålene nummer 5, 11, 18 i spørgeskemaet. Succesmålet blev lagt på 3,5 på skalaen fra 1-5. Resultatet fra undersøgelsen viser følgende tilfredshed på de udvalgte spørgsmål: Succesmål Succesmål Gennemsnit Afvigelse 5. Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 3,5 4,3 0,8 11. Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 3,5 4,1 0,6 23. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution/dagpleje? 3,5 4,3 0,8 Undersøgelsen viser at institutionerne i Odder Kommune samlet ligger væsentligt over gennemsnittet på 3,0 og at institutionerne og dagplejen på alle tre udvalgte spørgsmål ligger over det fastsatte succesmål. Den pædagogiske indsats Figur 1 viser forældrenes samlede tilfredshed i forhold til de spørgsmål, der indgår i temaet om den pædagogiske indsats. Som det ses i figuren er forældrene mest tilfredse med personalets evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade samt i forhold til personalets omsorg for børnene. Disse spørgsmål topper med en tilfredshed på henholdsvis 4,34 og 4,28 på skalaen fra 1-5. Dokumentnr.: side 5

6 Disse to resultater udgør samtidig nogle af de højeste scorer i undersøgelsen. I forhold til den pædagogiske indsats er den laveste tilfredsheds score på 4,04 i forhold til personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene. Selvom denne score er den lavest i kategorien omkring den pædagogiske indsats er der stadig tale om en meget høj score på forældretilfredsheden, der ligger væsentligt over gennemsnittet. Figur1 - Den pædagogiske indsats 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 1. Aktiviteterne i dagligdagen 2. Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 3. Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4. Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 5. Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 6. Personalets engagement i hverdagen 7. Personalets omsorg for dit barn 8. Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 9. Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 10. Personalets generelle pædagogiske indsats 4,09 4,18 4,09 4,11 4,34 4,10 4,28 4,04 4,06 4,09 Tabel 1 nedenfor viser den procentuelle opdeling af tilfredsheden for den pædagogiske indsats. Her er forældrenes tilfredshed delt op, så det er muligt at se hvor mange procent, der har svaret på skalaen fra meget tilfreds til meget utilfreds. I tabel 1 er det mest interessante resultat spørgsmål 9, som vedrører personalets indsats for at skabe kontakt mellem børnene. Her ses det højeste antal forældre, der er hverken tilfredse eller utilfredse ligesom dette spørgsmål også har det højeste antal forældre, der svarer ved ikke/ikke relevant. Dokumentnr.: side 6

7 Dette kan skyldes at det kan være vanskeligt for den enkelte forælder at vurdere personalets konkrete indsats på dette område, da det ofte vil foregå i løbet af dagen, hvor forældrene ikke er til stede i institutionen. Dette til trods er 73,1 % af de adspurgte forældre meget tilfredse eller tilfredse med personalets indsats for at skabe kontakt mellem børnene. Tabel 1- Den pædagogiske indsats Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant 1. Aktiviteterne i dagligdagen 37,1% 43,4% 12,6% 4,3% 2,2% 0,4% 2. Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 39,0% 43,4% 11,3% 3,6% 1,0% 1,7% 3. Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 33,4% 41,0% 17,5% 2,8% 0,7% 4,7% 4. Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 36,0% 42,8% 13,9% 3,7% 1,2% 2,3% 5. Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 51,7% 35,3% 8,8% 2,6% 1,1% 0,4% 6. Personalets engagement i hverdagen 41,7% 36,0% 14,8% 5,0% 2,2% 0,4% 7. Personalets omsorg for dit barn 45,9% 40,0% 10,2% 2,8% 0,8% 0,3% 8. Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 32,1% 37,9% 16,7% 4,3% 1,0% 8,0% 9. Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 32,3% 40,8% 17,9% 2,8% 1,1% 5,1% Dokumentnr.: side 7

8 10. Personalets generelle pædagogiske indsats 36,1% 43,9% 12,6% 4,4% 1,9% 1,1% Samarbejdet med personalet Figur 2 viser den gennemsnitlige tilfredshed med forældrenes samarbejde med personalet på en skala fra 1-5. Højest ligger forældrenes tilfredshed med personalets modtagelse af forældre og barn ved aflevering i institutionen/dagplejen med en score på 4,22. Lavest ligger forældrenes tilfredshed med dialogen og samarbejdet mellem forældre og personale med en score på 4,14. Der er dog tale om høje tilfredshedsscorer væsentligt over middel, med meget marginale udsving i forhold til hinanden. Figur 2- Samarbejdet med personalet 1,00 2,00 3,00 4,00 5, Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 12. Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 13. Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 14. Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,14 4,15 4,22 4,20 Tabel 2 på næste side viser den procentuelle opdeling af tilfredsheden på de enkelte spørgsmål. Tallene viser en meget stabil fordeling af forældrenes tilfredshed i forhold til spørgsmålene omkring samarbejdet med personalet, hvor 81,3 % og 83 % af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet med personalet. Fordelingen på de øvrige svarkategorier er ligeledes ensartet på de 4 spørgsmål i kategorien. Dokumentnr.: side 8

9 Tabel 2 - Samarbejdet med personalet Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant 11. Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 40,1% 41,2% 12,4% 4,6% 1,5% 0,1% 12. Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 39,9% 40,8% 12,8% 3,2% 2,1% 1,2% 13. Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 45,7% 38,2% 10,1% 4,6% 1,4% 0,1% 14. Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 44,1% 38,9% 11,2% 4,3% 1,4% 0,1% Samarbejdet med daginstitutionen/dagplejen I dette afsnit vurderer forældrene deres tilfredshed med deres eget samarbejde med daginstitutionen/dagplejen. Dette er den mest dramatiske spørgsmålskategori i undersøgelsen, idet vi her finder både de to laveste og de to højeste scorer i undersøgelsen. Dokumentnr.: side 9

10 Figur 3 - Samarbejdet med daginstitutionen/dagplejen 1,00 2,00 3,00 4,00 5, I hvor høj grad har du en klar opfattelse af pasningstilbuddets forventninger til dig? 3, Hvor ofte deltager en fra husstanden i arrangementer afholdt af daginstitutionen/dagplejen? 4, Hvor ofte sørger du for at de praktiske ting omkring dit barn er i orden? (Madpakke, skiftetøj, overtøj til årstiden osv.) 18. Læser du informationen fra daginstitutionen/dagplejen? 4,64 4, Hvor ofte bruger du BørneIntra? 2,75 Figur 3 viser den højeste score i undersøgelsen på spørgsmålet om forældrenes egen vurdering af hvor ofte de sørger for at de praktiske ting omkring barnet er i orden (eksempelvis madpakke, skiftetøj, overtøj til årstiden osv.) Her vurderer forældrene at de sørger for dette med en score på 4,78 ud af 5 mulige. I tabel 3 på næste side kan det ses, at 98, 6 % af forældrene svarer at de altid eller ofte sørger for dette. Det er således samlet set kun er 1,4 % af forældrene, der svarer, at de kun sørger for dette jævnligt, sjældent, aldrig eller svarer ved ikke/ikke relevant Den næsthøjeste score i undersøgelsen er på 4,64 ud af 5 mulige og findes på spørgsmålet om hvor ofte forældrene læser information fra daginstitutionen/dagplejen. I tabel 3 kan ses at 94,2 % af forældrene svarer, at de altid eller ofte læser information læser information fra daginstitutionen/dagplejen. Det betyder at kun 5,8 % af forældrene svarer jævnligt, sjældent, aldrig samt ved ikke/ikke relevant til hvor ofte de læser information fra daginstitutionen/dagplejen. De to laveste scorer i undersøgelsen findes også i kategorien omkring forældrenes samarbejde med daginstitutionen/dagplejen. Den laveste score er i forhold til forældrenes brug af Børneintra med 2,75 ud af 5 mulige. Dette er en del under gennemsnittet på 3,0 og det eneste spørgsmål i undersøgelsen der ligger med en score under 3,5. I tabel3 ses det at 6,9 % af forældrene svarer ved ikke/ikke relevant, sjældent eller aldrig til hvor ofte de bruger Børneintra. Dokumentnr.: side 10

11 Den næstlaveste score i undersøgelsen findes på spørgsmålet om i hvor høj grad forældrene har en klar opfattelse afpasningstilbuddets forventning til dem. Her er scoren på 3,75 ud af 5 mulige. I tabel 3 ses det at kun 62,7 % af forældrene mener, at de i meget høj grad eller i høj grad har en klar opfattelse af dagpasningstilbuddets forventninger til dem som forældre. 15. I hvor høj grad har du en klar opfattelse af pasningstilbuddets forventninger til dig? 16. Hvor ofte deltager en fra husstanden i arrangementer afholdt af daginstitutionen/dagplejen? 17. Hvor ofte sørger du for at de praktiske ting omkring dit barn er i orden? (Madpakke, skiftetøj, overtøj til årstiden osv.) Tabel 3 Samarbejdet med daginstitutionen/dagplejen I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant 18,5% 44,2% 28,7% 4,0% 2,0% 2,5% Altid Ofte Jævnligt Sjældent Aldrig Ved ikke/ikke relevant 42,9% 39,3% 8,4% 5,1% 1,7% 2,6% 78,9% 19,7% 0,8% 0,3% 0,0% 0,3% 18. Læser du informationen fra daginstitutionen/dagplejen? 70,2% 24,0% 4,7% 0,8% 0,0% 0,3% Dagligt Ofte Jævnligt Sjældent Aldrig Ved ikke/ikke relevant 19. Hvor ofte bruger du BørneIntra? 3,9% 28,4% 20,8% 20,6% 19,4% 6,9% De fysiske rammer Figur 4 viser forældrenes tilfredshed med de fysiske rammer i daginstitutionen/dagplejen. Her vurderes både på oplevelsen af de indendørs- og udendørs rammer samt på indeklimaet. Dokumentnr.: side 11

12 De fysiske rammer 1,00 2,00 3,00 4,00 5, De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 3, De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 4, Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold, rengøringsstandard og lugt) 4,01 I figur 4 ses det at forældrenes tilfredshed med de fysiske rammer indendørs i form af legetøj, lokaler, inventar, plads m.v. får den tredje laveste score i undersøgelsen med 3,96 ud af 5 mulige. I tabel 4 kan det ses at dette resultat dækker over at en relativt større gruppe af forældrene på 15,3 % svarer at de er hverken tilfredse eller utilfredse med de fysiske rammer indendørs. Således er 76, 9 % af forældrene meget tilfredse eller tilfredse med de fysiske rammer indendørs. Det kan dog bemærkes, at de udendørs faciliteter i form af legeplads og lignende får dog en noget højere score end de indendørs rammer. Forældrene scorer tilfredsheden med de udendørs faciliteter til 4,19 ud af 5 mulige. I tabel 4 ses det, at dette resultat primært skyldes, at væsentligt flere forældre, hele 42,8 % svarer, at de er meget tilfredse med de udendørs faciliteter end det var tilfældet i forhold til de indendørs rammer, hvor kun 28,1 % af forældrene var meget tilfredse. Tabel 4- De fysiske rammer Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant 20. De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 28,1% 48,8% 15,3% 6,6% 1,1% 0,0% Dokumentnr.: side 12

13 21. De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 42,8% 41,5% 9,7% 4,0% 1,9% 0,1% 22. Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold, rengøringsstandard og lugt) 31,4% 44,8% 16,3% 4,8% 1,4% 1,2% Samlet tilfredshed Nedenfor viser figur 5 forældrenes samlede tilfredshed med daginstitutionen/dagplejen. Dette spørgsmål scores med 4,29 ud af 5 mulige og får dermed den tredje højeste score i undersøgelsen. Figur 5 - Samlet tilfredshed 1,00 2,00 3,00 4,00 5, Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution/dagpleje? 4,29 Tabel 5- Samlet tilfredshed Meget tilfreds tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ikke relevant 23. Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution/dagpleje? 49,0% 37,1% 8,3% 4,0% 1,4% 0,3% Dokumentnr.: side 13

14 I tabel 5 ses det at hele 86,1 % af forældrene en enten meget tilfredse eller tilfredse med deres barns daginstitution/dagpleje. De 5,4 % af forældrene, der har svaret at de var utilfredse med barnets daginstitution/dagpleje blev i undersøgelsen bedt om at uddybe deres utilfredshed. Tabel 6 viser hvordan de forældre, der var utilfredse med barnets daginstitution/dagpleje har uddybet deres utilfredshed. Tabel 6- Ved utilfredshed Barnets manglende trivsel Den pædagogiske indsats Samarbejdet med pædagogerne Ønsker ikke at besvare spørgsmålet Notér andet 23a. Hvad er den primære årsag til utilfredsheden? 5,1% 53,8% 7,7% 5,1% 28,2% 39 Ja Nej Ønsker ikke at oplyse 23b. Har du snakket om det med din daglige leder? 61,5% 28,2% 10,3% 39 23c. Har du overvejet at skifte institution? 76,9% 12,8% 10,3% 39 Den primære årsag til forældrenes utilfredshed viser sig at være den pædagogiske indsats. 53,8 % af de forældre, der har svaret, at de var utilfreds eller meget utilfreds med deres barns daginstitution/dagpleje, angiver dette som årsagen til deres utilfredshed. 28,2 % af forældrene har valgt at notere andre grunde til deres utilfredshed med barnets daginstitution/dagpleje. Det skal bemærkes, at det samlede antal forældre, der har tilkendegivet at de er utilfredse med barnets institution/dagpleje udgør 39 ud af de 325, der er afgivet. 61, 5 % af de utilfredse forældre har talt med den daglige leder om problemet og 76,9 % har overvejet at skifte institution. Sammenfatning Forældretilfredshedsundersøgelsen i Odder Kommune 2012 viser samlet set en meget høj tilfredshed med daginstitutionerne/dagplejen i Odder Kommune. Dokumentnr.: side 14

15 Det eneste spørgsmål i undersøgelsen, der får en score under gennemsnittet på 3,0 er spørgsmålet om brugen af Børneintra. Børneintra er et IT system, hvormed forældrene og institutionerne kan kommunikerer digitalt ligesom det igennem en årrække har været tilfældet på skoleområdet med Skoleintra. Børneintra er relativt nyt for institutionerne i Odder Kommune. En forklaring på den lavere score kan derfor være, at udrulningen af Børneintra endnu ikke er fuldt gennemført i Odder Kommune. Herudover skrævvrides spørgsmålet af at dagplejen blot har implementeret en samlet hjemmeside og ikke et fuldt Børneintra. Forældre i dagplejen vil således i langt højere grad svare, at de aldrig bruger Børneintra eller ikke finder spørgsmålet relevant. I de individuelle institutionsrapporter vil det for daginstitutionerne blive tydeligere hvordan forældrene bruger Børneintra i den enkelte institution. Den næst laveste score i undersøgelsen er på 3,75 for spørgsmål 15, som omhandler forældrenes opfattelse af pasningstilbuddets forventninger til forældrene. Dette er bemærkelsesværdigt da de to højeste scorer i undersøgelsen omhandler forældrenes egen vurdering af i hvor høj grad de sørger for de praktiske ting omkring barnet samt i hvor høj grad de læser information fra institutionen /dagplejen. Når forældrene alligevel tilkendegiver, at de ikke har en klar opfattelse af institutionens/dagplejens forventninger til dem bør dette afklares nærmere. Det er muligt, at den information, som forældrene modtager, ikke er tilstrækkelig fyldestgørende eller, at måden informationen formidles på kan forbedres. Igennem arbejdet med de konkrete rapporter for de enkelte institutioner/dagplejen har man mulighed for at gå nærmere ind i dette arbejde. Da forældrene generelt giver udtryk for en høj tilfredshed i forhold til samarbejdet med personalet, bør dette give institutionerne/dagplejen et godt udgangspunkt for at forbedre tilfredsheden på dette område. Bortset fra ovenstående to spørgsmål, er det kun spørgsmålet om tilfredsheden med de fysiske rammer i institutionen/dagplejen, der har en score på 3,96 og dermed en score på under 4 ud af 5 mulige. Alle øvrige spørgsmål i undersøgelsen har en forældretilfredshed på mere end 4 ud af 5 mulige point. Udover de høje scorer på forældrenes evne til at sørge for, at de praktiske ting i forhold til børnene er i orden samt forældrenes læsning af information fra daginstitutionen/dagplejen viser undersøgelsen, at der er størst tilfredshed med Personalets evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade (4,34) Den samlede oplevelse af barnets daginstitution/dagpleje (4,29) Personalets omsorg for børnene (4,28) De succesmål, der er opsat inden undersøgelsen er i høj grad blevet opnået og mere til. For alle tre spørgsmål ligger tilfredsheden på omkring 0,5-1 point over det fastsatte mål. Fremadrettet kan der arbejdes videre med implementeringen af Børneintra samt forventningsafstemning med forældrene. Dokumentnr.: side 15

16 Baggrundsviden om forældre og børn Da Odder Kommune har valgt at anvende det fælleskommunalt udviklede koncept for forældretilfredshedsundersøgelsen, betyder det at der er en række baggrundsspørgsmål, som er obligatoriske at medtage i undersøgelsen. Når Odder Kommune afrapporterer sine data for forældretilfredsheden til den fælleskommunale dataopsamling, bliver det muligt på landsplan at lave forskellige former for statistik, herunder at analysere på mulige årsagssammenhænge i forhold til forældrenes tilfredshed. Odder Kommune laver ikke selv analyser af årsagssammenhængene, hvor baggrundsinformationen anvendes. Resultaterne af baggrundsspørgsmålene til forældrene afrapporteres nedenfor i tabel 6. Tabel 6 Baggrundsoplysninger om forældre og børn 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år +7 år 24. Hvad er barnets alder 3,4% 10,5% 12,8% 21,8% 18,5% 23,9% 8,7% 0,4% 725 Dreng Pige 25. Hvad er barnets køn? 51,8% 48,2% Hvilket sprog taler I mest derhjemme? 27. Hvor længe har dit barn været indskrevet i daginstitutionen/dagplejen? Dansk Andet sprog 97,0% 3,0% måneder eller kortere tid 7-11 måneder 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7 år eller længere tid 16,0% 16,5% 39,8% 23,1% 4,4% 0,1% 723 Samboende/ gift Enlig 28. Hvad er din civilstand? 93,8% 6,2% Hvad er din alder? (hele år) år år +40 år 0,6% 86,9% 12,6% 716 Dokumentnr.: side 16

17 30. Hvad er din højest fuldførte uddannelse Folkeskole, mellemskoleeksamen eller real-eksamen EFG/HG/Teknisk skole (1-årig ungdomsuddannelse) Studentereksamen, HF, HHX, HTX(2-3 årig ungdomsuddannelse) Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse, under 3 års varighed Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 års varighed Lang videregående uddannelse, 5 år eller mere Anden uddannelse 0,8% 0,7% 4,8% 24,2% 8,5% 40,4% 19,0% 1,5% 715 Dokumentnr.: side 17

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7 Samarbejdet

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Dokumentnr.: 727-2014-135878 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TJÆRBYVEJENS VUGGESTUE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens Vuggestue baseret på i alt 26 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% Antal besvarelser: 2.759 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 58,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Dec. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Carl Nielsen Skolen Antal besvarelser: 56 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet Endelig udgave 1-11-212 1. Undervisningen 2 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2012

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2012 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet November 2012 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg boerneogungeomraedet@frederiksberg.dk 2012/0005170 Forsidefoto : Børne-

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er

Læs mere

Den pædagogiske indsats

Den pædagogiske indsats De Hvor følgende tilfreds er spørgsmål du med: omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds/utilfre Hverken Utilfreds utilfreds Meget Ved ikke/ikke relevant Aktiviteterne

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Viborgvej Antal besvarelser: Svarprocent: 75.9% FORÆLDRETILFREDSHED 2011 OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Aarhus Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

Fællesrådet for dagtilbud

Fællesrådet for dagtilbud FREDERICIA X Blad nr. 1 Emne for mødet: Møde med Børne- og Ungdomsudvalget og formænd for forældreråd og formænd/medlemmer for forældrebestyrelser i kommunale og selvejende daginstitutioner samt den kommunale

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 61 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 77% Skanderborgvej beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 77% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

Støtteindsatser i Randers Kommune. Tabelrapport

Støtteindsatser i Randers Kommune. Tabelrapport Støtteindsatser i Randers Kommune Tabelrapport 2014 Støtteindsatser i Randers Kommune Tabelrapport 2014 Støtteindsatser i Randers Kommune 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 131 Svarprocent: 96 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at få input til at fastholde og videreudvikle kvaliteten i

Formålet med undersøgelsen er at få input til at fastholde og videreudvikle kvaliteten i Statusnotat til bestyrelsesmøde d. 6. april 2010 vedrørende Tilfredshed Studentertilfredshed på UCN Undersøgelse gennemført I det sene efterår 2009 blev 5.500 studerende (fordelt på 25 grunduddannelser)

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 77,2%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 77,2% beelser: 385 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 77,2% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året.

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 14.4.2016 Evaluering april 2016 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som påvirker

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Tilsynsnotat Dagplejen

Tilsynsnotat Dagplejen Tilsynsnotat Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene og den måde,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 15-16 I foråret 2016 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Temamøde om kvalitetsaftaler og tilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet Børne- og Skoleudvalgets udvalgsmøde den 13.

Temamøde om kvalitetsaftaler og tilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet Børne- og Skoleudvalgets udvalgsmøde den 13. Temamøde om kvalitetsaftaler og tilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet Børne- og Skoleudvalgets udvalgsmøde den 13. april 2015 1 Dagsorden Kvalitetsaftaler på dagtilbudsområdet Hvordan er processen

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Antal besvarelser: 614 Skole Svarprocent: 85% BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelse Skole Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden februar - marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen. Januar 2007. NIRAS Konsulenterne A/S

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen. Januar 2007. NIRAS Konsulenterne A/S Gentofte Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen Januar 2007 NIRAS Konsulenterne A/S 1. Indledning Skole og Fritid i Gentofte Kommune har bedt NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Esbjerg Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Antal besvarelser: 502 Svarprocent: 84% BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelse Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden februar - marts gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Retningslinjer for antal og placering af lukkedage Med udgangspunkt i Børne- og ungdomsudvalgets beslutning af 17.12.2008 ( http://www.kk.dk/edoc/b%c3%b8rne-

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere