INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Hovedoversigt 1 Balance 3 Balance (detaljeret) 6 Bevillingsoversigt 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Hovedoversigt 1 Balance 3 Balance (detaljeret) 6 Bevillingsoversigt 39"

Transkript

1 Regnskab

2 Side Hovedoversigt 1 Balance 3 Balance (detaljeret) 6 Bevillingsoversigt 39 (incl. anlæg): INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalget: Renter Finansforskydninger Lån Tilskud og udligning Skatter Ældreboliger Kommunale ejendomme Brand og Redning Centralfunktioner Fælles formål Tværgående aktiviteter 193 Vej- og Trafikudvalget: Kollektiv Trafik Veje Entreprenøropgaver 207 Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur og Fritid 210 Børne- og Ungeudvalget: Skoler Børn og Familie Handicap - børn Handicap - børneinstitutioner Familiesektionen - institutioner 318 Socialudvalget: Social service Handicap Handicap - sociale overførsler Handicap - vokseninstitutioner Social service - institutioner 384 Arbejdsmarkedsudvalget: Arbejdsmarked service Arbejdsmarked overførsler Sociale overførsler Arbejdsmarked institutioner 417 Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhedsområdet Ældreområdet Fritvalgsområdet 447 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Natur og Miljø Planlægning og Byggemodning Affaldshåndtering 463 Tværgående artsoversigt 465 Garantifortegnelse 467 Anlæg 473 Udstykningsregnskaber 474 Fortegnelse over køb i regnskabsår 475 Fortegnelse over salg i regnskabsår 476 Fortegnelse over afsluttede anlægsarbejder ultimo regnskabsår 478 Fortegnelse over igangværende anlægsarbejder 484 Personaleoversigt 490

3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter (udgiftsbaserede regnskab). Oversigten, som er specificeret på hovedkonti er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 1

4 Hovedoversigt til regnskab Hele kr. Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion.... A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v B. Anlægsvirksomhed i alt C. 07 Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse af likvide aktiver (8.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A + B + C + D + E i alt F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver (8.22) Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance

5 3 BALANCE

6 BALANCE Primosaldo Ultimosaldo AKTIVER: 22 Likvide aktiver. * Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Kommunekreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender hos staten... * Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.. * Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvej. inst. med overenskomst Langfristede tilgodehavender.. * Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.... * Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre * Staten Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.. * Legater Deposita Parkeringsfond Materielle anlægsaktiver * Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver * Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg.. * Grunde og bygninger bestemt til videresalg Balance... *

7 BALANCE Primosaldo Ultimosaldo PASSIVER: 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v... * Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre.. * Kommuner og regioner m.v Staten Kortfristet gæld til pengeinstitutter * Kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten * Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt * Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Langfristet gæld. * Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtelser * Hensatte forpligtelser Egenkapital.... * Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto Balance.. *

8 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 09 Balance 22 Likvide aktiver Kontante beholdninger Aktiver Kassebeholdning - Safe Pay Kassebeholdning - Nødkasse, Borgerservice 205 Kassebeholdning - Bostedet Nørreskov 207 Kassebeholdning - Godrum Kassebeholdning - Solbo Kassebeholdning - Silkeborg Krisecenter 211 Kassebeholdning - Voksenskolen Lysbro 212 Kassebeholdning - Knaps Minde Kassebeholdning - Klosterhaven Kassebeholdning - Vesterbo Kassebeholdning - Dag og Botilbud i Kjellerup og Hinge 220 Kassebeholdning - Kernen Kassebeholdning Aktivitetstilbuddet Ved Søerne 223 Kassebeholdning - Birkeparken Forskudsbeløb Indskud i pengeinstitutter m.v Aktiver Danske Bank, OBS fejlkonto KUB, Danske Bank, OBS konto, Danske Bank, OBS udbetalingskonto Jyske Bank, løbende konto, Jyske Bank, , Godrum 209 Jyske Bank, , Hjemmevejledning og Bofællesskaber, Søndergade 1B, 2. th., 8600 Silkeborg 210 Jyske Bank, diverse kasser, Jyske Bank, , Botilbuddet Arendalsvej Jyske Bank, , Kjellerup Boenheden Klosterhaven 214 Jyske Bank, , Solbo 215 Jyske Bank, , Knaps Minde 218 Jyske Bank, , Voksenskolen Lysbro 220 Jyske Bank, , Aktivitetshuset Kernen 224 Jyske Bank, ,

9 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo Parkomater 226 Jyske Bank, , Bibliotekets hovedkonto 227 Jyske Bank, , Fårvang Skole mad 228 Jyske Bank, , Rosengårdscentret og Alhuset 229 Jyske Bank, , Silkeborg Ungdomsskole 231 Jyske Bank, , Kjellerup Skole 232 Jyske Bank, , Ans Skole 233 Jyske Bank, , Vesterbo 234 Jyske Bank, , Projekt Smil(E) 235 Jyske Bank, , Nordvestbadet 236 Jyske Bank, , Badeanstalten 238 Jyske Bank, , MBH Cafe 501 Them kommune Nordea, (lb konto) 502 Gjern kommune Sparekassen Østjylland (lb konto) Kjellerup kommune Nordea, Nordea, (ældreboliger administreret af Sct. Jørgen) 504 Silkeborg kommune Jyske Bank, (formuepleje) 040 Nordea, (skatter m.v.) 070 Danske Bank, (giro) 08 Realkreditobligationer Aktiver Statsobligationer m.v Aktiver Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Aktiver Sociale udgifter Integrationsområdet Boliglån Særligt dyre enkeltsager Det Lokale Beskæftigelsesråd Andre tilgodehavender Aktiver Afregning af merværdiafgift (moms) med SKAT 220 Afregning af købsmoms med

10 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo Indenrigsministeriet 290 Øvrige tilgodehavender hos staten 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Aktiver RESTANCER UNIK MEDIEKONTI Kasseindbetalinger RIM-afregning NETS-indbetalinger FIK-indbetalinger TP-indbetalinger Modersystemsindbetalinger Modregningsadministration AFSTEMNINGSKONTI Debitoraftaler Diverse arter Underholdsbidrag RESTANCER Diverse arter Gebyrer Retsafgift Underholdsbidrag Forbrugsafgifter Børnepasning Skolefritidsordning Ejendomsskat Boligstøtte Boligsikring Boligsikring + lån Efterregulering af boligsikring 064 Efterregulering af boligydelse 240 Bistandsmodulet - debitor Kapitel 10, netto hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion 102 Almindelig, netto enkeltydelser m.v., 50 pct. refusion 103 Almindelig, netto boligindskud, 50 pct. refusion 104 Almindelig, brutto kt.-/st hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion 106 Aktivering, netto uretm hjælp m.v., 65 pct. refusion 107 Aktivering, brutto uretm hjælp m.v., 65 pct. refusion 108 Almindelig, netto særlig støtte, 35 pct. refusion 109 Almindelig, brutto passive perioder, 35 pct. refusion 120 Almindelig, netto ejer-/andelsbolig, 35 pct. refusion 123 Godtgørelse pgf. 83, brutto, pct. refusion 124 Aktiverede, brutto uretmæssig hjælp m.v., 50 pct. refusion 125 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v., 65 pct. refusion 126 revalidering, brutto: Virksomhedspraktik, løntilskud, 65 pct. refusion 129 Merudgifter, bolig mv. netto, pct. refusion 8

11 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 132 Almindelig, brutto passive peroderi, 30 pct. refusion 133 Almindelig, netto ejer-/andelsbolig til incl., 50 pct. refusion 134 Aktiverede, brutto, virksomhedspraktik og ordinær erhvervsrettet uddanndelse vedr. LAB 32 nr. 1, og kap. 10, 11 og 12, 50 pct. refusion 136 Almindelig, netto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 139 Kapitel 10, hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion 140 Ledighedsydelse mv., brutto, pct. refusion 141 Ledighedsydelse m.v., brutto, pct. refusion 147 Ledighedsyd./særl. yd, brutto, 0 pct. refusion 151 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v, AKL 34, 30 pct. refusion 156 Almindelig, brutto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 162 Udlænding, brutto introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg, 50 pct. refusion 165 Udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde 33-39, 50 pct. refusion 166 Udlænding, netto boligtilskud , 50 pct. refusion 167 Almindelig, netto særlig støtte, 30 pct. refusion 168 Aktiverede, brutto vejledning og opkvalificering m.m. vedr. LAB 32 nr. 2, og kap. 10, 11 og 12, 30 pct. refusion 170 Revalidering, brutto, LAB nr. 1, 50 pct. refusion 173 Aktivering, netto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 174 Aktivering, brutto anden tilb.pl. 50 pct. refusion 177 Udlændinge, netto hjælp i særlige tilfælde pgf , 75 pct. refusion 179 Udlændinge, netto særlig støtte, 75 pct. refusion 190 Almindelig, netto nettoboligindskud, 50 pct. refusion 192 Ledighedsydelse mv., brutto, AKL 74, 30 pct. refusion 199 Ledighedsydelse, brutto, pct. refusion 250 Sociale krav For meget modtaget børnetilskud 201 For meget modtaget børnefamilieydelse 202 For meget modtaget underholdsbidrag 203 Kontanthjælp med erstatningsdom - gl. krav 204 Gl. kontanthjælp Husleje for ungdomsboliger Betaling for efterskole For meget modtaget sygedagpenge 208 For meget modtaget pension Regulering af børnepasning Regulering af SFO Flexydelsesbidrag Betaling ifølge fremsendt pensionsmeddelelse 214 Private daginstitutioner Krav vedrørende ældre og handicappede 250 Gl. krav fra boligstøtte Udlån til motorkøretøj under 67 år 253 Udlån til motorkøretøj - over år 254 Udlån til motorkøretøj - ydet

12 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo efter Krav vedrørende fritid og kultur 301 Husleje - Kulturspinderiet Betaling for musikskole - gl krav 303 Musikskole Krav vedr. skoler Kjellerup Skole Madordning Nordre Skole Madordning Ulvedalskolen Snitflader Miljøgebyr Betaling for bådeplads Lossepladsregninger Parkeringsafgift Mellemkommunal refusion Indsatsplaner Gebyr for haller og sale Materialer og aktiviteter for klubber 409 Krav fra Sundhed og Omsorg (art ) 410 Krav fra Handicap (art ) 411 Madservice Mellemkommunal refusion Handicap 420 Mellemkommunal refusion Psykiatri 421 Mellemkommunal refusion Børn og familie 422 Mellemkommunal refusion Skole 290 Regninger Regningskrav 1 (uden gebyr) Regningskrav 2 (med gebyr) Regningskrav 3 fortrinsret (med udlægsret) 503 Krav fra biblioteket Bøder vedrørende for sent afleveret materiale til biblioteket 505 Terminsydelser for pantebreve Husleje, depositum og forpagtningsafgifter 295 Regninger sammenlægning Regningskrav sammenlægning (uden gebyr) 801 Regningskrav sammenlægning (med gebyr) 802 Regningskrav sammenlægning fortrinsret (med udlægsret) 803 Gl. regninger Gjern social PÅLIGNINGER (MELLEMREGNING) Bistandsmodulet - debitor Kapitel 10, netto hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion 102 Almindelig, netto enkeltydelser m.v., 50 pct. refusion 103 Almindelig, netto boligindskud, 50 pct. refusion 104 Almindelig, brutto kt.-/st hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion 106 Aktivering, netto uretm hjælp m.v., 65 pct. refusion 107 Aktivering, brutto uretm hjælp m.v., 65 pct. refusion 108 Almindelig, netto særlig støtte, 35 pct. refusion 109 Almindelig, brutto passive perioder, 35 pct. refusion 120 Almindelig, netto ejer-/andelsbolig, 35 pct. refusion 123 Godtgørelse pgf. 83, brutto, pct. refusion 124 Aktiverede, brutto uretmæssig hjælp m.v., 50 pct. refusion 10

13 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 125 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v., 65 pct. refusion 126 revalidering, brutto: Virksomhedspraktik, løntilskud, 65 pct. refusion 129 Merudgifter, bolig mv. netto, pct. refusion 132 Almindelig, brutto passive peroderi, 30 pct. refusion 133 Almindelig, netto ejer-/andelsbolig til incl., 50 pct. refusion 134 Aktiverede, brutto, virksomhedspraktik og ordinær erhvervsrettet uddanndelse vedr. LAB 32 nr. 1, og kap. 10, 11 og 12, 50 pct. refusion 136 Almindelig, netto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 139 Kapitel 10, hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion 140 Ledighedsydelse mv., brutto, pct. refusion 141 Ledighedsydelse m.v., brutto, pct. refusion 147 Ledighedsyd./særl. yd, brutto, 0 pct. refusion 151 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v, AKL 34, 30 pct. refusion 156 Almindelig, brutto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 162 Udlænding, brutto introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg, 50 pct. refusion 165 Udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde 33-39, 50 pct. refusion 166 Udlænding, netto boligtilskud , 50 pct. refusion 167 Almindelig, netto særlig støtte, 30 pct. refusion 168 Aktiverede, brutto vejledning og opkvalificering m.m. vedr. LAB 32 nr. 2, og kap. 10, 11 og 12, 30 pct. refusion 170 Revalidering, brutto, LAB nr. 1, 50 pct. refusion 173 Aktivering, netto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 174 Aktivering, brutto anden tilb.pl. 50 pct. refusion 177 Udlændinge, netto hjælp i særlige tilfælde pgf , 75 pct. refusion 179 Udlændinge, netto særlig støtte, 75 pct. refusion 190 Almindelig, netto nettoboligindskud, 50 pct. refusion 192 Ledighedsydelse mv., brutto, AKL 74, 30 pct. refusion 199 Ledighedsydelse, brutto, pct. refusion 250 Sociale krav For meget modtaget børnetilskud 201 For meget modtaget børnefamilieydelse 202 For meget modtaget underholdsbidrag 203 Kontanthjælp med erstatningsdom - gl. krav 211 Uddannelseslån Krav vedrørende ældre og handicappede 252 Udlån til motorkøretøj under 67 år 253 Udlån til motorkøretøj - over år 254 Udlån til motorkøretøj - ydet efter Andre tilgodehavender Aktiver

14 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 080 Andet Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 8 Aktiver Mellemregningskonto indtægt Mellemregningskonto udgift Mellemregning vedrørende udgifter i år Mellemregnings vedrørende indtægter i år Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 8 Aktiver Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktiver Pantebreve vedr. salg af grunde og ejendomme 200 Pantebreve vedr. udlån til institutioner og foreninger 21 Aktier og andelsbeviser m.v Aktiver APS HJEJLEN Indskud Regulering af andel af selskabets indre værdi KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING Indskud Regulering af andel af selskabets indre værdi AFT 2005 (TIDL. TARCO) Indskud Regulering af andel af selskabets indre værdi APS LAVEN VANDVÆRK Indskud OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S Indskud HMN NATURGAS I/S Indskud Regulering af andel af selskabets indre værdi RENO SYD I/S Indskud Regulering af andel af selskabets indre værdi FELTENGÅRD I/S Regulering af andel af selskabets indre værdi KARUP LUFTHAVN Indskud

15 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 500 Regulering af andel af selskabets indre værdi SILKEBORG FORSYNING A/S Indskud Regulering af andel af selskabets indre værdi EJENDOMSFONDEN MUSEUM JORN Indskud ANDELSSELSKABET SLAMFORBRÆNDING 400 Indskud Tilgodehavender hos grundejere Aktiver Kloakbidrag m.v Hvilende vejbidrag Eidervej - Sankelmarksvej Gunilshøj Udlån til beboerindskud Aktiver Forventede tab Pgf. 49, stk. 1-3 (sagstype ) 210 Boliglån, afdragsfri (påligning) 220 Boliglån, forfaldne (restance) 210 Pgf. 57 B og C (sagstype ) 210 Boliglån, afdragsfri (påligning) 220 Boliglån, forfaldne (restance) 230 Boligindskud pensionister Pgf. 52 (sagstupe 90 og 92) Boliglån, afdragsfri (påligning) 220 Boliglån, forfaldne (restance) 260 Boligindskud i forbindelse med ombygning af plejehjem 24 Indskud i landsbyggefonden m.v Aktiver Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 001 Nedskrivning af saldo på gr Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 25, Arendalsvej 4-102, 8600 Silkeborg 012 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 28, Hostrupsgade / Søgade, 8600 Silkeborg 013 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 29, Frejasvej, 8600 Silkeborg 014 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 30, Håndværkervej - 1.etape, 8600 Silkeborg 015 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 30, Håndværkervej, 2.etape, 8600 Silkeborg 13

16 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 016 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 31, Solbakkevej 20, 8600 Silkeborg 017 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 32, Solbakkevej 18B - 28D, 8600 Silkeborg 018 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 33, Borgergade , 8600 Silkeborg 019 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 34, Bindslev Plads 22, 8600 Silkeborg 020 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 35, Lyngbygade 4-6, 8600 Silkeborg 021 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 36, Højmarken, 8600 Silkeborg 022 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 37, Sanatorievej, 8600 Silkborg 023 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 38, Fredensgade 24, 8600 Silkeborg 024 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 39, Højmarken, 8600 Silkeborg 025 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 40, Narvikvej 17-67, 8600 Silkeborg 026 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 41, Narvikvej , 8600 Silkeborg 027 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 42, Narvikvej , 8600 Silkeborg 028 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 43, Narvikvej , 8600 Silkeborg 029 Arbejdernes Andels-Boligforening, Søholtkollegiet, 8600 Silkeborg 030 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. 44, Toldbodgade 5-9, 8600 Silkeborg 031 Arbejdernes Andels-Boligforening, Hjejlevej (30 ungdomsboliger) 032 Arbejdernes Andels-Boligforening, afd. xx, Lindeparken Arbejdernes Byggeforening, afd. 20, Arendalsvej , 8600 Silkeborg 112 Arbejdernes Byggeforening, afd. 21, Arendalsvej , 8600 Silkeborg 113 Arbejdernes Byggeforening, afd. 22, Tulipanvej 9-11, 8600 Silkeborg 114 Arbejdernes Byggeforening, afd. 23, Tulipanvej 14-96, 8600 Silkeborg 115 Arbejdernes Byggeforening, afd. 24, Borgergade / Rosengade, 8600 Silkeborg 116 Arbejdernes Byggeforening, afd. 25, Kejlstrupvej , 8600 Silkeborg 117 Arbejdernes Byggeforening, afd. 26, Borgergade 48-50, 8600 Silkeborg 118 Arbejdernes Byggeforening, afd. 28, Færgevej 3, 8600 Silkeborg 119 Arbejdernes Byggeforening, afd. 30, Sandvejen 50, 8600 Silkeborg 120 Arbejdernes Byggeforening, afd. 31, Vestergade, 1. etape, 8600 Silkeborg 121 Arbejdernes Byggeforening, afd. 31, Vestergade, 2. etape, 8600 Silkeborg 14

17 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 122 Arbejdernes Byggeforening, afd. 32, Borgergade 51, 8600 Silkeborg 123 Arbejdernes Byggeforening, afd. 33, Drewsensvej, 8600 Silkeborg 124 Arbejdernes Byggeforening, afd. 34, Vestergade 144A - 148B, 8600 Silkeborg 125 Arbejdernes Byggeforening, afd. 35, Bomholts Plads 13, 8600 Silkeborg 126 Arbejdernes Byggeforening, afd. 35, Bomholts Plads / Bomholts Gård, 8600 Silkeborg 127 Arbejdernes Byggeforening, afd. 36, Borgergade, 8600 Silkeborg 128 Arbejdernes Byggeforening, afd. 37, Guldbergsgade 3-5, 8600 Silkeborg 129 Arbejdernes Byggeforening, afd. 38, Borgergade 89-93, 8600 Silkeborg 130 Arbejdernes Byggeforening, afd. 39, Lysbrogade 52, 8600 Silkeborg 131 Arbejdernes Byggeforening, afd. 40, Bofællesskab Nylandsvej, 8600 Silkeborg 132 Arbejdernes Byggeforening, afd. 41, Lupinvej , 8600 Silkeborg 133 Arbejdernes Byggeforening, afd. 42, Gunilshøjvej, 8600 Silkeborg 134 Arbejdernes Byggeforening, afd. 43, Skægkær Banevej, 8600 Silkeborg 135 Arbejdernes Byggeforening, afd. 44, Padborgvej, 1. etape, 8600 Silkeborg 136 Arbejdernes Byggeforening, afd. 44, Padborgvej, 2. etape, 8600 Silkeborg 137 Arbejdernes Byggeforening, afd. 44, Padborgvej, 3. etape, 8600 Silkeborg 138 Arbejdernes Byggeforening, afd. 45, Brokbjergvej / Bredhøjvej, 8600 Silkeborg 139 Arbejdernes Byggeforening, afd. 46, Skægkær Banevej, 1. etape, 8600 Silkeborg 140 Arbejdernes Byggeforening, afd. 46, Skægkær Banevej, 2. etape, 8600 Silkeborg 141 Arbejdernes Byggeforening, afd. 47, Bofællesskab Narvikvej, 8600 Silkeborg 142 Arbejdernes Byggeforening, afd. 48, Arendalsvej , 8600 Silkeborg 143 Arbejdernes Byggeforening, afd. 53, Remstruplund, Sanatorievej, 8600 Silkeborg 145 Arbejdernes Byggeforening, afd. 56, Borgergade/Tulipanvej 8600 Silkeborg 146 Arbejdernes Byggeforening, afd. 57, Kirunavej, Gødvad, 8600 Silkeborg 147 Arbejdernes Byggeforening, afd. 58, Smedebakken, 8600 Silkeborg 148 Arbejdernes Byggeforening, afd. 59, Buskelundhøjen, 8600 Silkeborg 149 Arbejdernes Byggeforening, afd. 60, Ballevej, 8600 Silkeborg 150 Arbejdernes Byggeforening, afd. 61, Buskelundhøjen Silkeborg Boligselskab, afd , Kastanievej, Sorring 209 Silkeborg Boligselskab, afd , Thyrasvej, Voel 210 Silkeborg Boligselskab, afd , Fårvang Ældrecenter, Lærkevej, 8882 Fårvang 15

18 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 211 Silkeborg Boligselskab, afd , Ranunkelvej / Bellisvej, 8653 Them 212 Silkeborg Boligselskab, afd , Guldbergsgade, 8600 Silkeborg 213 Silkeborg Boligselskab, afd , Vestergade 89, 8600 Silkeborg 214 Silkeborg Boligselskab, afd , Svalevej, Gjessøtoften, Ranulkelvej, 8653 Them 215 Silkeborg Boligselskab, afd , Linåbakken 19-71, 8600 Silkeborg 216 Silkeborg Boligselskab, afd , Paradisdalen 1-45, 8600 Silkeborg 217 Silkeborg Boligselskab, afd , Klokbjerghøjen, Hasselvej, Spurvevej 8653, Them 218 Silkeborg Boligselskab, afd , Højgårdsvej 219 Silkeborg Boligselskab, afd , Sejs / Svejbæk, 1. etape, 8600 Silkeborg 221 Silkeborg Boligselskab, afd , Skærbækvej, 8600 Silkeborg 222 Silkeborg Boligselskab, afd , Gunilshøj, 8600 Silkeborg 223 Silkeborg Boligselskab, afd , Silkeborgvej 29, 8653 Them 224 Silkeborg Boligselskab, afd , Fussingbjerg 43-69, 8883 Gjern 225 Silkeborg Boligselskab, afd , Gormsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg 226 Silkeborg Boligselskab, afd , Skærbækvej, 8600 Silkeborg 227 Silkeborg Boligselskab, afd , Skærbækvej, 8600 Silkeborg 228 Silkeborg Boligselskab, afd , Vestergade 79, 8600 Silkeborg 229 Silkeborg Boligselskab, afd , Museumsvej 1, 8653 Them 230 Silkeborg Boligselskab, afd , Georg Krügervej , 8600 Silkeborg 231 Silkeborg Boligselskab, afd , Ydumsvej, 8600 Silkeborg 232 Silkeborg Boligselskab, afd , Linåbuen, 8600 Silkeborg 233 Silkeborg Boligselskab, afd , Søvej, Bryrup, 8653 Them 234 Silkeborg Boligselskab, afd , Virklund, 8600 Silkeborg 235 Silkeborg Boligselskab, afd , Sejs, 8600 Silkeborg 236 Silkeborg Boligselskab, afd , Virklund, 8600 Silkeborg 237 Silkeborg Boligselskab, afd , Søndergade 4, 8883 Gjern 238 Silkeborg Boligselskab, afd , Fårvang Ældrecenter, Lærkevej / Markedsgade, 8882 Fårvang 239 Silkeborg Boligselskab, afd , Lærkevej 35, 8882 Fårvang 240 Silkeborg Boligselskab, afd , Skærbækvej 9, 8600 Silkeborg 241 Silkeborg Boligselskab, afd , Skellerup Nygårde, 8600 Silkeborg 242 Silkeborg Boligselskab, afd , Virklund, 8600 Silkeborg 243 Silkeborg Boligselskab, afd , Lærkevej 32-60, 8882 Fårvang 245 Silkeborg Boligselskab, afd , Egelyvej, Bryrup, 8653 Them 246 Silkeborg Boligselskab, afd , Karolinelundcentret, Karolinelundsvej/Skovvejen, 8883 Gjern 247 Silkeborg Boligselskab, afd , Funder, 8600 Silkeborg 248 Silkeborg Boligselskab, afd , Haraldsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg 249 Silkeborg Boligselskab, afd , Solbærmarken 9-23,

19 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo Sorring 250 Silkeborg Boligselskab, afd , Kragelund, 8600 Silkeborg 251 Silkeborg Boligselskab, afd , Skolegade / Grønnegade, 8600 Silkeborg 252 Silkeborg Boligselskab, afd , Skolegade 58, 8600 Silkeborg 253 Silkeborg Boligselskab, afd , Rødegård Plejehjem, 8600 Silkeborg 254 Silkeborg Boligselskab, afd , Bofællesskab Amerikavej 37-47, 8883 Gjern 255 Silkeborg Boligselskab, afd , Georg Krügersvej, 1. etape, 8600 Silkeborg 256 Silkeborg Boligselskab, afd , Georg Krügersvej, 2. etape, 8600 Silkeborg 257 Silkeborg Boligselskab, afd , Grønnegade 4-8, 8600 Silkeborg 258 Silkeborg Boligselskab, afd , Dallerup Kirkevej, 8641 Sorring 259 Silkeborg Boligselskab, afd : Nørrekrogen, Grauballe 8600 Silkeborg 266 Silkeborg Boligselskab, afd , Gormsvej 15, Voel, 8600 Silkeborg 267 Silkeborg Boligselskab, afd , Gormsvej 3-7, Voel, 8600 Silkeborg 311 Midtjysk Boligselskab, afd , Funder Bakke 2B, 8600 Silkeborg 312 Midtjysk Boligselskab, afd , Hostrupsgade 26B - D, 8600 Silkeborg 313 Midtjysk Boligselskab, afd , Søndergade 38 / Chr. 8. Vej 9, 8600 Silkeborg 314 Midtjysk Boligselskab, afd Funder, Drejegårdsvej, 1. etape, 8600 Silkeborg 315 Midtjysk Boligselskab, afd Funder, Drejegårdsvej, 2. etape 316 Midtjysk Boligselskab, afd Kragelund, Kragelund Tværvej, 1. etape, 8600 Silkeborg 317 Midtjysk Boligselskab, afd Kragelund, Kragelund Tværvej, 2. etape 8600 Silkeborg 318 Midtjysk Boligselskab, afd Linå, Linåbakken, 1. etape 8600 Silkeborg 319 Midtjysk Boligselskab, afd Linå, Linåbakken, 2. etape 8600 Silkeborg 320 Midtjysk Boligselskab, afd , Projekt 9, 8600 Silkeborg 321 Midtjysk Boligselskab, afd Resenbro, Dybdalsvej, 8600 Silkeborg 322 Midtjysk Boligselskab, Sejling / Lemming, Sejlingvej / Lemming Brovej, 8600 Silkeborg 323 Midtjysk Boligselskab, afd Serup, Serup Præstemark, 8600 Silkeborg 324 Midtjysk Boligselskab, afd Silkeborg, Frederiksberggade 3, 8600 Silkeborg 325 Midtjysk Boligselskab, afd Silkeborg, Nygade 8, 8600 Silkeborg 326 Midtjysk Boligselskab, afd Silkeborg, Lyngbygade 68-72, 8600 Silkeborg 327 Midtjysk Boligselskab, afd Silkeborg, Nygade / Markedsgade, 8600 Silkeborg 328 Midtjysk Boligselskab, afd Silkeborg, Møllegade 7A - C, 8600 Silkeborg 329 Midtjysk Boligselskab, afd Silkeborg, Drewsensvej 20,

20 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo Silkeborg 330 Midtjysk Boligselskab, afd Silkeborg, Vestergade 67, 8600 Silkeborg 331 Midtjysk Boligselskab, afd Silkeborg, Møllegade 11-15, 8600 Silkeborg 332 Midtjysk Boligselskab, afd Silkeborg, Ved Skrænten, 8600 Silkeborg 333 Midtjysk Boligselskab, afd Sinding, Sinding Kirkevej, 8600 Silkeborg 334 Midtjysk Boligselskab, Søholt, Ansvej, 8600 Silkeborg 411 Boligselskabet Nedergaard, Horsensvej 3A - D, Salten, 8653 Them 461 Boligselskabet Sct. Jørgen, Ans Søpark 40-44, 8643 Ans 463 Boligselskabet Sct. Jørgen, Nørregade, Kjellerup, 3. etape 464 Boligselskabet Sct. Jørgen, Nørregade, Kjellerup, 1. etape 465 Boligselskabet Sct. Jørgen, Nørregade, Kjellerup, 2. etape 466 Boligselskabet Sct. Jørgen, Nørregade 13, Kjellerup 467 Boligselskabet Sct. Jørgen, Vestergade 23A, Kjellerup 511 Boligselskabet Viborg Amt, Mads Dossvej / Bindstouwvej, 8620 Kjellerup 512 Boligselskabet Viborg Amt, Smedebakken, Thorning, 8620 Kjellerup 513 Boligselskabet Viborg Amt, Skrænten 3-13, Thorning, 8620 Kjellerup 514 Boligselskabet Viborg Amt, Skrænten, 2.etape, Thorning, 8620 Kjellerup 515 Boligselskabet Viborg Amt, Skrænten, 3.etape, Thorning, 8620 Kjellerup 516 Boligselskabet Viborg Amt, Sjørslev 517 Boligselskabet Viborg Amt, Flaming Mosevej, Sjørslev 561 Kjellerup Andelsboligforening, afd. 8, Dommerparken, 8620 Kjellerup 562 Kjellerup Andelsboligforening, afd. 9, Fyrreparken, 8620 Kjellerup 563 Kjellerup Andelsboligforening, afd. 10, Egernvej, 8643 Ans 564 Kjellerup Andelsboligforening, afd. 11, Broparken, 8620 Kjellerup 611 Kjellerup Boligforening, afd , Grønningen 21, 8620 Kjellerup 612 Kjellerup Boligforening, afd , Krabbesgade, 8620 Kjellerup 613 Kjellerup Boligforening, afd , Klosterhaven, 8620 Kjellerup 614 Kjellerup Boligforening, afd , Møllevej, Thorning, 8620 Kjellerup 615 Kjellerup Boligforening, afd , Byparken, 8643 Ans 616 Kjellerup Boligforening, afd , Humlehaven, 1. etape, 8620 Kjellerup 617 Kjellerup Boligforening, afd , Humlehaven, 2. etape, 8620 Kjellerup 618 Kjellerup Boligforening, afd , David Christensensvej, 8620 Kjellerup 619 Kjellerup Boligforening, afd , Søndergade, 8620 Kjellerup 620 Kjellerup Boligforening, afd , Fuglemosevej, 8620 Kjellerup 621 Kjellerup Boligforening, afd , Vinderslevholmvej 16, 8620 Kjellerup 622 Kjellerup Boligforening, afd

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Forbrug 2008 pr

Forbrug 2008 pr pr 3 Direktør for Social og Arbejdsmarked 09 Balance 25 Tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender 912100 Refusion, Socialministeriet 912 100 00-05 695.091,00-13.157.227,00-12.462.136,00 ok

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Navn EAN-Lokationsnr. Afdeling/inst. Adresse Postnr. Bemærkning:

Navn EAN-Lokationsnr. Afdeling/inst. Adresse Postnr. Bemærkning: 5798005633082 Brand- og Redning - Administrationen Bredhøjvej 10 8600 Silkeborg Brand- og Redning 5798005633105 Brand- og Redning - Drift Bredhøjvej 10 8600 Silkeborg Brand- og Redning 5798005633099 Brand-

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Navn Afdeling/inst. EAN-Lokationsnr.

Navn Afdeling/inst. EAN-Lokationsnr. EAN-Lokationsnr. Navn Afdeling/inst. Adresse 5798005633082 Brand- og Redning - Administrationen Bredhøjvej 10 5798005633105 Brand- og Redning - Drift Bredhøjvej 10 5798005633099 Brand- og Redning - Forebyggelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Opdateret 13-4-2015 Navn EAN-Lokationsnr. Afdeling/inst. Adresse Postnr. By Bemærkning:

Opdateret 13-4-2015 Navn EAN-Lokationsnr. Afdeling/inst. Adresse Postnr. By Bemærkning: Opdateret 13-4-2015 Navn EAN-Lokationsnr. Afdeling/inst. Adresse Postnr. By Bemærkning: 5798005633082 Brand- og Redning - Administrationen Bredhøjvej 10 8600 Silkeborg Brand- og Redning 5798005633105 Brand-

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

C. Renter i alt

C. Renter i alt HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43 Afdeling 9 Grindstedvej 1-43 Regnskab for året 1. januar 2013-31. december 2013 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2015

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Heraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet

Heraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet Konklusionsnotat: Kultur- sudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Kultur- sforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00800 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 31-05-2012 Budgetlægning 2013 Reg.kontonr.niveau 1 4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 03 Undervisning og kultur U 901.905 895.354

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 14 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 14 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 14 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01400 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger Resultatopgørelsen Note Indtægter Huslejeindtægter 110.582.699 102.686 Øvrige indtægter 1 6.388.804 3.710 116.971.503 106.396 Omkostninger Driftsomkostninger 2-22.776.885-20.090 Skatter og afgifter -15.604.932-14.092

Læs mere

1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Forskydninger i likvide aktiver -4.000-5.000-12.000-21.000 Forskydninger i kortfristede

1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Forskydninger i likvide aktiver -4.000-5.000-12.000-21.000 Forskydninger i kortfristede 1.000 kr. B udget B udget overs lag lø bende priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 234.43 9 3 9.8 17 32. 822 23.82 6 Indtæ gt 57.28 5 5 7.2 85 57. 285 57.28 5 Refusion 235.99 1 4 2.3 97 42. 431 42.46 5 Nett

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 27 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 27 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 27 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 02701 og 02702 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere