ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB 2013"

Transkript

1 ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB

2 Indhold Kommuneoplysninger... 1 Borgmesterens forord... 2 Påtegninger... 3 Ledelsens påtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Kommunens årsberetning... 5 Fakta om Odsherred Kommunes årsregnskab for... 5 Generelle regnskabsbemærkninger... 6 Fokusområder/Strategier... 8 Kommunens årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsopgørelse Ændringer i likvide midler Balance Noter til driftsregnskab og balance Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Øvrige oversigter og specifikationer Regnskabsoversigt på bevillingsniveau Personaleoversigt Oversigt over uforbrugte driftsmidler til overførsel... 60

3 ÅRSREGNSKAB Kommuneoplysninger Kommune Odsherred Kommune Nyvej Højby Telefon: Hjemmeside: Regnskabsår: 1. januar 31. december Byråd Thomas Adelskov, borgmester (A) Søren With (A) Michael Kjeldgaard (A) Anna-Louise Atterman (A) Allan Andersen (A) Felex Pedersen (A) Gitte Hededam (A) Vagn Ytte Larsen (A) Lis Ingemann (A) Birthe Balle (A) Jesper Koch (A) Steen Egede Jensen, 1. viceborgmester (O) Helle Just Jensen (O) Kim Mariegaard (Ø) Arne Mikkelsen (F) Steen Friis (L) Roland Petersen (L) Hanne Pigonska (V) Jørgen Revbech Hansen (V) Erik Winther (V) Karina Vincentz (V) Finn Hallberg (V) Niels Nicolaisen (V) Helge Fredslund (V) Morten Egeskov, 2. viceborgmester (V) Direktion Thomas Adelskov, borgmester Rie Perry, kommunaldirektør Gitte Løvgren, Direktør Torben Greve, Direktør Revision BDO, Kommunernes revision Forside Næsholm Borgruin 1

4 ÅRSREGNSKAB Borgmesterens forord Odsherred Kommune afslutter nu for fjerde år i træk regnskabet med et pænt overskud på den daglige drift. Regnskabet skal bl.a. ses i sammenhæng med, at Odsherred Kommune i har afholdt udgifter til anlægsaktiviteter på 90 mio. kr. til bl.a. renovering af Sundhedscentret, skole- og daginstitutionsrenoveringer, vejanlæg herunder tilslutningsveje til ny Rute 21, havneanlæg, Ungdomshus i Nykøbing, nedrivning af ejendomme samt investeringer i flere større energiprojekter på kommunale bygninger. Der er tale om et godt regnskab. Men det er fortsat en vigtig opgave for Byrådet at fastholde den stramme kurs. Vi skal fortsat arbejde med at effektivisere og optimere driften de kommende år, så det sikres, at vi kan tilbyde borgerne en ordentlig service og foretage anlægsinvesteringer samt videreudvikle kommunen. Vi kan være tilfredse med, at vi er lykkes med en god økonomistyring, herunder i de mange kommunale institutioner, afdelinger og centre. F.eks. kan vi med tilfredshed konstatere, at regnskabet for muliggør, at mange af vore decentrale institutioner kan få overført planlagte opsparinger fra til Det har krævet en stor indsats fra vores ledere og medarbejdere at få styr på vores økonomi, og jeg vil gerne på hele Byrådets vegne benytte regnskabsresultatet til at udtrykke stor anerkendelse til vores ansatte, for fortsat at holde et fast blik på vores økonomi. 2

5 ÅRSREGNSKAB Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 20. maj 2014 aflagt årsregnskab for for Odsherred Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets - og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. Odsherred Kommune, den 27. maj 2014 Borgmester Thomas Adelskov Kommunaldirektør Rie Perry 3

6 ÅRSREGNSKAB Revisionspåtegning 4

7 ÅRSREGNSKAB Kommunens årsberetning Fakta om Odsherred Kommunes årsregnskab for Det oprindelige driftsbudget for til serviceområderne udgjorde netto 1,445 mia. kr. og det korrigerede budget 1,428 mia. kr. Det endelige regnskab for viser et samlet forbrug på 1,403 mia. kr. og dermed et mindreforbrug til serviceområderne på 25 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Alle fagudvalg har overholdt de korrigerede budgetter for Bruttoanlægsudgifter for 90 mio. kr. til de skattefinansierede områder. Kassebeholdningen udgjorde 102 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december. Den samlede lånegæld udgør 524 mio. kr. pr. 31. december, hvilket er 18 mio. kr. mere end ved årets start. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der i er optaget lån på 17 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter m.v. afholdt i Som følge af den lave rente og udskydelse af låneoptagelse til har kommunens nettorenteudgifter i været 13 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. Heri indgår også større renteindtægter af kommunens tilgodehavender og indeståender. Årsregnskabet viser et overskud på 73 mio. kr. på den ordinære drift. Det er 12 mio. kr. bedre end det oprindelige budget og 22 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Dette skyldes især: Mindreforbrug til driftsudgifter og mindreforbrug til renter 5

8 ÅRSREGNSKAB Generelle regnskabsbemærkninger Driftsbudgettet Det oprindelige driftsbudget for de skattefinansierede områder udgjorde mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på mio. kr. eller 40 mio. kr. mindre end oprindeligt afsat. Undervejs er budgettet i korrigeret med tillægsbevillinger dels i form af egentlige tillægsbevillinger til som følge af ændrede budgetforudsætninger, især i forbindelse med halvårsregnskabet, og overførsler fra tidligere år. Samlet set er det skattefinansierede driftsbudget reduceret med 18 mio. kr. og i forhold til det korrigerede driftsbudget udviser regnskabet et mindreforbrug på 22 mio. kr. Tillægsbevillingerne kan især henføres til positive og negative ændringer på arbejdsmarkeds- og kulturområdet, henholdsvis lærerlockout i april, lønreduktion pga. KTO-forliget og hallerne i Odsherred mv. Anlægsbudgettet Det oprindelige anlægsbudget udgjorde netto 62 mio. kr. Regnskabet viser et nettoforbrug på 80 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget for udgjorde netto 113 mio. kr., som følge af øget anlægsaktivitet samt overførsel af ikke færdiggjorte anlægsprojekter fra Samlet set er det skattefinansierede anlægsbudget forøget med 51 mio. kr. I det vedtagne budget for var forventet indtægter fra salg af ejendomme på 5,1 mio., som efter overførsel af igangværende ejendomssalgsprojekter og opjustering af forventningerne til ejendomssalg i udgjorde kr. 10,6 mio. i det korrigerede budget. I årsregnskabet er registreret salgsindtægter for i alt kr. 3,5 mio., hvortil kommer kr. 1,0 mio. deponeret på skødekonti ultimo, som forventes frigivet i 2014, og som forventes at indgå som salgsindtægter i regnskabet for Likvide beholdninger Den gennemsnitlige kassebeholdning i udgjorde 102 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Den gennemsnitlige kassebeholdning i udgjorde derved 3,71 % af bruttoomsætningen til drift og anlæg i. 6

9 ÅRSREGNSKAB Halvårsregnskabet Byrådet behandlede på møde den 27. august halvårsregnskabet for 1. halvår. I halvårsregnskabet indgik samlet budgetopfølgning for alle budgetområder, og halvårsregnskabet har derfor påvirket de korrigerede budgetbeløb i det endelige årsregnskab for. I halvårsregnskabet indgår en række bemærkninger og beskrivelser af de budgetmæssige ændringer og der henvises derfor til regnskabet for. Sammenfatning Driftsregnskabet for udviser særdeles god overensstemmelse mellem budget og regnskab. Anlægsregnskabet for viser at der er en lang række anlægsarbejder, som skal færdiggøres i, og færdiggørelsen af disse vil medføre et likviditetsmæssigt træk i Den stramme økonomiske styring og de store udfordringer for at overholde budgettet fortsætter derfor i 2014 med uformindsket styrke. Byrådet har på møde den 29. april 2014 godkendt overførsler af drift og anlæg for årsregnskabet. 7

10 ÅRSREGNSKAB Fokusområder/Strategier Fokusområderne er godkendt i Direktionsstrategien for af Byrådet den 27. november 2012 Fokusområde 1: Velfærd og kvalitet Arbejdet med at forbedre kvaliteten af kommunens kerneydelser hører aldrig op, men det er særligt afgørende i disse år, hvor forventningerne til kvaliteten stiger, samtidig med at det økonomiske råderum indskrænkes. For at lykkes skal vi arbejde vedholdende og systematisk med kvalitet på tre fronter: I mødet med borgere og brugere (brugeroplevelsen) I alle faglige sammenhænge (fagligheden) I organisationen som helhed (servicebegrebet) To pilotprojekter er i denne sammenhæng værd at holde øje med, fordi de - hvis projekterne går godt - vil være naturlige at skubbe til og rulle længere ud i organisationen: Den kommunale kvalitetsmodel, KIK en, som organisationen har afprøvet i 2012 og fortsætter med nogle måneder ind i, er et enkelt redskab for centre, afdelinger og institutioner til at udvikle og dokumentere deres serviceydelser over for borgere og brugere. Projekt Styrket borgerkontakt handler om at minimere antallet af klagesager ved at styrke dialogen med borgere og virksomheder inden og samtidig med, at afgørelsen bliver truffet og formidlet. Endelig er borgerrådgiverens rapport og dens anbefalinger med til at rette blikket mod begreber som kommunikation, dokumentation og borgeroplevelser. Indsatsområderne er at: A. Iværksætte en tværgående, strategisk indsats på forebyggelsesområdet B. Implementere UTA-strategien (UTA = Uddannelse Til Alle) C. Arbejde videre med lokalsamfundenes styrker: Lokaldemokrati version 3 D. Implementere ny skolestruktur E. Udvide klimakommuneprojektet F. Udarbejde en social strategi, herunder nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp G. Iværksætte et tværgående projekt om hverdagsrehabilitering 8

11 ÅRSREGNSKAB Fokusområde 2: Erhverv og bosætning Byrådet udarbejdede og vedtog i 2011 en ny erhvervspolitik i samarbejde med Odsherred Erhvervsråd og VisitOdsherred. Erhvervspolitikken sætter retning for en fokuseret og koordineret erhvervspolitisk indsats de kommende år. Det overordnede mål er at skabe vækst og udvikling med den tydelige overligger, at erhvervsindkomsten i Odsherred skal løftes til et niveau svarende til landsgennemsnittet. For at sikre en hensigtsmæssig ramme for den erhvervspolitiske indsats, har Byrådet nedsat Udvikling Odsherred. Udvikling Odsherred er et partnerskab mellem erhvervslivet, turismen, landbrug, faglige organisationer og kommunen om udmøntning og videreudvikling af arbejdet med at styrke de lokale erhvervsvilkår og erhvervsudviklingen i Odsherred. Blandt Udvikling Odsherreds centrale opgaver er, jf. samarbejdsgrundlaget, at bestyrelsen udarbejder en erhvervshandlingsplan, som udmønter Byrådets erhvervspolitik på såvel kort som langt sigte. Erhvervshandlingsplanen skal sikre en resultat- og faktabaseret indsats, hvor Udvikling Odsherred i forlængelse af erhvervshandlingsplanen - aftaler konkrete resultataftaler med de primære erhvervspolitiske operatører, samt overvåger indsats samt fremkommer med forslag til videreudvikling af den erhvervspolitiske indsats. Kommunens rolle er åbenbar i den sammenhæng som selvstændig aktør på området, som kommunens største arbejdsplads og som ansvarlig for væsentlige dele af både de klassiske og de nytilkomne virksomheders rammevilkår. Herudover er det en væsentlig opgave for kommunen at sikre en optimal service til de virksomheder, der er allerede er placeret eller ønsker at placere sig i Odsherred. Indsatsområderne er at: A. Organisere, tydeliggøre og udvikle områdets erhvervsindsats, herunder kommunens rolle heri B. Søge om EGN-godkendelse af GeoPark Odsherred (EGN = European Geoparks Network) C. Tiltrække borgere, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling 9

12 ÅRSREGNSKAB Fokusområde 3: Styring og effektivisering Odsherred Kommune er inde i en positiv økonomisk udvikling, men kommunen skal fastholde stram styring i en likviditetsmæssig vanskelig tid, hvor overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark i vil påvirke kommunens likviditet negativt med ca. 50 mio. kr. processen i skal afspejle den udfordring. Dertil kommer, at især det specialiserede område tynger kommunens budget, og det gør det på både børne- og på voksenområdet. Det har Byrådet taget konsekvensen af i budgetaftalen for ved at anmode Direktionen om at anvise betydelige reduktioner af omkostningerne på området fra 2014 og frem. Byrådets og Direktionens opmærksomhed på gennem effektiviseringer at skabe et tilstrækkeligt økonomisk råderum, fx ved hjælp af en vedtaget effektiviseringsstrategi, er således intakt. Overordnet set handler dette tema dermed også om arbejdsgange, standarder og dokumentation. Indsatsområderne er at: A. Analysere og effektivisere på det specialiserede område B. Udarbejde et grundlag for at markedsprøve Park og Vej C. Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme D. Implementere et nyt økonomisystem 1 0

13 ÅRSREGNSKAB Fokusområde 4: Organisation og samarbejdsformer Det er en forudsætning for at levere god kvalitet til både borgere og virksomheder, at kommunen konstant har evnen og viljen til at sætte lup på det administrative maskinrum, både den bløde del og den hårde del. Her gælder det, at vi, hvad enten vi er medarbejdere eller ledere, er hinandens forudsætning og afhængige af en fortsat fokus på faglig nysgerrighed, tværfaglig tænkning, skøre eksperimenter, skæve opgaveløsninger og god videndeling til fælles gavn. Her spiller god ledelse en væsentlig rolle, og den måde vi med Direktion, centre, afdelinger og institutioner har indrettet vores organisation på, til at håndtere de daglige og strategiske udfordringer, vil også i blive underkastet et konstruktivt blik. Indsatsområderne er at: A. Fastlægge en model for politikudvikling og politiske arbejdsformer B. Fortsætte arbejdet med implementering af handlingerne i Kanal- og digitaliseringsstrategien C. Gå fra strategi til handling inden for velfærdsteknologi D. Give den ny personalepolitik liv: Trivsel og Ambition E. Arbejde med de strategiske potentialer i Hovedudvalget, Direktionen, Chefgruppen og Ledergruppen og afklare ledernetværkenes fremtid F. Samarbejde med Hovedudvalget som strategisk partner, herunder om Det sociale kapitel G. Give organisationen et serviceeftersyn 1 1

14 ÅRSREGNSKAB Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i kr. Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Regnskab Regnskab 2012 Regnskab 2011 Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Heraf likvide beholdninger Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld Heraf lånegæld Kortfristet gæld

15 ÅRSREGNSKAB Kommunens årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Generelt Odsherred Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i - og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Fra 2010 blev kommunens regnskabsaflæggelse korrigeret i henhold til Økonomi- og indenrigsministeriets ændrede krav til regnskabsaflæggelsen. regnskabet indeholder således ikke en omkostningsbaseret resultatopgørelse, omregningstabel eller pengestrømsopgørelse. Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat, men blot er enkelte nøgletal vedrørende det omkostningsbaserede resultat udgået. Kommunens regnskabspraksis vil blive detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i - og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse. 1 3

16 ÅRSREGNSKAB Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Driftsudgifterne vises med udgangspunkt i kommunens bevillingsniveau, som i Odsherred Kommune er opgjort netto på udvalgsniveau. Præsentation i omkostningsregnskabet Som følge af ændringerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2010 er der ikke indarbejdet afskrivninger og andre interne omkostningsfordelinger i årsregnskabet og derfor heller ikke udarbejdet et omkostningsregnskab. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer og lignende. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Ud fra væsentlighedskriterier udarbejdes der bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige budget på bevillingsniveau. Odsherred Kommunes bevillingsniveau er lagt på udvalgsniveau, idet de enkelte fagudvalg har én nettobevilling, og bemærkninger til regnskabet ligger derfor på dette niveau. I kommunens aktive økonomirapportering efter trafiklysrapportmodellen indgår der bemærkninger om afvigelser mellem oprindeligt budget til efterfølgende korrektion af budgettet, som den løbende budgetopfølgning og regnskabsrapportering herefter har taget udgangspunkt i. Trafiklysrapporteringerne skal derfor ses som en del af kommunens regnskabsmateriale aflagt til Byrådet. Derudover har Odsherred Kommune aflagt det obligatoriske halvårsregnskab, som i stor udstrækning beskriver forskellene mellem det oprindeligt vedtagne budget og halvårsregnskabets beløb. Halvårsregnskabet har dannet grundlag for en række budgetmæssige justeringer, idet der samtidig med halvårsregnskabet blev foretaget en total budgetopfølgning. Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. 1 4

17 ÅRSREGNSKAB Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Anlægsaktiver med en levetid over 1 år påbegyndes afskrevet i anskaffelsesåret. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendom anskaffet før 1. januar 1999 skal pr. 1. januar 2007 værdiansættes til ejendomsvurderingen for ejendommen pr.1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Alle arealer med vurdering aktiveres uanset at beløbet er under kr. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider følger de af Økonomi- og indenrigsministeriet fastlagte. Såfremt der er afveget fra levetider udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er dette anført som anlægsnote i regnskabet. For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Forsyningsvirksomhederne for spildevand og kloak er i 2008 udskilt i selvstændigt selskab, og alle anlægsaktiver er i forbindelse med overdragelse pr. 1. januar 2008 nedskrevet til 0 kr. Kraftvarmeværket i Grevinge/Herrestrup er udskilt som et selvstændigt selskab i 2011 og er fra 2012 en del af Odsherred Forsyning A/S. 1 5

18 ÅRSREGNSKAB Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Odsherred Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Odsherred Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Odsherred Kommunes alternative lånerente. Hvis det finansielt leasede anlægsaktiver efter leasingperiodens udløb forventes overtaget, afskrives det over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv, alternativt anvendes leasingperioden. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o. lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver - Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Odsherred Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Geodatacenter/Grundkort Øst blev pr. 1. oktober opkøbt af Orbicon, og Byrådet vedtog den at udtræde af samarbejdet. Der er afregnet et beløb på godt 2 mio. kr. i Omsætningsaktiver varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der er fra 2007 krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Kravet omfatter endvidere, at der foretages omkostningsregistrering af årets bevægelser på varebeholdningerne via art 0.2. Varelagre mellem kr. og 1. mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris. 1 6

19 ÅRSREGNSKAB Likvide aktiver samt omsætningsaktiver værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Fra regnskab 2009 vil modpost for eventuelle private donationer af aktiver eller tilskud på over kr. til hel eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion blive registreret under egenkapitalkontoafsnittet på funktion Finansielle gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Da kommunen som en del af den kortsigtede økonomiske handleplan for 2008 og 2009 har nedsat indbetalingerne af pensionsforsikringspræmier for aktive tjenestemænd til et absolut minimum, er der pr. 31. december 2009 foretaget en fornyet aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen. Der er således ikke foretaget fornyet aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen til -regnskabet, og forpligtelsen baseres derfor på opgørelsen fra Pensionsforpligtigelsen vedr. lærere i Den lukkede gruppe hvor kommunen har pensionsforpligtigelsen indregnes med den forventede pensionsudgift, beregnet ud fra lærere på pension, som ligeledes er baseret på opgørelsen fra Hertil kommer pensionsudgifter for kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger med statslig tjenestemandspension, som fra 1. juli er kommunalt finansieret, dog kun for den del som ligger ud over henholdsvis trin 44 og trin 37. Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, bonusbetalinger vedrørende jobcentre, åremålsansættelser og arbejdsskade forpligtelser indregnes på balancen til den løbende ydelses 1 7

20 ÅRSREGNSKAB kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Der er en igangværende sag vedrørende Annebergparken (Landskabsbyen). Kommunen er frifundet i 1. instans. Sagen er nu for landsretten. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Fra regnskab 2011 skal hensatte forsikringsforpligtelser registreres under funktion 9.90 Hensatte forpligtelser. Odsherred Kommune er selvforsikret på en række områder, herunder arbejdsskadeområdet, og en aktuarmæssig vurdering af arbejdsskadeforpligtelsen udarbejdet af kommunens forsikringsmægler har dannet grundlag for den hensatte forpligtelse. De opkrævede præmier i årene vurderes at kunne dække dels de afsluttede skadesager og dels de fremtidige forpligtelser. Tab på tilgodehavender Kravet om at omkostningsføre forventede tab på tilgodehavender direkte i driftsregnskabet er ophævet fra og med regnskab Dog er kravet om at tilgodehavenderne i balancen skal nedskrives med forventede tab fortsat gældende. I Odsherred Kommune forventes som udgangspunkt kun minimale tab på debitorer, idet man har stor tiltro til at såvel kommunens egen opkrævningsafdeling som den statslige inddrivelsesenhed løser opgaven med inddrivelse af de kommunale tilgodehavender ikke mindst som følge af den store fokus, som der p.t. er på statens inddrivelsesvirksomhed. I sagens natur kan der forekomme mindre tab på eksempelvis udlån til beboerindskud, havnepladslejer eller udlån til betaling af ejendomsskat. Her vil der almindeligvis blive foretaget udlæg i aktivet båden, ejendommen eller andet - med henblik på minimering af tabet. Det vurderes således, at det egentlige tab på debitorer maksimalt vil udgøre 0,337 mio. kr. på årsbasis med den usikkerhed der vil være ved det enkelte debitorkrav. Feriepengeforpligtelser Registrering af forpligtelsen vedrørende skyldige feriepenge skete fra og med regnskab 2008, men fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis ændret, og feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse for. Dette gælder dog ikke feriepengeforpligtelse for fratrådte medarbejdere samt personer uden ret til ferie med løn, som fortsat er registreret som kortvarig gældsforpligtelse. 1 8

21 ÅRSREGNSKAB Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse i kr. Noter: A. Det skattefinansierede område Korrigeret budget Regnskab 1 Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed) Serviceområder 2 Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur og Folkeoplysningsudvalget I alt servicedrift Overførselsområder 2 Økonomiudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt overførselsdrift Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Jordforsyning i alt Resultat af det skattefinansierede område B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter-udgifter) Anlæg (indtægter-udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A+B)

22 ÅRSREGNSKAB Ændringer i likvide midler Specifikation vedtaget korrigeret regnskab Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger Deponerede kvalitetsfondsmidler og kursreguleringer I alt Ændring af likvide aktiver Fortegnsangivelse for ændring af likvide aktiver Negativt fortegn = styrkelse af likvide aktiver Positivt fortegn = træk af likvide aktiver 2 0

23 ÅRSREGNSKAB Balance Noter AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Ultimosaldo 2012 Ultimosaldo Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg m.v Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger I alt AKTIVER I ALT Noter PASSIVER EGENKAPITAL Ultimosaldo 2012 Ultimosaldo Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger 0 0 Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT Negative tal angives med - 2 1

24 ÅRSREGNSKAB Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Skatter, tilskud og udligning Korrigeret budget Regnskab 90 Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Samlede skatter i alt Tilskud og udligning Tilskud og udligning i alt Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms i alt Skatter, tilskud og udligning i alt

25 ÅRSREGNSKAB Note 2 Økonomiudvalget Korrigeret Serviceudgifter i alt budget Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Fritidsområder Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Beredskabskommissionen 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab Serviceudgifter i alt Økonomiudvalget Korrigeret Overførselsudgifter budget Regnskab 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 46 Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Overførselsudgifter i alt

26 ÅRSREGNSKAB Bemærkninger til årsregnskab Økonomiudvalget Fra 2014 er arbejdsmarkedsområdet udskilt fra Økonomiudvalget og fremgår særskilt med bemærkninger til området herunder. Det endelige regnskab viser således et samlet nettomindreforbrug for Økonomiudvalget (Eksklusiv Arbejdsmarkedsudvalget) på kr. 3,1 mio. i forhold til det korrigerede budget. Generelt er der god overensstemmelse mellem budget og regnskab for Økonomiudvalgets område. Enkelte områder viser merforbrug, som blandt andet kan henføres til de voldsomme storme og stormfloden i. Derudover har udgifterne til afholdelse af valget i medført merudgifter til de digitale valglister. De administrative bygninger viser også et merforbrug blandt andet til varme som følge af en lang kold vinter i. Merforbruget opvejes af mindreforbrug på en række administrative kontoområder samt puljekonti til barselsvikarer, tjenestemandspensioner og forsikringsområdet. Det endelige regnskab viser således et samlet nettomindreforbrug for Arbejdsmarkedsudvalget på kr. 4,99 mio. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden for mindreforbruget på Arbejdsmarkedsudvalgets budget er udtryk for en overordnet god styring af det samlede driftsområde, hvor der over året er sket forskydninger og justeringer inden for området, som følge af omprioriteringer i beskæftigelsesindsatsen, ændringer i regelgrundlaget og forskydninger i antallet af ydelsesmodtagere. Direktionen har udarbejdet forslag til overførsel af overskud/underskud fra til 2014 i henhold til vedhæftede bilag, som blev behandlet af Byrådet på møde den 29. april Der indgår ingen overførsler for Arbejdsmarkedsudvalgets område i Direktionens forslag, da budgetområdet kun omfatter ganske få serviceområder. 2 4

27 ÅRSREGNSKAB Note 3 Miljø- og Klimaudvalget Korrigeret budget Serviceudgifter Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 SPAREKRAV Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Serviceudgifter i alt Bemærkninger til årsregnskab Miljø- og Klimaudvalget Det skattefinansierede område Det endelige regnskab viser således et samlet nettomindreforbrug kr. 3,59 mio. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden for mindreforbruget på Miljø- og Klimaudvalgets driftsområder er klart et udtryk for god styring på alle områder, hvor der selvfølgelig gennem året altid vil være mindre justeringer, der blot er et udtryk for et bevægeligt område. Se note 9 for regnskab vedr. det brugerfinansierede område. 2 5

28 ÅRSREGNSKAB Note 4 Børne- og Uddannelsesudvalget Korrigeret Serviceudgifter budget Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Serviceudgifter Børne- og Uddannelsesudvalget Korrigeret Overførselsudgifter budget Regnskab 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22 Central refusionsordning Kontante ydelser Arbejdsmarkedsforanstaltninger Overførselsudgifter i alt Bemærkninger til årsregnskab Børne- og Uddannelsesudvalget Baggrunden for mindreforbruget på Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsområder skyldes blandt andet, at skoleledere og dagtilbudsledere har fastholdt en god økonomistyring som sikrer, at der er opstået et budgetoverskud til dækning af diverse mindre anlæg og investeringer, samt afregning af varer modtaget i, hvor faktura først modtages i kommende regnskabsår. Endelig fortsætter igangsatte projekter fra udviklingsmidlerne samt fælles uddannelsespuljer som effektueres i

29 ÅRSREGNSKAB Note 5 Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Serviceudgifter budget Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Serviceudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Regnskab Overførselsudgifter 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v budget Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22 Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Overførselsudgifter i alt Bemærkninger til årsregnskab Social- og Sundhedsudvalget Det endelige regnskab viser således et samlet nettomerforbug på kr. 1,76 mio. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden for merforbrug på Social- og Forebyggelsesudvalgets driftsområder er ikke et udtryk for manglende styring, men skal ses i sammenhæng med et merforbrug på kr. 8 mio. til sundhedsudgifter. 2 7

30 ÅRSREGNSKAB Note 6 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Korrigeret Serviceudgifter budget Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede Serviceudgifter i alt Bemærkninger til årsregnskab Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Det endelige regnskab viser således et samlet nettomindreforbrug kr. 1,57 mio. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden for mindreforbruget på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets driftsområder er klart et udtryk for god styring på alle områder, hvor der selvfølgelig gennem året altid vil være mindre justeringer, der blot er et udtryk for et bevægeligt område. Note 7 Renter m.v Korrigeret budget Regnskab 22 Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Renter m.v

31 ÅRSREGNSKAB Note 8 Samlet oversigt over anlæg Anlægsarbejder i alt fordelt på udvalg Beløb i kr Anlægsbevilling Korr. vedt. budget tidligere år Ultimo saldo Overføres til 2014 Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplys. udvalget I alt ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomheder Jordforsyning inkl. salg af grunde og bygninger Byggemodning inkl. køb af jord Forsyningsvirksomheder Anlægsarbejder i alt

32 ÅRSREGNSKAB Note 9 Forsyningsvirksomheder Korrigeret budget Regnskab 1 Drift 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg 43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Affaldshåndtering 60 Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstationer Anlæg 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 65 Genbrugsstationer Drift Anlæg Total affaldshåndtering Total forsyningsvirksomheder Beløb i kr Det brugerfinansierede område Renovationsområdet har et samlet nettomindreforbrug kr. 3,16 mio. i forhold til det korrigerede budget. Der har været et samlet nettomindreforbrug på følgende område: Fælles omkostninger. Dagrenovation primært vedrørende aflevering af bioaffald. Genbrugsstationernes mindreforbrug på brændbart affald og bygge- og anlægsaffald. 3 0

33 ÅRSREGNSKAB Note 10 Anlægsoversigt Grunde Bygninger Tekniske anlæg m.v. Inventar m.v. Materielle anlægsaktiver under udførelse m.v. I alt Kostpris pr * Tilgang Afgang** Overført Kostpris Ned- og afskrivninger Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivninger afhændede aktiver Ned- og afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Ejendomsværdi incl. grunde pr Reserve ved evt. opskr. til ejendomsværdi Tilgang finansielt leasede aktiver udgør Værdi af aktiver tilhørende selvejende institutioner Afskrivning over (antal år): ingen afskrivning år 5-30 år 3-10 år ingen afskrivning Note *kostpris vedrørende Tekniske anlæg m.v. er primokorrigeret med kr ** afgang kr vedrørende Inventar m.v. er en rettelse af en fejlbogført tilgang. 3 1

34 ÅRSREGNSKAB Note 11 Aktier, andelsbeviser og ejerandele Ejerandel Indre værdi Kommunens andel Regionstog A/S 5,0% Grundkort Øst /Geodata - - Tarco (nominel værdi) - 1 Sampension A/S (nominel værdi) - 1 Kara/Noveren 7,7% Odsherred Forsyning A/S 100,0% I alt *Geodatacenteret er pr. 1. oktober blevet opkøbt af Orbicon, hvorefter Odsherred Kommune har valgt at udtræde af samarbejdet. Note 12 Finansieringsoversigt i hele kr for Specifikation Korr. Regnskab Likvide beholdninger primo: Tilgang - Årets resultat Låneoptagelse Øvrige finansforskydninger Anvendelse - Afdrag på lån Kvalitetsfondsmidler overført fra særskilt deponeringskonto Kursreg. likvide aktiver Afrunding til 1000-kroner 0 Ændring af likvide aktiver Likvide beholdninger ultimo:

35 ÅRSREGNSKAB Note 13 Hensatte forpligtigelser og kommunens selvforsikringsordninger Odsherred Kommune har opgjort de hensatte forpligtigelser vedrørende arbejdsskader og tjenestemænd m.v. i henhold til den fastlagte regnskabspraksis og indregnet ændringen fra 2012 til direkte på funktionen. Specifikation 1 Pensionsforpligtelse Arbejdsskader Bonus vedr. jobcenter Borgmester og udvalgsformænd 470 Samlet *2. opgjort efter aktuarmæssige værdi Note 14 Langfristet gæld Primosaldo Ultimo saldo 63 Selvejende institutioner med overenskomst Andre kommuner og regioner Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Langfristet gæld i alt

36 ÅRSREGNSKAB Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr Anlægsbevilling Korr. vedt. budget tidligere år Ultimo saldo Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I alt ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomheder Jordforsyning og forsyningsvirksomheder Salg af jord og bygninger Køb af jord og bygninger inkl. byggemodning Forsyningsvirksomheder Anlægsarbejder i alt

37 ÅRSREGNSKAB Afsluttede anlægsarbejder Beløb i kr Anlægsbevilling Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Økonomiudvalget Udskiftning af 28 biler til hjemmeplejen Erstatning Annebergparken 4A matr. 1ep, Annebjerggård, Nykøbing Erstatning vedr Vestervangsparken 16Asnæs Opgradering og udvidelse af trådløst netværk Økonomiudvalget i alt

38 ÅRSREGNSKAB Afsluttede anlægsarbejder Beløb i kr Anlægsbevilling Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Miljø- og Klimaudvalget Dragsholmløbet Pulje til vedligeholdelse af klimaskærm Asfalt på Sidinge Dæmningen Forlængelse af stenmole & etableringaf flere faste pladser Færgeleje Genskabelse af Næsholmborgruin Miljø- og Klimaudvalget i alt

39 ÅRSREGNSKAB Afsluttede anlægsarbejder Beløb i kr Anlægsbevilling Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Børne- og Uddannelsesudvalget Kloakering ved Højby skole Legeplads, elinstallationer og asfalt til Bobjergskolen Højby skole Lethal Højby skole Naturfagsprojekt Fysiklokale, asfaltering og belysning - Skolen på Fjorden Anlæg/renovering af Odden skole IT på folkeskolerne i Odsherred Skolelokaler til musikundervisning Rådighedssum til senere fordeling kvalitetsfondsområder Reetablering af klasseværelse på Skolerne i Nykøbing afd. Billesvej Fælles skolebibliotekskonsulent - Indkøb af materialer Anlæg vedr. SFO på Billesvej Heldagsklassen Nørregade (VHS) - Etablering af legeområde Indretning af legeplads m.m. ved Børnehaven Moselinden Børnehaven Regnbuen drift til anlæg Humlehaven - Udbygning af Humlehaven Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

40 ÅRSREGNSKAB Afsluttede anlægsarbejder Beløb i kr Anlægsbevilling Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Social- og sundhedsudvalget Servicearealtilskud Siriusparken Fælles formål for udendørs idræts- anlæg - Erstatningsboldbane i Asnæs Udskiftning af PDA-er til hjemmeplejen Oprettelse af vaskehal i Hjælpemiddeldepot Bofællesskabet Digterbo - Personalefacilitter og udd.investeri Socialpsykiatrien, fællesudgifter - It-investering Vasac Odsherred fælles udgifter og indtægter - Istandsættelse og etb. STU-pladser Social- og Sundhedsudvalget i alt

41 ÅRSREGNSKAB Afsluttede anlægsarbejder Beløb i kr Anlægsbevilling Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Spejderhytterne på spejderpladsen - Udskiftning af tag FDF Nykøbing Sj. - Nyt tag Ældresagen Dragsholm - Opførelse af læskur Køkkenfaciliteter i Aksen 2012: kr Fra tidl. ar til anlæg (9 personers bus, renovering i eksisterende Ungdomshus i Asnæs Overførsel af driftsmidler 2012 til anlæg Ungdomshus på Algade 43 i Nykøbing Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i alt

42 ÅRSREGNSKAB Afsluttede anlægsarbejder Beløb i kr Anlægsbevilling Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Salg af jord og bygninger: Facadeareal Vig Parkvej Salg af matr. nr. 24 a og 25 c Højby Salg af Brådevej 15, Nykøbing Salg af Gartnervænget 6, 4571 Grevinge Salg af Havnevej 30, 4500 Nykøbing Salg af Sct. Georgsvej 11, 4500 Nykøbing Sj Salg af Sløjfen, Nykøbing Sj Salg af matr. nr. 5ar, Svinninge By, Nr. Asmindrup Salg af matrikel på Glostrupvej/ Lerager, matr. nr. 7i og 7k, Salg af Ellingebjergcenteret Salg af jord og grunde inkl. byggemodning i alt

43 ÅRSREGNSKAB Afsluttede anlægsarbejder Beløb i kr Anlægsbevilling Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Køb af jord og grunde inkl. byggemodning Køb og salg af areal i forbindelse med rute 21, Grevinge Omfartsvej Køb af Annebergparken 14 A Køb af Tinghuset i Nykøbing Sj Køb af P plads Bays Have Asnæs Køb af jord og grunde inkl. byggemodning i alt Afsluttede anlægsarbejder Beløb i kr Anlægsbevilling Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Forsyningsvirksomheder: Genbrugsstation, Fårevejle - Udvidelse af kontor Genbrugsstation, Rørvig Ombygning af container til mandskabsrum Forsyningsvirksomheder i alt

44 ÅRSREGNSKAB Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr Anlægsbevilling Korr. vedt. budget tidligere år Ultimo saldo Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I alt ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomheder Jordforsyning og forsyningsvirksomheder Salg af jord og bygninger Køb af jord og bygninger inkl. byggemodning Forsyningsvirksomheder Anlægsarbejder i alt

45 ÅRSREGNSKAB Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til 2014 Økonomiudvalget Indsatspulje til nedrivningsaftaler i forbindelse med synligt forfaldne Områdefornyelse Hørve med statstilskud Indsatspulje til bygningsfornyelse i Hørve Fælles formål Genopførelse af svømmehal i Vig - Bygningen U/B Genopførelse af svømmehal i Vig - Løsøre U/B Genopførelse af idrætshal i Vig - Bygningen U/B Genopførelse af idrætshal i Vig - Løsøre U/B Meromkostningsforsikring - Vig U/B Ny lokalisering af beredskab Markedsprøvning/Udbud og Park og Vej Skolestrukturimplementering Pulje til anlæg under byrådet Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger Geopark/Geocenter Økonomiudvalget i alt

46 ÅRSREGNSKAB Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til 2014 Miljø- og Klimaudvalget Generel pulje for energiforbedrende foranstaltninger Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Energibesparende tiltag øvrige områder Energiinvesteringer Tinghuset i Nykøbing Sj Rørvig Sognegård og Friskole, Rørvig - Energibesparende tiltag øvrige områder Asnæs-Grevinge hallen og Dragsholm svømmehal - Energibesparende tiltag øvrige områder Højbyhallen - Energibesparende tiltag øvrige områder U/B

47 ÅRSREGNSKAB Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Nordgårdshallen - Energibesparende tiltag øvrige områder Rørvighallen - Energibesparende tiltag øvrige områder Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til Naturgenopretningsprojekt Kommunale arealer Fortidsminder Fredede naturarealer Øvrige naturprojekter Naturpleje i Fællesskab Natur- og vandhandleplaner og regulativopmålinger Stårupløbet Gærde Å Betonmole Strandmarken Renovering af bro ved Korevlerne Natur- og Vandhandleplaner Naturkvalitetsplan Bundoprensning af Nordkanalen ved Audebo Afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig Asnæs brandstation - Energibssparende tiltag øvrige områder

48 ÅRSREGNSKAB Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Bobjergskolen - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Odden Havn - Energibesparende tiltag øvrige områder Grevinge centralskole - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Højby skole - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Nordgårdsskolen - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Odden skole - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområdet Skolen på Fjorden - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Vig skole - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Skolerne i Nykøbing Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til

49 ÅRSREGNSKAB Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Juniorklub ved Grevinge centralskole - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Skolen på Molen - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Specialskole i Nr. Asmindrup - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Vig Bibliotek - Energibesparende tiltag øvrige områder Rørvig bibliotek - Energibesparende tiltag øvrige områder Pakhuset i Nykøbing Sj. - Energibesparende tiltag øvrige områder Odsherred Ungdomsklub - Energibesparende tiltag øvrige områder Dagplejehus i Grevinge - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Asnæs Idrætsbørnehave - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Børnehaven Regnbuen - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til

50 ÅRSREGNSKAB Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Raketten - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Rørvig Rødderne - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Solstrålen - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder SpilOpen - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Fjordens børnehus - Energibesparende tiltag Kvalitetsfondsområder Børnehuset i Højby - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Skovinstitutionerne - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Handicapgruppe i Tengslemark BH. - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Plejecenter Grevinge - Energibesparende tiltag kvalitetsfondsområder Grønnehaven - Energibesparende tiltag øvrige områder Thorshøj - Energibesparende tiltag øvrige områder Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til U/B

51 ÅRSREGNSKAB Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Væksthuset - Energibesparende tiltag øvrige områder Vibehus - Energibesparende tiltag øvrige områder Administrationsbygning, Fårevejle - Energibesparende tiltag øvrige områder Administrationsbygning, Højby - Energibesparende tiltag øvrige områder Administrationsbygning, Nykøbing Sj. - Energibesparende tiltag øvrige områder Sundhedscenter - Energibesparende tiltag øvrige områder Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til Klimastrategi for Odsherred Kommune Kommunale bygninger - Energimærkning Udvikling af strandtoiletter Opgradering af pladsen i Højby Slidlag på kørebaner Rute 21 - trafiksikkerhed på Rødhøjvej Veje - udelys Rute 21 - Følgeprojekter Brovedligeholdelse Rute 21 - Tilslutningsveje ved Vig Parkvej Syd

52 ÅRSREGNSKAB Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til Pulje til stiprojekter med tilskud fra Real Dania Cykelstier Pulje til projekter i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen Istandsættelsespulje - vejområdet + Pulje til standardforbedringer af Vig Station Ekstra asfalt og forbedringer af veje og cykelstier Anlæg Havne (Renoveringsplan) Anlæg Havne (Renoveringsplan 2012) Anlæg Havne (Renoveringsplan ) Miljø- og Klimaudvalget i alt

53 ÅRSREGNSKAB Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til 2014 Børne- og Uddannelsesudvalget Toiletrenovering til senere fordeling Etablering af energistation på Egebjerg skole Lærerarbejdspladser Indkøb af tablets til samtlige elever i 7-10 klasse Egebjerg - Flytning af børnehave og juniorklub til skolens omårde Vig Skole - Renovering Lokalerenovering/Grundtvigsvej Garage - Asmindrup specialskoler PC-System Ønske om udvidelse/tilbygning Børnehaven Regnbuen Renovering af Syrenhus i Nykøbing Belysning og maling af Børnehaven Raketten

54 ÅRSREGNSKAB Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til Hegn ved Børnehaven "Rørvigrødderne" Solstrålen - Udbedring af fugtskade/skimmelsvamp SpilOpen Børnehuset i Højby - Overdækning af indgangsparti Handicapgruppe i Tengslemark BH. - Etablering af liggehal ved Tengslemark Børnehave Børne- og Uddannelsesudvalget Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til 2014 Social- og Sundhedsudvalget Færdiggørelse af servicearealer Asnæs og Hørve Servicearealer i Asnæs og Hørve Servicearealer Bakkegården Renovering af Fårevejle og Grevinge Sundhedscenter Odsherred - Renovering tag, isolering Sundhedscenter Sundhedscenter Odsherred - Ombygning Sundhedscenter 3. etape Tilskud fra IM på 6,9 mio.kr Ældreboliger Præstevænget, Nyk. - Ombygning i stue etagen til 4 bolig Plejecentret Solvognen, Højby - Udbygning af kølekapasitet til madservice Grupperum for hjemmeplejen i Asnæshvile Social- og Sundhedsudvalget i alt

55 ÅRSREGNSKAB Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til 2014 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Asnæs-Grevinge hallen og Dragsholm svømmehal - Nyt varmeanlæg Odden Powerpark OddenGIF - Opførelse af redskabsskur Biblioteksfilial i Hørve Udgifter vedr. Museumsoverdragelse Fælles formål Istandsættelse af Malergården 2012: kr Istandsættelse af malergården Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i alt

56 ÅRSREGNSKAB Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til 2014 Salg af jord og bygninger Salg af Toldstedet 3 og 5 Odden Havneby (Trundholm kommune) Salg af 8 grunde Møllegårdens Jorde Rørvig Salg af Nygården, Hønsinge Salg af erhvervs/bolig grunde Højgårdsvej (del af 140g og 140h, Lammefjo Salg af kommunale ejendomme Salg af Skolevænget 8, 4560 Vig Salg af Nygården, Nykøbing-Slagelsevej 10, 4560 vig U/B Salg af Egegårdsvej 7, Nr. Asmindrup U/B Salg af jord og bygninger i alt

57 ÅRSREGNSKAB Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til 2014 Køb af jord og grunde inkl. byggemodning Erhvervelse af jord til nyt boligområde ved Højbygårdsvej (gl. Trundholm Bygmod. af Dovrevej (ingen kom.moms)(nykøbing-rørvig Kommune) Byggemodning 8 grunde Møllegårdens Jorde i Rørvig (2. etape) Byggemodn. Uglekilde erhvervsområde m Køb af jord og grunde inkl. byggemodning Igangværende anlægsarbejder Beløb i kr Korr. vedt. tidligere år Ultimo saldo Anlægsbevilling Overføres til 2014 Forsyningsvirksomheder Hønsinge Genbrugsstation renovering Opstilling af mur til aflæsning af haveaffald, jord og beton Genbrugsstation, Fårevejle - Udvidelse grenplads Genbrugsstations, Hønsinge - Belægning grenplads Genbrugsstation, Hønsinge - Ramper Genbrugsstation, Hønsinge - Opstilling af mur til aflæsning af haveaffald Genbrugsstations, Sj. Odde - Udvidelse af grenplads Forsyningsvirksomheder i alt

58 ÅRSREGNSKAB Øvrige oversigter og specifikationer Note Kautions- og garantiforpligtigelser Kr. Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser Fælleskommunale selskaber: Dragsholm Fritidscenter Digelaget Gniben-Sjællands Odde Odsherreds Kunstmuseum Odsherreds Museum Nykøbing Sj. Varmeværk Trafikselskabet Movia KARA Udbetaling Danmark Odsherred Varme A/S Odsherred Forsyning A/S Odsherred Spildevand A/S I alt Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger Boligforeningen af 1942: Boligselskabet V.A.B: Andelsboligforeninger: Lejerbo: Bofællesskaber og ældreboliger: Selvejende institutioner og øvrige: I alt Kautions- og garantiforpligtigelser i alt Andre eventualforpligtelser Leasingforpligtigelser Note 1 Forpligtelser vedrørende Trafikselskabet Movia, KARA og Udbetaling Danmark er lån, hvor kommunen er interessent og hæfter solidarisk. Kommunen har potentielle pensionsforpligtigelser ved uansøgt afsked inden det fyldte 63½ år, for tjenestemandsansatte folkeskolelærere. 5 6

59 ÅRSREGNSKAB Regnskabsoversigt på bevillingsniveau Bevillingsområde Oprindelig bevilling Korrigeret bevilling Regnskab Regnskab vs. Bevilling 1 Økonomiudvalget Miljø - og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social - og Sundhedsudvalget Kulturudvalget I alt Alle beløb er i hele kr. Bemærkninger til bevillingsniveau 1. Økonomiudvalget Det endelige regnskab viser således et samlet nettomindreforbrug for Økonomiudvalget (Eksklusiv Arbejdsmarkedsudvalget) på kr. 3,1 mio. i forhold til det korrigerede budget. Generelt er der god overensstemmelse mellem budget og regnskab for Økonomiudvalgets område. Enkelte områder viser merforbrug, som blandt andet kan henføres til de voldsomme storme og stormfloden i. Derudover har udgifterne til afholdelse af valget i medført merudgifter til de digitale valglister. De administrative bygninger viser også et merforbrug blandt andet til varme som følge af en lang kold vinter i. Merforbruget opvejes af mindreforbrug på en række administrative kontoområder samt puljekonti til barselsvikarer, tjenestemandspensioner og forsikringsområdet. Det endelige regnskab viser således et samlet nettomindreforbrug for Arbejdsmarkedsudvalget (eksklusiv Økonomiudvalget) på kr. 4,99 mio. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden for mindreforbruget på Arbejdsmarkedsudvalgets budget er udtryk for en overordnet god styring af det samlede driftsområde, hvor der over året er sket forskydninger og justeringer inden for området, som følge af omprioriteringer i beskæftigelsesindsatsen, ændringer i regelgrundlaget og forskydninger i antallet af ydelsesmodtagere. Direktionen har udarbejdet forslag til overførsel af overskud/underskud fra til 2014 i henhold til vedhæftede bilag, som blev behandlet af Byrådet på møde den 29. april Der indgår ingen overførsler for Arbejdsmarkedsudvalgets område i Direktionens forslag, da budgetområdet kun omfatter ganske få serviceområder. 2. Miljø- og Klimaudvalget Renovationsområdet har et samlet nettomindreforbrug kr. 3,16 mio. i forhold til det korrigerede budget. Der har været et samlet nettomindreforbrug på følgende områder: Fælles omkostninger. Dagrenovation primært vedrørende aflevering af bioaffald. Genbrugsstationerne mindreforbrug på brændbart affald og bygge- og anlægsaffald. Det endelige regnskab viser således et samlet nettomindreforbrug kr.3,59 mio. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden for mindreforbruget på Miljø- og Klimaudvalgets driftsområder er klart et udtryk for god styring på alle områder, hvor der selvfølgelig gennem året altid vil være mindre justeringer, der blot er et udtryk for et bevægeligt område. 5 7

60 ÅRSREGNSKAB 3. Børne- og Uddannelsesudvalget Baggrunden for mindreforbruget på Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsområder skyldes blandt andet, at skoleledere og dagtilbudsledere har fastholdt en god økonomistyring som sikrer, at der er opstået et budgetoverskud til dækning af diverse mindre anlæg og investeringer, samt afregning af varer modtaget i, hvor faktura først modtages i kommende regnskabsår. Endelig fortsætter igangsatte projekter fra udviklingsmidlerne samt fælles uddannelsespuljer som effektueres i Social- og Sundhedsudvalget Det endelige regnskab viser således et samlet nettomerforbug på kr. 1,76 mio. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden for merforbrug på Social- og Forebyggelsesudvalgets driftsområder er ikke et udtryk for manglende styring, men skal ses i sammenhæng med et merforbrug på kr. 8 mio. til sundhedsudgifter. 5. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Det endelige regnskab viser således et samlet nettomindreforbrug kr. 1,57 mio. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden for mindreforbruget på Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets driftsområder er klart et udtryk for god styring på alle områder, hvor der selvfølgelig gennem året altid vil være mindre justeringer, der blot er et udtryk for et bevægeligt område. 5 8

61 ÅRSREGNSKAB Personaleoversigt Organisatorisk enhed Fuldtidsansatte i alt Fuldtidsansatte fast løn Fuldtidsansatte løse timer Direktionen 3,40 3,42-0,02 Kultur og Folkesundhed 87,85 83,65 4,21 Sekretariat og Digitalisering 35,50 35,54-0,04 Børn og Familie 89,34 75,55 13,78 Natur, Miljø og Trafik 118,40 117,94 0,45 Byrådet 0,34 0,00 0,34 Center for HR 150,33 153,09-2,76 Økonomi 18,38 18,44-0,06 Beredskabet 9,72 9,67 0,05 Plan, Byg og Erhverv 28,35 28,02 0,33 Dagtilbud og Uddannelse 808,41 786,36 22,05 Omsorg og Sundhed 775,58 699,75 75,82 Job- og Borgerservice 242,04 229,65 12,39 Borgerrådgiver 0,99 1,00-0,01 Odsherred i alt 2.368, ,08 126,53 5 9

62 ÅRSREGNSKAB Oversigt over uforbrugte driftsmidler til overførsel Bevillingsområde Beløb ansøgt Beløb indstillet Beløb ændring 1 Økonomiudvalget Miljø - og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social - og Sundhedsudvalget Kulturudvalget I alt Alle beløb er i hele kr. Årsag/anvendelse Beløb Drift Beløb Anlæg Mindreforbrug med strategisk betydning Mindreforbrug med kontraktlig eller aftalemæssige forhold Mindreforbrug med målrettet opsparing Merforbrug - manglende refusioner Merforbrug med handleplan I alt Alle beløb er i hele kr. Godkendt af byrådet den 29. april

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Økonomi ÅRSREGNSKAB 2014

Økonomi ÅRSREGNSKAB 2014 Økonomi ÅRSREGNSKAB ÅRSREGNSKAB Indhold Kommuneoplysninger... 1 Borgmesterens forord... 2 Påtegninger... 3 Ledelsens påtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Kommunens årsberetning... 5 Fakta om Odsherred

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv.

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Indhold Indledning Side 1 Definition af aktiver Side 1 Særligt vedrørende åbningsbalancen 2007 Side 2 Posterne i balancen Side 3 Regler for registrering af aktiver,

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 1 Indholdsfortegnelse Side FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 4 Samarbejdsgruppens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 FÆLLESSKABETS ÅRSREGNSKAB 2016

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere