LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig"

Transkript

1 LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM Lemvig ÅRSREGNSKAB FOR 2013

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Museet... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Årsregnskab 1. januar december 2013 Resultatopgørelse... 8 Balance Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum

3 L E D E L S E S P Å T E G N I N G Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2013 for Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med museumsloven. Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lemvig, den 24. april 2014 Museumsleder: Mette Lund Andersen I bestyrelsen: Daniel Eiler Jens Pedersen Margrethe Bohnsen formand næstformand kasserer Anna Marie Touborg Jensen Henrik Damgren Kristian Tikjøb Olesen Kurt Lyhne Michelle Welle Tange vakant Repræsentant Lemvig Kommune Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum Side 1

4 D E N U A F H Æ N G I G E R E V I S O R S P Å T E G N I N G Til ledelsen af Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum. Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Lemvig Museum og Jens Søndergårds Museum for regnskabsåret 1. januar - 31 december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med de for statsanerkendte museer gældende regnskabsbestemmelser samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med de for statsanerkendte museer gældende regnskabsbestemmelser samt almindeligt anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jævnfør bekendtgørelse nr af 21. december Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for museets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum Side 2

5 D E N U A F H Æ N G I G E R E V I S O R S P Å T E G N I N G Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med de for statsanerkendte museer gældende regnskabsbestemmelser samt almindeligt anerkendt regnsskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Lemvig, den 24. april 2014 VESTJYSK REVISION Statsautoriseret revisonsaktieselskab Henrik Bjerre statsautoriseret revisor 820/br Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum Side 3

6 O P L Y S N I N G E R O M M U S E E T Museum Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum Vestergade Lemvig Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: Lemvig Kommune MUSEUMS LEDER Mette Lund Andersen BESTYRELSE Daniel Eiler Jens Pedersen Margrethe Bohnsen Anna Marie Touborg Jensen Kurt Lyhne Henrik Damgren Kristian Tikjøb Olesen Michelle Welle Tange REVISION Vestjysk Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Andrupsgade Lemvig Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum Side 4

7 L E D E L S E S B E R E T N I N G Hovedaktiviteter Museets hjemsted er Lemvig Kommune. Museet består af fire afdelinger, Lemvig Museum, Jens Søndergaards Museum, Flyvholm Redningsmuseum og Alexander Newskij udstillingen i Thyborøn. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum med kunstsamlinger og skal virke for sikringen af Danmarks kulturarv samt gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden. Museets arbejdsområde er Lemvig Kommune. Resultat og overskudsdisponering Regnskabet viser et overskud på kr , der overføres til egenkapitalen. Dette står i forhold til et budgetteret underskud på kr Differencen kan forklares således: Der er i regnskabsåret modtaget og anvendt en række ekstraordinære tilskud, som ikke har været indregnet i budgettet. Det drejer sig dels om tilskud fra Kulturstyrelsen på kr samt fra projektorganisationen MMEx på til projektet Jernkysten. Den samlede udgift til projektet i 2013 var på kr Desuden er der udbetalt løn til projektleder i perioden 1. april 31. august, ca. kr Museet arvede i 2013 viceskoleleder Ellen Bruun, Herning, som var født og opvokset i Lemvig/Harboøre. Arven udgjorde kr Vedtægtsændringer og bestyrelsesændringer Lemvig Museum har i 2013 revideret sine vedtægter. Anledningen var et ønske i bestyrelsen om at nedbringe antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 15 til 9. Samtidig blev vedtægterne tilpasset ordlyden i den ny museumslov samt andre anbefalinger fra Kulturstyrelsen. Ændringerne betyder, at generalforsamlingen fremover vælger 7 medlemmer og kommunen udpeger 1-2 medlemmer til museets bestyrelse. Ved årets slutning var det endnu ikke afgjort, hvor mange medlemmer kommunen ønskede at udpege til museets bestyrelse. Barselsorlov Museumsleder Mette Lund Andersen har haft barselsorlov fra Som barselsvikar har cand. mag. Sille Radoor Larsen været ansat. Sille Radoor Larsen fortsatte sin ansættelse på museet frem til som leder af projektet Jernkysten. Jernkysten Museet har gennem længere tid haft et ønske om at løfte formidlingen på Flyvholm Redningsstation og at bruge de nye digitale medier til at formidle strandingshistorie på digitale platforme. I 2012 lykkedes det at få et samarbejde i stand med det nystartede center for digital museumsformidling MMeX om udarbejdelsen af et formidlingsprojekt. Projektet blev igangsat i 2012 og blev indviet i sommeren Region Midt, Kulturstyrelsen og MMeX har bidraget økonomisk til projektet, ligesom museet selv har brugt egne midler og lønkroner. Limfjordsmuseernes Samvirke Samarbejdet i Limfjordsmuseernes Samvirke har været videreført i perioden. Museets leder har fungeret som kasserer for samvirket. Samvirket har i befundet sig i et vadested, hvor man har diskuteret mulighederne for udvikling og udvidelse. Der er et stort ønske blandt de medvirkende museer at professionalisere samarbejdet gennem ansættelse af en fuldtidsmedarbejder. Dette vil kræve en forhøjelse af kontingentet og en udvidelse af medlemsskaren. Begge tiltag forventes gennemført i 2014 med kontingentforhøjelse til kr årligt og udvidelse af medlemskredsen med De kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune. Samvirket har i 2013 gennemført en fælles udstilling, som kom sejlende rundt til Limfjordshavnene på den gamle Venøfærge. Samvirket har endvidere udarbejdet et digitalt undervisningsmateriale om Limfjordsforfatterne. Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum Side 5

8 L E D E L S E S B E R E T N I N G Byggeplaner Museets ledelse og bestyrelse har igennem længere tid drøftet mulighederne for en ombygning af museet med henblik på at få et større foredrags- og særudstillingslokale, bedre adgangsforhold for handicappede samt diverse andre forbedringer. I 2012 har arkitekt Per Clausen, Struer, udarbejdet et forslag til en ombygning, som implicerer at hovedindgangen flyttes til haven, der opføres et elevatortårn hvorfra der etableres adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede til hele museet. Desuden indrettes ny foredragssal, forbedrede kantineforhold for medarbejderne, butiks- og caféfaciliteter mv. I relation til ombygningen har museet fået landskabsarkitekterne Møller og Fauerskov til at tegne et forslag til nyanlæg af haven, så den kommer til at harmonere med det nye indgangsparti. Det samlede projekt beløber sig til ca. 10 mio. kr. hvoraf hovedparten skal søges hjem hos fonde. Museet forventer at skyde en del af sine egne midler i projektet, ligesom der er taget kontakt til Lemvig Kommune for at søge kommunal medfinansiering af byggeriet. Museet forventer at skulle bruge 1-2 år på at rejse de fornødne midler, inden byggeriet kan sættes i gang. Museets forventninger til fremtiden Den 1. januar 2013 trådte en ny museumslov i kraft. Lovrevisionen indebærer blandt andet, at Lemvig Museums statstilskud stiger til 1 mio. kr., mens det kommunale tilskud gerne skal reguleres op til 2 mio. kr. Økonomien skal være forhandlet på plads inden Den ny museumslov indebærer store konsekvenser for Lemvig Museum i forhold til at opretholde vores økonomiske grundlag og dermed statsanerkendelse og selvstændighed. Det er en situation, som museets ledelse og bestyrelse sammen med Lemvig Kommune arbejder på at finde en fremtidsholdbar løsning på. Kulturstyrelsen har meddelt, at Lemvig Museum skal kvalitetsvurderes i maj Kvalitetsvurderingen er en gennemgang af alle museets aktiviteter med en vurdering af, om de lever op til nationale museumsstandarder. På baggrund af kvalitetsvurderingen udarbejdes en handlingsplan som skal rette op på eventuelle mangler ved museets virksomhed. Kvalitetsvurderingen ventes dermed at kunne få betydning for Lemvig Museums arbejde i de kommende år. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vurderingen af museets forhold. Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum Side 6

9 A N V E N D T R E G N S K A B S P R A K S I S Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer fastsat i museumsloven med tilhørende bekendtgørelser samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Indtægter, bortset fra tilskud, og udgifter er medtaget i det regnskabsår de vedrører uden hensyn til betalingstidspunktet. Alle anskaffelser og indkøb er udgiftsført fuldt ud i anskaffelsesåret. Balancen Ejendomme måles til seneste ejendomsvurdering. Tilgodehavender måles til nominel værdi. Gæld måles til nominel værdi. Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum Side 7

10 R E S U L T A T O P G Ø R E L S E Budget (hele kr.) INDTÆGTER ANDEN FORMIDLINGSVIRKSOMHED: Salg af ydelser ENTREINDTÆGTER: Entreindtægter Lemvig Museum Entreindtægter Jens Søndergaards Museum RENTER: Renteindtægter Kursregulering værdipapirer KIOSKVIRKSOMHED: Salg af produkter Lemvig Museum Salg af produkter Jens Søndergaards Museum TILSKUD FRA KOMMUNE: Tilskud fra Lemvig Kommune Tilskud fra Lemvig Kommune i øvrigt IKKE OFFENTLIGE TILSKUD: Tilskud fond og private Øvrige tilskud TILSKUD FRA AMTSKOMMUNER M.V.: Amttilskud nu udbetalt fra KUAS Tilskud projekt "Jernkysten" Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum Side 8

11 R E S U L T A T O P G Ø R E L S E Budget (hele kr.) INDTÆGTER STATSTILSKUD: Tilskud fra staten Tilskud magasingennemgang Tilskud projekt "Jernkysten" Tilskud i øvrigt INDTÆGTER IALT UDGIFTER PERSONALE: Lønninger Lønudgift undersøgelser Faktureret til Limfjordsmuseernes Samvirke Ændring af feriepengeforpligtelse Øvrige arbejdsgiveromkostninger Pension Kursusudgifter Transportudgifter Dagpenge refusion LOKALER: Opvarmning Lemvig Museum Øvrige varekøb Andre anskaffelser Håndværkerydelser Tyveri- og brandalarmer Lys og vand samt varme Jens Søndergaards Museum Ejendomsskat og forsikringer Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum Side 9

12 R E S U L T A T O P G Ø R E L S E Budget (hele kr.) UDGIFTER SAMLINGENS FORVALTNING: Øvrige varekøb Inventar Bøger m.v Bidrag til fælles magasinprojekt Forsikringer UNDERSØGELSER OG ERHVERVELSER: Øvrige varekøb Transportudgifter KONSERVERING: Andel i Fælleskonservering, Århus UDSTILLING: Øvrige varekøb Administrative tjenesteydelser Håndværkerydelser Jernkysten ANDEN FORMIDLINGSVIRKSOMHED: Øvrige forbrugsvarer Administrative tjenesteydelser Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum Side 10

13 R E S U L T A T O P G Ø R E L S E Budget (hele kr.) UDGIFTER ADMINISTRATION: Kontorartikler Repræsentation Inventar Administrative tjenesteydelser KIOSKVIRKSOMHED: Øvrige varekøb UDGIFTER IALT RESULTAT DER FORDELES SÅLEDES: Overført til henlæggelse til inventarfornyelser Overført fra egenkapital i øvrigt Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum Side 11

14 B A L A N C E A K T I V E R Ejendom, Vesterhus, Lemvig Ejendom, Transvej 4, Ferring Materielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Kassebeholdning Vestjysk Bank, driftskonto Vestjysk Bank, likviditetskonto Vestjysk Bank, højrentekonto Nordea, pluskonto Nordea, driftskonto Handelsbanken Sparekassen Vendsyssel, foreningskonto Sparekassen Vendsyssel, aftalekonto Værdipapirdepot Likvide beholdninger i alt OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum Side 12

15 B A L A N C E P A S S I V E R HENLAGT TIL DIVERSE PROJEKTER Saldo primo Årets henlæggelse HENLAGT TIL BYGGERENOVERING Saldo primo Årets henlæggelse HENLAGT TIL INVENTARFORNYELSER Saldo primo Årets henlæggelse EGENKAPITAL I ØVRIGT Saldo primo Fald i ejendomsværdi Årets resultat EGENKAPITAL I ALT Skyldig A-skat m.v Skyldige feriepenge Feriepengeforpligtelse Skyldige omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser i alt GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum Side 13

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT Tlf: 9626 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 OK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT 2012

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere