Standard leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard leveringsbetingelser"

Transkript

1 Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre dette udtrykkeligt er fraveget ved anden aftale. Alle opgaver bekræftes skriftligt ved en formel samarbejdsaftale. 2. Ydelser og tidsplan 2.1. Leverandør ansvar: CompanYoung skal levere de ydelser, som fremgår af samarbejdsaftalen, så denne stemmer overens med kundens forventninger. I videst muligt omfang undgå udskiftning af tilknyttet nøgleperson. Tidsplanen for levering fremgår af samarbejdsaftalen. Såfremt der opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål eller gennemførelse, har CompanYoung pligt til at underrette kunden Kunde ansvar: Såfremt der sker udskiftning af en nøgleperson, har kunden ret til at afvise denne, hvis denne ikke skønnes at have samme kvalifikationer til opgaven som den oprindelige. Såfremt der opstår forsinkelse i forhold til tidsplanen, jf. samarbejdsaftalen, for hvilken kunden er ansvarlig, er CompanYoung berettiget til at kræve en tidsfristforlængelse for efterfølgende tidsfrister, som svarer til den opståede forsinkelse. 3. Beslutningskompetence Da der er tale om et frivilligt samarbejde mellem Leverandøren og Kunden, kan ingen af parterne indgå aftale med tredjemand, som binder den anden part, medmindre dette konkret aftales. Samtlige beslutninger om samarbejdet skal træffes ved fuld enighed mellem parterne. CompanYoung kan inddrage andre konsulenter til særlige opgaver, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt for opgavens løsning. CompanYoung er berettiget til at udføre rådgivningsydelser ved anvendelse af underleverandører. 4. Samarbejde De af Leverandøren og Kunden udpegede nøglepersoner (angivet i samarbejdsaftalen) er ansvarlig for samarbejdets gennemførelse, herunder den nødvendige kommunikation parterne i mellem. 1

2 Såfremt der opstår samarbejdsvanskeligheder, skal Kunden indgive en skriftligt orientering og begrundelse til Leverandøren herom. Såfremt der ikke findes en løsning mellem nøglepersonerne, er Leverandøren forpligtet til at indsætte en anden nøgleperson. Kunden er forpligtet til at stille eksisterende og relevant materiale til rådighed for opgavens udførelse. 5. Økonomi Økonomien fremgår af samarbejdsaftalen. Satserne reguleres generelt pr. 1. Januar hvert år. Priserne er ekskl. Moms og angives uden indregning af de årlige satsændringer. Kørselsudgifter indgår ikke i den for samarbejdsaftalens aftalte priser Betalingsbetingelser er som udgangspunkt 50 % ved kontraktindga else, 50% ved levering, dette kan dog fraviges ved aftale. Ved manglende rettidig betaling pålægges der morarenter i henhold til rentelovens 5, stk Rettigheder Kunden har fuld råderet over materiale udarbejdet af CompanYoung i forbindelse med opfyldelse af aftalen. CompanYoung har ophavsret og enhver anden rettighed til de metoder, koncepter, værktøjer, software og den tilknyttede dokumentation, som CompanYoung anvender i forbindelse med udførelsen af ydelserne til kunden. Kunden har ret til, mod forlangende, at fa en kopi af systemer og data i forbindelse med opgavens udførelse, sa ledes et leverandørskifte er muligt. Endvidere tages der dog forbehold for rettigheder angående Facebook, CompanYoungs egne medier og platforme m.m. 7. Ændring Ændringer eller tilføjelser til samarbejdsaftale skal ske skriftligt til den af CompanYoung udpegede projektleder. Ændring eller tilføjelser kræver enighed blandt Parterne, og ændringerne eller tilføjelsen vedlægges nærværende aftale som tillæg, og dette tillæg underskrives af begge Parter. 8. Ændring i forbindelse med eksterne leverandører 8.1. Video og foto 2

3 Hvis der sker ændring i forbindelse med det aftalte tidspunkt for film eller photoshoot, skal der erlægges vederlag i medfør af følgende tidsfrister: Ændring Vederlag På dagen 100% Dagen før (inden for alm. åbningstid) 50% Min. 2 dage før 25% Min. 7 dage før 0 % 8.2. Eksterne Medier Såfremt der er foretaget booking med kundens accept, kan der kun ske ændring, såfremt tilbagetrækning er mulig. Derved betales der omkostninger svarende til 10% af mediets pris. Såfremt tilbagetrækning ikke er mulig, betales den fulde pris Tryksager For ændringer som skal foretages efter godkendelse, gælder følgende regler. Såfremt kunden burde have opdaget fejlen, ligger ansvaret og eventuelle ekstra omkostninger hos kunden. En fejl, som ikke kunne eller var mulig for kunden at opdage, har CompanYoung ansvaret for, og dermed skal CompanYoung afholde eventuelle ekstra omkostninger Kurser, Coaching og tilsvarende Hvis der sker ændring i forbindelse med det aftalte tidspunkt for kursus, coaching eller tilsvarende afholdes evt. transportomkostninger som CompanYoung måtte have betalt, af Kunden. 9. Standsning og ophør Kunden kan udskyde eller standse en påbegyndt opgave. Leverandøren skal honoreres for allerede udført arbejde og kan endvidere kræve de udgifter dækket, som måtte opstå i forbindelse med udskydelsen. 10. Binding og opsigelse Aftaler indgået mellem kunden og CompanYoung er bindende og uopsigelig for samarbejdet. Dette kan fraviges såfremt andet er aftalt, jf. samarbejdsaftalen. 11. Misligholdelse Misligholdelse: Er der tale om misligholdelse, der med rimelighed kan afhjælpes, er Parten dog forpligtet til at give den misligholdende Part et skriftligt pa krav hurtigst muligt med 3

4 en frist pa 14 dage til at afhjælpe forholdet. Afhjælpes misligholdelsen ikke, kan samarbejdet herefter hæves uden yderligere varsel Væsentlig misligholdelse: Ved en parts væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til denne samarbejdsaftale kan den anden Part vælge at ophæve samarbejdet uden yderligere varsel. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. følgende forhold, uden at der er tale om en udtømmende liste: Væsentlig eller gentagne forsinkelser med hensyn til overholdelse af aftalt tidsplan overfor kunden Væsentlige gentagne overtrædelser af forpligtelser i henhold til aftalen. Overtrædelse af konkurrence- og hemmeligholdelsesklausulen. Betalingsstandsning, akkordforhandlinger eller konkurs. Gentagen udeblivelse fra indkaldte møder uden gyldig grund Force Majeure: Såfremt Force Majeure forekommer, bortfalder ansvaret for opfyldelsen af en Parts forpligtelser, såfremt Parten ikke har kontrol over sådanne ekstraordinære omstændigheder eller med rimelighed kunne eller burde have forudset og ej heller burde eller kunne undgå eller overvinde disse. Påberåbelse af Force Majeure skal ske skriftligt og uden ugrundet ophold, endvidere skal meddelelsen indeholde årsag, det forventede omfang og den forventede varighed af den manglende evne til at opfylde dennes forpligtelser. 12. Konkurs Ved en Parts konkurs, kan den anden Part frit hæve aftalen i det omfang konkursloven ikke hindrer dette. Ved øvrig insolvens, hvor det viser sig at den ene Part ikke kan opfylde aftalen, kan den anden Part hæve aftalen 13. Tvister Tvister skal søges løst direkte mellem Parterne. Den Part, som ønsker forhandling, skal meddele dette skriftligt til den anden Part med angivelse af, hvori tvisten består. I den situation, hvor en uoverensstemmelse ikke lader sig løse ved Parternes egen indsats, kan hver af Parterne begære mediation. Hvis Parterne ej heller kan forlige tvisten ved mediation, kan hver Part begære sagen indbragt for voldgift. 14. Hemmeligholdelse Tavshedspligt: 4

5 En forudsætning for samarbejdet er, at Parterne frit kan udveksle informationer og ideer, hvilket sker under den klare forventning om, at dette sker i fortrolighed, og at den anden part ikke misbruger denne information til formål, som ligger uden for nærværende samarbejde. Dette betyder at parterne, samt deres personale, underleverandører og rådgivere er underlagt en tavshedspligt hvad angår oplysninger om den anden parts forretningsforhold, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, som vil komme til kendskab ved aftalens opfyldelse Tredjemand: Det pa hviler Parterne hver især at opbevare fortroligt materiale forsvarligt, sa ledes at uvedkommende tredjemand ikke kommer i besiddelse af materialet, ligesom det pa hviler den enkelte Part at sikre, at de medarbejdere hos Parten og eventuelle tredjeparter, den pa gældende Part skal indga aftale med, og som levere ydelser til samarbejdet, bliver gjort bekendt med nærværende hemmeligholdelsesklausul og underlægges samme hemmeligholdelsesforpligtelser Ophør: Efter samarbejdets ophør er Parterne forpligtet til at returnere dokumenter mv., som ma tte være udleveret til dem fra den anden Part. Hemmeligholdelsesforpligtelsen fortsætter under hele samarbejdsaftalens løbetid, men ogsa i ubegrænset tid efter aftalens ophør. I øvrigt henledes Parternes opmærksomhed pa Markedsføringslovens Oplysningspligt: Hemmeligholdelsesklausulen viger for oplysningsforpligtelser, der ma tte pa hvile Parterne i henhold til fælles indga ede aftale med tredjemand, i forhold til offentlige myndigheder eller i forhold til ufravigelige lovbestemmelser, ved konfliktløsning mellem parterne eller såfremt der er givet en forudgående skriftlig tilladelse fra den beskyttede part Reference: Parterne har tilladelse til at anføre den anden part som reference. Dog kræver det forudgående tilladelse, såfremt den ene part ønsker at anvende den anden parts logo. 5

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER

GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER GENERELLE VILKÅR FOR KONSULENTYDELSER 1. Indgåelse af aftale og ordrer En ordre eller aftale er først bindende for CORNATOR, når den er bekræftet skriftligt, f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere