ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540)"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540)

2 ÅRSBERETNING 2013 SØNDERORG KOMMUNE (540) Revisionspåtegning Sønderborg Kommunes økonomiudvalg har dags dato aflagt årsberetning for 2013 for Sønderborg Kommune. Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner og Regioner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Sønderborg, den 30. april 2014 Erik Lauritzen Borgmester Søren Bonde Hansen Kommunaldirektør INDHOLDSFORTEGNELSE Beretning Generelle bemærkninger til regnskabet for Mål og evaluering på politikområderne... 5 Hoved- og nøgletal... 6 Regnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse (udgiftsbaseret) Balance Noter til driftsregnskab og balance Bilag 1 : Regnskabsrapport 2013 hovedoversigt Bilag 2 : Opgørelse over servicevækstrammen Bilag 3 : Drifts- og anlægsvirksomheden fordel pr. politikområde Bilag 4 : Specifikation af årsresultatet pr. ordninger indenfor affaldsområdet Bilag 5 : Regnskabet i budgetbalance-form, herunder de økonomiske pejlemærker Bilag 6 : Mål og evaluering på politikområderne (Status på GPS-mål 2013)

3 Generelle bemærkninger til regnskabet for 2013 Generelle bemærkninger til regnskabet for 2013 De overordnede økonomiske vilkår for landets kommuner i 2013 fremgår af den aftale, som Regeringen og Kommunernes Landsforening den 10. juni 2012 indgik om kommunernes økonomi for Aftalen indeholdt en lang række initiativer, som understøtter kommunernes indsats for en bedre ressourceudnyttelse og sikrer, at ressourcerne prioriteres bedst muligt. De frigjorte ressourcer kan anvendes til at prioritere indsatsen på de borgernære områder Det udgiftsbaserede regnskab svarer i princippet til tidligere regnskabsaflæggelser, om end opstillingen er ændret og omfanget er reduceret og tilpasset Ministeriets nye regnskabsbestemmelser. Det udgiftsbaserede regnskab anvendes fortsat til bevillingsafregningen over for Kommunalbestyrelsen. Det omkostningsbaserede regnskab er en nydannelse i fortsættelse af den regnskabsreform, Velfærdsministeriet har iværksat med virkning fra og med Det omkostningsbaserede regnskab kan sammenlignes med regnskaber der aflægges i henhold til årsregnskabsloven, som lægges til grund for regnskabsaflæggelsen i erhvervslivet og efterhånden også i store dele af de offentlige og halvoffentlige virksomheder, eksempelvis skoler mm. Det omkostningsbaserede regnskab aflægges i henhold til de principper, Kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune har fastsat anvendt i regnskabspraksis for årsregnskaber. I forhold til det udgiftsbaserede regnskab er den væsentligste forskel, at anlægsudgifter optages til afskrivning i det omkostningsbaserede regnskab. Herudover foretages der på flere områder en mere nøjagtig periodisering af udgifter, eksempelvis pensionsforpligtelser, forpligtelser vedr. leasingaftaler m.v. Forenkling af det omkostningsbaserede regnskab fra 2010 Fra 2010 er det frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab. Dette betyder, at der ikke et krav om udarbejdelse af en resultatopgørelse, en pengestrømsopgørelse, en anlægsoversigt samt en omregningstabel i regnskabet. Det udgiftsbaserede regnskab - resultat Nettoomsætningen på de enkelte poster i den ordinære driftsvirksomhed (Driftsresultat) og det skattefinansierede område (Resultat i alt) i 2013 er skitseret nedenfor: Alle beløb mio. kr. Regnskab 2013 Korrigeret budget 2013 Afvigelser til korr. budget Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Renter Udgifter i alt Driftsresultat i alt Anlægsudgifter Jordforsyning Resultat i alt Forsyningsområdet i alt Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 57 mio. kr. Der er budgetlagt med et underskud på 106 mio. kr., så afvigelsen til det korrigerede budget udgør 163 mio. kr. Driftsudgifterne blev 144 mio. kr. mindre end forudset ved de løbende budgetrevisioner. På anlægssiden er der et netto mindre forbrug på 24 mio. kr. på det skattefinansierede område og et netto merforbrug på 11 mio. kr. på jordforsyningsområdet. Der er samlet på anlægssiden anmodet om overførsel for knap 37 mio. kr. til 2014, idet der er tale om projekter, som ikke er færdiggjorte ved regnskabsafslutningen. Økonomistyring (Udvalgenes budgetkontroller) De månedlige ledelsesinformationer (LIS) og 3 årlige budgetrevisioner har sikret medlemmernes løbende underretning om den aktuelle bevillingsmæssige situation inden for udvalgsområderne. 3

4 Generelle bemærkninger til regnskabet for 2013 Ultimo året er der givet tillægsbevillinger til servicerammen på -4 mio. kr. og til overførselsområdet m.m. på 1 mio. kr. (herunder beskæftigelsestilskuddet) med baggrund i forvaltningernes specifikke forventninger. Årets løbende forventninger til servicerammen har dog efterfølgende vist sig at være for pessimistiske, idet resultatet viser et netto mindre forbrug på 87 mio. kr. under de meddelte tillægsbevillinger. Servicerammen er dermed overholdt. Overførselsområdet m.m. viser et netto mindre forbrug på 59 mio. kr. Heraf bidrager beskæftigelsesområdet med ca. 27 mio. kr., som må forventes midtvejsreguleret i Der er i øvrigt ikke tale om få konkrete afvigelser, men tværtimod mange afvigelser i både op- og nedadgående retning. Servicevækstrammen 2013 Kommunens servicevækstramme for 2013 er overholdt. Personale, antal medarbejdere omregnet til heltidsstillinger PERSONALEFORBRUG 2013 (fuldtidsstillinger) Byudvikling, bolig og miljø 55,95 Forsyningsvirksomheder 0,00 Trafik og infrastruktur 157,67 Undervisning og kultur 1.173,98 Sundhed 113,04 Social- og sundhedsvæsen 3.097,16 Administration 744,38 I ALT 5.342,18 Lønninger og pensionsforpligtelser Der er i regnskabsåret 2013 forbrugt i alt mio. kr. til lønninger. Dermed udgør lønningerne 49,5% af det samlede driftsresultat. Kommunen har i 2013 udbetalt 39,7 mio. kr. i pension til tidligere medarbejdere. Hovedparten af de nuværende ansatte er sikret pension gennem en pensionsforsikring, hvortil der løbende indbetales præmie. Herudover er der tjenestemænd, hvor ikke alle har en pensionsforsikring. Disse tjenestemænd skal derfor til sin tid have pensionen udbetalt fra kommunen. Kommunens forpligtelser er opgjort til ca. 913 mio. kr. Likviditetens udvikling Et af de fire økonomiske pejlemærker er et ønske om en likviditet på kr. pr. indbygger eller svarende til ca. 75 mio. kr. Der er løbende fokus på likviditeten både på den korte og lange bane i forbindelse med bevillingsrevisioner og budgetlægningen. Pejlemærket for regnskabsåret 2013 er dermed opfyldt. Oversigt over kassebeholdningens størrelse: Beløb i mio. kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Likvide aktiver ultimo 262,8 249,0 Mellemregning med forsyningsområde 1,1 0,0 Sikkerhedsstillelse Skodsbøl Deponi -11,9-12,4 I alt ekskl. Deponering 252,0 236,6 Deponering 0,9 0,0 I alt inkl. deponering 252,9 236,6 Der har været et samlet kasseforbrug på 13,8 mio. kr. i Hertil skal nævnes, at der i 2013 blev optaget lån på ca. 170 mio. kr. for regnskabsåret 2012 og at låneoptagelsen på ca. 37 mio. kr. for regnskabsåret 2013 først hjemtages i

5 Mål og evaluering på politikområderne Sønderborg Byråds virksomhed er inddelt i 24 politikområder og bevillingsniveauet er fastsat på disse 24 politikområder fordelt pr. udvalg på henholdsvis drifts- og anlægsvirksomheden Indenfor hvert politikområde er der bl.a. defineret nogle udviklings- og driftsmål for året I bilag 6 og på kommunens hjemmeside, under GPS (Godkendt Politisk Styring), er der pr. politikområde foretaget en opfølgning på de enkelte udviklings- og driftsmål for året I bilag 3 fremgår budgetterne og regnskabet pr. politikområde. 5

6 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab nøgletal i mio. kr Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær drift 14,2 92,4 178,6 258,3 291,7 Resultat af skattefinansierede område -111,7-31,4-22,1 16,4 57,2 Resultat af forsyningsvirksomheder, drift 0,1 3,9 0,6-2,6-17,6 Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg 0,0 0,0-0,3-4,6 0,3 Resultatopgørelsen (omkostningsbaseret) Resultat af ordinær drift -235,1 Frivilligt Frivilligt Frivilligt Frivilligt Resultat af skattefinansierede område -235,1 Frivilligt Frivilligt Frivilligt Frivilligt Resultat af forsyningsvirksomheder, drift 0,6 Frivilligt Frivilligt Frivilligt Frivilligt Balance, aktiver 2.667, , , , ,9 Anlægsaktiver i alt 2.455, , , , ,7 Omsætningsaktiver i alt 211,6 52,7 13,4 142,5 335,2 - heraf likvide beholdninger 65,6 154,6* 162,0** 236,8 249,0 Balance, passiver , , , , ,9 Egenkapital -101, , , , ,7 Hensatte forpligtelser -689,2-722,6-699, , ,6 Langfristet gæld , , , , ,0 - heraf ældreboliger -455,5-460,9-450,0-452,4-527,0 Kortfristet gæld -631,4-493,8-460,5-509,9-562,6 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 205,3 216,5 385,0 371,2 456,2 Likvide aktiver pr. indbygger (hele kr.) 858, ,1* 2.128,9** 3.470, ,4 Langfristet gæld pr. indbygger (hele kr.) , , , , ,5 Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 Grundskyldspromille 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 Indbyggertal pr * Inkl. 74,3 mio. kr. vedr. EU-tilskud til Globus 6400 eller svarende til 975 kr. pr. indbygger. ** Inkl. ca. 50 mio. kr. vedr. EU-tilskud til Globus 6400 (som er returneret i 2012 til EU) eller svarende til 657 kr. pr. indbygger 6

7 Anvendt regnskabspraksis Generelt Sønderborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedr. de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Årsberetningen for Sønderborg Kommune rummer på et overordnet og mere overskueligt niveau de samme oplysninger vedr. kommunens årsregnskab, som kommunen på et detaljeret niveau skal give i form af en række obligatoriske oversigter til sit årsregnskab. Kommunens regnskabspraksis er fastlagt i kasse- og regnskabsregulativet. Herudover henvises til Sønderborg Kommunes GPS (Godkendt Politisk Styring) på kommunens hjemmeside, hvor der pr. politikområde er foretaget en opfølgning på de enkelte drifts- og udviklingsmål for året Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra ØIM ændret på følgende områder: Der er ingen udmeldte ændringer, der betragtes som ændret regnskabspraksis. Regnskabet er således aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i såvel regnskabsopgørelse som resultatopgørelse i det regnskabsår de vedrører., jfr. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jfr. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse. Af omregningstabellen bilag 1 fremgår, hvorledes anlægsudgifter og afskrivninger indgår i regnskabet. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler mv. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Udgifter på over kr., der samtidig øger aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet ud over det oprindeligt antagne, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er værdiansat pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Det vil især være aktiver som 7

8 Anvendt regnskabspraksis inventar på skoler, institutioner mv. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Aktiver med kostpris på under kr. eller en levetid på under 1 år udgiftsføres i anskaffelsesåret. Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider: Bygninger år Tekniske anlæg, maskiner mv år Inventar, IT-udstyr mv år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikkeoperationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) og vedligeholdelsesarbejder indregnes ikke i balancen. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Sønderborg Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Sønderborg Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingperioden som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Sønderborg Kommunes alternative lånerente. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver Andele af interessentskaber, som Sønderborg Kommune har medejerskab til, indgår i balancen. Omsætningsaktiver Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der er optaget varebeholdninger i balancen. Grunde og bygninger til salg er opskrevet til salgsværdi. Værdipapirer er optaget til ultimo kurs. Hensatte forpligtelser Ultimo hvert år hensættes et aktuarmæssigt beregnet beløb til dækning af pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Der forudsættes en pensionsmæssig alder på 62 år. Regulering af hensættelsen foretages via resultatopgørelsen. Til regnskabet 2012 blev der indhentet en ny aktuarmæssige beregning fra Sampension. Der vil hver 5. år blive indhentet ny beregning fra Sampension, således at der sikres en korrekt opgørelse over kommunens forpligtelse. Der blev for regnskabsåret 2010 udarbejdet (eksternt) en aktuarmæssige forpligtelse vedrørende arbejdsskadeforpligtelsen. Der vil ligeledes hver 5. år blive indhentet ny beregning vedrørende arbejdsskadeforpligtelsen. 8

9 Anvendt regnskabspraksis Gæld Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 9

10 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) Budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 A. Det skattefinansierede område I tusinde kr. Indtægter 1 Skatter (funktion ) Tilskud og udligning (funktion ) Indtægter i alt Byudvikling, miljø og transport (hkt. 00) Trafik og infrastruktur (hkt. 02) Undervisning og kultur (hkt. 03) Sundhedsvæsenet (hkt. 04) Sociale opgaver og beskæftigelse (hkt. 05) Fælles udgifter og administration (hkt. 06) Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Driftsresultat før finansiering Renter og kursregulering (funktion ) RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Byudvikling, miljø og transport (hkt. 00) Trafik og infrastruktur (hkt. 02) Undervisning og kultur (hkt. 03) Sundhedsvæsenet (hkt. 04) Sociale opgaver og beskæftigelse (hkt. 05) Fælles udgifter og administration (hkt. 06) Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) Jordforsyningen Salg af jord Køb af jord incl. Byggemodning Jordforsyningen i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsområdet Drift Anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift. Fra Fra Driftsoverførsler Anlægsoverførsler inkl. lån Udsatte låneoptagelse for regnskabsåret hjemtaget i kommende regnskabsår

11 Balance Noter AKTIVER Anlægsaktiver Balance i tusinde kr. Ultimo 2012 Ultimo 2013 Materielle anlægsaktiver (funktion ) Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) 0 0 Finansielle anlægsaktiver (funktion og ) Aktier og andelsbeviser m.v Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdning (funktion 9.86) Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) Tilgodehavender (funktion ) Værdipapirer (funktion 9.20) Likvide beholdninger (funktion ) I alt AKTIVER I ALT PASSIVER 10 Egenkapital (funktion ) Modpost for takstfinansierede aktiver 0 0 Modpost for selvejende institutioner aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger 0 0 Balancekonto I alt Hensatte forpligtelser (funktion 9.90) Langfristede gældsforpligtelser (funktion ) Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv. (funktion ) Kortfristede gældsforpligtelser (funktion ) PASSIVER I ALT Kautions- og garantiforpligtelser der ikke indgår i balancen Positive tal angiver (netto)aktiver. Negative tal angiver (netto)gæld. Note: Landsbyggefonden (funktion 9.24) indgår ikke i ovenstående

12 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 - Skatter Skatteindtægterne er sammensat af indkomstskatter, selskabsskatter, grundskyld og dækningsafgifter. Indtægterne vedr. indkomstskatter består af det hjemtagne provenu for indkomståret 2013 på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Beløb i hele kr. Opr. budget Regnskab Skatteform Indkomstskat Afregning af forskelsbeløb Afregning for det skrå skatteloft Selskabsskat Anden pålignet skat ( 48 E) Andel af skat af dødsboer Grundskyld Dækningsafgift I alt Dækningsafgift Mindreindtægten fra dækningsafgift på 8,6 mio. kr. er primært en konsekvens af tilbagebetalt grundskyld på baggrund af SKAT s vurderingsnedsættelser. Note 2 - Generelle tilskud mv. Tilskuddene er sammensat således: Beløb i hele kr. Opr. budget Regnskab Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge Tilsvar Tilskud Efterreguleringer: 0 0 Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Tilskud vedr. ældreområdet Tilskud vedr. kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Efterreguleringer Udligning og generelle tilskud i alt Udligning af købsmoms Herefter i alt Særlige tilskud Mindreindtægten på 34,2 mio. kr. hidrører fra efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 12,6 mio. kr. samt en midtvejsregulering for 2013 på 21,6 mio. kr. 12

13 Status ÅRSBERETNING 2013 SØNDERBORG KOMMUNE (540) Noter til driftsregnskab og balance Note 3 - Renter Nettorenten i 2013 fordeler sig således: Beløb i hele kr. Renter af likvide aktiver Renter af kort- og langfristede tilgodehavender Renter af udlæg forsyningsvirksomheder 9 Renter af gæld Kurstab 0 Garantiprovision Renter i alt Note 4 Anlæg 2013 Det udgiftsbaserede regnskab (afholdte anlægsudgifter på det skattefinansierede område) I kr. Anlægsarbejder: (Projektstatus: Igangværende = I, Afsluttet = A) Nettobeløb Regnskab Bosætning og byggeri Fælles udgifter ved salg af grunde m.v. -3 I Byudviklingsområde i Dybbøl Udstykningsforetagende nr. XXIII -8 A Boligområde Vollerup Øst Udstykningsforetagende nr. XXXV 600 A Emmashave, Havnen 200 I Byggemodning Møllevej, Nordborg 156 I Byggemodning/byplankonkurrence Lykkegård -7 I Øvrige arealer Omkostninger og salgsindtægter 11 I Færdiggørelse af Jeppesdam/Tingholm -47 I Køb af areal ved Dyrhøj I Færdiggørelse Majhave, Fynshav -67 A Færdiggørelse af Dyrhøj, etape A Køb af jord i Nybøl -11 I Byggemodning af Egevej, Adsbøl -86 I Byggemodning af Grantvej, Kværs -2 I Vejadgang "Ved skoven" i Nybøl A Ny vej, Katkær, Hørup/Vollerup -241 I Byggemodning af boligområde i Dybbøl, Slienvej, I Byggem. af boligområde - 18 byggegrunde i Vollerup Øst, etape 3, I Færdiggørelse af Nyballe, Broager -538 I Færdiggørelse af Dyrhøj - Etape 7, Gråsten -295 I Færdiggørelse af Rolf Krakesvej, Dybbøl -376 I Færdiggørelse af Storkmosevej, Vollerup I Erhvervsgrunde i Ragebøl nord for Hørtoftvej I Industriområde vord for Vollerup Udstykningsforetagende nr. XXII 979 A Øvrige Arealer Omkostninger og salgsindtægter -1 I Salg af grund Glansager, Vollerup 78 I Ny vej i forlængelse af Rønsdam - Ragebøl erhverv -32 A Byggem./forl. af Rønsdam frem til Hørtoftevej, Ragebøl Erhvervspark A Salg af diverse jorde 1 I Bygningsforbedringsudvalget -828 I 13

14 Noter til driftsregnskab og balance Renovering af Sdbg. Bymidte I Renovering af belægninger i Sønderborg Bymidte, etape 2 og I Havneselskabet - Frilægning af Brohovedskansen -164 I 06 Erhverv og turisme Styrkelse af turismen på Nordals - Analyse -500 I 07 Natur og miljø Stihandleplan "Danmarks bedste vandrerutenet" -677 I Udbud af vandløbsvedligeholdelse -150 A Renovering af nedslidte sluser og rørledninger I 08 Veje og trafik Udskiftningsplan for køretøjer -995 I Vejregister over off. Veje, private fællesvej og udlagte private fælles veje -47 A Færdiggørelse af træalle på Ringgade -759 I Projekt: I Sdbg. cykler vi mere -24 A Omfartsvej ved Mjels -173 A Infrastryktur ifm. Borgern Bycenter I Diverse vejprojekter -683 A Cykelsti Skovby-Lysabild -79 A Cykelsti Hundslev-Guderup -397 I Cykelsti Kirkehørup-Tandslet A Cykelsti Kværs-Gråsten -75 I Omlægning af Nørre Havnegade I Cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter I Renovering af fortove A Renovering af belægning A Renovering af fortove A Renovering af belægninger A Parkerings henvisning i Sønderborg by -895 I Fjernbetjening af broer I Renovering af gadelys I Vedligeholdelse af asfaltbelægninger -834 A Markedsføring og navneænding af Sønderborg Lufthavn -596 I Etablering af fælles adgangskontrolsystem -14 A Udskiftning af Beacon lys på tårnet og reserve vindmåler -100 A Flytning af eksterne Locator -52 I Reparation af murværk på terminalbygning -80 A Forureningsundersøgelse/miljøhandlingsplan m.m. Sdbg. Havneselskab -123 I Renovering af kajindfatning -27 I Fjerning af duc d alber -802 A Renovering af kajindfatning 3. etape I Udbedring og sikring af Ballebro havnebassin -173 A 10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter Sønderborg stadion - renovering -187 A Dybbøl-hallen, Udviklingspr. Af ny hal -631 I Ren. af eksisterende hal - Dybbøl -325 I Presserende renoveringsopgaver -224 I Humlehøj-svømmehal - rep af bassin vægge og bunddyser I Nyt ventilationsanlæg ved skydebanerne i Humlehøj-hallen -230 A Ren. og ombygn. af idræts- og foreningslokaler på Egernsund gl. skole I Etablering af kunstgræsbane - Gråsten-bane -578 A MTB spor i Spang -99 A Guderup aktivitetscenter - asfaltering og indkøb af møbler -285 A 14

15 Noter til driftsregnskab og balance Energirenovering og solceller -265 I Museum Sønderjylland A Ewers Pakhus/Multikulturhus -743 I Kulturelle anlæg A Køb af Ewers Pakhus I Bedre køling i Sønderborg Teater -239 A Afslutning af voldgiftssag - Alsion A 13 Sundhed og forebyggelse Rambla Sønderborg -66 A Sundhedscentret -452 A Ny central tandklinik i Sdbg I Renovering af Nordborg Tandklinik -248 A Renovering af 3 nedlagte tandklinikker -84 A Renovering af venteværelser på tandklinikkerne i Nordborg og Gråsten -57 I En God Omvej 716 A Forundersøgelser Sundhedshus - Nordborg I Genopmærkning af løberuter -31 A En god omvej - tiltag på baggrund af evalueringen -119 I Petanquebane -22 A 14 Dagtilbud til børn og unge Etablering af vuggestuegrupper 780 I Anlægsarbejder på børnehaver -780 I Udbygning af Skolevejens Børnehave I Om- og tilbygning på Broager Børnehave, Vestergade I Legepladser i Gråsten -495 I Etablering af vuggestuepladser -991 I Energirenovering og solceller I Ny belægning på p-plads ved BH Tumleby -225 A 15 Undervisning Presserende renoveringsopgaver -809 I Fremtidensskole -539 A Etablering af elevtoiletter og lokaler til lærerforberedelse i tidl. tandklinik -281 I Fortsat renovering af Sønderskov-skolen -259 A Anlægsarbejder på skoler A Renovering af Folkeskolens bygninger -802 I IT-anskaffelser I Ren. Af folkeskolen bygn. - disp. Af elevrådet -636 I Renovering af Egernsund Hallen -24 A Nydamskolen, Bygningsmæssige ændringer A Indeklimaforhold på Ulkebøl Skole -354 I Etablering af lærerarbejdspladser på skolerne -40 I Indeklimaproblemer på Nydamskolen -60 I Energirenovering og solceller I Mariegård Broager, ny institution -25 I Renovering af "stuehus"/nybyggeri i SFO-Mariegården i Broager -53 I Energirenovering og solceller -37 I 16 Børn med særlige behov Anlæg finansieret af indefrosne midler I 17 Voksne med særlige behov Bülowskolen (Social og Sundhed) -549 I nye boliger på Bosagergrunden -253 A Senhjerneskadeområdet Sundeved plejecenter I 15

16 Noter til driftsregnskab og balance Hertughaven -852 I nye boliger på Bosagergrunden A Gelerts Gård I Hertughaven -422 I Renovering af misbrugscenter -205 A Køb af Agervang 5 - Sønderborg Kvinde- og Krisecenter A Kærløkke - Enkeltmandsforanstaltninger -51 I Forundersøgelser vedr. opførelse/ombygning af botilbud 187 I Ombygning værksted Palævej -255 A Ombygning af værkstedet Søndervang -622 A 20 Kommunale bygninger Køb af Kegnæs Fyr -340 A Presserende renoveringsopgaver -94 I Salg af kommunale ejendomme I Bygningsrenovering I Salg af Mommark Havn A Salg af Lille Rådhusgade A Salg af Asserballe Børnehave 845 A Salg af Stevning Brandstation 152 A Salg af Storegade 43, Wok House 245 A Energimærkninger af kommunale ejendomme -78 I Energirenovering og solceller I Kloaksparering -6 I Energimærkninger af kommunale ejendomme I Børneinstitutionen Humlehøj -142 A Udskiftning af utætte/nedslidte tegltage -69 A 22 Hjemmepleje og hjemmesygepleje Køb af 3F hus i Guderup - hjemmeplejen -45 A Ombygning Tandsbjerg, Sygeplejen A P-pladser Tandsbjerg I P-pladser Broager -25 I 23 Plejecentre og dagtilbud til ældre Grund til ældreboliger Amaliehaven I Amaliehaven Plejecenter I Guderup Plejecenter I Forundersøgelser vedr. plejeboliger -26 I Amaliehaven Plejecenter I Guderup Plejecenter I Ældreboliger ved Amaliehaven -1 I Velfærdsteknologi I Energirenovering og solceller I Kalde- og kommunikationsanlæg på bosteder og plejehjem -929 A 24 Ledelse, IT, kommunikation, administration Inventar til ny Jobcenter A Digitalisering m.m I CMS-løsning -699 I WEB GIS -317 I Projektorganisation -557 I Renovering af Havnbjerg skole til Udviklingshuset I Nettoudgifter i alt Forsyning Skodsbøl Deponianlæg - nyt deponiafsnit -838 A 16

17 Noter til driftsregnskab og balance Salg af Spildevandsledning til Forsyning A/S A Nettoudgifter i alt inkl. Forsyningsområdet Til kvalitetsfondsområdet (idrætsfaciliteter for børn og unge, dagtilbud for børn og unge, folkeskolen og ældreområdet) har Sønderborg Kommune i 2013 modtaget ca. 27 mio. kr. via bloktilskuddet under forudsætning af, at Sønderborg Kommune bidrager med minimum tilsvarende beløb til området. Ellers skal ikke anvendte beløb deponeres til senere anvendelse. Sønderborg Kommune har anvendt sin andel og skal således ikke deponere. Note 5 - Forsyningsvirksomhederne Forsyningsvirksomhederne skal økonomisk hvile i sig selv. Det vil sige, at virksomhedernes økonomi alene skal finansieres af brugerne, og den har derfor ikke indflydelse på det skattefinansierede resultat. De enkelte års overskud eller underskud opsamles på en særlig konto i den finansielle status. Forsyningsvirksomhederne, som efter udskillelsen af vandforsyning, spildevand, varmeforsyning, renovation og genbrugsvirksomhed, nu alene omfatter Guderup Varmeforsyning, Sydals Kraftvarmeværk og Skodsbøl Deponi, viser samlet et netto drifts- og anlægsunderskud på knap 1,1 mio. kr. Selvom renovationsområdet er udskilt til Sønderborg Forsyning, skal området optages i kommunens regnskab på henholdsvis drifts- og anlægsvirksomheden samt på opgørelsen over mellemværende med forsyningsvirksomhederne. Mellemværende på konto 9.35 bliver dog udlignet ved tilsvarende modpost på konto 9.25, idet formue eller gæld er hos Sønderborg Forsyning. De brugerfinansierede områder indgår som en del af kommunens samlede kassebeholdning. Forsyningsvirksomhederne mellemværende med Sønderborg Kommune fordeler sig således: Mellemværende mellem forsyningsvirksomhederne og Sønderborg Kommune: Primo Ultimo I kr Guderup varmeforsyning Sydals kraftvarmeværk Skodsbøl Deponi Mellemværende i alt ex. øvrige renovationsområder fra Sønderborg Forsyning Regulering af formuen vedr. Skodsbøl Deponi Øvrige renovationsområder fra Sønderborg Forsyning I alt Minus = til gode hos kommunen og plus = gæld til kommunen Tilgodehavende (konto 9.25) hos Sønderborg Forsyning Primo Ultimo I kr Regulering af formuen vedr. Skodsbøl Deponi Øvrige renovationsområder fra Sønderborg Forsyning I alt Plus = kommunens tilgodehavender Vand, spildevand og affaldshåndteringen blev pr udskilt og er organiseret i en selvstændig selskabsform. Den indre værdi af selskaberne (egenkapital) på t.kr. pr. ultimo 2012 er optaget under konto 9.21 aktier og andelsbeviser. I bilag 4 er en specifikation af årsresultatet indenfor renovationsområdet fordelt på de enkelte ordninger. Note 6 - Optagne lån Kommunens låneramme sammensættes af afholdte anlægsudgifter til arealerhvervelser, byfornyelse, havne, ældreboliger og lånedispensationer til folkeskoler m.v. I 2013 er der optaget følgende lån: 17

18 Noter til driftsregnskab og balance Mio. kr. Kommunekredit Låneramme ,8 Låneramme ,0 Ældreområdet Amaliehaven Plejecenter -55,5 (a conto 2012) Guderup Plejecenter -33,5 ( a conto 2012) I alt -169,8 For 2013 har kommunen en beregnet låneramme (låneadgang) på ca. 37 mio. kr. Lånet skal hjemtages inden udgangen af april 2014 og vil indgå i regnskabet for Note 7 - Likvide aktiver Af regnskabet fremgår, at likvide aktiver er reduceret med 13,8 mio. kr. Der var, i det oprindelige budget, forudsat et forbrug af likviditeten på 52 mio. kr. Forskydningerne kan sammenfattes således: Regnskabet i forhold til det: Oprindelige budget Korr. budget Merudgift resp. Mindreindtægt Mindreudgift resp. Merindtægt Merudgift resp. Mindreindtægt Mindreudgift resp. Merindtægt - mio. kr. - Driftsvirksomhed -149,1-145,7 Anlægsvirksomhed 19,0-12,3 Renter -14,3-3,9 Øvrige finansforskyd- 143,9 149,7 ninger Afdrag på lån -0,3-1,7 Låneoptagelse -76,6 80,4 Generelle tilskud/moms 35,0-0,3 Skatter 3,6-1,1 204,2-201,6 230,1-165,1 Saldo = hhv. forringelse og forbedring af likvide aktiver i forhold til det budgetterede -38,6-65,0 I alt 240,2-240,2 230,1-230,1 I nedenstående finansieringsoversigt indgår en kursregulering på ca. 0,4 kr. på obligationsbeholdningen, som er bogført direkte på status. 18

19 Noter til driftsregnskab og balance Finansieringsoversigt i mio. kr. Budget Korr. Budget Regnskab Korr. budget vs. regnskab Primo 2013 Likvide beholdninger primo 262,8 262,8 Tilgang af likvide aktiver: +/- Årets resultat +/- Låneoptagelse +/- Øvrige finansforskydninger +/- kursregulering af likvide aktiver -16,7 65,8-93,3 10,8 0,0-121,7 123,4-250,2 5,1 0,0-54,6-39,9-169,8 154,8 0,4 67,1-163,4 80,4 149,7 0,4 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån 68,7 68,7 70,2 70,2 68,4 68,4-1,7-1,7 Likvide beholdninger ultimo -52,0 51,5-13,8 65,4 249,0 Finansieringsoversigten forklarer årets bevægelse i de likvide beholdninger. Sønderborg Kommunes likvide aktiver er i 2013 blevet ca. 13,8 mio. kr. mindre. Årets resultat bidrager dog med en forøgelse på 39,9 mio. kr. og hertil skal lægges nettolånoptagelse (lånoptagelse fratrukket afdrag) på 101,4 mio. kr. Årets resultat samt nettolånoptagelse bidrager således til en forøgelse at de likvide aktiver med 141,3 mio. kr. Fra finansforskydninger er likviditeten pr. 31. december derimod blevet formindsket med netto ca. 154,8 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er: Formindskelse: Statens forskudsrefusioner er ca. 172 mio. kr. mindre end i regnskabsåret Dette skyldes etablering af Udbetaling Danmark, hvor forskellige former for pensionsudbetalinger m.m. nu er flyttet over til Udbetaling Danmark fra kommunerne. Forøgelse: Øvrige finansielle nettoforskydninger på ca. 17 mio. kr., der hovedsageligt vedrører forskellige mellemregningskonti. Drifts- og anlægsoverførsler mellem årene: Det skal bemærkes, at nedenstående uforbrugte midler blev overført fra henholdsvis regnskabsåret 2012 til 2013 og regnskabsåret 2013 til Disse indgår således i ovenstående vedrørende forskydninger. Uforbrugte bevillinger, der er overført til næste år Til 2013 Til 2014 Driftsbevillinger: i kr. 01 Demokrati Personale Klima og energi Bosætning og byggeri Administration Erhverv og turisme Natur og miljø Administration Veje og trafik Administration Kultur, idræt, netværk, landdistrikter Administration Borgerservice Administration Sundhed og forebyggelse Administration Dagtilbud til børn og unge Administration

20 Noter til driftsregnskab og balance 15 Undervisning Administration Børn med særlige behov Administration Handicap, socialpsykiatri og udsatte Administration Forsørgelse og beskæftigelse Administration Sygehus og genoptræning Kommunale bygninger Ældreservice, myndighed inkl. hjælpemidler Administration Hjemmepleje og hjemmesygepleje Plejecentre og dagtilbud til ældre Administration Ledelse, IT, kommunikation, administration Administration I alt driftsbevillinger overført til næste år Rådighedsbeløb (netto): 03 Økonomi Indskud i Landsbyggefonden m.m Bosætning og byggeri Natur og miljø Veje og trafik Forsyning Kultur, idræt, netværk, landdistrikter Sundhed og forebyggelse Dagtilbud til børn og unge Undervisning Børn med særlige behov Handicap, socialpsykiatri og udsatte Kommunale bygninger Hjemmepleje og hjemmesygepleje Plejecentre og dagtilbud til ældre Ledelse, IT, kommunikation, administration I alt rådighedsbeløb overført til næste år Lån i alt overført til næste år (især vedrørende ældreboliger) I alt rådighedsbeløb inkl. låneoptagelse overført til næste år Låneoptagelse for regnskabsåret Den godkendte Byrådet driftsoverførslerne fra år 2012 til 2013 på samlet netto 115,8 mio. kr. Den behandler Byrådet ligeledes overførslerne fra år 2013 med netto 79 mio. kr. vedr. driften og med netto 47 mio. kr. vedrørende anlæg samt låneoptagelsen på 85,5 mio. kr. vedr. regnskabsåret 2013 samt overførsler til I forbindelse med 3. bevillingsrevision i november 2013 blev der udskudt anlægsinvesteringer for knap 74 mio. kr. til

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger sresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 2,9 I budgettet var der regnet med et overskud på 28,7 Afvigelsen på 25,8 kan især henføres til anlæg,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr.

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr. Likviditet og resultater 30. april 2017 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2017 5 Lønbudget og forbrug i 2017 6 Serviceudgifter

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere