Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune"

Transkript

1 CVR nr.:

2 Årsregnskab Samsø Kommune i Forord Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i. Der gøres status i form af årets økonomiske resultat og kommunens økonomiske stilling. Ved vedtagelse af budget, var der lagt snævre rammer for kommunens økonomi. Det var en naturlig følge af aftalen om kommunernes økonomi for mellem KL og regeringen, hvor der blev fastsat et loft for kommunernes serviceydelser under ét. Kommunernes overskridelse af det aftalte udgiftsniveau kan udløse et regeringsindgreb med økonomiske sanktioner. Positivt er det, at Samsø som øvrige kommuner, har overholdt budgettet for kommunens serviceudgifter, og at det betingede bloktilskud derfor forbliver i kommunen. Regnskab er et regnskab stort set i balance på driftssiden. Udgifter til anlæg har dog været 2,5 mio. kr. højere end der var budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes forskydninger til tilskudsmidler. Med disse ord vil jeg sige tak til både medarbejdere og politikere for deres indsats i. Med ønsket om en god læselyst henviser jeg til Årsrapport med bilag, hvor du kan læse mere om regnskabets tal og bemærkninger. Årsrapport med tilhørende bilagsmateriale fremlægges på kommunens bibliotek og i Borgerservice på Rådhuset. Materialet er samtidig tilgængeligt på kommunens hjemmeside Jørn C. Nissen Borgmester

3 Årsregnskab Samsø Kommune ii Indholdsfortegnelse FORORD I INDHOLDSFORTEGNELSE II KOMMUNEOPLYSNINGER 1 BERETNINGER 2 LEDELSENS PÅTEGNING 2 REVISIONSPÅTEGNING 3 LEDELSENS BERETNING 4 AKTIVITETER 4 ØKONOMISKE RESULTATER 5 GENERELLE BEMÆRKNINGER 6 REGNSKAB 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 8 REGNSKABSOPGØRELSER 11 REGNSKABSOPGØRELSE 11 RESULTATOPGØRELSE 12 FINANSOVERSIGT 13 ANLÆGSREGNSKABER 13 BALANCE PR GARANTIFORPLIGTELSER 16 NOTER 17

4 Kommuneoplysninger Kommune Samsø Kommune Søtofte Samsø CVR nr.: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Borgmester Kommunalbestyrelse Direktion Revision Jørn C. Nissen (Konservative) Jørn C. Nissen (Konservative) Per Urban Olsen (Konservative) Carsten Bruun (Venstre) Erik Wennergaard Rasmussen (Venstre) Henrik Kjær (Venstre) Erling Sundstrøm (Venstre) Per Søgaard (Venstre) Marcel Meijer (Socialdemokratiet) Inge Dorthe E. Larsen (Fælleslisten Samsø) Ulla Holm (Socialistisk Folkeparti) Anja Madsen (Socialistisk Folkeparti) Kommunaldirektør Anders J. Jørgensen Driftsforvaltningschef Alice Steenor Deloitte Arosgaarden Åboulevarden Aarhus C

5 Årsregnskab Samsø Kommune 2 Beretninger Ledelsens Påtegning Økonomiudvalget har den 21. maj 2013 aflagt årsregnskab for for Samsø Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet med tilhørende bilag bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse i Økonomi og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt årets økonomiske resultat. Endvidere anser vi de transaktioner, der er afspejlet i årsregnskabet som værende i overensstemmelse med de love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underlæggende dispositioner er gennemført under skyldig økonomisk hensynstagen. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Samsø Kommune, den 28. maj 2013 Jørn C. Nissen Borgmester Anders J. Jørgensen Kommunaldirektør

6 Årsregnskab Samsø Kommune 3 Revisionspåtegning

7 Årsregnskab Samsø Kommune 4 Ledelsens Beretning Aktiviteter Generelt I har Kommunen igangsat væsentlige tiltag for at forbedre infrastrukturen for øen. På Jyllandsruten er der gennemført et udbud som resulterede i, at en enig Kommunalbestyrelse har besluttet at etablere et kommunalt rederi samt investere i en ny færge. På Sjællandsruten har der været intense forhandlinger med Transportministeriet for at omlægge ruten til Ballen og bygge en fuldstændig ny færgehavn et arbejde som er på vej til at bære frugt. Ved årsstart har Kommunen også hjemtaget Jobcenteret, som før indgik i det forpligtende samarbejde med Århus Kommune. Der blev ansat en ny leder og i løbet af året har ledelsen fokuseret på at forbedre beskæftigelsesindsatsen og dermed økonomien, selvom krisen kan mærkes mere tydeligt end før. Kommunens eneste folkeskole har i investeret et væsentligt beløb til en øget anvendelse af IT i undervisningen, installeret bl.a. projektorer i alle klasseværelser og indkøbt mange bærbare computere til eleverne. I har der også været åbningen af Øens nye Ungested i splinternye lokaler i tilknytning til idrætshallen. Dette er allerede en stor succes. I har der også været stor fokus på at nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger. Kommunen støtter op om Samsø Energiakademis målsætning m.h.t. at gøre øen fossilfri. I den forbindelse er der ligeledes anskaffet 8 elbiler i kommunens hjemmepleje. Endvidere har Kommunen i løbet af året implementeret et nyt økonomisystem som med virkning fra regnskabsår 2013 er gået i drift og forventes i højere grad at imødegå nutidens krav om økonomistyring. Anlægsinvesteringer Kommunen er i gang med et stort fritidsprojekt 3 projektet, til glæde for både borgere og turister. Etape 1, som primært har været ombygning af idrætshallen i Tranebjerg med nye lokaler til øens skytter og fitnesscenter samt etablering af et decideret ungested, er blevet afsluttet i, mens der også har været opstart af 3 projekt Etape 2, vedr. et kombibibliotek. Den største del af 3 projektet finansieres gennem kvalitetsfondsmidler og andre tilskudsmidler. Kommunen har stået for projektet, men har kun i mindre grad selv investeret midler i projektet ved i at optage et mindre lån. Yderligere er der i stor stil blevet investeret i solceller, som er blevet installeret på flere kommunale bygninger. Derudover er den udvendige ombygning af Rosens Hus og Plads afsluttet i. Den smukke plads i hjertet af Tranebjerg blev festligt indviet i maj måned. For også at kunne færdiggøre huset indvendigt er det nødvendigt at opnå flere tilsagn fra fonde.

8 Årsregnskab Samsø Kommune 5 Anlægsregnskaber i det kommende år Samsø Kommune forventer følgende investeringer på anlægssiden i det kommende år: Ny færge Ny færgehavn ved Ballen samt tilhørende vejanlæg Rosens Hus 3 Projekt etape 2 og 3 Harpesdal ombygning af affaldscenter Økonomiske resultater Regnskabsresultatet Samsø Kommune opnåede et acceptabelt regnskabsresultat og generelt er vurderingen, at der på de fleste driftsområder, har været tilfredsstillende opfyldelse af de politiske indsatsmål. Både politisk og blandt kommunens ledere og medarbejdere arbejdes der for at opfylde de fastlagte mål for alle kommunens driftsenheder indenfor det afsatte budget. Samsø Kommune kommer ud af regnskabsåret med et udgiftsbaseret overskud efter forsyningsvirksomheder og finansielle poster på ca kr. mod det korrigeret budgets forventede overskud på kr., hvilket må siges at være tilfredsstillende på så stort et budget. En nærmere forklaring af de mere detaljerede afvigelser på i alt fremføres i næste afsnit om generelle bemærkninger. Forventet udvikling I 2013 og 2014 forventes det, at der skal foretages en række væsentlige besparelser inden for kommunen med henblik på at opnå balance mellem indtægter og udgifter samtidig med, at der fortsat skal ske en stram økonomisk styring inden for både drift og anlæg. I løbet af 2013 og 2014 er det også nødvendigt at fokusere på færgefart. I forlængelse af beslutningen om etablering af et kommunalt rederi samt nybygning af færge på Jyllandsruten ligger der mange opgaver og beslutninger med vidtrækkende konsekvenser forude. Endvidere gennemfører Kommunen en VVM undersøgelse med henblik på at kunne etablere en ny færgehavn syd for Ballen, såfremt alle aftaler mellem det fremtidige rederi på Sjællandsruten, Transportministeriet og Samsø Kommune bliver indgået som forventet.

9 Årsregnskab Samsø Kommune 6 Generelle Bemærkninger Drift Regnskabet viser, at der er anvendt ca. 1,5 mio. kr. mindre på drift i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fremkommer hovedsageligt ved overskud på de fleste decentrale afdelinger, herunder et større overskud ved skolen. Derudover er der et større overskud af rent teknisk karakter vedr. driftsregnskabet fra Plejecenteret Kildemosen grundet i, at huslejeindtægter fra beboerne konteres på driften, imedens udgifter til rente og afdrag bogføres under finansielle poster. I har der igen været underskud i Familieafdelingen vedr. det specialiserede børneog voksenområde samt ved Hjemmeplejen. De afsatte budgetpuljer er næsten anvendt fuldt ud; hovedsageligt vedr. for nye børnesager, som er opstået i løbet af. En fyldestgørende oplistning af driftsresultaterne for de enkelte kommunale afdelinger og områder er angivet i overførslerne, som findes i bilagsdelen til regnskabet. Anlæg Anton Rosens Hus og Plads: 3 Projekt: Ballen Færgehavn: Mårup Havn: Tag til Rumlepotten: Der er i bogført yderligere udgifter til anlægsprojektet på 641 t.kr. til Rosens Hus, Plads og områdefornyelse, mens der samtidig er bogført tilskudsmidler på ca. 3 mio. kr. til projektet. Projektet forventes afsluttet formentlig senest i 2015 Der er bogført udgifter vedr. 3 projektet i på 4,5 mio. kr. og indtægter på kr. Samlet set har der været udgifter på 10,8 mio. kr. siden projektets start i Anlægsprojektet er påbegyndt i og Kommunen har afholdt de første projekteringsudgifter på kr. Anlægsprojektet vedr. sejlerstuen er afsluttet i. I 2009 blev der givet en bevilling på kr., men på grund af indtægter til anlægget i 2011 og, viser anlægsregnskabet et overskud på kr. i forhold til den budgetlagte kommunale medfinansiering, da der kunne opnås flere tilskudsmidler end oprindelig forventet. Anlægsprojektet er afsluttet i. Der blev givet en anlægsbevilling på kr. i 2011, og det samlede regnskab viser udgifter på kr.

10 Årsregnskab Samsø Kommune 7 Finansielle Poster Der er i afdraget 3,8 mio. kr. på lån, mens der netto har været renteudgifter på 2,5 mio. kr., hvilket er ca. 1,2 mio. kr. mere end budgetlagt, men skal ses i lyset af tidligere anført forklaring omkring overskud vedr. driftsregnskabet for Kildemosen, der skal anvendes til dækning af udgifter til rente og afdrag. Samlet set har Kommunen pr langsigtet gæld på 158,5 mio. kr., hvoraf 55 mio. kr.er gæld vedr. ældreboliger. Samtidig har Kommunen 31,8 mio. kr. tilgodehavende fra Samsø Spildevand. På baggrund af de afholdte låneberettigede udgifter fra regnskabsåret har Kommunen optaget et nyt lån på 4,5 mio. kr. som er indtægtsbogført i supplementsperioden og indgår dermed i regnskabet. Forsyningsvirksomheder Regnskabet viser et overskud på 1,2 mio. kr. fra forsyningsvirksomheder, hvilket er bedre end det korrigeret budgettet på 1,3 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er dels en ikke forbrugt anlægsbevilling og dels en højere indtjening, hvilket vil blive reguleret fremover da dette brugerfinansierede område skal hvile i sig selv. Kassebeholdning Kommunens likvide beholdninger pr udgør 13,3 mio. kr.

11 Årsregnskab Samsø Kommune 8 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner. Principper for indregning og måling Indtægter og udgifter driftsføres som hovedregel i det regnskabsår, hvor de leveres uden hensynstagen til, hvornår de betales eller forbruges. Skatter og tilskud driftsføres dog først på det tidspunkt, hvor de afregnes. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse eller fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt, med mindre de er undtaget herfra. Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fremgå organisationen, og forpligtelses værdi kan måles pålideligt, med mindre de er undtaget herfra. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges og som be eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. For en række aktiver og forpligtelser er indregning dog frivillig om end de måtte opfylde ovenstående kriterier. Sådanne aktiver og forpligtelser er ikke medtaget i regnskabet. Resultatopgørelsen Der er udarbejdet regnskabsopgørelse, som viser årets resultat opdelt på drift og anlæg, som er fordelt ud på udvalgene. Yderligere vises resultatet fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område og det takstfinansierede område. Samtidig er der udarbejdet en resultatopgørelse, som viser nettotal for hovedkonti. Den viser altså resultatet for både drift og anlæg med modregning af refusioner. Begge disse opgørelser er udgiftsbaseret. Skatter og tilskud; indtægtsføres på betalingstidspunktet. Hovedkonti; indeholder løn, køb af varer og tjenesteydelser, overførsler, afskrivninger samt indtægter der er medgået til, eller er resultat af, målopfyldelsen på de enkelte hovedkonti. Balancen Balancen er udarbejdet efter de faste formkrav, som er fastlagt af Budget og Regnskabssystemet for kommuner. Balancen er omkostningsbaseret og viser kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo for regnskabsåret. Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over kr. måles til kostpris med fradrag på akkumulerede af og

12 Årsregnskab Samsø Kommune 9 nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde og anlæg under udførelse. Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. samt ikke operationelle anlægsaktiver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke. Grunde og bygninger til videresalg optages i balancen til kostpris. Såfremt der afholdes omkostninger til forbedringer, herunder omkostninger til byggemodning, tillægges disse til kostprisen. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivitet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Kostprisen for finansielt leasede aktiver er den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ejendomme erhvervet før måles til den offentlige ejendomsvurdering pr med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger efter denne dato. For øvrige aktiver erhvervet efter er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til genanskaffelsestidspunktet og fratrukket akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Grunde Bygninger Tekniske anlæg Maskiner, transportmidler, specialudstyr mv. Inventar, it udstyr mv. Afskrives ikke år år 5 15 år 3 10 år Aktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen, men afskrives ikke. Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandele i noterede organisationer måles til dagsværdi. Kapitalandele i ikke noterede organisationer (f.eks. kommunale fællesskaber) indregnes og måles efter den indre værdi metode (equity metoden). Kapitalandele i balancen måles til den forholdsmæssige andel af organisationens regnskabsmæssige indre værdi. Tilgodehavender hos Landsbyggefonden måles til dagsværdien, der er sat lig 0 kr., da indskuddet er rente og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Disse tilgodehavender indgår i fortegnelsen over eventualrettigheder. Langfristede tilgodehavender måles til kursværdien pr. statusdagen, og gæld i udenlandsk valuta måles til kursværdien pr. statusdagen. Immaterielle anlægsaktiver: Investeringer i systemudvikling, visse softwareudgifter, patenter og licenser med en brugstid over et år og erhvervet mod vederlag over kr. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen. Der foretages lineare afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid, der er 3 5 år.

13 Årsregnskab Samsø Kommune 10 Periodeafgrænsningsposter (aktiver); indregnes under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgræsningsposter måles til nominel værdi. Andre værdipapirer og kapitalandele: Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Egenkapitalen; inddeles i taksfinansieret egenkapital (forsyningsvirksomheder), selvejende institutioners egenkapital og skattefinansieret egenkapital inkl. balancekonto. Hensatte forpligtelser; omfatter forventede omkostninger til tjenestemandspensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsafdækket. Andre forpligtelser noteoplyses. Prioritetsgæld; måles til nominel værdi. Leasingforpligtelser; vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi. Andre finansielle forpligtelser; indregnes til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter (passiver); indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til nominel værdi.

14 Årsregnskab Samsø Kommune 11 Regnskabsopgørelser Regnskabsopgørelse Opr. Budget Korrigeret Budget Regnskab Regnskab 2011 Tilskud og udligning Skatteindtægter Indtægter i alt Økonomiudvalg Social og kulturudvalg Udvalg for teknik og miljø Driftsudgifter i alt Finansielle poster Resultat af ordinær Driftsvirksomhed Økonomiudvalg Social og kulturudvalg Udvalg for teknik og miljø Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Resultat af det skattefinansierede område Drift forsyningsvirksomheder Anlæg forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomheder Årets resultat

15 Årsregnskab Samsø Kommune 12 Resultatopgørelse Opr. Korrigeret Regnskab Regnskab Budget Budget 2011 Note Tilskud og udligning Skatteindtægter Indtægter i alt Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Resultat før forsyningsvirksomheder og finansielle poster Forsyningsvirksomheder Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

16 Årsregnskab Samsø Kommune 13 Finansoversigt Opr. Budget Korrigeret Budget Regnskab Regnskab 2011 Resultat i alt Optagne lån Tilgang af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Ændring af kortfristet tilgodehavender og gæld, samt langfristet tilgodehavender (Øvrige finansforskydninger) Anvendelse af likvide aktiver Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver Ændring af likvide aktiver Anlægsregnskaber Fortegnelse over afsluttede anlægsregnskaber År Sted Anlægsbrev (netto) Regnskab (netto) Godkendt KB 2009 Mårup Havn Sejlerstue Renovering; Søtofte Tag til Rumlepotten Oversigt over igangværende anlægsregnskaber 2008 Områdefornyelse Tranebjerg/ Rosens Hus/ Rosens Plads/ Langgade Harpesdal Ombygning af affaldscenter Projekt

17 Årsregnskab Samsø Kommune 14 Balance pr Balance pr AKTIVER Note Grunde og brygninger Tekniske anlæg og maskiner Inventar m.v Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Langfristede tilgodehavender hos forsyningsvirksomheder Langfristede tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Fysiske anlæg til salg Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

18 Årsregnskab Samsø Kommune 15 Balance pr PASSIVER Note Skattefinansieret egenkapital (inkl. Balancekonto) Donationer Forsyningsvirksomheder Egenkapital i alt Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Lån til ældreboliger (plejecenter) Prioritetsgæld Leasingforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

19 Årsregnskab Samsø Kommune 16 Garantiforpligtelser Låntager Realkredit Danmark ÅR Oprindelig Garanti Restgæld Midtjysk Boligselskab (1+2), matr. nr. 9 AQ Tranebjerg , ,27 Midtjysk Boligselskab (7+8), matr. Nr.9 AQ Tranebjerg , ,13 Samsø ældreboligselskab, matr. nr. 1 LV Tranebjerg , ,59 Midtjysk Boligselskab (1+2), matr. nr. 14 P Onsbjerg 1988/ , ,46 Nykredit NRGi Lokalvarme A/S (Halmvarmeværk) ,00 0,00 Region Midtjylland Samsø Museum , ,00 Samsø Økomuseum , ,26 Samsø Økomuseum , ,00 Samsø Efterskole , ,00 Samsø Efterskole , ,00 LR Realkredit Samsø Ældreboligselskab matr.nr. 1 DD Tranebjerg , ,00 BRF Kredit Skoleparken, Brundby, matr.nr. 10o , ,03 Skoleparken, Brundby, matr.nr. 10o , ,85 Skoleparken, Brundby, matr.nr. 10o , ,61 Kommune Kredit NRGi Lokalvarme A/S (Nordby Fjernvarmeværk) ,00 0,00 NRGi Lokalvarme A/S , ,00 Onsbjerg Fjernvarme , ,70 Samsø Vedvarende Energi , ,33 Samsø Vedvarende Energi , ,03 Ballen Brundby fjernvarmeværk , ,32 Samsø Spildevand A/S , ,20 Samsø Energiakademi , ,00 Udbetaling Danmark (solidarisk) , ,36 Garantier vedr. tilslutningsbidrag til spildevandsanlæg 0,00 I alt ,14 1 Restlån er omlagt i

20 Årsregnskab Samsø Kommune 17 Noter 1. Tilskud og udligning Opr. Budget Regnskab Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regioner Særlige tilskud Udligningsmoms 317 I alt Skatter Opr. Budget Regnskab Kommunal og amtkommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålagt visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter I alt Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger Opr. Budget Regnskab Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse 3 87 Redningsberedskab I alt Transport og infrastruktur Opr. Budget Regnskab Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne I alt

21 Årsregnskab Samsø Kommune Undervisning og kultur Opr. Budget Regnskab Folkeskoler Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I alt Sundhedsområdet Opr. Budget Regnskab Sundhedsudgifter I alt Sociale opgaver og beskæftigelse Opr. Budget Regnskab Central Refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensionister og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål I alt Fælles udgifter og administration Opr. Budget Regnskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer I alt Forsyningsvirksomheder Opr. Budget Regnskab Affaldshåndtering I alt

22 Årsregnskab Samsø Kommune Finansielle indtægter Opr. Budget Regnskab Likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender 53 1 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder I alt Finansielle omkostninger Opr. Budget Regnskab Kurstab og kursgevinster Renter af langfristet gæld I alt Lønomkostninger Opr. Budget Regnskab Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder 5 89 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Administration I alt Afstemning mellem det udgiftsbaserede regnskab og bevillinger på udvalgsniveau Økonomiudvalget Social og kultur udvalg Udvalg for teknik og miljø i alt Tilskud Skatter Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Administration Forsyningsvirksomheder Renteindtægter Renteudgifter Resultat i følge resultatopgørelse

23 Årsregnskab Samsø Kommune Materielle anlægsaktiver Grunde pg bygninger til videresalg Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Inventar mv. Anlæg under udførelse t.kr. Kostpris tilgang Salg Afgang Kostpris Af og nedskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførsel ved afgang Af og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi I regnskabsmæssig værdi indgår: Finansielt leasede aktiver Langfristede tilgodehavender hos forsyningsvirksomheder Samsø Spildevand A/S Renovation I alt Langfristede tilgodehavender Udlån til beboerindskudslån Indskud i Landbyggefonden m.v. 456 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v I alt Fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til videresalg er optaget til kostpriser. Der er optaget t.kr. i omkostningsregnskabet, hvilket består af grunde i Tranebjerg. 18. Andre værdipapirer og kapitalandele Pantebreve Aktier og andelsbeviser i alt

24 Årsregnskab Samsø Kommune Hensatte forpligtelser Tjenestemandsforpligtelse I alt Anden gæld Kirkelige skatter Skyldige feriepenge Kortfristet gæld til leverandører Mellemregningskonti Mellemregning mellem regnskabsår I alt

SAMSØ KOMMUNE CVR-nr. 23795515 Regnskab for året 2011

SAMSØ KOMMUNE CVR-nr. 23795515 Regnskab for året 2011 SAMSØ KOMMUNE CVR-nr. 23795515 Regnskab for året 2011 Samsø kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger 1 Borgmesterens forord 2 Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsens beretning 5 Generelle

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

FORORD. Samsø som. som et godt driftsvirksomhed. Med. Borgerservice på www.samsoe.dk. Borgmester

FORORD. Samsø som. som et godt driftsvirksomhed. Med. Borgerservice på www.samsoe.dk. Borgmester CVR nr.: 23795515 Årsregnskab Samsø Kommune i FORORD Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i. Der gøres status i form af årets økonomiske resultat og kommunens

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

EGV Fonden CVR-nr. 64037919. Årsrapport 2013

EGV Fonden CVR-nr. 64037919. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk EGV Fonden CVR-nr. 64037919 Årsrapport

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere