Vi passer på VERDENSARVEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi passer på VERDENSARVEN"

Transkript

1 Vi passer på VERDENSARVEN Årsberetning 2014

2 Skovhornugle FOTOGRAF: STEEN ANDERSEN 2

3 Vi passer på verdensarven Egon Østergaard Formand Lige siden 1906, hvor DOF blev stiftet, har vi arbejdet målrettet på at forbedre forholdene for fuglene og deres levesteder, både her i landet, men i stigende omfang også uden for landets grænser. Fra dag til dag og fra sag til sag argumenterer vi for så rig og varieret en natur som muligt. I alle lag i DOF er fokus det samme, nemlig at være fuglenes ambassadører over for de mange trusler, der tegner sig. Uden de mange aktive DOF ere rundt om i landets afkroge var kampen for længst tabt. At passe på naturen kræver et langt sejt træk samt nogle retningslinjer for, hvor vi vil hen. Derfor vedtog foreningens repræsentantskab i november 2014 en ny og visionær naturpolitik, der udstikker en retning for foreningens naturpolitiske arbejde de næste mange år. DOF s naturpolitik hviler på foreningens natursyn, der er bygget op omkring begreberne autenticitet, diversitet og dynamik. Politikken fastlægger en række konkrete ønsker til sikring af naturværdierne i de forskellige landskabstyper som fx skov, kyst og det dyrkede land, men derudover forholder politikken sig også til emnerne jagt, planlægning og forvaltning samt rekreative forstyrrelser. DOF s naturbeskyttelsesarbejde handler både om fuglearterne, vigtige lokaliteter og forvaltningen af naturtyperne på et overordnet niveau. DOF s politik sigter mod at beskytte eksisterende naturværdier og økosystemer mod forringelser og at genoprette og udvide ødelagte eller reducerede naturområder. Sådan bidrager vi til at passe på naturarven. Og i 2014 så vi i høj grad resultaterne af de mange års seje slid. En række politiske initiativer på DOF's mærkesager blev endelig virkelighed: I juni blev den danske del af Vadehavet efter mange års fodslæben udpeget som UNE- SCOS verdensarv, i oktober blev en dansk strategi for at stoppe tilbagegangen i biodiversitet rullet ud over rampen i form af Naturplan Danmark, og lige inden jul blev Den Danske Naturfond vedtaget ved lov af et stort flertal i folketinget. Staten, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond har her sikret en startkapital på 875 mio. kr. til den trængte, danske natur. Det bliver spændende at følge den indsats blev et år med et skarpt fokus på naturpolitik i DOF. Lad os håbe, at også medlemmer af folketinget vil være med til at passe på verdensarven i praksis. Vi holder øje med jer! Forsidefoto: Flere års nedtur er vendt til optur for skarven. Ynglesæsonen bød på flere ynglepar i kolonierne i forhold til Det er en stigning på 23 procent. En mild vinter og et tidligt forår gav i år den danske bestand af skarver gunstige levevilkår. FOTOGRAF: CLAUS HALKJÆR 3

4 TEMA Strandskaden er en af de mange arter, der vil få gavn af Vadehavets nye status som verdensarv FOTOGRAF: JOHN LARSEN Vadehavet er verdensarv I 2014 blev den danske del af Vadehavet endelig optaget på UNESCO s verdensarvsliste. Udpegningen, der understreger Vadehavets betydning i international sammenhæng, var mange år under vejs. Det er over ti år siden, at daværende miljøminister, Svend Auken (S), lancerede ideen, men mødte så meget lokal modstand, at tankerne blev lagt i skuffen. Siden fik Vadehavets natur stadig større opmærksomhed i den brede befolkning, og turisterhvervet fik langsomt øjnene op for, at fugle, mudder og marsk kan sælge billetter. Etableringen af Nationalpark Vadehavet har utvivlsomt været medvirkende til, at stemningen var en smule mere positiv, både i den brede befolkning og i regionens fire kommunalbestyrelser, da man fik mulighed for at genoverveje sit nej til verdensarven fra 1990'erne. Vores nabolande i Tyskland og Holland forstod ikke, at den danske regering ville stå udenfor, når nu størstedelen af det samlede Vadehav efterhånden var udpeget af UNESCO. Især fordi de tre lande i over 30 år har samarbejdet omkring forvaltningen og beskyttelsen af områdets store naturværdier. Efterhånden så det ud til, at meget af arbejdet i Vadehavet i fremtiden ville foregå i dialog med UNESCO. 4 Regeringen i Danmark ville dog ikke fremsende en ansøgning til UNESCO uden bred opbakning i lokalområdet. Derfor fornemmede DOF og andre aktører da også tydeligt, at der var noget på spil for Kulturog Miljøministrene, der stod bag det nye forsøg. Mens Varde og Esbjerg Kommuner var overvejende positive, var byrådet i Tønder Kommune negativ indstillet. På Fanø blev sagen draget ind i en sideløbende diskussion om turismens udfoldelsesmuligheder kontra Naturstyrelsens administration af naturbeskyttelseslov, planlov osv. Der kommer ikke automatisk en bedre naturbeskyttelse ud af udpegningen. Det er derimod egentlig takken for 30 års politisk indsats, der på mange måde har båret frugt. Mange trusler er taklet med succes i denne periode. At der stadig er mange uløste problemer i Vadehavets natur, er imidlertid et faktum. Derfor arbejder de tre lande da også fortsat sammen om løsningerne. F.eks. har ministrene senest officielt anerkendt, at ynglefuglene er i stor krise, og at noget skal gøres. Ligesom at invasive arter, klimaforandringer, olie, gas og skibstrafik er eksempler på store udfordringer. UNESCO vil være på sidelinjen under de fremtidige politiske diskussioner. F.eks. har UNESCO sammen med regeringerne igangsat arbejdet med en strategi for bæredygtig turisme. DOF deltager aktivt sammen med vore BirdLifepartnere syd for grænsen, og vi glæder os til at vise vores vadehav frem for hele Verden.

5 Mosehornugle FOTOGRAF: PETER MARCZAK NATURBESKYTTELSE Brug af rottegift afblæst på Lolland Lolland Kommune har fjernet fuglefarlige rottegifte i det åbne landskab og erstattet dem med smækfælder. Kommunens ændrede strategi kommer, efter at DOF med dokumentation fra flere undersøgelser har påpeget, at brug af rottegifte i det åbne landskab udgør en trussel for en lang række arter af rovfugle og ugler. Mark Desholm er født 1968 i Glostrup, opvokset på Vesterbro, flyttede som 10-årig med forældrene til Vojens i Sønderjylland. Medlem af DOF i ca. 30 år. Ringmærker siden 1990, uddannet biolog fra Aarhus Universitet 1998, ansat i DR , forskningsassistent ved Danmarks Miljøundersøgelser 1999, Ph.d. i biologi Københavns Universitet 2006, seniorforsker ved Aarhus Universitet Beskyttelsen af Værnengene halter Ny chef for Naturfaglig afdeling Mark Desholm med en ung trane, der netop har fået påsat gpssender FOTOGRAF: JOHAN MÅNSSON DOF fik i juni 2014 en ny leder af Naturfaglig Afdeling i Fuglenes Hus. 46-årige Mark Desholm er biolog, Ph.d. og kommer fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, hvor han har markeret sig som en af landets førende trækfugleforskere. Værnengene, der ligger i forbindelse med Tipperne ved Ringkøbing Fjord, er blandt Danmarks vigtigste engfugleområder. Desværre har omlægninger og intensiveret landbrugsdrift gjort engenes naturværdier ringere og ringere gennem årtier. DOF har gentagne gange kritiseret, at kommunen har accepteret disse ødelæggelser. Myndighederne har trods det ikke gjort noget for at rette op. Det har DOF Vestjylland klaget over til Naturog Miljøklagenævnet, og i foråret 2014 fik vi pludselig medhold i en skrappere fortolkning af fredningen. Det medførte glæde hos de grønne, men også ulovlige oppløjninger af nye engstykker i løbet af yngletiden. Kommunen meldte landmændene til politiet, men har siden trukket i land og accepteret omlægninger af nogle af engstykkerne. Disse omlægninger er meget skadelige for biodiversiteten og for især de sårbare engfugle, stor kobbersneppe, brushane og engryle, idet der går mange mange år, før engenes tørvelag atter er gendannet og engene igen er egnet som yngleområde. Værnengene er Natura 2000-område, og den mangelfulde forvaltning af Værnengene er indklaget til EU af DN. DOF håber meget, at klagesagen vil medføre en bedre og mere ansvarlig beskyttelse af det værdifulde område. 5

6 og 9 hedehøge har haft GPS-loggere på siden De indsamlede data har givet os meget spændende viden om de danske hedehøges adfærd året rundt. DOF s internationale arbejde er sikret mange år frem I december fik DOF godkendt et 3-årigt naturbeskyttelses- og udviklingsprogram med titlen Integrating Livelihoods and Conservation med et budget på 15,7 millioner. Programmet er langt bredere end de hidtidige enkeltstående projekter, og det giver bedre mulighed for at samarbejde langsigtet strategisk hen imod et fælles mål med partnerne. Blue breastet king fisher Fantastisk sommer for de danske hedehøge Ynglesæsonen 2014 var den mest succesfulde for de danske hedehøge i mange år, idet hele 60 unger et rekordhøjt antal fløj fra rederne. Seks af yngleparrene slog sig ned i et helt nyt yngleområde nær Gram. Mindst syv af årets ynglepar blev opdaget af landmænd på høstarbejde, og mindst ni unger ville være omkommet, hvis ikke de opmærksomme landmænd havde fået øje på dem. DOF og hedehøgene er meget taknemmelige for det gode samarbejde. Musefangsten i vildtstriberne var markant bedre end i de foregående to år, og det er sandsynligt, at de mange mus har været årsagen til det rekordhøje antal unger. Vi har i alt haft fem hedehøge med GPS-loggere i området denne sæson, hvoraf de tre ynglede og fik unger på vingerne. Derimod er de sidste fugle med satellitsendere nu omkommet, så vi kan ikke længere følge danske hedehøge under trækket og i overvintringsområdet. I alt 10 danske hedehøge har haft satellitsendere på siden 2008, Sammen med landenes BirdLife partnere vil DOF arbejde for at begrænse ødelæggelsen af 6 skovområder med høj biodiversitet, især af fugle, i hhv. Kenya, Nepal og Uganda ved at indføre forbedrede skovforvaltningsmetoder sammen med lokalbefolkning og myndigheder. Samtidig vil programmet give bedre levevilkår for fattige i lokalsamfundet. Nyt projekt om havfugle og vindmøller DOF har startet et nyt fugleprojekt i samarbejde med de to danske konsulentfirmaer NIRAS og DHI. Projektet går ud på at indsamle viden om, hvordan forskellige havfuglearter undviger havvindmøller. Det er finansieret af The Carbon Trust, et stort engelsk konsortium. Data indsamles med radar og kameraer, og grundstenen i projektet, og det på verdensplan helt nye er, at radaren kan opdage fugle på lang afstand og derefter sende information videre til kameraet. Kameraet kan optage både om dagen og om natten. Med projektets resultater kan man fremover, allerede på planlægningsstadiet af vindmølleparker til havs, vurdere en eventuel negativ indflydelse af sådanne konstruktioner på de forskellige havfugles bestande. Vildstriber giver gode levevilkår for mus og dermed mad til hedehøgene FOTOGRAF: SVENJA MEYER 6

7 TEMA Stor skallesluger har haft stor gavn af Fokuseret Fugleforvaltning. Flere af de kasser der blev sat op, blev taget i brug allerede det første år. FOTOGRAF: JOHN LARSEN Succes for Fokuseret Fugleforvaltning Projekt Fokuseret Fugleforvaltning blev afsluttet i Projektet var finansieret af Villumfonden og gik ud på at undersøge gode forvaltningstiltag for 9 sjældne og truede ynglefuglearter. op til projektet. For en art som stor skallesluger er der dog ikke tvivl om, at opsætningen af kasser har haft betydning for antallet af ynglepar, idet flere af de opsatte kasser blev taget i brug allerede det første år. Den største succes i projektet er webkamera-projektet, hvor danskerne live har kunnet følge en havørne- og en stor hornuglerede igennem to ynglesæsoner. I anden sæson nåede antallet af unikke brugere op på , og projektet affødte en stor medieomtale. Opgaverne på de enkelte arts-delprojekter har været lige så forskelligartede som arterne selv. Hvis man ser på bestandsudviklingerne for de ni arter i projektperioden, ses en stigning i bestanden hos de seks arter (stor skallesluger, rød glente, havørn, vandrefalk, perleugle og stor hornugle), mens to er relativt stabile (hedehøg og hvidbrystet præstekrave) og en enkelt (kirkeugle) er i fortsat tilbagegang. Det vil dog være en overfortolkning at hævde, at projekt Fokuseret Fugleforvaltning er eneårsagen til de positive bestandsændringer, idet de fleste af arterne har haft en bestandsvækst i perioden Art Metoder Succes Stor skallesluger Kasseopsætning + Rød glente Analyse af spredningsmuligheder Formidling til lodsejere (folder) Havørn Webcam ++ Hedehøg Vandrefalk Hvidbrystet præstekrave Analyse af trækforhold (satellitsendere) Analyse af yngleforhold (GPS-loggere) Beskyttelse af reder Fødeanalyse Risikovurdering af kasseopsætning Kasseopsætning Undersøgelse af ynglesucces -/+ Kirkeugle Webcam - Perleugle Kasseopsætning + Stor hornugle Webcam ++ 7

8 VIDEN Klydeunge FOTOGRAF: ULRIK BRUUN PhD-projekt om data i fugleovervågningsprojekterne DOF har igennem årtier opbygget solide og unikke fugleovervågningsprojekter med en masse data. Disse data har udgjort et enormt potentiale, som vi hidtil ikke har udnyttet. Derfor har DOF i slutningen af 2014 opstartet et PhD-projekt med titlen Citizen science based bird population studies. Det tre-årige forskningsprojekt skal udnytte de mange data fra de forskellige projekter, indsamlet af de frivillige medlemmer, og skabe viden om udvalgte danske fuglearters bestande. Studiet foregår dels i DOF og dels i Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og rummer desuden et udlandsophold ved Lab of Ornithology ved Cornell University i USA. Resultaterne af projektet vil løbende blive formidlet bredt, så de kan tilgå DOF s medlemsskare og det danske samfund i bred forstand. Afslutning af DATSY-projektet Data fra 66 arter i Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY) er blevet analyseret og publiceret i DOFT nr Af arterne er 23 i fremgang, 19 i tilbagegang og 24 arter er stabile eller fluktuerende. Hovedkonklusionerne er: De sjældne ynglefugle i det åbne land klarer sig dårligere end sjældne arter knyttet til andre naturtyper. Tilgroning som følge af luftbåren kvælstof og manglende græsning er formodede årsager. Skovarter klarer sig bedre end de resterende sjældne ynglefugle. Adgangsbegrænsninger, mindsket forfølgelse og færre miljøgifte har hjulpet mange rovfugle, mens opsætning af redekasser har hjulpet en del hulrugere. Arter med hovedudbredelse sydøst for Danmark klarer sig dårligt, mens mange arter er indvandret fra sydvest i perioden. Varmere og vådere somre er mulige forklaringer. Arter, der overvintrer syd for Sahara, klarer sig dårligere end standfugle og kortdistancetrækkere. Tilbagegang for klyden Ifølge de senere års optællinger af kolonirugende danske kystfugle, er den danske bestand af ynglende klydepar faldet med 30 procent siden Det er især gået ud over Vadehavets klyder, mens det går fremad for arten i Øresunds-regionen. 8

9 Atlasprojektet dokumenterer nye ynglearter Atlas III gik i luften den 1. marts 2014 og den første ynglesæson afsluttede med observationer af 200 ynglefuglearter. Atlas III kortlægger de danske ynglefugles udbredelse, og et af projektets vigtigste formål er at dokumentere ændringer i fuglearternes udbredelse over tid ved at sammenligne med DOF s tidligere atlasser. Den første sæson bød allerede på otte nye ynglefuglearter, der har slået sig ned i Danmark siden det sidste atlasprojekt i 90 erne: nilgås, vandrefalk, rovterne, kongeørn, rødhovedet and, biæder, hvidvinget korsnæb og sølvhejre. Femten ynglefuglearter har ligeledes udvidet deres yngleområde siden 90 erne: havørn, blåhals, sorthovedet måge, trane, sortstrubet bynkefugl, perleugle, sangsvane, skestork, lærkefalk, bramgås, lomvie, rød glente, hvinand, skarv og grågås. De næste tre feltsæsoner forventes at dokumentere mange flere ændringer. Antal arter registreret pr. kvadrat i Atlas III s første ynglesæson Atlasprojektet mobiliserer over 1000 deltagere, der i den første sæson har bidraget med observationer over hele landet i 94 % af atlaskvadraterne. 750 af deltagerne er kvadratansvarlige, og de dækker tilsammen 70 % af de 2255 atlaskvadrater. Som det første danske atlas skal Atlas III også levere tætheder og bestandsestimater af de mest almindelige fuglearter både i ynglesæsonen og om vinteren. Disse bliver beregnet på baggrund af tællinger på linjetransekter fordelt systematisk over hele Danmark og her er god dækning altafgørende. Den første sæson opfyldte målsætningen, og transekterme blev udført i 20 % af kvadraterne. I vintersæsonen 2014/15 blev der udført transekter i 25 % af kvadraterne. Sølvhejre - ny ynglefugl i Danmark FOTOGRAF: TORBEN ANDERSEN TEMA 9

10 DELTAGELSE Tre unge aktivister beskyttede trækfuglene på Malta Tre unge danskere udsendt af DOF og Natur & Ungdom var en del af det massive pres for at stoppe krybskytteriet på trækfugle på Malta i efteråret. De tre naturaktivister var udvalgt efter at have deltaget i en konkurrence på DOF s Facebook-side. Flere aviser og radio fortalte gennem de tre deltagere, om den ulovlige jagt på Malta. Deltagerne oplevede ikke jagten, da Maltas regering overraskende indførte et midlertidigt forbud mod jagten. Alligevel var de glade for at deltage. - Det var en helt igennem fantastisk uge. Stort set ingen fugle er skudt i den tid, jeg har været der, og det var jo målet med turen, opsummerede den ene af deltagerne. Sort stork skuddræbt på Malta. FOTOGRAF: OLE FRIIS LARSEN Stigende antal sølvmåger i byerne I disse år yngler et rekordstort antal sølvmåger på rundt regnet par i den danske kystnatur, og formentlig vil bestanden fortsætte med at vokse de kommende år. Før i tiden brugte mågerne primært de rovdyrfri øer og holme som ynglepladser, men disse er nu ved at være optaget. Derfor har sølvmågerne nu bredt sig over hele landet og derfor også til byerne. 10

11 Aktive bidrager på dof.dk DOF's hjemmeside blev relanceret, og det har givet helt nye muligheder for, at aktive kan bidrage til DOF's centrale formidling. Hjemmesiden er bygget på et content management system, som flere personer får adgang til at redigere i. Første modul er aktivitetskalenderen, som alle lokalafdelinger kan lægge aktiviteter i, og som kan filtreres, så brugerne kan søge de relevante aktiviteter ud. Mere end hvert tiende medlem giver en ekstra skærv I 2014 ringede DOF til alle medlemmer for at fortælle om DOF s naturbeskyttelsesarbejde og for at spørge, om de, ud over deres medlemskab, ønskede at støtte arbejdet med et fast månedligt beløb. Langt de fleste medlemmer var glade for opkaldet, og mere end hver tiende ønskede at give et tilskud. Medlemmers bidrag og opbakning er helt nødvendigt for, at DOF kan arbejde målrettet for at forbedre fuglenes levesteder og -vilkår. Derudover går en del af bidraget også til Fugleværnsfondens arbejde med at opkøbe og pleje reservater. Caretakere registrerer løse hunde i naturen I 2014 tjekkede 31 caretakere og andre DOF'ere, om hundeejerne overholder reglerne om at holde hunden i snor i vore skove og på strandene. I alt 2874 hunde blev registreret, og resultaterne var temmelig nedslående. I skove, hvor hunden skal være i snor året rundt, var Hele 61% af de registrerede hunde løb løse på stranden i FOTOGRAF: MAYA SCHUSTER 37% uden snor. På strandene skal hunde være i snor fra 1. april til 30. september, men her løb hele 61% af hundene løse om sommeren. Løse hunde og den intensiverede rekreative brug af vores strande er blandt hovedårsagerne til, at vore ynglebestande af arter som stor præstekrave, hvidbrystet præstekrave og dværgterne er gået kraftigt tilbage i de sidste 60 år. For de to sidstnævnte arter er situationen nu så kritisk, at der må opsættes hegn og andre afværgeforanstaltninger omkring yngle-pladserne. Ynglende stylteløbere på Sjælland For første gang nogensinde har Sjælland haft ynglende stylteløbere. Det yderst sjældne syn var at se ved Nykøbing Sjælland i sommeren Det var samtidig årets eneste ynglefund af stylteløber. FOTOGRAF: CARL BOHN 11

12 OPLEVELSER En voksen biæder med sin unge. Biæderen lever bl.a. i Echuya-skoven i Uganda FOTOGRAF: UFFE RASMUSSEN Film fra Echuya-skoven i Uganda DOF s projekt i Echuya-skoven i Uganda blev dokumenteret i to engelsksprogede videoer, der kan ses på DOF's YouTube-kanal og Pandion. De medvirkende er primært lokale, herunder Batwa-folket, det oprindelige skovfolk. Derudover blev der lavet videoer af nogle af Ugandas mange fuglearter, som blev vist på DOF s Facebook-side med henvisning til projektvideoerne. Disse film med fugle nåede fint ud på DOF s Facebookside, og mange følgere var glade for dem. Video og stream med stor hornugle De store hornugler i den videoovervågede rede fik to unger, selv om hunnen var ny i år. Et klip, med hunnen, der fodrer en nyudklækket unge blev set knap gange, og et klip, der viser uglernes potentiale som naturlig rottebekæmpelse, blev set knap gange. Stor hornugle er DOF s næstmest populære fugleformidling efter stream fra havørne-reden og deraf klippede kortere videoer. Derudover lavede DOF en kort film om perleuglen og ringmærkningen. Århundredets største invasion af hvidvinget terne I maj 2014 var der for fjerde gang på knap 20 år invasion af hvidvinget terne. Aldrig tidligere er så mange hvidvingede terner i løbet af få dage fløjet ind over Danmark. Ternerne stammede formentlig fra polske og russiske yngleområder. 12

13 Der var i 2014 invasion af hvidvinget terne FOTOGRAF: HELGE SØRENSEN 13

14 Sortbrynet albatros FOTOGRAF: JOHN LARSEN Sortbrynet albatros på Skagen En af 2014 s største danske ornitologiske sensationer var, da en meget sjælden og meget stor sortbrynet albatros fløj ind over Skagen i maj. Levende billeder er populære på de sociale medier DOF s YouTube-kanal rundede afspilninger med videoer af primært danske fugle. Kanalen er nu så godt i gang, at den helt af sig selv tiltrækker publikum løbende. Videoerne får endnu flere afspilninger, når de sendes ud med nyhedsbrevet og lægges på dof.dk. Herudover får videoerne mange tusinde afspilninger og synes godt om-klik på Facebook. Den samme video uploades på begge kanaler for at nå bredere ud. Webshop med nye finesser Naturbutikken leverer udstyr til fugleoplevelserne. Og butikkens overskud bliver brugt til DOF's naturbeskyttelse. For at fremtidssikre Naturbutikken fik den i 2014 en ny webshop, der lever op til de krav, kunderne har til en webshop i dag. Webshoppen giver bedre beskrivelser og billeder af produkterne og gør det nemmere at søge mellem varerne. Resultatet viste sig straks med tilfredse kunder og et øget salg. Flere end facebookvenner oplever fuglene I 2014 fik DOF flere end nye følgere på Facebook. Ved årets slutning fulgte mennesker med i DOF s daglige opdateringer om de danske fugle og den natur, de lever i. DOF s følgere er glade for gode historier, flotte billeder med informationer om arter og videoer med fuglelyd og/eller relevant information fra DOF s biologer og frivillige. Særligt naturbeskyttelse og jagt giver debat, men følgerne bliver også spurgt om deres mening eller oplevelser. Dette skete, da der blev set fuglekonger, der fløj mod et nyt byggeri på Amager. Facebookbrugerne blev spurgt, om de også havde oplevet dette, og det affødte et væld af historier om fuglekonge-mod-rude-oplevelser. DOF udsendte en pressemeddelelse om historien, der blev til en nyhed i flere eksterne medier, blandt andet TV 2 Lorry. Uddeling af plakater, fuglenåle og konkurrencer, hvor følgerne kan vise deres egne fuglefotos er populært, og kampagner på Facebook har i 2014 givet over 300 nye medlemmer. To gange i 2014 inviterede DOF sine facebookfølgerne der mødte over 30 op hver gang. FOTOGRAF: MAYA SCHUSTER 14

15 Seniorerne i Vestjylland har det sjovt En vigtig del af DOF's medlemsservice er seniorturene! Altså hverdagsture for Gråmejserne, Gråkragerne, Gråspurvene, Grågæssene og hvad de gråhårede seniorer nu kaldes i de forskellige lokalafdelinger. Ture med god tid til hygge og snak og socialt samvær med omdrejningspunktet: FUGLE! Flere og flere lokalafdelinger tager emnet op. I DOF Vestjylland har de gjort det i mange år nu. Mindst ét arrangement i hver måned i alt 14 ture i Første tur gik til Hvide Sande i dårligt vejr. Turlederen tænkte "I dag kommer der da ingen!" Men der kom 17 glade og positivt stemte deltagere til årets første ekskursion. Ikke et vejr til store oplevelser med fuglene. Men en enkelt sortgrå ryle, som alle fik set meget fint, samt skærpiber og en fin flok snespurve, der rigtig gav opvisning på tæt hold. Derefter et par vinterture efter svaleklire og vandstær og et smut til 'naboamtet' ved Hald sø: Fugleturen fandt sted i rigtig dejligt vejr med sol, ingen vind og op til 10 graders varme. 27 forventningsfulde interesserede seniorer var mødt op og fik nydt det flotte vejr og fuglene. Ved ankomsten til Niels Bugges Kro sad bjergvipstjerten og sang, og snart var ørerne fulde af lyde fra spætmejser, mejser, gærdesmutter og bogfinker. Kaffen er en vigtig del af turen. Her bliver der snakket om alt fra sygdomme til de sidste anskaffelser af kikkerter og fotogrej. Og ikke mindst lidt pral om de bedste fugle man har set siden sidst. Kaffen kan dog udsættes lidt, hvis en fugl kommer i vejen, som ved seniorturen til Lille Vildmose, hvor frokosten blev forsøgt indtaget ved det nye høje brandtårn, men en 3-4 kongeørne forstyrrede maden. Årets sidste arrangement var julemødet, hvor man startede inden døre med kaffe og rundstykker. Her går snakken ivrigt om årets gang, og der ses video fra de bedste fugleoplevelser. Dagen blev afsluttet med en tur til Geddal Enge efter bl.a. sangsvaner. TEMA Kaffen indtages ved fugletårnet med udsigt til øen Fur. FOTOGRAF: LEIF NOVRUP 15

16 TEMA Gråstrubet Drossel, Turdus obscurus, ved Gedser Fuglestation. Fundet er det første af arten i Danmark. FOTOGRAF: HANS LIND Ny organisering af fuglestationerne DOF's fuglestationer er lokalt forankret i de lokalafdelinger, hvor de er placeret. Men i 2014 blev de samtidig knyttet tættere til hovedforeningen med direkte kontakt til hver sit medlem af hovedbestyrelsen og et direkte årligt tilskud på kroner. Stationerne er vigtige for DOF som indsamlere af viden om fuglene via ringmærkning og træktællinger, men også som faglige centre for aktive feltornitologer og formidlere af oplevelser, aktuel og konkret viden over for befolkningen. På Gedser Fuglestation blev der i 2014 ringmærket fugle, det næsthøjeste tal for stationen nogensinde. Blandt årets ringmærkede fugle var en gråstrubet drossel, der den 18. oktober blev det første fund af arten i Danmark overhovedet. Det var fjerde gang, at fuglestationen på landets sydligste punkt kunne præsentere en ny art for landet efter brun tornskade i 1988, klippeværling og bleg gulbug i Gedser Fuglestation har en stor gruppe frivillige, lokale medarbejdere, men det er blevet sværere at bemande stationen med frivillige ringmærkere, og stadig flere af dem kommer nu fra udlandet, hvilket også er med til at skabe opmærksomhed om DOF's fuglestationer internationalt. Det har været særdeles dygtige folk, som vi har fået meget inspiration fra, og flere af dem har vist interesse for at bearbejde vores data, siger stationsleder Hans Lind. Blåvand Fuglestation har i 2014 ringmærket omkring fugle. Stationen på Danmarks vestligste punkt lægger traditionelt mere vægt på trækket langs kysten, og stationsleder Bent Jakobsen er særlig glad for forbitrækkende strandskader. Det er det største antal i adskillige år efter 40 års faldende tendens med et lavpunkt på knap i Noget særligt for Blåvand var også, at alle verdens 6 arter af 'melanittaer' sorte havænder blev observeret, 5 af arterne oven i købet på samme dag den 12. oktober. 16

17 ØKONOMI År Beretning Årets samlede omsætning er på ca. 34 mio. kr. DOF s disponible egenkapital udgør ved udgangen af året 5,4 mio. kr. Den samlede egenkapital udgør 6,9 mio. kr. Foreningens repræsentantskab har besluttet, at DOF over en årrække skal øge sin disponible egenkapital, så den udgør ca. 20 procent af årsomsætningen. Beslutningen er truffet for at styrke foreningens økonomiske soliditet. I 2014 udgør den disponible egenkapital 16 % af årsomsætningen. Tilskud til projekter 34% Fordeling af indtægter Offentlige tilskud og tipsmidler 7% Naturbutikken 35% Årets nettoresultat er et overskud på 912 t.kr. mod budget på 408 t.kr. Det gode resultat skyldes primært, at der er sparet på driftsomkostningerne. Medlemstallet ligger ultimo 2014 på medlemmer DOF s 2010 medlemstal har 2013 i de seneste 2014 År 5 år ligget stabilt på ca medlemmer. Medlemsbidrag, arv og gaver 7% Kontingenter 17% Medlemsudvikling År Offentlige tilskud og tipsmidler 7% Naturbutikken 35% Tilskud til projekter 34% Medlemsbidrag, Kontingenter arv og gaver 17% 7% Stilitser. FOTOGRAF: ULRIK BRUUN 17

18 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Omsætning Heraf Naturbutikken Tilskud til projekter 34% Offentlige tilskud og tipsmidler 7% Indtægter Naturbutikken År Medlemsbidrag, arv og gaver 7% Naturbutikken 35% Kontingenter 17% År Antallet af naturbeskyttelsesbidragsydere er steget fra til ultimo Stigningen skyldes, at der i slutningen af 2014 løbende er kørt en række succesfulde kampagner. Som følge heraf forventes indtægterne fra naturbeskyttelsesbidragene at stige i Foreningen har over venner på Facebook, hvilket er en stigning på over i forhold til ultimo DOF har i 2014 modtaget arvemidler fra følgende boer: Charlotte Irmgard Mortensen, 365 t.kr. Jørgen Kjeld Hansen, 451 t.kr Der er opnået fuld finansiering til et 3-årigt ph.d.-projekt Danmarks Fugleliv i forandring. Følgende donorer yder tilskud til projektet: Aage V. Jensen Naturfond støtter med 677 t.kr. 15. Juni Fonden støtter med 500 t.kr. Styrelsen for Forskning og Innovation (FIVU) støtter med 659 t.kr. DCE, Aarhus Universitet med 526 t.kr. Ph.d.- projektet startede i november Aage V. Jensen Naturfond støtter DOF s Atlas-projekt med 20,0 mio. kr. fordelt over 7 år. Projektet er startet i 2012, og er en landsdækkende undersøgelse af danske fugles udbredelse både i yngletiden og om vinteren. Villum Fonden har støttet projekt Fokuseret Fugleforvaltning med 5,0 mio. kr., og der har i projektperioden været stor interesse blandt medlemmer af DOF og i befolkningen for at se både havørn og stor hornugle på rede via webcams. De 2 webcams har haft unikke brugere i 2014, hvilket er en stigning på 25 % i forhold til Projektet er afsluttet ultimo 2014, og der er afsendt en projektrapport til Villum Fonden primo DOF har fået et tilskud på 500 t.kr. fra CISU (Civilsamfund i Udvikling) med henblik på udvikling af et program vedrørende bæredygtig forvaltning af naturressourcer i og omkring vigtige fugle- og biodiversitets-lokaliteter i 40,0 udviklingslandene, primært i Kenya, Uganda og Nepal. 35,0 30,0 Omsætning Heraf Naturbutikken Ultimo 2014 har DOF fået godkendt en treårig programaftale af CISU på ca. 16 mio. kr. i tilskud til ovenstående 25,0 20,0 program. 15,0 10,0 De samlede fondsindtægter udgør 696 t.kr. heraf er 5,0 560 t.kr hensat til konkrete projekter i , År Banrock Station (vinfirma) støtter DOF i 2014 med samme beløb som i DOF får en ikke budgetteret indtægt på 150 t.kr. i De af Danida finansierede projekter i Indonesien, Flores og Uganda, Echuya-skoven kører efter planen. En no cost extension er blevet godkendt på begge projekter, hvilket betyder, at projektet er blevet forlænget til medio 2015 inden for den eksisterende budgetramme, og at der i perioden vil være løndækning til DOF s internationale medarbejdere. Naturbutikkens omsætning ligger på 11,7 mio. kr. mod 11,5 mio. kr. året før. Resultat før hensættelse til tab på varelageret udgør 485 t.kr. Der hensættes i alt 200 t.kr. til imødegåelse af tab på varelageret således at årets resultat udgør et overskud på 285 t.kr. Hovedbestyrelsen har fortsat stort fokus på forretningsudvikling og øget lønsomhed i Naturbutikken. DOF s likviditet har været sund hele året, og der har ikke været trukket på kassekreditten på noget tidspunkt i løbet af året. DOF vil gerne takke alle medlemmer, fonde, kunder i Naturbutikken og sponsorer, som i årets løb har støttet foreningens fugle- og naturbeskyttelsesarbejde. 18

19 Oversigt over fonde, organisationer m.m., som har støttet DOF økonomisk i 2014 med mere end kr. Aage V. Jensen Naturfond Aabenraa Kommune Accolade Wines Limited (Banrock Station) Arne Sønderberg Frederiksens Fond Bodil Pedersen Fonden Carlsen-Langes Legatstiftelse Civilsamfund i Udvikling CISU DANIDA, Udenrigsministeriet Dansk Tennis Fond DCE, Bioscience, Aarhus Universitet Esbjerg Kommune 15. Juni Fonden Friluftsrådet Frimodt-Heineke Fonden Frøken Karen Hauschild Petersens Legat Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond Karen Krieger Fonden Kulturministeriet Miljøministeriet Naturstyrelsen Oticon Fonden Poul og Else Tausons Fond Rodox Fonden Sam og Mia Jarris Legat Styrelsen for Forskning og Innovation (FIVU) Svalens Fond Tønder Kommune Villum Fonden DOF har i 2013 og 2014 haft nogle store overskud som har påvirket egenkapitalen positivt. I de kommende år forventes foreningen at skulle tage stilling til nogle store investeringer i forbindelse med etablering af en fuglestation i Det Grå Fyr i Skagen samt udvikling af DOF-basen. (1.000 kr.) År 2014 Budget 2014 År 2013 Medlemskontingenter Naturbeskyttelsesbidrag Arv og gaver Offentlige tilskud og tipsmidler Fonde og sponsorer Ministeraftale Danske projekter Internationale projekter Naturbutikken Blade og Medier Diverse indtægter Omsætning, indtægtsskabende aktiviteter Hverveomkostninger, fundraising og projektudvikling Naturbutikken Omkostninger, indtægtsskabende aktiviteter Resultat af indtægtsskabende aktiviteter (1.000 kr.) AKTIVER År 2014 År 2013 Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver, i alt Omsætningsaktiver Handelsvarer Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver, i alt AKTIVER, I ALT PASSIVER Egenkapital Bunden egenkapital Disponibel egenkapital Egenkapital i alt Formålsbestemte aktiviteter Beskyttelse Viden Deltagelse Oplevelser Resultat efter formålsbestemte aktiviteter Administrationsomkostninger Ejendommen - Fuglenes Hus Gældsforpligtelser Langfristede gældforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, i alt PASSIVER, I ALT Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat

20 Farvel til ørnechefen September bød på den triste nyhed, at DOF's hovedbestyrelsesmedlem Lennart Pedersen var død efter længere tids kræftsygdom, kun 66 år gammel. Lennart interesserede sig for fugle hele livet, og rigtig mange mennesker har nydt godt af hans store engagement; ikke mindst på Danmarks mange gode træksteder. De fleste kendte ham som en meget engageret leder af DOF s Projekt Ørn, som han var særligt optaget af. Han var en fornem fortaler for ørnenes ve og vel, og i forbindelse med Ørnens Dag, som han var primus motor for, nød mange godt af hans store viden og kærlighed til disse store fugle. Han var, lige fra starten af Projekt Ørn, talsmand for, at der ud over beskyttelsen af ørnene også skulle være fokus på formidling af dem, så befolkningen kunne få et positivt syn på vores store rovfugle. Lennart sad i DOF s hovedbestyrelse i 15 år og var gennem mange år kontaktperson til det feltornitologiske miljø, hvor han havde et stort netværk. I en længere årrække var han fx med i Feltornitologisk Udvalg, Fuglestationsudvalget og kontaktperson til det elektroniske meldesystem Bird Alarm. Vi kommer til at savne Lennart iblandt os, og der er nu en tom plads i klitten ved Skagen, hvor han kom så tit, når han var i sit sommerhus tæt på. FOTOGRAF: KIM SKELMOSE Copyright: DOF 2014 Layout og Tryk: Læs mere på Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade København V tlf

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2014

Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en

Læs mere

Handling bag ordene. Årsberetning 2008

Handling bag ordene. Årsberetning 2008 Handling bag ordene Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Handling bag ordene De optimistiske meldinger om stadig fremgang for havørn, kongeørn, vandrefalk, rød glente og skestork kan ikke opveje, at 40

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Beretning for 2013. Velkomst Medlemsudviklingen Bestyrelsesarbejdet Hjemmesiden Ture og møder

Beretning for 2013. Velkomst Medlemsudviklingen Bestyrelsesarbejdet Hjemmesiden Ture og møder Beretning for 2013. Velkomst Så holder vi for anden gang i DOF-Nordjylland generalforsamling i Frederikshavn. Traditionen med at afholde generalforsamling forskellige steder i landsdelen er kommet for

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Foreningen. Årsrapport 2014

Foreningen. Årsrapport 2014 Foreningen 2009 Årsrapport 2014 Side 2 Bestyrelsens beretning Foreningens formål er at opnå erstatning for det tab, ejere af hybrid kernekapital udstedt af Tønder Bank i 2009 fik, da banken uventet gik

Læs mere

Fonde lige nu! Anders Skov

Fonde lige nu! Anders Skov Avlerforeningen af Danske Spiseløg ÅRSMØDE 2015 Fonde lige nu! Anders Skov direktør, AVJNF MailOnline - Om fremtiden og de strategiske udfordringer Økonomi Sociale forhold Klima Miljø Ressourcer Biodiversitet

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Dagsorden. Valg af dirigent Valg af referent Formandsberetning

Dagsorden. Valg af dirigent Valg af referent Formandsberetning Generalforsamling 2015 Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Formandsberetning Pause Fastsættelse af kontingent Regnskab og budget Indkomne forslag Valg til bestyrelsen Valg af suppleanter Valg af

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006

100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006 100 år som fuglenes fagforening Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 100 år som fuglenes fagforening Fredag den 13. oktober 2006 vil for altid være mejslet ind i DOFs historie. Den dag markerede vi foreningens

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin.

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin. Til investorerne i I/S Difko XXVIII (28) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed.

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed. 2008 DATS er inde i en lidt turbulent tid hvad angår DATS navn og de værdier, som navnet repræsenterer. Der har været år med faldende medlemstal, og det er efterhånden blevet tydeligt, at navnet Dansk

Læs mere

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger.

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger. Til kommanditisterne i K/S Difko LVII (57) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/SUJ

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt MPU-høring 6. maj 2015

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Endelig dagsorden Udsendt 22. januar 2014 Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.30 Der vil

Læs mere

BOS-Danmark Årsregnskab 2006

BOS-Danmark Årsregnskab 2006 BOS-Danmark Årsregnskab 2006 ÅRSRAPPORT 2006 (3. regnskabsår) INDHOLD Side Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsens beretning 3-4 Resultatopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Noter

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL)

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent 12996 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring:

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center.

Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center. Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Arne Greve Arne Greve blev valgt til

Læs mere

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K & Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Roskilde og Lejre, den 3. januar 2012 Anmodning om udpegning af Nationalpark

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Resultatopgørelse for året Resultat Budget Resultat 2009 tkr. tkr. tkr. Indtægter Note Driftsbevillinger m.v. 1 2.351 2.094 2.093 Tilskud, SATS-tilskud 2 9.000 8.800 10.288 Tilskud, private 3 781 73 Gaver

Læs mere

Generalforsamling i Primanet 20. marts 2012

Generalforsamling i Primanet 20. marts 2012 Generalforsamling i Primanet 20. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandsberetning 4. Fastsættelse af kontingent 5. Præsentation af et par interessante temaer fra Primanet

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere