Vi passer på VERDENSARVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi passer på VERDENSARVEN"

Transkript

1 Vi passer på VERDENSARVEN Årsberetning 2014

2 Skovhornugle FOTOGRAF: STEEN ANDERSEN 2

3 Vi passer på verdensarven Egon Østergaard Formand Lige siden 1906, hvor DOF blev stiftet, har vi arbejdet målrettet på at forbedre forholdene for fuglene og deres levesteder, både her i landet, men i stigende omfang også uden for landets grænser. Fra dag til dag og fra sag til sag argumenterer vi for så rig og varieret en natur som muligt. I alle lag i DOF er fokus det samme, nemlig at være fuglenes ambassadører over for de mange trusler, der tegner sig. Uden de mange aktive DOF ere rundt om i landets afkroge var kampen for længst tabt. At passe på naturen kræver et langt sejt træk samt nogle retningslinjer for, hvor vi vil hen. Derfor vedtog foreningens repræsentantskab i november 2014 en ny og visionær naturpolitik, der udstikker en retning for foreningens naturpolitiske arbejde de næste mange år. DOF s naturpolitik hviler på foreningens natursyn, der er bygget op omkring begreberne autenticitet, diversitet og dynamik. Politikken fastlægger en række konkrete ønsker til sikring af naturværdierne i de forskellige landskabstyper som fx skov, kyst og det dyrkede land, men derudover forholder politikken sig også til emnerne jagt, planlægning og forvaltning samt rekreative forstyrrelser. DOF s naturbeskyttelsesarbejde handler både om fuglearterne, vigtige lokaliteter og forvaltningen af naturtyperne på et overordnet niveau. DOF s politik sigter mod at beskytte eksisterende naturværdier og økosystemer mod forringelser og at genoprette og udvide ødelagte eller reducerede naturområder. Sådan bidrager vi til at passe på naturarven. Og i 2014 så vi i høj grad resultaterne af de mange års seje slid. En række politiske initiativer på DOF's mærkesager blev endelig virkelighed: I juni blev den danske del af Vadehavet efter mange års fodslæben udpeget som UNE- SCOS verdensarv, i oktober blev en dansk strategi for at stoppe tilbagegangen i biodiversitet rullet ud over rampen i form af Naturplan Danmark, og lige inden jul blev Den Danske Naturfond vedtaget ved lov af et stort flertal i folketinget. Staten, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond har her sikret en startkapital på 875 mio. kr. til den trængte, danske natur. Det bliver spændende at følge den indsats blev et år med et skarpt fokus på naturpolitik i DOF. Lad os håbe, at også medlemmer af folketinget vil være med til at passe på verdensarven i praksis. Vi holder øje med jer! Forsidefoto: Flere års nedtur er vendt til optur for skarven. Ynglesæsonen bød på flere ynglepar i kolonierne i forhold til Det er en stigning på 23 procent. En mild vinter og et tidligt forår gav i år den danske bestand af skarver gunstige levevilkår. FOTOGRAF: CLAUS HALKJÆR 3

4 TEMA Strandskaden er en af de mange arter, der vil få gavn af Vadehavets nye status som verdensarv FOTOGRAF: JOHN LARSEN Vadehavet er verdensarv I 2014 blev den danske del af Vadehavet endelig optaget på UNESCO s verdensarvsliste. Udpegningen, der understreger Vadehavets betydning i international sammenhæng, var mange år under vejs. Det er over ti år siden, at daværende miljøminister, Svend Auken (S), lancerede ideen, men mødte så meget lokal modstand, at tankerne blev lagt i skuffen. Siden fik Vadehavets natur stadig større opmærksomhed i den brede befolkning, og turisterhvervet fik langsomt øjnene op for, at fugle, mudder og marsk kan sælge billetter. Etableringen af Nationalpark Vadehavet har utvivlsomt været medvirkende til, at stemningen var en smule mere positiv, både i den brede befolkning og i regionens fire kommunalbestyrelser, da man fik mulighed for at genoverveje sit nej til verdensarven fra 1990'erne. Vores nabolande i Tyskland og Holland forstod ikke, at den danske regering ville stå udenfor, når nu størstedelen af det samlede Vadehav efterhånden var udpeget af UNESCO. Især fordi de tre lande i over 30 år har samarbejdet omkring forvaltningen og beskyttelsen af områdets store naturværdier. Efterhånden så det ud til, at meget af arbejdet i Vadehavet i fremtiden ville foregå i dialog med UNESCO. 4 Regeringen i Danmark ville dog ikke fremsende en ansøgning til UNESCO uden bred opbakning i lokalområdet. Derfor fornemmede DOF og andre aktører da også tydeligt, at der var noget på spil for Kulturog Miljøministrene, der stod bag det nye forsøg. Mens Varde og Esbjerg Kommuner var overvejende positive, var byrådet i Tønder Kommune negativ indstillet. På Fanø blev sagen draget ind i en sideløbende diskussion om turismens udfoldelsesmuligheder kontra Naturstyrelsens administration af naturbeskyttelseslov, planlov osv. Der kommer ikke automatisk en bedre naturbeskyttelse ud af udpegningen. Det er derimod egentlig takken for 30 års politisk indsats, der på mange måde har båret frugt. Mange trusler er taklet med succes i denne periode. At der stadig er mange uløste problemer i Vadehavets natur, er imidlertid et faktum. Derfor arbejder de tre lande da også fortsat sammen om løsningerne. F.eks. har ministrene senest officielt anerkendt, at ynglefuglene er i stor krise, og at noget skal gøres. Ligesom at invasive arter, klimaforandringer, olie, gas og skibstrafik er eksempler på store udfordringer. UNESCO vil være på sidelinjen under de fremtidige politiske diskussioner. F.eks. har UNESCO sammen med regeringerne igangsat arbejdet med en strategi for bæredygtig turisme. DOF deltager aktivt sammen med vore BirdLifepartnere syd for grænsen, og vi glæder os til at vise vores vadehav frem for hele Verden.

5 Mosehornugle FOTOGRAF: PETER MARCZAK NATURBESKYTTELSE Brug af rottegift afblæst på Lolland Lolland Kommune har fjernet fuglefarlige rottegifte i det åbne landskab og erstattet dem med smækfælder. Kommunens ændrede strategi kommer, efter at DOF med dokumentation fra flere undersøgelser har påpeget, at brug af rottegifte i det åbne landskab udgør en trussel for en lang række arter af rovfugle og ugler. Mark Desholm er født 1968 i Glostrup, opvokset på Vesterbro, flyttede som 10-årig med forældrene til Vojens i Sønderjylland. Medlem af DOF i ca. 30 år. Ringmærker siden 1990, uddannet biolog fra Aarhus Universitet 1998, ansat i DR , forskningsassistent ved Danmarks Miljøundersøgelser 1999, Ph.d. i biologi Københavns Universitet 2006, seniorforsker ved Aarhus Universitet Beskyttelsen af Værnengene halter Ny chef for Naturfaglig afdeling Mark Desholm med en ung trane, der netop har fået påsat gpssender FOTOGRAF: JOHAN MÅNSSON DOF fik i juni 2014 en ny leder af Naturfaglig Afdeling i Fuglenes Hus. 46-årige Mark Desholm er biolog, Ph.d. og kommer fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, hvor han har markeret sig som en af landets førende trækfugleforskere. Værnengene, der ligger i forbindelse med Tipperne ved Ringkøbing Fjord, er blandt Danmarks vigtigste engfugleområder. Desværre har omlægninger og intensiveret landbrugsdrift gjort engenes naturværdier ringere og ringere gennem årtier. DOF har gentagne gange kritiseret, at kommunen har accepteret disse ødelæggelser. Myndighederne har trods det ikke gjort noget for at rette op. Det har DOF Vestjylland klaget over til Naturog Miljøklagenævnet, og i foråret 2014 fik vi pludselig medhold i en skrappere fortolkning af fredningen. Det medførte glæde hos de grønne, men også ulovlige oppløjninger af nye engstykker i løbet af yngletiden. Kommunen meldte landmændene til politiet, men har siden trukket i land og accepteret omlægninger af nogle af engstykkerne. Disse omlægninger er meget skadelige for biodiversiteten og for især de sårbare engfugle, stor kobbersneppe, brushane og engryle, idet der går mange mange år, før engenes tørvelag atter er gendannet og engene igen er egnet som yngleområde. Værnengene er Natura 2000-område, og den mangelfulde forvaltning af Værnengene er indklaget til EU af DN. DOF håber meget, at klagesagen vil medføre en bedre og mere ansvarlig beskyttelse af det værdifulde område. 5

6 og 9 hedehøge har haft GPS-loggere på siden De indsamlede data har givet os meget spændende viden om de danske hedehøges adfærd året rundt. DOF s internationale arbejde er sikret mange år frem I december fik DOF godkendt et 3-årigt naturbeskyttelses- og udviklingsprogram med titlen Integrating Livelihoods and Conservation med et budget på 15,7 millioner. Programmet er langt bredere end de hidtidige enkeltstående projekter, og det giver bedre mulighed for at samarbejde langsigtet strategisk hen imod et fælles mål med partnerne. Blue breastet king fisher Fantastisk sommer for de danske hedehøge Ynglesæsonen 2014 var den mest succesfulde for de danske hedehøge i mange år, idet hele 60 unger et rekordhøjt antal fløj fra rederne. Seks af yngleparrene slog sig ned i et helt nyt yngleområde nær Gram. Mindst syv af årets ynglepar blev opdaget af landmænd på høstarbejde, og mindst ni unger ville være omkommet, hvis ikke de opmærksomme landmænd havde fået øje på dem. DOF og hedehøgene er meget taknemmelige for det gode samarbejde. Musefangsten i vildtstriberne var markant bedre end i de foregående to år, og det er sandsynligt, at de mange mus har været årsagen til det rekordhøje antal unger. Vi har i alt haft fem hedehøge med GPS-loggere i området denne sæson, hvoraf de tre ynglede og fik unger på vingerne. Derimod er de sidste fugle med satellitsendere nu omkommet, så vi kan ikke længere følge danske hedehøge under trækket og i overvintringsområdet. I alt 10 danske hedehøge har haft satellitsendere på siden 2008, Sammen med landenes BirdLife partnere vil DOF arbejde for at begrænse ødelæggelsen af 6 skovområder med høj biodiversitet, især af fugle, i hhv. Kenya, Nepal og Uganda ved at indføre forbedrede skovforvaltningsmetoder sammen med lokalbefolkning og myndigheder. Samtidig vil programmet give bedre levevilkår for fattige i lokalsamfundet. Nyt projekt om havfugle og vindmøller DOF har startet et nyt fugleprojekt i samarbejde med de to danske konsulentfirmaer NIRAS og DHI. Projektet går ud på at indsamle viden om, hvordan forskellige havfuglearter undviger havvindmøller. Det er finansieret af The Carbon Trust, et stort engelsk konsortium. Data indsamles med radar og kameraer, og grundstenen i projektet, og det på verdensplan helt nye er, at radaren kan opdage fugle på lang afstand og derefter sende information videre til kameraet. Kameraet kan optage både om dagen og om natten. Med projektets resultater kan man fremover, allerede på planlægningsstadiet af vindmølleparker til havs, vurdere en eventuel negativ indflydelse af sådanne konstruktioner på de forskellige havfugles bestande. Vildstriber giver gode levevilkår for mus og dermed mad til hedehøgene FOTOGRAF: SVENJA MEYER 6

7 TEMA Stor skallesluger har haft stor gavn af Fokuseret Fugleforvaltning. Flere af de kasser der blev sat op, blev taget i brug allerede det første år. FOTOGRAF: JOHN LARSEN Succes for Fokuseret Fugleforvaltning Projekt Fokuseret Fugleforvaltning blev afsluttet i Projektet var finansieret af Villumfonden og gik ud på at undersøge gode forvaltningstiltag for 9 sjældne og truede ynglefuglearter. op til projektet. For en art som stor skallesluger er der dog ikke tvivl om, at opsætningen af kasser har haft betydning for antallet af ynglepar, idet flere af de opsatte kasser blev taget i brug allerede det første år. Den største succes i projektet er webkamera-projektet, hvor danskerne live har kunnet følge en havørne- og en stor hornuglerede igennem to ynglesæsoner. I anden sæson nåede antallet af unikke brugere op på , og projektet affødte en stor medieomtale. Opgaverne på de enkelte arts-delprojekter har været lige så forskelligartede som arterne selv. Hvis man ser på bestandsudviklingerne for de ni arter i projektperioden, ses en stigning i bestanden hos de seks arter (stor skallesluger, rød glente, havørn, vandrefalk, perleugle og stor hornugle), mens to er relativt stabile (hedehøg og hvidbrystet præstekrave) og en enkelt (kirkeugle) er i fortsat tilbagegang. Det vil dog være en overfortolkning at hævde, at projekt Fokuseret Fugleforvaltning er eneårsagen til de positive bestandsændringer, idet de fleste af arterne har haft en bestandsvækst i perioden Art Metoder Succes Stor skallesluger Kasseopsætning + Rød glente Analyse af spredningsmuligheder Formidling til lodsejere (folder) Havørn Webcam ++ Hedehøg Vandrefalk Hvidbrystet præstekrave Analyse af trækforhold (satellitsendere) Analyse af yngleforhold (GPS-loggere) Beskyttelse af reder Fødeanalyse Risikovurdering af kasseopsætning Kasseopsætning Undersøgelse af ynglesucces -/+ Kirkeugle Webcam - Perleugle Kasseopsætning + Stor hornugle Webcam ++ 7

8 VIDEN Klydeunge FOTOGRAF: ULRIK BRUUN PhD-projekt om data i fugleovervågningsprojekterne DOF har igennem årtier opbygget solide og unikke fugleovervågningsprojekter med en masse data. Disse data har udgjort et enormt potentiale, som vi hidtil ikke har udnyttet. Derfor har DOF i slutningen af 2014 opstartet et PhD-projekt med titlen Citizen science based bird population studies. Det tre-årige forskningsprojekt skal udnytte de mange data fra de forskellige projekter, indsamlet af de frivillige medlemmer, og skabe viden om udvalgte danske fuglearters bestande. Studiet foregår dels i DOF og dels i Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og rummer desuden et udlandsophold ved Lab of Ornithology ved Cornell University i USA. Resultaterne af projektet vil løbende blive formidlet bredt, så de kan tilgå DOF s medlemsskare og det danske samfund i bred forstand. Afslutning af DATSY-projektet Data fra 66 arter i Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY) er blevet analyseret og publiceret i DOFT nr Af arterne er 23 i fremgang, 19 i tilbagegang og 24 arter er stabile eller fluktuerende. Hovedkonklusionerne er: De sjældne ynglefugle i det åbne land klarer sig dårligere end sjældne arter knyttet til andre naturtyper. Tilgroning som følge af luftbåren kvælstof og manglende græsning er formodede årsager. Skovarter klarer sig bedre end de resterende sjældne ynglefugle. Adgangsbegrænsninger, mindsket forfølgelse og færre miljøgifte har hjulpet mange rovfugle, mens opsætning af redekasser har hjulpet en del hulrugere. Arter med hovedudbredelse sydøst for Danmark klarer sig dårligt, mens mange arter er indvandret fra sydvest i perioden. Varmere og vådere somre er mulige forklaringer. Arter, der overvintrer syd for Sahara, klarer sig dårligere end standfugle og kortdistancetrækkere. Tilbagegang for klyden Ifølge de senere års optællinger af kolonirugende danske kystfugle, er den danske bestand af ynglende klydepar faldet med 30 procent siden Det er især gået ud over Vadehavets klyder, mens det går fremad for arten i Øresunds-regionen. 8

9 Atlasprojektet dokumenterer nye ynglearter Atlas III gik i luften den 1. marts 2014 og den første ynglesæson afsluttede med observationer af 200 ynglefuglearter. Atlas III kortlægger de danske ynglefugles udbredelse, og et af projektets vigtigste formål er at dokumentere ændringer i fuglearternes udbredelse over tid ved at sammenligne med DOF s tidligere atlasser. Den første sæson bød allerede på otte nye ynglefuglearter, der har slået sig ned i Danmark siden det sidste atlasprojekt i 90 erne: nilgås, vandrefalk, rovterne, kongeørn, rødhovedet and, biæder, hvidvinget korsnæb og sølvhejre. Femten ynglefuglearter har ligeledes udvidet deres yngleområde siden 90 erne: havørn, blåhals, sorthovedet måge, trane, sortstrubet bynkefugl, perleugle, sangsvane, skestork, lærkefalk, bramgås, lomvie, rød glente, hvinand, skarv og grågås. De næste tre feltsæsoner forventes at dokumentere mange flere ændringer. Antal arter registreret pr. kvadrat i Atlas III s første ynglesæson Atlasprojektet mobiliserer over 1000 deltagere, der i den første sæson har bidraget med observationer over hele landet i 94 % af atlaskvadraterne. 750 af deltagerne er kvadratansvarlige, og de dækker tilsammen 70 % af de 2255 atlaskvadrater. Som det første danske atlas skal Atlas III også levere tætheder og bestandsestimater af de mest almindelige fuglearter både i ynglesæsonen og om vinteren. Disse bliver beregnet på baggrund af tællinger på linjetransekter fordelt systematisk over hele Danmark og her er god dækning altafgørende. Den første sæson opfyldte målsætningen, og transekterme blev udført i 20 % af kvadraterne. I vintersæsonen 2014/15 blev der udført transekter i 25 % af kvadraterne. Sølvhejre - ny ynglefugl i Danmark FOTOGRAF: TORBEN ANDERSEN TEMA 9

10 DELTAGELSE Tre unge aktivister beskyttede trækfuglene på Malta Tre unge danskere udsendt af DOF og Natur & Ungdom var en del af det massive pres for at stoppe krybskytteriet på trækfugle på Malta i efteråret. De tre naturaktivister var udvalgt efter at have deltaget i en konkurrence på DOF s Facebook-side. Flere aviser og radio fortalte gennem de tre deltagere, om den ulovlige jagt på Malta. Deltagerne oplevede ikke jagten, da Maltas regering overraskende indførte et midlertidigt forbud mod jagten. Alligevel var de glade for at deltage. - Det var en helt igennem fantastisk uge. Stort set ingen fugle er skudt i den tid, jeg har været der, og det var jo målet med turen, opsummerede den ene af deltagerne. Sort stork skuddræbt på Malta. FOTOGRAF: OLE FRIIS LARSEN Stigende antal sølvmåger i byerne I disse år yngler et rekordstort antal sølvmåger på rundt regnet par i den danske kystnatur, og formentlig vil bestanden fortsætte med at vokse de kommende år. Før i tiden brugte mågerne primært de rovdyrfri øer og holme som ynglepladser, men disse er nu ved at være optaget. Derfor har sølvmågerne nu bredt sig over hele landet og derfor også til byerne. 10

11 Aktive bidrager på dof.dk DOF's hjemmeside blev relanceret, og det har givet helt nye muligheder for, at aktive kan bidrage til DOF's centrale formidling. Hjemmesiden er bygget på et content management system, som flere personer får adgang til at redigere i. Første modul er aktivitetskalenderen, som alle lokalafdelinger kan lægge aktiviteter i, og som kan filtreres, så brugerne kan søge de relevante aktiviteter ud. Mere end hvert tiende medlem giver en ekstra skærv I 2014 ringede DOF til alle medlemmer for at fortælle om DOF s naturbeskyttelsesarbejde og for at spørge, om de, ud over deres medlemskab, ønskede at støtte arbejdet med et fast månedligt beløb. Langt de fleste medlemmer var glade for opkaldet, og mere end hver tiende ønskede at give et tilskud. Medlemmers bidrag og opbakning er helt nødvendigt for, at DOF kan arbejde målrettet for at forbedre fuglenes levesteder og -vilkår. Derudover går en del af bidraget også til Fugleværnsfondens arbejde med at opkøbe og pleje reservater. Caretakere registrerer løse hunde i naturen I 2014 tjekkede 31 caretakere og andre DOF'ere, om hundeejerne overholder reglerne om at holde hunden i snor i vore skove og på strandene. I alt 2874 hunde blev registreret, og resultaterne var temmelig nedslående. I skove, hvor hunden skal være i snor året rundt, var Hele 61% af de registrerede hunde løb løse på stranden i FOTOGRAF: MAYA SCHUSTER 37% uden snor. På strandene skal hunde være i snor fra 1. april til 30. september, men her løb hele 61% af hundene løse om sommeren. Løse hunde og den intensiverede rekreative brug af vores strande er blandt hovedårsagerne til, at vore ynglebestande af arter som stor præstekrave, hvidbrystet præstekrave og dværgterne er gået kraftigt tilbage i de sidste 60 år. For de to sidstnævnte arter er situationen nu så kritisk, at der må opsættes hegn og andre afværgeforanstaltninger omkring yngle-pladserne. Ynglende stylteløbere på Sjælland For første gang nogensinde har Sjælland haft ynglende stylteløbere. Det yderst sjældne syn var at se ved Nykøbing Sjælland i sommeren Det var samtidig årets eneste ynglefund af stylteløber. FOTOGRAF: CARL BOHN 11

12 OPLEVELSER En voksen biæder med sin unge. Biæderen lever bl.a. i Echuya-skoven i Uganda FOTOGRAF: UFFE RASMUSSEN Film fra Echuya-skoven i Uganda DOF s projekt i Echuya-skoven i Uganda blev dokumenteret i to engelsksprogede videoer, der kan ses på DOF's YouTube-kanal og Pandion. De medvirkende er primært lokale, herunder Batwa-folket, det oprindelige skovfolk. Derudover blev der lavet videoer af nogle af Ugandas mange fuglearter, som blev vist på DOF s Facebook-side med henvisning til projektvideoerne. Disse film med fugle nåede fint ud på DOF s Facebookside, og mange følgere var glade for dem. Video og stream med stor hornugle De store hornugler i den videoovervågede rede fik to unger, selv om hunnen var ny i år. Et klip, med hunnen, der fodrer en nyudklækket unge blev set knap gange, og et klip, der viser uglernes potentiale som naturlig rottebekæmpelse, blev set knap gange. Stor hornugle er DOF s næstmest populære fugleformidling efter stream fra havørne-reden og deraf klippede kortere videoer. Derudover lavede DOF en kort film om perleuglen og ringmærkningen. Århundredets største invasion af hvidvinget terne I maj 2014 var der for fjerde gang på knap 20 år invasion af hvidvinget terne. Aldrig tidligere er så mange hvidvingede terner i løbet af få dage fløjet ind over Danmark. Ternerne stammede formentlig fra polske og russiske yngleområder. 12

13 Der var i 2014 invasion af hvidvinget terne FOTOGRAF: HELGE SØRENSEN 13

14 Sortbrynet albatros FOTOGRAF: JOHN LARSEN Sortbrynet albatros på Skagen En af 2014 s største danske ornitologiske sensationer var, da en meget sjælden og meget stor sortbrynet albatros fløj ind over Skagen i maj. Levende billeder er populære på de sociale medier DOF s YouTube-kanal rundede afspilninger med videoer af primært danske fugle. Kanalen er nu så godt i gang, at den helt af sig selv tiltrækker publikum løbende. Videoerne får endnu flere afspilninger, når de sendes ud med nyhedsbrevet og lægges på dof.dk. Herudover får videoerne mange tusinde afspilninger og synes godt om-klik på Facebook. Den samme video uploades på begge kanaler for at nå bredere ud. Webshop med nye finesser Naturbutikken leverer udstyr til fugleoplevelserne. Og butikkens overskud bliver brugt til DOF's naturbeskyttelse. For at fremtidssikre Naturbutikken fik den i 2014 en ny webshop, der lever op til de krav, kunderne har til en webshop i dag. Webshoppen giver bedre beskrivelser og billeder af produkterne og gør det nemmere at søge mellem varerne. Resultatet viste sig straks med tilfredse kunder og et øget salg. Flere end facebookvenner oplever fuglene I 2014 fik DOF flere end nye følgere på Facebook. Ved årets slutning fulgte mennesker med i DOF s daglige opdateringer om de danske fugle og den natur, de lever i. DOF s følgere er glade for gode historier, flotte billeder med informationer om arter og videoer med fuglelyd og/eller relevant information fra DOF s biologer og frivillige. Særligt naturbeskyttelse og jagt giver debat, men følgerne bliver også spurgt om deres mening eller oplevelser. Dette skete, da der blev set fuglekonger, der fløj mod et nyt byggeri på Amager. Facebookbrugerne blev spurgt, om de også havde oplevet dette, og det affødte et væld af historier om fuglekonge-mod-rude-oplevelser. DOF udsendte en pressemeddelelse om historien, der blev til en nyhed i flere eksterne medier, blandt andet TV 2 Lorry. Uddeling af plakater, fuglenåle og konkurrencer, hvor følgerne kan vise deres egne fuglefotos er populært, og kampagner på Facebook har i 2014 givet over 300 nye medlemmer. To gange i 2014 inviterede DOF sine facebookfølgerne der mødte over 30 op hver gang. FOTOGRAF: MAYA SCHUSTER 14

15 Seniorerne i Vestjylland har det sjovt En vigtig del af DOF's medlemsservice er seniorturene! Altså hverdagsture for Gråmejserne, Gråkragerne, Gråspurvene, Grågæssene og hvad de gråhårede seniorer nu kaldes i de forskellige lokalafdelinger. Ture med god tid til hygge og snak og socialt samvær med omdrejningspunktet: FUGLE! Flere og flere lokalafdelinger tager emnet op. I DOF Vestjylland har de gjort det i mange år nu. Mindst ét arrangement i hver måned i alt 14 ture i Første tur gik til Hvide Sande i dårligt vejr. Turlederen tænkte "I dag kommer der da ingen!" Men der kom 17 glade og positivt stemte deltagere til årets første ekskursion. Ikke et vejr til store oplevelser med fuglene. Men en enkelt sortgrå ryle, som alle fik set meget fint, samt skærpiber og en fin flok snespurve, der rigtig gav opvisning på tæt hold. Derefter et par vinterture efter svaleklire og vandstær og et smut til 'naboamtet' ved Hald sø: Fugleturen fandt sted i rigtig dejligt vejr med sol, ingen vind og op til 10 graders varme. 27 forventningsfulde interesserede seniorer var mødt op og fik nydt det flotte vejr og fuglene. Ved ankomsten til Niels Bugges Kro sad bjergvipstjerten og sang, og snart var ørerne fulde af lyde fra spætmejser, mejser, gærdesmutter og bogfinker. Kaffen er en vigtig del af turen. Her bliver der snakket om alt fra sygdomme til de sidste anskaffelser af kikkerter og fotogrej. Og ikke mindst lidt pral om de bedste fugle man har set siden sidst. Kaffen kan dog udsættes lidt, hvis en fugl kommer i vejen, som ved seniorturen til Lille Vildmose, hvor frokosten blev forsøgt indtaget ved det nye høje brandtårn, men en 3-4 kongeørne forstyrrede maden. Årets sidste arrangement var julemødet, hvor man startede inden døre med kaffe og rundstykker. Her går snakken ivrigt om årets gang, og der ses video fra de bedste fugleoplevelser. Dagen blev afsluttet med en tur til Geddal Enge efter bl.a. sangsvaner. TEMA Kaffen indtages ved fugletårnet med udsigt til øen Fur. FOTOGRAF: LEIF NOVRUP 15

16 TEMA Gråstrubet Drossel, Turdus obscurus, ved Gedser Fuglestation. Fundet er det første af arten i Danmark. FOTOGRAF: HANS LIND Ny organisering af fuglestationerne DOF's fuglestationer er lokalt forankret i de lokalafdelinger, hvor de er placeret. Men i 2014 blev de samtidig knyttet tættere til hovedforeningen med direkte kontakt til hver sit medlem af hovedbestyrelsen og et direkte årligt tilskud på kroner. Stationerne er vigtige for DOF som indsamlere af viden om fuglene via ringmærkning og træktællinger, men også som faglige centre for aktive feltornitologer og formidlere af oplevelser, aktuel og konkret viden over for befolkningen. På Gedser Fuglestation blev der i 2014 ringmærket fugle, det næsthøjeste tal for stationen nogensinde. Blandt årets ringmærkede fugle var en gråstrubet drossel, der den 18. oktober blev det første fund af arten i Danmark overhovedet. Det var fjerde gang, at fuglestationen på landets sydligste punkt kunne præsentere en ny art for landet efter brun tornskade i 1988, klippeværling og bleg gulbug i Gedser Fuglestation har en stor gruppe frivillige, lokale medarbejdere, men det er blevet sværere at bemande stationen med frivillige ringmærkere, og stadig flere af dem kommer nu fra udlandet, hvilket også er med til at skabe opmærksomhed om DOF's fuglestationer internationalt. Det har været særdeles dygtige folk, som vi har fået meget inspiration fra, og flere af dem har vist interesse for at bearbejde vores data, siger stationsleder Hans Lind. Blåvand Fuglestation har i 2014 ringmærket omkring fugle. Stationen på Danmarks vestligste punkt lægger traditionelt mere vægt på trækket langs kysten, og stationsleder Bent Jakobsen er særlig glad for forbitrækkende strandskader. Det er det største antal i adskillige år efter 40 års faldende tendens med et lavpunkt på knap i Noget særligt for Blåvand var også, at alle verdens 6 arter af 'melanittaer' sorte havænder blev observeret, 5 af arterne oven i købet på samme dag den 12. oktober. 16

17 ØKONOMI År Beretning Årets samlede omsætning er på ca. 34 mio. kr. DOF s disponible egenkapital udgør ved udgangen af året 5,4 mio. kr. Den samlede egenkapital udgør 6,9 mio. kr. Foreningens repræsentantskab har besluttet, at DOF over en årrække skal øge sin disponible egenkapital, så den udgør ca. 20 procent af årsomsætningen. Beslutningen er truffet for at styrke foreningens økonomiske soliditet. I 2014 udgør den disponible egenkapital 16 % af årsomsætningen. Tilskud til projekter 34% Fordeling af indtægter Offentlige tilskud og tipsmidler 7% Naturbutikken 35% Årets nettoresultat er et overskud på 912 t.kr. mod budget på 408 t.kr. Det gode resultat skyldes primært, at der er sparet på driftsomkostningerne. Medlemstallet ligger ultimo 2014 på medlemmer DOF s 2010 medlemstal har 2013 i de seneste 2014 År 5 år ligget stabilt på ca medlemmer. Medlemsbidrag, arv og gaver 7% Kontingenter 17% Medlemsudvikling År Offentlige tilskud og tipsmidler 7% Naturbutikken 35% Tilskud til projekter 34% Medlemsbidrag, Kontingenter arv og gaver 17% 7% Stilitser. FOTOGRAF: ULRIK BRUUN 17

18 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Omsætning Heraf Naturbutikken Tilskud til projekter 34% Offentlige tilskud og tipsmidler 7% Indtægter Naturbutikken År Medlemsbidrag, arv og gaver 7% Naturbutikken 35% Kontingenter 17% År Antallet af naturbeskyttelsesbidragsydere er steget fra til ultimo Stigningen skyldes, at der i slutningen af 2014 løbende er kørt en række succesfulde kampagner. Som følge heraf forventes indtægterne fra naturbeskyttelsesbidragene at stige i Foreningen har over venner på Facebook, hvilket er en stigning på over i forhold til ultimo DOF har i 2014 modtaget arvemidler fra følgende boer: Charlotte Irmgard Mortensen, 365 t.kr. Jørgen Kjeld Hansen, 451 t.kr Der er opnået fuld finansiering til et 3-årigt ph.d.-projekt Danmarks Fugleliv i forandring. Følgende donorer yder tilskud til projektet: Aage V. Jensen Naturfond støtter med 677 t.kr. 15. Juni Fonden støtter med 500 t.kr. Styrelsen for Forskning og Innovation (FIVU) støtter med 659 t.kr. DCE, Aarhus Universitet med 526 t.kr. Ph.d.- projektet startede i november Aage V. Jensen Naturfond støtter DOF s Atlas-projekt med 20,0 mio. kr. fordelt over 7 år. Projektet er startet i 2012, og er en landsdækkende undersøgelse af danske fugles udbredelse både i yngletiden og om vinteren. Villum Fonden har støttet projekt Fokuseret Fugleforvaltning med 5,0 mio. kr., og der har i projektperioden været stor interesse blandt medlemmer af DOF og i befolkningen for at se både havørn og stor hornugle på rede via webcams. De 2 webcams har haft unikke brugere i 2014, hvilket er en stigning på 25 % i forhold til Projektet er afsluttet ultimo 2014, og der er afsendt en projektrapport til Villum Fonden primo DOF har fået et tilskud på 500 t.kr. fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) med henblik på udvikling af et program vedrørende bæredygtig forvaltning af naturressourcer i og omkring vigtige fugle- og biodiversitets-lokaliteter i 40,0 udviklingslandene, primært i Kenya, Uganda og Nepal. 35,0 30,0 Omsætning Heraf Naturbutikken Ultimo 2014 har DOF fået godkendt en treårig programaftale af CISU på ca. 16 mio. kr. i tilskud til ovenstående 25,0 20,0 program. 15,0 10,0 De samlede fondsindtægter udgør 696 t.kr. heraf er 5,0 560 t.kr hensat til konkrete projekter i , År Banrock Station (vinfirma) støtter DOF i 2014 med samme beløb som i DOF får en ikke budgetteret indtægt på 150 t.kr. i De af Danida finansierede projekter i Indonesien, Flores og Uganda, Echuya-skoven kører efter planen. En no cost extension er blevet godkendt på begge projekter, hvilket betyder, at projektet er blevet forlænget til medio 2015 inden for den eksisterende budgetramme, og at der i perioden vil være løndækning til DOF s internationale medarbejdere. Naturbutikkens omsætning ligger på 11,7 mio. kr. mod 11,5 mio. kr. året før. Resultat før hensættelse til tab på varelageret udgør 485 t.kr. Der hensættes i alt 200 t.kr. til imødegåelse af tab på varelageret således at årets resultat udgør et overskud på 285 t.kr. Hovedbestyrelsen har fortsat stort fokus på forretningsudvikling og øget lønsomhed i Naturbutikken. DOF s likviditet har været sund hele året, og der har ikke været trukket på kassekreditten på noget tidspunkt i løbet af året. DOF vil gerne takke alle medlemmer, fonde, kunder i Naturbutikken og sponsorer, som i årets løb har støttet foreningens fugle- og naturbeskyttelsesarbejde. 18

19 Oversigt over fonde, organisationer m.m., som har støttet DOF økonomisk i 2014 med mere end kr. Aage V. Jensen Naturfond Aabenraa Kommune Accolade Wines Limited (Banrock Station) Arne Sønderberg Frederiksens Fond Bodil Pedersen Fonden Carlsen-Langes Legatstiftelse Civilsamfund i Udvikling CISU DANIDA, Udenrigsministeriet Dansk Tennis Fond DCE, Bioscience, Aarhus Universitet Esbjerg Kommune 15. Juni Fonden Friluftsrådet Frimodt-Heineke Fonden Frøken Karen Hauschild Petersens Legat Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond Karen Krieger Fonden Kulturministeriet Miljøministeriet Naturstyrelsen Oticon Fonden Poul og Else Tausons Fond Rodox Fonden Sam og Mia Jarris Legat Styrelsen for Forskning og Innovation (FIVU) Svalens Fond Tønder Kommune Villum Fonden DOF har i 2013 og 2014 haft nogle store overskud som har påvirket egenkapitalen positivt. I de kommende år forventes foreningen at skulle tage stilling til nogle store investeringer i forbindelse med etablering af en fuglestation i Det Grå Fyr i Skagen samt udvikling af DOF-basen. (1.000 kr.) År 2014 Budget 2014 År 2013 Medlemskontingenter Naturbeskyttelsesbidrag Arv og gaver Offentlige tilskud og tipsmidler Fonde og sponsorer Ministeraftale Danske projekter Internationale projekter Naturbutikken Blade og Medier Diverse indtægter Omsætning, indtægtsskabende aktiviteter Hverveomkostninger, fundraising og projektudvikling Naturbutikken Omkostninger, indtægtsskabende aktiviteter Resultat af indtægtsskabende aktiviteter (1.000 kr.) AKTIVER År 2014 År 2013 Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver, i alt Omsætningsaktiver Handelsvarer Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver, i alt AKTIVER, I ALT PASSIVER Egenkapital Bunden egenkapital Disponibel egenkapital Egenkapital i alt Formålsbestemte aktiviteter Beskyttelse Viden Deltagelse Oplevelser Resultat efter formålsbestemte aktiviteter Administrationsomkostninger Ejendommen - Fuglenes Hus Gældsforpligtelser Langfristede gældforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, i alt PASSIVER, I ALT Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat

20 Farvel til ørnechefen September bød på den triste nyhed, at DOF's hovedbestyrelsesmedlem Lennart Pedersen var død efter længere tids kræftsygdom, kun 66 år gammel. Lennart interesserede sig for fugle hele livet, og rigtig mange mennesker har nydt godt af hans store engagement; ikke mindst på Danmarks mange gode træksteder. De fleste kendte ham som en meget engageret leder af DOF s Projekt Ørn, som han var særligt optaget af. Han var en fornem fortaler for ørnenes ve og vel, og i forbindelse med Ørnens Dag, som han var primus motor for, nød mange godt af hans store viden og kærlighed til disse store fugle. Han var, lige fra starten af Projekt Ørn, talsmand for, at der ud over beskyttelsen af ørnene også skulle være fokus på formidling af dem, så befolkningen kunne få et positivt syn på vores store rovfugle. Lennart sad i DOF s hovedbestyrelse i 15 år og var gennem mange år kontaktperson til det feltornitologiske miljø, hvor han havde et stort netværk. I en længere årrække var han fx med i Feltornitologisk Udvalg, Fuglestationsudvalget og kontaktperson til det elektroniske meldesystem Bird Alarm. Vi kommer til at savne Lennart iblandt os, og der er nu en tom plads i klitten ved Skagen, hvor han kom så tit, når han var i sit sommerhus tæt på. FOTOGRAF: KIM SKELMOSE Copyright: DOF 2014 Layout og Tryk: Læs mere på Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade København V tlf

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Konsolidering og fokusering 2013-16

Konsolidering og fokusering 2013-16 Konsolidering og fokusering 2013-16 Med strategien DOF 2013-2016 sætter Dansk Ornitologisk Forening endnu en gang mål for de kommende års aktiviteter. Strategien er blevet til i et samarbejde mellem DOF

Læs mere

50 år med Citizen Science Does size matter?

50 år med Citizen Science Does size matter? Does size matter? Dansk Ornitologisk Forening: Mark Desholm, Irina Levinsky, Thomas Vikstrøm, Iben Hove Sørensen, Timme Nyegaard, Michael Fink Jørgensen, Thomas Lehmberg, Nathia Brandtberg, Theo Askov,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning

Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning Charlotte M. Moshøj, Thomas Vikstrøm, Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg. Dansk Ornitologisk

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm Gavnø Gods adm@gavnoe.dk Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 29-3-2016 Sagsnr. 01.05.15-P19-1-16 Afgørelse om forlængelse af

Læs mere

De store vingesus. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark

De store vingesus. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark De store vingesus - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark Flere havørne yngler i Danmark Havørnen er en majestætisk flyver. Som Europas største rovfugl og sidste led i fødekæden

Læs mere

Den røde drage. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark

Den røde drage. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark Den røde drage - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark Flyv, flyv glente! Tag ingen af mine, de er så små! Flyv hen til præsten, han har store grå! Børneremse fra 1800-tallet

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F60 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken

Læs mere

Skovens skrappeste jæger. anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af duehøge i Danmark.

Skovens skrappeste jæger. anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af duehøge i Danmark. Skovens skrappeste jæger anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af duehøge i Danmark. 2 Bestanden af duehøge er i tilbagegang i Danmark. Her har en voksen duehøg slået en gråkrage. Duehøgen er

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Naturovervågning hvorfor og hvordan? 2. Marts 2013 NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper & Thomas Eske Holm Institut for Bioscience Aarhus Universitet Naturovervågning

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6. oktober 2015 Ole Thorup 1 & Karsten Laursen 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle

Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle København 22. november 2017 Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle 2018-2020 Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Miljø-

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2015

Årsberetning DOF Storstrøm 2015 Årsberetning DOF Storstrøm 2015 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bestandsvurderinger for 2014 Projekt Fokuseret Fugleforvaltning

Bestandsvurderinger for 2014 Projekt Fokuseret Fugleforvaltning Bestandsvurderinger for 214 Projekt Fokuseret Fugleforvaltning Redigeret af Nathia Brandtberg og Jørn Dyhrberg Larsen Projekt Fokuseret Fugleforvaltning har til formål at stabilisere og øge bestanden for

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Atlas III. Vejledning til feltundersøgelserne. Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015

Atlas III. Vejledning til feltundersøgelserne. Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015 Atlas III Vejledning til feltundersøgelserne Fotograf: Ulrik Bruun Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015 Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade 140 1620 København V Tlf. 33 28

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Folket og forskerne i forening - Citizen science

Folket og forskerne i forening - Citizen science Folket og forskerne i forening - Citizen science Formål med Biodiversitet Nu : Skabe ny viden om naturens mangfoldighed i din kommune Vække undren og begejstring omkring naturen og kendskab til biodiversitet

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Den røde glente. Oplev fuglene. i naturen. Danmarks smukkeste skraldemand. Jordejer? Du er vigtig. for rød glente læs side 3

Den røde glente. Oplev fuglene. i naturen. Danmarks smukkeste skraldemand. Jordejer? Du er vigtig. for rød glente læs side 3 DOF er en medlemsorganisation med 14.000 medlemmer fordelt i 13 lokalafdelinger. Som medlem bliver du automatisk tilknyttet en lokalafdeling, hvor du har stemmeret, og hvis aktiviteter du kan indgå i.

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

RINGMÆRKET I 2015 SANGDROSSEL HAVESANGER LØVSANGER BOGFINKE 78 33

RINGMÆRKET I 2015 SANGDROSSEL HAVESANGER LØVSANGER BOGFINKE 78 33 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 15. august 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 2 MAJ JUNI 2015 Tekst og foto af Henrik Knudsen Så er det atter tid til

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Større. mangfoldighed. Årsberetning 2013

Større. mangfoldighed. Årsberetning 2013 Større mangfoldighed Årsberetning 2013 Naturlig, biologisk bekæmpelse af bymåger I en del danske byer yngler sølvmåger, og i mindre omfang stormmåger, på hustage inde i byerne. Her er der let adgang til

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Fonde lige nu! Anders Skov

Fonde lige nu! Anders Skov Avlerforeningen af Danske Spiseløg ÅRSMØDE 2015 Fonde lige nu! Anders Skov direktør, AVJNF MailOnline - Om fremtiden og de strategiske udfordringer Økonomi Sociale forhold Klima Miljø Ressourcer Biodiversitet

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V

LBK nr. 587 af 27/5/2013 (Planloven) 2. LBK nr. 951 af 3/7/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Att. Carsten Ehlers Thomsen Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Jonna Odgaard, journalist og bestyrelsesmedlem i Fugleværnsfonden Uden arbejdsgrupperne går det ikke. Det er Fugleværnsfondens bestyrelse meget bevidst om.

Læs mere

The European Commission 200, Rue de la Loi 1049 Bruxelles Belgium 17. februar 2010

The European Commission 200, Rue de la Loi 1049 Bruxelles Belgium 17. februar 2010 Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Danmark Vesterbrogade 140 1620 København V Danmark www.dof.dk The European Commission 200, Rue de la Loi 1049 Bruxelles Belgium 17. februar 2010 KLAGE over Danmarks

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2014

Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening til Nationalparkplan Vadehavet 2013-18

Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening til Nationalparkplan Vadehavet 2013-18 Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø 29. juni 2012 Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening til Nationalparkplan Vadehavet 2013-18 Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har med stor interesse

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere.

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere. Handlingsplan for DOF-Vestsjælland, 2011 DOF arbejder i Danmark og internationalt indenfor følgende fire spor: indsamling og udbredelse af viden om fugle formidling af fugleoplevelser i naturen beskyttelse

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 5

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 5 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 1. august 2016 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 5 MARTS - JUNI 2016 Af Henrik Knudsen og John Frikke Efter en lang pause

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø

Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø BILAG 5-2-7 UDKAST TIL HB Dato: 11. november 2014 Til: Repræsentantskabet på mødet 22.-23. november 2014 Sagsbehandler: Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31 19 32 41 Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015:

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 51 august 2014

Nyhedsbrev nr. 51 august 2014 Mandag d. 14. august 2014 Nyhedsbrev nr. 51 august 2014 Vildmarkstur i Lille Vildmose. Lørdag d. 16. august kl. 10.00-14.00 afholder Vildmoseforeningen sin årlige vildmarkstur i Lille Vildmose. Vi mødes

Læs mere

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne.

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. Ringmærkning af havørne-ungen på Tærø 2009. I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. I år blev parret på Tærø udset til at få ringmærket

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde NOTAT Naturstyrelsen Himmerland J.nr. NST-422-01053 Ref. idmpe Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N42 Måger Odde Forslag til Natura 2000-plan for N42

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Observationer i Naturparken 2014

Observationer i Naturparken 2014 SKET I 2014 Sammendrag af nyheder og arrangementer i 2014. Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark Observationer i Naturparken 2014 Send os oplysninger du vil have med i Observationer på data@naturpark-tystrupbavelse.dk

Læs mere

Mere lærkesang. Årsberetning 2012

Mere lærkesang. Årsberetning 2012 Mere lærkesang Årsberetning 2012 Fokuseret beskyttelse af hvid - brystet præstekrave I Danmark yngler den hvidbrystede præstekrave kun på Rømø og Fanø i Vadehavet. Her findes en lille bestand, som i 2012

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Foreningen. Årsrapport 2014

Foreningen. Årsrapport 2014 Foreningen 2009 Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningens formål er at opnå erstatning for det tab, ejere af hybrid kernekapital udstedt af Tønder Bank i 2009 fik, da banken uventet gik

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 1. februar 2016 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 4 SEPTEMBER - DECEMBER 2015 Tekst: Henrik Knudsen og John Frikke Så kom

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed.

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed. 2008 DATS er inde i en lidt turbulent tid hvad angår DATS navn og de værdier, som navnet repræsenterer. Der har været år med faldende medlemstal, og det er efterhånden blevet tydeligt, at navnet Dansk

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen AFLANDSHAGE

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen AFLANDSHAGE FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen AFLANDSHAGE natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Aflandshage, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Årsberetning for DOF-Bornholm 2016

Årsberetning for DOF-Bornholm 2016 Årsberetning for DOF-Bornholm 2016 Det er igen blevet den tid på året hvor vi skal kigge ned i motorrummet på lokalafdelingen og se hvordan det hele kører. Og jeg synes faktisk roligt at man kan sige,

Læs mere

DNs fredningsstrategi har nu virket i 6 år. Der har ved planlægningen af nye sager været taget udgangspunkt i strategien.

DNs fredningsstrategi har nu virket i 6 år. Der har ved planlægningen af nye sager været taget udgangspunkt i strategien. BILAG 5-2 Dato: 24. maj 2016 Til: HB på møde den 3. juni 2016 (elektronisk til NFU og PFU 13-23. maj-2016) Sagsbehandler: Birgitte Bang Ingrisch, 61 69 18 22, bbi@dn.dk Evaluering af DNs fredningsstrategi

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere