ÅRSRAPPORT BLUEGARDEN HOLDING A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT BLUEGARDEN HOLDING A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KONCERNOVERSIGT 3 LEDELSESPÅTEGNING 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 LEDELSESBERETNING 7 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 13 RESULTATOPGØRELSE 22 BALANCE - AKTIVER 23 BALANCE - PASSIVER 24 PENGESTRØMSOPGØRELSE 25 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 26 2

3 KONCERNOVERSIGT Bluegarden Holding A/S 100% Bluegarden A/S Bluegarden AS Bluegarden AB Danmark Norge Sverige Selskabsoplysninger Bluegarden Holding A/S Bestyrelse Direktion Lautrupbjerg 6 Peter Lybecker, formand Jørgen Klejnstrup, CEO 2750 Ballerup Gert R. Jonassen, næstformand Per Hviid, COO Cvr-nr.: Tonny Thierry Andersen Hjemstedskommune: Ballerup Frode Haugli Flemming Jensen Revision Telefon: Jon S. Johnsen Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Fax: Susanne Estrup Michael Samuelsen Majken Andersen Havn 3

4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 31. december 2012 for Bluegarden Holding A/S. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2012 og resultat af koncernens og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 19. marts 2013 Direktion Jørgen Klejnstrup CEO Per Hviid COO Bestyrelse Peter Lybecker Gert R. Jonassen Frode Haugli Formand Næstformand Tonny Thierry Andersen Jon S. Johnsen Flemming J. Jensen Susanne Estrup Michael Samuelsen Majken Andersen Havn 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER TIL KAPITALEJERNE I BLUEGARDEN HOLDING A/S LEDELSENS ANSVAR FOR KONCERN- REGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET REVISORS ANSVAR Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Bluegarden Holding A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. KONKLUSION UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 19. marts 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup Statsaut. revisor Kim Gerner Statsaut. revisor 5

6 HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal MDKK MDKK MDKK MDKK MDKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster netto Årets resultat Balance, ultimo Samlede aktiver Bruttoinvestering i immaterielle og materielle anlægsaktiver Egenkapital Pengestrømme Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Likviditet ultimo Nøgletal (%) Bruttomargin -1% 27% 24% 33% 36% Overskudsgrad -35% -3% -6% 2% 2% Afkast af investeret kapital -82% -5% -8% 3% 3% Soliditetsgrad -29% 28% 31% 34% 41% Forrentning af egenkapital -959% -18% -17% -1% 8% Likviditetsgrad 38% 53% 49% 66% 62% Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere

7 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSGRUNDLAG Koncernens holdingselskab og det danske driftsselskab har i 2012 skiftet navn fra Multidata til Bluegarden, således at koncernen nu har et fælles brand. Bluegarden er leverandør af løn- og HR-ydelser i Norden. Koncernen varetager udbetaling af løn via koncernens lønsystemer, samt udbyder HR administrative systemer og en lang række outsourcingydelser, der understøtter kundernes virksomheder. Koncernen har i 2012 afviklet aktiviteten med strategisk HR-rådgivning, idet der ikke har kunnet opnås den nødvendige salgsvolumen. Bluegarden Holding A/S (tidligere Multidata Holding A/S) er moderselskab for følgende tilknyttede virksomheder: Bluegarden A/S (tidligere Multidata A/S), Danmark Bluegarden AS, Norge Bluegarden AB, Sverige Koncernstrukturen er uændret i årets løb. Bluegarden A/S er godkendt som betalingsinstitut og dermed underlagt Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, idet en begrænset del af selskabets aktivitet vedrørende lønoverførsler falder ind under loven. Loven stiller bl.a. krav til kapitalstørrelse efter Finanstilsynets retningslinjer, krav om regnskabsindberetninger og krav om oplysninger vedrørende forretningsgange og interne kontroller for overførselsaktiviteten. KAPITALFORHØJELSE OG REORGANISERING AF VIRKSOMHEDEN UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Koncernen har i 2012 haft betydelige omsætnings- og driftsmæssige udfordringer, som har ført til en omstrukturering og fokusering på de nationale virksomheder. Der er formuleret en ny strategi med tydelige produktprioriteringer og fokus på reduktion af antal lønkerner, som grundlag herfor. Der er gennemført personalereduktioner i primært Danmark og Sverige, og som konsekvens af de resultatmæssige udfordringer er der ultimo året foretaget betydelige nedskrivninger på visse af koncernens immaterielle anlægsaktiver. Årets underskud på 309 MDKK medførte tab af koncernens egenkapital, hvilket førte til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 11. februar 2013 med forslag om nedskrivning af den eksisterende aktiekapital og tegning af ny aktiekapital. Der er i marts sket tegning af 19,5 MDKK i ny aktiekapital til overkurs, således at Bluegarden Holding A/S har fået 195 MDKK i ny egenkapital fra selskabets ejere. Efter underskudsdækning vil egenkapitalen udgøre 74 MDKK svarende til en soliditetsgrad på 18%. Herved er koncernens egenkapital genetableret, og aftaler om kreditfaciliteter med koncernens pengeinstiutter sikrer et tilstrækkeligt likviditetsberedskab for koncernen. Koncernen har i 2012 realiseret en omsætningstilbagegang på 2%. Korrigeret for valutakurseffekt var reduktionen 4%. Omsætningen i 2012 blev på 831 MDKK mod 844 MDKK året før, og koncernen oplevede på det danske, norske og svenske marked en negativ vækst på henholdsvis 3%, 7% og 10%. Koncernen har realiseret en mindre vækst indenfor outsourcing, mens drift- og særligt konsulentaktiviteten har udviklet sig utilfredsstillende i

8 Driftsomkostninger udgjorde i MDKK (2011: 868 MDKK). Der er i 2012 foretaget nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver med 208 MDKK (2011: 40 MDKK), som indeholdes i driftsomkostninger. I 2012 er endvidere indeholdt omkostninger til fratrædelser m.v. på 33 MDKK i forbindelse med gennemførte organisatoriske ændringer i koncernens selskaber. Korrigeres der for disse særlige forhold samt valutaeffekt, er omkostningsudviklingen 3%, hvilket af ledelsen ikke vurderes tilfredsstillende i lyset af den negative omsætningsudvikling. Resultat af primær drift er et underskud på -288 MDKK (2011: -24 MDKK). Finansposter udgjorde en nettoudgift i 2012 på 9 MDKK (2011: 11 MDKK). De lavere finansomkostninger skyldes positive valutakursgevinster i Som følge heraf blev resultat før skat -297 MDKK mod -35 MDKK i Skat af årets resultat er udgiftsført med 13 MDKK. De danske selskaber har som konsekvens af nedskrivninger et regnskabsmæssigt tab, som fører til indregning af positiv skat (indtægt) med 28 MDKK. I Norge og Sverige nedskrives 41 MDKK af de indregnede skatteaktiver, og skatteaktiv udgør herefter 10 MDKK. Der er ikke aktiveret udskudt skat vedrørende årets underskud i det svenske og norske datterselskab. Værdi af ikke aktiveret skattemæssigt underskud, som vil kunne udnyttes i de norske og svenske selskaber er 66 MDKK. Resultat efter skat er dermed negativt med 309 MDKK. De negative konjunkturer med flere virksomhedslukninger, færre virksomhedsetableringer og færre ansatte hos kundevirksomhederne er fortsat en udfordring i det danske marked. Vækst indenfor outsourcing kompenserer ikke fuldt ud for tilbagegang som følge heraf. Primært resultat for den danske virksomhed udgør 60 MDKK i 2012 svarende til en overskudsgrad på 11% (2011: 15%). Årsagen til den lavere overskudsgrad er fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med personalereduktioner gennemført i andet halvår af I 2012 har den norske virksomhed gennemført en del migreringer af kunder fra en lønplatform under udfasning til virksomhedens nye lønplatform, hvilket har bundet en del konsulentressourcer til aktiviteter med lav indtjening. Den svenske del af koncernen har i 2012 mærket effekten af en forsinket markedsintroduktion af en opgraderet lønløsning for det svenske marked samt en fortsat øget konkurrence i det svenske marked. Resultatdannelsen i det norske og svenske selskab har ikke levet op til forventningerne som følge af manglende nysalg samt lavere indtjening på konsulentaktiviteten. BALANCEN Pr. 31. december 2012 udgjorde balancen 415 MDKK mod 659 MDKK pr. 31. december Reduktionen skyldes primært nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver. Investering i materielle og immaterielle aktiver udgør i MDKK (2011: 64 MDKK), hvoraf den største del vedrører satsningen på modernisering af visse af koncernens lønplatforme samt investeringer i koncernproduktet PersonalePortal. 8

9 USÆDVANLIGE FORHOLD Årets resultat er negativt påvirket med 208 MKDKK før skat som følge af nedskrivning ultimo året af goodwill med 90 MDKK og nogle af selskabets egenudviklede systemer med 118 MDKK. Nedskrivningen er indregnet i resultatopgørelsen som produktionsomkostninger. De årlige afskrivninger vil som konsekvens heraf reduceres med 32 MDKK de kommende år. Baggrunden for nedskrivningen omtales nærmere i efterfølgende afsnit. Der er endvidere gennemført organisatoriske ændringer i det danske, norske og svenske selskab, og i forbindelse hermed er der indgået fratrædelsesaftaler med 77 medarbejdere. I forbindelse hermed er der omkostningsført 33 MDKK i fratrædelsesgodtgørelser m.v. til de berørte medarbejdere. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Goodwill opstået i forbindelse med købet af Bluegarden-koncernen er testet for værdiforringelse pr. 31. december Der er foretaget nedskrivning med 90 MDKK til 112 MDKK som et resultat af værdiforringelsestesten. Som følge af forretningens karakter må der skønnes over forventede pengestrømme mange år ud i fremtiden, hvilket naturligt fører til en vis usikkerhed. Budget 2013 og prognose for er godkendt af lokale ledelser og koncernledelsen. Der er indregnet effekt af planer, som skal sikre en væsentlig vækst og effektivisering i de kommende år, herunder at den besluttede restruktureringsplan realiseres som forudsat. Tilsvarende forudsætninger ligger til grund for værdiverifikationen af skatteaktiv i det norske selskab. I tilknytning til revurderingen er der foretaget ændring af det regnskabsmæssige skøn for afskrivningsperioden for koncerngoodwill, og restperioden på 14,5 år er reduceret til 10 år. De væsentlige parametre, der er anvendt ved værdiberegningen af de norske og svenske selskaber, er en diskonteringsfaktor på 9,2% (2011: 9,9%) samt en langfristet vækstrate på 2%. Koncernprodukterne PersonalePortal, integrationsværktøjet BSB og HR-Analyse er væsentlige immaterielle anlægsaktiver, som er testet for værdiforringelse pr. 31. december Ved værdiforringelsestesten er der indregnet forventede salgspriser, mængder og vedligeholdelsesomkostninger, som ifølge planerne forventes realiseret i systemernes levetid, herunder væsentlig vækst og effektivisering i de kommende år og forventede færdiggørelsesomkostninger til ikke afsluttede udviklingsområder. Der er foretaget nedskrivning af PersonalePortalen med 73 MDKK til 15 MDKK, primært som følge af en nedjustering af det forventede salgsvolumen til det danske marked, og at relancering til det svenske marked er opgivet. Nedskrivningen indgår i produktionsomkostninger. 9

10 Integrationsværktøjet BSB og HR-Analyse er fuldt ud nedskrevet med 37 MDKK, primært som følge af lavere omsætningsforventninger samt større usikkerhed om omkostninger til produkternes færdiggørelse. I tillæg hertil er nedskrevet 3 MDKK vedrørende indkøbt software, som anvendes i tilknytning til disse koncernprodukter. Der er endvidere nedskrevet 5 MDKK efter gennemførelse af værdiforringelsestest for visse af koncernens øvrige egenudviklede produkter. I følge sagens natur er der usikkerhed knyttet til de budgetter og forecasts, som har dannet basis for de discounted cash-flow beregninger, der er anvendt til værdiforringelsestestene. Mindre ændringer i nedadgående retning i forudsætningerne for værdiforringelsestestene kan medføre et behov for nedskrivning af goodwill eller egenudviklet software på et senere tidspunkt. UDSIGTERNE FOR 2013 Der er foretaget en forsigtig vurdering af markedskonjunkturerne for Koncernen forventer alligevel at realisere en moderat vækst, og det primære vækstområde vedrører kundevirksomhedernes efterspørgsel af outsourcing og procesunderstøttende værktøjer. Endvidere vil et moderniseret produkttilbud til markedet for små og mellemstore virksomheder i Danmark bidrage positivt til udviklingen i Den fortsatte markedsintroduktion af PersonalePortalen vil være et stærkt værditilbud til store virksomheder i Norge og Danmark. Lanceringen af det nye svenske værditilbud i enterprisemarkedet forventes først for alvor at få effekt i Der forventes for 2013 et samlet positivt resultat før skat. Resultatdannelsen forventes forbedret gennem effekt af omkostningsreduktioner, ved fokus på effektivisering af den samlede forretning samt lavere afskrivninger i En negativ markedsudvikling i forhold til det forventede scenarie eller manglende realisering af omsætningsvækst eller omkostningsreduktioner vil påvirke den forventede vækst og resultatudvikling negativt. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER VIDENSRESSOURCER Der henvises til omtale af kapitalforhøjelsen, gennemført i marts 2013, på side 7. Der er ikke efter balancedagen indtrådt andre forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Bluegarden baserer sin virksomhed på ekspertise indenfor software-knowhow samt lønbehandling og HR-administration. Det stiller krav om, at medarbejdere indenfor udvikling, salg og serviceleverancer besidder kompetence og erfaring og forstår kundernes hverdag. Der er ved udgangen af 2012 beskæftiget 595 medarbejdere (2011: 658 medarbejdere) i koncernen. For at sikre videreudvikling af medarbejdernes kompetencer blev der i 2012 sat fokus på uddannelse indenfor fælles metoder for udvikling, herunder principper for agil udvikling. Samlet set besidder koncernen kompetencerne til at vedligeholde og videreudvikle produkter, ydelser og kunderelationer. Det vurderes, at virksomheden er rustet til realiseringen af de kommende års strategi. 10

11 STRATEGISKE AKTIVITETER I 2012 har de vigtigste strategiske områder været: Udviklingsaktiviteter med henblik på fastholdelse af kunder på det konjunkturramte marked for mindre og mellemstore virksomheder i Danmark og markedspenetration af løsning til samme marked i Sverige Migrering af kunder i Norge fra en gammel lønplatform til ny lønløsning med henblik på at afvikle en gammel platform og opnå besparelser Lancering af PersonalePortal i Danmark samt udviklings- og implementeringsaktiviteter i forhold til to store kunder inden for den finansielle sektor og det offentlige Udviklingsaktiviteter med henblik på moderniseret løn- og HR-løsning til det svenske enterprisemarked Omstrukturering af virksomheden samt planer for reduktion af antal lønplatforme VISION, MISSION OG VÆRDIER Vision Koncernens mål er at blive Skandinaviens bedste leverandør af kvalitative løn- og HR-ydelser. Mission Bluegardens mission er at skabe en enklere hverdag for vores kunder ved at varetage eller understøtte aktiviteter ind for løn- og HR-administration. Værdier Respekt Præcision Enkelhed Værdiskabelse Eksekvering. SÆRLIGE RISICI IT-sikkerhed og driftsstabilitet Som teknologisk virksomhed, hvis kerneydelser til kunder baserer sig på informationsteknologi, er IT-sikkerhed, processikkerhed og driftsstabilitet af afgørende betydning. Det gælder både i applikationerne og i produktionsprocesserne, hvor kvalitetssikring er i fokus. Koncernen stiller krav til et højt sikkerhedsniveau i egne processer og i forhold til underleverandører. Sikkerheden efterprøves og testes regelmæssigt og verificeres ved en række revisorerklæringer. Konjunkturer og markedsforhold Efterspørgslen efter koncernens produkter og ydelser er i nogen grad påvirkelig af samfundsudviklingen, idet omsætningen på lønprodukterne påvirkes af beskæftigelsessituationen og erhvervsklimaet generelt. Risici minimeres ved at have en portefølje af produkter og serviceydelser. Finansielle risici Koncernen har selskaber og aktiviteter indenfor de skandinaviske lande, og det accepteres at have en valutarisiko i de skandinaviske valutaer og Euro. Renterisici knyttet til koncernens nettorentebærende gæld er begrænset ved indgåelse af en fastrenteaftale for en del af koncernens bankgæld. Kreditrisici hos kunder søges reduceret ved processer for kreditvurdering af større kunder. 11

12 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR CSR er i Bluegarden baseret på vores kerneværdier, som i 2012 er opdateret til Respekt, Præcision, Enkelhed, Værdiskabelse og Eksekvering. Selskabet ønsker en bæredygtig udvikling, hvor de økonomiske resultater opnås, samtidig med at der udvises social ansvarlighed. Dette udmønter sig i følgende væsentlige initiativer, som er indeholdt i koncernens personalehåndbog: Sundhedspolitik, hvor medarbejderne omfattes af diverse sundhedsfremmende tilbud. Stresspolitik, som foreskriver hjælp til forebyggelse og identifikation af stress. Mulighed for ansættelse under en seniorordning eller i flex-job, således at ældre medarbejdere eller medarbejdere med helbredsproblemer kan fastholdes i job. Politik for lighed og værdighed, idet det er vores holdning at vi arbejder ud Indeks 2011 = fra grundsynet om lighed og værdighed for alle. Disse initiativer har til formål at fastholde medarbejdertilfredsheden på et højt niveau, at reducere omsætningshastigheden for medarbejdere, begrænse sygefravær samt sikre en mangfoldighed i medarbejdersammensætningen. I 2011 er der gennemført målinger på de 3 første faktorer, men medarbejdertilfredshedsmåling i 2012 er udsat til 2013 som konsekvens af de økonomiske udfordringer og betydelige reorganiseringer, som er gennemført i Sygefravær Medarbejderomsætningshastighed Sygefravær er reduceret i 2012 i forhold til 2011, mens stigningen i medarbejderomsætningshastighed primært skyldes effekt af opsigelser i forbindelse med nedbemandingen i Danmark og Sverige. Målsætningen indenfor miljøområdet er reduktion af CO2-udslip. Koncernen forbruger primært C02 i tilknytning til bil- og flytransport samt elektricitet og varme i bygninger. Der foreligger implementerede retningslinjer for valg af biler, som skal sikre en miljømæssig forsvarlig bilpark. M.h.t. flyrejser er det politikken, at møder i størst muligt omfang skal afholdes pr. telefon eller videokonference. Tons CO Klimaregnskab Der er udarbejdet klimaregnskab for 2011, som viser en stigning af CO2 udslip på i alt 1% i forhold til Stigende rejseaktivitet i forbindelse med koncernrelaterede aktiviteter kompenseres delvist af den positive udvikling indenfor øvrige områder. 0 Scope 1 Scope 2 Scope 3 Biltransport og fossilt brændsel Elektricitet og fjernvarme Fly- og varetransport Affald 12

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C (Stor). Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Der er dog foretaget enkelte reklassifikationer og tilpasninger af sammenligningstal for tidligere år, uden at dette har haft betydning for resultat og egenkapitalen. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. KONCERNREGNSKAB Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Bluegarden Holding A/S og de virksomheder (tilknyttede virksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for Bluegarden Holding A/S og dets dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet og nettoaktiverne præsenteres som særskilte poster i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen. 13

14 Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til henholdsvis afståelsestidspunktet og afviklingstidspunktet. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (badwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen som en særskilt periodeafgrænsningspost og indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at den ugunstige udvikling realiseres. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på henholdsvis afhændelses- og afviklingstidspunktet, inklusive ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder omregnes resultatopgørelserne til gennemsnitlige valutakurser for månederne, som ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurser. Balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. 14

15 Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter fakturerede indtægter, honorarer m.v. fra salg af tjenesteydelser, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægterne kan opgøres pålideligt. Nettoomsætning omfatter tillige ikke-fakturerede indtægter, der indregnes til salgsværdien af det udførte arbejde på basis af færdiggørelsesgraden på balancedagen (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter edb-drift, operationel leasing af software, eksterne produktionsomkostninger, afskrivninger, gager og andel af indirekte omkostninger. Under produktionsomkostninger indregnes tillige udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger. Afskrivninger på goodwill indgår tillige i det omfang, goodwill vedrører produktionsaktiviteten. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til salg og markedsføring, herunder salgsprovisioner, gager, afskrivninger samt andel af indirekte omkostninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende koncernens administrative funktioner, herunder gager, afskrivninger og andel af indirekte omkostninger. 15

16 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab med fradrag eller tillæg af afskrivning på koncerngoodwill/-badwill. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Moderselskabet er administrationsselskab i sambeskatningen med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). 16

17 BALANCEN Goodwill Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør maksimalt 20 år og længst for virksomheder med en stærk markedsposition og lang indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Øvrige immaterielle anlægsaktiver Øvrige immaterielle anlægsaktiver omfatter igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede immaterielle rettigheder samt software. Omkostninger til udviklingsprojekter omfatter gager, afskrivninger og andre omkostninger, der direkte eller indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter. Udviklingsprojekter i form af nye produkter og væsentlige forbedringer af funktionaliteter og processer i eksisterende systemer og produkter, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Det er en betingelse, at udviklingsprojekterne er identificerbare, den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og konsulentydelser m.v., der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3-7 år. Endnu ikke afsluttede udviklingsprojekter opføres under igangværende projekter. Software indregnes til historisk kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle tab ved værdiforringelse. Afskrivningen foretages lineært over aktivernes forventede brugstid op til 10 år. Øvrige immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 17

18 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger samt øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver foretages lineært over den forventede brugstid. Den forventede brugstid er: Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler 35 år 3-5 år 5-15 år Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til afog nedskrivninger. Den regnskabsmæssige værdi vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller gruppen af aktiver. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af selskabernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag/tillæg af urealiserede koncerninterne avancer/tab samt uafskrevet koncerngoodwill. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse selskaber nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang moderselskabet har en retslig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. 18

19 Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Ved køb af kapitalandele i dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nødvendige nedskrivninger til imødegåelse af tab på grundlag af en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Såfremt salgsværdien af en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Hensatte pensionsforpligtelser Hensatte pensionsforpligtelser omfatter pensionsforpligtelser i visse af koncernens udenlandske dattervirksomheder. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelsen til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelsen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning. Andre finansielle forpligtelser Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 19

20 Modtagne forudbetalinger Modtagne forudbetalinger omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår. Regnskabsposterne måles til kostpris. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Der er ikke udarbejdet særskilt pengestrømsopgørelse for moderselskabet, da denne er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg m.v. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af moderselskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier samt betaling af udbytte. Likviditet omfatter alene likvide beholdninger. 20

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning...

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning... Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt.... 9 Ledelsesberetning.... 10 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 CVR-nr. 33 05 75 39 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Koncernoversigt 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6-7 Ledelsesberetning

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side 7 Beretning

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere