Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab"

Transkript

1 Company number CVR-nr Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July June juli juni rd financial year 33. regnskabsår The Annual Report was submitted and approved at the annual general meeting on Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Henning Andersen Bröchner Chairman of the meeting / Dirigent

2

3 TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE Page Statement by Management and Auditors' Report Påtegninger Statement by the Management... 1 Ledelsespåtegning The Independent Auditors' Report Den uafhængige revisors erklæringer Management s review Ledelsesberetning Company details Selskabsoplysninger Group key figures and financial ratios... 7 Hoved- og nøgletal for koncernen Management s review Ledelsesberetning Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements 1 July 30 June Koncern- og årsregnskab 1. juli 30. juni Accounting policies Anvendt regnskabspraksis Consolidated Income Statement Koncernresultatopgørelse Consolidated Balance Sheet Koncernbalance Consolidated Cash Flow Statement Pengestrømsopgørelse for koncernen Notes to the Consolidated Financial Statements Noter til koncernregnskabet Parent Company, Income Statement Moderselskabets resultatopgørelse Parent Company, Balance Sheet Moderselskabets balance Notes to the Parent Company Financial Statements Noter til moderselskabets regnskab The English text in this document is an unauthorised translation of the Danish original. In the event of any inconsistencies, the Danish version will apply.

4 1 STATEMENT BY MANAGEMENT Today, the Board of Directors and the Executive Board have presented the Annual Report for the financial year 1 July June 2014 of TOP- TOY Holding A/S. The Annual Report has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion, appropriate accounting policies have been applied, and the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements therefore provide a true and fair view of the financial position and of the results of the Group and the Parent Company's operations and consolidated cash flow for the financial year 1 July June In our opinion, the Management s review gives a fair review of the matters described in the review. The Annual Report is recommended for approval at the Annual General Meeting. Tune, 26 September 2014 Executive Board: LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli juni 2014 for TOP-TOY Holding A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver koncernregnskabet og årsregnskabet et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Tune, den 26. september 2014 Direktion: Peter Gjørup Lars Gjørup Frank Kristensen Henning Andersen Bröchner Board of Directors: Bestyrelse: Bjarne Gjørup Henrik Gjørup Peter Gjørup Lars Gjørup Anneli Gjørup Thomas Henrik Gjørup

5 2 INDEPENDENT AUDITORS' REPORT To the shareholders of Independent auditors' report on the consolidated financial statements and the parent company financial statements We have audited the consolidated financial statements and the parent company financial statements of for the financial year 1 July June 2014, which comprise accounting policies, income statement, balance sheet and notes for the Group as well as for the parent company and consolidated cash flow statement. The consolidated financial statements and the parent company financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Management's responsibility for the consolidated financial statements and the parent company financial statements Management is responsible for the preparation of consolidated financial statements and parent company financial statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act and for such internal control that Management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements and parent company financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Auditors' responsibility Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements and the parent company financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the consolidated financial statements and the parent company financial statements are free from material misstatement. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

6 3 INDEPENDENT AUDITORS' REPORT (continued) An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements and the parent company financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements and the parent company financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Company's preparation of consolidated financial statements and parent company financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements and the parent company financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Our audit has not resulted in any qualification. Opinion In our opinion, the consolidated financial statements and the parent company financial statements give a true and fair view of the Group's and the parent company's financial position at 30 June 2014 and of the results of the Group's and the parent company's operations and consolidated cash flows for the financial year 1 July June 2014 in accordance with the Danish Financial Statements Act. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER (fortsat) En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

7 4 INDEPENDENT AUDITORS' REPORT (continued) Statement on the Management s review Pursuant to the Danish Financial Statements Act, we have read the Management's review. We have not performed any further procedures in addition to the audit of the consolidated financial statements and the parent company financial statements. On this basis, it is our opinion that the information provided in the Management's review is consistent with the consolidated financial statements and the parent company financial statements. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER (fortsat) Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Tune, 26 September 2014 Tune, 26. september 2014 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Jesper Ridder Olsen State Authorised Public Accountant statsautoriseret revisor Ole Becker State Authorised Public Accountant statsautoriseret revisor

8 5 COMPANY DETAILS Company Roskildevej 16 DK-4030 Tune Phone: Internet: Company number: Established: 11 May 1983 Domicile: Greve Kommune Financial year: 1 July 30 June Board of Directors Bjarne Gjørup Henrik Gjørup Peter Gjørup Lars Gjørup Anneli Gjørup Thomas Henrik Gjørup Executive Board Peter Gjørup Lars Gjørup Frank Kristensen Henning Andersen Bröchner Auditor Ernst & Young P/S Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Foreign branches TOP-TOY A/S Danmark, filial Sverige (Sweden) TOP-TOY A/S Filial i Finland (Finland) TOP-TOY Ejendomme A/S Danmark, filial Sverige (Sweden) TOP-TOY Ejendomme NUF (Norway) SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Roskildevej 16 DK-4030 Tune Telefon: Internet: CVR-nr.: Stiftet: 11. maj 1983 Hjemsted: Greve Kommune Regnskabsår: 1. juli 30. juni Bestyrelse Bjarne Gjørup Henrik Gjørup Peter Gjørup Lars Gjørup Anneli Gjørup Thomas Henrik Gjørup Direktion Peter Gjørup Lars Gjørup Frank Kristensen Henning Andersen Bröchner Revisor Ernst & Young P/S Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Udenlandske filialer TOP-TOY A/S Danmark, filial Sverige (Sverige) TOP-TOY A/S Filial i Finland (Finland) TOP-TOY Ejendomme A/S Danmark, filial Sverige (Sverige) TOP-TOY Ejendomme NUF (Norge)

9 6 COMPANY DETAILS Subsidiaries with sub-subsidiaries TOP-TOY A/S (100%) (Greve) TOP-TOY (Hong Kong) Ltd. (Hong Kong) TOP-TOY Norge AS (Sarpsborg) TOP-TOY Deutschland GmbH (Hamburg) BR-Spielwaren GmbH (Hamburg) BR-Invest GmbH (Hamburg) TOP-TOY Iceland ehf (Reykjavik) NORSTAR A/S (Århus) NORSTAR AB (Ängelholm) STARNOR AB (Ängelholm) NORSTAR AS (Sandefjord) NORSTAR OY (Espoo) TOP-TOY Ejendomme A/S (100%) (Greve) TOP-TOY Eiendommer Norge AS (Sarpsborg) TOP-TOY Fastigheter AB (Malmö) Frölunda Avveckling AB (Malmö) SELSKABSOPLYSNINGER Datterselskaber med datter-datterselskaber TOP-TOY A/S (100%) (Greve) TOP-TOY (Hong Kong) Ltd. (Hong Kong) TOP-TOY Norge AS (Sarpsborg) TOP-TOY Deutschland GmbH (Hamburg) BR-Spielwaren GmbH (Hamburg) BR-Invest GmbH (Hamburg) TOP-TOY Iceland ehf (Reykjavik) NORSTAR A/S (Århus) NORSTAR AB (Ängelholm) STARNOR AB (Ängelholm) NORSTAR AS (Sandefjord) NORSTAR OY (Espoo) TOP-TOY Ejendomme A/S (100%) (Greve) TOP-TOY Eiendommer Norge AS (Sarpsborg) TOP-TOY Fastigheter AB (Malmö) Frölunda Avveckling AB (Malmö)

10 7 GROUP KEY FIGURES AND FINANCIAL RATIOS HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 2013/ / / / /10 m DKK m DKK m DKK m DKK m DKK Revenue 3, , , , ,593.1 Nettoomsætning Adjusted EBITDA Justeret primært resultat før afskrivninger Adjusted EBIT Justeret resultat af primær drift Non-recurring items *) Poster af engangskarakter *) Financial income and expenses, net Finansielle poster, netto Profit of the year Årets resultat Balance sheet total 2, , , , ,769.5 Balancesum Equity 1, , , , ,180.5 Egenkapital Cash flow, operating activities Pengestrøm fra driftsaktiviteter Cash flow, investment activities Pengestrøm fra investeringsaktivitet Investment relating to property, plant and equipment Investering i materielle anlægsaktiver Cash flow, financing activities Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Number of employees 2,258 2,352 2,358 2,261 2,128 Antal ansatte Number of stores Antal butikker Key financial ratios: Nøgletal Operating margin 3.9% 4.0% 4.6% 5.5% 7.6% Overskudsgrad Return on invested capital 6.3% 6.3% 6.9% 8.3% 12.2% Afkastningsgrad Solvency 54.7% 49.7% 48.6% 43.8% 42.6% Soliditet *) Non-recurring items 2012/2013 related to the decision to consolidate two own Danish distribution centers into one in Greve In 2011/2012 non-recurring items related to closing of TOY-CLUB activity and write-down of goodwill In 2010/2011 non-recurring items related to demolition of real estate in DK *) Poster af engangskarakter 2012/2013 relateret til konsolidering af to egne danske distributionscentre til et beliggende i Greve I 2011/2012 er poster af engangskarakter relateret til lukning at TOY-CLUB aktivitet samt nedskrivning af goodwill I 2010/2011 er poster af engangskarakter relateret til nedrivning af ejendom i DK

11 8 MANAGEMENT S REVIEW Principal activities TOP-TOY sells toys and other products for children across the Nordic countries and Germany. TOP-TOY is one of the largest toys businesses in the Northern European market. Throughout the financial year we employed 5,559 people (equal to 2,258 fulltime positions). We operate with sales in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Iceland, Germany and a sourcing company in Hong Kong. TOP-TOY runs a retail business which includes the well-known BR and TOYS R US retail chains and a wholesale business, NORSTAR. We are convinced that the continued success of our business can only be achieved by staying true to our core values, which includes business sense, responsibility, family tree, top performance and toy fun. Development in activities and financial position The European business environment is still going through difficult times, also in the Northern European markets where TOP-TOY is having its primary commercial activities. The behaviour of the consumers is changing in the direction of both a general decrease in spending as well as an increase in Home- Delivery purchases, which may be cross border. Taking the soft demand and our investments in the future into consideration, we are satisfied with the development in sales. However, our financial performance is weaker than we expected entering the financial year, which is less satisfying. This year s operating profit before non-recurring items was DKK 156 million in the financial year 2013/2014 compared to DKK 164 million the previous year. The main reason for the decline in operating profit is weaker sales in the important Christmas season. On the positive side, results were very strong in the spring/summer due to the good weather in our markets which the organisation was able to take full benefit from. This year s after tax profit was DKK 122 million compared to DKK 57 million in 2012/2013. The profit is positively influenced by less FOREX impact from value adjustments and from the sale of a store in Copenhagen, whereas last year was negatively LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet TOP-TOY sælger legetøj og andre produkter til børn i de nordiske lande og Tyskland. TOP-TOY er en af de største legetøjsvirksomheder på det nordeuropæiske marked. I løbet af regnskabsåret har der været ansat personer (svarende til fuldtidsstillinger). Vi opererer med salg i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Tyskland og indkøbsselskab i Hong Kong. TOP-TOY driver detailvirksomhed gennem de velkendte BR og TOYS R US detailkæder og grossist-virksomhed under navnet NORSTAR. Vi er overbeviste om at vores forretnings fortsatte succes kun kan opnås ved at forblive tro overfor vores kerneværdier, der inkluderer købmandsskab, ansvarlighed, familie, toppræstation og legeglæde. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Den europæiske økonomi er fortsat presset, også i Nordeuropa, hvor TOP-TOY især opererer. Forbrugernes adfærd er under forandring både med hensyn til mindre forbrug generelt samt øget forbrugerkøb gennem Home-Delivery og dermed køb på tværs af grænserne. Under indtryk af den afdæmpede efterspørgsel på mange af vores markeder og vores investeringer i fremtidig udvikling, er vi tilfredse med salgsudviklingen. Det finansielle resultat lever dog ikke op til vores egne forventninger ved indgangen til året, hvilket er mindre tilfredsstillende. Resultat af primær drift før poster af engangskarakter blev i regnskabsåret 2013/2014 i alt DKK 156 millioner mod DKK 164 millioner i året før. Den primære årsag til det faldende driftsresultat er, at den vigtige julesæson blev dårligere end året før, mens salget i foråret og sommeren var positivt påvirket af det gode vejr i vores markeder, og organisationens evne til at udnytte den positive efterspørgsel. Årets resultat efter skat var DKK 122 millioner sammenlignet med DKK 57 millioner i 2012/2013. Resultatet er især positivt påvirket af lavere finansielle omkostninger på grund af lavere kursreguleringer samt et salg af en butiksejendom i København, mens

12 9 MANAGEMENT S REVIEW (continued) LEDELSESBERETNING (fortsat) influenced by the decision to consolidate the distribution centres which had a cost of some DKK 56 million but also general margin pressure and impact from FOREX. resultatet sidste år var negativt påvirket af den besluttede konsolidering af distributionscentre, som medførte omkostninger på 56 millioner DKK samt af generelt pres på marginerne og udvikling i valuta. In the past year, we have experienced growth in total revenue for our retail business before FOREX impact, while our wholesale business experienced a decline in revenue. I det forgangne år har vi set vækst i detail omsætningen før valutapåvirkning, mens engrosomsætningen er faldet. Although our same-store sales in most markets have been flat or slightly declining, we will emphasise the following events in our retail business: Selvom salget i sammenlignelige butikker har udvist stagnation eller svage fald, vil vi fremhæve følgende begivenheder i vores detailvirksomhed: Our total revenue decreased slightly from DKK 3,389 million to DKK 3,335 million due to a negative impact from development in SEK and NOK. Total revenue in local currency increased slightly. BR and TOYS R US webshops are included in the full period. We are pleased to see strong growth in the webshop traffic, revenue and very high customer satisfaction. We launched a new BR store concept in selected test-stores. The result was very positive and the new concept will be implemented in a significant number of stores across the markets in 2014/2015. We increased the number of stores from 299 to 302 by opening one TOYS R US store and nine BR stores in our existing markets, but also closed seven BR stores. Vores omsætning faldt svagt fra DKK millioner til DKK millioner på grund af kursfald i SEK og NOK. Omsætningen i lokal valuta udviste tilgengæld en svag vækst. BR og TOYS R US internetbutikker har været i drift i hele perioden. Vi er glade for at se vækst i aktivitet, omsætning og en meget høj kundetilfredshed. Vi lancerede et nyt BR butiksconcept i udvalgte testbutikker. Resultatet var særdeles positivt og det nye concept vil blive implementeret i et væsentligt antal butikker i løbet af regnskabsåret 2014/2015. Vi øgede antallet af butikker fra 299 til 302 ved at åbne en TOYS R US butik og ni BR butikker på vores eksisterende markeder, mens vi lukkede syv BR butikker. In our wholesale business, important events include: I vores grossist forretning omfatter vigtige begivenheder: Revenue decreased from DKK 677 million in 2012/2013 to DKK 629 million in 2013/2014 (-7.1%) Omsætningen faldt fra DKK 677 millioner i 2012/2013 til DKK 629 millioner i 2013/2014 (-7,1%) In spring 2014, we launched a business-tobusiness e-commerce solution in Norway which makes it possible for the customers to place orders at their own convenience. The solution was well received by the customers and will be implemented in all markets during 2014/2015 I foråret 2014 lancerede vi en business-tobusiness e-handels løsning for vores engroskunder i Norge, hvilket gør det muligt for butikkerne at placere deres ordrer, når det passer dem bedst. Løsningen blev positivt modtaget og vil blive implementeret i alle markeder i 2014/2015

13 10 MANAGEMENT S REVIEW (continued) Considering the current economic climate; in the coming year, TOP-TOY will work towards adapting our organisation to increase focus on margin improvement, permanent cost reduction and activities to support our sales. At the same time, we will make investments in strategic areas to ensure long-term profitability and continued growth. In May 2014, TOP-TOY implemented a new more effective organisation which unfortunately had the effect that we had to say goodbye to 35 skilled employees. In combination with other projects to reduce the overall cost level, the organisational change will play an important role in securing a more competitive platform for TOP-TOY. Cash flow from operations developed positively from DKK 117 million in 2012/2013 to DKK 335 million as a combination of the stronger operating results as well as a reduction in net working capital in the areas receivables and inventories which was achieved due to systematic improvement activities in these areas. Total assets were reduced by DKK 111 million to some DKK 2.7 billion. Knowledge resources We are committing considerable resources on maintaining and developing competencies within the Group, including continuously updated knowledge of internal and external environmental matters and quality assurance. Sustainability and gender composition We also made achievements related to sustainability. This includes investments in our employees as well as continued implementation of our supplier evaluation programme covering factory compliance and product safety across all TOP-TOY's buying locations. In 2011/2012, we finalised the development of our new Code of Conduct, which we continued to implement in the financial year 2013/2014. We will continue the development and implementation in the coming years. These activities form part of our continued support for the UN Global Compact. LEDELSESBERETNING (fortsat) Under indtryk af det nuværende økonomiske klima vil TOP-TOY i det kommende år arbejde på at tilpasse organisationen til et øget fokus på margin forbedringer, permanente omkostningsreduktioner og aktiviteter til at støtte salget. Samtidig vil vi investere på strategiske områder for at sikre langsigtet rentabilitet og fortsat vækst. I maj 2014 gennemførte TOP-TOY således en effektivisering af organisationen, som desværre medførte, at vi måtte tage afsked med 35 dygtige medarbejdere. Sammen med andre tiltag til at reducere omkostningsniveauet skal organisationsændringen medvirke til en mere konkurrencedygtig platform for TOP- TOY. Pengestrømme fra driften udviklede sig positivt fra DKK 117 millioner i 2012/2013 til DKK 335 millioner som en kombination af det forbedrede resultat af primær drift samt reducerede pengebindinger i debitorer og varelagre opnået gennem systematiske forbedringstiltag på disse områder. Samlede aktiver blev således reduceret med DKK 111 millioner til DKK 2,7 milliarder. Videnressourcer Vi anvender betragtelige resurser på at vedligeholde og udvikle koncernens kompetencer herunder en fortsat opdateret viden om interne og eksterne miljøforhold og kvalitetssikring. Ansvarlighed og kønskvotering Vi har også opnået resultater indenfor vores sustainability. Disse resultater omfatter investeringer i medarbejdere så vel som fortsat implementering af vores leverandørvurderingsprogram dækkende factory compliance og produktsikkerhed på tværs af TOP- TOYs indkøbslokationer. I 2011/2012 afsluttede vi udviklingen af vores nye Code of Conduct, som vi fortsat har implementeret i regnskabsåret 2013/2014. Vi vil fortsætte udviklingen og implementeringen i de kommende år. Disse aktiviteter er en del af vores fortsatte opbakning til UN Global Compact.

14 11 MANAGEMENT S REVIEW (continued) For a more thorough introduction to our sustainability work and our objectives for the gender composition on our corporate boards, please refer to our annual Performance Report to the UN. The report is available on: As we prepare the above-mentioned annual Performance Report, we apply the exemption clause regarding the reporting requirements in respect of sustainability and gender composition. Interest rate and exchange rate exposure The Group has no interest rate or exchange rate exposure except for the ordinary interest rate and exchange rate movements of the main currencies used for the Group s commercial transactions. The Group performs only commercial hedging of exchange rate positions. Events after the end of the financial year No events have occurred after the end of the financial year which could materially affect the financial position of the Group and the parent company. Parent company The parent company has no operating activities, only investments in subsidiaries. LEDELSESBERETNING (fortsat) I vores årlige fremskridtsrapport til FN har vi redegjort for vores arbejde med samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i virksomhedens ledelse. Rapporten kan læses her: Eftersom vi rapporterer i vores årlige fremskridtsrapport, anvender vi undtagelsesbestemmelsen vedr. krav til rapportering om samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning. Rente- og valutarisici Koncernen har ikke rente- og valutakursrisici, der overstiger de almindelige rente- og valutakursbevægelser på de væsentligste kurser anvendt til koncernens kommercielle transaktioner. Koncernen foretager kun kommerciel afdækning af valutapositioner. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke koncerne og selskabets finansielle stilling. Moderselskab Moderselskabet har ingen selvstændig driftsaktivitet men alene investering i datterselskaber.

15 12 ACCOUNTING POLICIES The Annual Report of has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act for large reporting class C entities. A few reclassifications have been made of comparative figures, which have not affected profit/loss or equity. The accounting policies are consistent with those of last year. Consolidated Financial Statements The Consolidated Financial Statements include the Parent Company and subsidiaries wherein directly or indirectly holds more than 50% of the voting rights or otherwise has control. The Consolidated Financial Statements include: TOP-TOY A/S TOP-TOY (Hong Kong) Ltd. TOP-TOY Deutschland GmbH TOP-TOY Iceland ehf. TOP-TOY Norge AS NORSTAR A/S NORSTAR AB STARNOR AB NORSTAR AS NORSTAR OY TOP-TOY Ejendomme A/S TOP-TOY Eiendommer Norge AS TOP-TOY Fastigheter AB Frölunda Avveckling AB On consolidation, intercompany income and expenses, shareholdings, intercompany accounts and dividend as well as realised and unrealised profit and loss on transactions between the consolidated companies are eliminated. Translation of foreign currency Transactions in foreign currencies are translated at the rates of exchange on the date of transaction. Differences in the rates of exchange arising between the rate at the date of transaction and the rates at the date of payment are recognised in the Income Statement as financial income or expenses. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor). Der er foretaget enkelte re-klassifikationer af sammenligningstal, hvilket ikke har påvirket resultat eller egenkapital. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden samt dattervirksomheder, hvori direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. I koncernregnskabet indgår følgende virksomheder: TOP-TOY A/S TOP-TOY (Hong Kong) Ltd. TOP-TOY Deutschland GmbH TOP-TOY Iceland ehf. TOP-TOY Norge AS NORSTAR A/S NORSTAR AB STARNOR AB NORSTAR AS NORSTAR OY TOP-TOY Ejendomme A/S TOP-TOY Eiendommer Norge AS TOP-TOY Fastigheter AB Frölunda Avveckling AB Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs eller tilnærmet kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

16 13 ACCOUNTING POLICIES (continued) Receivables, payables, and other monetary items in foreign currencies, that have not been settled at the date of the Balance Sheet, are translated at the rates of exchange of the Balance Sheet date. The difference between the rates at the balance sheet date and the rates at the time when the receivable or the payable arises is recognised in the Income Statement under financial income and financial expenses. On recognition of foreign branch offices and subsidiaries (sales companies) that are integrated units, the monetary items are translated at the rates of exchange at the balance sheet date. Non-monetary items in the Balance Sheet are translated at the rates at the time of acquisition or the time of the following revaluation or write-down of the asset. Income Statement items are translated at the rate of the transaction date or an approximate rate. Derivative financial instruments Derivative financial instruments are recognised initially in the Balance Sheet at cost and are subsequently measured at fair value. Positive and negative fair values of derivative financial instruments are recognised as other receivables or other debt. Changes in the fair value of derivative financial instruments designated as and qualifying for recognition as a hedge of future assets or liabilities are recognised in other receivables or other payables and in equity. If the hedged forecast transaction results in the recognition of assets or liabilities, amounts previously recognised in equity are transferred to the cost of the asset or liability, respectively. If the hedged forecast transaction results in income or expenses, amounts previously deferred in equity are transferred to the Income Statement in the period in which the hedged item affects the profit/loss for the year. For derivative financial instruments that do not qualify for hedge accounting, changes in fair value are recognised in the Income Statement on a regular basis. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat) Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Ved indregning af udenlandske filialer og dattervirksomheder (salgsselskaber), der er integrerede enheder, omregnes monetære poster til balancedagens kurs. Ikke-monetære poster omregnes til kursen på anskaffelsestidspunktet eller på tidspunktet for efter følgende op- eller nedskrivning af aktivet. Resultatopgørelsens poster omregnes til transaktionsdagens kurs eller tilnærmet kurs. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indregnes under andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes under andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenkapitalen til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.

17 14 ACCOUNTING POLICIES (continued) Income Statement Revenue Income from the sale of goods is recognised in revenue when transfer of the most significant rewards and risks to the buyer has taken place and provided that the income can be reliably measured and payment is expected to be received. Revenue is measured ex VAT and discounts granted in relation to the sale. Rent income is included in the period covered by the financial year. Other external expenses Other external expenses include costs and expenses for distribution, sale, advertising, administration, premises etc. Profit/loss from investments in subsidiaries Each subsidiary s profit after income taxes and after full elimination of intra-group profits/losses is recognised in the Parent Company s Income Statement. Net financials Net financial income and expenses comprise interest income and expenses, realised and unrealised capital gains and losses concerning securities, liabilities and transactions in foreign currencies. Financial income and expenses are recognised at the amounts concerning the financial year. Income tax The Parent Company is covered by the Danish rules on compulsory joint taxation of the Group's Danish subsidiaries. Subsidiaries are included in the joint taxation from the date when they are included in the consolidated financial statements until the date at which they are excluded from consolidation. The parent company is the administrative company for the joint taxation and consequently settles all corporation tax payments with the tax authorities. On payment of joint taxation contributions, the current Danish corporation tax is allocated between the jointly taxed companies in proportion to their taxable income. Companies with tax losses receive joint taxation contributions from companies that have been able to use the tax losses to reduce their own taxable profit. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat) Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af varer indregnes når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og rabatter i forbindelse med salget Huslejeindtægter indregnes for den periode, der vedrører regnskabsåret. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, marketing, administration, lokaler mv. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med alle danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

18 15 ACCOUNTING POLICIES (continued) Tax for the year comprises current tax, joint taxation contributions for the year and changes in deferred tax for the year due to changes in the tax rate. The tax expense relating to the profit/loss for the year is recognised in the Income Statement, and the tax expense relating to amounts directly recognised in equity is recognised directly in equity. Balance Sheet Intangible assets Goodwill on acquisition and leasehold rights is measured at cost less accumulated amortisation. Goodwill is amortised over the estimated useful lives of the assets which are estimated based on Management s experience within the business area. The amortisation period is longest for businesses with a strong market position and a long earnings profile. Amortisation is provided on a straight-line basis and on the estimated useful lives of the assets: ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat) Årets skat, der består af årets aktuelle skat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat herunder som følge af ændring i skattesats, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Erhvervet goodwill og lejemålsrettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer indenfor forretningsområdet. Afskrivningsperioden er længst for virksomheder med en stærk markedsposition og lang indtjeningsprofil. Der afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til: Goodwill Leasehold rights 5-20 years 5-10 years Goodwill Lejemålsrettigheder 5-20 år 5-10 år Property, plant and equipment Land and buildings are measured at fair value. The fair value is based on the estimated sales value and reassessment is made on a regular basis so that the carrying amount does not deviate significantly from the fair value at the balance sheet date. Revaluations less deferred tax are tied directly on the equity under the revaluation reserve. The fair value less estimated residual value is depreciated over the remaining useful lives of the assets. Leasehold improvements and plant and machinery are measured at cost less accumulated depreciation. Cost comprises acquisition cost and expenses directly attributable to the acquisition until the time when the asset is ready to be used. Depreciation is provided on a straight-line basis and based on the estimated useful lives of the assets: Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til dagsværdi. Dagsværdien er baseret på estimeret handelsværdi, og der foretages løbende revurdering heraf, således at den regnskabsmæssige værdi ikke afviger væsentligt fra ejendommenes dagsværdi på balancetidspunktet. Opog nedskrivning med fradrag af udskudt skat bindes direkte på egenkapitalen under reserve for nettoopskrivninger. Dagsværdien fratrukket en vurderet restværdi afskrives over rest brugstiden. Indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Buildings Leasehold improvements Plant and machinery 50 years 5 years 5-10 years Bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar 50 år 5 år 5-10 år

19 16 ACCOUNTING POLICIES (continued) Profit or loss resulting from the sale of property, plant and machinery is measured as the difference between the sales price reduced by the selling costs and the carrying amount at the time of the sale. The profit or loss is recognised in the Income Statement under depreciation. Investments in subsidiaries Investments in subsidiaries are recognised under the equity method. Investments in the subsidiaries are recognised and measured at their proportionate share of the net asset value under the equity method, the value being determined on the basis of the accounting policies of the Group less unrealised intra-group profits and losses. To the extent the carrying amount exceeds the acquisition value, the net revaluation of investments in subsidiaries is transferred to the net revaluation reserve under equity under the equity method. Other financial assets Other securities and investments are measured and recognised at fair value at the balance sheet date. Impairment of non-current assets The carrying amount of intangible assets and property, plant and equipment as well as investments in subsidiaries and other investments is subject to an annual test for indications of impairment. Writedown is made to the recoverable amount if this is lower than the carrying amount. Inventories Inventories comprising goods for resale are measured at cost based on weighted average prices. Cost comprises the purchase price plus delivery costs. Where the net realisable value is lower than cost, inventories are written down to this lower value. The net realisable value is calculated as the sales amount less costs of completion and costs necessary to make the sale and is determined taking into account marketability, obsolescence and development in expected sales price. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat) Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Øvrige finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele måles og indregnes til dagsværdi på balancedagen. Værdiforringelse af anlægsaktiver Regnskabsmæssig værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og øvrige finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger, der omfatter handelsvarer, måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Kostprisen omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

20 17 ACCOUNTING POLICIES (continued) Receivables Receivables are measured at amortised cost, which is usually equivalent to the nominal value. Write-down is made for bad debt losses according to an individual assessment. Prepayments Prepayments recognised under assets comprise costs and expenses paid that concern the following financial year. Equity dividend Dividend expected to be distributed for the year is disclosed as a separate item under equity. Proposed dividend is recognised as a liability at the time of adoption at the general meeting. Income tax payable and deferred tax Current tax liabilities and current tax receivables are recognised in the Balance Sheet as tax computed on the year s taxable income adjusted for tax on the previous year s taxable income and tax paid on account. Joint taxation contribution payable and receivable is recognised in the Balance Sheet as Joint taxation receivables" or "Joint taxation payables". Deferred tax is measured using the Balance Sheet liability method on all temporary differences between the carrying amount and the tax value of assets and liabilities. Deferred tax liabilities as well as deferred tax assets are recognised. Deferred tax assets, including the tax value of tax loss carryforwards, are recognised under other non-current assets at the expected value of their utilisation; either as a set-off against tax on future income or as a set-off against deferred tax liabilities in the same legal tax entity and jurisdiction. Deferred tax is measured according to the tax rules and at the tax rates applicable in the respective countries at the balance sheet date when the deferred tax is expected to crystallise as current tax. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat) Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en individuel vurdering. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital udbytte Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende sambeskatningsbidrag" eller "Skyldig sambeskatningsbidrag". Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30.

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. juni 2013 32 nd

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014 Easyfood A/S CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03

Læs mere

T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT

T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT , T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DK-8000 Arbw., C CVR-m?? 16 70 DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT 2009 5. REGNSKABSÅR

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04

Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04 Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04 Årsrapport Annual report 1. januar - 31. december 2012 1 January - 31 December 2012 Notes to users of the English version of this document:

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Annual report 2014 H2 Logic A/S Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 20. marts 2015 The Annual Report has been presented & adopted at the Company's

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010 Azanta A/S Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup CVR No. 28 10 89 15 Årsrapport 2010 7. regnskabsår Annual Report for the year ended 31 December 2010 7 th financial year Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 / ANNUAL REPORT 2004 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab: Rederiet Fabricius A/S CVR-nr.: 15300574 Hjemstedskommune: Marstal Telefon: 62 53 31 81 Telefax: 62 53

Læs mere

Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com

Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2 0 1 2 louispoulsen.com Å rsrapport A n n u a l r e p o r t 2012 louispoulsen.com Contents Indholdsfortegnelse 2 Corporate information 2 Selskabsoplysninger 3 Five year summary, key figures and financial ratios 4 Statement by

Læs mere

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no. 24 21 37 14 Tværkajen 5 P.O. Box 10 5100 Odense C Denmark Phone +45 63 14 66 00 Fax +45 63 14 66 12 www.deloitte.dk MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014

Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014 Q8 Danmark A/S Årsrapport for 1. marts 2013-28. februar 2014 Annual Report for 1 March 2013-28 February 2014 CVR-nr. 61 08 29 13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011

KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011 KJAER GROUP ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS Ledelsens beretning Om Kjaer Group Hoved- og nøgletal Resultater 2011 Triple Bottom Line Samfundsansvar Risikostyring Corporate Governance

Læs mere

Kjaer Group. årsrapport Annual report

Kjaer Group. årsrapport Annual report Kjaer Group årsrapport Annual report 20 CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2010 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 Kjaer Group Head Office CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009

Læs mere