2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper. At fremme og udvikle dansk fodbold - Fra leg til landshold, fra bredde til elite.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper. At fremme og udvikle dansk fodbold - Fra leg til landshold, fra bredde til elite."

Transkript

1 DBUs Uddannelse Vision, mål og handleplan 1. Mission vision værdier 2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper Træneruddannelsen Dommeruddannelsen Lederuddannelsen Klubuddannelsen e-læring 3. Målsætning og handleplan under opdatering 4. Årshjul DBU Uddannelse DBUs mission: At fremme og udvikle dansk fodbold - Fra leg til landshold, fra bredde til elite. Formålsparagraf: DBUs formål er at fremme og udvikle dansk fodbold både nationalt og internationalt. Dette formål søges blandt andet nået ved: at udskrive nationale turneringer, at arrangere landskampe, at varetage uddannelsen af spillere, ledere, trænere og dommere, at udgive love for fodbold og give bindende fortolkninger af disse. DBUs vision: At være den mest attraktive sport For: Aktive/spillere, og deres familier/pårørende Ansatte og frivillige i dansk fodbold Fodboldforbrugere (dvs. seere, tilskuere m.fl.) Sponsorer og øvrige samarbejdspartnere Meningsdannere i og udenfor dansk presse Samt øvrige interne/eksterne målgrupper 1

2 DBUs værdigrundlag: Vi arbejder sammen mod ambitiøse fælles mål og gør forskelligheder til fælles styrke. Vi fremmer gensidig respekt, forståelse og dialog mellem de involverede i fodbold. Vi drives af passionen for og glæden ved fodbold fra leg til landshold. Vi stræber efter en ansvarlig udvikling indenfor fodbold og en optimal udnyttelse af potentialet for de involverede i fodbold. Vi skaber sammen en stærk organisation med et dygtigt og synligt lederskab. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper Træner Leder Klub Dommer Definitioner: Pædagogisk undervisningsprincip: Et pædagogisk undervisningsprincip defineres som hvad der undervises efter fx aktivitets-, erfarings-, samarbejds- motivationsbaseret, helheds- og funktionsprincippet Motivationsprincippet: Kursisterne skal være bedst muligt motiverede for at lære det, man agter at undervise dem i. I forbindelse med motivation kan man også tale om interesse, og det drejer sig om, at underviseren skaber og vedligeholder en interesse for emnet (jf. diverse motivationsteorier) Aktivitetsprincippet: Princippet bør være højt prioriteret og går ud på, at kursisterne stilles overfor opgaver, der kræver, at de selv aktiveres og kommer til at arbejde med stoffet. Kursisterne er ikke blot passive modtagere af belæring. Indlæringsteoretisk tager dette princip sit udgangspunkt i, at lærestof man har arbejdet med og ikke blot har hørt om eller set præsenteret, indlæres lettere og huskes bedre. Erfaringsprincippet: Her går det ud på, at der skal skabes situationer, hvor kursisterne i så stor udstrækning som muligt får mulighed for selv at gøre deres egne erfaringer. Princippet omtales ofte som det induktive princip, hvor altså kursisternes egne erfaringer danner grundlaget for analysen og konklusionen og den deraf affødte indlæring. I forbindelse hermed findes også et modsat rettet princip, kaldet det deduktive princip, hvor regler og normer lægges frem for kursisten, hvorefter denne anvender disse på opgaver og derigennem opnår indlæring gennem forståelse. Det er væsentligt at bemærke, at medens de øvrige principper er generelt anvendelige, er de to her modsat rettede. De kan hver for sig været lige gode, men kan ikke anvendes samtidig. Anskuelsesprincippet: Princippet går ud på, at det, der kan fremstilles konkret og anskueligt, også gennemføres sådan. Udover brug af egentlige genstande og billeder er anvendelsen af eksempler og ordbilleder en vigtig del af dette princip. 2

3 Kolbs læringsteori: 1 En læringscyklus baseret på konkrete erfaringer, refleksioner over det vi ser, refleksion over hvorfor det sker samt, hvordan det vi har lært bruges. : En pædagogisk undervisningsform defineres som hvordan der undervises fx dialog (deltagerinvolvering), envejskommunikation, gruppearbejde, projektarbejde, supervision, coaching, procesforløb Undervisningsværktøjer: Def. PC, CD-ROM, OH, video, DVD, tavle m.v. : Def. en skal omfatte kvalitative (bløde data)og kvantitative (hårde data) mål, hvor der skal opstilles målepunkter. Induktivt princip: Her går det ud på, at der skal skabes situationer, hvor kursisterne i så stor udstrækning som muligt får mulighed for selv at gøre deres egne erfaringer. Kursisternes egne erfaringer danner grundlaget for analysen og konklusionen og den deraf affødte indlæring. Deduktivt princip: Regler og normer lægges frem for kursisten, hvorefter denne anvender disse på opgaver og derigennem opnår indlæring gennem forståelse. Kende Kende (genkende og udpege) Skal have et vist kendskab. Ingen forventer at man kan huske informationen udenad. Behøver ingen rutiner. Kan prøve sige frem evt. med hjælp fra andre. I forbindelse med undervisningen foregår der en instruktion og kursisterne modtager opgaver Her vil der være tale om en udpegning, illustration og omtale af emnet. Opgaver vil have karakter af en slags videnscheck. Opgavetyper: sand/falsk-fakta, multiple choice-fakta Kunne Kunne (selvstændigt gengive og redegøre for og udføre) Kan selvstændigt udføre tingene. Kan huske tingene i en sådan grad, at tingene kan udføres. I forbindelse med undervisningen foregår der en instruktion, kursisterne får opgaver og øvelser. Her vil kursisterne få en indsigt i emnets funktioner og principper efterfulgt af opgaver som har karakter af videnscheck. 1 Kilde: Kolbs læringsteori 3

4 Kursisten har mulighed for at øve sig i sit eget læringsrum. Eventuelt suppleret med selvtest. Kursisten skal løse opgaver, der skal give et billede af kursistens niveau. Opgavetyper: Multiple choice-forståelse, multiple choice-anvendelse Beherske Behersker (forudse og foregribe) Dybtgående kendskab. Behersker til perfektion. Kender alle relevante detaljer. Meget rutineret. I forbindelse med undervisningen foregår der en instruktion, kursisterne får opgaver og øvelser. Kursisten er i stand til at gennemskue fejlmuligheder og uregelmæssigheder. Kursisten bliver sat i situationer som tester vedkommendes kunnen. Kursisten bliver i stand til at ændre i forhold til uregelmæssighederne. Kursisten har et øverum, hvor der er mulighed for at teste egne færdigheder. Der skal være mulighed for at afprøve ægte situationer simuleringer. Kursisten skal løse opgaver, der skal give et billede af kursistens niveau. Opgavetyper: Multiple choice-analyse, multiple choice-vurdering. Kurser: Korte kurser af eksempelvis tre timers varighed. Normalt ingen forberedelse. Uddannelse: Længerevarende uddannelser med forberedelse og oftest med overnatning på dele af uddannelsen. Coaching: Er at låse op for et menneskets potentiale til at maksimere sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem for at undervise dem. Det er et spørgende princip, hvor ansvarlighed og bevidsthed er bærende elementer. Kilde: John Whitmore Supervision: En vejledning E-læring DBU følger definition om e-læring udarbejdet af EU. E-læring defineres som anvendelsen af multimedieteknologier og Internet til at højne kvaliteten i undervisningen ved at lette adgangen til forskellige ressourcer og tjenester, og til udveksling af oplysninger og samarbejde. 4

5 Overordnet niveau Uddannelsens navn: Dommeruddannelsen På dommeruddannelsen benyttes følgende tre principper: motivations-, aktivitets- og erfarings-princippet. Der undervises overvejende induktivt. På dommeruddannelsens grundkursus undervises der hovedsagligt deduktivt i den teoretiske del. Der benyttes såvel envejs-kommunikation som deltagerinvolvering via dialog og gruppearbejde, primært to og to. Skriftlige og mundtlige tests benyttes ligeledes. Hertil kommer supervision til fysiske træningsøvelser. På DBU dommerkurset skal kursisterne hovedsageligt have kendskab til stoffet. På Dommer i praksis samt Dommeren som leder 1 skal kursisterne kunne stoffet. På Dommeren som leder 2 skal kursisterne som udgangspunkt beherske stoffet. På Talent og elitedommerkursernes skal kursisterne begynde at beherske stoffet. På liniedommer 1 skal kursisterne have kendskab til stoffet På liniedommer 2 skal kursisterne kunne stoffet. Der anvendes bærbar pc af instruktøren med cd-rom til fremvisning på lærred via projektor. Dertil kommer brug af overheadprojektor samt video/dvd, flip-over og magnettavle. Til evaluering af kurserne og opfyldelsen af målsætningen bruges dels kursist- og instruktørevalueringer, der udsendes skriftligt enten i papirform eller elektronisk. Dertil kommer en samlet vurdering af antallet af afholdte kurser samt antallet af kursister i alt 5

6 Overordnet niveau Uddannelsens navn: Dommeruddannelsen og på de enkelte kurser holdt op mod det samlede budgetterede kursisttal. Uddannelsens navn: Dommergrundkursus, Dommer i praksis, Dommer som leder 1 og 2, Liniedommer 1 og 2, Temakurser, Talentdommer , Elitedommerkurser Se beskrivelse under den overordnede dommeruddannelse Se beskrivelse under den overordnede dommeruddannelse Der anvendes bærbar pc af underviseren med cd-rom til fremvisning på lærred via projektor. Dertil kommer brug af overheadprojektor samt video/dvd, flip-over og magnettavle. Til evaluering af kurserne og opfyldelsen af målsætningen bruges dels kursist- og instruktørevalueringer der udsendes skriftligt enten i papirform eller elektronisk. Dertil kommer en samlet vurdering af antallet af afholdte kurser samt antallet af kursister i alt og på de enkelte kurser. 6

7 Klubuddannelse Klubuddannelseskurserne ligger nu som en del af den kursuspakke, som DBUs lokalunioner udbyder til klubberne. Der kan findes mere information om kurserne på lokalunionernes hjemmesider. Kurserne er her derfor kun beskrevet med de overordnede principper, som fortsat gør sig gældende. Overordnet niveau Uddannelsens navn: Klubuddannelse Aktivitetsprincippet: Anskuelsesprincippet: Erfaringsprincippet: Dialogbaseret undervisning, hvor deltagerne inddrages såvel i konkrete aktiviteter som i gruppearbejde Der benyttes overhead og udleveret kursistmateriale samt tavle P.t. ingen systematisk evaluering Lederuddannelse: Kurserne klubben, drift og udvikling samt værdispil indgår nu som en del af de værktøjer, som kan benyttes af klubberne i forbindelse med lederuddannelsen. Overordnet niveau Uddannelsens navn: DBU Lederuddannelse (er under revision) Kolbs læringsteori. dvs. det erfaringsbaserede, er det grundlæggende undervisningsprincip på lederuddannelse. I lederuddannelsen benyttes flere forskellige undervisningsformer: dialog, gruppearbejde, proces og action-learning er de mest brugte. I mindre grad benyttes supervision og coaching. Lederuddannelsen er lavteknologisk anlagt. Der benyttes PC, OH, tavle og game-plan. 7

8 Overordnet niveau Uddannelsens navn: DBU Lederuddannelse (er under revision) Forløbene evalueres. I evalueringen fokuseres der primært på: tilfredshed, tidsanvendelse i de forskellige faser samt udbytte. Uddannelsens navn: Klubben drift og udvikling Primært anvendes anskuelses- og aktivitetsprincippet. Oplæg, dialog, gruppearbejde, Internet. PC hvis det kan stille til rådighed Overhead, tavle, flipover, PC P.t. ingen systematisk evaluering. Uddannelsens navn: Klubben drift og udvikling Primært anvendes anskuelses- og aktivitetsprincippet. Oplæg, dialog, gruppearbejde, Internet. PC hvis det kan stille til rådighed Overhead, tavle, flipover, PC P.t. ingen systematisk evaluering. Uddannelsens navn: Værdispil Primært anvendes Aktivitetsprincippet. 8

9 Uddannelsens navn: Værdispil Individuelt og gruppearbejde. Kurset har en høj grad af dialog og deltagerinvolvering Værdi spillekort P.t. ingen systematisk evaluering. Træneruddannelse: Overordnet niveau Uddannelsens navn: Træneruddannelsen På B1 bruges primært det deduktive princip. På alle øvrige niveauer primært det induktive princip B1 og M1 er primært envejskommunikation med meget lidt gruppearbejde. På alle øvrige niveauer er der en meget stor del af deltagerinvolvering. På A og P skal kursisterne udarbejde en projektopgave, og de bliver superviseret af instruktørerne i egen klub PC, DVD, White-board, hjemmebanen, Praktik på banen Uddannelserne evalueres. Der fokuseres primært på kursisternes opfattelse af: Kursussted, bane, lokale, forplejning og materialer som den kvantitative del, Den kvalitative del tager udgangspunkt i om træneren efterfølgende har gjort brug af værktøjerne og i hvilken grad han/hun har mærket forskel til træning/kamp efterfølgende. Altså relevans i forhold til 9

10 Overordnet niveau Uddannelsens navn: Træneruddannelsen trænerens hverdag. Uddannelsens navn: B1 Langt størstedelen foregår efter det deduktive princip kursisterne skal lære bogstaverne, før de senere hen skal sættes sammen til ord. Instruktøren giver de rigtige løsninger og kursisterne afprøver tingene i praksis på banen. Vis forklar vis er gennemgående på fodbolddelen = værktøj til at gøre træningen mere visuel. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med. Envejskommunikation i emnet Fodbold, dialog i emnet Fair Play, individuelt arbejde i Ledelse osv. PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Elektronisk evaluering via nettet. Uddannelsens navn: B2 Langt størstedelen foregår efter det induktive princip. Kursisterne arbejder efter spillestilsbolden, som sikrer, at de skal gøre sig nødvendige overvejelser om, hvilken filosofi den enkelte træner lægger vægt på i trænings- samt i kampsituationer. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med. PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Uddannelsen evalueres. 10

11 Uddannelsens navn: B2 Uddannelsens navn: B-eksamen Der er ikke tale om undervisning på eksamen. Selve eksamen er bygget op omkring en kamp (normalt en Junior Liga kamp), som kursisterne skal analysere. Dertil kommer en skriftlig prøve i stoffet på B1 og B2. Kursuslokale benyttes til den skriftlige prøve Banen benyttes til selve kampen. i form af gennemgang af kampanalysen (mundtlig) samt af den skriftlige prøve. Evalueres efter 13 skalaen. Uddannelsens navn: A Der arbejdes overvejende med det induktive princip. Uddannelsen foregår over ca. et år med i alt 240 undervisningstimer incl. Supervision af kursisterne. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med. PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Uddannelsen evalueres. Uddannelsens navn: A-eksamen Der er ikke tale om undervisning på eksamen. 11

12 Uddannelsens navn: A-eksamen Kursisterne afleverer en opgave, som bedømmes til en eksamen. Derudover indgår en bedømmelse af en praktisk træningssession. Kursuslokale benyttes til bedømmelsen af opgaven. Banen benyttes til bedømmelse af den praktiske træningssession. Evalueres efter bestået/ikke bestået Uddannelsens navn: P Det induktive princip anvendes hovedsageligt. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med. Der vil både være samlinger, studieture. Selve undervisningsformen vil for en stor dels vedkommende bestå af e-learning samt af selvstudier. Def. PC, CD-ROM, OH, video, DVD, tavle m.v. PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Uddannelsen evalueres Uddannelsens navn: P-eksamen Der er ikke tale om undervisning på eksamen. Kursisterne afleverer en opgave, som bedømmes til en eksamen. Derudover indgår en bedømmelse af en praktisk træningssession. 12

13 Uddannelsens navn: P-eksamen Kursuslokale benyttes til bedømmelsen af opgaven Evalueres efter bestået/ikke bestået Uddannelsens navn: T Samme som B1 og B2 Samme som B1 og B2 Samme som B1 og B2 Samme som B1 og B2 På M1 benyttes overvejende det deduktive princip. kursisterne skal lære bogstaverne, før de senere hen skal sættes sammen til ord. Instruktøren giver de rigtige løsninger og kursisterne afprøver tingene i praksis på banen. Vis forklar vis er gennemgående på fodbolddelen = værktøj til at gøre træningen mere visuel. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane 13

14 Uddannelsen evalueres. Uddannelsens navn: M2 Det undervises overvejende efter det induktive princip. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Uddannelsen evalueres Overordnet niveau E-læring E-læring definition E-læring defineres som anvendelsen af multimedieteknologier og Internet til at højne kvaliteten i undervisningen ved at lette adgangen til forskellige ressourcer og tjenester, og til udveksling af oplysninger og samarbejde Kilde: EU-kommissionens definition af E- læring E-læring supplerer de forskellige uddannelser, og vil derfor følge de principper, der gælder for de enkelte uddannelser. E-læring skal benyttes, hvor det har en pædagogisk og organisatorisk effekt, og det skal anvendes, hvor det er det bedste 14

15 Overordnet niveau E-læring redskab. Dansk fodbold vil primært benytte e-læring i følgende former 1. E-læring uden fremmøde og kommunikation E-læring, hvor de lærende aldrig mødes fysisk, men udelukkende lærer via computeren. Der er ingen dialog mellem de involverede Anvendes primært til træning af konkrete færdigheder Kursisten præsenteres for et givent indhold efterfulgt af træning. Kursisten arbejder alene. Test kan være i form af multiple choice tests. 2. E-læring uden fremmøde og med kommunikation E-læring, hvor de lærende aldrig mødes fysisk med hinanden, men hvor dialog mellem deltagerne understøttes i virtuelle miljøer Anvendes hvor der er stort behov for fleksibilitet i forhold til tid og sted. Kursisten arbejder selvstændigt med udgangspunkt i digitale læringsmaterialer, men kan herudover kommunikere elektronisk med en instruktør og/eller andre deltagere. 3. E-læring med fremmøde E-læring, hvor kursisterne veksler mellem at lære på et hold og arbejde selvstændigt med computeren for eksempel på arbejdspladsen eller i hjemmet Anvendes hvor det ønskes, at den individuelle læring kombineres med det sociale aspekt i traditionel klasseundervisning. 4. E-læring anvendt i klasseundervisningen E-læring, hvor de lærende udelukkende lærer på et hold, og hvor computeren anvendes som redskab i undervisningen Anvendes når der ønskes tilføjet en ekstra dimension til undervisningen 15

16 Overordnet niveau E-læring PC, CD rom, Internet af kurser/uddannelser indeholdende e-læringsmoduler vil blive evalueret af kursisterne. 16

17 4. Målsætning og handleplan Målsætning - Under justering Handleplan DBUs Uddannelsesudvalg Jf. DBU s love Bestyrelsen nedsætter et uddannelsesudvalg, jf Udvalget vælges for 1 år ad gangen senest inden udgangen af marts måned, jf. dog 9.2, 2. pkt Udvalget har til opgave (a) at varetage uddannelse af klubber, spillere, ledere, trænere og dommere i alle de funktioner og relationer, der er knyttet til fodboldspillet på alle niveauer og i øvrigt (b) at afgive indstilling til bestyrelsen om alle spørgsmål vedrørende uddannelse i relation til fodboldspillet Udvalget kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til varetagelse af opgaver relateret til DBUs uddannelsesvirksomhed SAMMMENSÆTNING 5-7 personer - jf. profilbeskrivelser o 1 bestyrelsesmedlem (koordinationen til DBU s bestyrelse) o personer REFERERER TIL DBU s Bestyrelse og i økonomiske anliggender til DBU s bestyrelse via DBU s Forretningsudvalg INTERNE STANDARDER benyttes så vidt muligt Sekretæren mailer oplæg til dagsorden til formanden ca. 1 1/2 uge før udvalgsgruppe/møde Dagsorden udsendes til udvalgs- gruppe/medlemmerne senest 1 uge før udvalgsmøde Referat udsendes senest 1 uge efter mødet Generelt Jobbet som udvalgs-/gruppemedlem er frivilligt og ulønnet Der ydes omkostningsgodtgørelse i form af kørepenge. Andre udgifter dækkes kun efter aftale. Det forventes, at der aftales samkørsel i videst mulig omfang Det forventes, at udvalgs-/gruppemedlem er loyal overfor de trufne beslutninger Alle udpegninger gælder for 1 år. Grundprincip 17

18 Uddannelsesudvalget suppleres med et antal undergrupper, der tilsammen afspejler hovedindsatsområder, som der er beskrevet i mål- og handlingsplaner (handleplaner) for Uddannelsesudvalget. Alle driftsopgaver organiseres med kontaktpersoner under den relevante undergruppe. Uddannelsesudvalgets opgave er at være fodboldpolitisk styrende, besluttende og koordinerende organ for uddannelsen under DBU, og behandle og udtale sig om alle forhold, der er relevante for fodbolduddannelserne. Grupperne har gennem sine medlemmer og sit sekretariat tæt kontakt til lokalunionernes og regionernes uddannelsesudvalg/grupper, kontorer og Breddekonsulenterne. Arbejdsgang: Uddannelsesudvalgets formand indkalder til møder i udvalget, idet der dog forsøges aftalt en årlig møderække Der kan på hvert møde i udvalget forsøges aftalt en temadebat om et forud bestemt emne. Undergrupper og sekretariatet fremsender indstillinger i eller til sager til Uddannelsesudvalget. Undergrupperne skal anvende samme fremgangsmåde. Uddannelsesudvalget afholder hvert år en temadag for undergrupperne og sekretariatet. Sekretariatsbetjening: DBUs Uddannelse betjener Uddannelsesudvalget med tilhørende undergrupper og kontaktnet. Kontaktnet: Et kontaktnet består af en repræsentant (medlem af det lokale/regionale uddannelsesudvalg i hver lokalunion og region). Kontaktpersonernes opgave er at være bindeleddet mellem DBU s Uddannelsesudvalg /undergrupper og klubberne, lokalunionernes og regionernes uddannelsesudvalg og kontorer på landsdækkende aktiviteter, der udgår fra og styres af DBUs Uddannelsesudvalg og tilhørende undergrupper. Standarddagsorden for møder i DBUs uddannelsesudvalg 1. Velkomst 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 3. Drøftelsespunkter 4. Orienteringspunkter a. Spørgsmål til orienteringsskrivelse b. Nyt fra dommeruddannelsesgruppen c. Nyt fra koordineringsgruppen d. Budgetopfølgning 5. Eventuelt 18

19 4. Årshjul DBU Uddannelse Måned Aktivitet Januar Instruktørsamling (træner og dommerinstruktører) Februar Marts En dagssamling udviklingskonsulenter April Maj Store trænerdag (Kr. Himmelfartsdag) Juni August September Udviklingskonsulenttræf Oktober November December 19

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

TRÆNER SIDE 4 DOMMER SIDE 22 LEDELSE SIDE 26

TRÆNER SIDE 4 DOMMER SIDE 22 LEDELSE SIDE 26 TRÆNER SIDE 4 DOMMER SIDE 22 LEDELSE SIDE 26 2011 Indholdsfortegnelse Hold kurser hjemme i din egen klub 3 TRÆNER Børnetrænerkurser 4 Seminarer og inspirations-dage 13 Træneruddannelse 18 DOMMER Dommergrundkurser

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Kvalitativ undersøgelse vedrørende integration af it på gymnasiale uddannelser gennemført af GAD's Research & Reflexions DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag til

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere