TIf: Fax: A/B BORUP ARSRAPPORT 9. REGNSKABSAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIf: 19 15 52 00. Fax: 39 15 52 01 E-mail: Koebenhavn@bdo.dk A/B BORUP ARSRAPPORT 9. REGNSKABSAR"

Transkript

1 TIf: Fax: A/B BORUP ARSRAPPORT REGNSKABSAR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... Pitegninger Ledelsespitegning... Den uafhiengige revisors pitegning... Ledelsesberetning Ejendomsoplysninger og hovedtal... Ledelsesberetning... Arsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis... Resultatopgrarelse... Balance... Noter... Andelskroneberegning...

3 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Bomp Borups All , VestergSlrdsvej 1-41, Vestergirdsporten 1-4 og MAgevej Kebenhavn NV Ejendom: Matr.~. 505 m.fl. Utterslev, Kerbenhavn CVR-nr.: Stiftet: 1. september 1997 Hjemsted: Kerbenhavn Regnskabsfir: 1. januar december Bestyrelse Michael David, formand Solveig Petersen, naestformand Michael Boel Anne Poulsen Lasse Rosenkj~r Andersen Administrator Herbo-Administration A/S Frederiksberg All Frederiksberg C Telefon Anne Herbo Revision BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kristineberg Kerbenhavn 0 Tlf Pengeinstitutter Nordea Bank Danmark AIS Slotsgade Hillererd Jyske Bank A/S Klampenborgvej Lyngby

4 Bestyrelse og administrator har dags dato aflagt ksrapporten for 2006 for AA3 Bomp. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmaessig, siledes at Arsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Arsrapporten indstilles ti1 generalforsamlingens godkendelse. Knbenhavn, den 19. februar 2007 Administrator: Anne Herbo Herbo-Administration A/S Bestyrelse: Michael David Solveig Petersen Michael Boel Formand Nastformand Anne Poulsen Lasse Rosenkjacr Andersen

5 DEN UAFHBNGIGE REVISORS PATEGNING Til andelshaverne i AD3 Borup Vi har revideret irsrapporten for A/B Borup for regnskabsiret 1. januar december 2006, omfattende ledelsespitegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgerrelse, balance og noter side Arsrapporten aflaegges efter irsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet budgettallene i resultatopgnrelsen. Bestyrelsens og administrators ansvar for Hrsrapporten Foreningens bestyrelse og administrator har ansvaret for at udarbejde og aflaegge en irsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af inteme kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflaegge en irsrapport, der giver et retvisende billede uden vzsentlig fejlinformation, uanset om fejlinfomationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmzssig regnskabspraksis og udmelse af regnskabsmzssige sbn, som er rimelige efter omstaendighedeme. Den udforte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om ksrapporten pi grundlag af vor revision. Vi har udferrt vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kriever, at vi lever op ti1 etiske krav samt planlaegger og udfmer revisionen med henblik ppt at opni b j grad af sikkerhed for, at irsrapporten ikke indeholder vaesentlig fejlinfomation. En revision omfatter handlinger for at opni revisionsbevis for de belnb og oplysninger, der er anfert i irsrapporten. De valgte handlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for vaesentlig fejlinformation i irsrapporten, uanset om fejlinfomationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen ovewejer revisor inteme kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflaeggelse af en irsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik pi at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke med det fomil at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens inteme kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen og administrator anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen og administrator udmede regnskabsmzssige sknn er rimelige, samt en vurdering af den samlede priesentation af irsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning ti1 forbehold.

6 DEN UAFHBNGIGE REVISORS PATEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at ksrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsiret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med &rsregnskabsloven. Knbenhavn, den 19. februar 2007 BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Steen Klit Andersen Statsautoriseret revisor

7 EJENDOMSOPLYSNINGER Ejendom..... Antal lejl~gheder Heraf:.. Udlejede lejl~gheder..... Erhve~slejl~gheder Andelslejligheder Antal etager... Antal opgange... Sarnlet boligareal i m2... Arealfordeling... Grundareal i m2 Boligareal i m2... UDVIKLING I HOVEDTAL UdvikJingen i boligafgift og andelskrone Boligafgift(2003=indexl00~ Antal resterende lejelejligheder Andelskrone... 33, , 30 23, 30 Vedtaget pi generalforsamlingen , 30 21, 25

8 LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Foreningens aktivitet bestir i at eje og drive ejendommen beliggende Borups All , Vestergirdsvej 1-41, Vestergirdsporten 1-4 og Migevej 17-21,2400 Kabenhavn NV. Udvikling i aktiviteter og skonomiske forhold Arets resultat er pivirket af salg af 9 udlejede lejligheder, som i alt har bidraget med en nettoindtzgt ph tkr Derudover har foreningen i iret omlagt sine lhn, og udgiften hertil har udgjort tkr. 357, hvilket er udgiftsfart i resultatopgmelsen. Arets resultat anses, under hensyntagen ti1 ovensthende, for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsirets afslutning Foreningen har i februar mhed 2006 vedtaget en renovering af vinduer og trapper pi ejendomrnen. Arbejdet fowentes fzrdiggjort i labet af Der er pr. 31. december 2006 pklabet tkr i omkostninger pi byggesagen. Udgifteme er anfart under anlaegsaktiverne som igangvmende byggesag. De samlede udgifter ti1 renovering af vinduer og trapper fowentes at labe op i i alt tkr Byggesagen vil pivirke firsrapporten for 2007 negativt. Der er ikke herudover efter regnskabsirets afslutning indtruffet begivenheder af vaesentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Arsrapporten for A/B Borup for 2006 er aflagt i overensstemmelse med den danske irsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Arsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste ir. Generelt om indregning og miling I resultatopgorelsen indregnes indtregter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgorelsen indregnes ligeledes alle ornkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, nir det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets vzrdi kan miles pklideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nir det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fragi foreningen, og forpligtelsens vrerdi kan miles pilideligt. Ved forste indregning miles aktiver og forpligtelser ti1 kostpris. Efterfolgende miles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og miling tages hensyn ti1 fomdsigelige tab og risici, der fremkommer inden ksrapporten aflzgges, og som be- eller afkrzfter forhold, der eksisterede pi balancedagen. RESULTATOPGQRELSEN Boligafgift og leje Der er i 2sregnskabet medtaget den for perioden opgjorte teoretiske boligafgift og leje. Ikke indbetalt boligafgifi og leje sarnt forudbetalt boligafgift og leje er medtaget i irsregnskabet som henholdsvis tilgodehavende/forudbetalt boligafgifi og leje. Skat af irets resultat Arets skat, som bestir af Arets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan henfores ti1 irets resultat.

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlaegsaktiver Ejendommen miles ti1 anskaffelsesvaerdi med tillaeg afvaerdien af foretagne forbedringer. Der foretages en systematisk vedligeholdelse af ejendommen, der sikrer en herj vedligeholdelsesstandard, og ejendommen antages derfor ikke at vaere udsat for lerbende vaerdifomngelse. Der afskrives ikke pi ejendommen. Driftsmidler m.v. miles ti1 kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineaere afskrivninger baseret pi ferlgende vurdering af aktivemes forventede brugstider og restvaerdi herefter: Faellesantenneanlaeg... Netvaerksanlaeg... Driftsmidler... Brugstid 10 ir 10 Br 5 ir Restvzerdi Aktiver med en kostpris pi under 11 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgerrelsen i anskaffelsesiret. Fortjeneste eller tab ved afhaendelse af materielle anlaegsaktiver opgerres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmaessige vaerdi pi salgstidspunktet. ~ortjknesteller tab indregnes i resultatopgerrelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender miles ti1 amortiseret kostpris svarende ti1 nominel vaerdi. Vaerdien reduceres med nedskrivning ti1 imerdegielse af forventede tab. Periodeafgraensningsposter Periodeafgraensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrerrende efterferlgende regnskabsk. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af kets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere ks skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat miles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmaessig og skattemaessig vaerdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat mfiles pi grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil vaere gaeldende, n k den udskudte skat forventes udlerst som aktuel skat. For indevaerende Br ei anvendt en skanesats pi 28%.

11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Gaeldsforpligtelser Prioritetsgzld er milt ti1 iinets restgaeld. Gzld i 0vrigt er milt ti1 amortiseret kostpris svarende ti1 nominel vaerdi. Andelskroneopgerelse Beregningen af andelskronens vzrdi foretages i overensstemmelse med 5 5 stk. 2 i "Lov om andelsboligforeninger og andre boligfzllesskaber" samt foreningens vedtzgter.

12 RESULTATOPG0RELSE 1. JANUAR. 31. DECEMBER Regnskab Regnskab Note kr. tkr. Budget 2006 tkr. Andelsboligafgift...' Lejeindtaegt, udlejede lejligheder Lejeindtaegt, erhverv Ventelistegebyre r Indtaegter i alt Pnontetsrenter... Ejendomsskat m.v..... Fors~knnger..... Elektnc~tet... Renholdelselg5rhbdslern... Reparationer og vedligeholdelse... Revisor. administration. kontorhold... Hensat ti1 indvendig vedligeholdelse... Afskrivning driftsmidler... Udgifter i alt... RESULTAT AF ORDINAR DRIFT... Finansielle indtaegter Finansielle ornkostninger RESULTAT FOR SKAT OG EKSTRAORDINERE POSTER Skat af?nets resultat Ekstraordinaere poster ARETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Afdrag pi prioritetsgaeld Overfnrt overskud I ALT

13 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note 2006 kr tkr. Ejendommen matr.nr. 505 m.fl. Utterslev (Ejendomsvaerdi pr. 1/ , kr ) Igangvaerende byggesag Antenneanlaeg Netvaerksanlaeg Driftsmidler Materielle anlaegsaktiver Tilgodehavende boligafgift og leje... Salg af boliger... Mellemregning. advokat... Mellemregning, administrator... Periodeafgraensningsposter... Tilgodehavende forsikring... Tilgodehavende vand... Andre tilgodehavender... Netvaerksregnskab... Antenneregnskab... Tilgodehavender... Indestiende i pengeinstitutter Indestiende i pengeinstitut vedr. byggesag Kasse- og girobeholdninger Likvide beholdninger AKTIVER

14 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Note 2006 kr tkr. Andelskapital... Overfmt overskud... EGENKAPITAL..... Pnontetsgaeld... Banklin. Jyske Bank... Forudbetalt leje og deposita... Indvendig vedligeholdelse... Langfristede gaeldsforpligtelser.... Skyldige omkostninger.... Forudbetalt boligafgift og leje... Mellemregning. administrator... Udlaeg. bestyrelse... Varmeregnskab... Kortfristede gaeldsforpligtelser... PASSIVER... Eventualposter mv. Pantsaetninger og sikkerhedsstillelser

15 NOTER 2005 Note tkr. Ejendomsskat m.v. Ejendomsskat... Vandafgift... Renovation m.v... ~enholdelsel~~rdmandslen Vicevrert m.fl... Lmefusion... Regulering feriepengeforpligtelse... Lmsumsafgift, ATP. AER... Trappevask... Varmemester...:... 0vrig renholdelse. snerydning m.v.... Reparationer og vedligeholdelse Blikkenslager... Termrer og snedker... Elektriker... Isenkram og materialer... Centralvanneanlreg... Girdanlregimaskinerlredskaber... Tag. tagrender. nedlerb... Dsrpumper. derre og vinduer... Nyanskaffelser... SmBanskaffelser... Sikring af tagsten... Diverse reparationer og vedligeholdelse...

16 NOTER 2005 Note tkr. Revisor. administration. kontorhold.. Revls~on... Opstilling af regnskab. BDO ScanRevision AIS... Administration vrig radglvnmg...:... Mhlerpasning og varmeregnskab... Kontorartikler. EDB. inventar m.v... Generalforsamling/bestyrelsesm~der m.m... Porto/gebyrer/PBS/fotokopier... Kontigent ABF... Telefon- og kontorholdsgodtg0relse bestyrelse... Telefonudgifter Diverse udgifter Annoncer... Advokat... Finansielle indtaegter.. Pengelnstituttet... Renteindtsegter. mellemegning... Ekstraordinaere poster Fortjeneste ved salg af lejemhl... Diverse... Refunderet fra Skat... Kurstab og omkostninger hjemtagelse lin...

17 NOTER Note Materielle anlaegsaktiver 7 Antenneanlieg Netvierksanlieg Driftmateriel Kostpris 1. januar Tilgang... : Afgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Arets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmaessig vaerdi 31. december kr. tkr. Varmeregnskab 8 Indbetalt aconto varme Afholdte varmeudgifter Afregning varme Antenneregnskab Saldo 1. januar Indbetalt antennebidrag Antenneudgifter ti1 programleverandsrer, Copy-dan Afskrivning antenneanlzg Antenneregnskab i alt

18 NOTER 2005 Note tki. Netvaerksregnskab Saldo 1. januar... Indbetalt netvaerksbidrag... Netvierksudgifter ti1 leverancbrer og vedligehold... Afskrivning netvaerksanlaeg... Netvaerksregnskab i alt... Egenkapital Overfart Andelskapital overskud I alt Egenkapital I. januar Forslag ti1 kets resultatdisponering Tilgang andelskapital Afdrag pi prioritetsgaeld Egenkapital 31. december Prioritetsgaeld 12 Hoved- Restgaeld Afdrag Renter Restgaeld Kursvaerdi st01 primo Ultimo Ultimo BRF 4% BRF 5% Jyske Bank Indfriet

19 NOTER 2005 Note tkr. Skyldige omkostninger BDO ScanRevision AIS... Trumf Malerfirma AIS... RM-reng~lring.... Plan 1...:... Hellerup Byg... Kerbenhavns Energi... Bravida Danrnark A/S... Feriepengeforpligtelse... 0vrige kreditorer... Eventualposter mv. Eventualforpligtelser Andelsboligforeninger skal beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven, nir der sker overgang af foreningens sidste lejemil fra erhvervsmressig anvendelse (udlejet) ti1 skattefki anvendelse (andel). Skattepligten omfatter den del af ejendomsavancen, som forholdsmressigt kan henfmes ti1 de lejligheder, som i perioden fra foreningens stiftelse ti1 udgangen af det indkomstir, hvori det sidste lejemil skifter status og skatten heraf kan siledes udgerre et vaesentligt belerb, som ikke fiemgir af irsregnskabets balance eller er indregnet i beregningen af andelenes vierdi. Pantsaetninger og sikkerhedsstillelser 15 Der er i ejendommen tinglyst et ejerpantebrev pi nom. kr ti1 sikkerhed for gzld i Jyske Bank. Foreningen har afgivet garanti ved flere andelshaveres kerb af andelsbolig.

20 NOTER Note Egenkapital ('andelenes vaerdi') I henhold ti1 lov om andelsboligforeninger og andre boligfellesskaber $5 skal vi oplyse at foreningens formue pi grundlag af de bogferrte vrerdier udgerr kr For at konstatere den samlede "handelsvaerdi" for andelene er det tilladt at opskrive ejendommen ti1 en aeferlgende vrerdier: 1. Anskaffelsesprisen (bogferrt verdi) Handelsverdi sorn udlejningsejendom ~ontant e ~~. Foreningens formue ti1 brug for salg af andele opgjort efter kontantejendomsvaerdien 1. oktober 2005 kab herefter opgmes dledes: Bogfxt egenkapital 3 1. december Kontantejendornsvrerdi 1. oktober Bogferrt v~rdi af ejendom Kursv~rdi prioritetsgreld Bogfxt vzrdi prioritetsgeld Foreningens fonnue pr december Hver andelshaver kan herefter i henhold ti1 vedtzegteme opgerre sin andel af foreningens formue (andelskronen) ved at indsrette det oprindelige indskud iferlge andelsbeviset i felgende brerk: gens formue kan opgnres ved at gange indskuddet iferlge andelsbeviset - / 31,5*9 oncl;- Bestyrelsen indstiller, af hensyn ti1 fremtidig vedligeholdelsesarbejder, kursudviklingen pi. prioritetsg~lden samt den foretagne opskrivning af ejendornrnen m.v., at Andelsboligforeninger skal beskattes efter ejendornsavancebeskatningsloven, nir der sker overgang af foreningens sidste lejemil fra erhvervsmaessig anvendelse (udlejet) ti1 skattefri anvendelse (andel). Skattepligten omfatter den del af ejendomsavancen, som forholdsmaessigt kan henfmes ti1 de lejligheder, som i perioden fra foreningens stiftelse ti1 udgangen af det indkornstir, hvori det sidste lejernil skifter status og skatten heraf kan siledes udgerre et vresentligt bel~b, som ikke frerngir af irsregnskabets balance eller er indregnet i beregningen af andelenes verdi.

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere