Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes."

Transkript

1 InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 2. Kvartal 2011/12 1. januar 31. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr / maj 2012 Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes. Resultatet for 2. kvartal 2011/12 viser fremgang i den underliggende drift. Effekten af de gennemførte omkostnings- og produktionstilpasninger har kompenseret for det lavere omsætningsniveau og har forbedret rentabiliteten. Detailhandlen i Danmark og Sverige har for alvor fået øjnene op for værdien af loyalitetsskabende programmer, og det smitter tydeligt af på interessen for vores RelationPlus-løsning. Og så er det glædeligt, at vores nye webshop er blevet positivt modtaget af vores kunder og i fremtiden vil være med til at styrke salget af et andet af vores centrale vækstprodukter, emballageløsningen SkanPack, siger CEO Flemming Breinholt. HOVEDPUNKTER I 2. kvartal 2011/12 blev omsætningen på 138,7 mio. kr. mod 144,1 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11. Omsætningsudviklingen dækker over fortsat fremgang i vækstprodukterne Relation Plus og SkanPack på 7% samt en tilbagegang i de traditionelle produkter konvolut og direkte markedskommunikation Omsætningen for 1. halvår 2011/12 blev på 282,4 mio. kr. (1. halvår 2011/12: 287,8 mio. kr.). Kommunikation: Omsætningen udgjorde i 2. kvartal 2011/12 55,7 mio. kr. mod 55,5 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11. Der har i perioden været en tilgang af nye kunder i både Danmark og Sverige i et ellers turbulent marked med lavere oplag og et større fokus på de digitale kanaler. De gennemførte omkostningsbesparelser i 2010/11 og den forbedrede produktivitet forklarer fremgangen i EBIT før særlige poster fra -0,4 mio. kr. til 2,7 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12. Konvolut: Omsætningen udgjorde i 2. kvartal 2011/12 82,9 mio. kr. mod 88,3 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11. Omsætningen var i tråd med forventningerne. Der er taget markedsandele i perioden. EBIT før særlige poster er i perioden steget fra 1,8 mio. kr. (korrigeret for maskinsalg på 3,8 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11) til 2,2 mio. kr. EBIT før særlige poster blev i 2. kvartal 2011/12 på 3,8 mio. kr. mod 3,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Særlige poster udgjorde -2,0 mio. kr. mod 17,0 mio. kr. året før. EBIT efter særlige poster blev således på 1,8 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12 mod 20,0 mio. kr. året før. De særlige poster. i 2. kvartal 2011/12 relaterer sig til samkøring af produktion og reduktion af medarbejderstaben, mens de særlige poster året før hidrører fra fortjeneste ved salg af ejendom. EBIT før særlige poster i 1. halvår 2011/12 blev på 6,7 mio. kr. (1. halvår 2010/11: 5,1 mio. kr.). Resultatet før skat blev i 2. kvartal 2011/12 på -1,5 mio. kr. mod 18,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet før skat i 1. halvår 2011/12 blev på -4,7 mio. kr. (1. halvår 2010/11: 17,4 mio. kr.). Pengestrømme fra driftsaktiviteten er faldet fra 4,4 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11 til 2,2 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12. For, 1. halvår 2011/12 er pengestrømmen fra driften opgjort til 5,8 mio. kr. mod 7,7 mio. kr. i samme periode 2010/11. Egenkapitalen er pr. 31. marts 2012 opgjort til 109,4 mio. kr. mod 138,3 mio. kr. året før, svarende til en soliditet på 27,6%. FORVENTNINGER TIL 2011/12 Forventninger til 2011/12 fastholdes med en koncernomsætning i niveauet mio. kr. mod 541 mio. kr. i 2010/11, et EBIT før særlige poster i niveauet 0-10 mio. kr. og et resultat før skat (EBT) i niveauet mio. kr. (1. januar 31. marts 2012) Side 1 af 14

2 Ledelsesberetning TIL AKTIONÆRERNE InterMail er halvvejs igennem regnskabsåret 2011/12, og vi kan nu gøre midtvejsstatus på vores strategiske tiltag og vækstsatsninger. Samlet set kan vi konstatere, at 1. halvår 2011/12 på både omsætnings- og resultatniveau var en fortsættelse af InterMails rejse mod lønsomhed. Således blev det primære driftsresultat i 2. kvartal 2011/12 på 3,8 mio. kr. og for halvåret samlet set på 6,7 mio. kr. Dette understreger stabiliteten i den underliggende drift i et foranderligt marked med barske vilkår. Tilbagegangen i omsætningen på 3,7 % var forudsat og består af en fortsat fremgang i vækstprodukterne Relation Plus og SkanPack på 7% og et fald i de traditionelle produkter på konvolutområdet og direkte markedskommunikation en faldende efterspørgsel som endnu ikke kan kompenseres fuldt ud af vores vækstprodukter Relation Plus og SkanPack. Men vi er på rette vej. Omkostninger nedbragt Vi oplever nu en tydelig effekt af vores målrettede produktionsomlægninger, der tilpasser InterMail til den ny markedsvirkelighed. Afviklingen af vores tiltrykningssted i Hedensted har allerede vist sig at være den rette beslutning, og lige nu er vi ved at samle produktionen i Sverige. Vores konvolutproduktion i Oskarshamnn og Åbo bliver løbende optimeret, og vi har i det hele taget kontinuerligt fokus på at optimere vores processer og nedbringe de faste omkostninger. Disse strukturelle tiltag smitter positivt af på regnskabet. Det er dog først og fremmest vores vækstprodukter, der skal sikre Inter- Mails fremtidige vækst Og her er vi fortsat ikke i tvivl om, at vi har prioriteret rigtigt. I Konvolut har de fleksible emballageprodukter været stærkt medvirkende til at sikre, at vi har taget markedsandele i et nordisk konvolutmarked præget af generel tilbagegang og overkapacitet. Og i Kommunikation har vi oplevet en tilgang af nye kunder i både Danmark og Sverige. Kampagne målrettet detailhandlen Vi forventer os meget af Relation Plus de kommende år og har netop lanceret en ny version af løsningen, der gør den endnu mere brugervenlig og effektivt. Relation Plus er en kommunikationsløsning, der udfylder et meget aktuelt behov, hvilket vi her i maj synliggør gennem en kampagne målrettet detailhandlen i Danmark og Sverige. Mulighederne for markedsføring via trykte, husstandsomdelte reklamer er i færd med at svinde ind, og det nødvendiggør alternative indgange til kunderne. Et loyalitetssystem som Relation Plus er et virkningsfuldt svar på denne udvikling, og flere og flere har fået øjnene op for, at vejen frem er en stærk kombination af fysisk såvel som digital markedskommunikation. Det er netop sådanne helhedsløsninger, der er InterMails forretningsmæssige styrke. Flemming Breinholt CEO (1. oktober 31. marts 2012) Side 2 af 14

3 HOVED- OG NØGLETAL (1.000 kr.) 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Helår 2011/ / / / /11 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat før afskrivn., fin. poster, skat og særlige poster (EBITDA) Afskrivninger Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT) Særlige poster Resultat af primær drift efter særlige poster Finansielle poster Periodens resultat før skat BALANCE, ULTIMO Aktiver i alt Egenkapital, koncern Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser PENGESTRØM Pengestrøm fra drift (CFFO) NØGLETAL Cash Flow pr. aktie á 20 kr. (CFPS) Børskurs, ultimo EBITDA-margin EBIT margin Afkast af investeret kapital inkl. Goodwill (ROIC) Egenkapitalforrentning (ROE) Soliditetsgrad, koncern 27,6 31,1 27,6 31,1 27,5 Soliditetsgrad, moderselskab 41,0 49,5 41,0 49,5 37,0 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere Antal fuldtidsansatte medarbejdere, ultimo Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til Årsrapport 2010/11. Vi henviser til Årsrapport 2010/11 for en nærmere beskrivelse af regnskabspraksis. Nøgletallene er udarbejdet i henhold til Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Selskabets regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Delårsrapporten er ikke revideret. (1. januar 31. marts 2012) Side 3 af 14

4 FINANSIEL UDVIKLING InterMail realiserede i 2. kvartal 2011/12 en omsætning på 138,7 mio. kr. (2. kvartal 2010/11: 144,1 mio. kr.). Resultatet af den primære drift før særlige poster (EBIT) blev på 3,8 mio. kr. (2. kvartal 2010/11: 3,0 mio. kr.). InterMail har også i 2. kvartal 2011/12 fokuseret på opbygning af de bedst mulige vækstbetingelser for de nye digitale løsninger samt den nødvendige produktionstilpasning i forhold til de ændrede markedsvilkår, herunder sikring af de bedst mulige indtjeningsbetingelser for de traditionelle produkter. I 2. kvartal 2011/12 udgjorde de gennemførte omkostningsbesparelser ca. 8,2 mio. kr. i forhold til samme periode året før, heraf 3,5 mio. kr. i reducerede personaleomkostninger. Hovedtal korrigeret for valuta og særlige poster 2. kvartal 1. halvår Helår Mio. kr. 2011/ / / / /11 Omsætning 138,7 144,1 282,4 287,8 540,9 Valutakurseffekt 0,0 1,0 Oms. korr. for valuta 138,7 281,5 Aktivitetsændring -5,2-6,1 EBIT 3,8 3,0 6,7 5,1-3,1 Særlige poster -2,0 17,0-4,5 17,0-2,3 EBIT eft. særlige poster 1,8 20,0 2,2 22,1-5,4 Resultat før skat -1,5 18,1-4,7 17,4-16,3 RESULTATOPGØRELSE Omsætning Omsætningen i 2. kvartal 2011/12 udgjorde 138,7 mio. kr. mod 144,1 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11, svarende til et fald på 3,7%. Omsætningsudviklingen dækker over fortsat fremgang i vækstprodukterne Relation Plus og SkanPack på 7% samt en tilbagegang i de traditionelle produkter konvolut og direkte markedskommunikation. Omsætningen for 1. halvår 2011/12 blev på 282,4 mio. kr. mod 287,8 mio. kr. i 1. halvår 2010/11. Omkostninger Produktionsomkostningerne udgjorde 95,7 mio. kr. i 2. kvartal Koncern, udvikling i omsætning, mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 2011/ / /12 mod 101,2 mio. kr. i 2010/11. Den lavere omkostningsbase udtrykker effekten af de gennemførte produktionstilpasninger. Det gennemsnitlige antal medarbejdere er i perioden blevet reduceret med 42 fra 455 i 2. kvartal 2010/11 til 413 i 2. kvartal 2011/12. De samlede personaleomkostninger er tilsvarende faldet fra 51,3 mio. kr. til 49,0 mio. kr. i 2011/12. Bruttoresultatet blev i 2. kvartal 2011/12 på 43,0 mio. kr. mod 42,9 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11, svarende til en stigning i bruttomarginen på 1 procentpoint til 31%. Korrigeret for salg af maskiner i 2. kvartal 2010/11 er der tale om en forbedring på 4 procentpoint. Salgs- og distributionsomkostninger er med udbygningen af det digitale salg steget fra 25,8 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11 til 27,3 mio. kr. Administrationsomkostningerne er modsat faldet fra 14,0 mio. kr. til 11,9 mio. kr. i 2011/12 i forlængelse af de gennemførte omkostningsbesparelser. Primær drift før afskrivninger (EBITDA) EBITDA blev i 2. kvartal 2011/12 på 8,8 mio. kr. mod 5,9 mio. kr. året før, hvor forbedringen kan henføres til det stramme omkostningsfokus. Periodens afskrivninger er opgjort til 5,0 mio. kr. mod 2,9 mio. kr. i 2010/11. Korrigeret for avance i forbindelse med salg af maskinpark i 2. kvartal 2010/11 viser afskrivningerne således et fald på 2,5 mio. kr. i perioden. Primær drift før særlige poster (EBIT) EBIT blev på 3,8 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12 mod 3,0 mio. kr. i samme periode sidste år. De særlige poster er opgjort til -2,0 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12 og relaterer sig til de gennemførte produktionssammenlægninger og reduktion af medarbejderstaben. EBIT før særlige poster i 1. halvår 2011/12 blev på 6,7 mio. kr. mod 5,1 mio. kr. i 1. halvår 2010/11. (1. januar 31. marts 2012) Side 4 af 14

5 Primær drift efter særlige poster EBIT efter særlige poster blev i 2. kvartal 2011/12 på 1,8 mio. kr. mod 20,0. kr. i 2. kvartal 2010/11. Finansielle poster De finansielle nettoudgifter udgjorde 3,3 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12 mod 2,2 mio. kr. i 2010/11. Stigningen skyldes øgede rentemarginaler ved bankernes renteforhøjelser. Resultat før skat Resultat før skat i 2. kvartal 2011/12 blev -1,5 mio. kr. mod 18,1 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11. Resultatet før skat i 1. halvår 2011/12 blev på -4,7 mio. kr. mod 17,4 mio. kr. i 1. halvår 2010/11. Resultat efter skat Periodens resultat blev på -1,2 mio. kr. mod 13,7 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11. BALANCEN Den samlede balance udgjorde ved udgangen af 2. kvartal 2011/12 396,6 mio. kr. mod 444,0 mio. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2010/11. Reduktionen kan primært tilskrives gennemførte frasalg samt det kontinuerlige fokus på nedbringelse af arbejdskapitalen. Arbejdskapitalen er i perioden blevet forbedret med 22,5 mio. kr. ved reduktion af varebeholdninger med 5,9 mio. kr., en reduktion af tilgodehavender med 9,0 mio. kr. og en stigning i de kortfristede ikke-rentebærende forpligtigelser med 7,6 mio. kr. Udvikling i egenkapital Egenkapital pr. 31. marts 2012 er opgjort til 109,4 mio. kr. mod 138,3 mio. kr. pr. 31. marts Udviklingen i egenkapitalen er påvirket af den ekstraordinære gevinst i 2. kvartal 2010/11 ved salg af ejendommen på Buddingevej i Søborg samt nedskrivningen af de immaterielle aktiver ultimo 2010/11. Gæld Den samlede nettorentebærende gæld udgjorde ultimo 2. kvartal 2011/12 192,3 mio. kr. mod 199,6 mio. kr. året før, hvilket er et fald på 3,7%. De langfristede rentebærende gældsforpligtelser er nedbragt fra 168,8 mio. kr. til 155,4 mio. ultimo 2. kvartal 2011/12, og de kortfristede rentebærende gældsforpligtelser er steget fra 34,4 mio. kr. til 36,9 mio. kr. ultimo 2. kvartal 2011/12. Kapitalberedskab Koncernens likvider udgjorde 9,1 mio. kr. pr. 31. marts 2012 sammenlignet med 11,9 mio. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2010/11. Således var InterMails finansielle beredskab på 12,5 mio. kr. ved udgangen af perioden, inkl. ikke udnyttede trækningsrettigheder. Det er ledelsens vurdering, at InterMail har det fornødne beredskab til gennemførelse af selskabets fortsatte drift og de planlagte aktiviteter. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktiviteten er faldet fra 4,4 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11 til 2,2 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12. For, 1. halvår 2011/12 er pengestrømmen fra driften opgjort til 5,8 mio. kr. mod 7,7 mio. kr. i samme periode 2010/11. Pengestrømme fra investeringsaktivitet blev i 2. kvartal 2011/12 på -0,9 mio. kr. mod 46,0 mio. kr. i samme periode i 2010/11 og kan henføres til frasalg i 2010/11. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet blev i 2. kvartal 2011/12 på -3,7 mio. kr. mod -51,7 mio. kr. i samme periode i 2010/11 og kan henføres til afdrag på den rentebærende gæld. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN InterMail har indgået aftale om salg af selskabets ejendom i Huskvarna. Den regnskabsmæssige gevinst forventes at blive på ca. 4,5 mio. kr., der indtægtsføres i regnskabsårets 3. kvartal. Handlen forventes at medføre en likviditetseffekt på ca. 7 mio. kr. (1. januar 31. marts 2012) Side 5 af 14

6 KOMMUNIKATION Kommunikation tilbyder helhedsløsninger til loyalitetspleje, dialogmarkedsføring og faktura-forsendelse. Divisionen dækker dermed hele processen fra adresser, segmentering, tryksager og forsendelser af breve, eller SMS til responshåndtering og analyse. De gennemførte rationaliseringstiltag slår nu igennem på resultatet. Omsætningen i Kommunikation steg fra 55,5 mio. kr. i 2010/11 til 55,7 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12. Der har i perioden været en tilgang af nye kunder i både Danmark og Sverige, hvilket har mere end kompenseret for de negative vækstrater inden for direkte markedskommunikation. Kommunikationsdivisionens kunder fokuserer i stigende udstrækning på de digitale kanaler, hvilket har været ensbetydende med mindre og færre postale reklametrykskampagner. Modsat er der en stigende interesse for integrerede kommunikationsløsninger, der tager hånd om kundernes samlede behov for markedskommunikation, hvilket har ført til en stigende efterspørgsel efter Relation Plus. Kommunikation korrigeret for valuta og særlige poster 2. kvartal 1. halvår Helår Mio. kr. 2011/ / / / /11 Omsætning 55,7 55,5 117,9 115,7 226,7 Valutakurseffekt -0,1 0,4 Oms. korr. for valuta 55,8 117,5 Aktivitetsændring 0,3 1,7 EBIT 2,7-0,4 4,3 1,5 2,4 Særlige poster -0,2-1,0-0,9-1,0-3,9 EBIT eft. særlige poster 2,5-1,4 3,2 0,5-1,5 Resultat før skat 2,4-2,0 3,0-0,8-4,2 75 Kommunikation, udvikling i omsætning, mio. kr. Omsætningsfremgangen i Relation Plus var 16% i 2. kvartal 2011/12 og for 1. halvår 2011/12 var den på 23%. EBIT-resultatet blev på 2,7 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12 mod -0,4 mio. kr. i 2010/11, hvilket skyldes effekten af de gennemførte omkostningsbesparelser og produktionssammenlægninger i 2010/11, en forbedring af produktiviteten og ikke mindst et mere optimalt produktmiks Q1 Q2 Q3 Q4 2011/ /11 EBIT efter særlige poster blev på 2,5 mio. kr. mod -1,4 mio. kr. i samme periode året før. De særlige poster kan bl.a. henføres til reduktionen af medarbejderstaben. En ny dansk analyse understreger, hvor vigtige loyalitetsfremmende initiativer bliver for kundekontakten i den nærmeste fremtid: Kun 4 ud af 10 forbrugere ville sige JA TAK til tilbudsaviser, hvis de aktivt skulle vælge dem til. Og med regeringens planer på området kan det meget vel blive en realitet i Danmark allerede i Fra reklametryksager til loyalitetsprogrammer ny version af RelationPlus klar til markedsføring Interessen for loyalitetsprogrammer og firmamedlemskaber er stigende ikke kun i Sverige, men nu også i Danmark. Derfor har StroedeRalton primo maj lanceret en kampagne over for detailhandlen på disse markeder med det formål at understrege værdien af en høj kundeloyalitet samt synliggørelse af RelationPlus-løsningen. I tillæg er salgsorganisationen blevet styrket, og der har været afholdt en række understøttende events via de sociale medier. Den grafiske grænseflade er blevet prioriteret i den nye version af RelationPlus, og det gælder også en større brug af interaktivitet og det systemmæssige setup, således at der på simpel vis kan etableres en kundeklub og på tilsvarende måde skabes overblik over igangværende kampagner. I 2011/12 forventes en væsentlig forbedring af det primære driftsresultat Fremadrettet vil der stadig være et stramt omkostningsfokus, der koblet med de gennemførte effektiviseringstiltag i produktionen vil forbedre rentabiliteten. Samlet set for 2011/12 forventes en omsætning i underkanten af niveauet for 2010/11 på 227 mio. kr. samt en væsentlig forbedring af driftsresultatet. (1. januar 31. marts 2012) Side 6 af 14

7 Ledelsesberetning KONVOLUT Konvolut er den næststørste aktør på det nordiske konvolutmarked. Der produceres 1,4 mia. konvolutter om året med og uden tryk i alle former, farver og formater. SkanPacks produktsortiment spænder fra papkasser til boblekuverter og giver mulig for individuelle tilpasninger. Markedsandelen i Norden stiger Omsætningen i Konvolut udgjorde i 2. kvartal 2011/12 82,9 mio. kr. mod 88,3 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11. Omsætningstilbagegangen på 6,1% var i tråd med forventningerne og ligger under den generelle tilbagegang på det nordiske konvolutmarked. Der er således taget markedsandele i perioden på de traditionelle produkter. EBIT før særlige poster blev i 2. kvartal 2011/12 på 2,2 mio. kr., hvilket kan sammenlignes med 1,8 mio. kr. korrigeret for det ekstraordinære gevinst ved salg af maskiner på 3,8 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11. EBIT efter særlige poster blev på 1,3 mio. kr. mod 5,2 mio. kr. i samme periode året før. De særlige poster dækker over de gennemførte produktionstilpasninger og reduktion af medarbejderstaben. Prisstigninger annonceret fra 1. maj 2012 Produktionsomkostningerne har de seneste år været stigende set i lyset af de stigende papirpriser. Derfor har InterMail gennemført prisstigninger på tiltryk og færdige konvolutter med effekt pr. 1. maj Kapacitetstilpasning til markedet Produktionstilpasningen i Danmark og Sverige fortsætter. Udover den 2011/ /11 løbende tilpasning af konvolutproduktionerne i henholdsvis Åbo og Oskarshamn udfases Hedensted som tiltrykningssted og tiltrykningsgskapaciteten reduceres ligeledes ved overflytning af SW Son til Oskarshamnn. Ny webshop i Danmark og Sverige Væksten i internethandlen har kunnet måles i salgsfremgangen af SkanPack, som var på 9% i 1. halvår 2011/12. Specielt har det finske marked udmærket sig med en vækst på hele 26% i 2. kvartal 2011/12. Konvolut korrigeret for valuta og særlige poster 2. kvartal 1. halvår Helår Mio. kr. 2011/ / / / /11 Omsætning 82,9 88,3 164,2 171,3 313,6 Valutakurseffekt 0,1 0,6 Oms. korr. for valuta 82,8 163,6 Aktivitetsændring -5,5-7,7 EBIT 2,2 5,6 4,0 7,3 0,1 Særlige poster -0,9-0,4-2,1-0,4-6,9 EBIT eft. særlige poster 1,3 5,2 1,9 6,9-6,8 Resultat før skat 1,5 6,6 2,6 8,8-5,0 InterMail arbejder hele tiden på at minimere miljøbelastningen af konvolutproduktionen. I Finland sælger vi derfor nu det nye kopipapir Living Planet A4. Living Planet A4 er et miljøvenligt papir, der har scoret topkarakter i WWF s Check Your Papermåling: et godt papirprodukt for en bedre fremtid For at skabe et større overblik over udbuddet af emballageløsninger og gøre det muligt at sammenligne både funktion og størrelser blev der utimo 2010/11 lanceret en ny webshop i Danmark og Sverige til understøttelse af salget af SkanPack-produkterne. Derigennem er kundernes bestillingsrutiner blevet forenklet, og InterMail har fået effektiviseret salgsindsatsen og ordrebehandlingen. I 2011/12 forventes en væsentlig forbedring af det primære driftsresultat De gennemførte omsætnings- og omkostningstiltag forventes at forbedre rentabiliteten i 2011/12, således at der på trods af en lavere efterspørgsel kan genereres et forbedret driftsresultat Konvolut, udvikling i omsætning, mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 (1. oktober 31. marts 2012) Side 7 af 14

8 FORVENTNINGER I den resterende del af 2011/12 forventes ingen ændringer i markedsforholdene. Den igangværende digitaliseringsproces vil føre til yderligere fald i brevmængden, og de relativt lave økonomiske vækstforventninger kan føre til en vis tilbageholdenhed investeringsmæssigt hos kunderne. InterMail har derfor implementeret en række omsætnings- og omkostningsrelaterede aktiviteter for bedst muligt at imødekomme den skærpede konkurrence og faldende efterspørgsel på de traditionelle produkter samtidig med lanceringen af en række salgsunderstøttende initiativer i forhold til vækstprodukterne RelationPlus og SkanPack. I 2011/12 forventes omsætningen fra vækstprodukterne at udgøre 12,5% af omsætningen mod 9,5% i 2010/11, og de samlede omkostningsbesparelser forventes at være 10 mio. kr. I Kommunikation forventes omsætningen i 2011/12 at ligge i underkanten af niveauet for 2010/11. Salget vil være negativt påvirket af det faldende marked for papirbaseret kommunikation og den større grad af digitalisering. De nye produkter, som RelationPlus og faktureringssystemet LET, kompenserer kun delvist for dette omsætningstab, men har til gengæld et højere indtjeningsbidrag. På den baggrund og med indregningen af den fulde effekt af de allerede gennemførte omkostningsbesparelser forventes driftsresultatet at blive væsentligt forbedret i 2011/12. I Konvolut forventes omsætningen i 2011/12 at blive lavere end i 2010/11, mens driftsresultatet vil blive forbedret ved de gennemførte kapacitetstilpasninger. Fokus i Konvolut bliver i 2011/12 at øge markedsandelene i det faldende konvolutmarked samt at understøtte SkanPack-salget bedst muligt med udvidelse af salgsstaben og mulighederne for onlinebestilling. På baggrund af udviklingen i 1. halvår 2011/12 samt forventningerne til den resterende del af regnskabsåret fastholder InterMail forventningerne til 2011/12: Omsætning i niveauet mio. kr. mod 541 mio. kr. i 2010/11 EBIT før særlige poster i niveauet 0-10 mio. kr. mod -3,1 mio. kr. i 2010/11 Resultat før skat (EBT) i niveauet mio. kr. mod -16,3 mio.kr. i 2010/11. Størrelsen af de særlige poster vil afhænge af hastigheden, hvormed virksomhedens strategi gennemføres. Forventningerne er baseret på en uforandret svensk valutakurs på 82 DKK/SEK. Meddelelsen indeholder oplysninger om InterMails planer, prognoser og fremtidige aktiviteter. Disse aktiviteter er underlagt risici og usikkerhedsmomenter, og koncernens resultat kan derfor afvige fra de udtrykte forventninger Finanskalender 2011/12 Torsdag, 23. august: Delårsrapport, Q3 Offentliggjorte selskabsmeddelelser 2011/ december 2011: Årsrapport 2010/11 4. januar 2012: Indkaldelse til ordinær generalforsamling 26. januar 2012: Delårsrapport for 1. kvartal 2011/ januar 2012: Forløb af ordinær generalforsamling (1. januar 31. marts 2012) Side 8 af 14

9 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober-31. marts 2012 for InterMail A/S. Delårsrapporten, der er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IAS 34), som er godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. oktober-31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Hvidovre, den 16. maj 2012 Direktion Flemming Breinholt CEO Bestyrelse N. E. Nielsen, formand Johannes Madsen-Mygdal, næstformand Nelly Andersen Monica Caneman Jan Olsen (1. oktober 31. marts 2012) Side 9 af 14

10 RESULTATOPGØRELSE (1.000 kr.) 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Helår 2011/ / / / /11 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT) Særlige poster Resultat af primær drift efter særlige poster Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle omkostninger netto Periodens resultat før skat (EBT) Skat af periodens resultat Periodens resultat efter skat RESULTAT PR. AKTIE Resultat pr. aktie (EPS) -1,0 11,9-3,0 11,4-8,3 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Helår 2011/ / /11 Periodens resultat efter skat Kursregulering vedrørende udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af bevægelsen i anden totalindkomst Totalindkomst (1. januar 31. marts 2012) Side 10 af 14

11 BALANCE (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Helår 2011/ / /11 AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver ialt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Helår 2011/ / /11 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overført resultat mv Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt (1. januar 31. marts 2012) Side 11 af 14

12 UDVIKLING I EGENKAPITAL (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Helår 2011/ / /11 Primo egenkapital Totalindkomst jf. opgørelse Ultimo egenkapital PENGESTRØMSOPGØRELSE (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Helår 2011/ / /11 Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Valutakurs regulering af likvidemidler, primo Periodens ændring i likviditeten SEGMENTOPLYSNINGER 2011/12 1. halvår (1.000 kr.) Konvolut Kommunikation Ikke allokerede Koncern poster i alt FORRETNINGSOMRÅDER Segment nettoomsætning Intern omsætning Omsætning eksterne kunder Resultat af primære drift før særlige poster (EBIT) Særlige poster Resultat af primære drift efter særlige poster Resultat før skat (EBT) Aktiver i alt SEGMENTOPLYSNINGER 2010/11 1. halvår (1.000 kr.) Konvolut Kommunikation Ikke allokerede Koncern poster i alt FORRETNINGSOMRÅDER Segment nettoomsætning Intern omsætning Omsætning eksterne kunder Resultat af primære drift før særlige poster (EBIT) Særlige poster Resultat af primære drift efter særlige poster Resultat før skat (EBT) Aktiver i alt (1. januar 31. marts 2012) Side 12 af 14

Q3-omsætning skuffer, omkostningsbase tilpasset

Q3-omsætning skuffer, omkostningsbase tilpasset InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 3. kvartal 2011/12 1. april 30. juni 2012 Selskabsmeddelelse nr. 6-2011/12 23. august 2012 Q3-omsætning skuffer, omkostningsbase tilpasset

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008/2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2008/2009 Meddelelse nr. 6, 2008/09 21. Januar 2009 Side 1 af 10 Delårsrapport for 2008/2009 ( 1. oktober - 31. december 2008) InterMail har i 2008/09 haft fokus på at tilpasse aktiviteterne til det forventede markedsniveau,

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2015/2016

DELÅRSRAPPORT 2015/2016 DELÅRSRAPPORT 2015/2016 FOR 2. KVARTAL 2015/16 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2015 TIL 31. MARTS 2016 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL Vi vil gøre det nemt for vores kunder. Derfor tilbyder vi en bred portefølje

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 26. januar 2012

Velkommen til ordinær generalforsamling 26. januar 2012 Velkommen til ordinær generalforsamling 26. januar 2012 1 DAGSORDEN 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2010/11 og koncernregnskab til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2010/11

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2010/11 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1. oktober 2010-31. marts 2011 Selskabsmeddelelse nr. 06-25. maj 2011 InterMail satser løbende på at tilbyde kunderne løsninger, der matcher markedets drejning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007)

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) 9. maj 2007 Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) InterMail har i 2. kvartal 2006/07 haft fokus på integrationen af den svensk/finske virksomhed OP Kuvert, som blev overtaget den

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 1/14 Brødrene

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

BEST Dagsordenpunkt 7. A/S Storebælt. Delårsrapport. Perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten omfatter:

BEST Dagsordenpunkt 7. A/S Storebælt. Delårsrapport. Perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten omfatter: BEST-1623-2 Dagsordenpunkt 7 A/S Storebælt Delårsrapport Perioden 1. januar Delårsrapporten omfatter: A/S Storebælt, CVR-nr. 10634970 \\sv-data-kbh\mdrapp\mdrapp\03_marts_\bestyrelsen\kvd 1.XLSX Side 1/11

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2013/14

Halvårsrapport 2013/14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Halvårsrapport 2013/14 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten 2013/14. 20.12.2013 side 1 af 11 Salgsudviklingen 2. kvartal 1. halvår mio. DKK 2012/13 2013/14

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere