ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540)"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540)

2 ÅRSBERETNING 2013 SØNDERORG KOMMUNE (540) Revisionspåtegning Sønderborg Kommunes økonomiudvalg har dags dato aflagt årsberetning for 2013 for Sønderborg Kommune. Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner og Regioner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Sønderborg, den 30. april 2014 Erik Lauritzen Borgmester Søren Bonde Hansen Kommunaldirektør INDHOLDSFORTEGNELSE Beretning Generelle bemærkninger til regnskabet for Mål og evaluering på politikområderne... 5 Hoved- og nøgletal... 6 Regnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse (udgiftsbaseret) Balance Noter til driftsregnskab og balance Bilag 1 : Regnskabsrapport 2013 hovedoversigt Bilag 2 : Opgørelse over servicevækstrammen Bilag 3 : Drifts- og anlægsvirksomheden fordel pr. politikområde Bilag 4 : Specifikation af årsresultatet pr. ordninger indenfor affaldsområdet Bilag 5 : Regnskabet i budgetbalance-form, herunder de økonomiske pejlemærker Bilag 6 : Mål og evaluering på politikområderne (Status på GPS-mål 2013)

3 Generelle bemærkninger til regnskabet for 2013 Generelle bemærkninger til regnskabet for 2013 De overordnede økonomiske vilkår for landets kommuner i 2013 fremgår af den aftale, som Regeringen og Kommunernes Landsforening den 10. juni 2012 indgik om kommunernes økonomi for Aftalen indeholdt en lang række initiativer, som understøtter kommunernes indsats for en bedre ressourceudnyttelse og sikrer, at ressourcerne prioriteres bedst muligt. De frigjorte ressourcer kan anvendes til at prioritere indsatsen på de borgernære områder Det udgiftsbaserede regnskab svarer i princippet til tidligere regnskabsaflæggelser, om end opstillingen er ændret og omfanget er reduceret og tilpasset Ministeriets nye regnskabsbestemmelser. Det udgiftsbaserede regnskab anvendes fortsat til bevillingsafregningen over for Kommunalbestyrelsen. Det omkostningsbaserede regnskab er en nydannelse i fortsættelse af den regnskabsreform, Velfærdsministeriet har iværksat med virkning fra og med Det omkostningsbaserede regnskab kan sammenlignes med regnskaber der aflægges i henhold til årsregnskabsloven, som lægges til grund for regnskabsaflæggelsen i erhvervslivet og efterhånden også i store dele af de offentlige og halvoffentlige virksomheder, eksempelvis skoler mm. Det omkostningsbaserede regnskab aflægges i henhold til de principper, Kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune har fastsat anvendt i regnskabspraksis for årsregnskaber. I forhold til det udgiftsbaserede regnskab er den væsentligste forskel, at anlægsudgifter optages til afskrivning i det omkostningsbaserede regnskab. Herudover foretages der på flere områder en mere nøjagtig periodisering af udgifter, eksempelvis pensionsforpligtelser, forpligtelser vedr. leasingaftaler m.v. Forenkling af det omkostningsbaserede regnskab fra 2010 Fra 2010 er det frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab. Dette betyder, at der ikke et krav om udarbejdelse af en resultatopgørelse, en pengestrømsopgørelse, en anlægsoversigt samt en omregningstabel i regnskabet. Det udgiftsbaserede regnskab - resultat Nettoomsætningen på de enkelte poster i den ordinære driftsvirksomhed (Driftsresultat) og det skattefinansierede område (Resultat i alt) i 2013 er skitseret nedenfor: Alle beløb mio. kr. Regnskab 2013 Korrigeret budget 2013 Afvigelser til korr. budget Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Renter Udgifter i alt Driftsresultat i alt Anlægsudgifter Jordforsyning Resultat i alt Forsyningsområdet i alt Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 57 mio. kr. Der er budgetlagt med et underskud på 106 mio. kr., så afvigelsen til det korrigerede budget udgør 163 mio. kr. Driftsudgifterne blev 144 mio. kr. mindre end forudset ved de løbende budgetrevisioner. På anlægssiden er der et netto mindre forbrug på 24 mio. kr. på det skattefinansierede område og et netto merforbrug på 11 mio. kr. på jordforsyningsområdet. Der er samlet på anlægssiden anmodet om overførsel for knap 37 mio. kr. til 2014, idet der er tale om projekter, som ikke er færdiggjorte ved regnskabsafslutningen. Økonomistyring (Udvalgenes budgetkontroller) De månedlige ledelsesinformationer (LIS) og 3 årlige budgetrevisioner har sikret medlemmernes løbende underretning om den aktuelle bevillingsmæssige situation inden for udvalgsområderne. 3

4 Generelle bemærkninger til regnskabet for 2013 Ultimo året er der givet tillægsbevillinger til servicerammen på -4 mio. kr. og til overførselsområdet m.m. på 1 mio. kr. (herunder beskæftigelsestilskuddet) med baggrund i forvaltningernes specifikke forventninger. Årets løbende forventninger til servicerammen har dog efterfølgende vist sig at være for pessimistiske, idet resultatet viser et netto mindre forbrug på 87 mio. kr. under de meddelte tillægsbevillinger. Servicerammen er dermed overholdt. Overførselsområdet m.m. viser et netto mindre forbrug på 59 mio. kr. Heraf bidrager beskæftigelsesområdet med ca. 27 mio. kr., som må forventes midtvejsreguleret i Der er i øvrigt ikke tale om få konkrete afvigelser, men tværtimod mange afvigelser i både op- og nedadgående retning. Servicevækstrammen 2013 Kommunens servicevækstramme for 2013 er overholdt. Personale, antal medarbejdere omregnet til heltidsstillinger PERSONALEFORBRUG 2013 (fuldtidsstillinger) Byudvikling, bolig og miljø 55,95 Forsyningsvirksomheder 0,00 Trafik og infrastruktur 157,67 Undervisning og kultur 1.173,98 Sundhed 113,04 Social- og sundhedsvæsen 3.097,16 Administration 744,38 I ALT 5.342,18 Lønninger og pensionsforpligtelser Der er i regnskabsåret 2013 forbrugt i alt mio. kr. til lønninger. Dermed udgør lønningerne 49,5% af det samlede driftsresultat. Kommunen har i 2013 udbetalt 39,7 mio. kr. i pension til tidligere medarbejdere. Hovedparten af de nuværende ansatte er sikret pension gennem en pensionsforsikring, hvortil der løbende indbetales præmie. Herudover er der tjenestemænd, hvor ikke alle har en pensionsforsikring. Disse tjenestemænd skal derfor til sin tid have pensionen udbetalt fra kommunen. Kommunens forpligtelser er opgjort til ca. 913 mio. kr. Likviditetens udvikling Et af de fire økonomiske pejlemærker er et ønske om en likviditet på kr. pr. indbygger eller svarende til ca. 75 mio. kr. Der er løbende fokus på likviditeten både på den korte og lange bane i forbindelse med bevillingsrevisioner og budgetlægningen. Pejlemærket for regnskabsåret 2013 er dermed opfyldt. Oversigt over kassebeholdningens størrelse: Beløb i mio. kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Likvide aktiver ultimo 262,8 249,0 Mellemregning med forsyningsområde 1,1 0,0 Sikkerhedsstillelse Skodsbøl Deponi -11,9-12,4 I alt ekskl. Deponering 252,0 236,6 Deponering 0,9 0,0 I alt inkl. deponering 252,9 236,6 Der har været et samlet kasseforbrug på 13,8 mio. kr. i Hertil skal nævnes, at der i 2013 blev optaget lån på ca. 170 mio. kr. for regnskabsåret 2012 og at låneoptagelsen på ca. 37 mio. kr. for regnskabsåret 2013 først hjemtages i

5 Mål og evaluering på politikområderne Sønderborg Byråds virksomhed er inddelt i 24 politikområder og bevillingsniveauet er fastsat på disse 24 politikområder fordelt pr. udvalg på henholdsvis drifts- og anlægsvirksomheden Indenfor hvert politikområde er der bl.a. defineret nogle udviklings- og driftsmål for året I bilag 6 og på kommunens hjemmeside, under GPS (Godkendt Politisk Styring), er der pr. politikområde foretaget en opfølgning på de enkelte udviklings- og driftsmål for året I bilag 3 fremgår budgetterne og regnskabet pr. politikområde. 5

6 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab nøgletal i mio. kr Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær drift 14,2 92,4 178,6 258,3 291,7 Resultat af skattefinansierede område -111,7-31,4-22,1 16,4 57,2 Resultat af forsyningsvirksomheder, drift 0,1 3,9 0,6-2,6-17,6 Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg 0,0 0,0-0,3-4,6 0,3 Resultatopgørelsen (omkostningsbaseret) Resultat af ordinær drift -235,1 Frivilligt Frivilligt Frivilligt Frivilligt Resultat af skattefinansierede område -235,1 Frivilligt Frivilligt Frivilligt Frivilligt Resultat af forsyningsvirksomheder, drift 0,6 Frivilligt Frivilligt Frivilligt Frivilligt Balance, aktiver 2.667, , , , ,9 Anlægsaktiver i alt 2.455, , , , ,7 Omsætningsaktiver i alt 211,6 52,7 13,4 142,5 335,2 - heraf likvide beholdninger 65,6 154,6* 162,0** 236,8 249,0 Balance, passiver , , , , ,9 Egenkapital -101, , , , ,7 Hensatte forpligtelser -689,2-722,6-699, , ,6 Langfristet gæld , , , , ,0 - heraf ældreboliger -455,5-460,9-450,0-452,4-527,0 Kortfristet gæld -631,4-493,8-460,5-509,9-562,6 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 205,3 216,5 385,0 371,2 456,2 Likvide aktiver pr. indbygger (hele kr.) 858, ,1* 2.128,9** 3.470, ,4 Langfristet gæld pr. indbygger (hele kr.) , , , , ,5 Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 Grundskyldspromille 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 Indbyggertal pr * Inkl. 74,3 mio. kr. vedr. EU-tilskud til Globus 6400 eller svarende til 975 kr. pr. indbygger. ** Inkl. ca. 50 mio. kr. vedr. EU-tilskud til Globus 6400 (som er returneret i 2012 til EU) eller svarende til 657 kr. pr. indbygger 6

7 Anvendt regnskabspraksis Generelt Sønderborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedr. de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Årsberetningen for Sønderborg Kommune rummer på et overordnet og mere overskueligt niveau de samme oplysninger vedr. kommunens årsregnskab, som kommunen på et detaljeret niveau skal give i form af en række obligatoriske oversigter til sit årsregnskab. Kommunens regnskabspraksis er fastlagt i kasse- og regnskabsregulativet. Herudover henvises til Sønderborg Kommunes GPS (Godkendt Politisk Styring) på kommunens hjemmeside, hvor der pr. politikområde er foretaget en opfølgning på de enkelte drifts- og udviklingsmål for året Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra ØIM ændret på følgende områder: Der er ingen udmeldte ændringer, der betragtes som ændret regnskabspraksis. Regnskabet er således aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i såvel regnskabsopgørelse som resultatopgørelse i det regnskabsår de vedrører., jfr. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jfr. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse. Af omregningstabellen bilag 1 fremgår, hvorledes anlægsudgifter og afskrivninger indgår i regnskabet. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler mv. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Udgifter på over kr., der samtidig øger aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet ud over det oprindeligt antagne, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er værdiansat pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Det vil især være aktiver som 7

8 Anvendt regnskabspraksis inventar på skoler, institutioner mv. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Aktiver med kostpris på under kr. eller en levetid på under 1 år udgiftsføres i anskaffelsesåret. Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider: Bygninger år Tekniske anlæg, maskiner mv år Inventar, IT-udstyr mv år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikkeoperationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) og vedligeholdelsesarbejder indregnes ikke i balancen. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Sønderborg Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Sønderborg Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingperioden som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Sønderborg Kommunes alternative lånerente. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver Andele af interessentskaber, som Sønderborg Kommune har medejerskab til, indgår i balancen. Omsætningsaktiver Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der er optaget varebeholdninger i balancen. Grunde og bygninger til salg er opskrevet til salgsværdi. Værdipapirer er optaget til ultimo kurs. Hensatte forpligtelser Ultimo hvert år hensættes et aktuarmæssigt beregnet beløb til dækning af pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Der forudsættes en pensionsmæssig alder på 62 år. Regulering af hensættelsen foretages via resultatopgørelsen. Til regnskabet 2012 blev der indhentet en ny aktuarmæssige beregning fra Sampension. Der vil hver 5. år blive indhentet ny beregning fra Sampension, således at der sikres en korrekt opgørelse over kommunens forpligtelse. Der blev for regnskabsåret 2010 udarbejdet (eksternt) en aktuarmæssige forpligtelse vedrørende arbejdsskadeforpligtelsen. Der vil ligeledes hver 5. år blive indhentet ny beregning vedrørende arbejdsskadeforpligtelsen. 8

9 Anvendt regnskabspraksis Gæld Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 9

10 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) Budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 A. Det skattefinansierede område I tusinde kr. Indtægter 1 Skatter (funktion ) Tilskud og udligning (funktion ) Indtægter i alt Byudvikling, miljø og transport (hkt. 00) Trafik og infrastruktur (hkt. 02) Undervisning og kultur (hkt. 03) Sundhedsvæsenet (hkt. 04) Sociale opgaver og beskæftigelse (hkt. 05) Fælles udgifter og administration (hkt. 06) Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Driftsresultat før finansiering Renter og kursregulering (funktion ) RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Byudvikling, miljø og transport (hkt. 00) Trafik og infrastruktur (hkt. 02) Undervisning og kultur (hkt. 03) Sundhedsvæsenet (hkt. 04) Sociale opgaver og beskæftigelse (hkt. 05) Fælles udgifter og administration (hkt. 06) Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) Jordforsyningen Salg af jord Køb af jord incl. Byggemodning Jordforsyningen i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsområdet Drift Anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift. Fra Fra Driftsoverførsler Anlægsoverførsler inkl. lån Udsatte låneoptagelse for regnskabsåret hjemtaget i kommende regnskabsår

11 Balance Noter AKTIVER Anlægsaktiver Balance i tusinde kr. Ultimo 2012 Ultimo 2013 Materielle anlægsaktiver (funktion ) Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) 0 0 Finansielle anlægsaktiver (funktion og ) Aktier og andelsbeviser m.v Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdning (funktion 9.86) Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) Tilgodehavender (funktion ) Værdipapirer (funktion 9.20) Likvide beholdninger (funktion ) I alt AKTIVER I ALT PASSIVER 10 Egenkapital (funktion ) Modpost for takstfinansierede aktiver 0 0 Modpost for selvejende institutioner aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger 0 0 Balancekonto I alt Hensatte forpligtelser (funktion 9.90) Langfristede gældsforpligtelser (funktion ) Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv. (funktion ) Kortfristede gældsforpligtelser (funktion ) PASSIVER I ALT Kautions- og garantiforpligtelser der ikke indgår i balancen Positive tal angiver (netto)aktiver. Negative tal angiver (netto)gæld. Note: Landsbyggefonden (funktion 9.24) indgår ikke i ovenstående

12 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 - Skatter Skatteindtægterne er sammensat af indkomstskatter, selskabsskatter, grundskyld og dækningsafgifter. Indtægterne vedr. indkomstskatter består af det hjemtagne provenu for indkomståret 2013 på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Beløb i hele kr. Opr. budget Regnskab Skatteform Indkomstskat Afregning af forskelsbeløb Afregning for det skrå skatteloft Selskabsskat Anden pålignet skat ( 48 E) Andel af skat af dødsboer Grundskyld Dækningsafgift I alt Dækningsafgift Mindreindtægten fra dækningsafgift på 8,6 mio. kr. er primært en konsekvens af tilbagebetalt grundskyld på baggrund af SKAT s vurderingsnedsættelser. Note 2 - Generelle tilskud mv. Tilskuddene er sammensat således: Beløb i hele kr. Opr. budget Regnskab Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge Tilsvar Tilskud Efterreguleringer: 0 0 Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Tilskud vedr. ældreområdet Tilskud vedr. kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Efterreguleringer Udligning og generelle tilskud i alt Udligning af købsmoms Herefter i alt Særlige tilskud Mindreindtægten på 34,2 mio. kr. hidrører fra efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 12,6 mio. kr. samt en midtvejsregulering for 2013 på 21,6 mio. kr. 12

13 Status ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540) Noter til driftsregnskab og balance Note 3 - Renter Nettorenten i 2013 fordeler sig således: Beløb i hele kr. Renter af likvide aktiver Renter af kort- og langfristede tilgodehavender Renter af udlæg forsyningsvirksomheder 9 Renter af gæld Kurstab 0 Garantiprovision Renter i alt Note 4 Anlæg 2013 Det udgiftsbaserede regnskab (afholdte anlægsudgifter på det skattefinansierede område) I kr. Anlægsarbejder: (Projektstatus: Igangværende = I, Afsluttet = A) Nettobeløb Regnskab Bosætning og byggeri Fælles udgifter ved salg af grunde m.v. -3 I Byudviklingsområde i Dybbøl Udstykningsforetagende nr. XXIII -8 A Boligområde Vollerup Øst Udstykningsforetagende nr. XXXV 600 A Emmashave, Havnen 200 I Byggemodning Møllevej, Nordborg 156 I Byggemodning/byplankonkurrence Lykkegård -7 I Øvrige arealer Omkostninger og salgsindtægter 11 I Færdiggørelse af Jeppesdam/Tingholm -47 I Køb af areal ved Dyrhøj I Færdiggørelse Majhave, Fynshav -67 A Færdiggørelse af Dyrhøj, etape A Køb af jord i Nybøl -11 I Byggemodning af Egevej, Adsbøl -86 I Byggemodning af Grantvej, Kværs -2 I Vejadgang "Ved skoven" i Nybøl A Ny vej, Katkær, Hørup/Vollerup -241 I Byggemodning af boligområde i Dybbøl, Slienvej, I Byggem. af boligområde - 18 byggegrunde i Vollerup Øst, etape 3, I Færdiggørelse af Nyballe, Broager -538 I Færdiggørelse af Dyrhøj - Etape 7, Gråsten -295 I Færdiggørelse af Rolf Krakesvej, Dybbøl -376 I Færdiggørelse af Storkmosevej, Vollerup I Erhvervsgrunde i Ragebøl nord for Hørtoftvej I Industriområde vord for Vollerup Udstykningsforetagende nr. XXII 979 A Øvrige Arealer Omkostninger og salgsindtægter -1 I Salg af grund Glansager, Vollerup 78 I Ny vej i forlængelse af Rønsdam - Ragebøl erhverv -32 A Byggem./forl. af Rønsdam frem til Hørtoftevej, Ragebøl Erhvervspark A Salg af diverse jorde 1 I Bygningsforbedringsudvalget -828 I 13

14 Noter til driftsregnskab og balance Renovering af Sdbg. Bymidte I Renovering af belægninger i Sønderborg Bymidte, etape 2 og I Havneselskabet - Frilægning af Brohovedskansen -164 I 06 Erhverv og turisme Styrkelse af turismen på Nordals - Analyse -500 I 07 Natur og miljø Stihandleplan "Danmarks bedste vandrerutenet" -677 I Udbud af vandløbsvedligeholdelse -150 A Renovering af nedslidte sluser og rørledninger I 08 Veje og trafik Udskiftningsplan for køretøjer -995 I Vejregister over off. Veje, private fællesvej og udlagte private fælles veje -47 A Færdiggørelse af træalle på Ringgade -759 I Projekt: I Sdbg. cykler vi mere -24 A Omfartsvej ved Mjels -173 A Infrastryktur ifm. Borgern Bycenter I Diverse vejprojekter -683 A Cykelsti Skovby-Lysabild -79 A Cykelsti Hundslev-Guderup -397 I Cykelsti Kirkehørup-Tandslet A Cykelsti Kværs-Gråsten -75 I Omlægning af Nørre Havnegade I Cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter I Renovering af fortove A Renovering af belægning A Renovering af fortove A Renovering af belægninger A Parkerings henvisning i Sønderborg by -895 I Fjernbetjening af broer I Renovering af gadelys I Vedligeholdelse af asfaltbelægninger -834 A Markedsføring og navneænding af Sønderborg Lufthavn -596 I Etablering af fælles adgangskontrolsystem -14 A Udskiftning af Beacon lys på tårnet og reserve vindmåler -100 A Flytning af eksterne Locator -52 I Reparation af murværk på terminalbygning -80 A Forureningsundersøgelse/miljøhandlingsplan m.m. Sdbg. Havneselskab -123 I Renovering af kajindfatning -27 I Fjerning af duc d alber -802 A Renovering af kajindfatning 3. etape I Udbedring og sikring af Ballebro havnebassin -173 A 10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter Sønderborg stadion - renovering -187 A Dybbøl-hallen, Udviklingspr. Af ny hal -631 I Ren. af eksisterende hal - Dybbøl -325 I Presserende renoveringsopgaver -224 I Humlehøj-svømmehal - rep af bassin vægge og bunddyser I Nyt ventilationsanlæg ved skydebanerne i Humlehøj-hallen -230 A Ren. og ombygn. af idræts- og foreningslokaler på Egernsund gl. skole I Etablering af kunstgræsbane - Gråsten-bane -578 A MTB spor i Spang -99 A Guderup aktivitetscenter - asfaltering og indkøb af møbler -285 A 14

15 Noter til driftsregnskab og balance Energirenovering og solceller -265 I Museum Sønderjylland A Ewers Pakhus/Multikulturhus -743 I Kulturelle anlæg A Køb af Ewers Pakhus I Bedre køling i Sønderborg Teater -239 A Afslutning af voldgiftssag - Alsion A 13 Sundhed og forebyggelse Rambla Sønderborg -66 A Sundhedscentret -452 A Ny central tandklinik i Sdbg I Renovering af Nordborg Tandklinik -248 A Renovering af 3 nedlagte tandklinikker -84 A Renovering af venteværelser på tandklinikkerne i Nordborg og Gråsten -57 I En God Omvej 716 A Forundersøgelser Sundhedshus - Nordborg I Genopmærkning af løberuter -31 A En god omvej - tiltag på baggrund af evalueringen -119 I Petanquebane -22 A 14 Dagtilbud til børn og unge Etablering af vuggestuegrupper 780 I Anlægsarbejder på børnehaver -780 I Udbygning af Skolevejens Børnehave I Om- og tilbygning på Broager Børnehave, Vestergade I Legepladser i Gråsten -495 I Etablering af vuggestuepladser -991 I Energirenovering og solceller I Ny belægning på p-plads ved BH Tumleby -225 A 15 Undervisning Presserende renoveringsopgaver -809 I Fremtidensskole -539 A Etablering af elevtoiletter og lokaler til lærerforberedelse i tidl. tandklinik -281 I Fortsat renovering af Sønderskov-skolen -259 A Anlægsarbejder på skoler A Renovering af Folkeskolens bygninger -802 I IT-anskaffelser I Ren. Af folkeskolen bygn. - disp. Af elevrådet -636 I Renovering af Egernsund Hallen -24 A Nydamskolen, Bygningsmæssige ændringer A Indeklimaforhold på Ulkebøl Skole -354 I Etablering af lærerarbejdspladser på skolerne -40 I Indeklimaproblemer på Nydamskolen -60 I Energirenovering og solceller I Mariegård Broager, ny institution -25 I Renovering af "stuehus"/nybyggeri i SFO-Mariegården i Broager -53 I Energirenovering og solceller -37 I 16 Børn med særlige behov Anlæg finansieret af indefrosne midler I 17 Voksne med særlige behov Bülowskolen (Social og Sundhed) -549 I nye boliger på Bosagergrunden -253 A Senhjerneskadeområdet Sundeved plejecenter I 15

16 Noter til driftsregnskab og balance Hertughaven -852 I nye boliger på Bosagergrunden A Gelerts Gård I Hertughaven -422 I Renovering af misbrugscenter -205 A Køb af Agervang 5 - Sønderborg Kvinde- og Krisecenter A Kærløkke - Enkeltmandsforanstaltninger -51 I Forundersøgelser vedr. opførelse/ombygning af botilbud 187 I Ombygning værksted Palævej -255 A Ombygning af værkstedet Søndervang -622 A 20 Kommunale bygninger Køb af Kegnæs Fyr -340 A Presserende renoveringsopgaver -94 I Salg af kommunale ejendomme I Bygningsrenovering I Salg af Mommark Havn A Salg af Lille Rådhusgade A Salg af Asserballe Børnehave 845 A Salg af Stevning Brandstation 152 A Salg af Storegade 43, Wok House 245 A Energimærkninger af kommunale ejendomme -78 I Energirenovering og solceller I Kloaksparering -6 I Energimærkninger af kommunale ejendomme I Børneinstitutionen Humlehøj -142 A Udskiftning af utætte/nedslidte tegltage -69 A 22 Hjemmepleje og hjemmesygepleje Køb af 3F hus i Guderup - hjemmeplejen -45 A Ombygning Tandsbjerg, Sygeplejen A P-pladser Tandsbjerg I P-pladser Broager -25 I 23 Plejecentre og dagtilbud til ældre Grund til ældreboliger Amaliehaven I Amaliehaven Plejecenter I Guderup Plejecenter I Forundersøgelser vedr. plejeboliger -26 I Amaliehaven Plejecenter I Guderup Plejecenter I Ældreboliger ved Amaliehaven -1 I Velfærdsteknologi I Energirenovering og solceller I Kalde- og kommunikationsanlæg på bosteder og plejehjem -929 A 24 Ledelse, IT, kommunikation, administration Inventar til ny Jobcenter A Digitalisering m.m I CMS-løsning -699 I WEB GIS -317 I Projektorganisation -557 I Renovering af Havnbjerg skole til Udviklingshuset I Nettoudgifter i alt Forsyning Skodsbøl Deponianlæg - nyt deponiafsnit -838 A 16

17 Noter til driftsregnskab og balance Salg af Spildevandsledning til Forsyning A/S A Nettoudgifter i alt inkl. Forsyningsområdet Til kvalitetsfondsområdet (idrætsfaciliteter for børn og unge, dagtilbud for børn og unge, folkeskolen og ældreområdet) har Sønderborg Kommune i 2013 modtaget ca. 27 mio. kr. via bloktilskuddet under forudsætning af, at Sønderborg Kommune bidrager med minimum tilsvarende beløb til området. Ellers skal ikke anvendte beløb deponeres til senere anvendelse. Sønderborg Kommune har anvendt sin andel og skal således ikke deponere. Note 5 - Forsyningsvirksomhederne Forsyningsvirksomhederne skal økonomisk hvile i sig selv. Det vil sige, at virksomhedernes økonomi alene skal finansieres af brugerne, og den har derfor ikke indflydelse på det skattefinansierede resultat. De enkelte års overskud eller underskud opsamles på en særlig konto i den finansielle status. Forsyningsvirksomhederne, som efter udskillelsen af vandforsyning, spildevand, varmeforsyning, renovation og genbrugsvirksomhed, nu alene omfatter Guderup Varmeforsyning, Sydals Kraftvarmeværk og Skodsbøl Deponi, viser samlet et netto drifts- og anlægsunderskud på knap 1,1 mio. kr. Selvom renovationsområdet er udskilt til Sønderborg Forsyning, skal området optages i kommunens regnskab på henholdsvis drifts- og anlægsvirksomheden samt på opgørelsen over mellemværende med forsyningsvirksomhederne. Mellemværende på konto 9.35 bliver dog udlignet ved tilsvarende modpost på konto 9.25, idet formue eller gæld er hos Sønderborg Forsyning. De brugerfinansierede områder indgår som en del af kommunens samlede kassebeholdning. Forsyningsvirksomhederne mellemværende med Sønderborg Kommune fordeler sig således: Mellemværende mellem forsyningsvirksomhederne og Sønderborg Kommune: Primo Ultimo I kr Guderup varmeforsyning Sydals kraftvarmeværk Skodsbøl Deponi Mellemværende i alt ex. øvrige renovationsområder fra Sønderborg Forsyning Regulering af formuen vedr. Skodsbøl Deponi Øvrige renovationsområder fra Sønderborg Forsyning I alt Minus = til gode hos kommunen og plus = gæld til kommunen Tilgodehavende (konto 9.25) hos Sønderborg Forsyning Primo Ultimo I kr Regulering af formuen vedr. Skodsbøl Deponi Øvrige renovationsområder fra Sønderborg Forsyning I alt Plus = kommunens tilgodehavender Vand, spildevand og affaldshåndteringen blev pr udskilt og er organiseret i en selvstændig selskabsform. Den indre værdi af selskaberne (egenkapital) på t.kr. pr. ultimo 2012 er optaget under konto 9.21 aktier og andelsbeviser. I bilag 4 er en specifikation af årsresultatet indenfor renovationsområdet fordelt på de enkelte ordninger. Note 6 - Optagne lån Kommunens låneramme sammensættes af afholdte anlægsudgifter til arealerhvervelser, byfornyelse, havne, ældreboliger og lånedispensationer til folkeskoler m.v. I 2013 er der optaget følgende lån: 17

18 Noter til driftsregnskab og balance Mio. kr. Kommunekredit Låneramme ,8 Låneramme ,0 Ældreområdet Amaliehaven Plejecenter -55,5 (a conto 2012) Guderup Plejecenter -33,5 ( a conto 2012) I alt -169,8 For 2013 har kommunen en beregnet låneramme (låneadgang) på ca. 37 mio. kr. Lånet skal hjemtages inden udgangen af april 2014 og vil indgå i regnskabet for Note 7 - Likvide aktiver Af regnskabet fremgår, at likvide aktiver er reduceret med 13,8 mio. kr. Der var, i det oprindelige budget, forudsat et forbrug af likviditeten på 52 mio. kr. Forskydningerne kan sammenfattes således: Regnskabet i forhold til det: Oprindelige budget Korr. budget Merudgift resp. Mindreindtægt Mindreudgift resp. Merindtægt Merudgift resp. Mindreindtægt Mindreudgift resp. Merindtægt - mio. kr. - Driftsvirksomhed -149,1-145,7 Anlægsvirksomhed 19,0-12,3 Renter -14,3-3,9 Øvrige finansforskyd- 143,9 149,7 ninger Afdrag på lån -0,3-1,7 Låneoptagelse -76,6 80,4 Generelle tilskud/moms 35,0-0,3 Skatter 3,6-1,1 204,2-201,6 230,1-165,1 Saldo = hhv. forringelse og forbedring af likvide aktiver i forhold til det budgetterede -38,6-65,0 I alt 240,2-240,2 230,1-230,1 I nedenstående finansieringsoversigt indgår en kursregulering på ca. 0,4 kr. på obligationsbeholdningen, som er bogført direkte på status. 18

19 Noter til driftsregnskab og balance Finansieringsoversigt i mio. kr. Budget Korr. Budget Regnskab Korr. budget vs. regnskab Primo 2013 Likvide beholdninger primo 262,8 262,8 Tilgang af likvide aktiver: +/- Årets resultat +/- Låneoptagelse +/- Øvrige finansforskydninger +/- kursregulering af likvide aktiver -16,7 65,8-93,3 10,8 0,0-121,7 123,4-250,2 5,1 0,0-54,6-39,9-169,8 154,8 0,4 67,1-163,4 80,4 149,7 0,4 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån 68,7 68,7 70,2 70,2 68,4 68,4-1,7-1,7 Likvide beholdninger ultimo -52,0 51,5-13,8 65,4 249,0 Finansieringsoversigten forklarer årets bevægelse i de likvide beholdninger. Sønderborg Kommunes likvide aktiver er i 2013 blevet ca. 13,8 mio. kr. mindre. Årets resultat bidrager dog med en forøgelse på 39,9 mio. kr. og hertil skal lægges nettolånoptagelse (lånoptagelse fratrukket afdrag) på 101,4 mio. kr. Årets resultat samt nettolånoptagelse bidrager således til en forøgelse at de likvide aktiver med 141,3 mio. kr. Fra finansforskydninger er likviditeten pr. 31. december derimod blevet formindsket med netto ca. 154,8 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er: Formindskelse: Statens forskudsrefusioner er ca. 172 mio. kr. mindre end i regnskabsåret Dette skyldes etablering af Udbetaling Danmark, hvor forskellige former for pensionsudbetalinger m.m. nu er flyttet over til Udbetaling Danmark fra kommunerne. Forøgelse: Øvrige finansielle nettoforskydninger på ca. 17 mio. kr., der hovedsageligt vedrører forskellige mellemregningskonti. Drifts- og anlægsoverførsler mellem årene: Det skal bemærkes, at nedenstående uforbrugte midler blev overført fra henholdsvis regnskabsåret 2012 til 2013 og regnskabsåret 2013 til Disse indgår således i ovenstående vedrørende forskydninger. Uforbrugte bevillinger, der er overført til næste år Til 2013 Til 2014 Driftsbevillinger: i kr. 01 Demokrati Personale Klima og energi Bosætning og byggeri Administration Erhverv og turisme Natur og miljø Administration Veje og trafik Administration Kultur, idræt, netværk, landdistrikter Administration Borgerservice Administration Sundhed og forebyggelse Administration Dagtilbud til børn og unge Administration

20 Noter til driftsregnskab og balance 15 Undervisning Administration Børn med særlige behov Administration Handicap, socialpsykiatri og udsatte Administration Forsørgelse og beskæftigelse Administration Sygehus og genoptræning Kommunale bygninger Ældreservice, myndighed inkl. hjælpemidler Administration Hjemmepleje og hjemmesygepleje Plejecentre og dagtilbud til ældre Administration Ledelse, IT, kommunikation, administration Administration I alt driftsbevillinger overført til næste år Rådighedsbeløb (netto): 03 Økonomi Indskud i Landsbyggefonden m.m Bosætning og byggeri Natur og miljø Veje og trafik Forsyning Kultur, idræt, netværk, landdistrikter Sundhed og forebyggelse Dagtilbud til børn og unge Undervisning Børn med særlige behov Handicap, socialpsykiatri og udsatte Kommunale bygninger Hjemmepleje og hjemmesygepleje Plejecentre og dagtilbud til ældre Ledelse, IT, kommunikation, administration I alt rådighedsbeløb overført til næste år Lån i alt overført til næste år (især vedrørende ældreboliger) I alt rådighedsbeløb inkl. låneoptagelse overført til næste år Låneoptagelse for regnskabsåret Den godkendte Byrådet driftsoverførslerne fra år 2012 til 2013 på samlet netto 115,8 mio. kr. Den behandler Byrådet ligeledes overførslerne fra år 2013 med netto 79 mio. kr. vedr. driften og med netto 47 mio. kr. vedrørende anlæg samt låneoptagelsen på 85,5 mio. kr. vedr. regnskabsåret 2013 samt overførsler til I forbindelse med 3. bevillingsrevision i november 2013 blev der udskudt anlægsinvesteringer for knap 74 mio. kr. til

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 4 3. Revisionspåtegning 5 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 7 5. Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Regnskab. Regnskab 2009 1/42

Regnskab. Regnskab 2009 1/42 Regnskab 2009 Regnskab 2009 1/42 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. KOMMUNEOPLYSNINGER...3 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...4 3.1.1 Generelt...4 3.1.2 God bogføringsskik...4 3.1.3 Ændringer

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Indhold. Regnskab 2013

Indhold. Regnskab 2013 Indhold Forord... 3 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis.... 8 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)... 11 Balance... 13 Hoved- og nøgletal... 15 Udvikling

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 3 8 6 Økonomisk beretning FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN Den 4. juni 2011 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere