BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014"

Transkript

1 BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30 Aktionærmagasin 2014

2 På ARoS i Aarhus afholdt Schouw & Co. i september 2014 et symposium med deltagelse af 60 ledere fra koncernens virksomheder. I lighed med tidligere år har Schouw & Co. valgt ikke at trykke og udsende en traditionel årsrapport. Den egentlige årsrapport suppleres med dette aktionærmagasin, der kun indeholder regnskabs information og ledelsesberetning på et meget overordnet niveau, og aktionærmagasinet og årsrapporten skal derfor ses i sammenhæng. Årsrapporten for 2014 er tilgængelig elektronisk på Hoved- og nøgletal (mio. kr) RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Omsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat efter skat fra associerede virksomheder m.v Værdiregulering af finansielle investeringer Øvrig nettofinans Resultat før skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat Balancesum Netto rentebærende gæld (NIBD) Egenkapital i alt NØGLETAL EBITDA-margin 9,1% 8,9% 9,3% 8,8% 8,0% EBIT-margin 6,0% 5,9% 6,2% 5,4% 3,9% ROIC ekskl. goodwill 16,9% 16,1% 15,2% 13,8% 10,0% ROIC inkl. goodwill 14,0% 13,3% 12,9% 11,8% 8,3% NIBD/EBITDA ratio 0,0 0,0 1,7 2,6 2,9 Gennemsnitligt antal medarbejdere Udbytte i kr. pr. aktie Indre værdi i kr. pr. aktie (a 10 kr.) 258,44 240,49 196,25 178,62 183,93 Ultimokurs pr. aktie (a 10 kr.) 290,00 222,50 149,00 92,50 133,50 Kurs/indre værdi 1,12 0,93 0,76 0,52 0,73 2 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014

3 Resultater skabes gennem mennesker 2014 har været et rigtig godt år for Schouw & Co. Gennem hele året har driften i vores virksomheder udviklet sig positivt og noget bedre, end vi forventede ved begyndelsen af året. EBIT blev 12% højere end det sammenlignelige driftsresultat i 2013, hvor der var en engangsavance ved salg af ejendom. Frem gangen skyldes mange forskellige elementer, men jeg er helt sikker på, at den væsentligste årsag er vores mange dedikerede medarbejdere. 'Resultater skabes gennem mennesker' har været et mantra i Schouw & Co. i årtier. Det er vores lederes og medarbejderes forandringsvilje og løbende tilpasning til skiftende forretningsvilkår, der er fundamentet for den udvikling, Schouw & Co. har været igennem, siden virksomheden blev grundlagt i Det tror vi på, at det også vil være fremover. I aktionærmagasinet i år sætter vi ekstra fokus på de topchefer, der står i spidsen for vores fem store virksomheder. De har det overordnede ledelsesansvar for strategien, den operationelle drift og de mere end medarbejdere, der er ansat i de fem virksomheder. De fem nuværende topchefer i virksomhederne har alle arbejdet sig op gennem organisationerne. De har en gennemsnitlig anciennitet på over 20 år og har alle sat deres tydelige præg på udviklingen, inden de blev øverste ansvarlige. Indgående forretningskendskab og troværdighed kendetegner topcheferne, og de arbejder alle efter det langsigtede fokus og krav om lønsom vækst, som er grundstenene i Schouw & Co. De er hver især en væsentlig del af værdiskabelsen, og derfor vil vi gerne fortælle lidt mere om dem bliver heller ikke uden udfordringer. Der er intens konkurrence på flere markeder, og der sker løbende forandringer i virksomhedernes værdikæde. Jeg er dog overbevist om, at Schouw & Co. igen i 2015 vil kunne skabe et tilfredsstillende resultat. Vi har i hvert fald de rigtige mennesker til at skabe solide resultater. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Aarhus, den 6. marts 2015 Schouw & Co. Aktionærmagasin

4 Et godt og solidt år for Schouw & Co. Den økonomiske udvikling 2014 blev et godt år for virksomhederne i Schouw & Co. koncernen. Forventningerne var ellers afdæmpede fra årets start, hvor udsigterne for 2014 tegnede udfordrende med mange usikkerheder, sammenlignet med det netop afsluttede 2013, hvor mange ting var lykkedes rigtig godt. Heldigvis har koncernens virksomheder kunnet navigere fornuftigt gennem de mange usikkerheder i konkurrenceprægede markeder, så koncernen undervejs har kunnet hæve forventningerne til årets resultat af primær drift. Koncernens virksomheder øgede omsætningen marginalt fra mio. kr. i 2013 til mio. kr. i Omsætningsudviklingen er imidlertid væsentligt påvirket af reducerede råvarepriser, først og fremmest i BioMar, hvor omsætningen faldt trods et samlet set øget aktivitetsniveau. De øvrige konsoliderede virksomheder har alle haft omsætningsfremgang. Årets resultat af primær drift (EBIT) steg til 708 mio. kr. i 2014 mod 685 mio. kr. i 2013, hvor resultatet indeholdt en avance på 54 mio. kr. fra salg af en ejendom. Den driftsmæssige fremgang på godt 12% hidrører først og fremmest fra BioMar og Fibertex Nonwovens, men også Hydra-Grene og i lidt mindre grad Fibertex Personal Care har bidraget til fremgangen. Årets resultat er positivt påvirket af reducerede hensættelser til tab på debitorer i BioMar, blandt andet fordi en konkret indbetaling ved udgangen af januar 2015 har medvirket til at reducere det vurderede behov for hensættelser med 13 mio. kr. Den store associerede virksomhed Kramp realiserede den forventede fremgang i omsætning og resultat af primær drift sammenlignet med pro-forma opgørelserne for I Schouw & Co. koncernens regnskab indregnes Kramp med en 12% Vækst i driftsmæssig EBIT 2014 blev et godt år for virksomhederne i Schouw & Co., der har kunnet navigere fornuftigt gennem konkurrenceprægede markeder. JENS BJERG SØRENSEN, ADM. DIREKTØR, SCHOUW & CO. resultatandel på 20% under resultat efter skat fra associerede virksomheder. Den indregnede resultatandel var i årets første fire måneder belastet af reguleringer på 36 mio. kr., væsentligst som følge af den regnskabsmæssige købesumsfordeling, der blev udarbejdet i forbindelse med sammenlægningen med Grene, så den indregnede resultatandel for 2014 udgør 22 mio. kr. Xergi, der indregnes som et joint venture, har realiseret den forventede væsentlige fremgang i omsætning og resultat, således at der i 2014 kan indregnes en resultatandel på 5 mio. kr. i resultat efter skat fra joint ventures. Koncernens nettofinansiering udgjorde i 2014 en omkostning på 35 mio. kr. mod en sammenlignelig omkostning på 53 mio. kr. i 2013, når der bortses fra værdiregulering af finansielle investeringer, som nu er afhændet. BioMars dattervirksomhed i Chile har indtil nu været underlagt en beskatning på i alt 35%, som afregnes i to trin, således at den første del af skatten (17-20%) afregnes i optjeningsåret, mens den resterende del først afregnes ved udbetaling af udbytte. Ved udgangen af 3. kvartal 2014 blev der i Chile vedtaget en skattereform, og afledt heraf har BioMar besluttet, at man ønsker at udlodde et større udbytte fra Chile. I regnskabet for 2014 er der derfor udgiftsført en skat på 116 mio. kr., der forventes betalt i Den samlede skat af årets resultat bliver derved 274 mio. kr., således at årets resultat efter skat blev 428 mio. kr. Likviditet og kapitalforhold De markante begivenheder i 2013 med sammenlægningen af Grene og Kramp, salget af Martin Professional samt salg af værdipapirer og ejendom medførte sammen med den positive pengestrøm fra driften, at den netto 4 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014

5 rentebærende gæld i Schouw & Co. blev et netto indestående på 23 mio. kr. ved udgangen af Den netto rentebærende gæld er i årets løb steget, blandt andet som følge af aktivitetsudvidelse, herunder køb af to mindre virksomheder, og øget binding i arbejdskapital samt køb af egne aktier, men er dog stadig på beskedne 44 mio. kr. ved udgangen af Driftsaktiviteterne frembragte i 2014 en positiv pengestrøm på 628 mio. kr. mod 667 mio. kr. i Til investeringer blev der i 2014 netto anvendt 355 mio. kr., hvor der i 2013 tilsvarende blev anvendt 372 mio. kr., når der bortses fra salg af værdipapirer og ejendom for 894 mio. kr. Koncernens samlede binding i arbejdskapital er steget fra mio. kr. ved udgangen af 2013 til mio. kr. ved udgangen af 2014, først og fremmest grundet øgede varebeholdninger i BioMar. Koncernens udvikling 2014 var kendetegnet ved meget milde vejrforhold fra årets start, som gav en god aktivitet i årets første måneder, og som fremrykkede omsætning, som ellers først ville være kommet senere på året. For nogle produkters vedkommende forårsager de varierende vejrforhold primært en periodeforskydning, men samlet er en tidlig start normalt gunstig for koncernen. Virksomhederne i Schouw & Co. koncernen oplevede gennemgående god aktivitet på de fleste af de markeder, hvor de er aktive, men alle steder opleves der samtidig en skærpet international konkurrence. Overalt er kampen om markedsandele hård, og kunderne har store forventninger til konkurrencedygtige priser og vilkår. Koncernens virksomheder må derfor til stadighed investere i at sikre konkurrenceevnen, ligesom virksomhederne fra tid til anden må tage strategiske positioner for at sikre nødvendige markedsandele. Endelig fik virksomhederne samlet set en god afslutning på året, hvor gode driftsforhold og gunstige råvarepriser påvirkede resultatet positivt, først og fremmest i BioMar og Fibertex Personal Care. Til forretningsudviklingen i de enkelte virksomheder i 2014 kan der kort knyttes følgende kommentarer. BioMar har øget de samlede mængder beskedent, men har realiseret omsætningsmæssig tilbagegang grundet reducerede råvarepriser. Tilbagegangen hidrører fra regionerne North Sea og Continental Europe, mens Americas har haft fremgang. Resultatet af primær drift blev forbedret i forhold til året før. Overalt er kampen om markedsandelene hård, og der investeres til stadighed for at sikre konkurrenceevnen. JENS BJERG SØRENSEN, ADM. DIREKTØR, SCHOUW & CO. 16,9% Afkast på investeret kapital ekskl. goodwill 8 kr. Udbytte øget med 2 kr. pr. aktie til 8 kr. Ved udgangen af året har Carlos Diaz overtaget posten som adm. direktør i BioMar i et veltilrettelagt generationsskifte efter Torben Svejgård, der har valgt at hellige sig en bestyrelseskarriere. BioMar arbejder intenst på at udvide aktiviteterne gennem udvikling af foder til nye fiskearter og etablering på nye geografiske markeder. Aktuelt arbejder BioMar på etablering af produktion i Tyrkiet i samarbejde med Sagun Group, og en ny fabrik forventes ibrugtaget i Fibertex Personal Care har realiseret god omsætningsmæssig fremgang, primært drevet af en højere volumen fra fabrikken i Malaysia. Også årets resultat af primær drift blev forbedret, blandt andet grundet markant fald i råvarepriserne i slutningen af året. Ved udgangen af oktober 2014 erhvervede virksomheden de resterende aktier i tyske Innowo Print, som Fibertex Personal Care har været 15% medejer af siden etableringen i Fibertex Nonwovens har realiseret omsætningsmæssig fremgang, der især kan henføres til god afsætning af produkter til bilindustrien og andre specialiserede produkter. Årets resultat af primær drift blev forbedret væsentligt. Ved udgangen af oktober 2014 købte Fibertex Nonwovens en amerikansk virksomhed og har dermed etableret en attraktiv platform for vækst i Nordamerika. Efter udgangen af 2014 har Fibertex Nonwovens endvidere øget ejerandelen i Fibertex South Africa fra 26% til 74%. Hydra-Grene har realiseret god omsætningsfremgang, primært grundet øget afsætning til vindmølleindustrien. Årets resultat af primær drift er forøget som konsekvens af den øgede aktivitet. Kramp, der indregnes som associeret virksomhed, har, efter den vellykkede sammenlægning med Grene, realiseret den forventede fremgang i omsætning og resultat af primær drift i forhold til de sammenlignelige pro-forma tal fra Xergi, der indregnes som et joint venture, har, efter de senere års investeringer i teknologiudvikling og etablering af kunde- og produktportefølje, realiseret et niveauskifte i virksomhedens aktivitet. Virksomhedens omsætning blev øget med over 50%, ligesom resultatet blev stærkt forbedret. Schouw & Co. Aktionærmagasin

6 Forventninger Virksomhederne i Schouw & Co. koncernen er gennemgående godt rustet til at møde den stærke internationale konkurrence, og koncernen råder over gode ressourcer, der muliggør de nødvendige tiltag. Ved indgangen til 2015 er markedsforholdene imidlertid kendetegnet ved mange væsentlige usikkerheder. Europa er fortsat præget af svag økonomisk udvikling og politiske spændinger, som har betydning for koncernens aktiviteter, først og fremmest i Fibertex Nonwovens, Hydra-Grene og Kramp, men potentielt også i BioMar og Fibertex Personal Care. Alle virksomhederne opererer i konkurrenceprægede markeder, men især BioMar og Fibertex Personal Care ser et år med usikker balance mellem udbud og efterspørgsel på de vigtige markeder i henholdsvis Norge, Chile og Sydøstasien. BioMar har således afdæmpede forventninger til de primære markeder i Norge og Chile. Virksomheden forventer dog at kunne fastholde en omsætning på niveau med 2014, men med et lavere resultat af primær drift. Fibertex Personal Care forventer at realisere en omsætning lidt lavere end i 2014, da omsætningen forventes reduceret på grund af lavere gennemsnitlige råvarepriser, hvilket dog delvist modvirkes af, at Innowo Print nu indgår i konsolideringen. Resultatet af primær drift vil i årets start være positivt påvirket af et kraftigt råvareprisfald, men forventningerne er, at råvarepriserne i årets løb igen vil stige, hvorved den indtjeningsmæssige fordel sandsynligvis vil blive neutraliseret. Fibertex Nonwovens står i et overgangsår, hvor flere produktionslinjer skal opgraderes og derfor udgår af kapaciteten for en periode. Udbytte Bestyrelsen i Schouw & Co. indstiller til generalforsamlingen, at udbyttet for 2014 øges med 33% til 8,00 kr. pr. aktie. Det medfører et samlet udbytte på 204 mio. kr., svarende til 2,8% af markedsværdien ved udgangen af 2014 eller 48% af årets resultat. 6 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014

7 Der er 10 medarbejdere på Schouw & Co.'s hovedkontor på Chr. Filtenborgs Plads i Aarhus Jens Bjerg Sørensen har været adm. direktør i Schouw & Co. siden Virksomheden forventer dog fortsat fremgang i omsætning og resultat af primær drift, blandt andet grundet de gennemførte tilkøb. Hydra-Grene forventer lavere omsætning i 2015, primært grundet lavere afsætning til vindmølleindustrien. Årets resultat af primær drift forventes tilsvarende reduceret. Den associerede virksomhed Kramp forventer fortsat fremgang i omsætning og resultat af primær drift. Xergi, der indregnes som joint venture, forventer i 2015 at kunne fastholde det høje aktivitetsniveau fra Sammenfattende forventer Schouw & Co. at realisere en konsolideret omsætning i 2015 i størrelsesordenen 12 mia. kr. I flere af virksomhederne er omsætningen dog meget afhængig af råvarepriserne, hvor udsving kan give væsentlige ændringer i omsætningen uden nogen større resultateffekt. Schouw & Co. opererer med et interval for resultatforventningerne i de enkelte virksomheder, og en sammenlægning af disse intervaller medfører, at den samlede koncern i 2015 forventer et EBIT i intervallet mio. kr. Hertil kommer resultat efter skat fra associerede virksomheder og joint ventures, som forventes forbedret til et resultat i intervallet mio. kr. Ved sammenligning med 2014 skal det dog bemærkes, at resultatandelen fra Kramp i 2014 var belastet af reguleringer på 36 mio. kr., væsentligst som følge af den regnskabsmæssige købesumsfordeling, der blev udarbejdet i forbindelse med sammenlægningen med Grene. Koncernens samlede finansielle poster forventes i 2015 at udgøre en omkostning i størrelsesordenen 35 mio. kr. OMSÆTNING (mio. kr.) 2015 forventet 2014 realiseret 2013 realiseret BioMar ca Fibertex Personal Care ca Fibertex Nonwovens ca Hydra-Grene over Øvrige/elimineringer Omsætning i alt ca. 12 mia Kramp (100%) ca EBIT (mio. kr.) 2015 forventet 2014 realiseret 2013 realiseret BioMar Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens Hydra-Grene Øvrige ca EBIT i alt Associerede m.v Finansielle investeringer Øvrige finansielle poster ca Resultat før skat Kramp EBIT (100%) Schouw & Co. Aktionærmagasin

8 Aktiekurs i kr % Kurs stigning i JAN 14 FEB 14 MAR 14 APR 14 MAJ 14 JUN 14 JUL 14 AUG 14 SEP 14 OKT 14 NOV 14 DEC 14 JAN 15 FEB 15 BIOMAR FIBERTEX PERSONAL CARE Fem års solid udvikling Igennem de seneste fem år har samtlige virksomheder i Schouw & Co. koncernen gennemgået betydelig positiv udvikling. Alle virksomhederne har haft en gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen i niveauet 10%, og samtidig har virksomhederne kunnet øge indtjeningen betragteligt. Der er ekspanderet på både eksisterende og nye markeder, og den strategiske platform er løbende fremtidssikret gennem investeringer i langsigtet lønsom vækst gennem blandt andet innovation, kvalitetsstyring og organisationsudvikling. 11,7% Gennemsnitlig årlig vækst ,6% Gennemsnitlig årlig vækst I dagligdagen er der i alle virksomhederne et stramt fokus på enøren, men vores investeringshorisont er langsigtet. Når man ser på udviklingen over de seneste fem år, synes jeg, at vi har grund til at kunne være tilfredse. JENS BJERG SØRENSEN, ADM. DIREKTØR, SCHOUW & CO Omsætning (mio. kr.) Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 5,1% 4,5% Resultat før skat Antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC ekskl. goodwill 22,9% 20,1% Omsætning (mio. kr.) Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 9,6% 10,5% Resultat før skat Antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC ekskl. goodwill 14,4% 13,6% 8 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014

9 Her er vi Større enheder med produktion eller lager BioMar Danmark, Norge, Skotland, Frankrig, Spanien, Grækenland, Chile og Costa Rica Fibertex Personal Care Danmark, Malaysia og Tyskland Fibertex Nonwovens Danmark, Frankrig, Tjekkiet, Sydafrika og USA Hydra-Grene Danmark, Kina og Indien Kramp Holland, Tyskland, Frankrig, England, Danmark, Sverige, Finland, Polen og Rusland FIBERTEX NONWOVENS HYDRA-GRENE KRAMP 26,2% Gennemsnitlig årlig vækst ,7% Gennemsnitlig årlig vækst ,4% Gennemsnitlig årlig vækst Omsætning (mio. kr.) Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 5,9% 4,0% Resultat før skat Antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC ekskl. goodwill 8,4% 5,1% Omsætning (mio. kr.) Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 10,6% 9,6% Resultat før skat Antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC ekskl. goodwill 22,6% 18,2% Omsætning (mio. kr.) Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 8,3% 7,6% Resultat før skat Antal medarbejdere Aktiver Egenkapital Netto rentebærende gæld Schouw & Co. Aktionærmagasin

10 10 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014 Konsolidering

11 & Co. har en unik og stærk position for fremtidig udvikling. Vi har Schouw stort set ingen gæld, vi har planlagt eller allerede foretaget en række større investeringer, vi genererer et betydeligt cash flow, og vi ser meget lovende langsigtede perspektiver i alle vores virksomheder. Sådan betegner adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udsigten for Schouw & Co. i begyndelsen af Efter en række markante begivenheder i 2013, der blandt andet indebar salg af ikke-strategiske aktieposter i Vestas og i fiskeopdrætsvirksomheden Lerøy foruden sammenlægningen af Grene og Kramp, har Schouw & Co. i 2014 fortsat arbejdet på at gøre virksomhederne i porteføljen større og stærkere. Det er sket ved køb af to mindre virksomheder samt af konglomeratet beslutninger om betydelige investeringer i ny kapacitet inden for de kommende år. Jens Bjerg Sørensen har været øverste chef i Schouw & Co. siden 2000, og har dermed ansvaret for sammensætningen af porteføljen og fastlæggelse af den strategiske retning for virksomhederne: Vores strategi er fortsat at konsolidere konglomeratet. Vi sætter en tyk streg under, at Schouw & Co. er og bliver et konglomerat, der ejer virksomheder inden for forskellige industrier. Vi er overbeviste om, at en attraktiv portefølje af virksomheder i et konglomerat er værdiskabende og samtidig giver en god risikospredning. I Schouw & Co. arbejdes der på to strategiske niveauer. På det overordnede niveau sikres sammensætningen af en portefølje af ledende virksomheder med et stærkt potentiale, og på det andet niveau er opgaven at drive aktivt ejerskab og udvikling af de virksomheder, som er i porteføljen. På virksomhedsniveauet har vi to strategiske indsatsområder. Det første er operationel strømlining, hvor markante investeringer skal danne basis for solid organisk vækst, og hvor intensiveret fokus på margin management skal sikre øget driftsindtjening på både kort og lang sigt. Det andet indsatsområde er global size, fordi store og internationale virksomheder er bedst positioneret til den fremtidige konkurrencesituation. Vi skal sikre, at vores virksomheder ekspanderer på vækstmarkeder og tilkøb af virksomheder vil sandsynligvis være et vigtig element heri. Schouw & Co. udøver aktivt ejerskab på flere niveauer. Alle virksomhederne har individuelle bestyrelser med både eksterne kompetencer og repræsentanter fra Schouw & Co., og der er flere forskellige former for opfølgning, understøtning, rapportering og dialog mellem ejeren og virksomhederne. Jens Bjerg Sørensen forklarer: Jeg taler vel med mindst en af vores topchefer hver eneste dag, men det er vigtigt for mig at understrege, at vi driver virksomhederne gennem og med ledelserne. Vi har hverken ressourcer eller kompetencer i moderselskabet til at være operativt ansvarlige i virksomhederne det er jo det, vi har ansat vores direktører til. Vi sikrer, at virksomhederne har en klar strategisk retning, men den daglige drift og de operationelle beslutninger, overlader vi trygt til virksomhederne. Jens Bjerg Sørensen forklarer, at der for øjeblikket er økonomisk og ledelsesmæssig kapacitet til at udvide porteføljen, men at han stiller store krav, og at det ikke nødvendigvis er noget, man skal forvente sker på kort sigt: Vi skal ikke have mange nye virksomheder i porteføljen vi skal måske kun have én mere, så derfor er det meget vigtigt, at det er den helt rigtige. Det er tydeligt at mærke, at der på markedet i dag er hård konkurrence om de gode virksomheder, og det er urealistisk at tro, at vi vil kunne købe til under markedsprisen. Vores hovedfokus er på langsigtet værdiskabelse, og selv om vi har præference for at eje virksomheder 100%, så kan alternative ejersammensætninger også være mulige. Ejerskabet af virksomhederne i porteføljen overvejes løbende. På nuværende tidspunkt er Schouw & Co. den bedste ejer af alle de fem store virksomheder, og der er markante planer for fortsat strategisk udvikling. Der sker løbende tilpasning af de opgaver, der varetages på koncernniveau, ligesom der arbejdes med en langsigtet optimering af kapitalstrukturen samt at fremtidssikre Schouw & Co. til fortsat udvikling. Schouw & Co. har eksisteret i 137 år, og jeg vil fortsætte med at arbejde målrettet og hårdt for, at Schouw & Co. også skaber værdi de næste mange år. De fem store virksomheder, vi har i porteføljen, danner en attraktiv platform for fortsat vækst og udvikling, og vi har det økonomiske og strategiske råderum til at kunne forfølge vores ambitiøse planer for fremtiden. BioMar var den seneste selvstændige virksomhed, der blev købt ind til porteføljen for næsten 10 år siden. Siden har Schouw & Co. foretaget en række køb til de forskellige virksomheder i porteføljen, og opkøb til de eksisterende virksomheder har fortsat højere prioritet end en ny aktivitet til Schouw & Co. Schouw & Co. Aktionærmagasin

12 12 Schouw & Co Aktionærmagasin 2014

13 Resultater skabes gennem mennesker Schouw & Co Aktionærmagasin

14 Omsætning -3% EBIT +10% Medarbejdere +2% Egenkapital +8% BioMar 2014 mio. kr. Omsætning EBIT 434 Resultat før skat 398 Medarbejdere 904 Egenkapital BioMar er verdens tredjestørste producent af kvalitetsfoder til industrialiseret fiskeopdræt. Hovedområderne er foder til laks og ørred samt til guldbars (havaborre), havbars og tilapia. Adm. direktør: Carlos Diaz BIOMAR Agil og multikulturel approach sikrer global vækst Carlos Diaz er fra 2014 ny adm. direktør i BioMar, der er verdens 3. største producent af kvalitetsfoder til industrialiseret fiskeopdræt. Han har været en del af BioMar siden 2000 og har en unik kombination af ledelseskompetencer fra Sydamerika og Vesteuropa. BioMar har på 10 år mere end tredoblet sin omsætning fra 2,6 milliarder kroner i 2005 til 8,5 mia. kr. i 2014 og er i dag verdens 3. største inden for sit felt. Virksomheden producerer årligt knap 1 million tons fiskefoder, hvoraf størstedelen er foder til laks og ørred samt til guldbars (havaborre), havbars og tilapia. BioMars største marked er det norske, men BioMar er i dag vidt forgrenet i både Europa og Sydamerika med produktion i Norge, Skotland, Danmark, Frankrig, Spanien, Grækenland, Chile og Costa Rica. I 2014 blev det besluttet også at føje Tyrkiet til listen over produktionssteder, og Tyrkiet vil være en vigtig brik i BioMars ekspansionsplaner i Middelhavsregionen. Netop søgen efter vækstmuligheder er en naturlig del af BioMars DNA. Klodens befolkning har rundet syv milliarder mennesker, og med det stigende befolkningstal følger også et accelererende behov for fødevarer. Her har netop fisk et stort potentiale, idet fiskeopdræt er en af de mest effektive måder at producere fødevarer på. Samtidig er fisk en af de mest proteinholdige og sunde fødevarer overhovedet. Ikke mindst derfor har den globale akvakultur præsteret en gennemsnitlig vækst på 6% de seneste mange år, og BioMar er ifølge nytiltrådt topchef Carlos Diaz gearet til som minimum at tage sin andel af væksten: Specialist i fiskefoder BioMar står i dag stærkere end nogensinde. Vi har nået en størrelse og et omfang, hvor vi kan være med helt fremme inden for blandt 14 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014

15 BioMar står i dag stærkere end nogensinde, og vi er med helt fremme, når det gælder produkt- og receptoptimering. CARLOS DIAZ, ADM. DIREKTØR, BIOMAR Chileneren Carlos Diaz tiltrådte som adm. direktør i Bio- Mar ved udgangen af Carlos Diaz bor i Madrid og rejser hyppigt rundt i BioMars regioner. Schouw & Co. Aktionærmagasin

16 BIOMAR andet den meget afgørende produkt- og receptoptimering, og vi har en ambitiøs og målrettet vækstkultur, hvor vi er vant til at arbejde tæt sammen med kunderne og samtidig indtage nye markeder. BioMar er specialist i foder til mere end 25 forskellige fiskearter, der hver især opdrættes forskellige steder i verden. Eksempelvis er de vigtige norske og chilenske markeder domineret af koldtvandsarter som laks og ørred, mens andre markeder er domineret af varmtvandsarter som havbras, guldbars og tilapia. Men det er ikke blot arterne, der er forskellige. BioMars tilgang til kunderne er også forskellig fra marked til marked og fra land til land, og det er en særlig styrke, som virksomheden her besidder: Det er helt afgørende at agere differentieret i forhold til markeder og kunder. Det er det inden for en lang række brancher, men særligt fiskeindustrien er præget af lokale traditioner og værdier, og de forskelle mestrer vi til fingerspidserne. Samtidig er vi specialister i at optimere vores recepter efter både globale og lokale forhold. Eksempelvis er råvareprisernes udvikling forskellig fra region til region, og derfor er det helt afgørende for optimering af BioMar har en stærk position på laksemarkederne og skal udnytte værktøjskassen til at ekspandere på nye markeder. CARLOS DIAZ, ADM. DIREKTØR, BIOMAR Carlos Diaz har løbet adskillige maratonløb de seneste 10 år. Og så elsker han fisk og spiser det flere gange i ugen. 16 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014

17 BioMar forbedrer løbende foderrecepterne, så fiskenes ernæring optimeres. Her ses BioMars forsøgscenter i Hirtshals. drift og indtjening, at vi via vores omfattende receptprogram har mulighed for at substituere dyre råvarer med alternative råvarer uden at gå på kompromis med kvaliteten. BioMar blev stiftet i 1962 under navnet Dansk Ørredfoder af en række danske opdrættere. I 1988 blev selskabet overtaget af Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet (KFK), der var et datterselskab i Norsk Hydrokoncernen. Herefter startede den internationale ekspansion med produktion i Skotland, Grækenland og Chile samt overtagelse af selskaber i Norge og Frankrig, og i 2005 overtog Schouw & Co. den lovende virksomhed. Herefter tog udviklingen for alvor fart, og på under 10 år er produktionen fordoblet og omsætningen mere end tredoblet. BioMar producerer foder til alle faser af fiskens livscyklus. Foderpillerne er mellem 1 og 12 mm i diameter. Carlos Diaz ny CEO i 2014 Carlos Diaz blev en del af BioMar i 2000, da der blev indgået et joint venture med den chilenske virksomhed Ecofeed, hvor Carlos Diaz var salgs- og marketingschef. I 2003 blev Ecofeed en 100%-ejet del af BioMar, og Carlos Diaz blev i den forbindelse adm. direktør for BioMar i Chile. Siden blev han ansvarlig for først Americas og siden også Continental Europe samt den globale forretningsudvikling. Resultaterne var meget imponerende, og det var derfor ventet, at en enig bestyrelse ville pege på Carlos Diaz som ny CEO. Jeg er nærmest født og opvokset i BioMar, og min erfaring og ledelsesstil passer derfor godt til virksomheden. Mine værdier er både sydamerikanske og europæiske, og jeg er meget bevidst om de kulturelle forskelligheder, som vi som global virksomhed skal navigere i. Eksempelvis er vi i Sydamerika meget konsekvente og handlingsorienterede, mens vi i Europa og særlig Skandinavien er mere demokratiske, innovative og effektive. I BioMar tilstræber vi at kombinere det bedste fra de enkelte kulturer, og det betyder blandt andet, at vi trods vores størrelse fortsat er meget agile, ubureaukratiske og ikke-komplekse. Og det nyder vores kunder godt af hver dag. Carlos Diaz bor i dag med sin kone og fire børn i Madrid, men har hele verden som sin arbejdsplads. Det giver ham blandt andet mulighed for at dyrke sin passion for maratonløb, ski og cykling helst i bjergrige egne. En af de vigtigste ting i min bagage er mine løbesko. Uanset hvor jeg kommer frem, er der altid mulighed for at løbe og på den måde koble fra. Det er i år 10 år siden, at jeg løb min første maraton i New York sammen med min kone, og vi satser på at finde tid til et 10 års jubilæumsløb her i Schouw & Co. Aktionærmagasin

18 I Fibertex Personal Care brænder vi for det, vi laver. Vi har fokus på kvalitet ned i mindste detalje og har en unik virksomhedskultur. MIKAEL STAAL AXELSEN, ADM. DIREKTØR, FIBERTEX PERSONAL CARE Stærk kultur skaber lønsom vækst Mikael Staal Axelsen har de seneste syv år stået i spidsen for Fibertex Personal Care, der er verdens 5. største producent af ikkevævede tekstiler til hygiejneindustrien. Han brænder for sit produkt, sin virksomhed og den helt unikke Fibertex-kultur, som han selv er opfostret i, og som han nu dagligt er ansvarlig for. Fibertex Personal Care er en af verdens førende producenter af spunmelttekstiler. Virksomheden producerer årligt omkring ton i Danmark og Malaysia, hvilket svarer til ca. 10% af forbruget i hele verden. Tekstilerne anvendes i bleer samt i inkontinens- og femcare-produkter, og kundelisten tæller bl.a. en håndfuld af verdens største virksomheder som Procter & Gamble, Kimberly Clark og SCA. Fibertex Personal Care har stor succes med at servicere netop denne lille gruppe af meget store kunder, og på hovedsædet i Aalborg er der hos adm. direktør Mikael Staal Axelsen ingen tvivl om, hvad forklaringen er på virksomhedens internationale succes: Vores kultur er unik, og det er måske her, at vi adskiller os allermest fra konkurrenterne. Det er ekstremt stærke kræfter, der er på spil, når 18 Schouw & Co Aktionærmagasin 2014

19 FIBERTEX PERSONAL CARE Omsætning +15% EBIT +5% Fibertex Personal Care 2014 mio.kr. Omsætning EBIT 171 Resultat før skat 169 Medarbejdere 447 Egenkapital 730 Medarbejdere +4% Egenkapital +15% Fibertex Personal Care er blandt verdens største producenter af spunbond/spunmelt non wovens til hygiejneindustrien, primært babybleer, hygiejnebind og inkontinensprodukter. Adm. direktør: Mikael Staal Axelsen Mikael Staal Axelsen (t.h.) har været en del af Fibertex siden 1997 og adm. direktør siden alle vil det samme og brænder for det, de laver. Det er der ingen i hele verden, der kan matche, og det er en af de væsentligste årsager til, at vi er nået så langt. Kundetilfredshed i højsædet Mikael Staal Axelsen kom til Fibertex som R&D projektleder i 1997, og han blev hurtigt fascineret af den stærke ånd, der prægede virksomheden: Jeg følte, at jeg passede godt ind, og det var ikke svært for mig at adoptere den høje grad af åbenhed og frihed til at tage ansvar, som prægede virksomheden. Fibertex blev grundlagt i 1968 som et datterselskab i ØK. På det tidspunkt var Mikael Staal Axelsen kun tre år gammel. Han blev født ind i en håndværkerfamilie og lærte blandt andet at nære stor tillid til andre mennesker, og at en vis Schouw & Co Aktionærmagasin

20 portion ydmyghed ikke behøver at stå i vejen for succes. Og det er måske en af forklaringerne på, at han formår at balancere jævnlige rejser til alle dele af verden med et privatliv i Nordjylland med kone og tre børn: For mig er det vigtigt på én gang at have et fast ståsted og at være åben over for hele verden. Min baggrund hjælper mig til dagligt med at analysere en given situation og at træffe beslutninger, mens jeg samtidig møder alle folk fordomsfrit. I en international organisation som vores er det min pligt at tage de bedste elementer fra de kulturer, som vi er en del af, og som vi møder. Og Mikael Staal Axelsen er ikke alene om den indstilling. Ledelse og medarbejdere i Fibertex Personal Care arbejder dagligt med en meget høj grad af selvledelse, hvor der er tillid til den enkeltes dømmekraft. Ledelsens opgave er således først og fremmest at understøtte en selvkørende organisation frem for at opbygge systemer og procedurer, der kontrollerer og kvæler kreativiteten. Denne høje grad af ejerskab er med til at igangsætte en kædereaktion af medarbejdertilfredshed og stabilitet, der igen resulterer i tilfredse kunder: Vi leverer i dag primært materialer til babybleer, men specielt i Japan er markedet for voksenbleer stort. Nonwovens til inkontinens-bleer er en voksende del af vores salg. MIKAEL STAAL AXELSEN, ADM. DIREKTØR, FIBERTEX PERSONAL CARE Materialerne kan have forskellige egenskaber, for eksempel absorbere væske eller som her, være vandafvisende. 20 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Schouw & Co. webcast. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen 6. marts årsrapport 2012

Schouw & Co. webcast. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen 6. marts årsrapport 2012 Schouw & Co. webcast Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen 6. marts 2013 årsrapport 2012 2012 at a glance Omsætning 12,5 mia. kr. vækst på 13% 772 mio. kr. vækst på 20% 13,4 mia. kr. inkl. Martin (+12%) 824

Læs mere

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2015

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2015 BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30 Aktionærmagasin 2015 I lighed med tidligere år har Schouw & Co. valgt ikke at trykke og udsende en traditionel

Læs mere

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013 Webcast 15. august 213 CEO Jens Bjerg Sørensen Regnskab for første halvår 213 H1 213: Et halvår som forudset Halvår overordnet som forventet Omsætningen under 212 i Q1, men højere i Q2 EBIT lavere end

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal

Delårsrapport for 3. kvartal Delårsrapport for 3. kvartal Hovedpunkter Driften i Schouw & Co. koncernens virksomheder blev i 3. kvartal på samme niveau, som i det stærke 3. kvartal. Den konsoliderede omsætning blev uændret 3,6 mia.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal

Delårsrapport for 1. kvartal Delårsrapport for 1. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 9/ 3. maj 30 sider Indhold Hoved- og nøgletal... 2 Delårsberetning... 3 Virksomhederne... 7 Resultatopgørelse... 19 Balance... 20 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Schouw & Co. Den Danske Finansanalytikerforenings Virksomhedsdag

Schouw & Co. Den Danske Finansanalytikerforenings Virksomhedsdag Schouw & Co. Den Danske Finansanalytikerforenings Virksomhedsdag den 27. maj 2004 Agenda Vigtige begivenheder i 2003/04 Strategisk fokus i Schouw & Co. Præsentation af porteføljeselskaberne 1. kvartal

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Aktionærmagasin 2013. www.schouw.dk

Aktionærmagasin 2013. www.schouw.dk Aktionærmagasin 2013 www.schouw.dk BioMar s. 8 Fibertex Personal Care s. 10 Fibertex Nonwovens s. 12 Hydra-Grene s. 14 Kramp s. 16 n I lighed med tidligere år har Schouw & Co. valgt ikke at trykke og udsende

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 8/2012, 16. august 2012 28 sider i alt Delårsrapport for 1. halvår 2012 Hovedpunkter Et godt resultat der underbygger de opjusterede forventninger fra delårsrapporten for 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 5/2014, 6. maj 2014 28 sider i alt Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Hovedpunkter Schouw & Co. koncernens virksomheder fik samlet set en god start på året, og omsætningen steg med

Læs mere

Generalforsamling 2016 Hermans Tivoli Friheden 14. APRIL 2016

Generalforsamling 2016 Hermans Tivoli Friheden 14. APRIL 2016 Generalforsamling 2016 Hermans Tivoli Friheden 14. APRIL 2016 Dagsorden Generalforsamling 15.04.2016 2 1. Bestyrelsens beretning 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 I 1 6 Generalforsamling 2016 I 2 Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse Nilfisk NKT Cables NKT Photonics Accelerate Vækst Konsolidering af markedsledende position Udvalgte initiativer: Investering

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk BioMar Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens Grene Hydra- Grene Martin s. 6 s. 8 s. 10 s. 12 s. 14 s. 16 Hoved- og nøgletal RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Generalforsamling 2017 Hermans Tivoli Friheden 20. APRIL 2017

Generalforsamling 2017 Hermans Tivoli Friheden 20. APRIL 2017 Generalforsamling 2017 Hermans Tivoli Friheden 20. APRIL 2017 Dagsorden Generalforsamling 20.04.2017 2 1. Bestyrelsens beretning 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Aktieselskabet Schouw & Co.

Aktieselskabet Schouw & Co. Aktieselskabet Schouw & Co. v. adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Den Danske Finansanalytikerforening Virksomhedsdag 24. maj 2007 2 En virksomhed i vækst 0 2.000 4.000 6.000 8.000 2007 0 1.000 2.000 3.000

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 8/2010, 4. NOVEMBER 2010 29 SIDER I ALT DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 HOVEDPUNKTER Samlet set blev 3. kvartal som forventet. Koncernens nettoomsætning steg med 20,6% til 2.975

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra/Specma s. 26 GPV s. 30. Aktionærmagasin 2016

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra/Specma s. 26 GPV s. 30. Aktionærmagasin 2016 BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra/Specma s. 26 GPV s. 30 Aktionærmagasin 2016 I lighed med tidligere år har Schouw & Co. valgt ikke at trykke og udsende en traditionel

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Årsrapport 2014 Schouw & Co. 1

Årsrapport 2014 Schouw & Co. 1 Årsrapport 2014 Schouw & Co. 1 Indhold Beretning Virksomhederne Koncernregnskab Moderselskabsregnskab 03 Forord 04 Hovedpunkter 05 Hoved- og nøgletal 06 Vores virksomheder 07 Direktionens beretning 10

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Præsentation af Jobindex

Præsentation af Jobindex Præsentation af Jobindex Program for Præsentation Hvorfor investere i Jobindex? Lidt om jobannonce markedet og en frygtelig masse grafer Lidt om historien bag Jobindex og hvor firmaet står lige nu Fremtidsvisioner

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal

Delårsrapport for 3. kvartal Delårsrapport for 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 13/ 10. november 31 sider Indhold Hoved- og nøgletal... 2 Delårsberetning... 3 Virksomhederne... 7 Resultatopgørelse... 19 Balance... 20 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

T O R S D A G D E N 20. A U G U S T 2 0 0 9 K L. 1 5. 0 0

T O R S D A G D E N 20. A U G U S T 2 0 0 9 K L. 1 5. 0 0 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6/2009, 20. AUGUST 2009 29 SIDER I ALT DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2009 H O V E D P U N K T E R Koncernens nettoomsætning faldt i 1. halvår 2009 med 13,1% til 3.772 mio. kr. Resultat

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere