Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune"

Transkript

1 CVR nr.:

2 Årsregnskab Samsø Kommune i Forord Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i. Der gøres status i form af årets økonomiske resultat og kommunens økonomiske stilling. Ved vedtagelse af budget, var der lagt snævre rammer for kommunens økonomi. Det var en naturlig følge af aftalen om kommunernes økonomi for mellem KL og regeringen, hvor der blev fastsat et loft for kommunernes serviceydelser under ét. Kommunernes overskridelse af det aftalte udgiftsniveau kan udløse et regeringsindgreb med økonomiske sanktioner. Positivt er det, at Samsø som øvrige kommuner, har overholdt budgettet for kommunens serviceudgifter, og at det betingede bloktilskud derfor forbliver i kommunen. Regnskab er et regnskab stort set i balance på driftssiden. Udgifter til anlæg har dog været 2,5 mio. kr. højere end der var budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes forskydninger til tilskudsmidler. Med disse ord vil jeg sige tak til både medarbejdere og politikere for deres indsats i. Med ønsket om en god læselyst henviser jeg til Årsrapport med bilag, hvor du kan læse mere om regnskabets tal og bemærkninger. Årsrapport med tilhørende bilagsmateriale fremlægges på kommunens bibliotek og i Borgerservice på Rådhuset. Materialet er samtidig tilgængeligt på kommunens hjemmeside Jørn C. Nissen Borgmester

3 Årsregnskab Samsø Kommune ii Indholdsfortegnelse FORORD I INDHOLDSFORTEGNELSE II KOMMUNEOPLYSNINGER 1 BERETNINGER 2 LEDELSENS PÅTEGNING 2 REVISIONSPÅTEGNING 3 LEDELSENS BERETNING 4 AKTIVITETER 4 ØKONOMISKE RESULTATER 5 GENERELLE BEMÆRKNINGER 6 REGNSKAB 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 8 REGNSKABSOPGØRELSER 11 REGNSKABSOPGØRELSE 11 RESULTATOPGØRELSE 12 FINANSOVERSIGT 13 ANLÆGSREGNSKABER 13 BALANCE PR GARANTIFORPLIGTELSER 16 NOTER 17

4 Kommuneoplysninger Kommune Samsø Kommune Søtofte Samsø CVR nr.: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Borgmester Kommunalbestyrelse Direktion Revision Jørn C. Nissen (Konservative) Jørn C. Nissen (Konservative) Per Urban Olsen (Konservative) Carsten Bruun (Venstre) Erik Wennergaard Rasmussen (Venstre) Henrik Kjær (Venstre) Erling Sundstrøm (Venstre) Per Søgaard (Venstre) Marcel Meijer (Socialdemokratiet) Inge Dorthe E. Larsen (Fælleslisten Samsø) Ulla Holm (Socialistisk Folkeparti) Anja Madsen (Socialistisk Folkeparti) Kommunaldirektør Anders J. Jørgensen Driftsforvaltningschef Alice Steenor Deloitte Arosgaarden Åboulevarden Aarhus C

5 Årsregnskab Samsø Kommune 2 Beretninger Ledelsens Påtegning Økonomiudvalget har den 21. maj 2013 aflagt årsregnskab for for Samsø Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet med tilhørende bilag bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse i Økonomi og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt årets økonomiske resultat. Endvidere anser vi de transaktioner, der er afspejlet i årsregnskabet som værende i overensstemmelse med de love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underlæggende dispositioner er gennemført under skyldig økonomisk hensynstagen. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Samsø Kommune, den 28. maj 2013 Jørn C. Nissen Borgmester Anders J. Jørgensen Kommunaldirektør

6 Årsregnskab Samsø Kommune 3 Revisionspåtegning

7 Årsregnskab Samsø Kommune 4 Ledelsens Beretning Aktiviteter Generelt I har Kommunen igangsat væsentlige tiltag for at forbedre infrastrukturen for øen. På Jyllandsruten er der gennemført et udbud som resulterede i, at en enig Kommunalbestyrelse har besluttet at etablere et kommunalt rederi samt investere i en ny færge. På Sjællandsruten har der været intense forhandlinger med Transportministeriet for at omlægge ruten til Ballen og bygge en fuldstændig ny færgehavn et arbejde som er på vej til at bære frugt. Ved årsstart har Kommunen også hjemtaget Jobcenteret, som før indgik i det forpligtende samarbejde med Århus Kommune. Der blev ansat en ny leder og i løbet af året har ledelsen fokuseret på at forbedre beskæftigelsesindsatsen og dermed økonomien, selvom krisen kan mærkes mere tydeligt end før. Kommunens eneste folkeskole har i investeret et væsentligt beløb til en øget anvendelse af IT i undervisningen, installeret bl.a. projektorer i alle klasseværelser og indkøbt mange bærbare computere til eleverne. I har der også været åbningen af Øens nye Ungested i splinternye lokaler i tilknytning til idrætshallen. Dette er allerede en stor succes. I har der også været stor fokus på at nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger. Kommunen støtter op om Samsø Energiakademis målsætning m.h.t. at gøre øen fossilfri. I den forbindelse er der ligeledes anskaffet 8 elbiler i kommunens hjemmepleje. Endvidere har Kommunen i løbet af året implementeret et nyt økonomisystem som med virkning fra regnskabsår 2013 er gået i drift og forventes i højere grad at imødegå nutidens krav om økonomistyring. Anlægsinvesteringer Kommunen er i gang med et stort fritidsprojekt 3 projektet, til glæde for både borgere og turister. Etape 1, som primært har været ombygning af idrætshallen i Tranebjerg med nye lokaler til øens skytter og fitnesscenter samt etablering af et decideret ungested, er blevet afsluttet i, mens der også har været opstart af 3 projekt Etape 2, vedr. et kombibibliotek. Den største del af 3 projektet finansieres gennem kvalitetsfondsmidler og andre tilskudsmidler. Kommunen har stået for projektet, men har kun i mindre grad selv investeret midler i projektet ved i at optage et mindre lån. Yderligere er der i stor stil blevet investeret i solceller, som er blevet installeret på flere kommunale bygninger. Derudover er den udvendige ombygning af Rosens Hus og Plads afsluttet i. Den smukke plads i hjertet af Tranebjerg blev festligt indviet i maj måned. For også at kunne færdiggøre huset indvendigt er det nødvendigt at opnå flere tilsagn fra fonde.

8 Årsregnskab Samsø Kommune 5 Anlægsregnskaber i det kommende år Samsø Kommune forventer følgende investeringer på anlægssiden i det kommende år: Ny færge Ny færgehavn ved Ballen samt tilhørende vejanlæg Rosens Hus 3 Projekt etape 2 og 3 Harpesdal ombygning af affaldscenter Økonomiske resultater Regnskabsresultatet Samsø Kommune opnåede et acceptabelt regnskabsresultat og generelt er vurderingen, at der på de fleste driftsområder, har været tilfredsstillende opfyldelse af de politiske indsatsmål. Både politisk og blandt kommunens ledere og medarbejdere arbejdes der for at opfylde de fastlagte mål for alle kommunens driftsenheder indenfor det afsatte budget. Samsø Kommune kommer ud af regnskabsåret med et udgiftsbaseret overskud efter forsyningsvirksomheder og finansielle poster på ca kr. mod det korrigeret budgets forventede overskud på kr., hvilket må siges at være tilfredsstillende på så stort et budget. En nærmere forklaring af de mere detaljerede afvigelser på i alt fremføres i næste afsnit om generelle bemærkninger. Forventet udvikling I 2013 og 2014 forventes det, at der skal foretages en række væsentlige besparelser inden for kommunen med henblik på at opnå balance mellem indtægter og udgifter samtidig med, at der fortsat skal ske en stram økonomisk styring inden for både drift og anlæg. I løbet af 2013 og 2014 er det også nødvendigt at fokusere på færgefart. I forlængelse af beslutningen om etablering af et kommunalt rederi samt nybygning af færge på Jyllandsruten ligger der mange opgaver og beslutninger med vidtrækkende konsekvenser forude. Endvidere gennemfører Kommunen en VVM undersøgelse med henblik på at kunne etablere en ny færgehavn syd for Ballen, såfremt alle aftaler mellem det fremtidige rederi på Sjællandsruten, Transportministeriet og Samsø Kommune bliver indgået som forventet.

9 Årsregnskab Samsø Kommune 6 Generelle Bemærkninger Drift Regnskabet viser, at der er anvendt ca. 1,5 mio. kr. mindre på drift i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fremkommer hovedsageligt ved overskud på de fleste decentrale afdelinger, herunder et større overskud ved skolen. Derudover er der et større overskud af rent teknisk karakter vedr. driftsregnskabet fra Plejecenteret Kildemosen grundet i, at huslejeindtægter fra beboerne konteres på driften, imedens udgifter til rente og afdrag bogføres under finansielle poster. I har der igen været underskud i Familieafdelingen vedr. det specialiserede børneog voksenområde samt ved Hjemmeplejen. De afsatte budgetpuljer er næsten anvendt fuldt ud; hovedsageligt vedr. for nye børnesager, som er opstået i løbet af. En fyldestgørende oplistning af driftsresultaterne for de enkelte kommunale afdelinger og områder er angivet i overførslerne, som findes i bilagsdelen til regnskabet. Anlæg Anton Rosens Hus og Plads: 3 Projekt: Ballen Færgehavn: Mårup Havn: Tag til Rumlepotten: Der er i bogført yderligere udgifter til anlægsprojektet på 641 t.kr. til Rosens Hus, Plads og områdefornyelse, mens der samtidig er bogført tilskudsmidler på ca. 3 mio. kr. til projektet. Projektet forventes afsluttet formentlig senest i 2015 Der er bogført udgifter vedr. 3 projektet i på 4,5 mio. kr. og indtægter på kr. Samlet set har der været udgifter på 10,8 mio. kr. siden projektets start i Anlægsprojektet er påbegyndt i og Kommunen har afholdt de første projekteringsudgifter på kr. Anlægsprojektet vedr. sejlerstuen er afsluttet i. I 2009 blev der givet en bevilling på kr., men på grund af indtægter til anlægget i 2011 og, viser anlægsregnskabet et overskud på kr. i forhold til den budgetlagte kommunale medfinansiering, da der kunne opnås flere tilskudsmidler end oprindelig forventet. Anlægsprojektet er afsluttet i. Der blev givet en anlægsbevilling på kr. i 2011, og det samlede regnskab viser udgifter på kr.

10 Årsregnskab Samsø Kommune 7 Finansielle Poster Der er i afdraget 3,8 mio. kr. på lån, mens der netto har været renteudgifter på 2,5 mio. kr., hvilket er ca. 1,2 mio. kr. mere end budgetlagt, men skal ses i lyset af tidligere anført forklaring omkring overskud vedr. driftsregnskabet for Kildemosen, der skal anvendes til dækning af udgifter til rente og afdrag. Samlet set har Kommunen pr langsigtet gæld på 158,5 mio. kr., hvoraf 55 mio. kr.er gæld vedr. ældreboliger. Samtidig har Kommunen 31,8 mio. kr. tilgodehavende fra Samsø Spildevand. På baggrund af de afholdte låneberettigede udgifter fra regnskabsåret har Kommunen optaget et nyt lån på 4,5 mio. kr. som er indtægtsbogført i supplementsperioden og indgår dermed i regnskabet. Forsyningsvirksomheder Regnskabet viser et overskud på 1,2 mio. kr. fra forsyningsvirksomheder, hvilket er bedre end det korrigeret budgettet på 1,3 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er dels en ikke forbrugt anlægsbevilling og dels en højere indtjening, hvilket vil blive reguleret fremover da dette brugerfinansierede område skal hvile i sig selv. Kassebeholdning Kommunens likvide beholdninger pr udgør 13,3 mio. kr.

11 Årsregnskab Samsø Kommune 8 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner. Principper for indregning og måling Indtægter og udgifter driftsføres som hovedregel i det regnskabsår, hvor de leveres uden hensynstagen til, hvornår de betales eller forbruges. Skatter og tilskud driftsføres dog først på det tidspunkt, hvor de afregnes. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse eller fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt, med mindre de er undtaget herfra. Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fremgå organisationen, og forpligtelses værdi kan måles pålideligt, med mindre de er undtaget herfra. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges og som be eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. For en række aktiver og forpligtelser er indregning dog frivillig om end de måtte opfylde ovenstående kriterier. Sådanne aktiver og forpligtelser er ikke medtaget i regnskabet. Resultatopgørelsen Der er udarbejdet regnskabsopgørelse, som viser årets resultat opdelt på drift og anlæg, som er fordelt ud på udvalgene. Yderligere vises resultatet fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område og det takstfinansierede område. Samtidig er der udarbejdet en resultatopgørelse, som viser nettotal for hovedkonti. Den viser altså resultatet for både drift og anlæg med modregning af refusioner. Begge disse opgørelser er udgiftsbaseret. Skatter og tilskud; indtægtsføres på betalingstidspunktet. Hovedkonti; indeholder løn, køb af varer og tjenesteydelser, overførsler, afskrivninger samt indtægter der er medgået til, eller er resultat af, målopfyldelsen på de enkelte hovedkonti. Balancen Balancen er udarbejdet efter de faste formkrav, som er fastlagt af Budget og Regnskabssystemet for kommuner. Balancen er omkostningsbaseret og viser kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo for regnskabsåret. Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over kr. måles til kostpris med fradrag på akkumulerede af og

12 Årsregnskab Samsø Kommune 9 nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde og anlæg under udførelse. Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. samt ikke operationelle anlægsaktiver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke. Grunde og bygninger til videresalg optages i balancen til kostpris. Såfremt der afholdes omkostninger til forbedringer, herunder omkostninger til byggemodning, tillægges disse til kostprisen. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivitet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Kostprisen for finansielt leasede aktiver er den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ejendomme erhvervet før måles til den offentlige ejendomsvurdering pr med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger efter denne dato. For øvrige aktiver erhvervet efter er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til genanskaffelsestidspunktet og fratrukket akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Grunde Bygninger Tekniske anlæg Maskiner, transportmidler, specialudstyr mv. Inventar, it udstyr mv. Afskrives ikke år år 5 15 år 3 10 år Aktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen, men afskrives ikke. Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandele i noterede organisationer måles til dagsværdi. Kapitalandele i ikke noterede organisationer (f.eks. kommunale fællesskaber) indregnes og måles efter den indre værdi metode (equity metoden). Kapitalandele i balancen måles til den forholdsmæssige andel af organisationens regnskabsmæssige indre værdi. Tilgodehavender hos Landsbyggefonden måles til dagsværdien, der er sat lig 0 kr., da indskuddet er rente og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Disse tilgodehavender indgår i fortegnelsen over eventualrettigheder. Langfristede tilgodehavender måles til kursværdien pr. statusdagen, og gæld i udenlandsk valuta måles til kursværdien pr. statusdagen. Immaterielle anlægsaktiver: Investeringer i systemudvikling, visse softwareudgifter, patenter og licenser med en brugstid over et år og erhvervet mod vederlag over kr. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen. Der foretages lineare afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid, der er 3 5 år.

13 Årsregnskab Samsø Kommune 10 Periodeafgrænsningsposter (aktiver); indregnes under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgræsningsposter måles til nominel værdi. Andre værdipapirer og kapitalandele: Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Egenkapitalen; inddeles i taksfinansieret egenkapital (forsyningsvirksomheder), selvejende institutioners egenkapital og skattefinansieret egenkapital inkl. balancekonto. Hensatte forpligtelser; omfatter forventede omkostninger til tjenestemandspensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsafdækket. Andre forpligtelser noteoplyses. Prioritetsgæld; måles til nominel værdi. Leasingforpligtelser; vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi. Andre finansielle forpligtelser; indregnes til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter (passiver); indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til nominel værdi.

14 Årsregnskab Samsø Kommune 11 Regnskabsopgørelser Regnskabsopgørelse Opr. Budget Korrigeret Budget Regnskab Regnskab 2011 Tilskud og udligning Skatteindtægter Indtægter i alt Økonomiudvalg Social og kulturudvalg Udvalg for teknik og miljø Driftsudgifter i alt Finansielle poster Resultat af ordinær Driftsvirksomhed Økonomiudvalg Social og kulturudvalg Udvalg for teknik og miljø Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Resultat af det skattefinansierede område Drift forsyningsvirksomheder Anlæg forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomheder Årets resultat

15 Årsregnskab Samsø Kommune 12 Resultatopgørelse Opr. Korrigeret Regnskab Regnskab Budget Budget 2011 Note Tilskud og udligning Skatteindtægter Indtægter i alt Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Resultat før forsyningsvirksomheder og finansielle poster Forsyningsvirksomheder Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

16 Årsregnskab Samsø Kommune 13 Finansoversigt Opr. Budget Korrigeret Budget Regnskab Regnskab 2011 Resultat i alt Optagne lån Tilgang af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Ændring af kortfristet tilgodehavender og gæld, samt langfristet tilgodehavender (Øvrige finansforskydninger) Anvendelse af likvide aktiver Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver Ændring af likvide aktiver Anlægsregnskaber Fortegnelse over afsluttede anlægsregnskaber År Sted Anlægsbrev (netto) Regnskab (netto) Godkendt KB 2009 Mårup Havn Sejlerstue Renovering; Søtofte Tag til Rumlepotten Oversigt over igangværende anlægsregnskaber 2008 Områdefornyelse Tranebjerg/ Rosens Hus/ Rosens Plads/ Langgade Harpesdal Ombygning af affaldscenter Projekt

17 Årsregnskab Samsø Kommune 14 Balance pr Balance pr AKTIVER Note Grunde og brygninger Tekniske anlæg og maskiner Inventar m.v Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Langfristede tilgodehavender hos forsyningsvirksomheder Langfristede tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Fysiske anlæg til salg Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

18 Årsregnskab Samsø Kommune 15 Balance pr PASSIVER Note Skattefinansieret egenkapital (inkl. Balancekonto) Donationer Forsyningsvirksomheder Egenkapital i alt Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Lån til ældreboliger (plejecenter) Prioritetsgæld Leasingforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

19 Årsregnskab Samsø Kommune 16 Garantiforpligtelser Låntager Realkredit Danmark ÅR Oprindelig Garanti Restgæld Midtjysk Boligselskab (1+2), matr. nr. 9 AQ Tranebjerg , ,27 Midtjysk Boligselskab (7+8), matr. Nr.9 AQ Tranebjerg , ,13 Samsø ældreboligselskab, matr. nr. 1 LV Tranebjerg , ,59 Midtjysk Boligselskab (1+2), matr. nr. 14 P Onsbjerg 1988/ , ,46 Nykredit NRGi Lokalvarme A/S (Halmvarmeværk) ,00 0,00 Region Midtjylland Samsø Museum , ,00 Samsø Økomuseum , ,26 Samsø Økomuseum , ,00 Samsø Efterskole , ,00 Samsø Efterskole , ,00 LR Realkredit Samsø Ældreboligselskab matr.nr. 1 DD Tranebjerg , ,00 BRF Kredit Skoleparken, Brundby, matr.nr. 10o , ,03 Skoleparken, Brundby, matr.nr. 10o , ,85 Skoleparken, Brundby, matr.nr. 10o , ,61 Kommune Kredit NRGi Lokalvarme A/S (Nordby Fjernvarmeværk) ,00 0,00 NRGi Lokalvarme A/S , ,00 Onsbjerg Fjernvarme , ,70 Samsø Vedvarende Energi , ,33 Samsø Vedvarende Energi , ,03 Ballen Brundby fjernvarmeværk , ,32 Samsø Spildevand A/S , ,20 Samsø Energiakademi , ,00 Udbetaling Danmark (solidarisk) , ,36 Garantier vedr. tilslutningsbidrag til spildevandsanlæg 0,00 I alt ,14 1 Restlån er omlagt i

20 Årsregnskab Samsø Kommune 17 Noter 1. Tilskud og udligning Opr. Budget Regnskab Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regioner Særlige tilskud Udligningsmoms 317 I alt Skatter Opr. Budget Regnskab Kommunal og amtkommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålagt visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter I alt Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger Opr. Budget Regnskab Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse 3 87 Redningsberedskab I alt Transport og infrastruktur Opr. Budget Regnskab Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne I alt

21 Årsregnskab Samsø Kommune Undervisning og kultur Opr. Budget Regnskab Folkeskoler Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I alt Sundhedsområdet Opr. Budget Regnskab Sundhedsudgifter I alt Sociale opgaver og beskæftigelse Opr. Budget Regnskab Central Refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensionister og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål I alt Fælles udgifter og administration Opr. Budget Regnskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer I alt Forsyningsvirksomheder Opr. Budget Regnskab Affaldshåndtering I alt

22 Årsregnskab Samsø Kommune Finansielle indtægter Opr. Budget Regnskab Likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender 53 1 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder I alt Finansielle omkostninger Opr. Budget Regnskab Kurstab og kursgevinster Renter af langfristet gæld I alt Lønomkostninger Opr. Budget Regnskab Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder 5 89 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Administration I alt Afstemning mellem det udgiftsbaserede regnskab og bevillinger på udvalgsniveau Økonomiudvalget Social og kultur udvalg Udvalg for teknik og miljø i alt Tilskud Skatter Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Administration Forsyningsvirksomheder Renteindtægter Renteudgifter Resultat i følge resultatopgørelse

23 Årsregnskab Samsø Kommune Materielle anlægsaktiver Grunde pg bygninger til videresalg Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Inventar mv. Anlæg under udførelse t.kr. Kostpris tilgang Salg Afgang Kostpris Af og nedskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførsel ved afgang Af og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi I regnskabsmæssig værdi indgår: Finansielt leasede aktiver Langfristede tilgodehavender hos forsyningsvirksomheder Samsø Spildevand A/S Renovation I alt Langfristede tilgodehavender Udlån til beboerindskudslån Indskud i Landbyggefonden m.v. 456 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v I alt Fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til videresalg er optaget til kostpriser. Der er optaget t.kr. i omkostningsregnskabet, hvilket består af grunde i Tranebjerg. 18. Andre værdipapirer og kapitalandele Pantebreve Aktier og andelsbeviser i alt

24 Årsregnskab Samsø Kommune Hensatte forpligtelser Tjenestemandsforpligtelse I alt Anden gæld Kirkelige skatter Skyldige feriepenge Kortfristet gæld til leverandører Mellemregningskonti Mellemregning mellem regnskabsår I alt

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 213 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Økonomisk overblik 8 Kommunens årsregnskab 213

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere