Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Kultur- og Trivselsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø Daniel Nørhave (DN) O Torben Lollike (TLO) B Gunnar Christiansen (GC) A Kim Bonde (KB) A Per Roos (PR) V Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Fællesmøde med Frivilligrådet Opfølgning på tidligere behandlede sager Orientering om 18 redegørelsen - det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger Indsatsområder og prioriteringer for 18 midler til frivilligt socialt arbejde Evaluering af puljen til intern markedsføring Køb af markedsføring til jubilæumsbog Ringsted IF-boksning søger om midler fra puljen til intern markedsføring Orientering fra formand og forvaltning Januar Åben sag Sagsid: 10/639 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt

4 2. Fællesmøde med Frivilligrådet Åben sag Sagsid: 13/27 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning.Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Der afholdes hvert år et fællesmøde med Kultur- og Trivselsudvalget og Frivilligrådet X Beskrivelse af sagen På fællesmødet vil Frivilligrådet gerne drøfte følgende punkter: 1. Status for året der gik 2. Finansiering af Frivillig Fredag 3. Finanisiering af de frivillige forenigners deltagelse i foreningslederaftenen 4. Indsatsområder og prioritering af 18 midlerne Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Konst. Social- og Sundhedsdirektør indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Frivilligråd den Punkterne blev drøftet se punkt 4. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Drøftet

5 3. Opfølgning på tidligere behandlede sager Åben sag Sagsid: 08/20167 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Sagsoversigt ultimo 2012 (1413/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Udvalget præsenteres for en oversigt over status af de behandlede udvalgssager. Udvalget blev senest præsenteret for en status på udvalgets møde d. 17. september I sagen vises sager fra 2010, idet ikke alle sager fra dette år er afsluttede. X Beskrivelse af sagen Kultur- og Trivselsudvalget har besluttet at indføre halvårlige oversigter over sagsstatus. Vedlagt er oversigt over Opfølgning på Kultur- og Trivselsudvalgets beslutninger (bilag), der følger den besluttede struktur for oversigt og sagsstatus. Høring Ingen Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser Vurdering Ingen Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager oversigten til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Til efterretning Ej til stede: Kim Bonde

6 4. Orientering om 18 redegørelsen - det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger 2011 Åben sag Sagsid: 11/440 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011.pdf (200372/12) 2 Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i Følgebrev_ Standard til kommuner og organisationer_kontorunderskrift.doc (200369/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Hvert år udarbejder Social- og Integrationsministeriet en redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde. Indeværende sag giver en kort orientering af redegørelsen for x Beskrivelse af sagen Staten tildeler hvert år kommunerne et tilskud til det frivillige sociale arbejde som bloktilskud. I henhold til servicelovens 18 skal kommunalbestyrelsen hvert år afsætte et beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Kommunerne udbetalte i 2011 i gennemsnit 96,4 % af det bloktilskud de modtog af staten. Lidt over halvdelen (56 %) af kommunerne udbetalte i alt 62,7 mil. kr. til frivillige aktiviteter udover den økonomiske støtte, de ydede efter servicelovens 18. I gennemsnit svarer det til 1,1 mil. kr. i de kommuner, der udbetalte denne form for støtte. Til gengæld er der en tendens til, at de kommuner der yder en forholdsvis mindre del af statstilskuddet efter 18, er kommuner, der i lidt højere grad tildeler støtte efter anden lovgivning. Næsten ni ud af ti kommuner yder andre former for støtte i form af konsulentbistand, udlån af lokaler, annoncering og lignende. Ca. 40 % af de foreninger som har modtaget støtte har søgt om midler til aktiviteter for ældre. Der er en klar tendens til at de foreninger, som får bevilliget støtte til de frivillige arbejde er foreninger, som tidligere har fået støtte (84 %). I Ringsted er det anslået, at der bruges ca. 1. mil. kr. udover 18 midlerne til at støtte indsatser eller aktiviteter, hvor frivilligt socialt arbejde indgår som en del af aktiviteterne. Her tænkes på for eksempel på mentorordningen i Ungeenheden, boligsociale projekter i Ringsted Syd, Kærehave Skov, drift af Hyldegården med mere. Høring Frivilligrådet

7 Økonomi Ingen bevillingsmæssig konsekvens. Vurdering Det vurderes, at Ringsted Kommune fint opfylder sin forpligtigelse med støtte til det frivillige sociale arbejde. Konst. Social- og Sundhedsdirektør indstiller at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Frivilligråd den Taget til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Orienteringen taget til efterretning.

8 5. Indsatsområder og prioriteringer for 18 midler til frivilligt socialt arbejde Åben sag Sagsid: 13/27 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I indeværende sag skal der tages beslutning om indsatsområder og prioritering for 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde, der skal være gældende for 2013 og Beskrivelse af sagen Der har den 28. september 2012 været afholdt Frivillig Fredag i Ringsted for første gang. Alle frivillige foreninger havde mulighed for at deltage. Erfaringerne var gode, og hvis der er interesse blandt foreningerne, vil der fortsat blive arrangeret Frivillig Fredag. Frivilligrådet anbefaler, at der fremover årligt kan afsættes kr af 18 midlerne til afvikling af Frivillig Fredag. De frivillige sociale foreninger har været meget tilfredse med at deltage i foreningslederaftenen i 2011 og Det var ekstraordinært finansieret af folkeoplysningsmidlerne. Frivilligrådet mener det er givtigt, at de frivillige sociale foreninger fortsat bliver inviteret til at deltage i denne aften. Frivilligrådet anbefaler derfor, at der årligt afsættes kr af 18 midlerne til dette. Frivilligrådet har jævnfør frivilligpolitikken blandt andet til opgave at udpege og indstille indsatsområder for 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde til Kultur- og Trivselsudvalget. Den 16. januar 2012 blev nedenstående indsatsområder for året godkendt: 1. Misbrugsområdet ved Cafe Dagmar 2. Integrationsområdet 3. Træning og sundhedsfremme på kommunens plejecentre 4. Ældre handicappede og særligt udsatte grupper 5. Aktiviteter i lokalområdet 6. Foreninger udenfor Ringsted Kommune, såfremt deres aktiviteter kommer kommunens borgere til gode Frivilligrådet har på mødet d. 14. november 2012 anbefalet at indsatsen fokuseres mere. Dette forslås gjort ved at prioritere de enkelte fokusområder a), b), c) og d) på skift. På denne måde bliver det muligt at tildele større portioner af midlerne til ansøgerne inden for et fokusområde. Frivilligrådet anbefaler følgende indsatsområder: x

9 1. Misbrugsområdet ved Cafe Dagmar 2. Integrationsområdet 3. Fokusområder, der prioriteres på skift: a. Særligt udsatte grupper b. Ældre/ensomme c. Handicappede d. Patientforeninger Foreninger udenfor Ringsted Kommune kan fortsat søge, hvis aktiviteten falder inden for de fire fokusområder og kommer Ringsted borgere til gode. Ansøgninger inden for eksempel fokusområdet a) særligt udsatte grupper prioriteres højest og får forholdsmæssig mere støtte end de andre områder b), c) og d) ved årets første uddeling og b) Ældre Ensomme er fokusområde ved årets anden uddeling og så videre. Forvaltningen forslår, at indsatsområderne er gældende både for 2013 og 2014 således, at alle fokusområder når at blive prioriteret højst, hvilket vil ske over en toårig periode, idet der er fire fokusområder og to ansøgningsrunder om året. Økonomi: Der er ca kr. til fordeling til projekter inden for indsatområderne hvert år. Cafe Dagmar modtager fast kr., og der er afsat kr. til Integrationsområdet. Der er således kr. til fordeling inden for fokusområderne. Høring Til orientering i Frivilligrådet, Handicaprådet, Ælderådet og Folkeoplysningsrådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssig konsekvens. Vurdering Forvaltningen vurderer at det vil være til gavn for hele det brede frivillige foreningsliv, at der bliver mulighed for at afvikle Frivillig Fredag. Ligeledes er det rimeligt, at de frivillige sociale foreninger også har mulighed for at modtage en anerkendelse for deres indsats og møde andre frivillige ved foreningslederaftenen. Forvaltningen vurderer, at de forslåede indsatsområder og prioritering af fokusområderne vil kunne give et betydeligt løft for foreninger indenfor fokusområderne. Ligeledes vil større projekter, som ofte har vanskeligt ved at opnå fuld finansiering få bedre mulighed for kunne gennemføres. Konsekvensen af de forslåede indsatsområder er, at der ikke nødvendigvis kan gives støtte til ansøgere inden for de øvrige fokusområder ved den pågældende uddeling. Dette vil især kunne mærkes af de foreninger, der plejer at søge og få midler ved hver uddeling. Inden for to år vil alle de forslåede indsatsområder dog få et løft, da der er en rotation i fokusområderne. Det er forvaltningens overordnede vurdering, at de forslåede indsatsområder vil give mulighed for, at der sætte gang i nye frivillige sociale projekter til gavn for borgerne i Ringsted. Konst. Social- og sundhedsdirektør indstiller, at

10 1. der afsættes årligt kr. af 18 midlerne til Frivillig Fredag. Afholdes Frivillig Fredag ikke vil beløbet gå tilbage til 18- puljen 2. der afsættes årligt kr. af 18 midlerne til de frivillige sociale foreningers deltagelse i Foreningslederaftenen. 3. følgende områder er indsatsområder for 18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2013 og 2014: 1) Misbrugsområdet ved Cafe Dagmar 2) Integrationsområdet 3) Fokusområder, der prioriteres på skift: a. Særligt udsatte grupper b. Ældre/ensomme c. Handicappede d. Patientforeninger 4. foreninger udenfor Ringsted Kommune kan søge om midler, hvis aktiviteten falder inden for de ovennævnte fokusområder og kommer Ringsted borgere til gode. Beslutning i Frivilligråd den Frivilligrådet anbefaler indstillingen, men udtrykker bekymring for hvilke konsekvenser skiftende fokusområder kan have for de foreninger som ikke prioriteres ved den pågældende uddeling. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Pkt. 1, 2 og 4 godkendes Pkt. 3.1 og 3.2 godkendes Pkt. 3.3 De 4 nævnte fokusområder prioriteres ud fra de konkrete ansøgninger Ej til stede: Kim Bonde

11 6. Evaluering af puljen til intern markedsføring Åben sag Sagsid: 11/34866 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Retningslinier - pulje til markedsføring (12414/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Evaluering af retningslinierne for puljen intern markedsføring X Beskrivelse af sagen Som et led i, at Byrådet har besluttet en samlet markedsføringsplan for , fik Kultur-og Trivselsudvalget tilført kroner. Midler der skal fremme den interne markedsføring. I den forbindelse blev der udarbejdet retningslinier til, hvordan foreningslivet i Ringsted Kommune kan komme i betragtning til markedsføringsmidlerne. Kultur- og Trivselsudvalget besluttede på sit møde den 16. januar 2012, at retningslinierne for den interne markedsføringspulje skulle evalueres efter et år. Retningslinierne vedlægges som bilag. Kriterierne for den interne markedsføringspulje er: Der gives midler til events og arrangementer, der fastholder borgere og virksomheder i kommunen og gør dem mere tilfredse med at bo og agere i Ringsted Kommune. Der gives midler til udadvendte aktiviteter og arrangementer, der foregår i Ringsted Kommune. Der vil ved tildeling blive lagt vægt på, hvor stor en deltager- eller tilskuerkreds, de pågældende aktiviteter vil have. Der vil blive stillet krav om, at kommen profileres i forbindelse med aktiviteterne/arrangementerne. Der kan alene bevilges midler til aktiviteter og arrangementer, som afholdes af foreninger hjemmehørende i Ringsted Kommune. Der kan være tale om både folkeoplysende foreninger og social, frivillige foreninger. I 2012 har Kultur- og Trivselsudvalget behandlet fem ansøgninger alle fra folkeoplysende foreninger. - Ringsted IF-boksning har modtaget kroner - Team Cycling Ringsted har modtaget kroner

12 - Benløse IF-floorball har modtaget kroner - Ringsted Svømmeklub har modtaget kroner - Teaterforeningen Maskerne fik afslag på sin ansøgning Høring Ingen. Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at retningslinierne er fyldestgørende som de er. Dog vil der være foreninger som hverken er godkendt som sociale foreninger eller som folkeoplysende foreninger, men som udøver sammenlignelige aktiviteter. Det bør derfor overvejes, om retningslinierne bør omformuleres, så lokale interesseforeninger som ønsker at skabe et projekt som opfylder kriterierne, også kan komme i betragtning til puljen. Generelt er det Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at Ringsted Kommune har fået meget positiv omtale ved gennemførelsen af arrangementerne, ligesom vurderingen er at den positive opmærksomhed på Ringsted som kommune opleves af borgerne, men også rækker langt ud over kommunegrænsen. Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at retningslinierne omformuleres, så alle foreninger i Ringsted Kommune får mulighed for at søge midler fra puljen. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den en godkendt Ej til stede Kim Bonde

13 7. Køb af markedsføring til jubilæumsbog Åben sag Sagsid: 11/34866 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Køb af markedsføring i forbindelse med udgivelse af jubilæums-fotobog X Beskrivelse af sagen Foreningen til støtte til udgivelse af RINGSTEDbogen udgav den første RINGSTEDbogen i I forbindelse med den 10. udgivelse i 2013, ønsker foreningen at markere dette. Markeringen vil blive i form af udgivelse af en jubilæumsfotobog. Således vil der i november 2013 blive udgivet RINGSTEDbogen og jubilæumsfotobogen RINGSTED før og nu. Fotobogen udgives som en coffee table-bog primært bestående af før- og nu-billeder. Billederne kommer fra arkivets samling fra første del af 1900-tallet, dels fra Steen Olssons samling igennem de sidste 30 år. Fotobogen vil i billeder dække hele Ringsted Kommune således også de landsbyer som ligger i kommunen, og vil derfor være en bog med bred borgerinteresse. Foreningen er en frivillig forening, og skal således ikke tjene penge på fotobogen. Det er tanken, at bogen skal finansiere sig selv via sponsorer, bidrag og salg af bogen. Foreningen ønsker at jubilæumsfotobogen udgives i farver, og bliver på et mere eksklusivt papir end normale bøger. Prisen dækker følgende: Helbindsbog Omfang: 160 sider i farver Oplag: stk. Papir: 170 g. sil Bogbind: Helbindsbog med mat kacheret omslag Format: 20x27 cm. Pris kroner ex. moms og fragt. Foreningen budgetter forsigtigt med et salg på 500 eksemplarer. Vejledende udsalgspris forventes at blive 250 kroner pr. eksemplar inkl. moms. Såfremt man indgår en markedsføringsaftale med foreningen,

14 vil det være muligt at få adgang til det omfattende billedarkiv, som vil kunne bruges på diverse elektroniske platforme (www.ringsted.dk, og landsbyernes hjemmesider. vil det i fotobogens kolofon og i presseomtale fremgå, at bogen er støttet af Ringsted Kommune. Der er afsat kroner til intern markedsføring i Der er ikke brugt penge på kontoen endnu. Høring Ingen. Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Børne- og Kulturforvaltningen har afholdt møde med foreningen. Det er vurderingen, at projektet med udgivelsen af en jubilæumsfotobog har en bred interesse for borgerne i Ringsted. Det fremgår dog af retningslinierne for intern markedsføring, at man skal være en folkeoplysende forening eller en social forening for at komme i betragtning til midler. Foreningen er hverken en folkeoplysende forening eller en social forening, men det er vurderingen, at foreningen vil kunne sidestilles med en folkeoplysende forening. Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der købes markedsføring for kr. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den en godkendt Ej til stede: Kim Bonde

15 8. Ringsted IF-boksning søger om midler fra puljen til intern markedsføring Åben sag Sagsid: 11/34866 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted IF-boksning søger om midler fra puljen til intern markedsføring. Beskrivelse af sagen Ringsted IF-boksning afholder fredag, den 15. februar 2013 boksestævne i Benløsehallen. Stævnet vil omfatte 12 boksekampe, med forventet deltagelse af Ringsted-boksere i de fire kampe. Stævnet vil få deltagelse af ca. 15 klubber udover RIF-boksning selv. Ringsted IF-boksning vurderer, at stævnet vil blive omtalt i de byer hvor klubberne kommer fra, ligesom klubben selv vil sikre massiv omtale på facebook. Klubben vurderer ligeledes, at stævnet vil blive studeret nøje af landets 110 bokseklubber. Ved en indgåelse af en markedsføringsaftale forpligter klubben sig til at profilere Ringsted Kommune i samtlige pressemeddelelser, ligesom kommunen vil blive synliggjort på annoncer og plakater. Der forventes 500 tilskuere til stævnet. Klubben har fremsendt følgende budget: X Sponsorindtægter ,00 Omsætning (salg+entré) ,00 Læge 1.500,00 Speaker 300,00 Dommere 2.000,00 Halleje 6.000,00

16 Musik og nummerpiger 7.500,00 Sportspræmier 1.500,00 Benløsehallens cafeteria 8.000,00 Annoncering 2.500,00 Annonce-tak til sponsorer 1.300,00 Kabelleje, opsætning mv ,00 Fremmede klubber 8.000,00 Budgetteret underskud ,00 Høring Ingen. Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at stævnet primært vil have en markedsføringsmæssig værdi for klubben og for Ringsted Kommunes borgere. Kultur- og Trivselsudvalget købte på sit møde i oktober kroner i markedsføring til klubbens stævne i november Der er afsat kroner til intern markedsføring. Der er endnu ikke købt markedsføring i Direktøren for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Ringsted Kommune anvender kroner i markedsføringsmidler i forbindelse med boksestævnet, og at forvaltningen aftaler nærmere med RIF-boksning omkring kommunens synlighed i forbindelse med arrangementet. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den en godkendt Ej til stede: Kim Bonde

17 9. Orientering fra formand og forvaltning Januar 2013 Åben sag Sagsid: 06/10015 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Formand: Museumsfusion Museum Sjælland, herunder Nordea Fond bevilling på 3 mill. kr. til museumsbusprojekt. Forventet fællesmøde med Plan og Boligudvalget i marts 2013 om fortsættelse af lokalekabale. Udvalget inviteres til arrangement med Årets foreningsleder d. 22. februar. Fælles buskørsel i forbindelse med udvalgets studietur til Jylland april. Ej til stede: Kim Bonde

18 Underskriftsside Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø Daniel Nørhave (DN) O Torben Lollike (TLO) B Gunnar Christiansen (GC) A Kim Bonde (KB) A Per Roos (PR) V

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere