Herning Kommune Årsregnskab 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning Kommune Årsregnskab 2012"

Transkript

1 Årsregnskab 2012

2

3 Herning Kommune Årsregnskab

4 - 2 -

5 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 FORORD...5 REGNSKABSOPGØRELSE...7 REGNSKABSOVERSIGT INDTÆGTER...9 REGNSKABSOVERSIGT DRIFT...11 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆGSUDGIFTER OG FORSYNINGSVIRKSOMHED...23 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (RENOVATION)...25 REGNSKABSOVERSIGT FINANSIERING OG LIKVIDITETSUDVIKLING...27 BALANCEN ULTIMO NOTER TIL BALANCEN:...30 REGNSKABSPRAKSIS...39 PÅTEGNING...43 BYRÅD OG DIREKTION...45 OVERSIGTER OG BILAG TIL ÅRSREGNSKAB 2012 UDVALGTE NØGLETAL FOR HERNING KOMMUNE...49 OVERFØRSEL AF BEVILLINGERNE MELLEM ÅRENE...51 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKABET...55 PERSONALEOVERSIGT FOR REGNSKABSÅRET ANLÆGSREGNSKABER...59 AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER I IGANGVÆRENDE ANLÆGSREGNSKABER...81 GARANTIFORPLIGTELSER OG EVENTUALRETTIGHEDER...95 REGNSKAB VEDRØRENDE DEN KIRKELIGE LIGNING DIVERSE OVERSIGTER REGNSKAB OVER RENOVATION KONTROLBEREGNING AF PRISER PÅ FRIT VALG OMRÅDET

6 - 4 -

7 Forord En robust økonomi er grundlaget for, at vi i Herning kan udvikle byen og omegnen. Regnskabet for 2012 viser, at økonomien netop er robust. Resultatet af det skattefinansierede område er i balance i 2012, og det er et af de erklærede mål i den økonomiske politik. Kassebeholdningen er mere end fordoblet fra 2011 til 2012 og endte på 575 mio. kr. ultimo 2012, så der er også lidt på kistebunden. Årsagen til det gode resultat kan blandt andet forklares med stor budgetdisciplin hos alle de budgetansvarlige i kommunen der passes simpelthen godt på pengene rundt omkring i Herning Kommune. I forhold til kassebeholdningens størrelse spiller afregningen for salg af EGJ Varme A/S på mere end 120 mio. kr. kraftigt ind. Disse midler skal dog ikke blive i kommunekassen. Byrådet har besluttet, at salgsprovenuet for EGJ Varme A/S blandt andet skal anvendes til vedligehold og forbedring af indeklimaet på en lang række skoler i kommunen og til etablering af et 50 meter svømmebassin. Ikke kun økonomisk var 2012 et godt år. Den historiske Giro-start i Herning betød, at hele byen og omegnen var klædt i lyserødt i foråret Begivenheden satte endnu engang Herning på landkortet og viste, at vi forstår at fejre events med manér. Det er efterhånden blevet vores signatur og Giro en er blot én event i perlerækken. Mange er afviklet. Endnu flere kommer til. Når det gælder de konkrete investeringer springer særligt det nye fælles hus for Tjørring Skole og Børnehuset Stjernen i øjnene. Her klippede børne- og undervisningsministeren den 17. august 2012 den røde snor, hvorefter 600 børn i Tjørring kunne flytte sammen i et helt nyt, stjerneformet byggeri, der tager afsæt i bevægelse, trivsel, grøn bevidsthed og samarbejde på tværs af faggrænser og børnenes alder. En ny skole er også på vej i Snejbjerg. Skolen bygges sammen med Snejbjerg Hallen, som bliver udvidet med en ny multihal. Skolen skal stå færdig i sommeren Men også fortsatte investeringer på plejeboligområdet prægede I Lind bliver eksisterende plejehjemsboliger erstattet af 64 nye to-rums boliger placeret i et pleje- og aktivitetscenter. Ved Fuglsang Sø etableres 112 boliger med aktivitetscenter. Derudover er der i 2012 gennemført vejarbejde i forbindelse med nyt sygehus, Vesterholmvejs forlængelse samt kommunale følgearbejder vedrørende etablering af omfartsvej omkring Sunds. Aktiviteterne og investeringerne i 2012 er medvirkende til, at Herning Kommune fortsat udvikler sig og markerer sig på landsplan. I regnskabet har du mulighed for at orientere dig om tallene bag historierne for God læselyst

8 - 6 -

9 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen viser regnskabet for Herning Kommune 2012 på et overordnet niveau. Efterfølgende vil der være en uddybning af de enkelte regnskabskategorier. Regnskabsopgørelse 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget A A B C D=(A+B+C) Indtægter Driftsudgifter Renter m.v Resultat af skattefinansieret drift Anlægsudgifter Jordforsyning Resultat af skattefinansieret område Forsyningsvirksomheder Resultat af drift og anlæg Likviditetspåvirkning: Resultat jf. ovenfor Finansiering Ændring af likviditet Likviditet: Primosaldo Ændring Kursregulering af obligationer Saldo Årets resultat Årets resultat viser et underskud på 11,3 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 blev der budgetteret med et underskud på 218,4 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er 207,1 mio. kr. bedre en oprindeligt forventet. Det skattefinansierede område har et underskud på 1,1 mio. kr., hvilket er 217,0 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Da der er afholdt udgifter på 10,2 mio. kr. vedrørende det takstfinansierede område, ender årets resultat med underskuddet på 11,3 mio. kr. Idet finansieringssiden viser et overskud på 335,1 mio. kr., giver dette en tilgang til de likvide aktiver på 323,8 mio. kr. Sammen med en kursregulering af obligationsbeholdningen på 23,3 mio. kr. betyder dette, at de likvide aktiver udgør 574,6 mio. kr. ultimo 2012 mod 227,5 mio. kr. ved årets begyndelse. Det skal til ovenstående bemærkes, at der fra 2012 til 2013 forventes overført bevillinger med en likviditetsmæssig effekt på 190,0 mio. kr., som hvis disse var blevet udnyttet i 2012, ville have reduceret likviditeten tilsvarende

10 - 8 -

11 Regnskabsoversigt Indtægter Herning Kommune Regnskabsoversigt kr. - - = udg. + = indt. Indtægter Regnskab 2011 Regnskab 2012 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget A B C D=(A+B+C) Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab Skatter Generelle tilskud, moms m.v I alt Skatter Kommunerne har to muligheder at budgettere skatteindtægterne på. Enten at vælge et statsgaranteret niveau for udviklingen i skatteindtægterne, hvilket medfører, at kommunen er sikret det forudsatte skatteprovenu, og at der ingen efterregulering er af tilskud og skatter, eller vælge at selvbudgettere skatteindtægterne med efterregulering tre år senere i forhold til den faktiske udvikling. Herning Kommune har for 2012 valgt statsgarantien vedrørende indkomstskatten, da merprovenuet ved budgetlægningen skønnedes til ca. 13 mio. kr. mere end ved selvbudgettering. Kommunal indkomstskat gav et provenu på 2.895,1 mio. kr., medens provenuet fra selskabsskat, grundskyld samt dækningsafgift mv. gav et provenu på 290,2 mio. kr. Der er meddelt en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr., som dels vedrører indtægtsbevilling selskabsskat og dødsbobeskatning på 3 mio. kr. Modsat er der givet en udgiftsbevilling (mindre indtægt) vedr. grundskyld og dækningsafgift på ca. 4,3 mio. kr. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en kommunal udligning, et statstilskud samt udligning af selskabsskatter. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang (ældretilskud og tilskud til kvalitetsfondsprojekter.) Der har i 2012 været en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er i årets løb meddelt en indtægtsbevilling på 27,3 mio. kr., som fortrinsvis kan henføres til midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen vedrørende beskæftigelsestilskuddet gav en merindtægt på 63,0 mio. kr. I budgettet for 2012 var der forudsat en midtvejsregulering på 32 mio. kr., hvorfor midtvejsreguleringen regnskabsmæssigt kun har en værdi af 31,0 mio. kr. På øvrige tilskud og udligningsområder blev der tilbagebetalt 1,5 mio. kr

12 - 10 -

13 Regnskabsoversigt Drift Driftsudgifterne er udgifter til drift af institutioner og udførelse af service for borgere og virksomheder. Det kan f.eks. være undervisning i skolerne, pasning af børn, service overfor ældre, forsørgelse af ledige samt tilskud til idræts- og kulturelle aktiviteter. Driftsudgifterne opdeles på forskellige serviceområder, hvor der også er givet bevilling, og årets resultat er nærmere beskrevet under de enkelte fagudvalg. Herning Kommune Regnskabsoversigt kr. - - = udg. + = indt. Regnskab 2011 Regnskab 2012 Vedtaget budget Genbevillinger Tillægsbevillinger og omplac. Korrigeret budget Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab A B C D=(A+B+C) Driftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Arealerhvervelser/salgsindtægter Driftsselskaber Dagtilbud for børn Kultur Administration m.v Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme mm Grønne områder Miljøforanstaltninger Renovation Driftsselskaber Trafik Byplanudvalget Kommunale ejendomme mm Børne- og familieudvalget Dagtilbud for børn Folke- og ungdomsskoler Børn og familie Social- og sundhedsudvalget Handicap og psykiatri Sundhed og ældre Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse og beskæftigelse Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og fritid Biblioteker Kultur Forebyggelsesudvalget Forebyggelse I alt Renter m.v Bemærkninger til resultatet for de enkelte bevillingsområder Økonomi- og Erhvervsudvalget Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter Udgiften på 0,244 mio. kr. vedrører betaling af diverse udgifter i forbindelse med kommende anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet bevilling

14 Serviceområde 08 Driftsselskaber Vedrører primært Herning Kommunes rengøringsvirksomhed, der er en selvstændig enhed under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Rengøringsafdelingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen mv. I forhold til et korrigeret budget med indtægt på 0,4 mio. kr. har der været en merindtægt på 1,8 mio. kr., hvoraf 0,3 forventes overført. Serviceområde 10 Dagtilbud for børn Vedrører selvejende daginstitutioners huslejebetaling, der bl.a. beregnes på baggrund af renter og afdrag på lån. I forhold til budgettet på en indtægt på 8,2 mio. kr. har der været en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Serviceområde 15 Kultur Området anvendes til dækning af diverse bymarkedsføringsprojekter, tilskud til events, tilskud til torvearrangementer samt tilskud til MCH A/S til blandt andet vision Der er givet en tillægsbevilling på 9,9 mio. kr., i 2012 og genbevilget 1,1 mio. kr. fra 2011, således at den samlede bevilling har udgjort 18,8 mio. kr. Tillægsbevillingen skyldes, at projekt NY VÆKST er flyttet fra serviceområde 20. samt at udbetalingen af likviditetsforstrækning til MCH A/S er flyttet fra finansieringskontiene. Der har i 2012 været et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der forventes overført til Serviceområde 20 Administration Området vedrører kommunens administration (politisk og administrativt), driftssikring af boligbyggeri, miljøbeskyttelse, redningsberedskab, administration af jobcenter, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt lønpuljer. Langt den overvejende post i regnskabet er lønninger til medarbejdere med 72,9% (73,5% i 2012), 8,1% går til IT-løsninger (7,5% i 2012) medens de resterende 19% anvendes til aktiviteter og tilskud til forskellige projekter mv. Det oprindelige budget var på 510,8 mio. kr., og et korrigeret budget på 517,3 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 417,2 mio. kr., hvilket medfører en mindreudgift på 100,1 mio. kr. Der søges overført 45,5 mio. kr. til Til sammenligning kan det anføres, at der blev overført 36,1 mio. kr. fra 2011 til På serviceområdet er der meddelt tillægsbevillinger med -29,7 mio. kr., hvilket skyldes, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen blev indarbejdet diverse puljer, f.eks. barselsudligningspuljen, pulje vedr. fleks- og skånejob samt forsikringspulje vedr. tjenestemænd, som i løbet af året bevillingsmæssigt er flyttet til andre bevillinger. Det samlede mindreforbrug kan specielt henføres til følgende områder: På de administrative områder er der tale om et mindreforbrug på 47,7 mio. kr. Der blev overført 36,5 mio. kr. fra 2011 til 2012, som ikke er anvendt i Desuden er der et yderligere mindreforbrug på 11,2 mio. kr., som bl.a. kan henføres til opsparing i selvforsikringspuljen, ikke afsluttede projekter (med og uden ekstern finansiering), diverse uddannelsespuljer samt vakante stillinger

15 På området erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der tale om et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Af mindreforbruget ønskes 3,7 mio. kr. overført til De overførte midler skal primært anvendes til den videre turismesatsning og til erhvervsudviklings-spinoff i relation til det nye sygehus i Gødstrup. Lønpuljer og tjenestemandspensioner udviste et mindreforbrug på 44,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der var afsat en pulje på 40 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner som følge af sanktionsloven. Desuden er der tale om en mindreudgift til barselsudligningspuljen (periodeforskydning) samt tjenestemandspensioner på ca. 2,3 mio.kr. Teknik- og Miljøudvalget Serviceområde 01 Byggemodning Serviceområdet administrerer arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, som endnu ikke er udstykket eller taget i brug til formålet. Driftsudgifterne har været 0,5 mio. kr. mod budgetteret indtægt på 0,3 mio. kr. Den samlede merudgift på 0,8 mio. kr. skyldes øgede udgifter til ejendomsskatter på grund af store lokalplanlagte arealer, som er overført til byzone, blandt andet i Holing-området. Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m. Serviceområdet står for vedligeholdelse af m2 bygninger, administration af udlejningsejendomme, i alt 233 lejemål, nybyggeri og ombygninger, energioptimering af alle kommunens ejendomme samt rådhusadministration (bygninger/pedel) i alt m2. Udgifterne vedrørende administration og udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme har i 2012 været 7,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,4 mio. kr. Der har således været et merforbrug på 1,1 mio. kr., som fordeler sig således: Fælles formål - Overskuddet skyldes en tilbageholdenhed med vedligeholdelse af bygningerne med henblik på dækning af underskud vedrørende udgiftsområdet, Andre faste ejendomme. Beboelse - Overskuddet skyldes en forventet udgift til reparation af fjernvarme ved Nørregade 15 og H.C. Ørsteds Vej 24-26, som er udskudt til 2013 samt tilbageholdenhed med henblik på dækning af underskud på udgiftsområdet, Andre faste ejendomme. Andre faste ejendomme - Underskuddet skyldes stigning i ejendomsskatter samt manglende huslejeindtægter. Det overførte nettobeløb på folkeskoleområdet finansieres som planlagt af budgettet i Serviceområde 04 Grønne områder Serviceområdet varetager, udover administration af diverse lovområder omfattende natur, vandløb og det åbne land, en lang række drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Det omhandler drift og udvikling af vandløb, privatejede fredede områder, natura2000-områder, fortidsminder, kommunale skov- og naturarealer, fritidsfaciliteter og naturcentre m.m. Desuden varetages opgaver i relation til udvikling og planlægning for byernes parker og grønne områder samt formidlingsopgaver inden for natur- og kulturhistoriske seværdigheder m.m. Udgifterne til vedligeholdelse af kommunens områder har i 2012 været 27,5 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede for hele serviceområdet. På de enkelte delområder er der dog afvigelser, som fordeler sig således:

16 Byens grønne områder - parkområdet: Mindreforbruget skyldes ikke-færdiggjorte opgaver i 2012, og som skal færdiggøres i Byens grønne områder - Herning Parkcamping: Underskud på kr. skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med overtagelse af campingpladsen efter tidligere forpagter. Vandløbsvæsen: Underskud på 0,234 mio. kr. skyldes primært manglende indtægt fra NaturErhvervstyrelsen til opgaver udført i Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger Serviceområdet sikrer myndighedsbehandling af virksomheder og landbrug inden for miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser, godkendelser, tilladelser og tilsyn. På serviceområdet har der været udgifter på 4,0 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med 4,1 mio. kr., overført 1,0 mio. kr. fra 2011 og givet tillægsbevillinger på -0,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 4,7 mio. kr. har der været et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette beløb forventes overført til Vedrørende området, øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn er der anvendt mindre konsulentbistand til miljøgodkendelser på landbrug og virksomheder samt spildevandstilladelser end forventet. Det er nødvendigt at få mindreforbruget på 0,2 mio. kr. overført til 2013 til færdiggørelse af spildevandstilladelser. Serviceområde 07 Renovation Den skattefinansierede del af serviceområde 07, der vedrører indsamling og behandling af bærbare batterier, har haft en udgift på 0,3 mio. kr. i Serviceområde 08 Driftsselskaber Serviceområdet forestår planlægning, udbud og udførelse af vej og parkdrift i Herning Kommune. Områdets udgifter og indtægter vedrører Herning Kommunes entreprenørafdeling, der er organiseret som selvstændig virksomhed, og har i 2012 givet en nettoindtægt på 5,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget med en indtægt på 1,9 mio. kr. er det således en merindtægt på 3,3 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. forventes overført til Afvigelsen skyldes en større omsætning end forventet samt en nedgang i produktionsomkostningerne (lageromkostninger). Udnyttelsen af ressourcerne er forbedret, blandt andet på grund af et mindre sygefravær på 1,8% i forhold til sygefraværet i Vinteren 2012 og "Giroen" har også haft en positiv indflydelse på omsætningen. Serviceområde 09 Trafik Serviceområdet forestår drift og vedligeholdelse af ca km. kommuneveje. Derudover omfatter området også administration af vintertjenesten samt den kollektive trafik. Driftsudgifterne til trafikområdet har i 2012 været 130,7 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget på 123,0 mio. kr. er dette et merforbrug på 7,7 mio. kr. Da der i 2012 er overført 3,1 mio. kr. og givet tillægsbevillinger på 8,0 mio. kr., bliver afvigelsen et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Dette skyldes primært en større indtægt på salg af gadebelysning til EnergiMidt samt en mindre udgift til belægningsarbejder end budgetteret. Desuden er der en forskydning i betalingen af den

17 kollektive trafik til Midttrafik. Mindreudgiften til belægningsarbejderne er forårsaget af, at planlagte arbejder ikke har kunnet gennemføres på grund af frost. Byplanudvalget Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m. Der har i 2012 været udgifter på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede. Udgifterne på området vedrører ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttede, igangværende og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter, samt afdragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer efter saneringsloven. Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10 Dagtilbud for børn De samlede udgifter til dagtilbud til børn har i 2012 været på 449,3 mio. kr., hvilket er 13,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 19,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, idet der er overført 3,8 mio. kr. fra 2011 og givet tillægsbevillinger på 3,0 mio. kr. Overskuddet på 19,8 mio. består af et overskud på centrale konti omfattet af rammestyring på 7,7 mio., et overskud på 12,0 mio. for decentrale enheder med selvforvaltningsaftaler samt et overskud på 0,1 mio. vedr. områder omfattet af rammeaftalen. Af dette mindreforbrug søges 15,9 mio. kr. overført til 2013 og De 15,9 mio. kr. består af følgende ansøgninger om overførsel: Ansøgning om overførsel på 3,8 mio. kr. vedr. rammestyring Ansøgning om overførsel på 12,0 mio. kr. vedr. selvforvaltning og Ansøgning om overførsel på 0,1 mio. kr. vedr. rammeaftaleområdet Rammestyring vil i denne opgørelse blive behandlet samlet. Overskud på centrale områder omfattet af rammestyring udgør ultimo 2012 knap 7,7 mio. kr. Resultatet er opstået som følge af nedenstående forskydninger, hvor den primære årsag må siges at være tilbageholdenhed som følge af ny struktur: Mådeholdenhed ved anvendelse af central rådighedspulje der er kun anvendt 2,0 mio. kr. af denne 7,0 mio. kr. pulje i 2013 (overskud 5,0 mio. kr.) Overskud vedr. køb af pladser, funktion 5.17 følger nedgang i belægning (overskud 1,8 mio. kr.) Generelt overskud centralt på forskellige konti (overskud 0,9 mio. kr.) Af overskuddet på 7,7 mio. kr. søges i alt 3,9 mio. kr. overført, hvoraf 3,3 mio. kr. søges overført til kommende år. De overførte midler søges overført til ekstraordinær vedligeholdelse, IT og andre projekter, der er blevet udsat som følge af strukturændringerne og den økonomiske uvished, denne har medført. Decentrale enheder med selvforvaltningsaftaler er afsluttet med et overskud på ca. 12,0 mio. kr. mod sidste års decentrale overførsel på 5,4 mio. kr. Stigningen i overførslen må ses som en klar

18 indikator på, at institutionerne har udvist økonomisk rettidig omhu som følge af strukturændringen og de uklarheder, som en sådan omstrukturering forventet har medført. Der er desuden tillagt 2,0 mio. kr. fra centrale konti til fusionerede enheder med underskud, der ligeledes forskyder resultatet. Den del vedrørende særlige dagtilbud og klubber, der er omfattet af rammeaftaleområdet, er afsluttet med et overskud på 0,1 mio. kr. Overskuddet skyldes lavere belægning ift. normering. Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler De samlede udgifter for Folke- og ungdomsskoler har i 2012 været på 727,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 740,1 mio. kr. er dette et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. Af dette mindreforbrug forventes 12,4 mio. kr. overført til Det samlede resultat er på 12,7 mio. kr. Selvforvaltningsresultatet er 13,2 mio. kr. Der søges overført 12,4 mio. kr. fordelt med 13,1 mio. kr., til selvforvaltning og - 0,7 mio. kr. til rammestyring. I overførslen indgår minusbeløb på 4,0 mio. kr. vedrørende manglende finansiering af kørselskontor, som det ikke har været muligt at tjene hjem, samt merudgifter til elevtransport, hvortil der søges om tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. Resultatet på selvforvaltning er fordoblet i forhold til sidste år, hvilket skyldes tilbageholdenhed med køb og tjenesteydelser begrundet i sanktionslovgivningen, idet der under rammestyring er merforbrug. Merforbruget under rammestyring består hovedsageligt af merudgifter til elevtransport og merudgifter samt mindre indtægt under takstfinansieret område. Der søges om forbrug af overførslerne fra 2012 til 2013 på 3,3 mio. kr. i forbindelse med udskudte arbejder, herunder AT påbud. Serviceområde 16 Børn og Familie Der har i 2012 været en samlet udgift til Børn og Familie på 250,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 271,5 mio. kr. Der har således været et samlet mindreforbrug på 21,3 mio. kr. Budgettet vedrører følgende afdelinger i Center for Børn og Forebyggelse: specialinstitutionerne, Børne- og familierådgivningen (BOF), Sundhedsplejen (SUP) Pædagogisk Psykologisk Rådgivningskontor (PPR) og Tandplejen. Området for specialtilbud viser samlet set et nettooverskud på 20,1 mio. kr. Heraf udgør 9,0 mio. kr. netto mindreforbrug på institutioner iflg. selvforvaltningsaftaler, og 2,7 mio. kr. er samlet mindreforbrug vedr. projekter finansieret med statslige midler og derfor overføres til samme formål i De resterende netto merindtægter på 8,4 mio. kr. skyldes delvis, at der samlet set har været højere belægninger på tilbuddene i 2012 og en videreførelse af opsamlet pulje (til senere takstreguleringer) fra tidligere på 3,1 mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 1,6 mio. kr. overført til anvendelse i 2013 (drift - selvforvaltning) og 1,4 mio. kr. til anvendelse i 2013 og 2014 (anlæg - selvforvaltning). Myndighedsområdet viser et netto merforbrug på kr. Hertil skal tilføres 0,3 mio. kr. fra serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler vedr. kørsel med SFO børn, og der skal godskrives kassen 0,5 mio. kr. på grund af merindtægt i statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Det reelle merforbrug er herefter -0,279 mio. kr. og søges overført til 2013 med -0,342 mio. kr. til Sundhedsplejen og 0,063 mio. kr. til Pædagogisk psykologisk rådgivningskontor, jfr. selvforvaltningsaftalen

19 Vedr. Kommunal Tandpleje søges netto mindreforbrug på 1,3 mio. kr. overført til 2013, jfr. selvforvaltningsaftalen. Social- og Sundhedsudvalget Serviceområde 13 Handicap og psykiatri På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med fysiske og psykiske handicap, psykiske lidelser, socialt udsatte og misbrugere. De sociale tilbud henvender sig til de borgere, som har behov for behandling eller længerevarende støtte til at opretholde et hverdagsliv med hensyn til bolig, arbejde, fritid og økonomi, herunder: Botilbud hvor der er behov for enten et midlertidigt eller længerevarende ophold Dagtilbud med beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud Bostøtte med mulighed for tilknyttet aktivitets- og samværstilbud til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig Alkohol- og stofbehandling Kommunikations, specialundervisning og teknologiske hjælpemidler til personer med tale- høreog synsvanskeligheder samt senhjerneskadede. Bo- og genoptræningstilbud til yngre med fysiske handicap og senhjerneskader Regnskab 2012 for Handicap og Psykiatri udviser et forbrug på i alt 344,7 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen består af et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. på områder med selvforvaltningsaftaler, et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på centrale konti, et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende projekter med tilskud og en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. vedrørende ældreboliger, som er udenfor rammestyring. Ses regnskabsresultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Budgetrammen er i løbet af 2012 reduceret med 8,1 mio. kr. som følge af tillægsbevillinger og omplaceringer, hvoraf den væsentligste er nedskrivningen på 7,2 mio. kr., som blev foretaget i forbindelse med budgetforliget for Nedskrivningen vedrørte det budgetterede afdrag på gæld, som i stedet blev lagt ind i budget 2013 som en udviklings- og velfærdsteknologipulje. Herudover er der foretaget en række mindre tekniske korrektioner (barselspuljen mv.). Fra 2011 er overført et mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbruget på de centrale konti er færre udgifter til køb af pladser end forudsat. Det kan konstateres, at der i forhold til det budgetterede er sket et fald i udgifterne til længerevarende opholdstyper og en stigning i udgifterne til kortere, hvilket er i tråd med den styringsstrategi, der tilsigtes på området. Det samlede merforbrug vedrørende de decentrale enheder skal ses i lyset af, at Bytoften indgår med et merforbrug på 5,3 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. er overført fra Serviceområde 18 Sundhed og ældre Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje

20 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Kontaktperson- og ledsageordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde Genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Regnskab 2012 for Sundhed og Ældre udviser et samlet forbrug på 559,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen består af et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på rammestyrede områder, et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på områder med selvforvaltning, et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering og en merindtægt på 0,3 mio. kr. vedrørende ældreboliger, som er udenfor rammestyring. Ses regnskabsresultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er der et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. Budgetrammen er i løbet af 2012 reduceret med i alt 16,1 mio. kr. som følge af tillægsbevillinger og omplaceringer. De væsentligste ændringer er følgende: Reduktion på 18,0 mio. kr. vedrørende baseline (forårsopfølgning) Tilførsel på 9,5 mio. kr. vedrørende friplejehjem (forårsopfølgning) Reduktion på 10,7 mio. kr. vedrørende sparede afdrag på 2010-gæld (budgetforlig) Tilførsel af i alt 4,0 mio. kr. til finansiering af merudgift til nøglebokse (1,5 mio. kr.) samt mellemkommunale refusioner (2,5 mio. kr.), (budgetforlig) Reduktion på 4,4 mio. kr. vedrørende nulstilling af forventet centralt overskud (efterårsopfølgning) Herudover er der foretaget en række mindre tekniske korrektioner (barselspuljen mv.). Fra 2011 er overført et mindreforbrug på i alt 11,8 mio. kr. Afvigelsen på de centrale konti kan primært tilskrives udgifter, som er budgetteret i 2012, men som først falder i Der er tale om restbetaling vedrørende udskiftning af nøglebokse (3,8 mio. kr.), undervisning i elektronisk kommunikation og dokumenthåndtering (1,0 mio. kr.) samt afsat beløb til afprøvning af intelligente toiletter i hjemmeplejen (0,3 mio. kr.), som er prioriteret af den afsatte velfærdsteknologipulje på 1,0 mio. kr. (budgetforlig 2012), men først indkøbes i Det resterende mindreforbrug på 0,7 mio. kr. er opstået siden efterårsopfølgningen og skyldes merindtægter vedrørende elevrefusioner som følge af ændret administrativ procedure, der bevirker at regnskab 2012 indeholder refusioner svarende til 13 måneder. Merindtægten modsvares delvist af merudgifter vedrørende hjælpemidler og lejetab. Beskæftigelsesudvalget Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2012 været 1.108,6 mio. kr., hvilket er 6,2 mio. kr. mindre en oprindeligt budgetteret. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på 12,2 mio. kr. og genbevilget 0,3 mio. kr. fra 2011, hvorfor der således i forhold til korrigeret budget har været et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig således: Servicedriftsudgifter - et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., Udgifter under budgetgarantien - et mindreforbrug på 15,7 mio. kr. Udgifter under aftaleområdet (DUT) - et

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere