Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes."

Transkript

1 InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 2. Kvartal 2011/12 1. januar 31. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr / maj 2012 Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes. Resultatet for 2. kvartal 2011/12 viser fremgang i den underliggende drift. Effekten af de gennemførte omkostnings- og produktionstilpasninger har kompenseret for det lavere omsætningsniveau og har forbedret rentabiliteten. Detailhandlen i Danmark og Sverige har for alvor fået øjnene op for værdien af loyalitetsskabende programmer, og det smitter tydeligt af på interessen for vores RelationPlus-løsning. Og så er det glædeligt, at vores nye webshop er blevet positivt modtaget af vores kunder og i fremtiden vil være med til at styrke salget af et andet af vores centrale vækstprodukter, emballageløsningen SkanPack, siger CEO Flemming Breinholt. HOVEDPUNKTER I 2. kvartal 2011/12 blev omsætningen på 138,7 mio. kr. mod 144,1 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11. Omsætningsudviklingen dækker over fortsat fremgang i vækstprodukterne Relation Plus og SkanPack på 7% samt en tilbagegang i de traditionelle produkter konvolut og direkte markedskommunikation Omsætningen for 1. halvår 2011/12 blev på 282,4 mio. kr. (1. halvår 2011/12: 287,8 mio. kr.). Kommunikation: Omsætningen udgjorde i 2. kvartal 2011/12 55,7 mio. kr. mod 55,5 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11. Der har i perioden været en tilgang af nye kunder i både Danmark og Sverige i et ellers turbulent marked med lavere oplag og et større fokus på de digitale kanaler. De gennemførte omkostningsbesparelser i 2010/11 og den forbedrede produktivitet forklarer fremgangen i EBIT før særlige poster fra -0,4 mio. kr. til 2,7 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12. Konvolut: Omsætningen udgjorde i 2. kvartal 2011/12 82,9 mio. kr. mod 88,3 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11. Omsætningen var i tråd med forventningerne. Der er taget markedsandele i perioden. EBIT før særlige poster er i perioden steget fra 1,8 mio. kr. (korrigeret for maskinsalg på 3,8 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11) til 2,2 mio. kr. EBIT før særlige poster blev i 2. kvartal 2011/12 på 3,8 mio. kr. mod 3,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Særlige poster udgjorde -2,0 mio. kr. mod 17,0 mio. kr. året før. EBIT efter særlige poster blev således på 1,8 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12 mod 20,0 mio. kr. året før. De særlige poster. i 2. kvartal 2011/12 relaterer sig til samkøring af produktion og reduktion af medarbejderstaben, mens de særlige poster året før hidrører fra fortjeneste ved salg af ejendom. EBIT før særlige poster i 1. halvår 2011/12 blev på 6,7 mio. kr. (1. halvår 2010/11: 5,1 mio. kr.). Resultatet før skat blev i 2. kvartal 2011/12 på -1,5 mio. kr. mod 18,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet før skat i 1. halvår 2011/12 blev på -4,7 mio. kr. (1. halvår 2010/11: 17,4 mio. kr.). Pengestrømme fra driftsaktiviteten er faldet fra 4,4 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11 til 2,2 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12. For, 1. halvår 2011/12 er pengestrømmen fra driften opgjort til 5,8 mio. kr. mod 7,7 mio. kr. i samme periode 2010/11. Egenkapitalen er pr. 31. marts 2012 opgjort til 109,4 mio. kr. mod 138,3 mio. kr. året før, svarende til en soliditet på 27,6%. FORVENTNINGER TIL 2011/12 Forventninger til 2011/12 fastholdes med en koncernomsætning i niveauet mio. kr. mod 541 mio. kr. i 2010/11, et EBIT før særlige poster i niveauet 0-10 mio. kr. og et resultat før skat (EBT) i niveauet mio. kr. (1. januar 31. marts 2012) Side 1 af 14

2 Ledelsesberetning TIL AKTIONÆRERNE InterMail er halvvejs igennem regnskabsåret 2011/12, og vi kan nu gøre midtvejsstatus på vores strategiske tiltag og vækstsatsninger. Samlet set kan vi konstatere, at 1. halvår 2011/12 på både omsætnings- og resultatniveau var en fortsættelse af InterMails rejse mod lønsomhed. Således blev det primære driftsresultat i 2. kvartal 2011/12 på 3,8 mio. kr. og for halvåret samlet set på 6,7 mio. kr. Dette understreger stabiliteten i den underliggende drift i et foranderligt marked med barske vilkår. Tilbagegangen i omsætningen på 3,7 % var forudsat og består af en fortsat fremgang i vækstprodukterne Relation Plus og SkanPack på 7% og et fald i de traditionelle produkter på konvolutområdet og direkte markedskommunikation en faldende efterspørgsel som endnu ikke kan kompenseres fuldt ud af vores vækstprodukter Relation Plus og SkanPack. Men vi er på rette vej. Omkostninger nedbragt Vi oplever nu en tydelig effekt af vores målrettede produktionsomlægninger, der tilpasser InterMail til den ny markedsvirkelighed. Afviklingen af vores tiltrykningssted i Hedensted har allerede vist sig at være den rette beslutning, og lige nu er vi ved at samle produktionen i Sverige. Vores konvolutproduktion i Oskarshamnn og Åbo bliver løbende optimeret, og vi har i det hele taget kontinuerligt fokus på at optimere vores processer og nedbringe de faste omkostninger. Disse strukturelle tiltag smitter positivt af på regnskabet. Det er dog først og fremmest vores vækstprodukter, der skal sikre Inter- Mails fremtidige vækst Og her er vi fortsat ikke i tvivl om, at vi har prioriteret rigtigt. I Konvolut har de fleksible emballageprodukter været stærkt medvirkende til at sikre, at vi har taget markedsandele i et nordisk konvolutmarked præget af generel tilbagegang og overkapacitet. Og i Kommunikation har vi oplevet en tilgang af nye kunder i både Danmark og Sverige. Kampagne målrettet detailhandlen Vi forventer os meget af Relation Plus de kommende år og har netop lanceret en ny version af løsningen, der gør den endnu mere brugervenlig og effektivt. Relation Plus er en kommunikationsløsning, der udfylder et meget aktuelt behov, hvilket vi her i maj synliggør gennem en kampagne målrettet detailhandlen i Danmark og Sverige. Mulighederne for markedsføring via trykte, husstandsomdelte reklamer er i færd med at svinde ind, og det nødvendiggør alternative indgange til kunderne. Et loyalitetssystem som Relation Plus er et virkningsfuldt svar på denne udvikling, og flere og flere har fået øjnene op for, at vejen frem er en stærk kombination af fysisk såvel som digital markedskommunikation. Det er netop sådanne helhedsløsninger, der er InterMails forretningsmæssige styrke. Flemming Breinholt CEO (1. oktober 31. marts 2012) Side 2 af 14

3 HOVED- OG NØGLETAL (1.000 kr.) 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Helår 2011/ / / / /11 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat før afskrivn., fin. poster, skat og særlige poster (EBITDA) Afskrivninger Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT) Særlige poster Resultat af primær drift efter særlige poster Finansielle poster Periodens resultat før skat BALANCE, ULTIMO Aktiver i alt Egenkapital, koncern Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser PENGESTRØM Pengestrøm fra drift (CFFO) NØGLETAL Cash Flow pr. aktie á 20 kr. (CFPS) Børskurs, ultimo EBITDA-margin EBIT margin Afkast af investeret kapital inkl. Goodwill (ROIC) Egenkapitalforrentning (ROE) Soliditetsgrad, koncern 27,6 31,1 27,6 31,1 27,5 Soliditetsgrad, moderselskab 41,0 49,5 41,0 49,5 37,0 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere Antal fuldtidsansatte medarbejdere, ultimo Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til Årsrapport 2010/11. Vi henviser til Årsrapport 2010/11 for en nærmere beskrivelse af regnskabspraksis. Nøgletallene er udarbejdet i henhold til Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Selskabets regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Delårsrapporten er ikke revideret. (1. januar 31. marts 2012) Side 3 af 14

4 FINANSIEL UDVIKLING InterMail realiserede i 2. kvartal 2011/12 en omsætning på 138,7 mio. kr. (2. kvartal 2010/11: 144,1 mio. kr.). Resultatet af den primære drift før særlige poster (EBIT) blev på 3,8 mio. kr. (2. kvartal 2010/11: 3,0 mio. kr.). InterMail har også i 2. kvartal 2011/12 fokuseret på opbygning af de bedst mulige vækstbetingelser for de nye digitale løsninger samt den nødvendige produktionstilpasning i forhold til de ændrede markedsvilkår, herunder sikring af de bedst mulige indtjeningsbetingelser for de traditionelle produkter. I 2. kvartal 2011/12 udgjorde de gennemførte omkostningsbesparelser ca. 8,2 mio. kr. i forhold til samme periode året før, heraf 3,5 mio. kr. i reducerede personaleomkostninger. Hovedtal korrigeret for valuta og særlige poster 2. kvartal 1. halvår Helår Mio. kr. 2011/ / / / /11 Omsætning 138,7 144,1 282,4 287,8 540,9 Valutakurseffekt 0,0 1,0 Oms. korr. for valuta 138,7 281,5 Aktivitetsændring -5,2-6,1 EBIT 3,8 3,0 6,7 5,1-3,1 Særlige poster -2,0 17,0-4,5 17,0-2,3 EBIT eft. særlige poster 1,8 20,0 2,2 22,1-5,4 Resultat før skat -1,5 18,1-4,7 17,4-16,3 RESULTATOPGØRELSE Omsætning Omsætningen i 2. kvartal 2011/12 udgjorde 138,7 mio. kr. mod 144,1 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11, svarende til et fald på 3,7%. Omsætningsudviklingen dækker over fortsat fremgang i vækstprodukterne Relation Plus og SkanPack på 7% samt en tilbagegang i de traditionelle produkter konvolut og direkte markedskommunikation. Omsætningen for 1. halvår 2011/12 blev på 282,4 mio. kr. mod 287,8 mio. kr. i 1. halvår 2010/11. Omkostninger Produktionsomkostningerne udgjorde 95,7 mio. kr. i 2. kvartal Koncern, udvikling i omsætning, mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 2011/ / /12 mod 101,2 mio. kr. i 2010/11. Den lavere omkostningsbase udtrykker effekten af de gennemførte produktionstilpasninger. Det gennemsnitlige antal medarbejdere er i perioden blevet reduceret med 42 fra 455 i 2. kvartal 2010/11 til 413 i 2. kvartal 2011/12. De samlede personaleomkostninger er tilsvarende faldet fra 51,3 mio. kr. til 49,0 mio. kr. i 2011/12. Bruttoresultatet blev i 2. kvartal 2011/12 på 43,0 mio. kr. mod 42,9 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11, svarende til en stigning i bruttomarginen på 1 procentpoint til 31%. Korrigeret for salg af maskiner i 2. kvartal 2010/11 er der tale om en forbedring på 4 procentpoint. Salgs- og distributionsomkostninger er med udbygningen af det digitale salg steget fra 25,8 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11 til 27,3 mio. kr. Administrationsomkostningerne er modsat faldet fra 14,0 mio. kr. til 11,9 mio. kr. i 2011/12 i forlængelse af de gennemførte omkostningsbesparelser. Primær drift før afskrivninger (EBITDA) EBITDA blev i 2. kvartal 2011/12 på 8,8 mio. kr. mod 5,9 mio. kr. året før, hvor forbedringen kan henføres til det stramme omkostningsfokus. Periodens afskrivninger er opgjort til 5,0 mio. kr. mod 2,9 mio. kr. i 2010/11. Korrigeret for avance i forbindelse med salg af maskinpark i 2. kvartal 2010/11 viser afskrivningerne således et fald på 2,5 mio. kr. i perioden. Primær drift før særlige poster (EBIT) EBIT blev på 3,8 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12 mod 3,0 mio. kr. i samme periode sidste år. De særlige poster er opgjort til -2,0 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12 og relaterer sig til de gennemførte produktionssammenlægninger og reduktion af medarbejderstaben. EBIT før særlige poster i 1. halvår 2011/12 blev på 6,7 mio. kr. mod 5,1 mio. kr. i 1. halvår 2010/11. (1. januar 31. marts 2012) Side 4 af 14

5 Primær drift efter særlige poster EBIT efter særlige poster blev i 2. kvartal 2011/12 på 1,8 mio. kr. mod 20,0. kr. i 2. kvartal 2010/11. Finansielle poster De finansielle nettoudgifter udgjorde 3,3 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12 mod 2,2 mio. kr. i 2010/11. Stigningen skyldes øgede rentemarginaler ved bankernes renteforhøjelser. Resultat før skat Resultat før skat i 2. kvartal 2011/12 blev -1,5 mio. kr. mod 18,1 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11. Resultatet før skat i 1. halvår 2011/12 blev på -4,7 mio. kr. mod 17,4 mio. kr. i 1. halvår 2010/11. Resultat efter skat Periodens resultat blev på -1,2 mio. kr. mod 13,7 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11. BALANCEN Den samlede balance udgjorde ved udgangen af 2. kvartal 2011/12 396,6 mio. kr. mod 444,0 mio. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2010/11. Reduktionen kan primært tilskrives gennemførte frasalg samt det kontinuerlige fokus på nedbringelse af arbejdskapitalen. Arbejdskapitalen er i perioden blevet forbedret med 22,5 mio. kr. ved reduktion af varebeholdninger med 5,9 mio. kr., en reduktion af tilgodehavender med 9,0 mio. kr. og en stigning i de kortfristede ikke-rentebærende forpligtigelser med 7,6 mio. kr. Udvikling i egenkapital Egenkapital pr. 31. marts 2012 er opgjort til 109,4 mio. kr. mod 138,3 mio. kr. pr. 31. marts Udviklingen i egenkapitalen er påvirket af den ekstraordinære gevinst i 2. kvartal 2010/11 ved salg af ejendommen på Buddingevej i Søborg samt nedskrivningen af de immaterielle aktiver ultimo 2010/11. Gæld Den samlede nettorentebærende gæld udgjorde ultimo 2. kvartal 2011/12 192,3 mio. kr. mod 199,6 mio. kr. året før, hvilket er et fald på 3,7%. De langfristede rentebærende gældsforpligtelser er nedbragt fra 168,8 mio. kr. til 155,4 mio. ultimo 2. kvartal 2011/12, og de kortfristede rentebærende gældsforpligtelser er steget fra 34,4 mio. kr. til 36,9 mio. kr. ultimo 2. kvartal 2011/12. Kapitalberedskab Koncernens likvider udgjorde 9,1 mio. kr. pr. 31. marts 2012 sammenlignet med 11,9 mio. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2010/11. Således var InterMails finansielle beredskab på 12,5 mio. kr. ved udgangen af perioden, inkl. ikke udnyttede trækningsrettigheder. Det er ledelsens vurdering, at InterMail har det fornødne beredskab til gennemførelse af selskabets fortsatte drift og de planlagte aktiviteter. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktiviteten er faldet fra 4,4 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11 til 2,2 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12. For, 1. halvår 2011/12 er pengestrømmen fra driften opgjort til 5,8 mio. kr. mod 7,7 mio. kr. i samme periode 2010/11. Pengestrømme fra investeringsaktivitet blev i 2. kvartal 2011/12 på -0,9 mio. kr. mod 46,0 mio. kr. i samme periode i 2010/11 og kan henføres til frasalg i 2010/11. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet blev i 2. kvartal 2011/12 på -3,7 mio. kr. mod -51,7 mio. kr. i samme periode i 2010/11 og kan henføres til afdrag på den rentebærende gæld. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN InterMail har indgået aftale om salg af selskabets ejendom i Huskvarna. Den regnskabsmæssige gevinst forventes at blive på ca. 4,5 mio. kr., der indtægtsføres i regnskabsårets 3. kvartal. Handlen forventes at medføre en likviditetseffekt på ca. 7 mio. kr. (1. januar 31. marts 2012) Side 5 af 14

6 KOMMUNIKATION Kommunikation tilbyder helhedsløsninger til loyalitetspleje, dialogmarkedsføring og faktura-forsendelse. Divisionen dækker dermed hele processen fra adresser, segmentering, tryksager og forsendelser af breve, eller SMS til responshåndtering og analyse. De gennemførte rationaliseringstiltag slår nu igennem på resultatet. Omsætningen i Kommunikation steg fra 55,5 mio. kr. i 2010/11 til 55,7 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12. Der har i perioden været en tilgang af nye kunder i både Danmark og Sverige, hvilket har mere end kompenseret for de negative vækstrater inden for direkte markedskommunikation. Kommunikationsdivisionens kunder fokuserer i stigende udstrækning på de digitale kanaler, hvilket har været ensbetydende med mindre og færre postale reklametrykskampagner. Modsat er der en stigende interesse for integrerede kommunikationsløsninger, der tager hånd om kundernes samlede behov for markedskommunikation, hvilket har ført til en stigende efterspørgsel efter Relation Plus. Kommunikation korrigeret for valuta og særlige poster 2. kvartal 1. halvår Helår Mio. kr. 2011/ / / / /11 Omsætning 55,7 55,5 117,9 115,7 226,7 Valutakurseffekt -0,1 0,4 Oms. korr. for valuta 55,8 117,5 Aktivitetsændring 0,3 1,7 EBIT 2,7-0,4 4,3 1,5 2,4 Særlige poster -0,2-1,0-0,9-1,0-3,9 EBIT eft. særlige poster 2,5-1,4 3,2 0,5-1,5 Resultat før skat 2,4-2,0 3,0-0,8-4,2 75 Kommunikation, udvikling i omsætning, mio. kr. Omsætningsfremgangen i Relation Plus var 16% i 2. kvartal 2011/12 og for 1. halvår 2011/12 var den på 23%. EBIT-resultatet blev på 2,7 mio. kr. i 2. kvartal 2011/12 mod -0,4 mio. kr. i 2010/11, hvilket skyldes effekten af de gennemførte omkostningsbesparelser og produktionssammenlægninger i 2010/11, en forbedring af produktiviteten og ikke mindst et mere optimalt produktmiks Q1 Q2 Q3 Q4 2011/ /11 EBIT efter særlige poster blev på 2,5 mio. kr. mod -1,4 mio. kr. i samme periode året før. De særlige poster kan bl.a. henføres til reduktionen af medarbejderstaben. En ny dansk analyse understreger, hvor vigtige loyalitetsfremmende initiativer bliver for kundekontakten i den nærmeste fremtid: Kun 4 ud af 10 forbrugere ville sige JA TAK til tilbudsaviser, hvis de aktivt skulle vælge dem til. Og med regeringens planer på området kan det meget vel blive en realitet i Danmark allerede i Fra reklametryksager til loyalitetsprogrammer ny version af RelationPlus klar til markedsføring Interessen for loyalitetsprogrammer og firmamedlemskaber er stigende ikke kun i Sverige, men nu også i Danmark. Derfor har StroedeRalton primo maj lanceret en kampagne over for detailhandlen på disse markeder med det formål at understrege værdien af en høj kundeloyalitet samt synliggørelse af RelationPlus-løsningen. I tillæg er salgsorganisationen blevet styrket, og der har været afholdt en række understøttende events via de sociale medier. Den grafiske grænseflade er blevet prioriteret i den nye version af RelationPlus, og det gælder også en større brug af interaktivitet og det systemmæssige setup, således at der på simpel vis kan etableres en kundeklub og på tilsvarende måde skabes overblik over igangværende kampagner. I 2011/12 forventes en væsentlig forbedring af det primære driftsresultat Fremadrettet vil der stadig være et stramt omkostningsfokus, der koblet med de gennemførte effektiviseringstiltag i produktionen vil forbedre rentabiliteten. Samlet set for 2011/12 forventes en omsætning i underkanten af niveauet for 2010/11 på 227 mio. kr. samt en væsentlig forbedring af driftsresultatet. (1. januar 31. marts 2012) Side 6 af 14

7 Ledelsesberetning KONVOLUT Konvolut er den næststørste aktør på det nordiske konvolutmarked. Der produceres 1,4 mia. konvolutter om året med og uden tryk i alle former, farver og formater. SkanPacks produktsortiment spænder fra papkasser til boblekuverter og giver mulig for individuelle tilpasninger. Markedsandelen i Norden stiger Omsætningen i Konvolut udgjorde i 2. kvartal 2011/12 82,9 mio. kr. mod 88,3 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11. Omsætningstilbagegangen på 6,1% var i tråd med forventningerne og ligger under den generelle tilbagegang på det nordiske konvolutmarked. Der er således taget markedsandele i perioden på de traditionelle produkter. EBIT før særlige poster blev i 2. kvartal 2011/12 på 2,2 mio. kr., hvilket kan sammenlignes med 1,8 mio. kr. korrigeret for det ekstraordinære gevinst ved salg af maskiner på 3,8 mio. kr. i 2. kvartal 2010/11. EBIT efter særlige poster blev på 1,3 mio. kr. mod 5,2 mio. kr. i samme periode året før. De særlige poster dækker over de gennemførte produktionstilpasninger og reduktion af medarbejderstaben. Prisstigninger annonceret fra 1. maj 2012 Produktionsomkostningerne har de seneste år været stigende set i lyset af de stigende papirpriser. Derfor har InterMail gennemført prisstigninger på tiltryk og færdige konvolutter med effekt pr. 1. maj Kapacitetstilpasning til markedet Produktionstilpasningen i Danmark og Sverige fortsætter. Udover den 2011/ /11 løbende tilpasning af konvolutproduktionerne i henholdsvis Åbo og Oskarshamn udfases Hedensted som tiltrykningssted og tiltrykningsgskapaciteten reduceres ligeledes ved overflytning af SW Son til Oskarshamnn. Ny webshop i Danmark og Sverige Væksten i internethandlen har kunnet måles i salgsfremgangen af SkanPack, som var på 9% i 1. halvår 2011/12. Specielt har det finske marked udmærket sig med en vækst på hele 26% i 2. kvartal 2011/12. Konvolut korrigeret for valuta og særlige poster 2. kvartal 1. halvår Helår Mio. kr. 2011/ / / / /11 Omsætning 82,9 88,3 164,2 171,3 313,6 Valutakurseffekt 0,1 0,6 Oms. korr. for valuta 82,8 163,6 Aktivitetsændring -5,5-7,7 EBIT 2,2 5,6 4,0 7,3 0,1 Særlige poster -0,9-0,4-2,1-0,4-6,9 EBIT eft. særlige poster 1,3 5,2 1,9 6,9-6,8 Resultat før skat 1,5 6,6 2,6 8,8-5,0 InterMail arbejder hele tiden på at minimere miljøbelastningen af konvolutproduktionen. I Finland sælger vi derfor nu det nye kopipapir Living Planet A4. Living Planet A4 er et miljøvenligt papir, der har scoret topkarakter i WWF s Check Your Papermåling: et godt papirprodukt for en bedre fremtid For at skabe et større overblik over udbuddet af emballageløsninger og gøre det muligt at sammenligne både funktion og størrelser blev der utimo 2010/11 lanceret en ny webshop i Danmark og Sverige til understøttelse af salget af SkanPack-produkterne. Derigennem er kundernes bestillingsrutiner blevet forenklet, og InterMail har fået effektiviseret salgsindsatsen og ordrebehandlingen. I 2011/12 forventes en væsentlig forbedring af det primære driftsresultat De gennemførte omsætnings- og omkostningstiltag forventes at forbedre rentabiliteten i 2011/12, således at der på trods af en lavere efterspørgsel kan genereres et forbedret driftsresultat Konvolut, udvikling i omsætning, mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 (1. oktober 31. marts 2012) Side 7 af 14

8 FORVENTNINGER I den resterende del af 2011/12 forventes ingen ændringer i markedsforholdene. Den igangværende digitaliseringsproces vil føre til yderligere fald i brevmængden, og de relativt lave økonomiske vækstforventninger kan føre til en vis tilbageholdenhed investeringsmæssigt hos kunderne. InterMail har derfor implementeret en række omsætnings- og omkostningsrelaterede aktiviteter for bedst muligt at imødekomme den skærpede konkurrence og faldende efterspørgsel på de traditionelle produkter samtidig med lanceringen af en række salgsunderstøttende initiativer i forhold til vækstprodukterne RelationPlus og SkanPack. I 2011/12 forventes omsætningen fra vækstprodukterne at udgøre 12,5% af omsætningen mod 9,5% i 2010/11, og de samlede omkostningsbesparelser forventes at være 10 mio. kr. I Kommunikation forventes omsætningen i 2011/12 at ligge i underkanten af niveauet for 2010/11. Salget vil være negativt påvirket af det faldende marked for papirbaseret kommunikation og den større grad af digitalisering. De nye produkter, som RelationPlus og faktureringssystemet LET, kompenserer kun delvist for dette omsætningstab, men har til gengæld et højere indtjeningsbidrag. På den baggrund og med indregningen af den fulde effekt af de allerede gennemførte omkostningsbesparelser forventes driftsresultatet at blive væsentligt forbedret i 2011/12. I Konvolut forventes omsætningen i 2011/12 at blive lavere end i 2010/11, mens driftsresultatet vil blive forbedret ved de gennemførte kapacitetstilpasninger. Fokus i Konvolut bliver i 2011/12 at øge markedsandelene i det faldende konvolutmarked samt at understøtte SkanPack-salget bedst muligt med udvidelse af salgsstaben og mulighederne for onlinebestilling. På baggrund af udviklingen i 1. halvår 2011/12 samt forventningerne til den resterende del af regnskabsåret fastholder InterMail forventningerne til 2011/12: Omsætning i niveauet mio. kr. mod 541 mio. kr. i 2010/11 EBIT før særlige poster i niveauet 0-10 mio. kr. mod -3,1 mio. kr. i 2010/11 Resultat før skat (EBT) i niveauet mio. kr. mod -16,3 mio.kr. i 2010/11. Størrelsen af de særlige poster vil afhænge af hastigheden, hvormed virksomhedens strategi gennemføres. Forventningerne er baseret på en uforandret svensk valutakurs på 82 DKK/SEK. Meddelelsen indeholder oplysninger om InterMails planer, prognoser og fremtidige aktiviteter. Disse aktiviteter er underlagt risici og usikkerhedsmomenter, og koncernens resultat kan derfor afvige fra de udtrykte forventninger Finanskalender 2011/12 Torsdag, 23. august: Delårsrapport, Q3 Offentliggjorte selskabsmeddelelser 2011/ december 2011: Årsrapport 2010/11 4. januar 2012: Indkaldelse til ordinær generalforsamling 26. januar 2012: Delårsrapport for 1. kvartal 2011/ januar 2012: Forløb af ordinær generalforsamling (1. januar 31. marts 2012) Side 8 af 14

9 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober-31. marts 2012 for InterMail A/S. Delårsrapporten, der er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IAS 34), som er godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. oktober-31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Hvidovre, den 16. maj 2012 Direktion Flemming Breinholt CEO Bestyrelse N. E. Nielsen, formand Johannes Madsen-Mygdal, næstformand Nelly Andersen Monica Caneman Jan Olsen (1. oktober 31. marts 2012) Side 9 af 14

10 RESULTATOPGØRELSE (1.000 kr.) 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Helår 2011/ / / / /11 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT) Særlige poster Resultat af primær drift efter særlige poster Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle omkostninger netto Periodens resultat før skat (EBT) Skat af periodens resultat Periodens resultat efter skat RESULTAT PR. AKTIE Resultat pr. aktie (EPS) -1,0 11,9-3,0 11,4-8,3 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Helår 2011/ / /11 Periodens resultat efter skat Kursregulering vedrørende udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af bevægelsen i anden totalindkomst Totalindkomst (1. januar 31. marts 2012) Side 10 af 14

11 BALANCE (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Helår 2011/ / /11 AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver ialt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Helår 2011/ / /11 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overført resultat mv Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt (1. januar 31. marts 2012) Side 11 af 14

12 UDVIKLING I EGENKAPITAL (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Helår 2011/ / /11 Primo egenkapital Totalindkomst jf. opgørelse Ultimo egenkapital PENGESTRØMSOPGØRELSE (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Helår 2011/ / /11 Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Valutakurs regulering af likvidemidler, primo Periodens ændring i likviditeten SEGMENTOPLYSNINGER 2011/12 1. halvår (1.000 kr.) Konvolut Kommunikation Ikke allokerede Koncern poster i alt FORRETNINGSOMRÅDER Segment nettoomsætning Intern omsætning Omsætning eksterne kunder Resultat af primære drift før særlige poster (EBIT) Særlige poster Resultat af primære drift efter særlige poster Resultat før skat (EBT) Aktiver i alt SEGMENTOPLYSNINGER 2010/11 1. halvår (1.000 kr.) Konvolut Kommunikation Ikke allokerede Koncern poster i alt FORRETNINGSOMRÅDER Segment nettoomsætning Intern omsætning Omsætning eksterne kunder Resultat af primære drift før særlige poster (EBIT) Særlige poster Resultat af primære drift efter særlige poster Resultat før skat (EBT) Aktiver i alt (1. januar 31. marts 2012) Side 12 af 14

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

InterMail har en stærk position inden for digital og postbaseret markedskommunikation og vi er i gang med at styrke den yderligere

InterMail har en stærk position inden for digital og postbaseret markedskommunikation og vi er i gang med at styrke den yderligere InterMail har en stærk position inden for digital og postbaseret markedskommunikation og vi er i gang med at styrke den yderligere INTERMAIL 2012 / 2013 2 INTERMAIL 2012/13 / INDHOLD KOMMUNIKATION KONVOLUT

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed Årsrapport 2011/2012 Den digitale virkelighed 2 / INDHOLD INDHOLD Ledelsesberetning 3 Til Aktionærerne 4 Hoved- og nøgletal 5 året kort fortalt 6 fortsat digital vækst 7 forventninger til 2012/13 8 Risikoforhold

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

Dialog er vores speciale

Dialog er vores speciale Dialog er vores speciale Årsrapport 2010/2011 INDHOLD 3 på den hårde, men rette vej 4 hoved- og nøgletal 5 Året kort fortalt 6 opdatering og intensivering af nye strategiske tiltag 9 forventninger til

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere