Herning Kommune Årsregnskab 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning Kommune Årsregnskab 2012"

Transkript

1 Årsregnskab 2012

2

3 Herning Kommune Årsregnskab

4 - 2 -

5 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 FORORD...5 REGNSKABSOPGØRELSE...7 REGNSKABSOVERSIGT INDTÆGTER...9 REGNSKABSOVERSIGT DRIFT...11 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆGSUDGIFTER OG FORSYNINGSVIRKSOMHED...23 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (RENOVATION)...25 REGNSKABSOVERSIGT FINANSIERING OG LIKVIDITETSUDVIKLING...27 BALANCEN ULTIMO NOTER TIL BALANCEN:...30 REGNSKABSPRAKSIS...39 PÅTEGNING...43 BYRÅD OG DIREKTION...45 OVERSIGTER OG BILAG TIL ÅRSREGNSKAB 2012 UDVALGTE NØGLETAL FOR HERNING KOMMUNE...49 OVERFØRSEL AF BEVILLINGERNE MELLEM ÅRENE...51 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKABET...55 PERSONALEOVERSIGT FOR REGNSKABSÅRET ANLÆGSREGNSKABER...59 AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER I IGANGVÆRENDE ANLÆGSREGNSKABER...81 GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER...95 REGNSKAB VEDRØRENDE DEN KIRKELIGE LIGNING DIVERSE OVERSIGTER REGNSKAB OVER RENOVATION KONTROLBEREGNING AF PRISER PÅ FRIT VALG OMRÅDET

6 - 4 -

7 Forord En robust økonomi er grundlaget for, at vi i Herning kan udvikle byen og omegnen. Regnskabet for 2012 viser, at økonomien netop er robust. Resultatet af det skattefinansierede område er i balance i 2012, og det er et af de erklærede mål i den økonomiske politik. Kassebeholdningen er mere end fordoblet fra 2011 til 2012 og endte på 575 mio. kr. ultimo 2012, så der er også lidt på kistebunden. Årsagen til det gode resultat kan blandt andet forklares med stor budgetdisciplin hos alle de budgetansvarlige i kommunen der passes simpelthen godt på pengene rundt omkring i Herning Kommune. I forhold til kassebeholdningens størrelse spiller afregningen for salg af EGJ Varme A/S på mere end 120 mio. kr. kraftigt ind. Disse midler skal dog ikke blive i kommunekassen. Byrådet har besluttet, at salgsprovenuet for EGJ Varme A/S blandt andet skal anvendes til vedligehold og forbedring af indeklimaet på en lang række skoler i kommunen og til etablering af et 50 meter svømmebassin. Ikke kun økonomisk var 2012 et godt år. Den historiske Giro-start i Herning betød, at hele byen og omegnen var klædt i lyserødt i foråret Begivenheden satte endnu engang Herning på landkortet og viste, at vi forstår at fejre events med manér. Det er efterhånden blevet vores signatur og Giro en er blot én event i perlerækken. Mange er afviklet. Endnu flere kommer til. Når det gælder de konkrete investeringer springer særligt det nye fælles hus for Tjørring Skole og Børnehuset Stjernen i øjnene. Her klippede børne- og undervisningsministeren den 17. august 2012 den røde snor, hvorefter 600 børn i Tjørring kunne flytte sammen i et helt nyt, stjerneformet byggeri, der tager afsæt i bevægelse, trivsel, grøn bevidsthed og samarbejde på tværs af faggrænser og børnenes alder. En ny skole er også på vej i Snejbjerg. Skolen bygges sammen med Snejbjerg Hallen, som bliver udvidet med en ny multihal. Skolen skal stå færdig i sommeren Men også fortsatte investeringer på plejeboligområdet prægede I Lind bliver eksisterende plejehjemsboliger erstattet af 64 nye to-rums boliger placeret i et pleje- og aktivitetscenter. Ved Fuglsang Sø etableres 112 boliger med aktivitetscenter. Derudover er der i 2012 gennemført vejarbejde i forbindelse med nyt sygehus, Vesterholmvejs forlængelse samt kommunale følgearbejder vedrørende etablering af omfartsvej omkring Sunds. Aktiviteterne og investeringerne i 2012 er medvirkende til, at Herning Kommune fortsat udvikler sig og markerer sig på landsplan. I regnskabet har du mulighed for at orientere dig om tallene bag historierne for God læselyst

8 - 6 -

9 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen viser regnskabet for Herning Kommune 2012 på et overordnet niveau. Efterfølgende vil der være en uddybning af de enkelte regnskabskategorier. Regnskabsopgørelse 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget A A B C D=(A+B+C) Indtægter Driftsudgifter Renter m.v Resultat af skattefinansieret drift Anlægsudgifter Jordforsyning Resultat af skattefinansieret område Forsyningsvirksomheder Resultat af drift og anlæg Likviditetspåvirkning: Resultat jf. ovenfor Finansiering Ændring af likviditet Likviditet: Primosaldo Ændring Kursregulering af obligationer Saldo Årets resultat Årets resultat viser et underskud på 11,3 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 blev der budgetteret med et underskud på 218,4 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er 207,1 mio. kr. bedre en oprindeligt forventet. Det skattefinansierede område har et underskud på 1,1 mio. kr., hvilket er 217,0 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Da der er afholdt udgifter på 10,2 mio. kr. vedrørende det takstfinansierede område, ender årets resultat med underskuddet på 11,3 mio. kr. Idet finansieringssiden viser et overskud på 335,1 mio. kr., giver dette en tilgang til de likvide aktiver på 323,8 mio. kr. Sammen med en kursregulering af obligationsbeholdningen på 23,3 mio. kr. betyder dette, at de likvide aktiver udgør 574,6 mio. kr. ultimo 2012 mod 227,5 mio. kr. ved årets begyndelse. Det skal til ovenstående bemærkes, at der fra 2012 til 2013 forventes overført bevillinger med en likviditetsmæssig effekt på 190,0 mio. kr., som hvis disse var blevet udnyttet i 2012, ville have reduceret likviditeten tilsvarende

10 - 8 -

11 Regnskabsoversigt Indtægter Herning Kommune Regnskabsoversigt kr. - - = udg. + = indt. Indtægter Regnskab 2011 Regnskab 2012 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget A B C D=(A+B+C) Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab Skatter Generelle tilskud, moms m.v I alt Skatter Kommunerne har to muligheder at budgettere skatteindtægterne på. Enten at vælge et statsgaranteret niveau for udviklingen i skatteindtægterne, hvilket medfører, at kommunen er sikret det forudsatte skatteprovenu, og at der ingen efterregulering er af tilskud og skatter, eller vælge at selvbudgettere skatteindtægterne med efterregulering tre år senere i forhold til den faktiske udvikling. Herning Kommune har for 2012 valgt statsgarantien vedrørende indkomstskatten, da merprovenuet ved budgetlægningen skønnedes til ca. 13 mio. kr. mere end ved selvbudgettering. Kommunal indkomstskat gav et provenu på 2.895,1 mio. kr., medens provenuet fra selskabsskat, grundskyld samt dækningsafgift mv. gav et provenu på 290,2 mio. kr. Der er meddelt en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr., som dels vedrører indtægtsbevilling selskabsskat og dødsbobeskatning på 3 mio. kr. Modsat er der givet en udgiftsbevilling (mindre indtægt) vedr. grundskyld og dækningsafgift på ca. 4,3 mio. kr. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en kommunal udligning, et statstilskud samt udligning af selskabsskatter. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang (ældretilskud og tilskud til kvalitetsfondsprojekter.) Der har i 2012 været en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er i årets løb meddelt en indtægtsbevilling på 27,3 mio. kr., som fortrinsvis kan henføres til midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen vedrørende beskæftigelsestilskuddet gav en merindtægt på 63,0 mio. kr. I budgettet for 2012 var der forudsat en midtvejsregulering på 32 mio. kr., hvorfor midtvejsreguleringen regnskabsmæssigt kun har en værdi af 31,0 mio. kr. På øvrige tilskud og udligningsområder blev der tilbagebetalt 1,5 mio. kr

12 - 10 -

13 Regnskabsoversigt Drift Driftsudgifterne er udgifter til drift af institutioner og udførelse af service for borgere og virksomheder. Det kan f.eks. være undervisning i skolerne, pasning af børn, service overfor ældre, forsørgelse af ledige samt tilskud til idræts- og kulturelle aktiviteter. Driftsudgifterne opdeles på forskellige serviceområder, hvor der også er givet bevilling, og årets resultat er nærmere beskrevet under de enkelte fagudvalg. Herning Kommune Regnskabsoversigt kr. - - = udg. + = indt. Regnskab 2011 Regnskab 2012 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab A B C D=(A+B+C) Driftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Arealerhvervelser/salgsindtægter Driftsselskaber Dagtilbud for børn Kultur Administration m.v Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme mm Grønne områder Miljøforanstaltninger Renovation Driftsselskaber Trafik Byplanudvalget Kommunale ejendomme mm Børne- og familieudvalget Dagtilbud for børn Folke- og ungdomsskoler Børn og familie Social- og sundhedsudvalget Handicap og psykiatri Sundhed og ældre Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse og beskæftigelse Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og fritid Biblioteker Kultur Forebyggelsesudvalget Forebyggelse I alt Renter m.v Bemærkninger til resultatet for de enkelte bevillingsområder Økonomi- og Erhvervsudvalget Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter Udgiften på 0,244 mio. kr. vedrører betaling af diverse udgifter i forbindelse med kommende anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet bevilling

14 Serviceområde 08 Driftsselskaber Vedrører primært Herning Kommunes rengøringsvirksomhed, der er en selvstændig enhed under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Rengøringsafdelingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen mv. I forhold til et korrigeret budget med indtægt på 0,4 mio. kr. har der været en merindtægt på 1,8 mio. kr., hvoraf 0,3 forventes overført. Serviceområde 10 Dagtilbud for børn Vedrører selvejende daginstitutioners huslejebetaling, der bl.a. beregnes på baggrund af renter og afdrag på lån. I forhold til budgettet på en indtægt på 8,2 mio. kr. har der været en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Serviceområde 15 Kultur Området anvendes til dækning af diverse bymarkedsføringsprojekter, tilskud til events, tilskud til torvearrangementer samt tilskud til MCH A/S til blandt andet vision Der er givet en tillægsbevilling på 9,9 mio. kr., i 2012 og genbevilget 1,1 mio. kr. fra 2011, således at den samlede bevilling har udgjort 18,8 mio. kr. Tillægsbevillingen skyldes, at projekt NY VÆKST er flyttet fra serviceområde 20. samt at udbetalingen af likviditetsforstrækning til MCH A/S er flyttet fra finansieringskontiene. Der har i 2012 været et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der forventes overført til Serviceområde 20 Administration Området vedrører kommunens administration (politisk og administrativt), driftssikring af boligbyggeri, miljøbeskyttelse, redningsberedskab, administration af jobcenter, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt lønpuljer. Langt den overvejende post i regnskabet er lønninger til medarbejdere med 72,9% (73,5% i 2012), 8,1% går til IT-løsninger (7,5% i 2012) medens de resterende 19% anvendes til aktiviteter og tilskud til forskellige projekter mv. Det oprindelige budget var på 510,8 mio. kr., og et korrigeret budget på 517,3 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 417,2 mio. kr., hvilket medfører en mindreudgift på 100,1 mio. kr. Der søges overført 45,5 mio. kr. til Til sammenligning kan det anføres, at der blev overført 36,1 mio. kr. fra 2011 til På serviceområdet er der meddelt tillægsbevillinger med -29,7 mio. kr., hvilket skyldes, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen blev indarbejdet diverse puljer, f.eks. barselsudligningspuljen, pulje vedr. fleks- og skånejob samt forsikringspulje vedr. tjenestemænd, som i løbet af året bevillingsmæssigt er flyttet til andre bevillinger. Det samlede mindreforbrug kan specielt henføres til følgende områder: På de administrative områder er der tale om et mindreforbrug på 47,7 mio. kr. Der blev overført 36,5 mio. kr. fra 2011 til 2012, som ikke er anvendt i Desuden er der et yderligere mindreforbrug på 11,2 mio. kr., som bl.a. kan henføres til opsparing i selvforsikringspuljen, ikke afsluttede projekter (med og uden ekstern finansiering), diverse uddannelsespuljer samt vakante stillinger

15 På området erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der tale om et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Af mindreforbruget ønskes 3,7 mio. kr. overført til De overførte midler skal primært anvendes til den videre turismesatsning og til erhvervsudviklings-spinoff i relation til det nye sygehus i Gødstrup. Lønpuljer og tjenestemandspensioner udviste et mindreforbrug på 44,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der var afsat en pulje på 40 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner som følge af sanktionsloven. Desuden er der tale om en mindreudgift til barselsudligningspuljen (periodeforskydning) samt tjenestemandspensioner på ca. 2,3 mio.kr. Teknik- og Miljøudvalget Serviceområde 01 Byggemodning Serviceområdet administrerer arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, som endnu ikke er udstykket eller taget i brug til formålet. Driftsudgifterne har været 0,5 mio. kr. mod budgetteret indtægt på 0,3 mio. kr. Den samlede merudgift på 0,8 mio. kr. skyldes øgede udgifter til ejendomsskatter på grund af store lokalplanlagte arealer, som er overført til byzone, blandt andet i Holing-området. Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m. Serviceområdet står for vedligeholdelse af m2 bygninger, administration af udlejningsejendomme, i alt 233 lejemål, nybyggeri og ombygninger, energioptimering af alle kommunens ejendomme samt rådhusadministration (bygninger/pedel) i alt m2. Udgifterne vedrørende administration og udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme har i 2012 været 7,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,4 mio. kr. Der har således været et merforbrug på 1,1 mio. kr., som fordeler sig således: Fælles formål - Overskuddet skyldes en tilbageholdenhed med vedligeholdelse af bygningerne med henblik på dækning af underskud vedrørende udgiftsområdet, Andre faste ejendomme. Beboelse - Overskuddet skyldes en forventet udgift til reparation af fjernvarme ved Nørregade 15 og H.C. Ørsteds Vej 24-26, som er udskudt til 2013 samt tilbageholdenhed med henblik på dækning af underskud på udgiftsområdet, Andre faste ejendomme. Andre faste ejendomme - Underskuddet skyldes stigning i ejendomsskatter samt manglende huslejeindtægter. Det overførte nettobeløb på folkeskoleområdet finansieres som planlagt af budgettet i Serviceområde 04 Grønne områder Serviceområdet varetager, udover administration af diverse lovområder omfattende natur, vandløb og det åbne land, en lang række drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Det omhandler drift og udvikling af vandløb, privatejede fredede områder, natura2000-områder, fortidsminder, kommunale skov- og naturarealer, fritidsfaciliteter og naturcentre m.m. Desuden varetages opgaver i relation til udvikling og planlægning for byernes parker og grønne områder samt formidlingsopgaver inden for natur- og kulturhistoriske seværdigheder m.m. Udgifterne til vedligeholdelse af kommunens områder har i 2012 været 27,5 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede for hele serviceområdet. På de enkelte delområder er der dog afvigelser, som fordeler sig således:

16 Byens grønne områder - parkområdet: Mindreforbruget skyldes ikke-færdiggjorte opgaver i 2012, og som skal færdiggøres i Byens grønne områder - Herning Parkcamping: Underskud på kr. skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med overtagelse af campingpladsen efter tidligere forpagter. Vandløbsvæsen: Underskud på 0,234 mio. kr. skyldes primært manglende indtægt fra NaturErhvervstyrelsen til opgaver udført i Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger Serviceområdet sikrer myndighedsbehandling af virksomheder og landbrug inden for miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser, godkendelser, tilladelser og tilsyn. På serviceområdet har der været udgifter på 4,0 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med 4,1 mio. kr., overført 1,0 mio. kr. fra 2011 og givet tillægsbevillinger på -0,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 4,7 mio. kr. har der været et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette beløb forventes overført til Vedrørende området, øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn er der anvendt mindre konsulentbistand til miljøgodkendelser på landbrug og virksomheder samt spildevandstilladelser end forventet. Det er nødvendigt at få mindreforbruget på 0,2 mio. kr. overført til 2013 til færdiggørelse af spildevandstilladelser. Serviceområde 07 Renovation Den skattefinansierede del af serviceområde 07, der vedrører indsamling og behandling af bærbare batterier, har haft en udgift på 0,3 mio. kr. i Serviceområde 08 Driftsselskaber Serviceområdet forestår planlægning, udbud og udførelse af vej og parkdrift i Herning Kommune. Områdets udgifter og indtægter vedrører Herning Kommunes entreprenørafdeling, der er organiseret som selvstændig virksomhed, og har i 2012 givet en nettoindtægt på 5,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget med en indtægt på 1,9 mio. kr. er det således en merindtægt på 3,3 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. forventes overført til Afvigelsen skyldes en større omsætning end forventet samt en nedgang i produktionsomkostningerne (lageromkostninger). Udnyttelsen af ressourcerne er forbedret, blandt andet på grund af et mindre sygefravær på 1,8% i forhold til sygefraværet i Vinteren 2012 og "Giroen" har også haft en positiv indflydelse på omsætningen. Serviceområde 09 Trafik Serviceområdet forestår drift og vedligeholdelse af ca km. kommuneveje. Derudover omfatter området også administration af vintertjenesten samt den kollektive trafik. Driftsudgifterne til trafikområdet har i 2012 været 130,7 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget på 123,0 mio. kr. er dette et merforbrug på 7,7 mio. kr. Da der i 2012 er overført 3,1 mio. kr. og givet tillægsbevillinger på 8,0 mio. kr., bliver afvigelsen et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Dette skyldes primært en større indtægt på salg af gadebelysning til EnergiMidt samt en mindre udgift til belægningsarbejder end budgetteret. Desuden er der en forskydning i betalingen af den

17 kollektive trafik til Midttrafik. Mindreudgiften til belægningsarbejderne er forårsaget af, at planlagte arbejder ikke har kunnet gennemføres på grund af frost. Byplanudvalget Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m. Der har i 2012 været udgifter på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede. Udgifterne på området vedrører ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttede, igangværende og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter, samt afdragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer efter saneringsloven. Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10 Dagtilbud for børn De samlede udgifter til dagtilbud til børn har i 2012 været på 449,3 mio. kr., hvilket er 13,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 19,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, idet der er overført 3,8 mio. kr. fra 2011 og givet tillægsbevillinger på 3,0 mio. kr. Overskuddet på 19,8 mio. består af et overskud på centrale konti omfattet af rammestyring på 7,7 mio., et overskud på 12,0 mio. for decentrale enheder med selvforvaltningsaftaler samt et overskud på 0,1 mio. vedr. områder omfattet af rammeaftalen. Af dette mindreforbrug søges 15,9 mio. kr. overført til 2013 og De 15,9 mio. kr. består af følgende ansøgninger om overførsel: Ansøgning om overførsel på 3,8 mio. kr. vedr. rammestyring Ansøgning om overførsel på 12,0 mio. kr. vedr. selvforvaltning og Ansøgning om overførsel på 0,1 mio. kr. vedr. rammeaftaleområdet Rammestyring vil i denne opgørelse blive behandlet samlet. Overskud på centrale områder omfattet af rammestyring udgør ultimo 2012 knap 7,7 mio. kr. Resultatet er opstået som følge af nedenstående forskydninger, hvor den primære årsag må siges at være tilbageholdenhed som følge af ny struktur: Mådeholdenhed ved anvendelse af central rådighedspulje der er kun anvendt 2,0 mio. kr. af denne 7,0 mio. kr. pulje i 2013 (overskud 5,0 mio. kr.) Overskud vedr. køb af pladser, funktion 5.17 følger nedgang i belægning (overskud 1,8 mio. kr.) Generelt overskud centralt på forskellige konti (overskud 0,9 mio. kr.) Af overskuddet på 7,7 mio. kr. søges i alt 3,9 mio. kr. overført, hvoraf 3,3 mio. kr. søges overført til kommende år. De overførte midler søges overført til ekstraordinær vedligeholdelse, IT og andre projekter, der er blevet udsat som følge af strukturændringerne og den økonomiske uvished, denne har medført. Decentrale enheder med selvforvaltningsaftaler er afsluttet med et overskud på ca. 12,0 mio. kr. mod sidste års decentrale overførsel på 5,4 mio. kr. Stigningen i overførslen må ses som en klar

18 indikator på, at institutionerne har udvist økonomisk rettidig omhu som følge af strukturændringen og de uklarheder, som en sådan omstrukturering forventet har medført. Der er desuden tillagt 2,0 mio. kr. fra centrale konti til fusionerede enheder med underskud, der ligeledes forskyder resultatet. Den del vedrørende særlige dagtilbud og klubber, der er omfattet af rammeaftaleområdet, er afsluttet med et overskud på 0,1 mio. kr. Overskuddet skyldes lavere belægning ift. normering. Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler De samlede udgifter for Folke- og ungdomsskoler har i 2012 været på 727,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 740,1 mio. kr. er dette et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. Af dette mindreforbrug forventes 12,4 mio. kr. overført til Det samlede resultat er på 12,7 mio. kr. Selvforvaltningsresultatet er 13,2 mio. kr. Der søges overført 12,4 mio. kr. fordelt med 13,1 mio. kr., til selvforvaltning og - 0,7 mio. kr. til rammestyring. I overførslen indgår minusbeløb på 4,0 mio. kr. vedrørende manglende finansiering af kørselskontor, som det ikke har været muligt at tjene hjem, samt merudgifter til elevtransport, hvortil der søges om tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. Resultatet på selvforvaltning er fordoblet i forhold til sidste år, hvilket skyldes tilbageholdenhed med køb og tjenesteydelser begrundet i sanktionslovgivningen, idet der under rammestyring er merforbrug. Merforbruget under rammestyring består hovedsageligt af merudgifter til elevtransport og merudgifter samt mindre indtægt under takstfinansieret område. Der søges om forbrug af overførslerne fra 2012 til 2013 på 3,3 mio. kr. i forbindelse med udskudte arbejder, herunder AT påbud. Serviceområde 16 Børn og Familie Der har i 2012 været en samlet udgift til Børn og Familie på 250,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 271,5 mio. kr. Der har således været et samlet mindreforbrug på 21,3 mio. kr. Budgettet vedrører følgende afdelinger i Center for Børn og Forebyggelse: specialinstitutionerne, Børne- og familierådgivningen (BOF), Sundhedsplejen (SUP) Pædagogisk Psykologisk Rådgivningskontor (PPR) og Tandplejen. Området for specialtilbud viser samlet set et nettooverskud på 20,1 mio. kr. Heraf udgør 9,0 mio. kr. netto mindreforbrug på institutioner iflg. selvforvaltningsaftaler, og 2,7 mio. kr. er samlet mindreforbrug vedr. projekter finansieret med statslige midler og derfor overføres til samme formål i De resterende netto merindtægter på 8,4 mio. kr. skyldes delvis, at der samlet set har været højere belægninger på tilbuddene i 2012 og en videreførelse af opsamlet pulje (til senere takstreguleringer) fra tidligere på 3,1 mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 1,6 mio. kr. overført til anvendelse i 2013 (drift - selvforvaltning) og 1,4 mio. kr. til anvendelse i 2013 og 2014 (anlæg - selvforvaltning). Myndighedsområdet viser et netto merforbrug på kr. Hertil skal tilføres 0,3 mio. kr. fra serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler vedr. kørsel med SFO børn, og der skal godskrives kassen 0,5 mio. kr. på grund af merindtægt i statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Det reelle merforbrug er herefter -0,279 mio. kr. og søges overført til 2013 med -0,342 mio. kr. til Sundhedsplejen og 0,063 mio. kr. til Pædagogisk psykologisk rådgivningskontor, jfr. selvforvaltningsaftalen

19 Vedr. Kommunal Tandpleje søges netto mindreforbrug på 1,3 mio. kr. overført til 2013, jfr. selvforvaltningsaftalen. Social- og Sundhedsudvalget Serviceområde 13 Handicap og psykiatri På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med fysiske og psykiske handicap, psykiske lidelser, socialt udsatte og misbrugere. De sociale tilbud henvender sig til de borgere, som har behov for behandling eller længerevarende støtte til at opretholde et hverdagsliv med hensyn til bolig, arbejde, fritid og økonomi, herunder: Botilbud hvor der er behov for enten et midlertidigt eller længerevarende ophold Dagtilbud med beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud Bostøtte med mulighed for tilknyttet aktivitets- og samværstilbud til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig Alkohol- og stofbehandling Kommunikations, specialundervisning og teknologiske hjælpemidler til personer med tale- høreog synsvanskeligheder samt senhjerneskadede. Bo- og genoptræningstilbud til yngre med fysiske handicap og senhjerneskader Regnskab 2012 for Handicap og Psykiatri udviser et forbrug på i alt 344,7 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen består af et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. på områder med selvforvaltningsaftaler, et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på centrale konti, et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende projekter med tilskud og en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. vedrørende ældreboliger, som er udenfor rammestyring. Ses regnskabsresultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Budgetrammen er i løbet af 2012 reduceret med 8,1 mio. kr. som følge af tillægsbevillinger og omplaceringer, hvoraf den væsentligste er nedskrivningen på 7,2 mio. kr., som blev foretaget i forbindelse med budgetforliget for Nedskrivningen vedrørte det budgetterede afdrag på gæld, som i stedet blev lagt ind i budget 2013 som en udviklings- og velfærdsteknologipulje. Herudover er der foretaget en række mindre tekniske korrektioner (barselspuljen mv.). Fra 2011 er overført et mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbruget på de centrale konti er færre udgifter til køb af pladser end forudsat. Det kan konstateres, at der i forhold til det budgetterede er sket et fald i udgifterne til længerevarende opholdstyper og en stigning i udgifterne til kortere, hvilket er i tråd med den styringsstrategi, der tilsigtes på området. Det samlede merforbrug vedrørende de decentrale enheder skal ses i lyset af, at Bytoften indgår med et merforbrug på 5,3 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. er overført fra Serviceområde 18 Sundhed og ældre Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje

20 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Kontaktperson- og ledsageordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde Genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Regnskab 2012 for Sundhed og Ældre udviser et samlet forbrug på 559,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen består af et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på rammestyrede områder, et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på områder med selvforvaltning, et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering og en merindtægt på 0,3 mio. kr. vedrørende ældreboliger, som er udenfor rammestyring. Ses regnskabsresultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er der et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. Budgetrammen er i løbet af 2012 reduceret med i alt 16,1 mio. kr. som følge af tillægsbevillinger og omplaceringer. De væsentligste ændringer er følgende: Reduktion på 18,0 mio. kr. vedrørende baseline (forårsopfølgning) Tilførsel på 9,5 mio. kr. vedrørende friplejehjem (forårsopfølgning) Reduktion på 10,7 mio. kr. vedrørende sparede afdrag på 2010-gæld (budgetforlig) Tilførsel af i alt 4,0 mio. kr. til finansiering af merudgift til nøglebokse (1,5 mio. kr.) samt mellemkommunale refusioner (2,5 mio. kr.), (budgetforlig) Reduktion på 4,4 mio. kr. vedrørende nulstilling af forventet centralt overskud (efterårsopfølgning) Herudover er der foretaget en række mindre tekniske korrektioner (barselspuljen mv.). Fra 2011 er overført et mindreforbrug på i alt 11,8 mio. kr. Afvigelsen på de centrale konti kan primært tilskrives udgifter, som er budgetteret i 2012, men som først falder i Der er tale om restbetaling vedrørende udskiftning af nøglebokse (3,8 mio. kr.), undervisning i elektronisk kommunikation og dokumenthåndtering (1,0 mio. kr.) samt afsat beløb til afprøvning af intelligente toiletter i hjemmeplejen (0,3 mio. kr.), som er prioriteret af den afsatte velfærdsteknologipulje på 1,0 mio. kr. (budgetforlig 2012), men først indkøbes i Det resterende mindreforbrug på 0,7 mio. kr. er opstået siden efterårsopfølgningen og skyldes merindtægter vedrørende elevrefusioner som følge af ændret administrativ procedure, der bevirker at regnskab 2012 indeholder refusioner svarende til 13 måneder. Merindtægten modsvares delvist af merudgifter vedrørende hjælpemidler og lejetab. Beskæftigelsesudvalget Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2012 været 1.108,6 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. mindre en oprindeligt budgetteret. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på 12,2 mio. kr. og genbevilget 0,3 mio. kr. fra 2011, hvorfor der således i forhold til korrigeret budget har været et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig således: Servicedriftsudgifter - et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., Udgifter under budgetgarantien - et mindreforbrug på 15,7 mio. kr. Udgifter under aftaleområdet (DUT) - et

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 3 8 6 Økonomisk beretning FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN Den 4. juni 2011 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere