KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S"

Transkript

1 VERENSKOMST KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OVERENSKOMST For vagtfunktionærer og taxi-servicemedarbejde Indgået mellem DI Overenskomst ll (AO) for Københavns Lufthavne A/S og Serviceforbundet for vagtfunktionærer og taxi-servicemedarbejde DI nr

2 Københavns Lufthavne A/S OVERENSKOMST Revideret udgave mellem DI overenskomst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og Serviceforbundet for Vagtfunktionærer DI nr

3 Indhold 1 Ansættelse Arbejdstid Feriefridage Deltid Ulempeydelser Overarbejde Tilkald Løn a Særlig opsparing b Seniorordning c Rejsetid Lønudbetaling Lønfradrag Opsigelsesregler Sygdom Barsel Barns første sygedag samt børns hospitalsindlæggelse Ferie Orlov Pension Midlertidig tjeneste i højere stilling Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Overenskomstfravigende forsøgsordninger Hovedaftale Behandling af faglig strid Kompetenceudvikling Uddannelse Overenskomstens varighed

4 Bilag Optjening af frihed ved arbejde i tidsrummet kl Bilag Aftale om rammerne for arbejdets tilrettelæggelse gældende for vagtfunktionærer i Københavns Lufthavne A/S (CPH), Securityafdeling Bilag Aftale om nedsættelse af hviletiden til 8 timer for vagtfunktionærer i Københavns Lufthavne A/S...22 Bilag Aftale om omlægning af det ugentlige fridøgn for vagtfunktionærerne i Københavns Lufthavne A/S...22 Bilag Aftale om retningslinjer for afspadsering af overarbejde...23 Bilag Aftale om instruktører i CPH / SEC gældende pr. 1. april Bilag Hovedorganisationernes standardaftale A Bilag Social dumping Bilag Udvidet referenceperiode Bilag Uddannelses- og samarbejdsfond

5 1 Ansættelse Ansættelsesstedet er Københavns Lufthavne A/S (CPH) Kastrup - Roskilde. Ved ansættelsen modtager medarbejderen et ansættelsesbevis i henhold til Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette om ansættelsesforholdet. Der oplyses om ansættelsessted, løn og ansættelsesvilkår samt øvrige for stillingens varetagelse relevante forhold. Tillidsrepræsentanten tilstilles kopi af ansættelsesbrev ved nyansættelser under denne overenskomst. Medarbejderen skal i forbindelse med modtagelsen af ansættelsesbeviset kvittere for modtagelsen. Uoverensstemmelser vedrørende ansættelsesbreve, kan fagretligt behandles efter overenskomstens regler. Ansættelsen sker på funktionærlignende vilkår. 2 Arbejdstid Stk. 1. Tjenesten er døgndækket hele året. Tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og ophør fastsættes efter aftale mellem CPH og medarbejderne, om fornødent under organisationernes medvirken. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer (ved ansættelse på fuld tid) inkl. op til 29 minutters daglige pauser, hvor medarbejderen skal forblive på tjenestestedet og stå til rådighed for CPH. Arbejdstiden kan tilrettelægges med varierende tider, således at denne over en normperiode på max. 26 uger i gennemsnit udgør 37 timer (dagtid), jf. i øvrigt bilag 1 om optjening af frihed ved arbejde i tidsrummet For deltidsansatte nedsættes normen forholdsmæssigt. Arbejdet udføres i henhold til den i CPH gældende arbejdsplan. Ændringer i arbejdstidens placering fastsættes efter drøftelser med de berørte tillidsrepræsentanter. Der kan, hvis det er påkrævet på grund af flytrafikkens afvikling, foretages ændringer i arbejdsplanen uden at der derved udløses nogen form for kompensation eller særlig godtgørelse, bortset fra de tilfælde hvor ændringerne indebærer, at den gennemsnitlige arbejdstid for normperioden overskrides eller hvor planlagte fridage inddrages. Stk. 2. Rammerne for arbejdets tilrettelæggelse for medarbejdere i Security, se bilag 2. Stk. 3. Fravigelse af Arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn, se bilag 3 og bilag 4. Fridage - juleaftensdag og nytårsaftensdag Juleaftensdag og nytårsaftensdag ydes der frihed med løn. For de medarbejdere, som ikke får fri ydes tilsvarende frihed efter aftale. 4

6 3 Feriefridage Stk. 1. Medarbejderen har ret til 5 feriefridage (á 7,4 timer), som afholdes inden for ferieåret. Såfremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele året, beregnes feriefridagene forholdsmæssigt, hvor 5 feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse. Stk. 2. Afholdelse af feriefridagen sker efter aftale mellem CPH og medarbejderen, og der ydes samme timeløn som under sygdom. Stk. 3. Såfremt feriefridagene ikke er afholdt inden ferieårets afslutning, betales der kompensation herfor i form af en dagløn, svarende til timelønnen multipliceret med 7,4 timer (for en fuldtidsansat). CPH kan dog vælge at placere op til to feriefridage, som ikke er afholdt senest den 31. marts, i den efterfølgende turnus. Stk. 4. For afviklingen af feriefridagene gælder følgende: Medarbejdere holder fri uden afkortning i månedslønnen, idet en feriefridag for fuldtidsbeskæftigede udgør 7,4 timer pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning. Ved fratræden udbetales overenskomstmæssig løn for ikke afholdte feriefridage. Har medarbejderen afholdt flere feriefridage end beskæftigelsesperioden berettiger til, kan CPH modregne i medarbejderens løntilgodehavende. Stk. 5. Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie, jf. Ferieloven. Hvis der er enighed mellem CPH og den ansatte om at feriefridagen(e) ikke afholdes, kan der i stedet ske udbetaling, jf. stk. 3. Tilsvarende gælder hvis feriefridagen(e) ikke afholdes som følge af sygdom, tilskadekomst eller barsel. Der kan uanset jobskifte kun afholdes/kompenseres 5 feriefridage i hvert ferieår. Stk. 6 Feriefridage kan ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelse sker fra virksomhedens side. 4 Deltid Stk. 1. CPH kan antage medarbejdere til deltids- og korttidsbeskæftigelse, idet det dog bør tilstræbes, at den ugentlige arbejdstid mindst er 20 timer. Såfremt medarbejdere på deltid fremsætter ønske om en udvidelse af den ugentlige arbejdstid, skal arbejdsgiveren så vidt muligt imødekomme dette. Den ugentlige arbejdstid skal mindst andrage 15 timer. 5

7 Virksomheden må ikke benytte ansættelse af deltidsbeskæftigede til at reducere antallet af fuldtidsbeskæftigede, for så vidt der er tale om medarbejdere med samme kvalifikationer. Mellem en allerede ansat medarbejder og virksomheden kan aftales ændringer af arbejdstiden fra fuldtid til deltid, jf. lov om deltid. Stk. 2. Den ugentlige arbejdstid og dens placering skal skriftligt aftales ved ansættelsen eller i forbindelse med aftale om deltidsbeskæftigelse for allerede ansatte. Stk. 3. I øvrigt er overenskomstens almindelige bestemmelser også gældende for deltids- og korttidsbeskæftigede. Stk. 4. Arbejder en deltidsbeskæftiget medarbejder op til den gennemsnitlige fuldtidsnorm på en kalendermåned (160,95 timer - 37 timer pr. uge) aflønnes sådanne ekstratimer med vedkommendes normale timeløn. Såfremt en deltidsbeskæftiget medarbejder i en kalendermåned arbejder mere end den gennemsnitlige fuldtidsnorm på en kalendermåned (160,95 timer) aflønnes sådanne ekstratimer med overarbejdsbetaling, jf. 6. Parterne er enige om at overarbejde, hvorved forstås arbejde ud over den normale arbejdstid for heltidsansatte, kun undtagelsesvis bør finde sted for medarbejdere beskæftiget på deltid. Stk. 5. Idet parterne i øvrigt er enige om at tilstræbe fuldtidsbeskæftigelse, er der enighed om, at deltidsbeskæftigelse kan anvendes, når de driftsmæssige forhold ikke rationelt kan opfyldes ved anvendelse af fuldtidsbeskæftigede. Parterne er enige om regelmæssigt at drøfte anvendelse af deltidsbeskæftigelse. Sådanne drøftelser kan eventuelt finde sted under medvirken af organisationerne. 5 Ulempeydelser For tjeneste på følgende tidspunkter betales: Tidspunkt Tillæg pr. time pr Tillæg pr. time pr Tillæg pr. time Kl Kr. 24,45 Kr. 24,85 Kr. 25,27 Lørdag efter kl Kr. 46,29 Kr. 47,03 Kr. 47,83 Mandag kl Kr. 45,39 Kr. 46,12 Kr. 46,90 Søn- og helligdage kl Kr. 45,39 Kr. 46,12 Kr. 46,90 Grundlovsdag kl Kr. 45,39 Kr. 46,12 Kr. 46,90 Juleaftensdag kl Kr. 45,39 Kr. 46,12 Kr. 46,90 6

8 6 Overarbejde Stk. 1. Arbejde udover den fastsatte norm (tilkald til ekstratjeneste eller tilfældig forlængelse af den daglige tjeneste, jf. dog stk. 4) godtgøres med tilsvarende frihed med tillæg af 100 %. Såfremt frihed med tillæg ikke kan gives, ydes i stedet overarbejdsbetaling med timelønnen + overarbejdstillæg på 100 %. Stk. 2. Overarbejde skal så vidt muligt søges godtgjort med frihed med tillæg, jf. stk. 1. Afspadsering skal fortrinsvis gives som hele fridage, idet principperne i aftalen om retningslinjer for afspadsering af overarbejde er gældende, se bilag 5. Stk. 3. I forbindelse med flyforsinkelse eller andre uforudsete hændelser vil en evt. forlængelse af den daglige arbejdstid for fuldtidsansatte i indtil 15 minutter ikke udløse overarbejdstillæg, men alene normal betaling. Udstrækkes forlængelsen udover 15 minutter udbetales timeløn og overarbejdstillæg for hele forlængelsen. Tillidsrepræsentanten underrettes skriftligt i de enkelte tilfælde og organisationerne har påtaleret. Stk. 4. Overarbejde honoreres pr. påbegyndt halve time. 7 Tilkald Til en ansat, der tilkaldes, ydes der overtidsbetaling for mindst 6 timer. 7

9 8 Løn Kr. pr. 1/ Kr. pr. 1/ Kr. pr. 1/ Normaltimeløn 1) 120,29 122,54 124,94 Lufthavnstillæg 15,90 kr. 15,90 kr. 15,90 kr. Firmatillæg 4,55 kr. 4,55 kr. 4,55 kr. Fleksibilitetstillæg 11,95 kr. 11,95 kr. 11,95 kr. Løntrin: Startløn i alt Løntrin 1 152,90 155,15 157,55 Efter 1 års ansættelse Løntrin 2 158,21 160,46 162,86 Efter 2 års ansættelse Løntrin 3 160,11 162,36 164,76 Efter 3 års ansættelse Løntrin 4 161,61 163,86 166,26 Efter 4 års ansættelse Løntrin 5 163,61 165,86 168,26 Efter 6 års ansættelse Løntrin 6 165,61 167,86 170,26 Efter 8 års ansættelse Løntrin 7 167,61 169,86 172,26 Efter 10 års ansættelse Løntrin 8 170,30 172,55 174,95 Efter 12 års ansættelse Løntrin 9 172,80 175,05 177,45 Efter 13 års ansættelse Løntrin ,80 177,05 179,45 Efter 15 års ansættelse Løntrin ,80 179,05 181,45 Efter 17 års ansættelse Løntrin ,80 181,05 183,45 Efter 19 års ansættelse Løntrin ,80 183,05 185,45 Efter 20 års ansættelse 2) Løntrin ,80 185,05 187,45 Efter 21 års ansættelse 2) Løntrin ,80 187,05 189,45 1) Normaltimelønnen er inkl. reguleringstillæg i henhold til aftale af 16/ ? 2) For vagtfunktionærer på OC ydes anciennitetstillæg kun såfremt de pågældende har en faktisk anciennitet på henholdsvis 20 og 21 år. 8

10 Tillæg: OC-tillæg 1 pr. time: pr. 1. marts 2014 pr. 1. marts 2015 pr. 1. marts 2016 Specialtillæg 2 pr. time: pr. 1. marts 2014 pr. 1. marts 2015 pr. 1. marts 2016 Indsatsleder-fly tillæg 3 pr. time: Instruktørtillæg 4 pr. måned: Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts 2016 Vagttypetillæg: Vagter der begynder mellem kl og 04.59, pr. vagt Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts ,38 kr. 25,79 kr. 26,23 kr. 15,07 kr. 15,31 kr. 15,57 kr. 2,32 kr ,68 kr ,35 kr ,58 kr. 15,23 kr. 15,47 kr. 15,73 kr. Vagter der begynder mellem kl og 05.59, pr. vagt Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts ,12 kr. 8,25 kr. 8,39 kr. OC-tillæg 1 ydes ved permanent tjeneste i Security's Operations Center. Specialtillæg 2 ydes til vagtfunktionærer i Københavns Lufthavn, Roskilde, der indgår i funktionerne som henholdsvis vejrobservatør og holdleder (brand). Tillægget påbegyndes udbetalt allerede fra det tidspunkt hvor én af funktionerne tiltrædes. Indsatsleder-fly-tillæg 3 ydes til vagtfunktionærer i Københavns Lufthavn, Roskilde, der er uddannet og varetager funktionen som indsatsleder-fly. Tillægget ydes udover ovennævnte specialtillæg 2. Instruktørtillæg 4 ydes til vagtfunktionærer i Security, jf. bilag 6. Ved varetagelse af arbejdsopgaver/funktioner, som indtager en sådan særstilling, at de ikke omfattes af de almindelige forudsætninger, kan der mellem overenskomstens parter træffes specialaftale om tillæg til lønnen, evt. i form af personlige tillæg. 9

11 8a Særlig opsparing Medarbejdere omfattet af overenskomsten, opsparer 1,0 % af den ferieberettigende løn som særlig o I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. Under forudsætning af lokal enighed kan der træffes aftale om særlige regler om udbetaling fra den særlige opsparing. Der kan dog ikke indgås lokalaftale om løbende udbetalinger sammen med den øvrige løn. Såfremt LG ikke garanterer for beløbenes udbetaling, indestår DIO II. 8b Seniorordning Medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. I en seniorordning konverteres hele eller en del af pensionsbidraget, jf. 17, til seniorfridage. Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen, bidrag til sundhedsordning og administrationsomkostningerne fortsat dækkes. Det konverterede pensionsbidrag indsættes på en seniorfrihedskonto, med mindre andet aftales lokalt. Seniorfrihedskontoen administreres efter samme regler som feriefridagene, jf. 3. Konverteringen i en seniorordning ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden. Medarbejderen skal senest den 1. november give virksomheden skriftlig meddelelse om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning i det kommende kalenderår og i så fald, hvor stor en andel af pensionsbidraget vedkommende ønsker at konvertere. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. november meddele virksomheden om der ønskes ændringer for det kommende kalenderår. Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Placeringen af seniorfridage sker under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gældende for placeringen af feriefridage, jf. 3. Ved afholdelse af seniorfridage afkortes fuldlønnede medarbejdere i uge- eller månedslønnen og betales i stedet et beløb fra seniorfrihedskontoen. For fuldtidsbeskæftigede på 5-dages uge med 37 timer udgør en seniorfridag betaling svarende til 7,4 timer pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning. Ved kalenderårets udløb og ved fratræden opgøres saldoen på seniorfrihedskontoen og restbeløbet udbetales. Etableringen af en seniorordning ændrer ikke på reglerne for frihed/feriefridage i øvrigt, jf

12 8c Rejsetid Stk. 1 Der betales alene for den del af befordringstiden, som overstiger medarbejderens normale befordringstid fra bopæl til virksomheden og retur. Stk. 2 Hvis eget køretøj benyttes efter aftale med medarbejderen, betales alene kilometergodtgørelse i henhold til statens takster for kørselsgodtgørelse, hvis afstanden fra medarbejderens bopæl til udearbejdsstedet og retur er længere end afstanden fra medarbejderens bopæl til virksomheden og retur. Der betales ud over lønnen jf. stk. 1 alene kilometergodtgørelse for merafstanden. 9 Lønudbetaling Stk. 1. Lønnen udbetales månedsvis bagud og med et beløb svarende til timelønnen multipliceret med den gennemsnitlige månedlige arbejdstid på 160,95 timer. Lønnen skal være til disposition den 5. sidste bankdag i måneden. Lønnen indsættes af CPH på medarbejderens konto i pengeinstitut. 10 Lønfradrag Ved fravær i enkelte dage/enkelte timer beregnes fradraget pr. påbegyndt arbejdstime som 1/160,33 af månedslønnen. 11 Opsigelsesregler Stk. 1. For medarbejdere, der uden afbrydelse har været beskæftiget i CPH i de nedenfor anførte tidsrum, gælder følgende opsigelsesvarsler: 1. Inden for de første 6 måneder et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage til en hvilken som helst dag. 2. Efter 6 måneders ansættelse gælder følgende opsigelsesvarsler: Fra CPH's side Inden udløbet af: Et varsel på: 2 år og 9 mdr.: 3 måneder. 5 år og 8 mdr.: 4 måneder 8 år og 7 mdr.: 5 måneder herefter: 6 måneder Fra medarbejderens side 1 måneds varsel. Fratræden finder sted ved en måneds udgang, og opsigelsen skal foreligge skriftligt. 11

13 Medarbejderen kan opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når den pågældende inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har fået løn under sygdom i sammenlagt 120 kalenderdage. Fravær pga. tilskadekomst i tjenesten medregnes ikke ved anvendelse af 120-dages reglen. Medarbejdere, som efter 1. maj 2014 afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, har ret til frihed med løn i op til to timer placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. Vagtfunktionærer, der er opsagt af CPH, har i opsigelsesperioden ret til frihed med løn i indtil 2 uger til deltagelse i AMU og FVU-kurser. Kursusafgiften til deltagelse i sådanne kurser afholdes af CPH og eventuel kursusgodtgørelse tilfalder CPH. Medarbejdere, som har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst et år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et eller flere for medarbejderen relevante kurser af op til yderligere to ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig løntabsgodtgørelse. Medarbejderen kan ved deltagelse i et sådant kursus opnå ret til en tilsvarende forlængelse af opsigelsesperioden i op til 2 uger under følgende betingelser: Medarbejderen skal for det første hurtigst muligt og senest inden for den første uge efter opsigelsen skriftligt meddele arbejdsgiveren, at medarbejderen ønsker at udnytte retten til indtil 2 ugers yderligere uddannelse. For det andet skal medarbejderen dokumentere, at medarbejderen gennemfører de nu i alt op til 4 ugers kursus inden for den forlængede opsigelsesperiode. Der skal ved udskydelse af fratrædelsen ikke afgives nyt opsigelsesvarsel. Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til maksimalt 1.780,00 kr. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller det offentlige. Virksomheden modtager støtte fra Kompetencefonden til udgifter til sædvanlig overenskomstmæssig løn for kurser efter denne bestemmelse. Løntabsgodtgørelsen tilfalder virksomheden. Stk. 2. a) Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt ansat i CPH i 12, 15 eller 18 år opsiges, skal CPH ved medarbejderens fratræden udrede en fratrædelsesgodtgørelse svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. b) Bestemmelserne i a) finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. 12

14 c) Hvis medarbejderen ved fratræden vil oppebære en alderspension fra CPH, og hvis medarbejderen er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det 50. år bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. d) Bestemmelsen i punkt a) finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning. 12 Sygdom Der ydes sædvanlig løn under sygdom (dvs. inkl. fast påregnelige tillæg). 13 Barsel Stk. 1. CPH udbetaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden, fuld løn (dvs. inkl. fast påregnelige tillæg) under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Stk. 2. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger fuld løn under "fædreorlov". Stk. 3. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder CPH fuld løn under forældreorlov, dog maks. kr. 140,- pr. time under fravær i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen af de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller anden forælder. Fravær og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forældrene. Forældreorloven skal varsles senest 8 uger efter fødslen og afholdes inden for 52 uger efter fødsel. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt opdeles i to perioder, medmindre andet aftales. Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær. Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro- og loveerklæring. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. 13

15 For børn for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere gælder følgende: I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder CPH fuld løn under forældreorlov, dog maks. kr. 145,- pr. time under fravær i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen af de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller anden forælder. Forældreorloven skal varsles senest 8 uger efter fødslen og afholdes inden for 52 uger efter fødsel. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt opdeles i to perioder, medmindre andet aftales. Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær. Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af tro- og loveerklæring. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen. Stk. 4. Forhøjet pensionsbidrag Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time / kr. pr. måned Arbejdstagerbidrag kr. pr. time / kr. pr. måned Samlet bidrag kr. pr. time / kr. pr. måned 1. marts ,00 / 1.120,00 3,50 / 560,00 10,50 / 1.680,00 1. juli ,50 / 1.360,00 4,25 / 680,00 12,75 / 2.040,,00 Til deltidsansatte indbetales et bidrag svarende til den aftalte arbejdstid. 14 Barns første sygedag samt børns hospitalsindlæggelse Stk. 1. Der kan ydes hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af medarbejderens syge barn/børn under 14 år, når: 1) Det er barnets første sygedag. 2) Hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt. 3) Forholdene på tjenestestedet tillader det. 4) Barnet er hjemmeværende. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre. 14

16 Det kan aftales, at ovennævnte bestemmelse om fravær ved børns første sygedag, når særlige hensyn til barnets forhold gør det nødvendigt (handicap) kan udstrækkes til barnets fyldte 17 år. Der oppebæres under tjenestefriheden sædvanlig løn (dvs. inkl. fast påregnelige tillæg). Stk. 2. Til medarbejdere indrømmes der frihed med fuld løn (dvs. inkl. fast påregnelige tillæg), når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Eventuel refusion fra kommunen tilfalder CPH. 15 Ferie Ferie gives og holdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Ferielov. Hovedorganisationernes standardaftale A (feriekortordningen) er gældende, se bilag Orlov Efter 10 års ansættelse har medarbejderen ret til 6 måneders orlov uden løn med bevarelse af virksomhedsanciennitet og funktion ved tilbagevenden. Orlovens placering sker efter aftale med CPH. 17 Pension Stk.1. Medarbejderen er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning i PensionDanmark. Af den A-skattepligtige lønindkomst udgør bidraget: CPH Medarbejder I alt 8,0 % 4,0 % 12,0 % Hvor der er indgået aftale om bidrag til en sundhedsordning, er bidraget til en sådan ordning indeholdt i det samlede pensionsbidrag. Stk. 2. CPH etablerer en gruppelivsforsikringsordning (forsikringssum min. kr ,-) samt en heltidsulykkesforsikring for alle medarbejdere. 15

17 Stk. 3. Medarbejderen kan anmode om, at CPH løbende foretager indbetaling af et ekstra lønmodtagerbidrag til pensionsordningen. Anmodningen, herunder anmodning om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag kan ske én gang årligt med virkning fra 1. december. Ekstra lønmodtagerbidrag skal være et fast kronebeløb. Evt. administrative omkostninger i forbindelse hermed er medarbejderen uvedkommende. Den ekstra indbetaling anvendes alene til forøgelse af opsparingen. 18 Midlertidig tjeneste i højere stilling Medarbejdere kan gøre midlertidig tjeneste i en højere stilling, der ikke er omfattet af denne overenskomst. Funktion aftales i hvert enkelt tilfælde mellem medarbejderen og CPH, ligesom der aftales en fast honorering pr. måned. Etablering af funktion forelægges tillidsrepræsentanten. Honoreringen betales månedsvis bagud, og for dele af en måned ydes en forholdsmæssig honorering. 19 Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Stk. 1. Hvor vælges tillidsrepræsentant Enhver medarbejdergruppe, der omfatter mindst 5 ansatte, kan af deres midte vælge en tillidsrepræsentant. Hvor medarbejdergruppen er geografisk adskilt, kan der efter aftale mellem ledelsen og organisationen vælges flere tillidsrepræsentanter. Stk. 2. Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, der har mindst 1 års anciennitet i CPH. Stk. 3. Valg af tillidsrepræsentant Valget af tillidsrepræsentanten skal finde sted på en sådan måde, at alle medarbejdere, som er beskæftiget på arbejdspladsen på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget. Valget er kun gyldigt, når mindst en tredjedel af de stemmeberettigede har stemt for vedkommende. Valget er i øvrigt ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af den pågældende organisation - efter dens gældende regler og meddelt til CPH s ledelse. Ledelsen er inden for en frist af 3 uger berettiget til at gøre indsigelse mod valget over for organisationen. Det påhviler de valgte tillidsrepræsentanters organisationer at formidle, at de nyvalgte hurtigst muligt efter valget gennemgår et kursus for tillidsrepræsentanter. Ligeledes påhviler det CPH s ledelse at sørge for, at tillidsrepræsentanten opnår den nødvendige frihed til at deltage i et sådant kursus. 16

18 Stk. 4. Stedfortræder Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, kan der efter aftale med CPH s ledelse udpeges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. En således udpeget stedfortræder har i den periode, hvori pågældende fungerer, den samme beskyttelse om den valgte tillidsrepræsentant. Stedfortræderen skal være valgbar som tillidsrepræsentant. Stk. 5. Samarbejde Det er tillidsrepræsentantens såvel som ledelsens pligt at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdspladsen. Stk. 6. Klager og henstillinger Når en eller flere medarbejdere ønsker det, kan tillidsrepræsentanten forelægge deres klager eller henstillinger for ledelsen. Følger tillidsrepræsentanten sig ikke stillet tilfreds ved ledelsens afgørelse, står det den pågældende frit at anmode sin organisation om at indtræde i sagen. Tillidsrepræsentanten skal dog sørge for, at arbejdet fortsætter uforstyrret, men sagen behandles. Stk. 7. Fællestillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanterne kan hvis ledelsen og organisationerne er enige om det af deres midte vælge en fællestillidsrepræsentant, der i fælles spørgsmål kan være hele medarbejdergruppens tillidsrepræsentant over for ledelsen. Meddelelse om valg af fællestillidsrepræsentant skal straks bringes til ledelsens kundskab. Fællestillidsrepræsentanten kan under ingen omstændigheder blande sig i spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for deres respektive afdelinger, medmindre ledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter bliver enige herom. Stk. 8. Talsmand For arbejdsområder, hvor der er etableret holddrift, kan tillidsrepræsentanten på de skift hvor den pågældende ikke selv arbejder, og som omfatter mindst 4 medarbejdere udpege en talsmand til på sine vegne at søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet eller, såfremt omstændighederne stiller sig hindrende for en ordning, bringe sagen videre til sig. Stk. 9. Funktion i arbejdstiden Tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige tid til at varetage sit arbejde som tillidsrepræsentant. Det skal dog ske, så det er til mindst mulig gene for hans produktive arbejde. Hvis det for at udføre hvervet som tillidsrepræsentant er nødvendigt at forlade arbejdet i arbejdstiden, skal tillidsrepræsentanten forud træffe aftale med ledelsen på stedet. Stk. 10. Møder uden for arbejdstiden Ved møder uden for arbejdstiden på arbejdsgivers foranledning betales som for overarbejde for den tid, der måtte ligge ud over den pågældendes daglige arbejdstid. Ved samarbejdsudvalgsmøder følges Samarbejdsnævnets retningslinier Stk. 11 Aflønning Hvis der lægges beslag på tillidsrepræsentanten i spørgsmål, som angår virksomheden og medarbejderne, skal dette honoreres med den påregnelige løn for tidsrummet. 17

19 Stk. 12. Faglig klub Hvis medarbejderne slutter sig sammen i en faglig klub, skal tillidsrepræsentanten være formand. Stk. 13. Afskedigelse af tillidsrepræsentant Afskedigelsen af en tillidsrepræsentant skal være begrundet i tvingende årsager. Afskedigelsen skal ske med overenskomstmæssigt varsel med tillæg af 2 måneder. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten i henhold til denne bestemmelse. Hvis virksomhedens ledelse finder, at der foreligger tvingende årsager til at opsige en tillidsrepræsentant, skal der ske henvendelse til HTS Arbejdsgiverforeningen, Hovedstadsområdet, der herefter kan rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. Mæglingsmødet skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. En tillidsrepræsentants arbejdsforhold kan normalt ikke afbrydes i varselsperioden, før den pågældendes faglige organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling. Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelsen af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarslet som afgivet ved mæglingsbegæringens fremkomst. Stk. 14. Sikkerhedsrepræsentanter For sikkerhedsrepræsentanter gælder samme aflønnings- og opsigelsesregler som for tillidsrepræsentanter. 20 Overenskomstfravigende forsøgsordninger Overenskomstens parter er enige om, at der er mulighed for, at der - under forudsætning af lokal enighed - kan gennemføres forsøg, som fraviger overenskomstens bestemmelser. Forsøgsordninger forudsætter overenskomstparternes godkendelse. 21 Hovedaftale Hovedaftalen mellem DA og LO er gældende. 22 Behandling af faglig strid Stk. 1. Som regler for behandling af faglig strid gælder den af hovedorganisationerne senest vedtagne norm. Stk. 2. I sager vedrørende bortvisning skal mæglingsmødet afholdes senest 5 arbejdsdage efter mæglingsbegæringens modtagelse i den modstående organisation, medmindre andet aftales. 18

20 Er der i sager vedrørende bortvisning ikke opnået enighed ved mæglingsmødet, kan forbundet begære sagen afgjort ved faglig voldgift. Forbundet skal senest 10 arbejdsdage efter mæglingsmødets afholdelse skriftligt begære afholdelse af faglig voldgift. I de situationer, hvor sagen er begæret afgjort ved en faglig voldgift, kan de respektive parter tillige begære et organisationsmøde og/eller et forhandlingsmøde, såfremt afholdelse heraf er mulig uden omberammelse af den faglige voldgift. 23 Kompetenceudvikling Parterne er enige om at følge det ved overenskomstforhandlingerne aftalte Protokollat om kompetenceudviklingsfond. Den nærmere udmøntning heraf aftales mellem overenskomstens parter. Bidraget til kompetenceudviklingsfonden udgør kr. 520 pr. fuldtidsmedarbejder pt. år. 24 Uddannelse Parterne henviser til den i CPH gældende personalepolitik om uddannelse. 25 Overenskomstens varighed Stk. 1. Overenskomsten kan tidligst opsiges til den 1. marts Opsigelsesfristen er 3 måneder, medmindre andet er aftalt mellem hovedorganisationerne. Stk. 2. Selv om overenskomsten er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet eller arbejdsstandsning er iværksat efter gældende regler. København, den 7. marts 2014 Serviceforbundet/ Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning Sign.: Toni Rytkønnen DI overenskomst II (AHO) v/di Sign.: Peer Laier Københavns Lufthavne A/S Sign.: Henrich Krogsgaard 19

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn

sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn sikkerhedsmedarbejdere aarhus lufthavn OverenskOmst 2010 2012 indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet gældende for Aarhus Lufthavn A/S 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 mellem DI Overenskomst

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING OVERENSKOMST 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område 5 2 Arbejdstid 5 3 Afgrænsning mellem timeløn og -månedsløn 6 4 Timeløn 6 5 Månedsløn

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

OVERENSKOMST 2012 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING. mellem

OVERENSKOMST 2012 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING. mellem OVERENSKOMST 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område.................................. 5 2 Arbejdstid...............................................

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

FÆLLES OVERENSKOMST. For lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere. DI Overenskomst II. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

FÆLLES OVERENSKOMST. For lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere. DI Overenskomst II. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen FÆLLES OVERENSKOMST HERUNDER LÆRLINGEOVERENSKOMST 2014 2017 For lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3022 DI nr.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS VERENSKOMST SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794598 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere