2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper. At fremme og udvikle dansk fodbold - Fra leg til landshold, fra bredde til elite.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper. At fremme og udvikle dansk fodbold - Fra leg til landshold, fra bredde til elite."

Transkript

1 DBUs Uddannelse Vision, mål og handleplan 1. Mission vision værdier 2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper Træneruddannelsen Dommeruddannelsen Lederuddannelsen Klubuddannelsen e-læring 3. Målsætning og handleplan under opdatering 4. Årshjul DBU Uddannelse DBUs mission: At fremme og udvikle dansk fodbold - Fra leg til landshold, fra bredde til elite. Formålsparagraf: DBUs formål er at fremme og udvikle dansk fodbold både nationalt og internationalt. Dette formål søges blandt andet nået ved: at udskrive nationale turneringer, at arrangere landskampe, at varetage uddannelsen af spillere, ledere, trænere og dommere, at udgive love for fodbold og give bindende fortolkninger af disse. DBUs vision: At være den mest attraktive sport For: Aktive/spillere, og deres familier/pårørende Ansatte og frivillige i dansk fodbold Fodboldforbrugere (dvs. seere, tilskuere m.fl.) Sponsorer og øvrige samarbejdspartnere Meningsdannere i og udenfor dansk presse Samt øvrige interne/eksterne målgrupper 1

2 DBUs værdigrundlag: Vi arbejder sammen mod ambitiøse fælles mål og gør forskelligheder til fælles styrke. Vi fremmer gensidig respekt, forståelse og dialog mellem de involverede i fodbold. Vi drives af passionen for og glæden ved fodbold fra leg til landshold. Vi stræber efter en ansvarlig udvikling indenfor fodbold og en optimal udnyttelse af potentialet for de involverede i fodbold. Vi skaber sammen en stærk organisation med et dygtigt og synligt lederskab. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper Træner Leder Klub Dommer Definitioner: Pædagogisk undervisningsprincip: Et pædagogisk undervisningsprincip defineres som hvad der undervises efter fx aktivitets-, erfarings-, samarbejds- motivationsbaseret, helheds- og funktionsprincippet Motivationsprincippet: Kursisterne skal være bedst muligt motiverede for at lære det, man agter at undervise dem i. I forbindelse med motivation kan man også tale om interesse, og det drejer sig om, at underviseren skaber og vedligeholder en interesse for emnet (jf. diverse motivationsteorier) Aktivitetsprincippet: Princippet bør være højt prioriteret og går ud på, at kursisterne stilles overfor opgaver, der kræver, at de selv aktiveres og kommer til at arbejde med stoffet. Kursisterne er ikke blot passive modtagere af belæring. Indlæringsteoretisk tager dette princip sit udgangspunkt i, at lærestof man har arbejdet med og ikke blot har hørt om eller set præsenteret, indlæres lettere og huskes bedre. Erfaringsprincippet: Her går det ud på, at der skal skabes situationer, hvor kursisterne i så stor udstrækning som muligt får mulighed for selv at gøre deres egne erfaringer. Princippet omtales ofte som det induktive princip, hvor altså kursisternes egne erfaringer danner grundlaget for analysen og konklusionen og den deraf affødte indlæring. I forbindelse hermed findes også et modsat rettet princip, kaldet det deduktive princip, hvor regler og normer lægges frem for kursisten, hvorefter denne anvender disse på opgaver og derigennem opnår indlæring gennem forståelse. Det er væsentligt at bemærke, at medens de øvrige principper er generelt anvendelige, er de to her modsat rettede. De kan hver for sig været lige gode, men kan ikke anvendes samtidig. Anskuelsesprincippet: Princippet går ud på, at det, der kan fremstilles konkret og anskueligt, også gennemføres sådan. Udover brug af egentlige genstande og billeder er anvendelsen af eksempler og ordbilleder en vigtig del af dette princip. 2

3 Kolbs læringsteori: 1 En læringscyklus baseret på konkrete erfaringer, refleksioner over det vi ser, refleksion over hvorfor det sker samt, hvordan det vi har lært bruges. : En pædagogisk undervisningsform defineres som hvordan der undervises fx dialog (deltagerinvolvering), envejskommunikation, gruppearbejde, projektarbejde, supervision, coaching, procesforløb Undervisningsværktøjer: Def. PC, CD-ROM, OH, video, DVD, tavle m.v. : Def. en skal omfatte kvalitative (bløde data)og kvantitative (hårde data) mål, hvor der skal opstilles målepunkter. Induktivt princip: Her går det ud på, at der skal skabes situationer, hvor kursisterne i så stor udstrækning som muligt får mulighed for selv at gøre deres egne erfaringer. Kursisternes egne erfaringer danner grundlaget for analysen og konklusionen og den deraf affødte indlæring. Deduktivt princip: Regler og normer lægges frem for kursisten, hvorefter denne anvender disse på opgaver og derigennem opnår indlæring gennem forståelse. Kende Kende (genkende og udpege) Skal have et vist kendskab. Ingen forventer at man kan huske informationen udenad. Behøver ingen rutiner. Kan prøve sige frem evt. med hjælp fra andre. I forbindelse med undervisningen foregår der en instruktion og kursisterne modtager opgaver Her vil der være tale om en udpegning, illustration og omtale af emnet. Opgaver vil have karakter af en slags videnscheck. Opgavetyper: sand/falsk-fakta, multiple choice-fakta Kunne Kunne (selvstændigt gengive og redegøre for og udføre) Kan selvstændigt udføre tingene. Kan huske tingene i en sådan grad, at tingene kan udføres. I forbindelse med undervisningen foregår der en instruktion, kursisterne får opgaver og øvelser. Her vil kursisterne få en indsigt i emnets funktioner og principper efterfulgt af opgaver som har karakter af videnscheck. 1 Kilde: Kolbs læringsteori 3

4 Kursisten har mulighed for at øve sig i sit eget læringsrum. Eventuelt suppleret med selvtest. Kursisten skal løse opgaver, der skal give et billede af kursistens niveau. Opgavetyper: Multiple choice-forståelse, multiple choice-anvendelse Beherske Behersker (forudse og foregribe) Dybtgående kendskab. Behersker til perfektion. Kender alle relevante detaljer. Meget rutineret. I forbindelse med undervisningen foregår der en instruktion, kursisterne får opgaver og øvelser. Kursisten er i stand til at gennemskue fejlmuligheder og uregelmæssigheder. Kursisten bliver sat i situationer som tester vedkommendes kunnen. Kursisten bliver i stand til at ændre i forhold til uregelmæssighederne. Kursisten har et øverum, hvor der er mulighed for at teste egne færdigheder. Der skal være mulighed for at afprøve ægte situationer simuleringer. Kursisten skal løse opgaver, der skal give et billede af kursistens niveau. Opgavetyper: Multiple choice-analyse, multiple choice-vurdering. Kurser: Korte kurser af eksempelvis tre timers varighed. Normalt ingen forberedelse. Uddannelse: Længerevarende uddannelser med forberedelse og oftest med overnatning på dele af uddannelsen. Coaching: Er at låse op for et menneskets potentiale til at maksimere sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem for at undervise dem. Det er et spørgende princip, hvor ansvarlighed og bevidsthed er bærende elementer. Kilde: John Whitmore Supervision: En vejledning E-læring DBU følger definition om e-læring udarbejdet af EU. E-læring defineres som anvendelsen af multimedieteknologier og Internet til at højne kvaliteten i undervisningen ved at lette adgangen til forskellige ressourcer og tjenester, og til udveksling af oplysninger og samarbejde. 4

5 Overordnet niveau Uddannelsens navn: Dommeruddannelsen På dommeruddannelsen benyttes følgende tre principper: motivations-, aktivitets- og erfarings-princippet. Der undervises overvejende induktivt. På dommeruddannelsens grundkursus undervises der hovedsagligt deduktivt i den teoretiske del. Der benyttes såvel envejs-kommunikation som deltagerinvolvering via dialog og gruppearbejde, primært to og to. Skriftlige og mundtlige tests benyttes ligeledes. Hertil kommer supervision til fysiske træningsøvelser. På DBU dommerkurset skal kursisterne hovedsageligt have kendskab til stoffet. På Dommer i praksis samt Dommeren som leder 1 skal kursisterne kunne stoffet. På Dommeren som leder 2 skal kursisterne som udgangspunkt beherske stoffet. På Talent og elitedommerkursernes skal kursisterne begynde at beherske stoffet. På liniedommer 1 skal kursisterne have kendskab til stoffet På liniedommer 2 skal kursisterne kunne stoffet. Der anvendes bærbar pc af instruktøren med cd-rom til fremvisning på lærred via projektor. Dertil kommer brug af overheadprojektor samt video/dvd, flip-over og magnettavle. Til evaluering af kurserne og opfyldelsen af målsætningen bruges dels kursist- og instruktørevalueringer, der udsendes skriftligt enten i papirform eller elektronisk. Dertil kommer en samlet vurdering af antallet af afholdte kurser samt antallet af kursister i alt 5

6 Overordnet niveau Uddannelsens navn: Dommeruddannelsen og på de enkelte kurser holdt op mod det samlede budgetterede kursisttal. Uddannelsens navn: Dommergrundkursus, Dommer i praksis, Dommer som leder 1 og 2, Liniedommer 1 og 2, Temakurser, Talentdommer , Elitedommerkurser Se beskrivelse under den overordnede dommeruddannelse Se beskrivelse under den overordnede dommeruddannelse Der anvendes bærbar pc af underviseren med cd-rom til fremvisning på lærred via projektor. Dertil kommer brug af overheadprojektor samt video/dvd, flip-over og magnettavle. Til evaluering af kurserne og opfyldelsen af målsætningen bruges dels kursist- og instruktørevalueringer der udsendes skriftligt enten i papirform eller elektronisk. Dertil kommer en samlet vurdering af antallet af afholdte kurser samt antallet af kursister i alt og på de enkelte kurser. 6

7 Klubuddannelse Klubuddannelseskurserne ligger nu som en del af den kursuspakke, som DBUs lokalunioner udbyder til klubberne. Der kan findes mere information om kurserne på lokalunionernes hjemmesider. Kurserne er her derfor kun beskrevet med de overordnede principper, som fortsat gør sig gældende. Overordnet niveau Uddannelsens navn: Klubuddannelse Aktivitetsprincippet: Anskuelsesprincippet: Erfaringsprincippet: Dialogbaseret undervisning, hvor deltagerne inddrages såvel i konkrete aktiviteter som i gruppearbejde Der benyttes overhead og udleveret kursistmateriale samt tavle P.t. ingen systematisk evaluering Lederuddannelse: Kurserne klubben, drift og udvikling samt værdispil indgår nu som en del af de værktøjer, som kan benyttes af klubberne i forbindelse med lederuddannelsen. Overordnet niveau Uddannelsens navn: DBU Lederuddannelse (er under revision) Kolbs læringsteori. dvs. det erfaringsbaserede, er det grundlæggende undervisningsprincip på lederuddannelse. I lederuddannelsen benyttes flere forskellige undervisningsformer: dialog, gruppearbejde, proces og action-learning er de mest brugte. I mindre grad benyttes supervision og coaching. Lederuddannelsen er lavteknologisk anlagt. Der benyttes PC, OH, tavle og game-plan. 7

8 Overordnet niveau Uddannelsens navn: DBU Lederuddannelse (er under revision) Forløbene evalueres. I evalueringen fokuseres der primært på: tilfredshed, tidsanvendelse i de forskellige faser samt udbytte. Uddannelsens navn: Klubben drift og udvikling Primært anvendes anskuelses- og aktivitetsprincippet. Oplæg, dialog, gruppearbejde, Internet. PC hvis det kan stille til rådighed Overhead, tavle, flipover, PC P.t. ingen systematisk evaluering. Uddannelsens navn: Klubben drift og udvikling Primært anvendes anskuelses- og aktivitetsprincippet. Oplæg, dialog, gruppearbejde, Internet. PC hvis det kan stille til rådighed Overhead, tavle, flipover, PC P.t. ingen systematisk evaluering. Uddannelsens navn: Værdispil Primært anvendes Aktivitetsprincippet. 8

9 Uddannelsens navn: Værdispil Individuelt og gruppearbejde. Kurset har en høj grad af dialog og deltagerinvolvering Værdi spillekort P.t. ingen systematisk evaluering. Træneruddannelse: Overordnet niveau Uddannelsens navn: Træneruddannelsen På B1 bruges primært det deduktive princip. På alle øvrige niveauer primært det induktive princip B1 og M1 er primært envejskommunikation med meget lidt gruppearbejde. På alle øvrige niveauer er der en meget stor del af deltagerinvolvering. På A og P skal kursisterne udarbejde en projektopgave, og de bliver superviseret af instruktørerne i egen klub PC, DVD, White-board, hjemmebanen, Praktik på banen Uddannelserne evalueres. Der fokuseres primært på kursisternes opfattelse af: Kursussted, bane, lokale, forplejning og materialer som den kvantitative del, Den kvalitative del tager udgangspunkt i om træneren efterfølgende har gjort brug af værktøjerne og i hvilken grad han/hun har mærket forskel til træning/kamp efterfølgende. Altså relevans i forhold til 9

10 Overordnet niveau Uddannelsens navn: Træneruddannelsen trænerens hverdag. Uddannelsens navn: B1 Langt størstedelen foregår efter det deduktive princip kursisterne skal lære bogstaverne, før de senere hen skal sættes sammen til ord. Instruktøren giver de rigtige løsninger og kursisterne afprøver tingene i praksis på banen. Vis forklar vis er gennemgående på fodbolddelen = værktøj til at gøre træningen mere visuel. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med. Envejskommunikation i emnet Fodbold, dialog i emnet Fair Play, individuelt arbejde i Ledelse osv. PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Elektronisk evaluering via nettet. Uddannelsens navn: B2 Langt størstedelen foregår efter det induktive princip. Kursisterne arbejder efter spillestilsbolden, som sikrer, at de skal gøre sig nødvendige overvejelser om, hvilken filosofi den enkelte træner lægger vægt på i trænings- samt i kampsituationer. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med. PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Uddannelsen evalueres. 10

11 Uddannelsens navn: B2 Uddannelsens navn: B-eksamen Der er ikke tale om undervisning på eksamen. Selve eksamen er bygget op omkring en kamp (normalt en Junior Liga kamp), som kursisterne skal analysere. Dertil kommer en skriftlig prøve i stoffet på B1 og B2. Kursuslokale benyttes til den skriftlige prøve Banen benyttes til selve kampen. i form af gennemgang af kampanalysen (mundtlig) samt af den skriftlige prøve. Evalueres efter 13 skalaen. Uddannelsens navn: A Der arbejdes overvejende med det induktive princip. Uddannelsen foregår over ca. et år med i alt 240 undervisningstimer incl. Supervision af kursisterne. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med. PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Uddannelsen evalueres. Uddannelsens navn: A-eksamen Der er ikke tale om undervisning på eksamen. 11

12 Uddannelsens navn: A-eksamen Kursisterne afleverer en opgave, som bedømmes til en eksamen. Derudover indgår en bedømmelse af en praktisk træningssession. Kursuslokale benyttes til bedømmelsen af opgaven. Banen benyttes til bedømmelse af den praktiske træningssession. Evalueres efter bestået/ikke bestået Uddannelsens navn: P Det induktive princip anvendes hovedsageligt. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med. Der vil både være samlinger, studieture. Selve undervisningsformen vil for en stor dels vedkommende bestå af e-learning samt af selvstudier. Def. PC, CD-ROM, OH, video, DVD, tavle m.v. PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Uddannelsen evalueres Uddannelsens navn: P-eksamen Der er ikke tale om undervisning på eksamen. Kursisterne afleverer en opgave, som bedømmes til en eksamen. Derudover indgår en bedømmelse af en praktisk træningssession. 12

13 Uddannelsens navn: P-eksamen Kursuslokale benyttes til bedømmelsen af opgaven Evalueres efter bestået/ikke bestået Uddannelsens navn: T Samme som B1 og B2 Samme som B1 og B2 Samme som B1 og B2 Samme som B1 og B2 På M1 benyttes overvejende det deduktive princip. kursisterne skal lære bogstaverne, før de senere hen skal sættes sammen til ord. Instruktøren giver de rigtige løsninger og kursisterne afprøver tingene i praksis på banen. Vis forklar vis er gennemgående på fodbolddelen = værktøj til at gøre træningen mere visuel. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane 13

14 Uddannelsen evalueres. Uddannelsens navn: M2 Det undervises overvejende efter det induktive princip. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Uddannelsen evalueres Overordnet niveau E-læring E-læring definition E-læring defineres som anvendelsen af multimedieteknologier og Internet til at højne kvaliteten i undervisningen ved at lette adgangen til forskellige ressourcer og tjenester, og til udveksling af oplysninger og samarbejde Kilde: EU-kommissionens definition af E- læring E-læring supplerer de forskellige uddannelser, og vil derfor følge de principper, der gælder for de enkelte uddannelser. E-læring skal benyttes, hvor det har en pædagogisk og organisatorisk effekt, og det skal anvendes, hvor det er det bedste 14

15 Overordnet niveau E-læring redskab. Dansk fodbold vil primært benytte e-læring i følgende former 1. E-læring uden fremmøde og kommunikation E-læring, hvor de lærende aldrig mødes fysisk, men udelukkende lærer via computeren. Der er ingen dialog mellem de involverede Anvendes primært til træning af konkrete færdigheder Kursisten præsenteres for et givent indhold efterfulgt af træning. Kursisten arbejder alene. Test kan være i form af multiple choice tests. 2. E-læring uden fremmøde og med kommunikation E-læring, hvor de lærende aldrig mødes fysisk med hinanden, men hvor dialog mellem deltagerne understøttes i virtuelle miljøer Anvendes hvor der er stort behov for fleksibilitet i forhold til tid og sted. Kursisten arbejder selvstændigt med udgangspunkt i digitale læringsmaterialer, men kan herudover kommunikere elektronisk med en instruktør og/eller andre deltagere. 3. E-læring med fremmøde E-læring, hvor kursisterne veksler mellem at lære på et hold og arbejde selvstændigt med computeren for eksempel på arbejdspladsen eller i hjemmet Anvendes hvor det ønskes, at den individuelle læring kombineres med det sociale aspekt i traditionel klasseundervisning. 4. E-læring anvendt i klasseundervisningen E-læring, hvor de lærende udelukkende lærer på et hold, og hvor computeren anvendes som redskab i undervisningen Anvendes når der ønskes tilføjet en ekstra dimension til undervisningen 15

16 Overordnet niveau E-læring PC, CD rom, Internet af kurser/uddannelser indeholdende e-læringsmoduler vil blive evalueret af kursisterne. 16

17 4. Målsætning og handleplan Målsætning - Under justering Handleplan DBUs Uddannelsesudvalg Jf. DBU s love Bestyrelsen nedsætter et uddannelsesudvalg, jf Udvalget vælges for 1 år ad gangen senest inden udgangen af marts måned, jf. dog 9.2, 2. pkt Udvalget har til opgave (a) at varetage uddannelse af klubber, spillere, ledere, trænere og dommere i alle de funktioner og relationer, der er knyttet til fodboldspillet på alle niveauer og i øvrigt (b) at afgive indstilling til bestyrelsen om alle spørgsmål vedrørende uddannelse i relation til fodboldspillet Udvalget kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til varetagelse af opgaver relateret til DBUs uddannelsesvirksomhed SAMMMENSÆTNING 5-7 personer - jf. profilbeskrivelser o 1 bestyrelsesmedlem (koordinationen til DBU s bestyrelse) o personer REFERERER TIL DBU s Bestyrelse og i økonomiske anliggender til DBU s bestyrelse via DBU s Forretningsudvalg INTERNE STANDARDER benyttes så vidt muligt Sekretæren mailer oplæg til dagsorden til formanden ca. 1 1/2 uge før udvalgsgruppe/møde Dagsorden udsendes til udvalgs- gruppe/medlemmerne senest 1 uge før udvalgsmøde Referat udsendes senest 1 uge efter mødet Generelt Jobbet som udvalgs-/gruppemedlem er frivilligt og ulønnet Der ydes omkostningsgodtgørelse i form af kørepenge. Andre udgifter dækkes kun efter aftale. Det forventes, at der aftales samkørsel i videst mulig omfang Det forventes, at udvalgs-/gruppemedlem er loyal overfor de trufne beslutninger Alle udpegninger gælder for 1 år. Grundprincip 17

18 Uddannelsesudvalget suppleres med et antal undergrupper, der tilsammen afspejler hovedindsatsområder, som der er beskrevet i mål- og handlingsplaner (handleplaner) for Uddannelsesudvalget. Alle driftsopgaver organiseres med kontaktpersoner under den relevante undergruppe. Uddannelsesudvalgets opgave er at være fodboldpolitisk styrende, besluttende og koordinerende organ for uddannelsen under DBU, og behandle og udtale sig om alle forhold, der er relevante for fodbolduddannelserne. Grupperne har gennem sine medlemmer og sit sekretariat tæt kontakt til lokalunionernes og regionernes uddannelsesudvalg/grupper, kontorer og Breddekonsulenterne. Arbejdsgang: Uddannelsesudvalgets formand indkalder til møder i udvalget, idet der dog forsøges aftalt en årlig møderække Der kan på hvert møde i udvalget forsøges aftalt en temadebat om et forud bestemt emne. Undergrupper og sekretariatet fremsender indstillinger i eller til sager til Uddannelsesudvalget. Undergrupperne skal anvende samme fremgangsmåde. Uddannelsesudvalget afholder hvert år en temadag for undergrupperne og sekretariatet. Sekretariatsbetjening: DBUs Uddannelse betjener Uddannelsesudvalget med tilhørende undergrupper og kontaktnet. Kontaktnet: Et kontaktnet består af en repræsentant (medlem af det lokale/regionale uddannelsesudvalg i hver lokalunion og region). Kontaktpersonernes opgave er at være bindeleddet mellem DBU s Uddannelsesudvalg /undergrupper og klubberne, lokalunionernes og regionernes uddannelsesudvalg og kontorer på landsdækkende aktiviteter, der udgår fra og styres af DBUs Uddannelsesudvalg og tilhørende undergrupper. Standarddagsorden for møder i DBUs uddannelsesudvalg 1. Velkomst 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 3. Drøftelsespunkter 4. Orienteringspunkter a. Spørgsmål til orienteringsskrivelse b. Nyt fra dommeruddannelsesgruppen c. Nyt fra koordineringsgruppen d. Budgetopfølgning 5. Eventuelt 18

19 4. Årshjul DBU Uddannelse Måned Aktivitet Januar Instruktørsamling (træner og dommerinstruktører) Februar Marts En dagssamling udviklingskonsulenter April Maj Store trænerdag (Kr. Himmelfartsdag) Juni August September Udviklingskonsulenttræf Oktober November December 19

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

DBU Fyns ledervejledning:

DBU Fyns ledervejledning: DBU Fyns ledervejledning: Denne DBU Fyn-leder vejledning, som er godkendt i DBU Fyns bestyrelse i maj 2011 er udarbejdet for at opnå ensartethed i DBU Fyn-lederplejen. Vejledningen er godkendt med virkning

Læs mere

Projekt Ungdomskonsulent

Projekt Ungdomskonsulent Projekt Ungdomskonsulent FODBOLD FOR ALLE hele året 1 VISION Det er JBU s holdning at det i fremtiden bør være ligeså naturligt for klubberne at tilknytte/ansætte en ungdomskonsulent, som at tilknytte/ansætte

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Godkendt af DBUs Uddannelsesudvalg den 28.10.2009. Gældende fra 28.10.2009.

Godkendt af DBUs Uddannelsesudvalg den 28.10.2009. Gældende fra 28.10.2009. Eksamensbestemmelser Træneruddannelsen i DBU Godkendt af DBUs Uddannelsesudvalg den 28.10.2009. Gældende fra 28.10.2009. Bestemmelser - DBU Træneruddannelsen - B-licens 1. Administration Eksamen administreres

Læs mere

AGF Talentsamarbejde

AGF Talentsamarbejde AGF Talentsamarbejde AGF Talentcenter - lokalt AGF TALENTCENTER AGF TALENTCENTER Indhold Vision, definition, mål og handlingsplaner Etiske regler AGF Talentcenter-model Forpligtelser og krav til et AGF

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

HF s elitetræneruddannelse

HF s elitetræneruddannelse HF s elitetræneruddannelse Oversigt Dansk Håndbold Forbund s Elitetræneruddannelse blev omstruktureret i 2000. Siden er den løbende blevet opdateret og tilpasset de aktuelle krav. Denne folder beskriver

Læs mere

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub København, 2014 nu med klubrådgiver? Hvad er det? DBU har på tværs af landet ønsket at tilbyde de samme støttevilkår for klubberne. Derfor

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

Sammenhængskraft fra bredde til top. Dansk Boldspil-Union / DBU Træneruddannelse

Sammenhængskraft fra bredde til top. Dansk Boldspil-Union / DBU Træneruddannelse Sammenhængskraft fra bredde til top Sammenhængskraft fra bredde til top Formål: 1. At skabe sammenhængskraft fra Bredde til Top. 2. At højne niveauet på børnetræning. 3. At videreudvikle trænerne på alle

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

EHF MASTER COACH Uddannelsesforløb 2015-2016

EHF MASTER COACH Uddannelsesforløb 2015-2016 EHF MASTER COACH Uddannelsesforløb 2015-2016 Invitation til Master Coach uddannelsesforløb 2015-16 Dansk Håndbold Forbund inviterer hermed interesserede og kvalificerede elitehåndboldtrænere til at deltage

Læs mere

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen DBU Jylland Informations- og dialogmøde - vedrørende dommersituationen Informations- og dialogmøde Dagsorden: Kl. 16.00 Velkomst. Kl. 16.10 16.55 Kl. 16.55 17.05 Kl. 17.05 17.45 Politisk orientering herunder

Læs mere

TEAM - I UDVIKLING - NÅR DET ER MERE END SAMARBEJDE..

TEAM - I UDVIKLING - NÅR DET ER MERE END SAMARBEJDE.. TEAM - I UDVIKLING - NÅR DET ER MERE END SAMARBEJDE.. Opgave Hvorfor er det egentlig, at vi vil eller allerede organiserer os i teams på skolen? Dagsprogram Team-baggrund Teamniveauer Synergi og læring

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Anvendelse af e-læringsmaterialer i undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Anvendelse af e-læringsmaterialer i undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Hvad er e-læring? I en analyse fra e-learning Lab på Aalborg Universitet defineres e-læring i AMU således: I arbejdsmarkedsuddannelserne er e-læring undervisning, hvor informations-

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Biz Optimus. Lederudvikling. Udvikling af virksomheder og mennesker

Biz Optimus. Lederudvikling. Udvikling af virksomheder og mennesker Biz Optimus Lederudvikling Udvikling af virksomheder og mennesker Intensivt 18 ugers udviklingsprogram målrettet ledere, der brænder for at skabe resultater for både virksomheden og dem selv gennem øget

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Officials til internationalekamp i Danmark

Officials til internationalekamp i Danmark 1. CEV Kampe CEV kampe dækker både Cup-kampe (dvs. klub kampe) og landskampe af forskellig karakter. 1.1 Teknisk delegeret 1.1.1 Udpegning Det er DVBF s (og dermed i første omgang sekretariatets) ansvar,

Læs mere

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8.

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. Efter BIT Baggrund Ændret fokus Forskernes erfaringer fra FAG De

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere