Gruppen af forældre har samtidig sendt henvendelserne til en række andre instanser, herunder Statsforvaltningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppen af forældre har samtidig sendt henvendelserne til en række andre instanser, herunder Statsforvaltningen."

Transkript

1 Forældregruppen v/ Dato: Henvendelser vedrørende Odense Kommunes Børne- og Ungerådgivning - Handicap En gruppe af forældre til børn med handicap har den 27. juni, den 6. og den 30. juli og den 11. august 2015 rettet henvendelse til Odense Kommune om behandlingen af sager i handicapafsnittet for børn og unge med anmodning om dialog og samarbejde med kommunen om forholdene. Gruppen af forældre har samtidig sendt henvendelserne til en række andre instanser, herunder Statsforvaltningen. Medlemmer af gruppen af forældre har desuden den 9. september 2015 henvendt sig til Folketingets medlemmer om behandlingen af sager i Odense Kommunes Børne- og Ungerådgivning - Handicap, og Social- og Indenrigsministeriet har oversendt henvendelsen af 9. september 2015 til Statsforvaltningen til videre foranstaltning. Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Susanne Hansgaard Telefon: EAN-Nr skriv til os via borger.dk ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER findes på Endvidere har Social- og Indenrigsministeriet den 4. november 2015 fremsendt en henvendelse af 22. september 2015 fra en forælder om dennes sag i handicapafsnittet til Statsforvaltningen til eventuel videre foranstaltning. Resumé Retssikkerhedslovens sagsbehandlingsfrister Statsforvaltningen forstår Odense Kommunes oplysninger om, at kommunen arbejder på løsninger på situationen på grundlag af dialog med forældrene, og om, at justering vil blive foretaget i løbet af året, hvis der er behov for det, således, at kommunen har iværksat tiltag vedrørende justering af arbejdsrutiner og arbejdsgange med henblik på at leve op til de fastsatte frister eller alternativt at fastsætte nye frister, som forvaltningen har realistiske muligheder for at overholde. 1

2 Under henvisning til, at kommunen har iværksat tiltag med henblik på overholdelse af fristerne, finder Statsforvaltningen ikke ud fra de på høringstidspunktet foreliggende oplysninger grundlag for at foretage mere i denne anledning. Vi finder dog anledning til at bemærke, at der må gælde en forpligtelse til at revidere sagsbehandlingsfristerne, hvis det viser sig, at kommunen efter iværksættelse af tiltag til nedbringelse af sagsbehandlingstiden ikke over en vis periode kan få rettet op på forholdene. Vi henviser herved til, at formålet med retssikkerhedslovens 3, stk. 2, er, at borgerne skal kunne vide, hvilket serviceniveau de kan forvente. Vi finder endvidere anledning til at gøre kommunen opmærksom på, at ansøgere skal have skriftlig besked om, hvornår afgørelse kan forventes, hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes. Sagsbehandlingstiden i sager om aktindsigt Statsforvaltningen finder den af Odense Kommune beskrevne praksis vedrørende behandling af anmodninger om aktindsigt i overensstemmelse med forvaltningslovens 16. Vi har bemærket os kommunens beklagelse af, at der måtte være tilfælde, hvor anmodninger om aktindsigt ikke er behandlet i overensstemmelse med kommunens praksis, ligesom vi har noteret os oplysningen om, at kommunen i forlængelse af dialogen med forældregruppen vil sætte fokus på at sikre, at praksis efterleves. Under henvisning til, at de af forældrene anførte eksempler på Odense Kommunes behandling af anmodninger om aktindsigt vedrører sociale sager og således må antages at være omfattet af Ankestyrelsens kompetence, har vi videresendt oplysningerne herom til kommunen til orientering og eventuel videreforanstaltning, jf. offentlighedslovens 39, stk. 1 og 2. Sagens baggrund En gruppe forældre til børn med handicap har i ovennævnte henvendelser anført, at Odense Kommunes Børne- og Ungerådgivnings håndtering af sager og af kontakten til forældrene ikke står mål med hverken lovgivningen, det etiske eller det moralske. Forældrene har blandt andet anført, at de oplever følgende: Stort set alt vendes og drejes imod forældrene Der foretages ikke en individuel vurdering Ingen socialrådgiver kan besvare et spørgsmål Socialrådgiverne kan ikke træffe beslutning uden behandling på et teammøde Udskiftningen af socialrådgivere er katastrofal Socialrådgivere kan ikke få lov at anvende deres faglighed Mange sagsbehandlere sætter sig ikke ordentligt ind i sagerne eller familiernes behov Der er en meget høj fejlprocent Socialrådgivere viser ofte intet ønske om at samarbejde i respekt for familierne eller deres behov 2

3 Forældre får ingen svar på henvendelser Socialrådgiver svarer ikke på spørgsmål, som stilles af Ankestyrelsen Kommunen sender ikke alle sagsakter med til sagers behandling i Ankestyrelsen Udbetalinger af merudgifter trækkes i langdrag Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste stoppes uden begrundet afgørelse med klagevejledning Sagsbehandlingstiderne er af så lang en varighed, at det er helt uacceptabelt I henvendelsen af 9. september 2015 har forældrene blandt andet anført, at de oplever gentagne lovbrud, løftebrud, dårlig forvaltningsskik og manipulation fra Odense Kommunes side. Forældrene har anført eksempler på deres oplevelser navnlig vedrørende merudgiftsydelser efter 41 i lov om social service og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter lovens 42, herunder lange sagsbehandlingstider og manglende overholdelse af regler om aktindsigt. Det fremgår af sagen, at forældregruppens henvendelser har foranlediget kommunen til at indkalde til dialog med repræsentanter for forældregruppen. Statsforvaltningen har den 5. oktober 2015 orienteret medlemmer af forældregruppen om Statsforvaltningens kompetence og om, at sagen har givet Statsforvaltningen anledning til at anmode Odense Kommune om en redegørelse for fastsættelse og overholdelse af de generelle frister i henhold til den sociale retssikkerhedslovs 3, stk. 2, ved behandling af sager efter 41 og 42 i lov om social service og om kommunens bemærkninger til, at der fra forældreside er nævnt et tilfælde, hvor det trods adskillige rykkere tog kommunen mere end et halvt år at imødekomme en anmodning om aktindsigt, uden at den pågældende borger havde fået en begrundelse herfor. Statsforvaltningen har den 8. og den 15. oktober 2015 fra medlemmer af forældregruppen modtaget det oplæg, som forældregruppen har fremlagt for Odense Kommune den 29. september I oplægget har forældrene anført eksempler på, hvad de oplever som gentagne lovbrud og dårlig forvaltningsskik. Odense Kommunes redegørelse Kommunen har i redegørelse af 3. november 2015 beklaget, at der er borgere, der oplever, at sagsbehandlingstiden i sager om merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste er for lang, og har videre anført følgende: Forvaltningen er bevidst om den pågældende forældregruppes synspunkter, og jeg kan orientere om, at der pt. er afholdt 2 dialogmøder mellem repræsentanter fra forældregruppen og embedsmænd. Ved det ene af møderne deltog ligeledes 3 politikere fra Odense Kommunes Børn- og Unge-udvalg herunder rådmand Susanne Crawley Larsen. Der arbejdes på løsninger på situationen ud fra input på møderne. Der er ligeledes aftalt flere dialogmøder med gruppen fremadrettet. Der er fastsat sagsbehandlingsfrister på området, som retssikkerhedsloven foreskriver. Fristerne kan findes på men vedhæftes ligeledes til Statsforvaltningens orientering (se bilag). 3

4 Sagsbehandlingsfristerne bliver, på baggrund af byrådsbeslutning fra den 19. maj 1999, vurderet én gang om året. Men er der behov for justeringer i løbet af året, vil justeringer naturligvis blive foretaget løbende. I forbindelse med den årlige gennemgang får Økonomiudvalget forelagt eventuelle justeringer vedrørende sagsbehandlingsfristerne, efter forvaltningerne har vurderet, hvorvidt de fastsatte sagsbehandlingstider inden for forvaltningens område fortsat skønnes at være realistiske. Sagsbehandlingsfristerne blev sidst vurderet i maj 2015, hvor der ikke var anledning til at anmode om at ændre fristerne. Det aktuelle pres på forvaltningen har dog på det seneste betydet, at det er svært at følge de fastsatte frister i denne periode. Den aktuelle situation betyder derfor også, at forvaltningen i den kommende tid vil være ekstra opmærksom på, om fristerne overholdes, og der vil bl.a. blive foretaget stikprøvekontroller i forbindelse med ledelsestilsynet. Af Statsforvaltningens henvendelse fremgår det endvidere, at borgere har oplevet, at det har taget mere end et halvt år at få aktindsigt fra forvaltningen. Det har imidlertid ikke været muligt for forvaltningen at få oplyst, hvilke borgere forældrene henviser til i deres henvendelse, og jeg kan derfor hverken be- eller afkræfte disse udsagn. Jeg kan dog hertil oplyse, at vi i forvaltningen har følgende praksis, når der indløber aktindsigtsanmodninger: - Anmodninger sendes til afdelingens hovedpostkasse, hvorefter administrative medarbejdere videresender til den enkelte sagsbehandler eller dennes afsnitsleder, hvis sagsbehandleren ikke er til stede. - Sagsbehandleren har derefter ansvaret for at svare på anmodningen inden fristen på 7 arbejdsdage. - Sagsbehandleren kan få administrativ hjælp til at printe akter ud, hvis sagen er omfattende. - Sagsbehandleren kan også få juridisk hjælp, hvis det er nødvendigt i den konkrete sag. - Hvis sagen er for omfattende eller kompleks til, at den kan blive afsendt inden de 7 arbejdsdage, som loven foreskriver, sender sagsbehandleren et brev til vedkommende, som har anmodet om aktindsigt, hvori begrundelsen for forsinkelsen og forventet sagsbehandlingstid fremgår. Jeg beklager naturligvis der har været sager, hvor aktindsigten ikke er modtaget inden for den lovmæssige frist og at der ikke er fremsendt brev om begrundelsen herfor. Dette er som det fremgår i strid med vor praksis på området. I forlængelse af dialogen med forældregruppen vil forvaltningen blandt andre ting sætte fokus på at sikre, at praksis efterleves. 4

5 I henvendelse af 22. september 2015 til social- og indenrigsministeren, fremsendt til Statsforvaltningen den 4. november 2015, har en forælder blandt andet anført om sagsbehandlingen i Odense Kommunes handicapafsnit, at sagsbehandlere ikke er objektive i fremstillingen af sager, at der ikke er oplysning om, hvilken hjælp der eventuelt kan være, og at der bruges megen tid på sagsbehandling, hvor det længste forløb har været ansøgning om merudgifter i oktober 2014 og afslag i juni Yderligere bemærkninger fra medlemmer af forældregruppen Medlemmer af forældregruppen har indsendt yderligere bemærkninger i breve af 8. november og den 3. december Med henvisning til de forhold, som Statsforvaltningens høring omfatter, har forældrene bedt om at blive gjort opmærksomme på, om deres sager er mere egnede til Folketingets Ombudsmand, og de har i brevene blandt andet anført, at de kan påvise mange flere lovbrud og eksempler på dårlig forvaltningsskik end hidtil nævnt og har anført og eksemplificeret følgende punkter: Den konkrete og individuelle vurdering mangler Der mangler nødvendige og vigtige oplysninger i sagsbehandlingerne Kastebold mellem handicapafsnittet og Ankestyrelsen Kommunen retter sig ikke efter Ankestyrelsens afgørelser Pludselig tilbagekaldelse af en løbende bevilling Tilbagekaldelse af mundtlige bevillinger Stor udskiftning af sagsbehandlere Oplevelsen af krænkende adfærd Afholdelse af møder om børn uden forældrenes viden eller samtykke Børn bliver smidt ud af handicapafsnittet, trods en diagnose samt et nedsat funktionsniveau Fysioterapeuter og ergoterapeuter må ikke udtale sig om hjælpemidler Forældrene har endvidere anført, at forældregruppens oplevelse af, at sagsbehandlingstiderne ikke overholdes, bestemt ikke kun omhandler den i kommunens redegørelse omtalte periode. Det er forældrenes opfattelse, at det er en mere generel tendens, der har været i en lang periode (år), og at de udmeldte sagsbehandlingstider langt fra overholdes. Det undrer forældrene, at kommunen ikke har kunnet få oplyst, hvilke borgere der har måttet vente over et halvt år på at få aktindsigt. Forældregruppen ville gerne være kommunen behjælpelig med at få dette belyst og har oplyst navnet på den forælder, det drejer sig om. Mange andre forældre eller deres partsrepræsentanter har oplevet, at tidsfrist ved anmodning om aktindsigt ikke er blevet overholdt trods gentagne rykkere. Forældrene har nævnt yderligere tre eksempler på kommunens behandling af anmodninger om aktindsigt, alle tre i sociale sager. Der er nævnt en sag fra 2012/2013 blandt andet med anmodning om løbende aktindsigt, en sag med anmodning af 27. juli 2014 om aktindsigt imødekommet den 12. oktober 2014 med telefonisk beklagelse fra kommunen og en sag med anmodning af 18. september 2015 om aktindsigt med svar fra kommunen den 28. september 2015 om, at akter fremsendes inden for 7 arbejdsdage. Forældrene har gentaget, at den lange sagsbehandlingstid kun er en del af problematikken i handicapafsnittet. Det er stadig forældrenes oplevelse, at der er problemer med at praktisere den 5

6 konkrete og individuelle vurdering i sagsbehandlingen, og forældrene har anført, at det jo ikke ændrer på situationen, at sagsbehandleren skriver, at der er foretaget en konkret og individuel vurdering, hvis der fortsat praktiseres generelle besparende retningslinjer. Forældrene har anmodet om oplysning om, hvor lang tidsfrist handicapafsnittet mener, der bør være på behandlingen af hjemsendte sager/ændrede afgørelser fra Ankestyrelsen. De har oplyst, at der er familier, der stadig afventer sagsbehandling af disse sager på trods af, at det er over et år siden, at Ankestyrelsen ændrede kommunens afgørelse. Blandt de eksempler på sagsbehandlingstider, forældrene har indsendt nærmere oplysninger om, er både sagsbehandlingstider, som forældrene har regnet fra ansøgningstidspunkt til afgørelse og sagsbehandlingstider, som de har regnet fra ansøgningstidspunkt over afslag, klage til Ankestyrelsen, hjemvisning og frem til ny afgørelse. Medlemmer af forældregruppen har under sagens behandling og senest den 7. januar 2016 fra Statsforvaltningen fået tilsendt akter i sagen. Vi har ikke modtaget bemærkninger til brev af 7. januar Odense Kommunes sagsbehandlingsfrister fastsat efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Af Odense Kommunes hjemmeside fremgår det, at der for Børn- og Ungeforvaltningen er fastsat følgende frister vedrørende servicelovens 41 og 42: Servicelovens 41 Område Merudgiftsydelser i forbindelse med forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne Nuværende sagsbehandlingstider 6 uger Bemærkninger Sagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 6 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, fx erklæring fra læge/speciallæge vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 2-3 måneder efter henvendelsen Servicelovens 42 Område Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne Nuværende sagsbehandlingstider 6 uger 6

7 Bemærkninger Sagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 6 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, fx erklæring fra læge/speciallæge vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 2-3 måneder efter henvendelsen Retsgrundlag 3 i retssikkerhedsloven (lovbekendtgørelse nr af 8. september 2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område) har følgende ordlyd: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ans øgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. 9, stk. 1, i forvaltningsloven har følgende ordlyd: 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. 16 i forvaltningsloven har følgende ordlyd: 16. Afgørelsen af, om en anmodning om aktindsigt skal imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag. Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om partens anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den aktindsigtssøgende skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Stk. 3. Dokumenterne skal udleveres i den form, som parten ønsker. Dette gælder dog ikke, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger tungtvejende modhensyn. Stk. 4. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører. Bestemmelsen i 9 b gælder tilsvarende. 39 i offentlighedsloven har følgende ordlyd: 39. Hvis en myndighed ikke har færdigbehandlet en anmodning om aktindsigt inden 14 arbejdsdage efter modtagelsen, kan sagsbehandlingstiden påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den pågældende sag. 7

8 Stk. 2. Klagen fremsendes til den myndighed, hvis sagsbehandlingstid der klages over. Myndigheden skal, hvis den ikke har færdigbehandlet aktindsigtsanmodningen senest 7 arbejdsdage efter klagens modtagelse, videresende klagen til klageinstansen med en begrundelse for sagsbehandlingstiden. Ved forsinkelser uden fyldestgørende grund kan klageinstansen undtagelsesvis træffe afgørelse om aktindsigt. Stk. 3. Klageinstansen skal inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over sagsbehandlingstiden have færdigbehandlet klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. Klageren skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår klagen kan forventes færdigbehandlet. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører efter kommunestyrelseslovens 48 tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder forskrifter der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Det er derfor ikke alle love, Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder. Er der ikke tale om lovbrud, men alene om en kommunal adfærd, som borgeren for eksempel finder urimelig, krænkende eller i strid med god forvaltningsskik, har Statsforvaltningen ikke kompetence i sagen. Vores tilsyn omfatter ikke spørgsmål om hensigtsmæssighed, herunder sagsbehandlingens tilrettelæggelse eller sagsbehandlingstiden i det omfang, sådanne spørgsmål ikke er reguleret i lovgivningen. Udtrykket lovgivningen forstås som gældende ret i almindelighed, det vil sige både skreven og uskreven ret, herunder offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Det fremgår af 48, stk. 3, i kommunestyrelsesloven. I sager inden for sociallovgivningen kan der være klageadgang til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen kan også i visse sager af egen drift tage sager om særlig støtte til børn og unge op, når det må antages, at kommunalbestyrelsen ikke har foretaget de fornødne sagsbehandlingsskridt eller har truffet de fornødne afgørelser i overensstemmelse med barnets eller den unges bedste, jf. 65 i lov om social service. Har en rekursmyndighed eller en lovbestemt tilsynsmyndighed truffet afgørelse i den pågældende sag, vil det kommunale tilsyn fortsat være udelukket fra at behandle sagen. Det skyldes, at det kommunale tilsyn er rettet mod afgørelser truffet af kommuner, ikke af rekurs - eller tilsynsorganer. Det falder uden for Statsforvaltningens beføjelser at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet inden for de rammer, lovgivningen sætter. Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn, og vi beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningen er derfor ikke en klageinstans. Det følger af kommunestyrelseslovens 48 a, at Statsforvaltningen kun rejser en sag, hvis der foreligger 8

9 oplysninger, der giver os grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt den lovgivning, som vi påser overholdelsen af. Som anført i brev af 5. oktober 2015 til medlemmer af forældregruppen har ovennævnte henvendelser vedrørende Odense Kommunes Børne- og Ungerådgivning givet Statsforvaltningen anledning til at høre kommunen om sagsbehandlingsfrister vedrørende sager, der behandles 41 og 42 i lov om social service, og om behandling af en konkret anmodning om aktindsigt. Som ligeledes anført er baggrunden herfor dels, at forældrene samtidig har henvendt sig til kommunen, hvilket har foranlediget en dialog mellem kommune og forældre om de i henvendelserne nævnte forhold, dels at mange af de forhold, som er bragt frem i henvendelserne, ikke er omfattet af Statsforvaltningens tilsyn, men vil kunne behandles af Ankestyrelsen eller Folketingets Ombudsmand eller af Odense Kommunes rådmand som leder af den pågældende forvaltning. For eksempel vil spørgsmål om sagernes oplysning, tilbagekaldelse af bevillinger, at der ikke foretages individuel vurdering, at bevillinger ophører uden begrundet afgørelse, og at børn ikke behandles i handicapafsnittet trods en diagnose, kunne indbringes for Ankestyrelsen. Spørgsmål om for eksempel sagsbehandleres krænkende adfærd, hyppig udskiftning af sagsbehandlere, at sagsbehandlere ikke kan besvare spørgsmål, og at sagsbehandlere ikke kan få lov til at anvende deres faglighed, vil kunne behandles af kommunens rådmand. Folketingets Ombudsmand vil også kunne behandle en række af spørgsmålene, herunder spørgsmål om god forvaltningsskik, eventuelt efter at andre klagemuligheder er udtømt. Retssikkerhedslovens sagsbehandlingsfrister For sager på det sociale område gælder ifølge retssikkerhedslovens 3, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Ifølge retssikkerhedslovens 3, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder på det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres, og hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Af forarbejderne til retssikkerhedslovens 3 (lovforslag nr. L228 af 16. april 1997, Folketingstidende 1996/97) fremgår blandt andet følgende: Hurtig behandling skal på den ene side imødekomme borgernes rimelige ønsker om at få svar hurtigt og på den anden side ses i sammenhæng med lokale prioriteringer af, hvordan de samlede ressourcer bedst anvendes. Det er vigtigt, at borgerne får at vide, hvilket serviceniveau de kan forvente med hensyn til sagsbehandlingstid. Det foreslås derfor, at kommunen og amtskommunen skal fastsætte en frist for, hvor længe der må gå, før en borger får et svar på sin ansøgning. 9

10 Reglen går således ud på, at hver enkelt kommunalbestyrelse eller amtsråd skal beslutte, hvordan kommunens service skal være på de enkelte områder. Der skal i kommunen og amtskommunen inden for de enkelte sagstyper være fastsat generelle frister, som offentliggøres og lægges frem på biblioteker m.v. Der er ikke særlige sanktionsregler knyttet til 3. Det er oplagt, at hvis en kommune eller en amtskommune ikke fastsætter en frist, vil dette være i strid med loven. Hvis administrationen i større omfang i det daglige ikke lever op til de frister, som kommunalbestyrelsen eller amtsrådet har fastsat, og hvis den ansvarlige myndighed undlader at justere arbejdsrutiner og arbejdsgange, eller at fastsætte en ny frist, som forvaltningen har realistiske muligheder for at overholde, kan der efter omstændighederne være tale om et lovbrud. I FOB om overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister har Folketingets Ombudsmand blandt andet udtalt følgende: 1. Retsgrundlaget Der er ikke i forvaltningsloven fastsat generelle regler om, hvor hurtigt en borger har krav på at få svar på en ansøgning. Af god forvaltningsskik følger det imidlertid bl.a., at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid, at sager ikke må trække unødigt ud, og at borgere, der har henvendt sig, skal have underretning, hvis sagen trækker ud, samt oplysning om årsagen hertil. På det socialretlige område gælder der efter retssikkerhedsloven et generelt princip om, at alle spørgsmål om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt. Det fremgår således af 3, stk. 1, i retssikkerhedsloven (lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014 om retssikkerhed og administration på det sociale område), at kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp, og i så fald hvilken. Hvor hurtigt en sag skal behandles, beror bl.a. på, hvor kompliceret sagen er, det sociale problems karakter, hvor mange erklæringer mv., der skal indhentes, om afgørelsen må afvente udfaldet af en iværksat behandling, om ansøgeren skal arbejdsprøves, og hvor samarbejdsvillig borgeren er. Der er derfor ikke i retssikkerhedsloven fastsat frister for de enkelte typer af sager. Jeg henviser til Jon Andersen, Socialforvaltningsret (2013), Nyt Juridisk Forlag, s. 296 f. 3. Revision af frister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 formålet med retssikkerhedslovens krav om fastsættelse af generelle frister er, at borgerne skal kunne vide, hvilket niveau de kan forvente med hensyn til sagsbehandlingstid, at fristerne skal være realistiske, og at der derfor må gælde en forpligtelse til at revidere fristerne, når det viser sig, at kommunen eventuelt efter ændring af arbejdsrutiner og arbejdsgange ikke over en vis periode kan få rettet op på overholdelsesprocenter. 10

11 Statsforvaltningen lægger til grund, at Odense Kommune har fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister for behandling af ansøgninger om hjælp efter 41 og 42 i lov om social service. Statsforvaltningen lægger endvidere til grund, at sagsbehandlingsfristerne bliver vurderet én gang om året og sidst blev vurderet i maj 2015, hvor der ifølge kommunens redegørelse ikke var anledning til at ændre fristerne, men at justeringer ifølge kommunen vil blive foretaget løbende i løbet af året, hvis der er behov for justeringer. Statsforvaltningen lægger endelig til grund, at kommunen har oplyst, at det aktuelle pres på forvaltningen på det seneste har betydet, at det er svært at følge de fas tsatte frister i denne periode. Statsforvaltningen har noteret sig kommunens oplysning om, at den aktuelle situation betyder, at forvaltningen i den kommende tid vil være ekstra opmærksom på, om fristerne overholdes, og at der blandt andet vil blive foretaget stikprøvekontroller i forbindelse med ledelsestilsynet. Statsforvaltningen har endvidere noteret sig, at kommunen den 3. november 2015 har afholdt to dialogmøder mellem repræsentanter fra forældregruppen og embedsmænd, og at der ved det ene af møderne har deltaget tre politikere fra kommunens børn og unge-udvalg, herunder rådmanden. Statsforvaltningen har endelig noteret sig, at kommunen har oplyst, at der arbejdes på løsninger på situationen ud fra input på møderne, og at der er aftalt flere dialogmøder med gruppen. Statsforvaltningen konstaterer på baggrund af ovenstående, at Odense Kommune har fastsat frister for behandlingen af ansøgninger om hjælp efter 41 og 42 i lov om social service i overensstemmelse med retssikkerhedslovens 3, stk. 2. Statsforvaltningen forstår kommunens oplysninger om, at kommunen arbejder på løsninger på situationen på grundlag af dialog med forældrene, og om, at justering vil blive foretaget i løbet af året, hvis der er behov for det, således, at kommunen har iværksat tiltag vedrørende justering af arbejdsrutiner og arbejdsgange med henblik på at leve op til de fastsatte frister eller alternativt at fastsætte nye frister, som forvaltningen har realistiske muligheder for at overholde. Under henvisning til, at kommunen har iværksat tiltag med henblik på overholdelse af fristerne, finder vi ikke ud fra de på høringstidspunktet foreliggende oplysninger grundlag for at foretage mere i denne anledning. Vi finder dog anledning til at bemærke, at der må gælde en forpligtelse til at revidere sagsbehandlingsfristerne, hvis det viser sig, at kommunen efter iværksættelse af tiltag til nedbringelse af sagsbehandlingstiden ikke over en vis periode kan få rettet op på forholdene, jf. også ombudsmandens udtalelse ovenfor. Vi henviser herved til, at formålet med retssikkerhedslovens 3, stk. 2, er, at borgerne skal kunne vide, hvilket serviceniveau de kan forvente. 11

12 Vi finder endvidere anledning til at gøre kommunen opmærksom på, at ansøgere skal have skriftlig besked om, hvornår afgørelse kan forventes, hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, jf. retssikkerhedslovens 3, stk. 2. Vedrørende sagsbehandlingstid i sager, som er hjemvist fra Ankestyrelsen til ny behandling i kommunen, bemærker vi, at disse sager ikke er omfattet af sagsbehandlingsfristerne i retssikkerhedslovens 3, stk. 2. Bestemmelsen vedrører tiden fra modtagelse af en ansøgning i kommunen, til afgørelse skal være truffet. Der gælder imidlertid i alle tilfælde det generelle princip på det socialretlige område, at spørgsmål om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt, jf. retssikkerhedslovens 3, stk. 1. Vi henviser i denne forbindelse tillige til Folketingets samling , S914, hvoraf fremgår følgende endelige svar af 11. februar 2014 fra ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold på spørgsmål S 914: Vil ministeren redegøre for, hvor lang tid ministeren finder det rimeligt, en kommune er om at træffe afgørelse i en hjemvist sag fra Ankestyrelsen? Svar: En kommune skal behandle sagen så hurtigt som muligt, når Ankestyrelsen har truffet afgørelsen om hjemvisning af en sag til fornyet behandling. Hvor lang sagsbehandlingstid, der vil være rimelig, vil i den enkelte sag bero på sagens karakter og baggrunden for hjemvisningen, herunder omfanget og arten af de sagsbehandlingsskridt, der er nødvendige, før en afgørelse kan træffes. Vi bemærker desuden, at Statsforvaltningen vil kunne anmodes om bistand til at gennemtvinge en afgørelse over for kommunen, hvis kommunen ikke efterlever en bindende afgørelse truffet af Ankestyrelsen. Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt forældregruppens sager er mere egnet til Folketingets Ombudsmand, bemærkes det, at ombudsmandens kompetence i nogle henseender er sammenfaldende med, i andre henseender er snævrere og i atter andre er videre end Statsforvaltningens. Ombudsmandens virksomhed omfatter alle dele af den offentlige forvaltning. Af ombudsmandens hjemmeside fremgår blandt andet følgende: Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser. Ombudsmanden kan tage stilling til juridiske spørgsmål, men ikke spørgsmål, som kræver anden faglig viden. Ombudsmanden har eksempelvis udtalt sig om overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister, som det fremgår ovenfor. Ombudsmanden har eksempelvis også behandlet spørgsmålet om Odense Kommunes beslutning i sommeren 2015 om stop for forebyggende støtteforanstaltninger til hvert femte barn og familie (ombudsmandens dok.nr. 15/ ). 12

13 For yderligere oplysninger om ombudsmandens kompetence henviser vi til ombudsmandens hjemmeside www. ombudsmanden.dk, hvoraf der også fremgår oplysninger om ombudsmandens børnekontor, der behandler klager fra både børn og voksne. Sagsbehandlingstiden i sager om aktindsigt Ifølge forvaltningslovens 9, stk. 1, har den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, ret til aktindsigt. Ifølge forvaltningslovens 16, stk. 2, afgør myndigheden snarest og som udgangspunkt inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, om en parts anmodning om aktindsigt kan imødekommes. Odense Kommune har i sin redegørelse anført, at kommunen hverken kan be- eller afkræfte forældregruppens udsagn om et tilfælde, hvor det trods adskillige rykkere tog kommunen mere end et halvt år at imødekomme ansøgning om aktindsigt. Kommunen har henvist til, at det ikke har været muligt for forvaltningen at få oplyst, hvilke borgere det drejer sig om. I sin redegørelse har kommunen beskrevet aktindsigtsanmodningers ekspedition, herunder, at anmodninger videresendes til den enkelte sagsbehandler eller dennes afsnitsleder, som har ansvaret for at svare på anmodningen inden for fristen på syv arbejdsdage. Det fremgår videre, at sagsbehandleren underretter den, der har anmodet om aktindsigt, hvis sagen er for omfattende eller kompleks til, at aktindsigt kan gives inden for de syv arbejdsdage. Kommunen beklager, hvis der har været sager, hvor anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet inden for fristen, og kommunen har anført, at den i forlængelse af dialogen vil sætte fokus på at sikre, at den beskrevne praksis efterleves. Medlemmer af forældregruppen har i brev af 3. december 2015 oplyst navnet på den pågældende borger og har beskrevet flere tilfælde, hvor kommunen ifølge forældrene ikke har overholdt tidsfristen for behandling af anmodning om aktindsigt. Statsforvaltningen finder, at den af kommunen beskrevne praksis er i overensstemmelse med forvaltningslovens 16. Vi har bemærket os kommunens beklagelse af, at der måtte være tilfælde, hvor anmodninger om aktindsigt ikke er behandlet i overensstemmelse med kommunens praksis, og vi har noteret os kommunens oplysning om, at kommunen i forlængelse af dialogen med forældregruppen vil sætte fokus på at sikre, at praksis efterleves. Ifølge forvaltningslovens 16, stk. 4, kan afgørelser om aktindsigtsspørgsmål påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører. Afgørelser om aktindsigt, som kan påklages til Ankestyrelsen i medfør af forvaltningslovens 16, stk. 4, er ikke omfattet af Statsforvaltningens kompetence, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk

14 Hvis en myndighed ikke har færdigbehandlet en anmodning om aktindsigt inden 14 arbejdsdage efter modtagelsen, kan sagsbehandlingstiden påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den pågældende sag. Klagen fremsendes til den myndighed, hvis sagsbehandlingstid der klages over. Vi henviser til offentlighedslovens 39, stk. 1 og 2. Under henvisning til, at de af forældrene anførte eksempler på Odense Kommunes behandling af anmodninger om aktindsigt vedrører sociale sager og således må antages at være omfattet af Ankestyrelsens kompetence, har vi videresendt oplysningerne herom til kommunen til orientering og eventuel videreforanstaltning, og vi foretager ikke mere vedrørende dette punkt. Kopi af dette brev tillige med brev af 22. september 2015 fra en forælder til social- og indenrigsministeren og breve af 8. november og 3. december 2015 fra medlemmer af forældregruppen er sendt til Odense Kommune til orientering og eventuel videreforanstaltning. Med venlig hilsen Susanne Hansgaard 14

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Oplæg. DUKHs erfaringer Den gode sagsbehandling. Handicapfaggruppens konference Dansk Socialrådgiverforening 10. Marts 2016

Oplæg. DUKHs erfaringer Den gode sagsbehandling. Handicapfaggruppens konference Dansk Socialrådgiverforening 10. Marts 2016 Oplæg DUKHs erfaringer Den gode sagsbehandling Handicapfaggruppens konference Dansk Socialrådgiverforening 10. Marts 2016 Socialfaglig konsulent Lotte Egebak Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-71725 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-12- 2015 Att.: XXXX Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har i e-mail af 2. november 2015 meddelt Aalborg Kommune, at du

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme. Statsforvaltningens brev til et firma 2015-19355 Dato: 03-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Hjørring Kommunes afgørelser af 2. og 11. februar

Læs mere

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Rådhuset 1599 København V Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 15-06-2010 Sagsnr. 2009-180637 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn 2012-19 Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag om samvær mellem en pige anbragt uden for hjemmet og henholdsvis hendes forældre og bedsteforældre

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov

Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov Hydria Elektronik ApS Følfodvej 36 9310 Vodskov Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov Energiklagenævnet

Læs mere

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser.

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser. 2009 12-1 Patientklagenævnets pligt til at vejlede om konsekvenserne af en afgørelse truffet af nævnet I fortsættelse af behandlingen af en konkret klagesag om en fars ret til aktindsigt i sin søns patientjournal

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948 Dato: 26-05-2016 Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 7. december 2015 klaget til Københavns Kommune over kommunens

Læs mere

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2.

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2. 2014-15 Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/04248 ÆNDRING AF OVERKØRSEL I brev af 14. marts 2012 har I klaget over Kommunens afslag af 17. og 28. februar 2012 på at lovliggøre jeres overkørsel

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Den Sociale Ankestyrelse havde oplyst, at det er den overvejende hovedregel i sager om anerkendelse af en arbejdsskade at hjemvise spørgsmålet om ménfastsættelse

Læs mere

ANKESTYRELSENS HOTLINE. cand. jur. Jon Andersen

ANKESTYRELSENS HOTLINE. cand. jur. Jon Andersen ANKESTYRELSENS HOTLINE af cand. jur. Jon Andersen Eksempel 1 på et svar fra Hotline af 27.maj 2015: Aktivloven har som udgangspunkt til formål at sikre et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (j.nr. 2013-0036197) Ikke part og anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune: 27-11- 2007 Esbjerg Kommune har i brev af 16. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark med anmodning

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 215 1-3-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (29-215) Tallene fra 29-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for 214 er opgjort

Læs mere

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 28-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune A har ved brev af 8. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år.

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år. 2013-23 Familiesammenføring med ægtefælle med to særbørn i Danmark En dansk mand klagede over, at Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) og Justitsministeriet havde givet hans ægtefælle afslag på opholdstilladelse,

Læs mere

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive 02-03- 2011 TILSYNET Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Folkeblad har ved brev af 8. juli 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Sagen er pr. 1. juli 2013 overgået til behandling i Statsforvaltningen som enhedsforvaltning.

Sagen er pr. 1. juli 2013 overgået til behandling i Statsforvaltningen som enhedsforvaltning. 2014-176250 Statsforvaltningens brev til Danske Handicaporganisationer Dato: 28-01-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder I brev af 20. marts 2013 har du for Danske Handicaporganisationer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Den 4. november 2009 udtalte statsforvaltningen, at det ikke havde været i overensstemmelse med lovgivningen

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: 22-09-2014 Sendes til: Byrådet

Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: 22-09-2014 Sendes til: Byrådet Vedrørende: Svar til Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. spørgsmål om anvendelsen af hurtighedsprincippet og kontinuitetsprincippet i sagsbehandlingen Sagsnavn: Spørgsmål og forslag fra Kasper

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C. Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S

Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C. Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C 07-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S A har ved brev af 16. december 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. maj 2007 Orientering vedr. Ankestyrelsens undersøgelse: Førtidspension efter arbejdsevnemetoden. Århus Kommune

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Mener ministeren, at der er tilstrækkelig klarhed om reglerne for opkrævning af registreringsafgift,

Mener ministeren, at der er tilstrækkelig klarhed om reglerne for opkrævning af registreringsafgift, Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Tale Samrådsspørgsmål G 12. november 2014 J.nr. 14-4367518 Samrådsspm G Mener ministeren, at der er tilstrækkelig klarhed om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Den 2. september 2013 Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Som følge af ændringerne i markedsføringsloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958 Dato 25. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/11246-9 Side 1/5 Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier.

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier. Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med plejefamilier. Indhold: Side Lovgrundlag 2-4 Opgavens indhold 5-8 Kompetenceoversigt 9 Lovgrundlag Tilsynsdelen er reguleret i Lov om social service med tilhørende

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi kan derfor ikke bede kommunen genoptage sagen til fornyet behandling.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi kan derfor ikke bede kommunen genoptage sagen til fornyet behandling. Dato 13. april 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/18398-25 Side 1/6 Klage over istandsættelse af den private fællesvej Carl Bremers Vej Vejdirektoratet har

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd i SOU om forsinkede

Læs mere

DATAT I LSYN ET 02 FEB. 2076. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted. Hedensted Kommui

DATAT I LSYN ET 02 FEB. 2076. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted. Hedensted Kommui DATAT I LSYN ET INDGÅET Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted 02 FEB. 2076 Hedensted Kommui 27. januar 2016 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning.

2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning. 2007-05-08. Herlev Kommune. Kommunal boliganvisning. Resumé: statsforvaltningen fandt, at det af Herlev Kommune opstillede kriterium - hvorefter personer, der er flyttet til Herlev Kommune med forudsigelige

Læs mere

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes Notat Til: Vedrørende: Social- Seniorudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Kommunes tilrettelæggelse og gennemførelse af plejebarns flytning

Kommunes tilrettelæggelse og gennemførelse af plejebarns flytning Kommunes tilrettelæggelse og gennemførelse af plejebarns flytning En 9-årig dreng kom ikke tilbage til sin plejefamilie efter en sommerferie med sin biologiske mor. Det skyldtes at kommunen havde besluttet

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

FN s børnekonvention og dansk national ret

FN s børnekonvention og dansk national ret Impossibilium nihil obligatio FN s børnekonvention og dansk national ret Børns rettigheder og samvær med forældre FN s børnekonvention siger i artikel 9: 3. Deltagerstaterne skal respektere retten for

Læs mere

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Handleplan for sorg og krise Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Denne handleplan skal bruges som

Læs mere

- Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108. - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

- Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108. - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt uddannelse (STU) Myndighedsafdelingen Sagsbehandling og tidsfrister i henhold til følgende lovgivning: - Servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108 - Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om særlig tilrettelagt

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...]

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...] (Besparelser i energiforbruget) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Indledning Reglerne om klager og anke over eksamen står i kapitel 10 og 11 i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt 19-09- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 23. juni 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 76 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

Vi har modtaget Deres brev af 24. april 2007 vedrørende oprettelsen af Deres livrente hos A, og vi beklager det sene svar.

Vi har modtaget Deres brev af 24. april 2007 vedrørende oprettelsen af Deres livrente hos A, og vi beklager det sene svar. Kendelse af 29. oktober 2007 (J.nr. 2007-0013452). Klager ikke part i eventuel sag mellem Finanstilsynet og forsikringsselskab. Lov om finansiel virksomhed 344, 35, 355 og 43. (Cato Baldvinsson, Anders

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 11. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 11. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 10. maj 2010 (J.nr. 2009-0020413) Revisionsvirksomhed frataget godkendelsen som revisionsvirksomhed og slettet i registeret over godkendte revisionsvirksomheder. Revisorlovens 29 og 14, stk.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 312 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 312 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 312 Offentligt Folketinget Transport- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

ve ee efeevelee, eem ev eveffee Du har kla et til Statsforvaltnin en å vegne af_ 4800 Nykøbing F Orientering om af ørelse Svar på klage

ve ee efeevelee, eem ev eveffee Du har kla et til Statsforvaltnin en å vegne af_ 4800 Nykøbing F Orientering om af ørelse Svar på klage STATSFORVALTNINGEN Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Dato: 23-03-2016 Orientering om af ørelse Statsforvaltni ngen Storetorv 10 6200 Aa benraa kommunens j.nr. Sagsnummer.: 2016-507 SAGSBEHANDLER:

Læs mere

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst:

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst: Kendelse af 21. marts 2001. 00-161.414. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet. Årsregnskabslovens 62. (Ellen Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen) K, der er medlem af

Læs mere