KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S"

Transkript

1 VERENSKOMST KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OVERENSKOMST For vagtfunktionærer og taxi-servicemedarbejde Indgået mellem DI Overenskomst ll (AO) for Københavns Lufthavne A/S og Serviceforbundet for vagtfunktionærer og taxi-servicemedarbejde DI nr

2 Københavns Lufthavne A/S OVERENSKOMST Revideret udgave mellem DI overenskomst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og Serviceforbundet for Vagtfunktionærer DI nr

3 Indhold 1 Ansættelse Arbejdstid Feriefridage Deltid Ulempeydelser Overarbejde Tilkald Løn a Særlig opsparing b Seniorordning c Rejsetid Lønudbetaling Lønfradrag Opsigelsesregler Sygdom Barsel Barns første sygedag samt børns hospitalsindlæggelse Ferie Orlov Pension Midlertidig tjeneste i højere stilling Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Overenskomstfravigende forsøgsordninger Hovedaftale Behandling af faglig strid Kompetenceudvikling Uddannelse Overenskomstens varighed

4 Bilag Optjening af frihed ved arbejde i tidsrummet kl Bilag Aftale om rammerne for arbejdets tilrettelæggelse gældende for vagtfunktionærer i Københavns Lufthavne A/S (CPH), Securityafdeling Bilag Aftale om nedsættelse af hviletiden til 8 timer for vagtfunktionærer i Københavns Lufthavne A/S...22 Bilag Aftale om omlægning af det ugentlige fridøgn for vagtfunktionærerne i Københavns Lufthavne A/S...22 Bilag Aftale om retningslinjer for afspadsering af overarbejde...23 Bilag Aftale om instruktører i CPH / SEC gældende pr. 1. april Bilag Hovedorganisationernes standardaftale A Bilag Social dumping Bilag Udvidet referenceperiode Bilag Uddannelses- og samarbejdsfond

5 1 Ansættelse Ansættelsesstedet er Københavns Lufthavne A/S (CPH) Kastrup - Roskilde. Ved ansættelsen modtager medarbejderen et ansættelsesbevis i henhold til Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette om ansættelsesforholdet. Der oplyses om ansættelsessted, løn og ansættelsesvilkår samt øvrige for stillingens varetagelse relevante forhold. Tillidsrepræsentanten tilstilles kopi af ansættelsesbrev ved nyansættelser under denne overenskomst. Medarbejderen skal i forbindelse med modtagelsen af ansættelsesbeviset kvittere for modtagelsen. Uoverensstemmelser vedrørende ansættelsesbreve, kan fagretligt behandles efter overenskomstens regler. Ansættelsen sker på funktionærlignende vilkår. 2 Arbejdstid Stk. 1. Tjenesten er døgndækket hele året. Tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og ophør fastsættes efter aftale mellem CPH og medarbejderne, om fornødent under organisationernes medvirken. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer (ved ansættelse på fuld tid) inkl. op til 29 minutters daglige pauser, hvor medarbejderen skal forblive på tjenestestedet og stå til rådighed for CPH. Arbejdstiden kan tilrettelægges med varierende tider, således at denne over en normperiode på max. 26 uger i gennemsnit udgør 37 timer (dagtid), jf. i øvrigt bilag 1 om optjening af frihed ved arbejde i tidsrummet For deltidsansatte nedsættes normen forholdsmæssigt. Arbejdet udføres i henhold til den i CPH gældende arbejdsplan. Ændringer i arbejdstidens placering fastsættes efter drøftelser med de berørte tillidsrepræsentanter. Der kan, hvis det er påkrævet på grund af flytrafikkens afvikling, foretages ændringer i arbejdsplanen uden at der derved udløses nogen form for kompensation eller særlig godtgørelse, bortset fra de tilfælde hvor ændringerne indebærer, at den gennemsnitlige arbejdstid for normperioden overskrides eller hvor planlagte fridage inddrages. Stk. 2. Rammerne for arbejdets tilrettelæggelse for medarbejdere i Security, se bilag 2. Stk. 3. Fravigelse af Arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn, se bilag 3 og bilag 4. Fridage - juleaftensdag og nytårsaftensdag Juleaftensdag og nytårsaftensdag ydes der frihed med løn. For de medarbejdere, som ikke får fri ydes tilsvarende frihed efter aftale. 4

6 3 Feriefridage Stk. 1. Medarbejderen har ret til 5 feriefridage (á 7,4 timer), som afholdes inden for ferieåret. Såfremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele året, beregnes feriefridagene forholdsmæssigt, hvor 5 feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse. Stk. 2. Afholdelse af feriefridagen sker efter aftale mellem CPH og medarbejderen, og der ydes samme timeløn som under sygdom. Stk. 3. Såfremt feriefridagene ikke er afholdt inden ferieårets afslutning, betales der kompensation herfor i form af en dagløn, svarende til timelønnen multipliceret med 7,4 timer (for en fuldtidsansat). CPH kan dog vælge at placere op til to feriefridage, som ikke er afholdt senest den 31. marts, i den efterfølgende turnus. Stk. 4. For afviklingen af feriefridagene gælder følgende: Medarbejdere holder fri uden afkortning i månedslønnen, idet en feriefridag for fuldtidsbeskæftigede udgør 7,4 timer pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning. Ved fratræden udbetales overenskomstmæssig løn for ikke afholdte feriefridage. Har medarbejderen afholdt flere feriefridage end beskæftigelsesperioden berettiger til, kan CPH modregne i medarbejderens løntilgodehavende. Stk. 5. Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie, jf. Ferieloven. Hvis der er enighed mellem CPH og den ansatte om at feriefridagen(e) ikke afholdes, kan der i stedet ske udbetaling, jf. stk. 3. Tilsvarende gælder hvis feriefridagen(e) ikke afholdes som følge af sygdom, tilskadekomst eller barsel. Der kan uanset jobskifte kun afholdes/kompenseres 5 feriefridage i hvert ferieår. Stk. 6 Feriefridage kan ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelse sker fra virksomhedens side. 4 Deltid Stk. 1. CPH kan antage medarbejdere til deltids- og korttidsbeskæftigelse, idet det dog bør tilstræbes, at den ugentlige arbejdstid mindst er 20 timer. Såfremt medarbejdere på deltid fremsætter ønske om en udvidelse af den ugentlige arbejdstid, skal arbejdsgiveren så vidt muligt imødekomme dette. Den ugentlige arbejdstid skal mindst andrage 15 timer. 5

7 Virksomheden må ikke benytte ansættelse af deltidsbeskæftigede til at reducere antallet af fuldtidsbeskæftigede, for så vidt der er tale om medarbejdere med samme kvalifikationer. Mellem en allerede ansat medarbejder og virksomheden kan aftales ændringer af arbejdstiden fra fuldtid til deltid, jf. lov om deltid. Stk. 2. Den ugentlige arbejdstid og dens placering skal skriftligt aftales ved ansættelsen eller i forbindelse med aftale om deltidsbeskæftigelse for allerede ansatte. Stk. 3. I øvrigt er overenskomstens almindelige bestemmelser også gældende for deltids- og korttidsbeskæftigede. Stk. 4. Arbejder en deltidsbeskæftiget medarbejder op til den gennemsnitlige fuldtidsnorm på en kalendermåned (160,95 timer - 37 timer pr. uge) aflønnes sådanne ekstratimer med vedkommendes normale timeløn. Såfremt en deltidsbeskæftiget medarbejder i en kalendermåned arbejder mere end den gennemsnitlige fuldtidsnorm på en kalendermåned (160,95 timer) aflønnes sådanne ekstratimer med overarbejdsbetaling, jf. 6. Parterne er enige om at overarbejde, hvorved forstås arbejde ud over den normale arbejdstid for heltidsansatte, kun undtagelsesvis bør finde sted for medarbejdere beskæftiget på deltid. Stk. 5. Idet parterne i øvrigt er enige om at tilstræbe fuldtidsbeskæftigelse, er der enighed om, at deltidsbeskæftigelse kan anvendes, når de driftsmæssige forhold ikke rationelt kan opfyldes ved anvendelse af fuldtidsbeskæftigede. Parterne er enige om regelmæssigt at drøfte anvendelse af deltidsbeskæftigelse. Sådanne drøftelser kan eventuelt finde sted under medvirken af organisationerne. 5 Ulempeydelser For tjeneste på følgende tidspunkter betales: Tidspunkt Tillæg pr. time pr Tillæg pr. time pr Tillæg pr. time Kl Kr. 24,45 Kr. 24,85 Kr. 25,27 Lørdag efter kl Kr. 46,29 Kr. 47,03 Kr. 47,83 Mandag kl Kr. 45,39 Kr. 46,12 Kr. 46,90 Søn- og helligdage kl Kr. 45,39 Kr. 46,12 Kr. 46,90 Grundlovsdag kl Kr. 45,39 Kr. 46,12 Kr. 46,90 Juleaftensdag kl Kr. 45,39 Kr. 46,12 Kr. 46,90 6

8 6 Overarbejde Stk. 1. Arbejde udover den fastsatte norm (tilkald til ekstratjeneste eller tilfældig forlængelse af den daglige tjeneste, jf. dog stk. 4) godtgøres med tilsvarende frihed med tillæg af 100 %. Såfremt frihed med tillæg ikke kan gives, ydes i stedet overarbejdsbetaling med timelønnen + overarbejdstillæg på 100 %. Stk. 2. Overarbejde skal så vidt muligt søges godtgjort med frihed med tillæg, jf. stk. 1. Afspadsering skal fortrinsvis gives som hele fridage, idet principperne i aftalen om retningslinjer for afspadsering af overarbejde er gældende, se bilag 5. Stk. 3. I forbindelse med flyforsinkelse eller andre uforudsete hændelser vil en evt. forlængelse af den daglige arbejdstid for fuldtidsansatte i indtil 15 minutter ikke udløse overarbejdstillæg, men alene normal betaling. Udstrækkes forlængelsen udover 15 minutter udbetales timeløn og overarbejdstillæg for hele forlængelsen. Tillidsrepræsentanten underrettes skriftligt i de enkelte tilfælde og organisationerne har påtaleret. Stk. 4. Overarbejde honoreres pr. påbegyndt halve time. 7 Tilkald Til en ansat, der tilkaldes, ydes der overtidsbetaling for mindst 6 timer. 7

9 8 Løn Kr. pr. 1/ Kr. pr. 1/ Kr. pr. 1/ Normaltimeløn 1) 120,29 122,54 124,94 Lufthavnstillæg 15,90 kr. 15,90 kr. 15,90 kr. Firmatillæg 4,55 kr. 4,55 kr. 4,55 kr. Fleksibilitetstillæg 11,95 kr. 11,95 kr. 11,95 kr. Løntrin: Startløn i alt Løntrin 1 152,90 155,15 157,55 Efter 1 års ansættelse Løntrin 2 158,21 160,46 162,86 Efter 2 års ansættelse Løntrin 3 160,11 162,36 164,76 Efter 3 års ansættelse Løntrin 4 161,61 163,86 166,26 Efter 4 års ansættelse Løntrin 5 163,61 165,86 168,26 Efter 6 års ansættelse Løntrin 6 165,61 167,86 170,26 Efter 8 års ansættelse Løntrin 7 167,61 169,86 172,26 Efter 10 års ansættelse Løntrin 8 170,30 172,55 174,95 Efter 12 års ansættelse Løntrin 9 172,80 175,05 177,45 Efter 13 års ansættelse Løntrin ,80 177,05 179,45 Efter 15 års ansættelse Løntrin ,80 179,05 181,45 Efter 17 års ansættelse Løntrin ,80 181,05 183,45 Efter 19 års ansættelse Løntrin ,80 183,05 185,45 Efter 20 års ansættelse 2) Løntrin ,80 185,05 187,45 Efter 21 års ansættelse 2) Løntrin ,80 187,05 189,45 1) Normaltimelønnen er inkl. reguleringstillæg i henhold til aftale af 16/ ? 2) For vagtfunktionærer på OC ydes anciennitetstillæg kun såfremt de pågældende har en faktisk anciennitet på henholdsvis 20 og 21 år. 8

10 Tillæg: OC-tillæg 1 pr. time: pr. 1. marts 2014 pr. 1. marts 2015 pr. 1. marts 2016 Specialtillæg 2 pr. time: pr. 1. marts 2014 pr. 1. marts 2015 pr. 1. marts 2016 Indsatsleder-fly tillæg 3 pr. time: Instruktørtillæg 4 pr. måned: Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts 2016 Vagttypetillæg: Vagter der begynder mellem kl og 04.59, pr. vagt Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts ,38 kr. 25,79 kr. 26,23 kr. 15,07 kr. 15,31 kr. 15,57 kr. 2,32 kr ,68 kr ,35 kr ,58 kr. 15,23 kr. 15,47 kr. 15,73 kr. Vagter der begynder mellem kl og 05.59, pr. vagt Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts ,12 kr. 8,25 kr. 8,39 kr. OC-tillæg 1 ydes ved permanent tjeneste i Security's Operations Center. Specialtillæg 2 ydes til vagtfunktionærer i Københavns Lufthavn, Roskilde, der indgår i funktionerne som henholdsvis vejrobservatør og holdleder (brand). Tillægget påbegyndes udbetalt allerede fra det tidspunkt hvor én af funktionerne tiltrædes. Indsatsleder-fly-tillæg 3 ydes til vagtfunktionærer i Københavns Lufthavn, Roskilde, der er uddannet og varetager funktionen som indsatsleder-fly. Tillægget ydes udover ovennævnte specialtillæg 2. Instruktørtillæg 4 ydes til vagtfunktionærer i Security, jf. bilag 6. Ved varetagelse af arbejdsopgaver/funktioner, som indtager en sådan særstilling, at de ikke omfattes af de almindelige forudsætninger, kan der mellem overenskomstens parter træffes specialaftale om tillæg til lønnen, evt. i form af personlige tillæg. 9

11 8a Særlig opsparing Medarbejdere omfattet af overenskomsten, opsparer 1,0 % af den ferieberettigende løn som særlig o I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. Under forudsætning af lokal enighed kan der træffes aftale om særlige regler om udbetaling fra den særlige opsparing. Der kan dog ikke indgås lokalaftale om løbende udbetalinger sammen med den øvrige løn. Såfremt LG ikke garanterer for beløbenes udbetaling, indestår DIO II. 8b Seniorordning Medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. I en seniorordning konverteres hele eller en del af pensionsbidraget, jf. 17, til seniorfridage. Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen, bidrag til sundhedsordning og administrationsomkostningerne fortsat dækkes. Det konverterede pensionsbidrag indsættes på en seniorfrihedskonto, med mindre andet aftales lokalt. Seniorfrihedskontoen administreres efter samme regler som feriefridagene, jf. 3. Konverteringen i en seniorordning ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden. Medarbejderen skal senest den 1. november give virksomheden skriftlig meddelelse om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning i det kommende kalenderår og i så fald, hvor stor en andel af pensionsbidraget vedkommende ønsker at konvertere. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. november meddele virksomheden om der ønskes ændringer for det kommende kalenderår. Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Placeringen af seniorfridage sker under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gældende for placeringen af feriefridage, jf. 3. Ved afholdelse af seniorfridage afkortes fuldlønnede medarbejdere i uge- eller månedslønnen og betales i stedet et beløb fra seniorfrihedskontoen. For fuldtidsbeskæftigede på 5-dages uge med 37 timer udgør en seniorfridag betaling svarende til 7,4 timer pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning. Ved kalenderårets udløb og ved fratræden opgøres saldoen på seniorfrihedskontoen og restbeløbet udbetales. Etableringen af en seniorordning ændrer ikke på reglerne for frihed/feriefridage i øvrigt, jf

12 8c Rejsetid Stk. 1 Der betales alene for den del af befordringstiden, som overstiger medarbejderens normale befordringstid fra bopæl til virksomheden og retur. Stk. 2 Hvis eget køretøj benyttes efter aftale med medarbejderen, betales alene kilometergodtgørelse i henhold til statens takster for kørselsgodtgørelse, hvis afstanden fra medarbejderens bopæl til udearbejdsstedet og retur er længere end afstanden fra medarbejderens bopæl til virksomheden og retur. Der betales ud over lønnen jf. stk. 1 alene kilometergodtgørelse for merafstanden. 9 Lønudbetaling Stk. 1. Lønnen udbetales månedsvis bagud og med et beløb svarende til timelønnen multipliceret med den gennemsnitlige månedlige arbejdstid på 160,95 timer. Lønnen skal være til disposition den 5. sidste bankdag i måneden. Lønnen indsættes af CPH på medarbejderens konto i pengeinstitut. 10 Lønfradrag Ved fravær i enkelte dage/enkelte timer beregnes fradraget pr. påbegyndt arbejdstime som 1/160,33 af månedslønnen. 11 Opsigelsesregler Stk. 1. For medarbejdere, der uden afbrydelse har været beskæftiget i CPH i de nedenfor anførte tidsrum, gælder følgende opsigelsesvarsler: 1. Inden for de første 6 måneder et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage til en hvilken som helst dag. 2. Efter 6 måneders ansættelse gælder følgende opsigelsesvarsler: Fra CPH's side Inden udløbet af: Et varsel på: 2 år og 9 mdr.: 3 måneder. 5 år og 8 mdr.: 4 måneder 8 år og 7 mdr.: 5 måneder herefter: 6 måneder Fra medarbejderens side 1 måneds varsel. Fratræden finder sted ved en måneds udgang, og opsigelsen skal foreligge skriftligt. 11

13 Medarbejderen kan opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når den pågældende inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har fået løn under sygdom i sammenlagt 120 kalenderdage. Fravær pga. tilskadekomst i tjenesten medregnes ikke ved anvendelse af 120-dages reglen. Medarbejdere, som efter 1. maj 2014 afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, har ret til frihed med løn i op til to timer placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. Vagtfunktionærer, der er opsagt af CPH, har i opsigelsesperioden ret til frihed med løn i indtil 2 uger til deltagelse i AMU og FVU-kurser. Kursusafgiften til deltagelse i sådanne kurser afholdes af CPH og eventuel kursusgodtgørelse tilfalder CPH. Medarbejdere, som har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst et år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et eller flere for medarbejderen relevante kurser af op til yderligere to ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig løntabsgodtgørelse. Medarbejderen kan ved deltagelse i et sådant kursus opnå ret til en tilsvarende forlængelse af opsigelsesperioden i op til 2 uger under følgende betingelser: Medarbejderen skal for det første hurtigst muligt og senest inden for den første uge efter opsigelsen skriftligt meddele arbejdsgiveren, at medarbejderen ønsker at udnytte retten til indtil 2 ugers yderligere uddannelse. For det andet skal medarbejderen dokumentere, at medarbejderen gennemfører de nu i alt op til 4 ugers kursus inden for den forlængede opsigelsesperiode. Der skal ved udskydelse af fratrædelsen ikke afgives nyt opsigelsesvarsel. Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til maksimalt 1.780,00 kr. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller det offentlige. Virksomheden modtager støtte fra Kompetencefonden til udgifter til sædvanlig overenskomstmæssig løn for kurser efter denne bestemmelse. Løntabsgodtgørelsen tilfalder virksomheden. Stk. 2. a) Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt ansat i CPH i 12, 15 eller 18 år opsiges, skal CPH ved medarbejderens fratræden udrede en fratrædelsesgodtgørelse svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. b) Bestemmelserne i a) finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. 12

14 c) Hvis medarbejderen ved fratræden vil oppebære en alderspension fra CPH, og hvis medarbejderen er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det 50. år bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. d) Bestemmelsen i punkt a) finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. 12 Sygdom Der ydes sædvanlig løn under sygdom (dvs. inkl. fast påregnelige tillæg). 13 Barsel Stk. 1. CPH udbetaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden, fuld løn (dvs. inkl. fast påregnelige tillæg) under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Stk. 2. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger fuld løn under "fædreorlov". Stk. 3. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder CPH fuld løn under forældreorlov, dog maks. kr. 140,- pr. time under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen af de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller anden forælder. Fravær og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forældrene. Forældreorloven skal varsles senest 8 uger efter fødslen og afholdes inden for 52 uger efter fødsel. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt opdeles i to perioder, medmindre andet aftales. Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær. Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro- og loveerklæring. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. 13

15 For børn for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere gælder følgende: I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder CPH fuld løn under forældreorlov, dog maks. kr. 145,- pr. time under fravær i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen af de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller anden forælder. Forældreorloven skal varsles senest 8 uger efter fødslen og afholdes inden for 52 uger efter fødsel. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt opdeles i to perioder, medmindre andet aftales. Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær. Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro- og loveerklæring. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Stk. 4. Forhøjet pensionsbidrag Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time / kr. pr. måned Arbejdstagerbidrag kr. pr. time / kr. pr. måned Samlet bidrag kr. pr. time / kr. pr. måned 1. marts ,00 / 1.120,00 3,50 / 560,00 10,50 / 1.680,00 1. juli ,50 / 1.360,00 4,25 / 680,00 12,75 / 2.040,,00 Til deltidsansatte indbetales et bidrag svarende til den aftalte arbejdstid. 14 Barns første sygedag samt børns hospitalsindlæggelse Stk. 1. Der kan ydes hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af medarbejderens syge barn/børn under 14 år, når: 1) Det er barnets første sygedag. 2) Hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt. 3) Forholdene på tjenestestedet tillader det. 4) Barnet er hjemmeværende. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre. 14

16 Det kan aftales, at ovennævnte bestemmelse om fravær ved børns første sygedag, når særlige hensyn til barnets forhold gør det nødvendigt (handicap) kan udstrækkes til barnets fyldte 17 år. Der oppebæres under tjenestefriheden sædvanlig løn (dvs. inkl. fast påregnelige tillæg). Stk. 2. Til medarbejdere indrømmes der frihed med fuld løn (dvs. inkl. fast påregnelige tillæg), når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Eventuel refusion fra kommunen tilfalder CPH. 15 Ferie Ferie gives og holdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Ferielov. Hovedorganisationernes standardaftale A (feriekortordningen) er gældende, se bilag Orlov Efter 10 års ansættelse har medarbejderen ret til 6 måneders orlov uden løn med bevarelse af virksomhedsanciennitet og funktion ved tilbagevenden. Orlovens placering sker efter aftale med CPH. 17 Pension Stk.1. Medarbejderen er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning i PensionDanmark. Af den A-skattepligtige lønindkomst udgør bidraget: CPH Medarbejder I alt 8,0 % 4,0 % 12,0 % Hvor der er indgået aftale om bidrag til en sundhedsordning, er bidraget til en sådan ordning indeholdt i det samlede pensionsbidrag. Stk. 2. CPH etablerer en gruppelivsforsikringsordning (forsikringssum min. kr ,-) samt en heltidsulykkesforsikring for alle medarbejdere. 15

17 Stk. 3. Medarbejderen kan anmode om, at CPH løbende foretager indbetaling af et ekstra lønmodtagerbidrag til pensionsordningen. Anmodningen, herunder anmodning om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag kan ske én gang årligt med virkning fra 1. december. Ekstra lønmodtagerbidrag skal være et fast kronebeløb. Evt. administrative omkostninger i forbindelse hermed er medarbejderen uvedkommende. Den ekstra indbetaling anvendes alene til forøgelse af opsparingen. 18 Midlertidig tjeneste i højere stilling Medarbejdere kan gøre midlertidig tjeneste i en højere stilling, der ikke er omfattet af denne overenskomst. Funktion aftales i hvert enkelt tilfælde mellem medarbejderen og CPH, ligesom der aftales en fast honorering pr. måned. Etablering af funktion forelægges tillidsrepræsentanten. Honoreringen betales månedsvis bagud, og for dele af en måned ydes en forholdsmæssig honorering. 19 Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Stk. 1. Hvor vælges tillidsrepræsentant Enhver medarbejdergruppe, der omfatter mindst 5 ansatte, kan af deres midte vælge en tillidsrepræsentant. Hvor medarbejdergruppen er geografisk adskilt, kan der efter aftale mellem ledelsen og organisationen vælges flere tillidsrepræsentanter. Stk. 2. Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, der har mindst 1 års anciennitet i CPH. Stk. 3. Valg af tillidsrepræsentant Valget af tillidsrepræsentanten skal finde sted på en sådan måde, at alle medarbejdere, som er beskæftiget på arbejdspladsen på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget. Valget er kun gyldigt, når mindst en tredjedel af de stemmeberettigede har stemt for vedkommende. Valget er i øvrigt ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af den pågældende organisation - efter dens gældende regler og meddelt til CPH s ledelse. Ledelsen er inden for en frist af 3 uger berettiget til at gøre indsigelse mod valget over for organisationen. Det påhviler de valgte tillidsrepræsentanters organisationer at formidle, at de nyvalgte hurtigst muligt efter valget gennemgår et kursus for tillidsrepræsentanter. Ligeledes påhviler det CPH s ledelse at sørge for, at tillidsrepræsentanten opnår den nødvendige frihed til at deltage i et sådant kursus. 16

18 Stk. 4. Stedfortræder Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, kan der efter aftale med CPH s ledelse udpeges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. En således udpeget stedfortræder har i den periode, hvori pågældende fungerer, den samme beskyttelse om den valgte tillidsrepræsentant. Stedfortræderen skal være valgbar som tillidsrepræsentant. Stk. 5. Samarbejde Det er tillidsrepræsentantens såvel som ledelsens pligt at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdspladsen. Stk. 6. Klager og henstillinger Når en eller flere medarbejdere ønsker det, kan tillidsrepræsentanten forelægge deres klager eller henstillinger for ledelsen. Følger tillidsrepræsentanten sig ikke stillet tilfreds ved ledelsens afgørelse, står det den pågældende frit at anmode sin organisation om at indtræde i sagen. Tillidsrepræsentanten skal dog sørge for, at arbejdet fortsætter uforstyrret, men sagen behandles. Stk. 7. Fællestillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanterne kan hvis ledelsen og organisationerne er enige om det af deres midte vælge en fællestillidsrepræsentant, der i fælles spørgsmål kan være hele medarbejdergruppens tillidsrepræsentant over for ledelsen. Meddelelse om valg af fællestillidsrepræsentant skal straks bringes til ledelsens kundskab. Fællestillidsrepræsentanten kan under ingen omstændigheder blande sig i spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for deres respektive afdelinger, medmindre ledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter bliver enige herom. Stk. 8. Talsmand For arbejdsområder, hvor der er etableret holddrift, kan tillidsrepræsentanten på de skift hvor den pågældende ikke selv arbejder, og som omfatter mindst 4 medarbejdere udpege en talsmand til på sine vegne at søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet eller, såfremt omstændighederne stiller sig hindrende for en ordning, bringe sagen videre til sig. Stk. 9. Funktion i arbejdstiden Tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige tid til at varetage sit arbejde som tillidsrepræsentant. Det skal dog ske, så det er til mindst mulig gene for hans produktive arbejde. Hvis det for at udføre hvervet som tillidsrepræsentant er nødvendigt at forlade arbejdet i arbejdstiden, skal tillidsrepræsentanten forud træffe aftale med ledelsen på stedet. Stk. 10. Møder uden for arbejdstiden Ved møder uden for arbejdstiden på arbejdsgivers foranledning betales som for overarbejde for den tid, der måtte ligge ud over den pågældendes daglige arbejdstid. Ved samarbejdsudvalgsmøder følges Samarbejdsnævnets retningslinier Stk. 11 Aflønning Hvis der lægges beslag på tillidsrepræsentanten i spørgsmål, som angår virksomheden og medarbejderne, skal dette honoreres med den påregnelige løn for tidsrummet. 17

19 Stk. 12. Faglig klub Hvis medarbejderne slutter sig sammen i en faglig klub, skal tillidsrepræsentanten være formand. Stk. 13. Afskedigelse af tillidsrepræsentant Afskedigelsen af en tillidsrepræsentant skal være begrundet i tvingende årsager. Afskedigelsen skal ske med overenskomstmæssigt varsel med tillæg af 2 måneder. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten i henhold til denne bestemmelse. Hvis virksomhedens ledelse finder, at der foreligger tvingende årsager til at opsige en tillidsrepræsentant, skal der ske henvendelse til HTS Arbejdsgiverforeningen, Hovedstadsområdet, der herefter kan rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. Mæglingsmødet skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. En tillidsrepræsentants arbejdsforhold kan normalt ikke afbrydes i varselsperioden, før den pågældendes faglige organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelsen af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarslet som afgivet ved mæglingsbegæringens fremkomst. Stk. 14. Sikkerhedsrepræsentanter For sikkerhedsrepræsentanter gælder samme aflønnings- og opsigelsesregler som for tillidsrepræsentanter. 20 Overenskomstfravigende forsøgsordninger Overenskomstens parter er enige om, at der er mulighed for, at der - under forudsætning af lokal enighed - kan gennemføres forsøg, som fraviger overenskomstens bestemmelser. Forsøgsordninger forudsætter overenskomstparternes godkendelse. 21 Hovedaftale Hovedaftalen mellem DA og LO er gældende. 22 Behandling af faglig strid Stk. 1. Som regler for behandling af faglig strid gælder den af hovedorganisationerne senest vedtagne norm. Stk. 2. I sager vedrørende bortvisning skal mæglingsmødet afholdes senest 5 arbejdsdage efter mæglingsbegæringens modtagelse i den modstående organisation, medmindre andet aftales. 18

20 Er der i sager vedrørende bortvisning ikke opnået enighed ved mæglingsmødet, kan forbundet begære sagen afgjort ved faglig voldgift. Forbundet skal senest 10 arbejdsdage efter mæglingsmødets afholdelse skriftligt begære afholdelse af faglig voldgift. I de situationer, hvor sagen er begæret afgjort ved en faglig voldgift, kan de respektive parter tillige begære et organisationsmøde og/eller et forhandlingsmøde, såfremt afholdelse heraf er mulig uden omberammelse af den faglige voldgift. 23 Kompetenceudvikling Parterne er enige om at følge det ved overenskomstforhandlingerne aftalte Protokollat om kompetenceudviklingsfond. Den nærmere udmøntning heraf aftales mellem overenskomstens parter. Bidraget til kompetenceudviklingsfonden udgør kr. 520 pr. fuldtidsmedarbejder pt. år. 24 Uddannelse Parterne henviser til den i CPH gældende personalepolitik om uddannelse. 25 Overenskomstens varighed Stk. 1. Overenskomsten kan tidligst opsiges til den 1. marts Opsigelsesfristen er 3 måneder, medmindre andet er aftalt mellem hovedorganisationerne. Stk. 2. Selv om overenskomsten er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet eller arbejdsstandsning er iværksat efter gældende regler. København, den 7. marts 2014 Serviceforbundet/ Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning Sign.: Toni Rytkønnen DI overenskomst II (AHO) v/di Sign.: Peer Laier Københavns Lufthavne A/S Sign.: Henrich Krogsgaard 19

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

SANITØRER, CPH VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (AHO) Københavns Lufthavne A/S (CPH) Serviceforbundet. Sanitører. Indgået mellem.

SANITØRER, CPH VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (AHO) Københavns Lufthavne A/S (CPH) Serviceforbundet. Sanitører. Indgået mellem. VERENSKOMST SANITØRER, CPH OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (AHO) og Københavns Lufthavne A/S (CPH) og Serviceforbundet for Sanitører DI nr. 794612 2014 2017 Sanitører, CPH Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

sanitører, CPH OverenskOmst DI overenskomst II (AHO) Københavns Lufthavne A/S (CPH) Serviceforbundet Sanitører Indgået mellem for for

sanitører, CPH OverenskOmst DI overenskomst II (AHO) Københavns Lufthavne A/S (CPH) Serviceforbundet Sanitører Indgået mellem for for sanitører, CPH OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI overenskomst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S (CPH) og Serviceforbundet for Sanitører 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 mellem DI overenskomst

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 -

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 - Overenskomst mellem Søfartens Ledere og Copenhagen Malmö Port AB for Vagtchefer og Havneassistenter gældende fra 1. april 2014 til 31. marts 2017-1 - 1 Overenskomstens område Overenskomsten er gældende

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

skibsførere på havnebusser

skibsførere på havnebusser skibsførere på havnebusser overenskomst 2012 2014 DI Overenskomst II v/di og Søfartens Ledere Gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området DI nr. 794553 verenskomst 2012 2014 OVERENSKOMST

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

LUFthavnsparkering københavn

LUFthavnsparkering københavn LUFthavnsparkering københavn OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) for CPH Parkering A/S og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn

sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn OverenskOmst 2010 2012 indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet gældende for Aarhus Lufthavn A/S 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 mellem DI Overenskomst

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014-2017 mellem Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og HK Privat om løn- og arbejdsforhold fra 1. marts 2014 for de på A/S Dansk Shell og beskæftigede laboranter Laborant overenskomst

Læs mere

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN 2010 12 Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. 2010 2012

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S VERENSKOMST HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Thy-Mors DI nr. 794581 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Metal-Transportoverenskomsten

Metal-Transportoverenskomsten Metal-Transportoverenskomsten 2012-2014 mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

europark parkering OverenskOmst DI Overenskomst II (VEJLEA) Serviceforbundet Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning

europark parkering OverenskOmst DI Overenskomst II (VEJLEA) Serviceforbundet Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning europark parkering OverenskOmst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (VEJLEA) og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning gældenede for EuroPark A/S Parkeringsservicemedarbejdere

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere