Avantgarde og boghistorie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avantgarde og boghistorie"

Transkript

1 Avantgarde og boghistorie Emil Bønnelyckes bibliografiske aktivisme Torben Jelsbak Den europæiske avantgardelitteratur fra de første årtier af det 20. århundrede udgør et markant kapitel i bogens og typografiens historie. Termen avantgarde bruges her i forlængelse af den tyske avantgardeforsker Peter Bürger (1974) som samlebetegnelse for den række af til dels overlappende grupper og ismer i det tidlige 20. århundredes kunst og litteratur: futurismen, ekspressionismen, dadaismen, konstruktivismen og surrealismen, som tilsammen indstiftede et æstetisk og kunstpolitisk opgør med den borgerlige kunstinstitution. 1 Bevægelsen intoneres under stor offentlig opmærksomhed af den italienske digter Filippo Tomasso Marinetis Manifeste du Futurisme på forsiden af den franske avis Le figaro 20. februar Det var her Marinetti kraftigt inspireret af Friedrich Nietzsche lancerede futurismen som et frontalopgør med traditionen bl.a. udtrykt i de berømte paroler om at ødelægge museerne og brænde bibliotekerne. Heri lå ikke bare en principiel fornægtelse af traditionen og historiens relevans for det moderne menneske, men også et signal om en ny måde at tænke litteraturen og kunstens sociale funktion på. Kunsten skulle ikke gemmes væk på museer, og litteratur skulle ikke længere være en passiv lænestolsbeskæftigelse, den skulle ud i det offentlige rum i form af plakater, flyveblade eller andre former for publicistisk aktivisme. Avantgarden ville ophæve skellet mellem de enkelte kunstarter og mellem kunst og liv, og det er ikke mindst denne subversive eller systemkritiske bestræbelse som gør bevægelsen bog- og mediehistorisk interessant. Det avantgardistiske traditionsopgør finder sted i en mediehistorisk situation, hvor bogen og den traditionelle læsekultur møder hård konkurrence fra nye og hurtige, billedbårne kommunikationsteknologier og masse medier som omnibusaviser, fotografi og film. Selve bogtrykkunsten er også inde i en afgørende fornyelsesproces, både teknisk og æstetisk, under indflydelse af nye trykketeknikker og fotomekaniske greb, som åbner op for en ny, mere plastisk eller kunstnerisk opfattelse af typografi og bogdesign. I samme proces opstår selve begrebet og professionen typograf i den moderne forstand af ordet, dvs. ikke blot som tegner af typer, men som grafisk layoutdesigner. 2 Flere af avantgardens hovedfigurer som for eksempel tyske Kurt Schwitters eller russiske El Lisitskij arbejdede netop som grafiske designere og anså bogtryk, typografi og reklame som ligeværdige arbejdsområder for moderne, tidssvarende formgivning. Og mange af avantgardens tekstlige eksperimenter og genreinnovationer kan Avantgarde og boghistorie 239

2 siges at tage sigte på at erobre bogen som kunstnerisk udtryksform. Kunstnerbøger (artists books), fotobøger, typografiske digte og fotomontager er nogle af de nye tekstgenrer som tages i brug i avantgardens bestræbelse på at arbejde på tværs af kunstarterne og på tværs af traditionelle skel mellem klassisk finkultur og moderne visuel massekultur. En anden tidstypisk invention er den cinematografiske bog, for eksempel Jean Epsteins Bonjour cinéma (1921) og Moholy-Nagys filmmanuskript Dynamik der Gross-stadt (udgivet i Malerei, Photographie, Film, 1925), som ved hjælp af dynamiske sammenstillinger af typografi, fotografi og fotomontage forsøgte at oversætte filmens udtryksmuligheder til bogmediet. Resultatet er en spektakulær bogkultur som udfordrer en normal opfattelse af hvad litteratur kan være og hvordan tekster kan se ud. En klassisk litterær opfattelse af en tekst som en rent sproglig størrelse, bestående af bogstaver og ord og de åndelige forestillinger disse fremkalder, kommer åbenlyst til kort overfor avantgardens multimodale tekster, hvor selve mediet, typografi, layout, format og papirsorter, aktiveres som integrerede elementer af det litterære formsprog. Omvendt udgør avantgardelitteraturen et oplagt studiemateriale for boghistoriens udvidede tekstbegreb som det er blevet udviklet af bl.a. D.F. McKenzie og Jerome McGann. Synspunkter går her ud på at anskue bogen (og i bredere forstand mediet) som udtryksform, dvs. som aktiv medskaber af meningen eller det litterære indhold i en tekst. 3 McGann foreslår at betragte teksten som et sammenfiltet netværk af sproglige koder og bibliografiske koder, hvor sidstnævnte kategori omfatter fænomener som typografi, layout, papir, format osv. samt eksterne forhold som priser, markedsføring og distributionsforhold. 4 Alle disse elementer kan bringes i spil i teksters måde at skabe betydning på og bliver det i stor stil i avantgardelitteraturen. Man kan her forsøgsvis tale om bibliografisk aktivisme som formel for avantgardelitteraturens aktive forhold til bogmediet: dens stærke materialebevidsthed og engagement i alle dele af den litterære produktionsproces, fra grafisk tilrettelæggelse og valg af skriftsnit, papir og formater til teksternes sociale realisering i offentligheden, i mange tilfælde via udgivelse på egne, uafhængige forlag. Avantgarden var en essentielt international bevægelse som havde sine kraftcentre i europæiske kulturmetropoler som Paris, Milano, Berlin, München og Skt. Petersborg og kun relativt få forbindelser til samtidig nordisk kulturliv. Nordiske kunstnere med tilknytning til avantgarden var omrejsende multikunstnere som den svenske maler og forfatter Gösta- Adrian Nilsson og den abstrakte maler og filmskaber Viking Eggeling der begge opererede internationalt og uden forankring i det samtidige svenske kunstmiljø, eller de unge danske ekspressionistiske digtere Rud Broby og Harald Landt Momberg der ligeledes indtog en yderst marginal position i det hjemlige litterære felt. Undtagelsen fra denne regel om at avantgarden i Norden kun trives blandt miskendte outsidere, er imidlertid den i sam- 240 Torben Jelsbak

3 tiden feterede, danske digter Emil Bønnelycke ( ) som fra sin debut i 1917 lod sig kraftigt inspirere af futurismens revolutionære opbrudsretorik som han omsatte i en effektiv, kommerciel iscenesættelse af sig selv som hypermoderne digter. Bønnelyckes futurisme begrænsede sig dog ikke, som man ofte har ment, til paroler og markedsføring, men omfattede også en række eksperimenter med bogmediet som afspejler ønsket om at skabe en tidssvarende digtekunst der kunne måle sig med samtidige fornyelser inden for billedkunst og film. I det følgende skal vi se på Bønnelyckes bibliografiske aktivisme som den kommer til udtryk i perioden omkring hans genremæssigt mest eksperimenterende værk, prosadigtsamlingen Asfaltens Sange (1918), der fandt sin endelige typografiske form i et samarbejde med den funktionalistiske arkitekt og bogtrykker Knud V. Engelhardt ( ). Denne artikel analyserer samspillet mellem litterær betydningsdannelse og typografisk form i den færdigrealiserede udgivelse og inddrager derudover ikke-publicerede kladder og koncepter fra forfatterens efterladte manuskripter som til sammen kan tjene til at belyse spændingen mellem Bønnelyckes æstetiske udtryksintentioner og hvad der var teknisk muligt i dansk bogkultur anno Futurismens typografiske revolution Til en start kan det dog være en god idé at kigge på de idéer og inspirationskilder, som lå til grund for Bønnelyckes avantgardisme. Man kan her udpege især to internationale forudsætninger, på den ene side den italienske futurisme, konkretiseret i F.T. Marinettis litterære manifester fra , og på den anden side den polsk-franske digter Guillaume Apollinaires samtidige eksperimenter med visuel poesi. Bogmediets centrale status i futurismens litterære program fremgår tydeligst af det manifest for Trådløs fantasi og ordet i frihed, Imagination sans fils et le mot en liberté, som Marinetti i maj 1913 publicerede på sit eget forlag, Edizioni Futuriste di Poesia. 5 Efter at futuristføreren året forinden i Manifeste technique de la Littérature futuriste 6 havde lanceret parolen om at sætte ordene i frihed fra traditionelle verseformer og normalsproglig grammatik, fulgte nu de nærmere tekniske instruktioner for hvordan futurismens luftige idéer kunne tage form inden for bogmediet. Målet var en litteratur på flyvehøjde med den ny tids store teknologiske opfindelser og sociale omvæltninger, en litteratur der kunne matche telegrafiens trådløse transmission af informationer og nyheder fra verdens kraftcentre, krige, revolutioner og naturkatastrofer. Marinettis synspunkt var at den moderne, medieteknologiske udvikling satte behovet for radikalt nye menneskelige sanseformer og digteriske udtryk. Han vendte sig således kritisk mod den traditionelle digtsamlings format, idet han fremsatte sit program for en typografisk revolution : Avantgarde og boghistorie 241

4 Jeg iværksætter en typografisk revolution som først og fremmest er vendt imod den gammeldags digtsamlings idiotiske og kvalme udformning med dens papirhåndværk à la det sekstende århundrede prydet med galejer, minervaer, apolloer, store initialer og signaturer, mytologiske grøntsager, bogbånd, epigrafer og romertal. Bogen skal være det futuristiske udtryk for vores futuristiske tanke. Ikke nok med det: min revolution er også vendt imod det man kalder bogsidens typografiske harmoni, som står i modsætning til stilens flod og ebbe som den udfolder sig på siden. Vi benytter gerne, på den samme side 3 eller 4 forskellige trykfarver og 20 forskellige skrifttyper hvis det er nødvendigt. For eksempel: kursiv til en serie umiddelbare og hurtige sansninger, fed til voldsomme lydord osv. En Ny typografisk opfattelse af bogsiden som billede. Det er karakteristisk at Marinetti altså, trods sin kompromisløse modernitet og traditionsfornægtelse, fortsat tilskrev bogen en central rolle i det futuristiske projekt. Men det fordrede en radikal modernisering af mediet en kemisk rensning af den finlitterære bogs traditionelle dekorative udstyr til fordel for nogle nye principper for tidssvarende bogtilrettelæggelse. De centrale elementer i Marinettis typografiske revolution, som blev skoledannende for avantgardens litterære projekter i de følgende årtier, er på den ene side selve idéen om at en typografi kan være ekspressiv, dvs. bidrage selvstændigt til betydningen af en tekst. Det andet vigtige princip er den typografiske opfattelse af teksters layout som billede, dvs. en opfattelse af bogsiden ikke som et forud givent satsbillede, reguleret af aksial orden, symmetri og linearitet, men som en levende, plastisk flade, hvor skriften for eksempel kan antage forskellige figurationer og bevæge sig i forskellige læseretninger. Marinettis principper for futuristisk bogtilrettelæggelse udgjorde et markant opgør med klassiske idealer for typografisk harmoni og gennemsigtighed, mens hans fordring på typografisk differentiering lagde op til en ophævelse af det traditionelle skel mellem brødskrift (det i reglen faste skriftsnit, hvormed selve teksten i en bog er sat) og accidensskrift (fremhævningsskrifter anvendt til for eksempel overskrifter eller i plakater eller tryksager). Futurismens typografiske revolution kunne imidlertid vanskeligt finde sted inden for rammerne af den konventionelle bog. I stedet fandt poetikken sin realisering i en række typografiske digte eller såkaldte friordstavler (tavolo parolibera), publiceret som fold-ud-plancher og plakater i futuristiske tidsskrifter og på kunstudstillinger op i gennem 1910 erne, og siden samlet i Les mots en liberté futuristes (1919), udgivet på digterens eget forlag. Blandt Marinettis typografiske digte finder vi slående eksempler på udnyttelsen af typografien som udtryksform, for eksempel i form af tekster der bevidst spiller på modstillingen af klassisk litterære brødskriftsnit og moderne accidensskrifter og de kulturelle konnotationer der knytter sig til disse forskellige skrifttyper. 7 (ill. 1) 242 Torben Jelsbak

5 1. F.T. Marinetti: Le soir, couchée dans son lit, Elle relisait la lettre de son artilleur au front [Om aftenen i sin seng genlæste hun brevet fra sin artillerist ved fronten], trykt i tidsskriftet L Italia futurista, 2. årg. nr. 28, 9 september cm. I Marinettis typografiske krigsvision er det traditionelle bogtryks blystøbte sats med dens adskilte bogstavceller sprunget i stumper og stykker til fordel for en montage af tekst- og billedelementer der åbner op for flere mulige læseretninger. Silhuetten af den læsende kvinde i nederste højre hjørne appellerer til et voyeuristisk blik hos læseren der forstyrrer en normal litterær læserytme fra venstre mod højre og ovenfra og ned.

6 Den mest ihærdige, samtidige arvtager og konkurrent til Marinettis program for ekspressiv typografi og visuel tekstgestaltning var den polskfranske digter og kunstkritiker Guillaume Apollinaire. Apollinaire var, for uden digter, en førende kunstkritiker og fortaler for kubismen i malerkunsten (Les peintres cubistes. Méditations esthétiques, 1913), og det var de visuelle impulser herfra som han fra 1914 forsøgte at omplante i en ny form for billeddigte, de såkaldte lyriske ideogrammer eller calligrammes, som de endte med at få betegnelsen. I en subskriptionsmeddelelse fra sommeren 1914 annoncerede Apollinaire en samling lyriske og farvelagte ideogrammer under den sigende titel Et moi aussi je suis peintre. Samlingen var tænkt som en bibliofil luksusudgivelse i den særlige, franske tradition for kunstnerbøger (livre illustré, livre d artiste), dvs. bøger fremstillet i eksklusivt udstyr og begrænset oplag (édition de luxe), møntet på salg til et pengestærkt publikum af private kunsthandlere og kunstsamlere. 8 Den annoncerede udgivelse blev imidlertid taget af bordet igen på grund af digterens engagement i første verdenskrig. I stedet blev de lyriske ideogrammer publiceret stykvis i parisiske avantgarde tidsskrifter som Soirées de Paris og Sic, og først i april 1918 udkom de i bogform, nu med titlen og genrebetegnelsen Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre De mest berømte kalligrammer er egentlig figurdigte i klassisk forstand, dvs. digte der i deres typografiske opstilling danner et skriftbillede der figurativt modsvarer det emne der behandles. En rumlig form for poesi, der ikke bare skal læses men netop ses. Det mest berømte eksempel er uden tvivl regndigtet Il pluie, hvor ordene regner ned i vertikale tove på siden; andre illustrative eksempler er digterens lyriske selvportræt, et ovalt opstillet spejldigt med digterens navn i centrum, eller digtet Un cigare allumé qui fume ( en tændt cigar der ryger ), hvor de sidste tre ord hæver sig vertikalt i en plastisk røgsøjle. Det gælder dog på ingen måde generelt for digtene i Calligrammes, at der er et sådant bogstaveligt eller mimetisk forhold mellem ordenes visuelle form og indhold. Snarere er der tale om digte der undersøger forskellige muligheder for en mere levende eller plastisk gestalting af lyriske tekster i forskellige billeddannende og flerstrengede forløb som pendant til de nye dynamiske former for billedkomposition i den kubistiske malerkunst. (ill. 2) Calligrammes var dog ikke bare et forsøg på at matche de samtidige fornyelser inden for billedkunsten. Apollinaire så samtidig sine eksperimenter i et større mediehistorisk perspektiv, hvor konkurrenten ikke så meget var maleriet som kunstgenre som de nye teknologiske massemedier som filmen og fonografen. I et brev til vennen og digterkollegaen André Billy fra 1918 erklærede Apollinaire: Med hensyn til digtene i Calligrammes er de en idealisering af digtningen på frivers og en typografisk præcisering i denne epoke hvor 244 Torben Jelsbak

7 2. Guillaume Apollinaire: La colombe poignardée et le jet d eau [Den dolkede due og springvandet], fra Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre ( ), Paris Apollinaires melankolske figurdigt, skrevet ved fronten under første verdenskrig, benytter sig af plastisk svungne linjer, variationer i skriftsnit, punktstørrelse og majuskel til at frembringe sin elegi over kvinderne og de kubistiske venner i Paris, som digteren er blevet skilt fra pga. krigen. De vingeformede strofer øverst fremmaler den dolkede fredsdue, mens de svungne linjepar i midten angiver springvandet digtets centrale metafor for den grædende digter. Den ovale figur nederst kan både fortolkes som det bassin springvandets tårer løber ned i, eller som de digterens kære læber som omtales i første verslinje. En tredje mulighed er at ovalen dystert fremmaler en grav det blodige hav som anråbes i den indrammede verslinje.

8 typografien på brillant maner slutter sin karriere under opkomsten af nye reproduktionsmidler som filmen og fonografen. 9 Emil Bønnelyckes avantgardisme Emil Bønnelycke ( ) bragede igennem i dansk litteratur som 24-årig med debutsamlingen Ild og Ungdom (1917) der bragte ham en status som pressefeteret, ung digterkomet og som den mest artikulerede og produktive repræsentant for en ny generation af lyrikere. 10 Krigens sidste år udgjorde en paradoksal højkonjunktur i dansk kulturliv, hvor unge eksperimenterende lyrikere og malere var godt stof i pressen og oplevede salgstal ud over det normale. Toppen af sin offentlige berømmelse opnåede den mediebevidste Bønnelycke, da han i februar 1919 affyrede en serie herostratisk berømte revolverskud i Dagbladet Politikens Foredragssal under fremførelsen af et mindedigt for den tyske spartakist Rosa Luxemburg som var blevet myrdet i Berlin et par uger forinden. Foruden krigsromanen Spartanerne (1919), som var et forsøg på adopte re filmens montageteknikker på fiktionsprosaen, er hans mest eksperimenterende værk bogen Asfaltens Sange (med genrebetegnelsen prosafragmenter ) som vi skal se nærmere på neden for. Til Bønnelyckes avantgardistiske aktiviteter hører endvidere hans rolle som medredaktør på tredje og sidste årgang af det københavnske tidsskrift Klingen ( ) der i de år fungerede som nordisk importkanal for europæisk avantgardekunst og som samlingspunkt for nordiske kunstnere og forfattere med avantgardesympatier. Skønt Danmark og Norden var og blev en provins i forhold til den europæiske avantgardekultur havde Bønnelycke et vist mål af internationale kontakter; i 1922 fungerede han for eksempel som skandinavisk konsulent for den tysk-franske digter Yvan Golls antologi over international avantgardepoesi Les cinq continents. Bønnelyckes avantgardisme havde sit udgangspunkt i Marinettis første futuristiske manifest fra Det var parolerne om at gøre sig fri af traditioner og historiens byrde og leve i pagt med nutiden der inspirerede ham, og som dannede grundlaget for hans særegne, retoriske futurisme som fandt sit mest programmatiske udtryk i åbningsdigtet Aarhundredet fra Asfaltens Sange. Aarhundredet er en ekstatisk hyldest til den moderne tekniske tidsalder, dens fart og nye koncise skønheder. Den elektriske Centralaflaasning er mindst ligesaa betydeligt et Digt som Romeo og Julie og Lokomotivet er bedre Skulptur end et af Michel Angelos Mesterværker, 11 hedder det her som ekkoer af Marinettis erklæring om at et brølende automobil var smukkere end Nike fra Samothrake. Det var en futurisme som først og fremmest opererede på parole- eller holdningsniveau. Formelt var Bønnelyckes futurisme en mere speget affære, og genreangivelsen prosafragmenter en lidt dyr betegnelse for de eksalterede storbysange i Asfaltens Sange som bevægede sig i et lyrisk 246 Torben Jelsbak

9 3. Emil Bønnelycke: Balgulvet fra manuskriptet til den aldrig realiserede samling visuelle digte med titlen Dansende Digte (1918). Det Kongelige Bibliotek, København; Marx-Nielsen 3 0 (21 34 cm). Moderne dans var et populært motiv i den futuristiske billedkunst. Bønnelyckes forsøg på at indfange dansegulvets dynamiske flow af kroppe i bevægelse bliver til en ordløs og abstrakt ornamentik. stilleje som snarere havde sit forbillede i Walt Whitman. Bønnelycke og kolleger kendte til Marinettis berygtede, tekniske manifest for futuristisk litteratur fra 1912, men holdt sig anderledes distancerende til fordringerne om at bryde med syntaksen og sætte ordene i frihed. Derimod kan man spore en tydelig indflydelse fra Apollinaire i Bønnelyckes samtidige forsøg på at skrive visuelle digte. Jeg ville ønske, jeg var Maler udbryder fortælleren et sted i romanen Spartanerne 12 med direkte Avantgarde og boghistorie 247

10 4. Emil Bønnelycke: Berlin, trykt i tidsskriftet Klingen, 1. årg., nr (1918) 4 0 (12 17,5 cm). Bønnelyckes mest radikale forsøg på visuel poesi. Digtets ordløse forløb af parallelle og krydsende linjer med associationer til jernbanelegemer eller telegraftråde kan ses som en abstrakt vision af de anonymiserede sociale relationer i den moderne storby. Eksperimentet frembragte ifølge en anekdote en reprimande fra den ekspressionistiske digterkollega Tom Kristensen der måtte belære Bønnelycke om at et digt består af ord placeret i horisontale linjer. hilsen til den polsk-franske kubistdigter, hvis lyriske ideogrammer Bønnelycke var blevet introduceret til omkring 1917 af den kubismekyndige jurist og samler af afrikansk negerkunst Carl Kjersmeier. 13 Blandt Bønne lyckes efterladte papirer finder vi således manuskriptet til en aldrig publiceret samling visuelle digte under titlen Dansende Digte som indeholder en række lyriske skitser og tegninger skrevet i tæt forlængelse af Apollinaire og hvad der i 1918 skulle blive kendt som calligrammes. At denne digtsamling aldrig så sagens lys, kan der være flere gode grunde til. Bønnelyckes dansende digte består for de flestes vedkommende af meget skematiske og lidt kluntede forsøg på figurdigte, ganske uden den spænding mellem grafisk form og sprogligt materiale som kendetegner Apollinaires lyriske ideogrammer. De mest vellykkede digte i samlingen er karakteristisk nok dem der giver helt kald på det sproglige materiale og dermed krydser grænsen til billedkunsten, som for eksempel den plastiske stregtegning Balgulvet (ill. 3) eller et udkast til det siden berømte og antologiserede bydigt Berlin som består af en ordløs struktur af parallelle og krydsende linjer. Som det eneste digt fra samlingen blev Berlin realiseret på tryk i tidsskriftet Klingen (1. årg., nr. 9 10) i efteråret 1918 (ill. 4) Torben Jelsbak

11 5. Emil Bønnelycke: New York, trykt i Klingen, 2. årg., nr. 9 (1919) 2 0 (30 40 cm). Ligeledes i Klingen fik Bønnelycke dog i 1919 (2. årg., nr. 9) publiceret endnu et forsøg i genren figurdigte, denne gang et mere ortodokst et af slagsen, nemlig digtet New York (ill. 5), en lyrisk kærlighedserklæring til den amerikanske storby og amerikansk kultur, formet i figurative tekstblokke, der danner et billede af byens skyline. Digtet er blevet set som realiseringen af Bønnelyckes egen rivoluzione tipograpica, 15 men en Avantgarde og boghistorie 249

12 sådan betragtning ser bort fra det forhold at New York netop ikke blev realiseret i trykte typer, men derimod som litograferet håndskrift. Flere fortolkere har udlagt den håndskrevne form som et bevidst valg fra forfatterens side som skulle forlene digtet med et særligt subjektivt eller self made udtryk der kunne matche digtets whitmanske vision af Amerika. 16 Men sådanne romantiske fortolkninger glemmer eller overser det forhold at også eksterne, trykketekniske forhold og begrænsninger kan have spillet ind på Bønnelyckes dispositioner. Som avantgardeorgan indeholdt Klingen flere ansatser til kunstsyntese eller integration af ord og billedkunst, men det er karakteristisk at sådanne eksperimenter i bladets spalter ikke involverede hverken typografi eller foto, men derimod altid antog form af kalligrafi og litografi. Det rigt udstyrede tidsskrift, som fra anden årgang udkom i et dyrt og eksklusivt folioformat, blev trykt i Chr. J. Cato s Litografiske Etablissement i København, et ældre, distingveret kunsttrykkeri, hvis æstetiske normer og house style ikke åbnede op for typografiske eksperimenter som man kender dem fra den samtidige europæiske avantgarde. En typografisk realisering af New York var med andre ord ikke nogen mulighed og valget af håndskriften mest af alt en nødvendighed den eneste måde Bønnelycke kunne realisere sin plastiske storbyvision på. Eksemplet illustrerer dermed nogle væsentlige begrænsninger for hvad der var teknisk muligt i dansk bogkultur anno Asfaltens Sange Spændingen mellem Bønnelyckes æstetiske udtryksintentioner og deres tekniske realisering får sit måske mest markante udtryk i det avantgardistiske hovedværk, prosadigtsamlingen Asfaltens Sange, som udkom på Nordiske Forfatteres Forlag i november 1918 (ill. 6). Værket er velbeskrevet i dansk litteraturforskning som det mest koncentrerede udtryk for Bønnelyckes særlige modernitetsholdning der på den ene side artikulerer sig i en eksalteret begejstring for alle den moderne tids emblemer: stor byens anonyme folkemasser, banegårde, sporvogne, butiksvinduer og lysreklamer, men på den anden side er helt uden de dissonanser og erfaringer af fremmedgørelse, subjektiv splittelse, spleen osv. som man i forlængelse af Charles Baudelaire og Walter Benjamin forbinder med den moderne storbyflanør. 17 Samlingen indledes af det retoriske bravurnummer Aarhundredet, og herefter følger i samme toneleje en række sange til diverse københavnske lokaliteter, kun afbrudt af enkelte æstetiserende hymner til krigen og dens faldne hvor Bønnelycke igen, om end lidt post festum, skriver videre på Marinetti og dennes æstetiske militarisme fra første futuristiske manifest. Sidst i samlingen finder vi Fattigdommens Rigdom, en rastløs, 112 sider lang spadsere- og sporvognstur gennem København, og digtet Biografteatret som hylder en anden vigtig inspiration for Bønnelyckes litterære avantgardisme, nemlig filmkunsten. 250 Torben Jelsbak

13 Emil Bønnelycke: Asfaltens Sange, Nordiske Forfatteres Forlag, København De stærke modernitets-aspirationer fremgår tydeligt af værkets titel og undertitel der udgør et intrikat krydsfelt af paratekstuelle markører. Den hårdkogte titel spiller polemisk på den folkekære bondedigter Jeppe Aakjærs digtcyklus Rugens Sange og andre Digte (1906), en samling digte, der var med til at indstifte det såkaldt folkelige gennembrud i dansk litteratur i starten af det 20. århundrede. Det er dog svært at opfatte Bønnelyckes greb som ren polemik eller negation af traditionen; snarere er titlen et sigende udtryk for hans litterære ambition om at skrive sig ind i dansk litteratur ved at skrive en moderne, urban pendant til Aakjærs klassiker. Undertitlen og den selvopfundne genrebetegnelse prosafragmenter var i modsætning hertil et mere utvetydigt modernitetssignal der afspejlede Bønnelyckes ønske om at differentiere sig fra den hidtidige danske lyriktradition. Betegnelsen signalerede derimod tilhørsforhold til en international modernistisk tradition for fragmenter og prosalyrik med aner i tidlig tysk Jena-romantik og Charles Baudelaires prosadigte (Petits poèmes en prose, 1869) som udkom i dansk oversættelse i Litterære valgslægtskaber som Bønnelyckes oratoriske prosadigte og harmoniserende storbyvisioner imidlertid havde meget lidt til fælles med. Avantgarde og boghistorie 251

14 Et andet sigende vidnesbyrd om diskrepansen mellem de avantgardistiske ambitioner og deres tekniske realisering fremgår af det håndskrevne manuskript til samlingen, som er bevaret på Det Kongelige Bibliotek i København. 19 Manuskriptet viser os udgivelsen som Bønnelycke umiddelbart havde tænkt den. Det fremgår heraf for eksempel at samlingen efter planen skulle have indeholdt digte i modsætning til den realiserede udgivelses 23, og manuskriptet rummer derudover et udkast til en subskriptionsmeddelelse og en trykinstruktion til digtet Biografteatret som tilsammen giver et sigende indblik i Bønnelyckes intentioner med udgivelsen. I subskriptionsmeddelelsen beskriver han bogen som et for vor hjemlige bogmarked Literatur hidtil ukendt Forsög paa fri moderne Digtning og som en bestræbelse på den mest levende og realistiske Maade at give et fyldestgørende Udtryk for Sjælen i Vor Tid, dens Tempo, dens Forvirring, dens Fysiognomi Beskaffenhed. Formuleringerne gengives her inklusive forfatterens egne rettelser, da disse i sig selv rummer interessante, små vidnesbyrd om Bønnelyckes tendens til at tænke sine tekster og litterære ambitioner direkte i bibliografiske og materielle kategorier: som fysisk bog snarere end som abstrakt værk. Videre følger nu Bønnelyckes plan for den bibliografiske realisering af bogen som han i forlængelse af forbilledet Apollinaire tænkte sig som en eksklusiv udgivelse i den franske tradition for kunstnerbøger (éditions de luxe). Bogen skulle udstyres i kostbart format og af Hensyn til Versenes Beskaffenhed trykkes i farvetryk i et begrænset antal, nummererede og af forfatteren signerede eksemplarer. Oplaget ville afhænge af prænumeranternes antal, men måtte under ingen Omstændigheder overstige 500 eksemplarer. Prisen for prænumeranterne skulle være 15 kr., hvorefter eventuelle overskydende eksemplarer skulle kunne erhverves i bogladerne til den nette sum af 30 kr. Det mest originale udtryk for Bønnelyckes tvær-æstetiske aspirationer og bibliografiske nytænkning var dog hans plan for opsætningen af Biografteatret, det afsluttende digt i Asfaltens Sange, der beskriver den unge kunstnerklikes (svarende til kredsen omkring Klingen) besøg i Metropolteatret i Mikkel Bryggers gade i København. 20 Bønnelycke ønskede sig her en typografisk løsning der kunne illudere den rumligt-visuelle oplevelse af filmlærredet på endevæggen i biografsalens mørke: Digtet skulle således trykkes med en lille type på en dobbeltside med 4/5 negativ og 1/5 positiv kliché (ill. 7). Med denne fantasifulde idé der for alvor udfordrede grænserne for den konventionelle litterære bog, var Bønnelycke tæt på at foregribe en anden avantgardistisk genrefornyelse, den cinematografiske bog, som først i 20 erne skulle se dagens lys inden for international avantgardelitteratur og bogproduktion. Bønnelyckes plan om at realisere Asfaltens Sange som bibliografisk udstyrsstykke og tværæstetisk gesamtkunstwerk var imidlertid en avantgardistisk utopi for så vidt idéerne ikke lod sig realisere inden for rammerne af 252 Torben Jelsbak

15 7. Emil Bønnelycke: Biografteatret fra manuskriptet til Asfaltens Sange med digterens trykinstruktion. Det Kongelige Bibliotek, København; Marx-Nielsen, 2 0 (21 34 cm). 8. Emil Bønnelycke: Biografteatret fra Asfaltens Sange i Knud V. Engelhardts typografiske tilrettelæggelse. En smal kolumne med designerens diskrete, ikonografiske signatur, -mærket, i overskriften. Skriftsnittet er den såkaldte Plantin-antikva fra skriftstøberiet Genzsch & Heyse i Hamburg som Engelhardt anvendte i størstedelen af sine typografiske produkter.

16 samtidig dansk bogkultur. Men bogen udkom ikke desto mindre i et typografisk udstyr som var nok så påfaldende for en dansk skønlitterær udgivelse anno Inden vi skal betragte det nærmere, skal der imidlertid knyttes et par bemærkninger til det forlag som udgav bogen. Som den eneste af Bønnelyckes bøger udkom Asfaltens Sange på Nordiske Forfatteres Forlag (NFF) som ikke var noget helt almindeligt forlag, men derimod det officielle tyske forlag i København. Under ledelse af hovedaktionæren, forfatteren og redaktøren Louis von Kohl fungerede forlaget under første verdenskrig som hovedkanal for tysk kulturpropaganda i Danmark. 21 Forlagets udgivelseskatalog for 1917 rummer en stribe udgivelser af decideret krigspropaganda vendt mod Ententen, 22 udgivelser der sandsynligvis var finansieret direkte af det tyske gesandtskab i Danmark med von Kohl som stråmand. NNF var blot en del af von Kohls omfattende medieimperium i Danmark, som også talte kulturtidsskrifter som Vor Tid, Spectator, Sort paa hvidt og Litteraturen der på ingen måde var tyske propagandaorganer, men som mere subtilt tjente til at højne Kohls kapital i kulturelle cirkler og dermed til at camouflere og understøtte hans propagandaaktiviteter. På samme måde indeholdt NFFs udgivelsesrepertoire for , ved siden af den nævnte krigspropaganda, udgivelser af ung lyrik og for eksempel filosoffen Jørgen Jørgensens bog om den franske (!) filosof Henri Bergson, og det er oplagt at forlagets satsning på Bønne lycke (hvis krigshymner snarere havde en fransk tendens i det omfang de overhovedet havde en tendens) indgik i denne subtile propagandakrig. At avantgardekunst på den måde kunne blive genstand for fordækt sort propaganda er der flere eksempler på man kan her blot nævne at periodens vigtigste udstilling af international avantgardekunst i København, arrangeret af det berlinske avantgardegalleri Der Sturm i november 1918, ligeledes blev afviklet som fordækt kulturpropaganda, understøttet af det preussiske Auswärtiges Amt og det tyske gesandtskab i Danmark. 23 Og ikke bare NFF var involveret i sådanne aktiviteter, også andre forlag tog åbent del i denne særlige form for kulturkamp midt i det neutrale Danmark. I de samme år lå NFF således i en mere eller mindre åben propagandakrig med det stærkt Entente-venlige Pios Forlag som på sin side forsøgte at pynte på sine aktiviteter ved at understøtte kulturelt progressive, unge forfattere. Bønnelyckes ekspressionistiske digterkollega Fredrik Nygaard skylder således nærmest sin eksistens som digter til Pios Forlag der i 1919 udgav hans to eksperimenterende digtsamlinger, Opbrud og Evropaskitser, som kan betragtes som pendantudgivelser til NNFs satsning med Asfaltens Sange. Det er et overset aspekt i den danske modernismes historie at de to mest ekspressionistiske forfatterskaber fra krigsårene udkom på netop de to forlag der havde været allermest involveret i krigspropaganda NNF i en sådan grad at forlaget ophørte med at eksistere i 1919, mere eller mindre som direkte konsekvens af Tysklands nederlag. 254 Torben Jelsbak

17 Men tilbage til selve bogen Asfaltens Sange som i dansk typografi og bogdesigns historie udgjorde lidt af et novum, om end på en lidt anden og mere stilfærdig måde end Bønnelycke havde forestillet sig udgivelsen. Om noget bibliofilt udstyrsstykke i farvetryk blev der ikke tale, og heller ikke den filmiske opsætning af Biografteatret blev realiseret. Derimod udkom bogen i et prunkløst moderne design, ganske renset for floromvunden ornamentik eller andre overflødige dekorative elementer af den type Marinetti havde erklæret krig mod i sin typografiske revolution (ill. 8). Manden bag bogens tilrettelæggelse var efter alt at dømme den funktionalistiske arkitekt og grafiske designer m.m. Knud V. Engelhardt som i samtiden især kendtes for sit totaldesign af de københavnske sporvogne i Det fremgår ikke eksplicit nogen steder at Asfaltens Sange er et arbejde fra hans hånd, da bogen i overensstemmelse med den formelle anonymitet i det typografiske udtryk hverken indeholder kolofonoplysninger eller eksplicitte signaturer, men flere distinkte formvalg (den kraftige Plantin-type og det diskrete ruder-mærke på omslag, titelblad og i kapiteloverskrifterne) røber bogen som et umiskendeligt om end ikke hidtil registreret KVE-produkt. 24 Knud V. Engelhardt omtales undertiden som den første industrielle designer i Danmark, og han ses i dag som pioner inden for den særlige skandinaviske form for modernisme eller funktionalisme som hævdes at adskille sig fra den mere apparatslige eller matematiske tilgang som kendetegner samtidigt produktionsdesign fra for eksempel Bauhaus-skolen eller Le Corbusier. 25 Engelhardt var en alsidig designer der arbejdede med alle former for moderne brugsdesign: arkitektur, indretning, møbelkunst, grafik, husgeråd (bl.a. et berømt spisebestik), foruden de nævnte, københavnske sporvogne som han totaldesignede ned i mindste detalje, beslag, håndtag og billetter alt sammen ud fra en brugsorienteret idé om design lagt an på materialet og håndværkets sanselige og taktile kvaliteter. Det siges således om Engelhardt at han for at finde den rigtige farve til de københavnske sporvogne opsamlede slamprøver fra forskellige bydele og blandede dem med farven, så gadens skidt blev inkorporeret i farven. 26 Som grafisk designer var Engelhardts speciale kunstindustrielt præget grafik: accidenser, skiltning og anden brugstypografi. I stod han for udarbejdelsen af omslag og typografi til Telefonhåndbogen for København, og i 1914 gjorde han sig internationalt bemærket med tegningen af et alfabet i modernistisk sans serif til den danske afdeling af Den Baltiske Udstilling i Malmö (ill. 9); i 1916 tegnede han automobilskilte til de danske landeveje, og fra 1923 stod han for gadeskiltningen i Gentofte Kommune nord for København. 27 Det var denne genuine storbyrotte og brugsdesigner, der i 1918 fik til opgave at formgive Bønnelyckes eksalterede københavnerpoesier med deres lyriske besværgelser til teknikken og den moderne tids organisatorer, polyteknikere og statistikere for deres nøgterne Blik for Nødvendigheder- Avantgarde og boghistorie 255

18 9. Knud V. Engelhardts alfabet i sans serif fremstillet til den danske afdeling ved Den Baltiske Udstilling i Malmö 1914 ( cm). I den ikoniske krans eller bælteform på tredje række fra neden ses en tidlig variant af Engelhardts visuelle signatur, det roterede røde kvadrat eller rudermærke. Formen indgår her som del af et mere traditionelt monogram, hvor den røde farve danner plastisk baggrund for et spyd der stikker igennem et hjerte. Disse mere tilbageskuende, symbolske elementer forsvinder i det følgende fra KVE-signaturen i overensstemmelse med modernismens principper for klar form og stoflighed. ne ( Aarhundredet ). 28 På papiret kunne man vanskeligt finde nogen mere oplagt person til opgaven end manden der havde tegnet netop de sporvogne som Bønnelycke turede rundt med i sine asfaltdigte. Det usædvanlige ved samarbejdet var at se Engelhardt i rollen som tilrettelægger af en finlitterær bog, men man kan sige at hans løsning af opgaven netop trak på accidensstypografiens moderne funktionelle principper for læselighed og prunkløs, klar form som han med held overførte på tilrettelæggelsen af Asfaltens Sange. Bønnelyckes vision for et moderne bogværk der skulle inkarnere en ny form for digtning i Danmark, fandt dermed sin realisering i en rent typografisk løsning uden bibliofile ekstravagancer, farvetryk, fotoklicheer eller andre af de elementer der havde foresvævet digteren (ill. 10). En løsning hvis modernitet først og fremmest lå indkapslet i selve skriftsnittet (Plantin-antikva fra Genzsch og Heyse som udgjorde KVEs typografiske house style og diskrete, visuelle signatur) og det luftige layout med den elegante, smalle kolumne. Resultatet var et visuelt fængende og grafisk koncist bogværk der i flere henseender peger frem mod den fornyelse og det opbrud fra klassiske typografiske normer som i 20 erne blev kendt under betegnelser som den 256 Torben Jelsbak

19 10. Emil Bønnelycke: Biografteatret fra Asfaltens Sange. At stille ord op i pikante erotiske figurer var en populær sport hos 1910 ernes avantgardedigtere. Bønnelycke lader Biografteatret munder ud i en Elskovssang bestående af ensdannede, grafiske strofer udfyldt med pigenavne. nye saglighed og den ny typografi. 29 At den saglige form og anonymitet i det typografiske udtryk så samtidig kunne siges at stå i kontrast til den lyriske patos i Bønnelyckes tekster, er en anden sag. Man kan mene at bogens typografiske tilrettelæggelse var intelligentere og mere slidstærkt end indholdet, at Engelbrecht med sine slamprøver og anonyme, funktionelle brugsdesign repræsenterede en mere radikal forståelse af moderniteten og storbyens fysiognomi end Bønnelyckes sentimentale københavnerpoesier, men denne indre diskrepans mellem bogens sproglige indhold og bibliografiske koder har næppe anfægtet de samtidige læseres oplevelse af Asfaltens Sange som et hypermoderne digterværk. Spektakulær, eksperimenterende bogkunst som i den internationale avantgarde blev det ikke til i dansk ekspressionisme. Dansk og nordisk kulturliv var og blev, trods det kunstneriske boom i krigsårene, en provins i forhold til det europæiske kulturliv som fostrede avantgardens æstetiske eksperimenter og publikationskultur. Men det boghistoriske blik på Bønnelyckes forfatterskab omkring Asfaltens Sange har demonstreret, hvordan avantgardistiske impulser kunne finde deres vej ud i periferien af det europæiske kulturliv i samspil med lokale strømninger og datidens storpolitiske dagsorden. Avantgarde og boghistorie 257

20 Summary Avant-garde and book history. Emil Bønnelycke s bibliographical acti vism. By Torben Jelsbak. The literary production of the European avant-gardes (futurism, expressionism, dadaism, constructivism, and surrealism) represents a rich material for studies into the materiality and semiotic potentialities of the book media. In their search for new literary devices that could match contemporary developments within the visual arts and modern media culture (photography, film, and the omnibus press) the avantgardes introduced a new activist approach to literary production and distribution, in which all material features of the book media (such as typography, illustrations, paper formats etc.) were integrated as intrinsic parts of the literary work. This article examines the interrelationship between literary creation and modern book design as it takes place in the case of the Danish futurist poet Emil Bønnelycke with special regard to his collection of prose poems Asfaltens Sange (Songs of the pavement) from 1918 whose typographical layout was due to a collaboration with the urban architect and industrial designer Knud V. Engelhardt. 1 Jf. Peter Bürger: Theorie der Avantgarde (Frankfurt a/m, 1974). 2 Jf. Herbert Spencer: Pioneers of modern typography (London, 2004). 3 Jf. D.F. McKenzie: The book as an expressive form i Bibliography and the sociology of texts (London, 1986), 1 21; dansk over sættelse i Jens Bjerring-Hansen og Torben Jelsbak: Boghistorie (Århus, 2010), Jerome McGann: The textual condition (Princeton, 1991), 13. Det citerede kapitel, Texts and textualities findes i dansk oversættelse i Bjerring-Hansen og Jelsbak: Boghistorie, (citat, 123). 5 Imagination sans fils et les mots en liberté. Manifeste futuriste, udgivet som sammenfoldet plakat (29 23 cm), dateret Milano, 11. maj 1913, optrykt i Giovanni Lista (red.): Futurisme. Manifestes, documents, proclamations (Lausanne, 1973), Manifeste technique de la Littérature futuriste, udgivet som sammenfoldet plakat (29 23 cm), dateret Milan, 11. maj 1912, optrykt i Lista: Futurisme, F.T. Marinetti: Les mots en liberté futuristes (Milano, 1919). Et eksempel på Marinettis typografiske digtning er analyseret i Torben Jelsbak: Tekst, billede, tekstur. Avantgardelitteratur og bibliografisk beskrivelse i Mats Malm m.fl. (red): Bokans ma- Noter terialitet. Bokhistoria og bibliografi (Stockholm, 2009), Digtene skulle ifølge subskriptionsmeddelelsen ledsages af et portræt af forfatteren, udført i træsnit af maleren Pierre Roy, og bogen skulle komme i et begrænset oplag på 200 nummererede eksemplarer til en pris af 10 francs. Subskriptionsmeddelelsen er optrykt i den senere bibliofiludgave af den aldrig realiserede digtsamling: Apollinaire: Et moi aussi je suis peintre. Idéogrammes lyriques et coloriés, udgivet af Michel Décaudin og Daniel Grojnowski (Paris, 1985). 9 Brev til vennen og forfatterkollegaen André Billy, citeret (og oversat) efter Guillaume Apollinaire: Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre ( ), med forord af Michel Butor (Paris, 1966), Jf. Per Stounbjerg: Emil Bønnelycke i Anne-Marie Mai (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, bd. 1 (København, 2002), Emil Bønnelycke: Asfaltens Sange (København, 1918), Emil Bønnelycke: Spartanerne, København 1919, Jf. Tom Kristensen: To-mands-løbet, kronik, Politiken Digtet har været genstand for adskillige fortolkninger, bl.a. Anders Palm i artiklen 258 Torben Jelsbak

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Vigtige stilarter i det 20. århundrede

Vigtige stilarter i det 20. århundrede OVERBLIK - DESIGN, KUNST & ARKITEKTUR TIDSLINIE 1900 ART NOUVEAU (SKØNVIRKE - DK) 1910 RUSSISK KONSTRUKTIVISME 1919 BAUHAUS 1920 ART DECO 1940 CINEMA NOIR 1948 BLUE NOTE 1950 SWISS STYLE 1957 SAUL BASS

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 S k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 5 n ot h i n g quite says»i love yo u«like the ro

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

NOR SISDEN. Portfolio. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration

NOR SISDEN. Portfolio. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration NOR SISDEN Portfolio Hjælpeværktøj til færdiggørelse af kunstneriske arbejder, tegninger og illustration. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration Kom godt i gang Del 1: Skab overblik

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter.

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Brainstorms Brainstorms INSPIRATION Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Sjovt med skråtstillet, skaber dynamik i opslaget. Fed taleboble til små-annoncer.

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK henrik 3 Snabel-a pdf-version grafisk litteratur [@] 2 3 Snabel-a @ dansk Snabel-a norsk Kanel-bolle italiensk/fransk Lille snegl tysk Edderkop-abe hollandsk Abehale finsk

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik 1. Beskriv teksten ved hjælp af Seymour Chatmans skel mellem kerne- og satellitbegivenheder. Derfor tabt, evigt tabt, hun, som havde svoret, at intet

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Pernille Corydon Jewellery 1

Pernille Corydon Jewellery 1 Pernille Corydon Jewellery 1 2 2015-16 e-104 n-401 n-100 r-104 r-400 r-148 Pernille Corydon Jewellery 3 Ny sæson. Ny inspiration. Nye tanker. Storbyens puls har altid fascineret mig. Diversiteten og det

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj 2012 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf/hfe Billedkunst

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Pernille. Ærs. Magasin

Pernille. Ærs. Magasin Pernille hotoshop erfektionist roduktiv rangende lanlægning raktisk rojekt æn unktlig ræstationsorienteret roblemløsede ålidelig ositiv ersonlig Swiss Magasin Nr. 1 Februar 2012 1 1 19 199 199 1994 1995

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

De fleste mennesker har aflange ansigter så derfor vil et portræt også virke mest naturligt i højformat.

De fleste mennesker har aflange ansigter så derfor vil et portræt også virke mest naturligt i højformat. - Et spørgsmål om format... Tekst og fotos: Kent Bovin Portrætbilleder har, stort set, altid været højformatbilleder. Går man til en portrætfotograf vil man med næsten 100% sikkerhed få sine portrætbilleder

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere