INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Hovedoversigt 1 Balance 3 Balance (detaljeret) 6 Bevillingsoversigt 39

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Hovedoversigt 1 Balance 3 Balance (detaljeret) 6 Bevillingsoversigt 39"

Transkript

1 Regnskab

2 Side Hovedoversigt 1 Balance 3 Balance (detaljeret) 6 Bevillingsoversigt 39 (incl. anlæg): INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalget: Renter Finansforskydninger Lån Tilskud og udligning Skatter Ældreboliger Kommunale ejendomme Brand og Redning Centralfunktioner Fælles formål Tværgående aktiviteter 193 Vej- og Trafikudvalget: Kollektiv Trafik Veje Entreprenøropgaver 207 Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur og Fritid 210 Børne- og Ungeudvalget: Skoler Børn og Familie Handicap - børn Handicap - børneinstitutioner Familiesektionen - institutioner 318 Socialudvalget: Social service Handicap Handicap - sociale overførsler Handicap - vokseninstitutioner Social service - institutioner 384 Arbejdsmarkedsudvalget: Arbejdsmarked service Arbejdsmarked overførsler Sociale overførsler Arbejdsmarked institutioner 417 Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhedsområdet Ældreområdet Fritvalgsområdet 447 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Natur og Miljø Planlægning og Byggemodning Affaldshåndtering 463 Tværgående artsoversigt 465 Garantifortegnelse 467 Anlæg 473 Udstykningsregnskaber 474 Fortegnelse over køb i regnskabsår 475 Fortegnelse over salg i regnskabsår 476 Fortegnelse over afsluttede anlægsarbejder ultimo regnskabsår 478 Fortegnelse over igangværende anlægsarbejder 484 Personaleoversigt 490

3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter (udgiftsbaserede regnskab). Oversigten, som er specificeret på hovedkonti er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 1

4 Hovedoversigt til regnskab Hele kr. Regnskab Budget Tillægsbevillinger Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion.... A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v B. Anlægsvirksomhed i alt C. 07 Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse af likvide aktiver (8.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A + B + C + D + E i alt F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver (8.22) Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance

5 3 BALANCE

6 BALANCE Primosaldo Ultimosaldo AKTIVER: 22 Likvide aktiver. * Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Kommunekreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender hos staten... * Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.. * Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvej. inst. med overenskomst Langfristede tilgodehavender.. * Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.... * Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre * Staten Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.. * Legater Deposita Parkeringsfond Materielle anlægsaktiver * Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver * Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg.. * Grunde og bygninger bestemt til videresalg Balance... *

7 BALANCE Primosaldo Ultimosaldo PASSIVER: 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v... * Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre.. * Kommuner og regioner m.v Staten Kortfristet gæld til pengeinstitutter * Kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten * Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt * Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Langfristet gæld. * Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtelser * Hensatte forpligtelser Egenkapital.... * Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto Balance.. *

8 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 09 Balance 22 Likvide aktiver Kontante beholdninger Aktiver Kassebeholdning - Safe Pay Kassebeholdning - Nødkasse, Borgerservice 205 Kassebeholdning - Bostedet Nørreskov 207 Kassebeholdning - Godrum Kassebeholdning - Solbo Kassebeholdning - Silkeborg Krisecenter 211 Kassebeholdning - Voksenskolen Lysbro 212 Kassebeholdning - Knaps Minde Kassebeholdning - Klosterhaven Kassebeholdning - Vesterbo Kassebeholdning - Dag og Botilbud i Kjellerup og Hinge 220 Kassebeholdning - Kernen Kassebeholdning Aktivitetstilbuddet Ved Søerne 223 Kassebeholdning - Birkeparken Forskudsbeløb Indskud i pengeinstitutter m.v Aktiver Danske Bank, OBS fejlkonto KUB, Danske Bank, OBS konto, Danske Bank, OBS udbetalingskonto Jyske Bank, løbende konto, Jyske Bank, , Godrum 209 Jyske Bank, , Hjemmevejledning og Bofællesskaber, Søndergade 1B, 2. th., 8600 Silkeborg 210 Jyske Bank, diverse kasser, Jyske Bank, , Botilbuddet Arendalsvej Jyske Bank, , Kjellerup Boenheden Klosterhaven 214 Jyske Bank, , Solbo 215 Jyske Bank, , Knaps Minde 218 Jyske Bank, , Voksenskolen Lysbro 220 Jyske Bank, , Aktivitetshuset Kernen 224 Jyske Bank, ,

9 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo Parkomater 226 Jyske Bank, , Bibliotekets hovedkonto 227 Jyske Bank, , Fårvang Skole mad 228 Jyske Bank, , Rosengårdscentret og Alhuset 229 Jyske Bank, , Silkeborg Ungdomsskole 231 Jyske Bank, , Kjellerup Skole 232 Jyske Bank, , Ans Skole 233 Jyske Bank, , Vesterbo 234 Jyske Bank, , Projekt Smil(E) 235 Jyske Bank, , Nordvestbadet 236 Jyske Bank, , Badeanstalten 238 Jyske Bank, , MBH Cafe 501 Them kommune Nordea, (lb konto) 502 Gjern kommune Sparekassen Østjylland (lb konto) Kjellerup kommune Nordea, Nordea, (ældreboliger administreret af Sct. Jørgen) 504 Silkeborg kommune Jyske Bank, (formuepleje) 040 Nordea, (skatter m.v.) 070 Danske Bank, (giro) 08 Realkreditobligationer Aktiver Statsobligationer m.v Aktiver Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Aktiver Sociale udgifter Integrationsområdet Boliglån Særligt dyre enkeltsager Det Lokale Beskæftigelsesråd Andre tilgodehavender Aktiver Afregning af merværdiafgift (moms) med SKAT 220 Afregning af købsmoms med

10 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo Indenrigsministeriet 290 Øvrige tilgodehavender hos staten 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Aktiver RESTANCER UNIK MEDIEKONTI Kasseindbetalinger RIM-afregning NETS-indbetalinger FIK-indbetalinger TP-indbetalinger Modersystemsindbetalinger Modregningsadministration AFSTEMNINGSKONTI Debitoraftaler Diverse arter Underholdsbidrag RESTANCER Diverse arter Gebyrer Retsafgift Underholdsbidrag Forbrugsafgifter Børnepasning Skolefritidsordning Ejendomsskat Boligstøtte Boligsikring Boligsikring + lån Efterregulering af boligsikring 064 Efterregulering af boligydelse 240 Bistandsmodulet - debitor Kapitel 10, netto hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion 102 Almindelig, netto enkeltydelser m.v., 50 pct. refusion 103 Almindelig, netto boligindskud, 50 pct. refusion 104 Almindelig, brutto kt.-/st hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion 106 Aktivering, netto uretm hjælp m.v., 65 pct. refusion 107 Aktivering, brutto uretm hjælp m.v., 65 pct. refusion 108 Almindelig, netto særlig støtte, 35 pct. refusion 109 Almindelig, brutto passive perioder, 35 pct. refusion 120 Almindelig, netto ejer-/andelsbolig, 35 pct. refusion 123 Godtgørelse pgf. 83, brutto, pct. refusion 124 Aktiverede, brutto uretmæssig hjælp m.v., 50 pct. refusion 125 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v., 65 pct. refusion 126 revalidering, brutto: Virksomhedspraktik, løntilskud, 65 pct. refusion 129 Merudgifter, bolig mv. netto, pct. refusion 8

11 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 132 Almindelig, brutto passive peroderi, 30 pct. refusion 133 Almindelig, netto ejer-/andelsbolig til incl., 50 pct. refusion 134 Aktiverede, brutto, virksomhedspraktik og ordinær erhvervsrettet uddanndelse vedr. LAB 32 nr. 1, og kap. 10, 11 og 12, 50 pct. refusion 136 Almindelig, netto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 139 Kapitel 10, hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion 140 Ledighedsydelse mv., brutto, pct. refusion 141 Ledighedsydelse m.v., brutto, pct. refusion 147 Ledighedsyd./særl. yd, brutto, 0 pct. refusion 151 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v, AKL 34, 30 pct. refusion 156 Almindelig, brutto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 162 Udlænding, brutto introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg, 50 pct. refusion 165 Udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde 33-39, 50 pct. refusion 166 Udlænding, netto boligtilskud , 50 pct. refusion 167 Almindelig, netto særlig støtte, 30 pct. refusion 168 Aktiverede, brutto vejledning og opkvalificering m.m. vedr. LAB 32 nr. 2, og kap. 10, 11 og 12, 30 pct. refusion 170 Revalidering, brutto, LAB nr. 1, 50 pct. refusion 173 Aktivering, netto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 174 Aktivering, brutto anden tilb.pl. 50 pct. refusion 177 Udlændinge, netto hjælp i særlige tilfælde pgf , 75 pct. refusion 179 Udlændinge, netto særlig støtte, 75 pct. refusion 190 Almindelig, netto nettoboligindskud, 50 pct. refusion 192 Ledighedsydelse mv., brutto, AKL 74, 30 pct. refusion 199 Ledighedsydelse, brutto, pct. refusion 250 Sociale krav For meget modtaget børnetilskud 201 For meget modtaget børnefamilieydelse 202 For meget modtaget underholdsbidrag 203 Kontanthjælp med erstatningsdom - gl. krav 204 Gl. kontanthjælp Husleje for ungdomsboliger Betaling for efterskole For meget modtaget sygedagpenge 208 For meget modtaget pension Regulering af børnepasning Regulering af SFO Flexydelsesbidrag Betaling ifølge fremsendt pensionsmeddelelse 214 Private daginstitutioner Krav vedrørende ældre og handicappede 250 Gl. krav fra boligstøtte Udlån til motorkøretøj under 67 år 253 Udlån til motorkøretøj - over år 254 Udlån til motorkøretøj - ydet

12 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo efter Krav vedrørende fritid og kultur 301 Husleje - Kulturspinderiet Betaling for musikskole - gl krav 303 Musikskole Krav vedr. skoler Kjellerup Skole Madordning Nordre Skole Madordning Ulvedalskolen Snitflader Miljøgebyr Betaling for bådeplads Lossepladsregninger Parkeringsafgift Mellemkommunal refusion Indsatsplaner Gebyr for haller og sale Materialer og aktiviteter for klubber 409 Krav fra Sundhed og Omsorg (art ) 410 Krav fra Handicap (art ) 411 Madservice Mellemkommunal refusion Handicap 420 Mellemkommunal refusion Psykiatri 421 Mellemkommunal refusion Børn og familie 422 Mellemkommunal refusion Skole 290 Regninger Regningskrav 1 (uden gebyr) Regningskrav 2 (med gebyr) Regningskrav 3 fortrinsret (med udlægsret) 503 Krav fra biblioteket Bøder vedrørende for sent afleveret materiale til biblioteket 505 Terminsydelser for pantebreve Husleje, depositum og forpagtningsafgifter 295 Regninger sammenlægning Regningskrav sammenlægning (uden gebyr) 801 Regningskrav sammenlægning (med gebyr) 802 Regningskrav sammenlægning fortrinsret (med udlægsret) 803 Gl. regninger Gjern social PÅLIGNINGER (MELLEMREGNING) Bistandsmodulet - debitor Kapitel 10, netto hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion 102 Almindelig, netto enkeltydelser m.v., 50 pct. refusion 103 Almindelig, netto boligindskud, 50 pct. refusion 104 Almindelig, brutto kt.-/st hj. visit. fleksjob, 0 pct. refusion 106 Aktivering, netto uretm hjælp m.v., 65 pct. refusion 107 Aktivering, brutto uretm hjælp m.v., 65 pct. refusion 108 Almindelig, netto særlig støtte, 35 pct. refusion 109 Almindelig, brutto passive perioder, 35 pct. refusion 120 Almindelig, netto ejer-/andelsbolig, 35 pct. refusion 123 Godtgørelse pgf. 83, brutto, pct. refusion 124 Aktiverede, brutto uretmæssig hjælp m.v., 50 pct. refusion 10

13 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 125 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v., 65 pct. refusion 126 revalidering, brutto: Virksomhedspraktik, løntilskud, 65 pct. refusion 129 Merudgifter, bolig mv. netto, pct. refusion 132 Almindelig, brutto passive peroderi, 30 pct. refusion 133 Almindelig, netto ejer-/andelsbolig til incl., 50 pct. refusion 134 Aktiverede, brutto, virksomhedspraktik og ordinær erhvervsrettet uddanndelse vedr. LAB 32 nr. 1, og kap. 10, 11 og 12, 50 pct. refusion 136 Almindelig, netto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 139 Kapitel 10, hjælp i særlige tilfælde, 0 pct. refusion 140 Ledighedsydelse mv., brutto, pct. refusion 141 Ledighedsydelse m.v., brutto, pct. refusion 147 Ledighedsyd./særl. yd, brutto, 0 pct. refusion 151 Aktiverede, netto uretmæssig hjælp m.v, AKL 34, 30 pct. refusion 156 Almindelig, brutto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 162 Udlænding, brutto introduktionsydelse og beskæftigelsestillæg, 50 pct. refusion 165 Udlænding, netto hjælp i særlige tilfælde 33-39, 50 pct. refusion 166 Udlænding, netto boligtilskud , 50 pct. refusion 167 Almindelig, netto særlig støtte, 30 pct. refusion 168 Aktiverede, brutto vejledning og opkvalificering m.m. vedr. LAB 32 nr. 2, og kap. 10, 11 og 12, 30 pct. refusion 170 Revalidering, brutto, LAB nr. 1, 50 pct. refusion 173 Aktivering, netto anden tilb.pl. hjælp, 50 pct. refusion 174 Aktivering, brutto anden tilb.pl. 50 pct. refusion 177 Udlændinge, netto hjælp i særlige tilfælde pgf , 75 pct. refusion 179 Udlændinge, netto særlig støtte, 75 pct. refusion 190 Almindelig, netto nettoboligindskud, 50 pct. refusion 192 Ledighedsydelse mv., brutto, AKL 74, 30 pct. refusion 199 Ledighedsydelse, brutto, pct. refusion 250 Sociale krav For meget modtaget børnetilskud 201 For meget modtaget børnefamilieydelse 202 For meget modtaget underholdsbidrag 203 Kontanthjælp med erstatningsdom - gl. krav 211 Uddannelseslån Krav vedrørende ældre og handicappede 252 Udlån til motorkøretøj under 67 år 253 Udlån til motorkøretøj - over år 254 Udlån til motorkøretøj - ydet efter Andre tilgodehavender Aktiver

14 BALANCE (detaljeret) Struktur og tekst Kontonummer Primo Forbrug Ultimo 080 Andet Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 8 Aktiver Mellemregningskonto indtægt Mellemregningskonto udgift Mellemregning vedrørende udgifter i år Mellemregnings vedrørende indtægter i år Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 8 Aktiver Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktiver Pantebreve vedr. salg af grunde og ejendomme 200 Pantebreve vedr. udlån til institutioner og foreninger 21 Aktier og andelsbeviser m.v Aktiver APS HJEJLEN Indskud Regulering af andel af selskabets indre værdi KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING Indskud Regulering af andel af selskabets indre værdi AFT 2005 (TIDL. TARCO) Indskud Regulering af andel af selskabets indre værdi APS LAVEN VANDVÆRK Indskud OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S Indskud HMN NATURGAS I/S Indskud Regulering af andel af selskabets indre værdi RENO SYD I/S Indskud Regulering af andel af selskabets indre værdi FELTENGÅRD I/S Regulering af andel af selskabets indre værdi KARUP LUFTHAVN Indskud

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154

Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012 107. Priser ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk hjælp 154 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 92 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 2011 til 2012

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Regnskab 2011 Hæfte 2: Totaloversigt og specifikationer

Regnskab 2011 Hæfte 2: Totaloversigt og specifikationer 2011 Regnskab 2011 Hæfte 2: Totaloversigt og specifikationer Regnskab 2011 Hæfte 2 Taloversigter og specifikationer Indholdsfortegnelse Side Forudsætninger for regnskab 2011 Aftale om kommunernes økonomi

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 69.990

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

Budgetforslag 2012. Budgetoverslag 2013-2014-2015. - i overblik

Budgetforslag 2012. Budgetoverslag 2013-2014-2015. - i overblik Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013-2014-2015 - i overblik Indledning Hermed foreligger Budgetforslag 2012 og budgetoverslag 2013-2015 for Silkeborg Kommune. Budgetforslaget består af to dele: En kort

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere