Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune"

Transkript

1 CVR nr.:

2 Årsregnskab Samsø Kommune i Forord Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i. Der gøres status i form af årets økonomiske resultat og kommunens økonomiske stilling. Ved vedtagelse af budget, var der lagt snævre rammer for kommunens økonomi. Det var en naturlig følge af aftalen om kommunernes økonomi for mellem KL og regeringen, hvor der blev fastsat et loft for kommunernes serviceydelser under ét. Kommunernes overskridelse af det aftalte udgiftsniveau kan udløse et regeringsindgreb med økonomiske sanktioner. Positivt er det, at Samsø som øvrige kommuner, har overholdt budgettet for kommunens serviceudgifter, og at det betingede bloktilskud derfor forbliver i kommunen. Regnskab er et regnskab stort set i balance på driftssiden. Udgifter til anlæg har dog været 2,5 mio. kr. højere end der var budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes forskydninger til tilskudsmidler. Med disse ord vil jeg sige tak til både medarbejdere og politikere for deres indsats i. Med ønsket om en god læselyst henviser jeg til Årsrapport med bilag, hvor du kan læse mere om regnskabets tal og bemærkninger. Årsrapport med tilhørende bilagsmateriale fremlægges på kommunens bibliotek og i Borgerservice på Rådhuset. Materialet er samtidig tilgængeligt på kommunens hjemmeside Jørn C. Nissen Borgmester

3 Årsregnskab Samsø Kommune ii Indholdsfortegnelse FORORD I INDHOLDSFORTEGNELSE II KOMMUNEOPLYSNINGER 1 BERETNINGER 2 LEDELSENS PÅTEGNING 2 REVISIONSPÅTEGNING 3 LEDELSENS BERETNING 4 AKTIVITETER 4 ØKONOMISKE RESULTATER 5 GENERELLE BEMÆRKNINGER 6 REGNSKAB 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 8 REGNSKABSOPGØRELSER 11 REGNSKABSOPGØRELSE 11 RESULTATOPGØRELSE 12 FINANSOVERSIGT 13 ANLÆGSREGNSKABER 13 BALANCE PR GARANTIFORPLIGTELSER 16 NOTER 17

4 Kommuneoplysninger Kommune Samsø Kommune Søtofte Samsø CVR nr.: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Borgmester Kommunalbestyrelse Direktion Revision Jørn C. Nissen (Konservative) Jørn C. Nissen (Konservative) Per Urban Olsen (Konservative) Carsten Bruun (Venstre) Erik Wennergaard Rasmussen (Venstre) Henrik Kjær (Venstre) Erling Sundstrøm (Venstre) Per Søgaard (Venstre) Marcel Meijer (Socialdemokratiet) Inge Dorthe E. Larsen (Fælleslisten Samsø) Ulla Holm (Socialistisk Folkeparti) Anja Madsen (Socialistisk Folkeparti) Kommunaldirektør Anders J. Jørgensen Driftsforvaltningschef Alice Steenor Deloitte Arosgaarden Åboulevarden Aarhus C

5 Årsregnskab Samsø Kommune 2 Beretninger Ledelsens Påtegning Økonomiudvalget har den 21. maj 2013 aflagt årsregnskab for for Samsø Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet med tilhørende bilag bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommuners styrelse i Økonomi og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt årets økonomiske resultat. Endvidere anser vi de transaktioner, der er afspejlet i årsregnskabet som værende i overensstemmelse med de love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underlæggende dispositioner er gennemført under skyldig økonomisk hensynstagen. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Samsø Kommune, den 28. maj 2013 Jørn C. Nissen Borgmester Anders J. Jørgensen Kommunaldirektør

6 Årsregnskab Samsø Kommune 3 Revisionspåtegning

7 Årsregnskab Samsø Kommune 4 Ledelsens Beretning Aktiviteter Generelt I har Kommunen igangsat væsentlige tiltag for at forbedre infrastrukturen for øen. På Jyllandsruten er der gennemført et udbud som resulterede i, at en enig Kommunalbestyrelse har besluttet at etablere et kommunalt rederi samt investere i en ny færge. På Sjællandsruten har der været intense forhandlinger med Transportministeriet for at omlægge ruten til Ballen og bygge en fuldstændig ny færgehavn et arbejde som er på vej til at bære frugt. Ved årsstart har Kommunen også hjemtaget Jobcenteret, som før indgik i det forpligtende samarbejde med Århus Kommune. Der blev ansat en ny leder og i løbet af året har ledelsen fokuseret på at forbedre beskæftigelsesindsatsen og dermed økonomien, selvom krisen kan mærkes mere tydeligt end før. Kommunens eneste folkeskole har i investeret et væsentligt beløb til en øget anvendelse af IT i undervisningen, installeret bl.a. projektorer i alle klasseværelser og indkøbt mange bærbare computere til eleverne. I har der også været åbningen af Øens nye Ungested i splinternye lokaler i tilknytning til idrætshallen. Dette er allerede en stor succes. I har der også været stor fokus på at nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger. Kommunen støtter op om Samsø Energiakademis målsætning m.h.t. at gøre øen fossilfri. I den forbindelse er der ligeledes anskaffet 8 elbiler i kommunens hjemmepleje. Endvidere har Kommunen i løbet af året implementeret et nyt økonomisystem som med virkning fra regnskabsår 2013 er gået i drift og forventes i højere grad at imødegå nutidens krav om økonomistyring. Anlægsinvesteringer Kommunen er i gang med et stort fritidsprojekt 3 projektet, til glæde for både borgere og turister. Etape 1, som primært har været ombygning af idrætshallen i Tranebjerg med nye lokaler til øens skytter og fitnesscenter samt etablering af et decideret ungested, er blevet afsluttet i, mens der også har været opstart af 3 projekt Etape 2, vedr. et kombibibliotek. Den største del af 3 projektet finansieres gennem kvalitetsfondsmidler og andre tilskudsmidler. Kommunen har stået for projektet, men har kun i mindre grad selv investeret midler i projektet ved i at optage et mindre lån. Yderligere er der i stor stil blevet investeret i solceller, som er blevet installeret på flere kommunale bygninger. Derudover er den udvendige ombygning af Rosens Hus og Plads afsluttet i. Den smukke plads i hjertet af Tranebjerg blev festligt indviet i maj måned. For også at kunne færdiggøre huset indvendigt er det nødvendigt at opnå flere tilsagn fra fonde.

8 Årsregnskab Samsø Kommune 5 Anlægsregnskaber i det kommende år Samsø Kommune forventer følgende investeringer på anlægssiden i det kommende år: Ny færge Ny færgehavn ved Ballen samt tilhørende vejanlæg Rosens Hus 3 Projekt etape 2 og 3 Harpesdal ombygning af affaldscenter Økonomiske resultater Regnskabsresultatet Samsø Kommune opnåede et acceptabelt regnskabsresultat og generelt er vurderingen, at der på de fleste driftsområder, har været tilfredsstillende opfyldelse af de politiske indsatsmål. Både politisk og blandt kommunens ledere og medarbejdere arbejdes der for at opfylde de fastlagte mål for alle kommunens driftsenheder indenfor det afsatte budget. Samsø Kommune kommer ud af regnskabsåret med et udgiftsbaseret overskud efter forsyningsvirksomheder og finansielle poster på ca kr. mod det korrigeret budgets forventede overskud på kr., hvilket må siges at være tilfredsstillende på så stort et budget. En nærmere forklaring af de mere detaljerede afvigelser på i alt fremføres i næste afsnit om generelle bemærkninger. Forventet udvikling I 2013 og 2014 forventes det, at der skal foretages en række væsentlige besparelser inden for kommunen med henblik på at opnå balance mellem indtægter og udgifter samtidig med, at der fortsat skal ske en stram økonomisk styring inden for både drift og anlæg. I løbet af 2013 og 2014 er det også nødvendigt at fokusere på færgefart. I forlængelse af beslutningen om etablering af et kommunalt rederi samt nybygning af færge på Jyllandsruten ligger der mange opgaver og beslutninger med vidtrækkende konsekvenser forude. Endvidere gennemfører Kommunen en VVM undersøgelse med henblik på at kunne etablere en ny færgehavn syd for Ballen, såfremt alle aftaler mellem det fremtidige rederi på Sjællandsruten, Transportministeriet og Samsø Kommune bliver indgået som forventet.

9 Årsregnskab Samsø Kommune 6 Generelle Bemærkninger Drift Regnskabet viser, at der er anvendt ca. 1,5 mio. kr. mindre på drift i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fremkommer hovedsageligt ved overskud på de fleste decentrale afdelinger, herunder et større overskud ved skolen. Derudover er der et større overskud af rent teknisk karakter vedr. driftsregnskabet fra Plejecenteret Kildemosen grundet i, at huslejeindtægter fra beboerne konteres på driften, imedens udgifter til rente og afdrag bogføres under finansielle poster. I har der igen været underskud i Familieafdelingen vedr. det specialiserede børneog voksenområde samt ved Hjemmeplejen. De afsatte budgetpuljer er næsten anvendt fuldt ud; hovedsageligt vedr. for nye børnesager, som er opstået i løbet af. En fyldestgørende oplistning af driftsresultaterne for de enkelte kommunale afdelinger og områder er angivet i overførslerne, som findes i bilagsdelen til regnskabet. Anlæg Anton Rosens Hus og Plads: 3 Projekt: Ballen Færgehavn: Mårup Havn: Tag til Rumlepotten: Der er i bogført yderligere udgifter til anlægsprojektet på 641 t.kr. til Rosens Hus, Plads og områdefornyelse, mens der samtidig er bogført tilskudsmidler på ca. 3 mio. kr. til projektet. Projektet forventes afsluttet formentlig senest i 2015 Der er bogført udgifter vedr. 3 projektet i på 4,5 mio. kr. og indtægter på kr. Samlet set har der været udgifter på 10,8 mio. kr. siden projektets start i Anlægsprojektet er påbegyndt i og Kommunen har afholdt de første projekteringsudgifter på kr. Anlægsprojektet vedr. sejlerstuen er afsluttet i. I 2009 blev der givet en bevilling på kr., men på grund af indtægter til anlægget i 2011 og, viser anlægsregnskabet et overskud på kr. i forhold til den budgetlagte kommunale medfinansiering, da der kunne opnås flere tilskudsmidler end oprindelig forventet. Anlægsprojektet er afsluttet i. Der blev givet en anlægsbevilling på kr. i 2011, og det samlede regnskab viser udgifter på kr.

10 Årsregnskab Samsø Kommune 7 Finansielle Poster Der er i afdraget 3,8 mio. kr. på lån, mens der netto har været renteudgifter på 2,5 mio. kr., hvilket er ca. 1,2 mio. kr. mere end budgetlagt, men skal ses i lyset af tidligere anført forklaring omkring overskud vedr. driftsregnskabet for Kildemosen, der skal anvendes til dækning af udgifter til rente og afdrag. Samlet set har Kommunen pr langsigtet gæld på 158,5 mio. kr., hvoraf 55 mio. kr.er gæld vedr. ældreboliger. Samtidig har Kommunen 31,8 mio. kr. tilgodehavende fra Samsø Spildevand. På baggrund af de afholdte låneberettigede udgifter fra regnskabsåret har Kommunen optaget et nyt lån på 4,5 mio. kr. som er indtægtsbogført i supplementsperioden og indgår dermed i regnskabet. Forsyningsvirksomheder Regnskabet viser et overskud på 1,2 mio. kr. fra forsyningsvirksomheder, hvilket er bedre end det korrigeret budgettet på 1,3 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er dels en ikke forbrugt anlægsbevilling og dels en højere indtjening, hvilket vil blive reguleret fremover da dette brugerfinansierede område skal hvile i sig selv. Kassebeholdning Kommunens likvide beholdninger pr udgør 13,3 mio. kr.

11 Årsregnskab Samsø Kommune 8 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner. Principper for indregning og måling Indtægter og udgifter driftsføres som hovedregel i det regnskabsår, hvor de leveres uden hensynstagen til, hvornår de betales eller forbruges. Skatter og tilskud driftsføres dog først på det tidspunkt, hvor de afregnes. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse eller fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt, med mindre de er undtaget herfra. Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fremgå organisationen, og forpligtelses værdi kan måles pålideligt, med mindre de er undtaget herfra. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges og som be eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. For en række aktiver og forpligtelser er indregning dog frivillig om end de måtte opfylde ovenstående kriterier. Sådanne aktiver og forpligtelser er ikke medtaget i regnskabet. Resultatopgørelsen Der er udarbejdet regnskabsopgørelse, som viser årets resultat opdelt på drift og anlæg, som er fordelt ud på udvalgene. Yderligere vises resultatet fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område og det takstfinansierede område. Samtidig er der udarbejdet en resultatopgørelse, som viser nettotal for hovedkonti. Den viser altså resultatet for både drift og anlæg med modregning af refusioner. Begge disse opgørelser er udgiftsbaseret. Skatter og tilskud; indtægtsføres på betalingstidspunktet. Hovedkonti; indeholder løn, køb af varer og tjenesteydelser, overførsler, afskrivninger samt indtægter der er medgået til, eller er resultat af, målopfyldelsen på de enkelte hovedkonti. Balancen Balancen er udarbejdet efter de faste formkrav, som er fastlagt af Budget og Regnskabssystemet for kommuner. Balancen er omkostningsbaseret og viser kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo for regnskabsåret. Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over kr. måles til kostpris med fradrag på akkumulerede af og

12 Årsregnskab Samsø Kommune 9 nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde og anlæg under udførelse. Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. samt ikke operationelle anlægsaktiver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke. Grunde og bygninger til videresalg optages i balancen til kostpris. Såfremt der afholdes omkostninger til forbedringer, herunder omkostninger til byggemodning, tillægges disse til kostprisen. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivitet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Kostprisen for finansielt leasede aktiver er den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ejendomme erhvervet før måles til den offentlige ejendomsvurdering pr med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger efter denne dato. For øvrige aktiver erhvervet efter er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til genanskaffelsestidspunktet og fratrukket akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Grunde Bygninger Tekniske anlæg Maskiner, transportmidler, specialudstyr mv. Inventar, it udstyr mv. Afskrives ikke år år 5 15 år 3 10 år Aktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen, men afskrives ikke. Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandele i noterede organisationer måles til dagsværdi. Kapitalandele i ikke noterede organisationer (f.eks. kommunale fællesskaber) indregnes og måles efter den indre værdi metode (equity metoden). Kapitalandele i balancen måles til den forholdsmæssige andel af organisationens regnskabsmæssige indre værdi. Tilgodehavender hos Landsbyggefonden måles til dagsværdien, der er sat lig 0 kr., da indskuddet er rente og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Disse tilgodehavender indgår i fortegnelsen over eventualrettigheder. Langfristede tilgodehavender måles til kursværdien pr. statusdagen, og gæld i udenlandsk valuta måles til kursværdien pr. statusdagen. Immaterielle anlægsaktiver: Investeringer i systemudvikling, visse softwareudgifter, patenter og licenser med en brugstid over et år og erhvervet mod vederlag over kr. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen. Der foretages lineare afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid, der er 3 5 år.

13 Årsregnskab Samsø Kommune 10 Periodeafgrænsningsposter (aktiver); indregnes under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgræsningsposter måles til nominel værdi. Andre værdipapirer og kapitalandele: Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Egenkapitalen; inddeles i taksfinansieret egenkapital (forsyningsvirksomheder), selvejende institutioners egenkapital og skattefinansieret egenkapital inkl. balancekonto. Hensatte forpligtelser; omfatter forventede omkostninger til tjenestemandspensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsafdækket. Andre forpligtelser noteoplyses. Prioritetsgæld; måles til nominel værdi. Leasingforpligtelser; vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi. Andre finansielle forpligtelser; indregnes til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter (passiver); indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til nominel værdi.

14 Årsregnskab Samsø Kommune 11 Regnskabsopgørelser Regnskabsopgørelse Opr. Budget Korrigeret Budget Regnskab Regnskab 2011 Tilskud og udligning Skatteindtægter Indtægter i alt Økonomiudvalg Social og kulturudvalg Udvalg for teknik og miljø Driftsudgifter i alt Finansielle poster Resultat af ordinær Driftsvirksomhed Økonomiudvalg Social og kulturudvalg Udvalg for teknik og miljø Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Resultat af det skattefinansierede område Drift forsyningsvirksomheder Anlæg forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomheder Årets resultat

15 Årsregnskab Samsø Kommune 12 Resultatopgørelse Opr. Korrigeret Regnskab Regnskab Budget Budget 2011 Note Tilskud og udligning Skatteindtægter Indtægter i alt Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Resultat før forsyningsvirksomheder og finansielle poster Forsyningsvirksomheder Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

16 Årsregnskab Samsø Kommune 13 Finansoversigt Opr. Budget Korrigeret Budget Regnskab Regnskab 2011 Resultat i alt Optagne lån Tilgang af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Ændring af kortfristet tilgodehavender og gæld, samt langfristet tilgodehavender (Øvrige finansforskydninger) Anvendelse af likvide aktiver Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver Ændring af likvide aktiver Anlægsregnskaber Fortegnelse over afsluttede anlægsregnskaber År Sted Anlægsbrev (netto) Regnskab (netto) Godkendt KB 2009 Mårup Havn Sejlerstue Renovering; Søtofte Tag til Rumlepotten Oversigt over igangværende anlægsregnskaber 2008 Områdefornyelse Tranebjerg/ Rosens Hus/ Rosens Plads/ Langgade Harpesdal Ombygning af affaldscenter Projekt

17 Årsregnskab Samsø Kommune 14 Balance pr Balance pr AKTIVER Note Grunde og brygninger Tekniske anlæg og maskiner Inventar m.v Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Langfristede tilgodehavender hos forsyningsvirksomheder Langfristede tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Fysiske anlæg til salg Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

18 Årsregnskab Samsø Kommune 15 Balance pr PASSIVER Note Skattefinansieret egenkapital (inkl. Balancekonto) Donationer Forsyningsvirksomheder Egenkapital i alt Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Lån til ældreboliger (plejecenter) Prioritetsgæld Leasingforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

19 Årsregnskab Samsø Kommune 16 Garantiforpligtelser Låntager Realkredit Danmark ÅR Oprindelig Garanti Restgæld Midtjysk Boligselskab (1+2), matr. nr. 9 AQ Tranebjerg , ,27 Midtjysk Boligselskab (7+8), matr. Nr.9 AQ Tranebjerg , ,13 Samsø ældreboligselskab, matr. nr. 1 LV Tranebjerg , ,59 Midtjysk Boligselskab (1+2), matr. nr. 14 P Onsbjerg 1988/ , ,46 Nykredit NRGi Lokalvarme A/S (Halmvarmeværk) ,00 0,00 Region Midtjylland Samsø Museum , ,00 Samsø Økomuseum , ,26 Samsø Økomuseum , ,00 Samsø Efterskole , ,00 Samsø Efterskole , ,00 LR Realkredit Samsø Ældreboligselskab matr.nr. 1 DD Tranebjerg , ,00 BRF Kredit Skoleparken, Brundby, matr.nr. 10o , ,03 Skoleparken, Brundby, matr.nr. 10o , ,85 Skoleparken, Brundby, matr.nr. 10o , ,61 Kommune Kredit NRGi Lokalvarme A/S (Nordby Fjernvarmeværk) ,00 0,00 NRGi Lokalvarme A/S , ,00 Onsbjerg Fjernvarme , ,70 Samsø Vedvarende Energi , ,33 Samsø Vedvarende Energi , ,03 Ballen Brundby fjernvarmeværk , ,32 Samsø Spildevand A/S , ,20 Samsø Energiakademi , ,00 Udbetaling Danmark (solidarisk) , ,36 Garantier vedr. tilslutningsbidrag til spildevandsanlæg 0,00 I alt ,14 1 Restlån er omlagt i

20 Årsregnskab Samsø Kommune 17 Noter 1. Tilskud og udligning Opr. Budget Regnskab Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regioner Særlige tilskud Udligningsmoms 317 I alt Skatter Opr. Budget Regnskab Kommunal og amtkommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålagt visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter I alt Byudvikling, bolig, og miljøforanstaltninger Opr. Budget Regnskab Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse 3 87 Redningsberedskab I alt Transport og infrastruktur Opr. Budget Regnskab Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne I alt

21 Årsregnskab Samsø Kommune Undervisning og kultur Opr. Budget Regnskab Folkeskoler Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I alt Sundhedsområdet Opr. Budget Regnskab Sundhedsudgifter I alt Sociale opgaver og beskæftigelse Opr. Budget Regnskab Central Refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensionister og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige formål I alt Fælles udgifter og administration Opr. Budget Regnskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer I alt Forsyningsvirksomheder Opr. Budget Regnskab Affaldshåndtering I alt

22 Årsregnskab Samsø Kommune Finansielle indtægter Opr. Budget Regnskab Likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender 53 1 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder I alt Finansielle omkostninger Opr. Budget Regnskab Kurstab og kursgevinster Renter af langfristet gæld I alt Lønomkostninger Opr. Budget Regnskab Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder 5 89 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Administration I alt Afstemning mellem det udgiftsbaserede regnskab og bevillinger på udvalgsniveau Økonomiudvalget Social og kultur udvalg Udvalg for teknik og miljø i alt Tilskud Skatter Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Administration Forsyningsvirksomheder Renteindtægter Renteudgifter Resultat i følge resultatopgørelse

23 Årsregnskab Samsø Kommune Materielle anlægsaktiver Grunde pg bygninger til videresalg Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Inventar mv. Anlæg under udførelse t.kr. Kostpris tilgang Salg Afgang Kostpris Af og nedskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførsel ved afgang Af og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi I regnskabsmæssig værdi indgår: Finansielt leasede aktiver Langfristede tilgodehavender hos forsyningsvirksomheder Samsø Spildevand A/S Renovation I alt Langfristede tilgodehavender Udlån til beboerindskudslån Indskud i Landbyggefonden m.v. 456 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v I alt Fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til videresalg er optaget til kostpriser. Der er optaget t.kr. i omkostningsregnskabet, hvilket består af grunde i Tranebjerg. 18. Andre værdipapirer og kapitalandele Pantebreve Aktier og andelsbeviser i alt

24 Årsregnskab Samsø Kommune Hensatte forpligtelser Tjenestemandsforpligtelse I alt Anden gæld Kirkelige skatter Skyldige feriepenge Kortfristet gæld til leverandører Mellemregningskonti Mellemregning mellem regnskabsår I alt

SAMSØ KOMMUNE CVR-nr. 23795515 Regnskab for året 2011

SAMSØ KOMMUNE CVR-nr. 23795515 Regnskab for året 2011 SAMSØ KOMMUNE CVR-nr. 23795515 Regnskab for året 2011 Samsø kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger 1 Borgmesterens forord 2 Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsens beretning 5 Generelle

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

FORORD. Samsø som. som et godt driftsvirksomhed. Med. Borgerservice på www.samsoe.dk. Borgmester

FORORD. Samsø som. som et godt driftsvirksomhed. Med. Borgerservice på www.samsoe.dk. Borgmester CVR nr.: 23795515 Årsregnskab Samsø Kommune i FORORD Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i. Der gøres status i form af årets økonomiske resultat og kommunens

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr Årsrapport 2016

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Jacob Gades Allé 12A 6600 Vejen Telefon 75 36 00 31 Telefax 75 36 04 12 www.deloitte.dk Grindsted Gokart Klub CVR-nr. 12650183 Årsrapport

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE'

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2012 Henrik Aaen Dirigent

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere