BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014"

Transkript

1 BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30 Aktionærmagasin 2014

2 På ARoS i Aarhus afholdt Schouw & Co. i september 2014 et symposium med deltagelse af 60 ledere fra koncernens virksomheder. I lighed med tidligere år har Schouw & Co. valgt ikke at trykke og udsende en traditionel årsrapport. Den egentlige årsrapport suppleres med dette aktionærmagasin, der kun indeholder regnskabs information og ledelsesberetning på et meget overordnet niveau, og aktionærmagasinet og årsrapporten skal derfor ses i sammenhæng. Årsrapporten for 2014 er tilgængelig elektronisk på Hoved- og nøgletal (mio. kr) RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Omsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat efter skat fra associerede virksomheder m.v Værdiregulering af finansielle investeringer Øvrig nettofinans Resultat før skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat Balancesum Netto rentebærende gæld (NIBD) Egenkapital i alt NØGLETAL EBITDA-margin 9,1% 8,9% 9,3% 8,8% 8,0% EBIT-margin 6,0% 5,9% 6,2% 5,4% 3,9% ROIC ekskl. goodwill 16,9% 16,1% 15,2% 13,8% 10,0% ROIC inkl. goodwill 14,0% 13,3% 12,9% 11,8% 8,3% NIBD/EBITDA ratio 0,0 0,0 1,7 2,6 2,9 Gennemsnitligt antal medarbejdere Udbytte i kr. pr. aktie Indre værdi i kr. pr. aktie (a 10 kr.) 258,44 240,49 196,25 178,62 183,93 Ultimokurs pr. aktie (a 10 kr.) 290,00 222,50 149,00 92,50 133,50 Kurs/indre værdi 1,12 0,93 0,76 0,52 0,73 2 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014

3 Resultater skabes gennem mennesker 2014 har været et rigtig godt år for Schouw & Co. Gennem hele året har driften i vores virksomheder udviklet sig positivt og noget bedre, end vi forventede ved begyndelsen af året. EBIT blev 12% højere end det sammenlignelige driftsresultat i 2013, hvor der var en engangsavance ved salg af ejendom. Frem gangen skyldes mange forskellige elementer, men jeg er helt sikker på, at den væsentligste årsag er vores mange dedikerede medarbejdere. 'Resultater skabes gennem mennesker' har været et mantra i Schouw & Co. i årtier. Det er vores lederes og medarbejderes forandringsvilje og løbende tilpasning til skiftende forretningsvilkår, der er fundamentet for den udvikling, Schouw & Co. har været igennem, siden virksomheden blev grundlagt i Det tror vi på, at det også vil være fremover. I aktionærmagasinet i år sætter vi ekstra fokus på de topchefer, der står i spidsen for vores fem store virksomheder. De har det overordnede ledelsesansvar for strategien, den operationelle drift og de mere end medarbejdere, der er ansat i de fem virksomheder. De fem nuværende topchefer i virksomhederne har alle arbejdet sig op gennem organisationerne. De har en gennemsnitlig anciennitet på over 20 år og har alle sat deres tydelige præg på udviklingen, inden de blev øverste ansvarlige. Indgående forretningskendskab og troværdighed kendetegner topcheferne, og de arbejder alle efter det langsigtede fokus og krav om lønsom vækst, som er grundstenene i Schouw & Co. De er hver især en væsentlig del af værdiskabelsen, og derfor vil vi gerne fortælle lidt mere om dem bliver heller ikke uden udfordringer. Der er intens konkurrence på flere markeder, og der sker løbende forandringer i virksomhedernes værdikæde. Jeg er dog overbevist om, at Schouw & Co. igen i 2015 vil kunne skabe et tilfredsstillende resultat. Vi har i hvert fald de rigtige mennesker til at skabe solide resultater. Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Aarhus, den 6. marts 2015 Schouw & Co. Aktionærmagasin

4 Et godt og solidt år for Schouw & Co. Den økonomiske udvikling 2014 blev et godt år for virksomhederne i Schouw & Co. koncernen. Forventningerne var ellers afdæmpede fra årets start, hvor udsigterne for 2014 tegnede udfordrende med mange usikkerheder, sammenlignet med det netop afsluttede 2013, hvor mange ting var lykkedes rigtig godt. Heldigvis har koncernens virksomheder kunnet navigere fornuftigt gennem de mange usikkerheder i konkurrenceprægede markeder, så koncernen undervejs har kunnet hæve forventningerne til årets resultat af primær drift. Koncernens virksomheder øgede omsætningen marginalt fra mio. kr. i 2013 til mio. kr. i Omsætningsudviklingen er imidlertid væsentligt påvirket af reducerede råvarepriser, først og fremmest i BioMar, hvor omsætningen faldt trods et samlet set øget aktivitetsniveau. De øvrige konsoliderede virksomheder har alle haft omsætningsfremgang. Årets resultat af primær drift (EBIT) steg til 708 mio. kr. i 2014 mod 685 mio. kr. i 2013, hvor resultatet indeholdt en avance på 54 mio. kr. fra salg af en ejendom. Den driftsmæssige fremgang på godt 12% hidrører først og fremmest fra BioMar og Fibertex Nonwovens, men også Hydra-Grene og i lidt mindre grad Fibertex Personal Care har bidraget til fremgangen. Årets resultat er positivt påvirket af reducerede hensættelser til tab på debitorer i BioMar, blandt andet fordi en konkret indbetaling ved udgangen af januar 2015 har medvirket til at reducere det vurderede behov for hensættelser med 13 mio. kr. Den store associerede virksomhed Kramp realiserede den forventede fremgang i omsætning og resultat af primær drift sammenlignet med pro-forma opgørelserne for I Schouw & Co. koncernens regnskab indregnes Kramp med en 12% Vækst i driftsmæssig EBIT 2014 blev et godt år for virksomhederne i Schouw & Co., der har kunnet navigere fornuftigt gennem konkurrenceprægede markeder. JENS BJERG SØRENSEN, ADM. DIREKTØR, SCHOUW & CO. resultatandel på 20% under resultat efter skat fra associerede virksomheder. Den indregnede resultatandel var i årets første fire måneder belastet af reguleringer på 36 mio. kr., væsentligst som følge af den regnskabsmæssige købesumsfordeling, der blev udarbejdet i forbindelse med sammenlægningen med Grene, så den indregnede resultatandel for 2014 udgør 22 mio. kr. Xergi, der indregnes som et joint venture, har realiseret den forventede væsentlige fremgang i omsætning og resultat, således at der i 2014 kan indregnes en resultatandel på 5 mio. kr. i resultat efter skat fra joint ventures. Koncernens nettofinansiering udgjorde i 2014 en omkostning på 35 mio. kr. mod en sammenlignelig omkostning på 53 mio. kr. i 2013, når der bortses fra værdiregulering af finansielle investeringer, som nu er afhændet. BioMars dattervirksomhed i Chile har indtil nu været underlagt en beskatning på i alt 35%, som afregnes i to trin, således at den første del af skatten (17-20%) afregnes i optjeningsåret, mens den resterende del først afregnes ved udbetaling af udbytte. Ved udgangen af 3. kvartal 2014 blev der i Chile vedtaget en skattereform, og afledt heraf har BioMar besluttet, at man ønsker at udlodde et større udbytte fra Chile. I regnskabet for 2014 er der derfor udgiftsført en skat på 116 mio. kr., der forventes betalt i Den samlede skat af årets resultat bliver derved 274 mio. kr., således at årets resultat efter skat blev 428 mio. kr. Likviditet og kapitalforhold De markante begivenheder i 2013 med sammenlægningen af Grene og Kramp, salget af Martin Professional samt salg af værdipapirer og ejendom medførte sammen med den positive pengestrøm fra driften, at den netto 4 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014

5 rentebærende gæld i Schouw & Co. blev et netto indestående på 23 mio. kr. ved udgangen af Den netto rentebærende gæld er i årets løb steget, blandt andet som følge af aktivitetsudvidelse, herunder køb af to mindre virksomheder, og øget binding i arbejdskapital samt køb af egne aktier, men er dog stadig på beskedne 44 mio. kr. ved udgangen af Driftsaktiviteterne frembragte i 2014 en positiv pengestrøm på 628 mio. kr. mod 667 mio. kr. i Til investeringer blev der i 2014 netto anvendt 355 mio. kr., hvor der i 2013 tilsvarende blev anvendt 372 mio. kr., når der bortses fra salg af værdipapirer og ejendom for 894 mio. kr. Koncernens samlede binding i arbejdskapital er steget fra mio. kr. ved udgangen af 2013 til mio. kr. ved udgangen af 2014, først og fremmest grundet øgede varebeholdninger i BioMar. Koncernens udvikling 2014 var kendetegnet ved meget milde vejrforhold fra årets start, som gav en god aktivitet i årets første måneder, og som fremrykkede omsætning, som ellers først ville være kommet senere på året. For nogle produkters vedkommende forårsager de varierende vejrforhold primært en periodeforskydning, men samlet er en tidlig start normalt gunstig for koncernen. Virksomhederne i Schouw & Co. koncernen oplevede gennemgående god aktivitet på de fleste af de markeder, hvor de er aktive, men alle steder opleves der samtidig en skærpet international konkurrence. Overalt er kampen om markedsandele hård, og kunderne har store forventninger til konkurrencedygtige priser og vilkår. Koncernens virksomheder må derfor til stadighed investere i at sikre konkurrenceevnen, ligesom virksomhederne fra tid til anden må tage strategiske positioner for at sikre nødvendige markedsandele. Endelig fik virksomhederne samlet set en god afslutning på året, hvor gode driftsforhold og gunstige råvarepriser påvirkede resultatet positivt, først og fremmest i BioMar og Fibertex Personal Care. Til forretningsudviklingen i de enkelte virksomheder i 2014 kan der kort knyttes følgende kommentarer. BioMar har øget de samlede mængder beskedent, men har realiseret omsætningsmæssig tilbagegang grundet reducerede råvarepriser. Tilbagegangen hidrører fra regionerne North Sea og Continental Europe, mens Americas har haft fremgang. Resultatet af primær drift blev forbedret i forhold til året før. Overalt er kampen om markedsandelene hård, og der investeres til stadighed for at sikre konkurrenceevnen. JENS BJERG SØRENSEN, ADM. DIREKTØR, SCHOUW & CO. 16,9% Afkast på investeret kapital ekskl. goodwill 8 kr. Udbytte øget med 2 kr. pr. aktie til 8 kr. Ved udgangen af året har Carlos Diaz overtaget posten som adm. direktør i BioMar i et veltilrettelagt generationsskifte efter Torben Svejgård, der har valgt at hellige sig en bestyrelseskarriere. BioMar arbejder intenst på at udvide aktiviteterne gennem udvikling af foder til nye fiskearter og etablering på nye geografiske markeder. Aktuelt arbejder BioMar på etablering af produktion i Tyrkiet i samarbejde med Sagun Group, og en ny fabrik forventes ibrugtaget i Fibertex Personal Care har realiseret god omsætningsmæssig fremgang, primært drevet af en højere volumen fra fabrikken i Malaysia. Også årets resultat af primær drift blev forbedret, blandt andet grundet markant fald i råvarepriserne i slutningen af året. Ved udgangen af oktober 2014 erhvervede virksomheden de resterende aktier i tyske Innowo Print, som Fibertex Personal Care har været 15% medejer af siden etableringen i Fibertex Nonwovens har realiseret omsætningsmæssig fremgang, der især kan henføres til god afsætning af produkter til bilindustrien og andre specialiserede produkter. Årets resultat af primær drift blev forbedret væsentligt. Ved udgangen af oktober 2014 købte Fibertex Nonwovens en amerikansk virksomhed og har dermed etableret en attraktiv platform for vækst i Nordamerika. Efter udgangen af 2014 har Fibertex Nonwovens endvidere øget ejerandelen i Fibertex South Africa fra 26% til 74%. Hydra-Grene har realiseret god omsætningsfremgang, primært grundet øget afsætning til vindmølleindustrien. Årets resultat af primær drift er forøget som konsekvens af den øgede aktivitet. Kramp, der indregnes som associeret virksomhed, har, efter den vellykkede sammenlægning med Grene, realiseret den forventede fremgang i omsætning og resultat af primær drift i forhold til de sammenlignelige pro-forma tal fra Xergi, der indregnes som et joint venture, har, efter de senere års investeringer i teknologiudvikling og etablering af kunde- og produktportefølje, realiseret et niveauskifte i virksomhedens aktivitet. Virksomhedens omsætning blev øget med over 50%, ligesom resultatet blev stærkt forbedret. Schouw & Co. Aktionærmagasin

6 Forventninger Virksomhederne i Schouw & Co. koncernen er gennemgående godt rustet til at møde den stærke internationale konkurrence, og koncernen råder over gode ressourcer, der muliggør de nødvendige tiltag. Ved indgangen til 2015 er markedsforholdene imidlertid kendetegnet ved mange væsentlige usikkerheder. Europa er fortsat præget af svag økonomisk udvikling og politiske spændinger, som har betydning for koncernens aktiviteter, først og fremmest i Fibertex Nonwovens, Hydra-Grene og Kramp, men potentielt også i BioMar og Fibertex Personal Care. Alle virksomhederne opererer i konkurrenceprægede markeder, men især BioMar og Fibertex Personal Care ser et år med usikker balance mellem udbud og efterspørgsel på de vigtige markeder i henholdsvis Norge, Chile og Sydøstasien. BioMar har således afdæmpede forventninger til de primære markeder i Norge og Chile. Virksomheden forventer dog at kunne fastholde en omsætning på niveau med 2014, men med et lavere resultat af primær drift. Fibertex Personal Care forventer at realisere en omsætning lidt lavere end i 2014, da omsætningen forventes reduceret på grund af lavere gennemsnitlige råvarepriser, hvilket dog delvist modvirkes af, at Innowo Print nu indgår i konsolideringen. Resultatet af primær drift vil i årets start være positivt påvirket af et kraftigt råvareprisfald, men forventningerne er, at råvarepriserne i årets løb igen vil stige, hvorved den indtjeningsmæssige fordel sandsynligvis vil blive neutraliseret. Fibertex Nonwovens står i et overgangsår, hvor flere produktionslinjer skal opgraderes og derfor udgår af kapaciteten for en periode. Udbytte Bestyrelsen i Schouw & Co. indstiller til generalforsamlingen, at udbyttet for 2014 øges med 33% til 8,00 kr. pr. aktie. Det medfører et samlet udbytte på 204 mio. kr., svarende til 2,8% af markedsværdien ved udgangen af 2014 eller 48% af årets resultat. 6 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014

7 Der er 10 medarbejdere på Schouw & Co.'s hovedkontor på Chr. Filtenborgs Plads i Aarhus Jens Bjerg Sørensen har været adm. direktør i Schouw & Co. siden Virksomheden forventer dog fortsat fremgang i omsætning og resultat af primær drift, blandt andet grundet de gennemførte tilkøb. Hydra-Grene forventer lavere omsætning i 2015, primært grundet lavere afsætning til vindmølleindustrien. Årets resultat af primær drift forventes tilsvarende reduceret. Den associerede virksomhed Kramp forventer fortsat fremgang i omsætning og resultat af primær drift. Xergi, der indregnes som joint venture, forventer i 2015 at kunne fastholde det høje aktivitetsniveau fra Sammenfattende forventer Schouw & Co. at realisere en konsolideret omsætning i 2015 i størrelsesordenen 12 mia. kr. I flere af virksomhederne er omsætningen dog meget afhængig af råvarepriserne, hvor udsving kan give væsentlige ændringer i omsætningen uden nogen større resultateffekt. Schouw & Co. opererer med et interval for resultatforventningerne i de enkelte virksomheder, og en sammenlægning af disse intervaller medfører, at den samlede koncern i 2015 forventer et EBIT i intervallet mio. kr. Hertil kommer resultat efter skat fra associerede virksomheder og joint ventures, som forventes forbedret til et resultat i intervallet mio. kr. Ved sammenligning med 2014 skal det dog bemærkes, at resultatandelen fra Kramp i 2014 var belastet af reguleringer på 36 mio. kr., væsentligst som følge af den regnskabsmæssige købesumsfordeling, der blev udarbejdet i forbindelse med sammenlægningen med Grene. Koncernens samlede finansielle poster forventes i 2015 at udgøre en omkostning i størrelsesordenen 35 mio. kr. OMSÆTNING (mio. kr.) 2015 forventet 2014 realiseret 2013 realiseret BioMar ca Fibertex Personal Care ca Fibertex Nonwovens ca Hydra-Grene over Øvrige/elimineringer Omsætning i alt ca. 12 mia Kramp (100%) ca EBIT (mio. kr.) 2015 forventet 2014 realiseret 2013 realiseret BioMar Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens Hydra-Grene Øvrige ca EBIT i alt Associerede m.v Finansielle investeringer Øvrige finansielle poster ca Resultat før skat Kramp EBIT (100%) Schouw & Co. Aktionærmagasin

8 Aktiekurs i kr % Kurs stigning i JAN 14 FEB 14 MAR 14 APR 14 MAJ 14 JUN 14 JUL 14 AUG 14 SEP 14 OKT 14 NOV 14 DEC 14 JAN 15 FEB 15 BIOMAR FIBERTEX PERSONAL CARE Fem års solid udvikling Igennem de seneste fem år har samtlige virksomheder i Schouw & Co. koncernen gennemgået betydelig positiv udvikling. Alle virksomhederne har haft en gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen i niveauet 10%, og samtidig har virksomhederne kunnet øge indtjeningen betragteligt. Der er ekspanderet på både eksisterende og nye markeder, og den strategiske platform er løbende fremtidssikret gennem investeringer i langsigtet lønsom vækst gennem blandt andet innovation, kvalitetsstyring og organisationsudvikling. 11,7% Gennemsnitlig årlig vækst ,6% Gennemsnitlig årlig vækst I dagligdagen er der i alle virksomhederne et stramt fokus på enøren, men vores investeringshorisont er langsigtet. Når man ser på udviklingen over de seneste fem år, synes jeg, at vi har grund til at kunne være tilfredse. JENS BJERG SØRENSEN, ADM. DIREKTØR, SCHOUW & CO Omsætning (mio. kr.) Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 5,1% 4,5% Resultat før skat Antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC ekskl. goodwill 22,9% 20,1% Omsætning (mio. kr.) Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 9,6% 10,5% Resultat før skat Antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC ekskl. goodwill 14,4% 13,6% 8 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014

9 Her er vi Større enheder med produktion eller lager BioMar Danmark, Norge, Skotland, Frankrig, Spanien, Grækenland, Chile og Costa Rica Fibertex Personal Care Danmark, Malaysia og Tyskland Fibertex Nonwovens Danmark, Frankrig, Tjekkiet, Sydafrika og USA Hydra-Grene Danmark, Kina og Indien Kramp Holland, Tyskland, Frankrig, England, Danmark, Sverige, Finland, Polen og Rusland FIBERTEX NONWOVENS HYDRA-GRENE KRAMP 26,2% Gennemsnitlig årlig vækst ,7% Gennemsnitlig årlig vækst ,4% Gennemsnitlig årlig vækst Omsætning (mio. kr.) Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 5,9% 4,0% Resultat før skat Antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC ekskl. goodwill 8,4% 5,1% Omsætning (mio. kr.) Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 10,6% 9,6% Resultat før skat Antal medarbejdere Balancesum Egenkapital Netto rentebærende gæld ROIC ekskl. goodwill 22,6% 18,2% Omsætning (mio. kr.) Mio. kr Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) EBIT-margin 8,3% 7,6% Resultat før skat Antal medarbejdere Aktiver Egenkapital Netto rentebærende gæld Schouw & Co. Aktionærmagasin

10 10 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014 Konsolidering

11 & Co. har en unik og stærk position for fremtidig udvikling. Vi har Schouw stort set ingen gæld, vi har planlagt eller allerede foretaget en række større investeringer, vi genererer et betydeligt cash flow, og vi ser meget lovende langsigtede perspektiver i alle vores virksomheder. Sådan betegner adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udsigten for Schouw & Co. i begyndelsen af Efter en række markante begivenheder i 2013, der blandt andet indebar salg af ikke-strategiske aktieposter i Vestas og i fiskeopdrætsvirksomheden Lerøy foruden sammenlægningen af Grene og Kramp, har Schouw & Co. i 2014 fortsat arbejdet på at gøre virksomhederne i porteføljen større og stærkere. Det er sket ved køb af to mindre virksomheder samt af konglomeratet beslutninger om betydelige investeringer i ny kapacitet inden for de kommende år. Jens Bjerg Sørensen har været øverste chef i Schouw & Co. siden 2000, og har dermed ansvaret for sammensætningen af porteføljen og fastlæggelse af den strategiske retning for virksomhederne: Vores strategi er fortsat at konsolidere konglomeratet. Vi sætter en tyk streg under, at Schouw & Co. er og bliver et konglomerat, der ejer virksomheder inden for forskellige industrier. Vi er overbeviste om, at en attraktiv portefølje af virksomheder i et konglomerat er værdiskabende og samtidig giver en god risikospredning. I Schouw & Co. arbejdes der på to strategiske niveauer. På det overordnede niveau sikres sammensætningen af en portefølje af ledende virksomheder med et stærkt potentiale, og på det andet niveau er opgaven at drive aktivt ejerskab og udvikling af de virksomheder, som er i porteføljen. På virksomhedsniveauet har vi to strategiske indsatsområder. Det første er operationel strømlining, hvor markante investeringer skal danne basis for solid organisk vækst, og hvor intensiveret fokus på margin management skal sikre øget driftsindtjening på både kort og lang sigt. Det andet indsatsområde er global size, fordi store og internationale virksomheder er bedst positioneret til den fremtidige konkurrencesituation. Vi skal sikre, at vores virksomheder ekspanderer på vækstmarkeder og tilkøb af virksomheder vil sandsynligvis være et vigtig element heri. Schouw & Co. udøver aktivt ejerskab på flere niveauer. Alle virksomhederne har individuelle bestyrelser med både eksterne kompetencer og repræsentanter fra Schouw & Co., og der er flere forskellige former for opfølgning, understøtning, rapportering og dialog mellem ejeren og virksomhederne. Jens Bjerg Sørensen forklarer: Jeg taler vel med mindst en af vores topchefer hver eneste dag, men det er vigtigt for mig at understrege, at vi driver virksomhederne gennem og med ledelserne. Vi har hverken ressourcer eller kompetencer i moderselskabet til at være operativt ansvarlige i virksomhederne det er jo det, vi har ansat vores direktører til. Vi sikrer, at virksomhederne har en klar strategisk retning, men den daglige drift og de operationelle beslutninger, overlader vi trygt til virksomhederne. Jens Bjerg Sørensen forklarer, at der for øjeblikket er økonomisk og ledelsesmæssig kapacitet til at udvide porteføljen, men at han stiller store krav, og at det ikke nødvendigvis er noget, man skal forvente sker på kort sigt: Vi skal ikke have mange nye virksomheder i porteføljen vi skal måske kun have én mere, så derfor er det meget vigtigt, at det er den helt rigtige. Det er tydeligt at mærke, at der på markedet i dag er hård konkurrence om de gode virksomheder, og det er urealistisk at tro, at vi vil kunne købe til under markedsprisen. Vores hovedfokus er på langsigtet værdiskabelse, og selv om vi har præference for at eje virksomheder 100%, så kan alternative ejersammensætninger også være mulige. Ejerskabet af virksomhederne i porteføljen overvejes løbende. På nuværende tidspunkt er Schouw & Co. den bedste ejer af alle de fem store virksomheder, og der er markante planer for fortsat strategisk udvikling. Der sker løbende tilpasning af de opgaver, der varetages på koncernniveau, ligesom der arbejdes med en langsigtet optimering af kapitalstrukturen samt at fremtidssikre Schouw & Co. til fortsat udvikling. Schouw & Co. har eksisteret i 137 år, og jeg vil fortsætte med at arbejde målrettet og hårdt for, at Schouw & Co. også skaber værdi de næste mange år. De fem store virksomheder, vi har i porteføljen, danner en attraktiv platform for fortsat vækst og udvikling, og vi har det økonomiske og strategiske råderum til at kunne forfølge vores ambitiøse planer for fremtiden. BioMar var den seneste selvstændige virksomhed, der blev købt ind til porteføljen for næsten 10 år siden. Siden har Schouw & Co. foretaget en række køb til de forskellige virksomheder i porteføljen, og opkøb til de eksisterende virksomheder har fortsat højere prioritet end en ny aktivitet til Schouw & Co. Schouw & Co. Aktionærmagasin

12 12 Schouw & Co Aktionærmagasin 2014

13 Resultater skabes gennem mennesker Schouw & Co Aktionærmagasin

14 Omsætning -3% EBIT +10% Medarbejdere +2% Egenkapital +8% BioMar 2014 mio. kr. Omsætning EBIT 434 Resultat før skat 398 Medarbejdere 904 Egenkapital BioMar er verdens tredjestørste producent af kvalitetsfoder til industrialiseret fiskeopdræt. Hovedområderne er foder til laks og ørred samt til guldbars (havaborre), havbars og tilapia. Adm. direktør: Carlos Diaz BIOMAR Agil og multikulturel approach sikrer global vækst Carlos Diaz er fra 2014 ny adm. direktør i BioMar, der er verdens 3. største producent af kvalitetsfoder til industrialiseret fiskeopdræt. Han har været en del af BioMar siden 2000 og har en unik kombination af ledelseskompetencer fra Sydamerika og Vesteuropa. BioMar har på 10 år mere end tredoblet sin omsætning fra 2,6 milliarder kroner i 2005 til 8,5 mia. kr. i 2014 og er i dag verdens 3. største inden for sit felt. Virksomheden producerer årligt knap 1 million tons fiskefoder, hvoraf størstedelen er foder til laks og ørred samt til guldbars (havaborre), havbars og tilapia. BioMars største marked er det norske, men BioMar er i dag vidt forgrenet i både Europa og Sydamerika med produktion i Norge, Skotland, Danmark, Frankrig, Spanien, Grækenland, Chile og Costa Rica. I 2014 blev det besluttet også at føje Tyrkiet til listen over produktionssteder, og Tyrkiet vil være en vigtig brik i BioMars ekspansionsplaner i Middelhavsregionen. Netop søgen efter vækstmuligheder er en naturlig del af BioMars DNA. Klodens befolkning har rundet syv milliarder mennesker, og med det stigende befolkningstal følger også et accelererende behov for fødevarer. Her har netop fisk et stort potentiale, idet fiskeopdræt er en af de mest effektive måder at producere fødevarer på. Samtidig er fisk en af de mest proteinholdige og sunde fødevarer overhovedet. Ikke mindst derfor har den globale akvakultur præsteret en gennemsnitlig vækst på 6% de seneste mange år, og BioMar er ifølge nytiltrådt topchef Carlos Diaz gearet til som minimum at tage sin andel af væksten: Specialist i fiskefoder BioMar står i dag stærkere end nogensinde. Vi har nået en størrelse og et omfang, hvor vi kan være med helt fremme inden for blandt 14 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014

15 BioMar står i dag stærkere end nogensinde, og vi er med helt fremme, når det gælder produkt- og receptoptimering. CARLOS DIAZ, ADM. DIREKTØR, BIOMAR Chileneren Carlos Diaz tiltrådte som adm. direktør i Bio- Mar ved udgangen af Carlos Diaz bor i Madrid og rejser hyppigt rundt i BioMars regioner. Schouw & Co. Aktionærmagasin

16 BIOMAR andet den meget afgørende produkt- og receptoptimering, og vi har en ambitiøs og målrettet vækstkultur, hvor vi er vant til at arbejde tæt sammen med kunderne og samtidig indtage nye markeder. BioMar er specialist i foder til mere end 25 forskellige fiskearter, der hver især opdrættes forskellige steder i verden. Eksempelvis er de vigtige norske og chilenske markeder domineret af koldtvandsarter som laks og ørred, mens andre markeder er domineret af varmtvandsarter som havbras, guldbars og tilapia. Men det er ikke blot arterne, der er forskellige. BioMars tilgang til kunderne er også forskellig fra marked til marked og fra land til land, og det er en særlig styrke, som virksomheden her besidder: Det er helt afgørende at agere differentieret i forhold til markeder og kunder. Det er det inden for en lang række brancher, men særligt fiskeindustrien er præget af lokale traditioner og værdier, og de forskelle mestrer vi til fingerspidserne. Samtidig er vi specialister i at optimere vores recepter efter både globale og lokale forhold. Eksempelvis er råvareprisernes udvikling forskellig fra region til region, og derfor er det helt afgørende for optimering af BioMar har en stærk position på laksemarkederne og skal udnytte værktøjskassen til at ekspandere på nye markeder. CARLOS DIAZ, ADM. DIREKTØR, BIOMAR Carlos Diaz har løbet adskillige maratonløb de seneste 10 år. Og så elsker han fisk og spiser det flere gange i ugen. 16 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014

17 BioMar forbedrer løbende foderrecepterne, så fiskenes ernæring optimeres. Her ses BioMars forsøgscenter i Hirtshals. drift og indtjening, at vi via vores omfattende receptprogram har mulighed for at substituere dyre råvarer med alternative råvarer uden at gå på kompromis med kvaliteten. BioMar blev stiftet i 1962 under navnet Dansk Ørredfoder af en række danske opdrættere. I 1988 blev selskabet overtaget af Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet (KFK), der var et datterselskab i Norsk Hydrokoncernen. Herefter startede den internationale ekspansion med produktion i Skotland, Grækenland og Chile samt overtagelse af selskaber i Norge og Frankrig, og i 2005 overtog Schouw & Co. den lovende virksomhed. Herefter tog udviklingen for alvor fart, og på under 10 år er produktionen fordoblet og omsætningen mere end tredoblet. BioMar producerer foder til alle faser af fiskens livscyklus. Foderpillerne er mellem 1 og 12 mm i diameter. Carlos Diaz ny CEO i 2014 Carlos Diaz blev en del af BioMar i 2000, da der blev indgået et joint venture med den chilenske virksomhed Ecofeed, hvor Carlos Diaz var salgs- og marketingschef. I 2003 blev Ecofeed en 100%-ejet del af BioMar, og Carlos Diaz blev i den forbindelse adm. direktør for BioMar i Chile. Siden blev han ansvarlig for først Americas og siden også Continental Europe samt den globale forretningsudvikling. Resultaterne var meget imponerende, og det var derfor ventet, at en enig bestyrelse ville pege på Carlos Diaz som ny CEO. Jeg er nærmest født og opvokset i BioMar, og min erfaring og ledelsesstil passer derfor godt til virksomheden. Mine værdier er både sydamerikanske og europæiske, og jeg er meget bevidst om de kulturelle forskelligheder, som vi som global virksomhed skal navigere i. Eksempelvis er vi i Sydamerika meget konsekvente og handlingsorienterede, mens vi i Europa og særlig Skandinavien er mere demokratiske, innovative og effektive. I BioMar tilstræber vi at kombinere det bedste fra de enkelte kulturer, og det betyder blandt andet, at vi trods vores størrelse fortsat er meget agile, ubureaukratiske og ikke-komplekse. Og det nyder vores kunder godt af hver dag. Carlos Diaz bor i dag med sin kone og fire børn i Madrid, men har hele verden som sin arbejdsplads. Det giver ham blandt andet mulighed for at dyrke sin passion for maratonløb, ski og cykling helst i bjergrige egne. En af de vigtigste ting i min bagage er mine løbesko. Uanset hvor jeg kommer frem, er der altid mulighed for at løbe og på den måde koble fra. Det er i år 10 år siden, at jeg løb min første maraton i New York sammen med min kone, og vi satser på at finde tid til et 10 års jubilæumsløb her i Schouw & Co. Aktionærmagasin

18 I Fibertex Personal Care brænder vi for det, vi laver. Vi har fokus på kvalitet ned i mindste detalje og har en unik virksomhedskultur. MIKAEL STAAL AXELSEN, ADM. DIREKTØR, FIBERTEX PERSONAL CARE Stærk kultur skaber lønsom vækst Mikael Staal Axelsen har de seneste syv år stået i spidsen for Fibertex Personal Care, der er verdens 5. største producent af ikkevævede tekstiler til hygiejneindustrien. Han brænder for sit produkt, sin virksomhed og den helt unikke Fibertex-kultur, som han selv er opfostret i, og som han nu dagligt er ansvarlig for. Fibertex Personal Care er en af verdens førende producenter af spunmelttekstiler. Virksomheden producerer årligt omkring ton i Danmark og Malaysia, hvilket svarer til ca. 10% af forbruget i hele verden. Tekstilerne anvendes i bleer samt i inkontinens- og femcare-produkter, og kundelisten tæller bl.a. en håndfuld af verdens største virksomheder som Procter & Gamble, Kimberly Clark og SCA. Fibertex Personal Care har stor succes med at servicere netop denne lille gruppe af meget store kunder, og på hovedsædet i Aalborg er der hos adm. direktør Mikael Staal Axelsen ingen tvivl om, hvad forklaringen er på virksomhedens internationale succes: Vores kultur er unik, og det er måske her, at vi adskiller os allermest fra konkurrenterne. Det er ekstremt stærke kræfter, der er på spil, når 18 Schouw & Co Aktionærmagasin 2014

19 FIBERTEX PERSONAL CARE Omsætning +15% EBIT +5% Fibertex Personal Care 2014 mio.kr. Omsætning EBIT 171 Resultat før skat 169 Medarbejdere 447 Egenkapital 730 Medarbejdere +4% Egenkapital +15% Fibertex Personal Care er blandt verdens største producenter af spunbond/spunmelt non wovens til hygiejneindustrien, primært babybleer, hygiejnebind og inkontinensprodukter. Adm. direktør: Mikael Staal Axelsen Mikael Staal Axelsen (t.h.) har været en del af Fibertex siden 1997 og adm. direktør siden alle vil det samme og brænder for det, de laver. Det er der ingen i hele verden, der kan matche, og det er en af de væsentligste årsager til, at vi er nået så langt. Kundetilfredshed i højsædet Mikael Staal Axelsen kom til Fibertex som R&D projektleder i 1997, og han blev hurtigt fascineret af den stærke ånd, der prægede virksomheden: Jeg følte, at jeg passede godt ind, og det var ikke svært for mig at adoptere den høje grad af åbenhed og frihed til at tage ansvar, som prægede virksomheden. Fibertex blev grundlagt i 1968 som et datterselskab i ØK. På det tidspunkt var Mikael Staal Axelsen kun tre år gammel. Han blev født ind i en håndværkerfamilie og lærte blandt andet at nære stor tillid til andre mennesker, og at en vis Schouw & Co Aktionærmagasin

20 portion ydmyghed ikke behøver at stå i vejen for succes. Og det er måske en af forklaringerne på, at han formår at balancere jævnlige rejser til alle dele af verden med et privatliv i Nordjylland med kone og tre børn: For mig er det vigtigt på én gang at have et fast ståsted og at være åben over for hele verden. Min baggrund hjælper mig til dagligt med at analysere en given situation og at træffe beslutninger, mens jeg samtidig møder alle folk fordomsfrit. I en international organisation som vores er det min pligt at tage de bedste elementer fra de kulturer, som vi er en del af, og som vi møder. Og Mikael Staal Axelsen er ikke alene om den indstilling. Ledelse og medarbejdere i Fibertex Personal Care arbejder dagligt med en meget høj grad af selvledelse, hvor der er tillid til den enkeltes dømmekraft. Ledelsens opgave er således først og fremmest at understøtte en selvkørende organisation frem for at opbygge systemer og procedurer, der kontrollerer og kvæler kreativiteten. Denne høje grad af ejerskab er med til at igangsætte en kædereaktion af medarbejdertilfredshed og stabilitet, der igen resulterer i tilfredse kunder: Vi leverer i dag primært materialer til babybleer, men specielt i Japan er markedet for voksenbleer stort. Nonwovens til inkontinens-bleer er en voksende del af vores salg. MIKAEL STAAL AXELSEN, ADM. DIREKTØR, FIBERTEX PERSONAL CARE Materialerne kan have forskellige egenskaber, for eksempel absorbere væske eller som her, være vandafvisende. 20 Schouw & Co. Aktionærmagasin 2014

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Aktionærmagasin 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk BioMar Fibertex Personal Care Fibertex Nonwovens Grene Hydra- Grene Martin s. 6 s. 8 s. 10 s. 12 s. 14 s. 16 Hoved- og nøgletal RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014 Schouw & Co. 1

Årsrapport 2014 Schouw & Co. 1 Årsrapport 2014 Schouw & Co. 1 Indhold Beretning Virksomhederne Koncernregnskab Moderselskabsregnskab 03 Forord 04 Hovedpunkter 05 Hoved- og nøgletal 06 Vores virksomheder 07 Direktionens beretning 10

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Årsrapport 2013. www.schouw.dk

Årsrapport 2013. www.schouw.dk Årsrapport 2013 www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og pengestrømme 10 Balance 11 Forventninger 12 Bestyrelse

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Forretningsudvikling i praksis. - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S

Forretningsudvikling i praksis. - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S Forretningsudvikling i praksis - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S Om Vinderstrategi A/S Vinderstrategi A/S eksistensgrundlag er at tilbyde større virksomheder og vækstvirksomheder en skarpere

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014 ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI Februar 2014 SE ER Et af Danmarks største energi- og teleselskaber. Vores rødder er i Syd- og Sønderjylland, men vi rækker ud til hele landet ja faktisk hele verden.

Læs mere