Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune"

Transkript

1 CVR nr.:

2 Årsregnskab Samsø Kommune i Forord Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i. Der gøres status i form af årets økonomiske resultat og kommunens økonomiske stilling. Ved vedtagelse af budget, var der lagt snævre rammer for kommunens økonomi. Det var en naturlig følge af aftalen om kommunernes økonomi for mellem KL og regeringen, hvor der blev fastsat et loft for kommunernes serviceydelser under ét. Kommunernes overskridelse af det aftalte udgiftsniveau kan udløse et regeringsindgreb med økonomiske sanktioner. Positivt er det, at Samsø som øvrige kommuner, har overholdt budgettet for kommunens serviceudgifter, og at det betingede bloktilskud derfor forbliver i kommunen. Regnskab er et regnskab stort set i balance på driftssiden. Udgifter til anlæg har dog været 2,5 mio. kr. højere end der var budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes forskydninger til tilskudsmidler. Med disse ord vil jeg sige tak til både medarbejdere og politikere for deres indsats i. Med ønsket om en god læselyst henviser jeg til Årsrapport med bilag, hvor du kan læse mere om regnskabets tal og bemærkninger. Årsrapport med tilhørende bilagsmateriale fremlægges på kommunens bibliotek og i Borgerservice på Rådhuset. Materialet er samtidig tilgængeligt på kommunens hjemmeside Jørn C. Nissen Borgmester

3 Årsregnskab Samsø Kommune ii Indholdsfortegnelse FORORD I INDHOLDSFORTEGNELSE II KOMMUNEOPLYSNINGER 1 BERETNINGER 2 LEDELSENS PÅTEGNING 2 REVISIONSPÅTEGNING 3 LEDELSENS BERETNING 4 AKTIVITETER 4 ØKONOMISKE RESULTATER 5 GENERELLE BEMÆRKNINGER 6 REGNSKAB 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 8 REGNSKABSOPGØRELSER 11 REGNSKABSOPGØRELSE 11 RESULTATOPGØRELSE 12 FINANSOVERSIGT 13 ANLÆGSREGNSKABER 13 BALANCE PR GARANTIFORPLIGTELSER 16 NOTER 17

4 Kommuneoplysninger Kommune Samsø Kommune Søtofte Samsø CVR nr.: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Borgmester Kommunalbestyrelse Direktion Revision Jørn C. Nissen (Konservative) Jørn C. Nissen (Konservative) Per Urban Olsen (Konservative) Carsten Bruun (Venstre) Erik Wennergaard Rasmussen (Venstre) Henrik Kjær (Venstre) Erling Sundstrøm (Venstre) Per Søgaard (Venstre) Marcel Meijer (Socialdemokratiet) Inge Dorthe E. Larsen (Fælleslisten Samsø) Ulla Holm (Socialistisk Folkeparti) Anja Madsen (Socialistisk Folkeparti) Kommunaldirektør Anders J. Jørgensen Driftsforvaltningschef Alice Steenor Deloitte Arosgaarden Åboulevarden Aarhus C

5 Årsregnskab Samsø Kommune 2 Beretninger Ledelsens Påtegning Økonomiudvalget har den 21. maj 2013 aflagt årsregnskab for for Samsø Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet med tilhørende bilag bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse i Økonomi og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt årets økonomiske resultat. Endvidere anser vi de transaktioner, der er afspejlet i årsregnskabet som værende i overensstemmelse med de love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underlæggende dispositioner er gennemført under skyldig økonomisk hensynstagen. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Samsø Kommune, den 28. maj 2013 Jørn C. Nissen Borgmester Anders J. Jørgensen Kommunaldirektør

6 Årsregnskab Samsø Kommune 3 Revisionspåtegning

7 Årsregnskab Samsø Kommune 4 Ledelsens Beretning Aktiviteter Generelt I har Kommunen igangsat væsentlige tiltag for at forbedre infrastrukturen for øen. På Jyllandsruten er der gennemført et udbud som resulterede i, at en enig Kommunalbestyrelse har besluttet at etablere et kommunalt rederi samt investere i en ny færge. På Sjællandsruten har der været intense forhandlinger med Transportministeriet for at omlægge ruten til Ballen og bygge en fuldstændig ny færgehavn et arbejde som er på vej til at bære frugt. Ved årsstart har Kommunen også hjemtaget Jobcenteret, som før indgik i det forpligtende samarbejde med Århus Kommune. Der blev ansat en ny leder og i løbet af året har ledelsen fokuseret på at forbedre beskæftigelsesindsatsen og dermed økonomien, selvom krisen kan mærkes mere tydeligt end før. Kommunens eneste folkeskole har i investeret et væsentligt beløb til en øget anvendelse af IT i undervisningen, installeret bl.a. projektorer i alle klasseværelser og indkøbt mange bærbare computere til eleverne. I har der også været åbningen af Øens nye Ungested i splinternye lokaler i tilknytning til idrætshallen. Dette er allerede en stor succes. I har der også været stor fokus på at nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger. Kommunen støtter op om Samsø Energiakademis målsætning m.h.t. at gøre øen fossilfri. I den forbindelse er der ligeledes anskaffet 8 elbiler i kommunens hjemmepleje. Endvidere har Kommunen i løbet af året implementeret et nyt økonomisystem som med virkning fra regnskabsår 2013 er gået i drift og forventes i højere grad at imødegå nutidens krav om økonomistyring. Anlægsinvesteringer Kommunen er i gang med et stort fritidsprojekt 3 projektet, til glæde for både borgere og turister. Etape 1, som primært har været ombygning af idrætshallen i Tranebjerg med nye lokaler til øens skytter og fitnesscenter samt etablering af et decideret ungested, er blevet afsluttet i, mens der også har været opstart af 3 projekt Etape 2, vedr. et kombibibliotek. Den største del af 3 projektet finansieres gennem kvalitetsfondsmidler og andre tilskudsmidler. Kommunen har stået for projektet, men har kun i mindre grad selv investeret midler i projektet ved i at optage et mindre lån. Yderligere er der i stor stil blevet investeret i solceller, som er blevet installeret på flere kommunale bygninger. Derudover er den udvendige ombygning af Rosens Hus og Plads afsluttet i. Den smukke plads i hjertet af Tranebjerg blev festligt indviet i maj måned. For også at kunne færdiggøre huset indvendigt er det nødvendigt at opnå flere tilsagn fra fonde.

8 Årsregnskab Samsø Kommune 5 Anlægsregnskaber i det kommende år Samsø Kommune forventer følgende investeringer på anlægssiden i det kommende år: Ny færge Ny færgehavn ved Ballen samt tilhørende vejanlæg Rosens Hus 3 Projekt etape 2 og 3 Harpesdal ombygning af affaldscenter Økonomiske resultater Regnskabsresultatet Samsø Kommune opnåede et acceptabelt regnskabsresultat og generelt er vurderingen, at der på de fleste driftsområder, har været tilfredsstillende opfyldelse af de politiske indsatsmål. Både politisk og blandt kommunens ledere og medarbejdere arbejdes der for at opfylde de fastlagte mål for alle kommunens driftsenheder indenfor det afsatte budget. Samsø Kommune kommer ud af regnskabsåret med et udgiftsbaseret overskud efter forsyningsvirksomheder og finansielle poster på ca kr. mod det korrigeret budgets forventede overskud på kr., hvilket må siges at være tilfredsstillende på så stort et budget. En nærmere forklaring af de mere detaljerede afvigelser på i alt fremføres i næste afsnit om generelle bemærkninger. Forventet udvikling I 2013 og 2014 forventes det, at der skal foretages en række væsentlige besparelser inden for kommunen med henblik på at opnå balance mellem indtægter og udgifter samtidig med, at der fortsat skal ske en stram økonomisk styring inden for både drift og anlæg. I løbet af 2013 og 2014 er det også nødvendigt at fokusere på færgefart. I forlængelse af beslutningen om etablering af et kommunalt rederi samt nybygning af færge på Jyllandsruten ligger der mange opgaver og beslutninger med vidtrækkende konsekvenser forude. Endvidere gennemfører Kommunen en VVM undersøgelse med henblik på at kunne etablere en ny færgehavn syd for Ballen, såfremt alle aftaler mellem det fremtidige rederi på Sjællandsruten, Transportministeriet og Samsø Kommune bliver indgået som forventet.

9 Årsregnskab Samsø Kommune 6 Generelle Bemærkninger Drift Regnskabet viser, at der er anvendt ca. 1,5 mio. kr. mindre på drift i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fremkommer hovedsageligt ved overskud på de fleste decentrale afdelinger, herunder et større overskud ved skolen. Derudover er der et større overskud af rent teknisk karakter vedr. driftsregnskabet fra Plejecenteret Kildemosen grundet i, at huslejeindtægter fra beboerne konteres på driften, imedens udgifter til rente og afdrag bogføres under finansielle poster. I har der igen været underskud i Familieafdelingen vedr. det specialiserede børneog voksenområde samt ved Hjemmeplejen. De afsatte budgetpuljer er næsten anvendt fuldt ud; hovedsageligt vedr. for nye børnesager, som er opstået i løbet af. En fyldestgørende oplistning af driftsresultaterne for de enkelte kommunale afdelinger og områder er angivet i overførslerne, som findes i bilagsdelen til regnskabet. Anlæg Anton Rosens Hus og Plads: 3 Projekt: Ballen Færgehavn: Mårup Havn: Tag til Rumlepotten: Der er i bogført yderligere udgifter til anlægsprojektet på 641 t.kr. til Rosens Hus, Plads og områdefornyelse, mens der samtidig er bogført tilskudsmidler på ca. 3 mio. kr. til projektet. Projektet forventes afsluttet formentlig senest i 2015 Der er bogført udgifter vedr. 3 projektet i på 4,5 mio. kr. og indtægter på kr. Samlet set har der været udgifter på 10,8 mio. kr. siden projektets start i Anlægsprojektet er påbegyndt i og Kommunen har afholdt de første projekteringsudgifter på kr. Anlægsprojektet vedr. sejlerstuen er afsluttet i. I 2009 blev der givet en bevilling på kr., men på grund af indtægter til anlægget i 2011 og, viser anlægsregnskabet et overskud på kr. i forhold til den budgetlagte kommunale medfinansiering, da der kunne opnås flere tilskudsmidler end oprindelig forventet. Anlægsprojektet er afsluttet i. Der blev givet en anlægsbevilling på kr. i 2011, og det samlede regnskab viser udgifter på kr.

10 Årsregnskab Samsø Kommune 7 Finansielle Poster Der er i afdraget 3,8 mio. kr. på lån, mens der netto har været renteudgifter på 2,5 mio. kr., hvilket er ca. 1,2 mio. kr. mere end budgetlagt, men skal ses i lyset af tidligere anført forklaring omkring overskud vedr. driftsregnskabet for Kildemosen, der skal anvendes til dækning af udgifter til rente og afdrag. Samlet set har Kommunen pr langsigtet gæld på 158,5 mio. kr., hvoraf 55 mio. kr.er gæld vedr. ældreboliger. Samtidig har Kommunen 31,8 mio. kr. tilgodehavende fra Samsø Spildevand. På baggrund af de afholdte låneberettigede udgifter fra regnskabsåret har Kommunen optaget et nyt lån på 4,5 mio. kr. som er indtægtsbogført i supplementsperioden og indgår dermed i regnskabet. Forsyningsvirksomheder Regnskabet viser et overskud på 1,2 mio. kr. fra forsyningsvirksomheder, hvilket er bedre end det korrigeret budgettet på 1,3 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er dels en ikke forbrugt anlægsbevilling og dels en højere indtjening, hvilket vil blive reguleret fremover da dette brugerfinansierede område skal hvile i sig selv. Kassebeholdning Kommunens likvide beholdninger pr udgør 13,3 mio. kr.

11 Årsregnskab Samsø Kommune 8 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner. Principper for indregning og måling Indtægter og udgifter driftsføres som hovedregel i det regnskabsår, hvor de leveres uden hensynstagen til, hvornår de betales eller forbruges. Skatter og tilskud driftsføres dog først på det tidspunkt, hvor de afregnes. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse eller fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt, med mindre de er undtaget herfra. Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fremgå organisationen, og forpligtelses værdi kan måles pålideligt, med mindre de er undtaget herfra. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges og som be eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. For en række aktiver og forpligtelser er indregning dog frivillig om end de måtte opfylde ovenstående kriterier. Sådanne aktiver og forpligtelser er ikke medtaget i regnskabet. Resultatopgørelsen Der er udarbejdet regnskabsopgørelse, som viser årets resultat opdelt på drift og anlæg, som er fordelt ud på udvalgene. Yderligere vises resultatet fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område og det takstfinansierede område. Samtidig er der udarbejdet en resultatopgørelse, som viser nettotal for hovedkonti. Den viser altså resultatet for både drift og anlæg med modregning af refusioner. Begge disse opgørelser er udgiftsbaseret. Skatter og tilskud; indtægtsføres på betalingstidspunktet. Hovedkonti; indeholder løn, køb af varer og tjenesteydelser, overførsler, afskrivninger samt indtægter der er medgået til, eller er resultat af, målopfyldelsen på de enkelte hovedkonti. Balancen Balancen er udarbejdet efter de faste formkrav, som er fastlagt af Budget og Regnskabssystemet for kommuner. Balancen er omkostningsbaseret og viser kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo for regnskabsåret. Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over kr. måles til kostpris med fradrag på akkumulerede af og

12 Årsregnskab Samsø Kommune 9 nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde og anlæg under udførelse. Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. samt ikke operationelle anlægsaktiver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke. Grunde og bygninger til videresalg optages i balancen til kostpris. Såfremt der afholdes omkostninger til forbedringer, herunder omkostninger til byggemodning, tillægges disse til kostprisen. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivitet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Kostprisen for finansielt leasede aktiver er den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ejendomme erhvervet før måles til den offentlige ejendomsvurdering pr med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger efter denne dato. For øvrige aktiver erhvervet efter er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til genanskaffelsestidspunktet og fratrukket akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Grunde Bygninger Tekniske anlæg Maskiner, transportmidler, specialudstyr mv. Inventar, it udstyr mv. Afskrives ikke år år 5 15 år 3 10 år Aktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen, men afskrives ikke. Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandele i noterede organisationer måles til dagsværdi. Kapitalandele i ikke noterede organisationer (f.eks. kommunale fællesskaber) indregnes og måles efter den indre værdi metode (equity metoden). Kapitalandele i balancen måles til den forholdsmæssige andel af organisationens regnskabsmæssige indre værdi. Tilgodehavender hos Landsbyggefonden måles til dagsværdien, der er sat lig 0 kr., da indskuddet er rente og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Disse tilgodehavender indgår i fortegnelsen over eventualrettigheder. Langfristede tilgodehavender måles til kursværdien pr. statusdagen, og gæld i udenlandsk valuta måles til kursværdien pr. statusdagen. Immaterielle anlægsaktiver: Investeringer i systemudvikling, visse softwareudgifter, patenter og licenser med en brugstid over et år og erhvervet mod vederlag over kr. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen. Der foretages lineare afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid, der er 3 5 år.

13 Årsregnskab Samsø Kommune 10 Periodeafgrænsningsposter (aktiver); indregnes under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgræsningsposter måles til nominel værdi. Andre værdipapirer og kapitalandele: Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Egenkapitalen; inddeles i taksfinansieret egenkapital (forsyningsvirksomheder), selvejende institutioners egenkapital og skattefinansieret egenkapital inkl. balancekonto. Hensatte forpligtelser; omfatter forventede omkostninger til tjenestemandspensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsafdækket. Andre forpligtelser noteoplyses. Prioritetsgæld; måles til nominel værdi. Leasingforpligtelser; vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi. Andre finansielle forpligtelser; indregnes til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter (passiver); indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til nominel værdi.

14 Årsregnskab Samsø Kommune 11 Regnskabsopgørelser Regnskabsopgørelse Opr. Budget Korrigeret Budget Regnskab Regnskab 2011 Tilskud og udligning Skatteindtægter Indtægter i alt Økonomiudvalg Social og kulturudvalg Udvalg for teknik og miljø Driftsudgifter i alt Finansielle poster Resultat af ordinær Driftsvirksomhed Økonomiudvalg Social og kulturudvalg Udvalg for teknik og miljø Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Resultat af det skattefinansierede område Drift forsyningsvirksomheder Anlæg forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomheder Årets resultat

15 Årsregnskab Samsø Kommune 12 Resultatopgørelse Opr. Korrigeret Regnskab Regnskab Budget Budget 2011 Note Tilskud og udligning Skatteindtægter Indtægter i alt Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Resultat før forsyningsvirksomheder og finansielle poster Forsyningsvirksomheder Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

16 Årsregnskab Samsø Kommune 13 Finansoversigt Opr. Budget Korrigeret Budget Regnskab Regnskab 2011 Resultat i alt Optagne lån Tilgang af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Ændring af kortfristet tilgodehavender og gæld, samt langfristet tilgodehavender (Øvrige finansforskydninger) Anvendelse af likvide aktiver Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver Ændring af likvide aktiver Anlægsregnskaber Fortegnelse over afsluttede anlægsregnskaber År Sted Anlægsbrev (netto) Regnskab (netto) Godkendt KB 2009 Mårup Havn Sejlerstue Renovering; Søtofte Tag til Rumlepotten Oversigt over igangværende anlægsregnskaber 2008 Områdefornyelse Tranebjerg/ Rosens Hus/ Rosens Plads/ Langgade Harpesdal Ombygning af affaldscenter Projekt

17 Årsregnskab Samsø Kommune 14 Balance pr Balance pr AKTIVER Note Grunde og brygninger Tekniske anlæg og maskiner Inventar m.v Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Langfristede tilgodehavender hos forsyningsvirksomheder Langfristede tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Fysiske anlæg til salg Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

18 Årsregnskab Samsø Kommune 15 Balance pr PASSIVER Note Skattefinansieret egenkapital (inkl. Balancekonto) Donationer Forsyningsvirksomheder Egenkapital i alt Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Lån til ældreboliger (plejecenter) Prioritetsgæld Leasingforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

19 Årsregnskab Samsø Kommune 16 Garantiforpligtelser Låntager Realkredit Danmark ÅR Oprindelig Garanti Restgæld Midtjysk Boligselskab (1+2), matr. nr. 9 AQ Tranebjerg , ,27 Midtjysk Boligselskab (7+8), matr. Nr.9 AQ Tranebjerg , ,13 Samsø ældreboligselskab, matr. nr. 1 LV Tranebjerg , ,59 Midtjysk Boligselskab (1+2), matr. nr. 14 P Onsbjerg 1988/ , ,46 Nykredit NRGi Lokalvarme A/S (Halmvarmeværk) ,00 0,00 Region Midtjylland Samsø Museum , ,00 Samsø Økomuseum , ,26 Samsø Økomuseum , ,00 Samsø Efterskole , ,00 Samsø Efterskole , ,00 LR Realkredit Samsø Ældreboligselskab matr.nr. 1 DD Tranebjerg , ,00 BRF Kredit Skoleparken, Brundby, matr.nr. 10o , ,03 Skoleparken, Brundby, matr.nr. 10o , ,85 Skoleparken, Brundby, matr.nr. 10o , ,61 Kommune Kredit NRGi Lokalvarme A/S (Nordby Fjernvarmeværk) ,00 0,00 NRGi Lokalvarme A/S , ,00 Onsbjerg Fjernvarme , ,70 Samsø Vedvarende Energi , ,33 Samsø Vedvarende Energi , ,03 Ballen Brundby fjernvarmeværk , ,32 Samsø Spildevand A/S , ,20 Samsø Energiakademi , ,00 Udbetaling Danmark (solidarisk) , ,36 Garantier vedr. tilslutningsbidrag til spildevandsanlæg 0,00 I alt ,14 1 Restlån er omlagt i

20 Årsregnskab Samsø Kommune 17 Noter 1. Tilskud og udligning Opr. Budget Regnskab Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regioner Særlige tilskud Udligningsmoms 317 I alt Skatter Opr. Budget Regnskab Kommunal og amtkommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålagt visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter I alt Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger Opr. Budget Regnskab Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse 3 87 Redningsberedskab I alt Transport og infrastruktur Opr. Budget Regnskab Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne I alt

21 Årsregnskab Samsø Kommune Undervisning og kultur Opr. Budget Regnskab Folkeskoler Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I alt Sundhedsområdet Opr. Budget Regnskab Sundhedsudgifter I alt Sociale opgaver og beskæftigelse Opr. Budget Regnskab Central Refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensionister og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål I alt Fælles udgifter og administration Opr. Budget Regnskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer I alt Forsyningsvirksomheder Opr. Budget Regnskab Affaldshåndtering I alt

22 Årsregnskab Samsø Kommune Finansielle indtægter Opr. Budget Regnskab Likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender 53 1 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder I alt Finansielle omkostninger Opr. Budget Regnskab Kurstab og kursgevinster Renter af langfristet gæld I alt Lønomkostninger Opr. Budget Regnskab Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder 5 89 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Administration I alt Afstemning mellem det udgiftsbaserede regnskab og bevillinger på udvalgsniveau Økonomiudvalget Social og kultur udvalg Udvalg for teknik og miljø i alt Tilskud Skatter Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Administration Forsyningsvirksomheder Renteindtægter Renteudgifter Resultat i følge resultatopgørelse

23 Årsregnskab Samsø Kommune Materielle anlægsaktiver Grunde pg bygninger til videresalg Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Inventar mv. Anlæg under udførelse t.kr. Kostpris tilgang Salg Afgang Kostpris Af og nedskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførsel ved afgang Af og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi I regnskabsmæssig værdi indgår: Finansielt leasede aktiver Langfristede tilgodehavender hos forsyningsvirksomheder Samsø Spildevand A/S Renovation I alt Langfristede tilgodehavender Udlån til beboerindskudslån Indskud i Landbyggefonden m.v. 456 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v I alt Fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til videresalg er optaget til kostpriser. Der er optaget t.kr. i omkostningsregnskabet, hvilket består af grunde i Tranebjerg. 18. Andre værdipapirer og kapitalandele Pantebreve Aktier og andelsbeviser i alt

24 Årsregnskab Samsø Kommune Hensatte forpligtelser Tjenestemandsforpligtelse I alt Anden gæld Kirkelige skatter Skyldige feriepenge Kortfristet gæld til leverandører Mellemregningskonti Mellemregning mellem regnskabsår I alt

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere