Online samtaler & troværdighed i salget af innovationer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Online samtaler & troværdighed i salget af innovationer."

Transkript

1 DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION IT-UNIVERSITETET NOVEMBER 2010 Online samtaler & troværdighed i salget af innovationer. Kristoffer Rosenmeier, , Vejleder: Lisbeth Klastrup 87,9 normalsider á 2400 anslag

2 Abstract. Online conversations and credibility in sales of innovations This master thesis examines online conversations and their impact on potential customers and their perception of the company s credibility.!"#$%&$"'&()&$"*'&+$,-./)'&-".-"*'&+$,-./)'&-"0.*)()/./$#"12"/3$"*'45.&2"6"$)/3$," on it s own website or on a third party site like Facebook or Twitter. Also, I operate dividing online conversations into synchronous and asynchronous conversations. The synchronous conversations sync the participants via a live chat link, whereas the asynchronous ones most often are characterized by having an audience. My aim is to investigate how the company s credibility is affected by various factors, particularly focused on the chosen platforms. I use Aristotle s perception of ethos that elucidates three essential aspects of credibility; eunoia, phronesis.&#".,$/78"9,$#)1)()/2")-"-$$&".-"."5$,-'&.(:"$4'/)+$"-/,;*/;,$"0',"/3$",$*$)+$,"6".-" a non-measurable structure. Consequently, the thesis is based on qualitative empirical research, including a focus group interview and a semi-structured research interview. In addition, I include qualitative and quantitative empirical data from three mini-cases. Among the analyzed themes are: The roles of sender and receiver, the relevance of measurements of user activity, active vs. passive audience and the users &$$#-"0',"-$(0<#,.4./)=./)'&".&#".&'&24)/28">2"%&#)&?-"5,$5.,$"/3$"?,';&#"0',"." #)-*;--)'&"'0"/3$"*'&*$5/-"'0"*,$#)1)()/2".&#"*'&%#$&*$:".&'&24)/2:",$(./)'&-3)5-" between companies and customers / customers and other costumers, online vs. physical store and the use of language in online conversations. When entering an online conversation, experienced users of the Internet seem perception of credibility online. A company must consider several different factors )&"',#$,"/'"4$$/"/3)-".//)/;#$"6".&#")/")-"*,;*).("/3./"/3$"*'45.&2")-".B.,$"'0")/-" initial ethos and its costumers as well as the main characteristics of the given platform.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Motivation Problemstilling og problemformulering Afgrænsning Begrebsafklaring Medier for online samtaler Fremgangsmåde Teori Spredning af innovationer Kommunikationsteoretisk tilgang Synkrone kontra asynkrone online samtaler Den retoriske situation Det retoriske agency Nuancering af aktivitetsaspektet Troværdighed Forudsætninger for troværdighed Troværdighed i et retorisk perspektiv Virksomhedskommunikation i digitale medier Konsekvenser af anvendt teori Metode Indsamling af data fra udbyderes websites Valg af cases Indsamling og behandling af kvantitativ empiri fra cases Fokusgruppeinterview med potentielle kunder Valg af informanter og gennemførsel af fokusgruppen Interview med potentiel kunde De to interviewvariationer Sammenhæng mellem forsknings- og interviewspørgsmål Præsentation af empiri Kvantitativ empiri: Aktivitet på Facebook Kvantitativ empiri: Ratings i Telmores webshop Kvalitativ empiri: Fokusgruppe og enkeltinterview Supplerende kvalitativ empiri: Spørgsmål til aktive brugere...55

4 4 Analyse Afsender- og modtagerrollen Erfaring og brug Troværdighed Nærhed og distance Anonymitet Sprog...71 C8C"D+$4"$,"%,4.$/E Ratings Selviscenesættelse Opsummering af analyse Diskussion Undersøgelsens gyldighed Validitet Reliabilitet Generaliserbarhed Troværdighed kontra tryghed Brugeraktivitet som målbar faktor Det fælles ståsted Opsummering af diskussion Konklusion og perspektivering Litteraturliste Bilag...109

5 INDLEDNING 1.

6 INDLEDNING 1. INDLEDNING Antallet af online samtaler og meningstilkendegivelser er steget voldsomt gennem de sidste år. Nøjagtige statistikker over området bliver hurtigt forældede, men tendensen er klar. Danskerne er et af de mest aktive folkefærd online og vi har taget de sociale medier til os. Foreningen af danske interaktive medier (FDIM) op- 1. Det betyder, at cirka 40 procent af danskerne er på Facebook. Når man trækker de 0-13-årige fra, da de ligger under Facebooks aldersgrænse, kan man konklu- 2. Vi modtager ikke bare længere )&0',4./)'&"+)."&$//$/"6"+)"kommunikerer aktivt. Den nye digitale kommunikationsform betyder samtidig, at virksomheder ser nye muligheder for at sælge deres produkter. Web 2.0-bølgen, herunder Twitter og Facebooks indtræden har givet virksomheder muligheden for at tale med kun- #$,&$"6")"-/$#$/"0',"./"/.($"til kunderne. Min undersøgelse har til formål at belyse, hvordan online samtaler påvirker brugerens opfattelse af de salgslystne virksomheders troværdighed. Samtidig ønsker jeg at belyse, hvilke kommunikationsplatforme der egner sig bedst til interaktion med brugerne. hvor udbyderen stiller samtalen til rådighed for kunderne i form af brugerratings, Facebooksider eller lignende. Desuden kan en potentiel kunde læse med over skulderen på den egentlige, aktive (potentielle) kunde i samtalen. De forskellige typer online samtaler vil jeg uddybe i afsnit Synkrone og asynkrone online samtaler. Senere vil jeg belyse dem enkeltvist for til sidst at kunne sammenligne effekten af disse på udbyderens troværdighed. Når teknologiske innovationer - eksempelvis nye mobiltelefoner og computermodeller - skal udbredes, kan noget af den mulige usikkerhed hos kundegruppen potentielt afhjælpes via online samtaler. Kunderne har ikke nødvendigvis haft mulighed for at stå med produktet i hånden, og derfor søger de information for at turde købe innovationen. I den forbindelse kan kunderne have forskellige spørgs- 1 jorder_al_social_modstand 2 Danmarks Statistik (DST) 2009: 6

7 Disse spørgsmål skaber en ny kommunikationssituation for mange virksomheder, idet deres samtaler med kunden pludseligt er offentlige. Dermed stilles der også nye krav til udbyderens troværdighed. Jeg vil i nærværende undersøgelse belyse, hvilke krav, der stilles. 1.1 Motivation Online samtaler udgør således en påtrængende problemstilling i forhold til moderne markedsføring. Og med en baggrund som bachelor i retorik, et kandidatstudie på IT Universitetet og et nuværende job i en marketingafdeling i en stor international virksomhed, har jeg både faglig/kommunikationsteoretisk, professionel/persuasiv og markedsmæssig interesse i at analysere effekten af online samtaler, idet de ofte belyses meget ensidigt af marketingfolk, der hævder at have fundet en ny guldgrube. Jeg ønsker derfor at bidrage med en mere nuanceret og kommunikativ tilgang til online samtaler og i særdeleshed deres betydning for udbyderens troværdighed. 1.2 Problemstilling og problemformulering byders troværdighed, herunder betalingsform, leveringsbetingelser og lignende. Jeg ønsker dog i denne sammenhæng at belyse udviklingen af udbyders troværdighed som resultat af online samtaler. Den bedste beslutning for kunden vil variere fra gang til gang, men jeg vil arbejde ud fra den hypotese, at troværdighed er en faktor, der altid skal være til stede for at den potentielle kunde rent faktisk køber innovationen. På baggrund af denne undren og aktualisering, har jeg fremsat en problemformulering, der bevidst er holdt fri fra retoriske termer. Online samtaler er et hverdags- at besvare problemformuleringen gennem brug af retoriske analyseredskaber og termer. Problemformuleringen er som følger: Hvordan påvirker online samtaler, der er faciliteret af udbyderen, udbyderens troværdighed i forbindelse med salget af innovationer og hvorledes varierer denne effekt mellem de forskellige platforme for samtalen? 7

8 1.3 Afgrænsning I nærværende undersøgelse fokuserer jeg på modtageren og dennes modtageren er direkte involveret i en online samtale eller blot læser med over skulderen. Jeg har valgt at fokusere på udbyderens website samt Facebook og Twitter som platforme for online samtaler. Jeg vælger bevidst ikke at beskæftige mig med blogs, da de som regel baserer sig på længerevarende forhold mellem udbyder og potentiel kunde (Li og Bernoff, 2009, p ). Jeg vil desuden afgrænse mig fra at vurdere en enkelt virksomheds brand eller troværdighed. Jeg fokuserer derimod på fænomenet online samtaler og deres betydning for troværdigheden omkring salget af teknologiske innovationer til privatpersoner Begrebsafklaring Jeg har valgt at anvende begrebet online samtaler, fordi det ikke rummer en mængdeafgrænsning, som for eksempel begrebet online dialog. Online samtaler vil i det følgende være afgrænset til at dække samtaler faciliteret af udbyderen. Ved samtaler forstås en kommunikationssituation, der rummer en åbning og en opfølgning. Det vil for eksempel sige, at en rating, faciliteret af udbyderen, bliver Samtalebegrebet kommer her til sin ret, da en rating ikke lader sig afgrænse til to brugere, men derimod er tilgængelig for både aktive og passive besøgende. eller passive. Derfor vil det fra tid til anden være afgørende at skelne mellem aktiv/passiv kunde samt eksisterende/potentiel kunde. Hvad angår troværdighed i købsprocessen, vil potentielle kunder formentlig kunne trække på erfaringer fra kan man ikke frasortere de eksisterende kunder, selv om fokus i nærværende undersøgelse er på de potentielle kunder. Udbyderens ønske om øget troværdighed oprinder formentlig i ønsket om overtalelse og mersalg. Derfor vælger jeg, i stil med den aristoteliske tilgang, at opfatte persuasio som et retorisk mål. Jørgen Fafner, der var professor i retorik ved Københavns Universitet, tolker Aristoteles persuasiobegreb (græsk: peitho) som overtalelse, der transcenderer det sproglige element (Fafner, 2005, p. 41ff). Bredden i Aristoteles persuasiobegreb er væsentlig, da online samtaler eksempelvis 8

9 også indebærer visuelle og brugervenlighedsmæssige overtalelseselementer - en sondring som vil blive uddybet i afsnit Forudsætninger for troværdighed. Ifølge forskerne Charlene Li og Josh Bernoff fra Forrester Research er der intet endegyldigt bevis på, at online anbefalinger og omtale skaber mersalg. Det er øgede salgstal, hvis et produkt opnår online omtale (Li og Bernoff, 2009, p. 27). Jeg ønsker desuden at anvende begrebet ethos (troværdighed). Den retoriske ethos, der ligger hos modtageren, men knytter sig til afsenderen, er relevant for at kunne belyse forholdet mellem disse og især udviklingen i afsenders troværdighed som følge af online samtaler. I den forbindelse vil det desuden være nødvendigt at analysere den retoriske aspekter, herunder temporale, der synes oplagte til at analysere udviklingen af den potentielle kundes opfattelse af udbyderens troværdighed gennem en online samtale. Disse temporale aspekter vil blive behandlet i afsnit Troværdighed i et retorisk perspektiv Medier for online samtaler Danskerne er utroligt aktive på Facebook. Mere end halvdelen af alle voksne dan- 3. Der bliver løbende foretaget at de hurtigt bliver forældet. Der var således kun danskere på Facebook ved udgangen af , så på to et halvt år er antallet mere end syvdoblet. Jeg ønsker at behandle begrebet online samtaler på tværs af de forskellige platforme, vel vidende at det ofte vil være nødvendigt at skelne mellem de forskellige platforme for at kunne nuancere resultaterne af undersøgelsen. Mit valg af platforme gør det relevant at belyse de enkelte platforme og deres muligheder nærmere. Herunder vil jeg kort skitsere de belyste platforme i undersøgelsen: Ratings: Udbyderen kan på sit website stille muligheden for brugerratings til rådighed. Denne kommunikative åbning kan følges op af brugeren, der enten kan forholde sig direkte til produktet eller erklære sig enig eller uenig andres anmeldelser. Brugeren kan bidrage ud fra erfaringer eller forventninger. Ratings kræver ikke nødvendigvis, at brugeren er registreret, hvorfor anmeldelser kan afgives

10 hit n run (Hoff-Clausen, 2008, p. 225). Anonymitetens betydning for en ratings troværdighed vil jeg analysere i afsnit Ratings. Når en udbyder stiller en Chat: På udbyders website kan der desuden være en chatfunktion. Denne chatfunktion kræver som regel, at brugeren er logget ind. Der optræder derfor oftest en fast, navngiven udbyder og kunde. Den synkrone samtale vil ligeledes have $&"0.-/"#$%&$,$/"-/.,/"-.4/"$&"-(;/&)&?:"3+',"1,;?$,$&"('??$,".08"V$?"+)(")".0-&)/" Synkrone kontra asynkrone online samtaler";##21$"4)&"#$%&)/)'&"'?"1,;?".0" henholdsvis synkronitet og asynkronitet. Facebook: Online samtaler via Facebook foregår i kraft af min afgrænsning via Facebooks rammer. Brugeren kan således kommentere, lave opslag med holdninger eller spørgsmål, eller tilkendegive, at de synes godt om billeder, omtaler '?".&#$&")&0',4./)'&8"Z(/"#$//$"#$($-"4$#"#$".&#,$"1$-T?$&#$"5O"5,'%($&:"#$," kan blande sig i interaktionen. Det samlede billede af interaktionen på Facebook er således meget vagt afgrænset og diffust i sin struktur. Der er derfor heller ikke udbyderen, brugeren eller af andre brugere. Twitter: Twitter er ligesom Facebook asynkron i sin online samtaleform. Twitter består af en kontinuerlig nyhedsstrøm, hvor brugeren kan kommentere udbyderens tweets. På den måde kan bruger og udbyder føre en online samtale. En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at mere end danskere pris- rende til 2,6 mio. - handler på nettet (DST, 2009): Danskerne har omfavnet nettet og ændret verden for dansk detailhandel. Groft sagt har du som butiks-indehaver i dag valget mellem enten at spille på den åbne verdens vilkår - eller blive glemt. 5 Prisen spiller således en rolle, og hele 89 procent af danskerne mener, at prisen er en vigtig eller meget vigtig 6 bevæggrund for at handle online. Hvor mange forbrugere tidligere brugte butiksekspedienten som rådgiver til eksempelvis at lokale udbyder. 5 danskere_pris_sammenligne 6!"#$%&''()$*+$&,-$./01$&2+ 10

11 Teknologiforsker B.J. Fogg et al har udarbejdet en undersøgelse i 2001, der fremsætter forskellige faktorer, som enten opbygger eller nedbryder et websites troværdighed. Denne undersøgelse viser, at åbenlyst salg og reklamer er noget af Fogg et als resultater for at koncentrere sig om websites generelt og ikke fokusere decideret på én type websites. Det er netop dette kritikpunkt, som Barbara als undersøgelse: Therefore, if guidelines for Web site evaluation are to be connected to actual user behavior, they cannot be generic and universally applied but instead must be sensitive to context and the user s purpose. (Warnick, 2004, p. 262). På en udbyders website må kunden forvente, at der er en vis mængde reklame. Og hvad angår online samtaler, bliver de kun initieret, hvis den potentielle kunde vælger at lave en opfølgning på udbyderens kommunikative åbning. Fogg et al påpeger i dette tilfælde, at eksempelvis expertise, her forstået som vejledning af kunderne, er troværdighedsopbyggende. For at udbyderen kan nærme sig sion. Professor i informationssystemer, Peter O Connor, påpeger, at nettet har mindst lige så meget magt som tv et. Det er brugerne, der styrer nettet, hvorfor Time Magazine også valgte you som teknologialderens person of the year i 2006 (O Connor, 2008, p ). Når forbrugeren ligefrem opsøger udbyderen med et spørgsmål eller en kommentar, er det særligt vigtigt, at udbyderen spiller #).('?E"S&";&#$,-T?$(-$"0',$/.?$/".0"M',,$-/$,"_$-$.,*3"+)-/$")"JKKL:"./"P)4$" Magazine måske havde taget forskud på glæderne. I 2009 var det nemlig kun 19 procent af internetbrugerne, der skrev kommentarer og afgav ratings (Forrester, 2009). Denne undersøgelse vil jeg diskutere i afsnit Det retoriske agency. 1.4 Fremgangsmåde Jeg vil i nærværende undersøgelse tage udgangspunkt i henholdsvis teoretisk diskussion og indsamlet empiri med det formål at belyse troværdighedsaspektet i online samtaler. Det teoretiske udgangspunkt bliver præsenteret i kapitel 2 Teori og vil fungere som afsæt for analysen af den indsamlede empiri samt 11

12 indsamlingen af empiri, og dermed den videre analyse, har jeg valgt at lade mine Forskningsspørgsmålene vil således optræde direkte i teoriafsnittet. Dermed danner de grundlag for mit efterfølgende metodevalg. samt et enkeltinterview med målgruppen for online samtaler. Jeg har desuden løbende indsamlet empiri fra Facebook, Twitter og udbyderes websites, og behandler dette kvantitativt så vel som kvalitativt. For at overskueliggøre undersøgelsens opbygning, har jeg valgt at visualisere opbygningen gennem følgende model (se næste side): 12

13 KOMPOSITION 1. INDLEDNING Specialets motivation, problemformulering, afgrænsning og tilgang Motivation Problemstilling & problemformulering Afgrænsning Fremgangsmåde 2. TEORI Spredning af innovationer, kommunikationsteoretisk tilgang, troværdighed, virksomhedskommunikation i digitale medier samt diskussion af konsekvenser af anvendt teori Spredning af innovationer Kommunikationsteoretisk tilgang Troværdighed Virksomhedskommunikation Konsekvenser af anvendt teori 3. METODE Data fra udbydernes websites, fokusgruppe interviews med potentielle kunder, interview med potentiel kunde, de to interviewvariationer, sammenhæng mellem forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål samt præsentation af empiri Data fra udbydernes website Fokusgruppeinterview Interview Interviewvariationer Sammenhæng mellem spørgsmål Præsentation af empiri 4. ANALYSE Analyse af erfaring, troværdighed, hvem er kontra asynkronitet Erfaring Troværdighed D+$4"$,"%,4.$/E Samtalens form 5. DISKUSSION 6. KONKLUSION Konklusion og perspektivering Diskussion Konklusion Perspektivering

14 2. TEORI

15 TEORI 2. TEORI Jeg vil i de følgende afsnit præsentere det teoretiske fundament for min analyse af online samtalers effekt på udbyderens troværdighed. Herudover ønsker jeg at belyse min kommunikationsteoretiske tilgang og etablere et ståsted, hvorfra analysen kan tage sit afsæt. Teorien vil således også danne grundlag for det senere metodevalg. Jeg vil indledningsvis diskutere spredningen af innovationer. Herunder vil jeg indkredse, hvor online samtaler har deres største potentialer. Dernæst vil jeg diskutere kommunikationssituationen ud fra en retorisk tilgang og fremsætte analysens væsentligste teoretiske begreb; troværdighed. Teorien i dette afsnit er udvalgt med henblik på at fastsætte præmisserne for online samtaler og min tolkning af 2.1 Spredning af innovationer For at kunne analysere situationen omkring, og vigtigheden af, online samtaler, vil jeg indledningsvis diskutere diffusionsteorien for innovationer. Sociologen Everett Rogers udviklede i 1962 teorien Diffusion of innovations, der illustrerer, hvordan innovationer spredes. Rogers fokuserer på innovationer, men ikke kun hygiejne også betegnes som en innovation. I det følgende vil jeg benytte Rogers #$%&)/)'&".0:"3+.#"$&")&&'+./)'&"$,:"&$4()?Q En idé, praksis eller et objekt, der bliver opfattet som en nyskabelse - hvad enten det er det eller ej, af et individ, en gruppe eller andre adoptionsenheder. (Rogers, 2003, p. 12). _'?$,-`"1,;?$,*$&/,$,$#$")&&'+./)'&-#$%&)/)'&"1$/2#$,:"./"#$/"$,"#$&"5'/$&/)$(($" kundes opfattelse, der afgør om et givent produkt er en innovation. Noget der bare er en ny Nokia-model for den ene potentielle kunde, kan sagtens være innovation for den anden potentielle kunde. Selv om dette innovationsbegreb samtidig nogle udfordringer, fordi det ikke er tydeligt om de potentielle kunder, der bidrager til en given online samtale, opfatter det omtalte produkt som en innovation, medmindre de stiller spørgsmål vedrørende selve produktet. Hvis dette er tilfældet, kan det være et tegn på, at testbarheden af produktet ikke har været deres 15

16 Rogers forklarer, hvordan innovationen vurderes ud fra fem egenskaber, som jeg også mener, kan anvendes til at analysere online købssituationer. Ved en simpel online præsentation af produktet, kan det være vanskeligt at danne sig et overblik over 1) relative fordele:"-'4"#$%&$,$,:"3+',+)#/")&&'+./)'&$&",$$(/"-$/"$,"$&"0',#$(" for brugeren. Produktet kan derfor synes at rumme en stor grad af 2) kompleksitet og dermed også være vanskeligt at sætte i relation til den potentielle kundes holdninger, vaner og værdier, som betegnes 3) kompatibilitet. 4) Testbarhed af innovationen og 5) observation af andre, der benytter innovationen kan være med afhjælpe en eventuel utryghed. Ifølge Rogers vil alle fem faktorer optræde i enhver optagelse af en innovation. Det er altså ud fra disse fem faktorer, at en potentiel kunde skal vurdere trygheden omkring innovationen. Online samtaler kan naturligvis ikke kompensere for eksempelvis manglende testbarhed eller observerbarhed, men så meget desto vigtigere har online samtaler ideelt set mulighed for at kommunikere og illustrere de relative fordele med udgangspunkt i den enkelte potentielle kunde, med fokus på at mindske kompleksiteten og højne kompatibiliteten. Teknologikonsulent Geoffrey Moore har næsten 40 år efter Rogers bygget videre på teorien om spredning af innovationer. Han indtager dog en mere marketingorienteret tilgang til salget af teknologiske innovationer gennem sin teori om the chasm succesfuldt (Moore, 1999). Kløften refererer til tilstanden mellem to af de fem brugertyper, som Moore henter fra Rogers: Innovators (2,5 procent af brugerne) betegner den dedikerede skare, der brænder for teknologi og ikke kræver særlig overtalelse. De drives af dyb interesse, er risikovillige og har ofte høj socioøkonomisk status. Man kan kritisere både Rogers og Moore for at undervurdere denne gruppe. Deres karakteristik fremstiller denne gruppe som dem, der bider på alt nyt. Jeg vil tværtimod argumentere for, at der er stor sandsynlighed for, at teknologiinteresserede brugere netop har sat sig ind i innovationens karakter. Jeg vil således mene, at der er stor forskel på at være interesseret/engageret og blot at være købelysten grænsende til det blåøjede. Innovators behøver ikke anbefalinger fra andre, men det betyder ikke nødvendigvis, at de ikke er tilbøjelige til at spørge udbyderen til råds i en online samtale. Early adopters (13,5 procent) kommer umiddelbart efter innovators og er ligeledes positivt indstillede over for innovationer. Early adopters benytter innovatorerne som referenceramme og træffer beslutninger ud fra deres anbefalinger. Early adopters udgør en god indikator for, om innovationen bliver en succes, da de ifølge Rogers ofte kan beskrives som lederpersonligheder med høj social status og store sociale netværk. Chris Brogan og Julien Smith, der begge er 16

17 toneangivende webkommunikatører, beskriver i forlængelse heraf denne gruppe agents, fordi deres holdninger og valg respekteres og kopieres af andre (Brogan og Smith, 2009). Early majority (34 procent) er en nysgerrig, men også lidt tilbageholdende, gruppe, der lytter til early adopters. Det er hos early majority, at den kritiske masse opnås og spredningen for alvor tager fart. Herefter synes online samtaler at være mindre relevante, da de senere brugertyper i højere grad har brug for at handling, der først er mulig, når først den kritiske masse er opnået. Late argumenter og egne erfaringer, før de er overbevist om innovationens værdi. De adopterer først innovationen, hvis de oplever, at andre har opnået store fordele. Laggards (16 procent) er modvillige over for innovationer, og det skal nærmest være et krav - for eksempel ved indførelsen af nye standarder - før de tager innovationen til sig. Denne gruppe er således svær at få i tale. Opdelingen af typer indtegnes i en klassisk klokkekurve og the chasm optræder mellem early adopters og early majority, fordi det er her, at skellet mellem teknologiinteresse, behovet for sikkerhed og beviserne for innovationens relative fordele indtræder (Moore, 1999, p )

18 Typeinddelingen er brugbar, når jeg senere vil vurdere nogle eksempler på online samtaler, hvis primære opgave - set fra udbyderens perspektiv - må være at bygge bro over kløften, så den teknologiske innovation kan opnå kritisk masse og dermed videre spredning. Det er imidlertid værd at diskutere, hvorvidt kløften er relevant i online sammenhænge. Man kunne forestille sig, at rækkefølgen og opdelingen af brugere vil blive mindre udtalt på nettet, hvor eksempelvis early majority kan trække direkte på erfaringerne fra gruppen af innovators uden early adopters som bindeled. Man kan også spørge, om vi stadig har brug for Andrew Flanagin og Miriam Metzger, der begge er professorer i digital kommunikation ved University of Southern California, påpeger, at begejstring for ny teknologi samt erfaring på området medfører en øget opfattelse af troværdighed over for mediet, og dermed købssituationen: Flanagin and Metzger (2000) suggest that more experienced or savvy web users view the medium as more credible but, recognizing its limitations, also tend to verify information obtained on the web more stringently. (Flanagin og Metzger, 2007, p. 324) Flanagin og Metzgers pointe stemmer overens med Warnicks argument om, at troværdighed ikke er en universel og generaliserbar størrelse blandt alle brugere. Flanagin og Metzger, der i citatet ovenfor citerer sig selv, tegner således et billede af troværdighed som en form for konstruktion, der opbygges gennem mange forskellige indtryk og kilder. Den omtalte begejstring for internetmediet kan lokaliseres i de første brugergrupper i Moores kurve over kundetyper. Erfaringen med internetmediet tilfører endvidere et nyt aspekt, som bør tages til overvejelse, når vi anskuer brugertyper og deres opfattelse af troværdighed. Flanagin og Metzger mener således, at erfaring øger sandsynligheden for oplevet troværdighed, da en $,0.,$&"1,;?$,"1$#,$"$,")"-/.&#"/)("./"+$,)%*$,$"#$"'5(2-&)&?$,:"-'4"3.&b3;&"%&#$," på nettet. Denne anskuelse deles af David Lankes, leder af Information Institute of Syracu- 0;&#$/"'&()&$8"U$&&$"+$,)%*$,)&?-5,'*$-"0',$?O,"'?-O"'&()&$:")#$/"1,;?$,$&"/,).&- gulerer mellem forskellige online kilder (Lankes, 2008, p. 115). Lankes fremstiller det paradoks, at vi bliver mere selvstændige i vores tolkning af troværdighed samtidig med, at vi bliver mere afhængige af andre som online sparringspartnere. Denne tilgang udfordrer naturligvis den spredning af innovationer mellem bruger- /25$,&$:"-'4"+)"4T#/$"3'-"_'?$,-"'?">'',$8"D+)-"&;/)#$&-";&?$"6"'?"#$,4$#" fornødne viden inden for det givne felt. 18

Digital Retorik. Wrap-up

Digital Retorik. Wrap-up Wrap-up 07-05-2014 1 Den retoriske situation Ifølge Lloyd F. Bitzer: De 3 konstituerende elementer: -Exigence (det påtrængende problem) -Audience (publikum) -Constraints (de tvingende omstændigheder) HUSK:

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Digital Retorik. Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning

Digital Retorik. Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning Dagens program: Agency og medborgerskab Evaluering Lidt om opgaveskrivning Arbejde med eksamensopgaven; problemformulering, præsenta=on, li>eratur 23/04/14 1 Introduk2on af begreberne Retorisk medborgerskab

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 INTERAKTIONSDESIGN KURSUS Q3 2013 DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Tavs viden er Det brugerne ikke kan fortælle

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015 Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning v. Abelone Glahn Kun til privat brug, ikke til videresendelse eller deling www.abeloneglahn.dk Fjendstrupvej 2 4850 Stubbekøbing

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Indhold 1. Værdier for information- og kommunikation 2. Mål for information- og kommunikation 3. Formidling af information fra forbund og afdelingsbestyrelse

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Om børn og unges karrierelæring

Om børn og unges karrierelæring Om børn og unges karrierelæring Rita Buhl Lektor og studie- og karrierevejleder VIA University College Hvordan kan vejledning i grundskolen understøtte, at de unge får det bedst mulige afsæt for deres

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes 5 Det refleksive groundswell og dets scapes det post-traditionelle samfund Modernitetens dynamik ifølge Anthony Giddens DET POST-TRADITIONELLE SAMFUND Det unikke ved moderniteten som den har udviklet sig

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Kjetil Sandvik, lektor ved Medier, Erkendelse og Formidling, KU Leder af masteruddannelsen i Cross

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Hvad er retorik? Og hvorfor er det så vigtigt et fag?

Hvad er retorik? Og hvorfor er det så vigtigt et fag? Hvad er retorik? Og hvorfor er det så vigtigt et fag? ATU, den 1. og 3. september, 2015 Christina Pontoppidan, cand. mag. Ekstern lektor i retorik på KU, CBS og ITU Jonas Gabrielsen, ph.d. Lektor i retorisk

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Af Stine Josefine Hedemann Hansen og Louise Nørgaard Glud En tendens i forhold til den moderne (for)bruger er, at denne i højere grad er begyndt at forholde sig kritisk

Læs mere

Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse. Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott

Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse. Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott Erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg med perspektiver til læreruddannelse Matematikkens dag, 3. marts 2017, Charlotte Krog Skott Disposition Motivering af forløbet Unge og medier Design af Unge

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

Hvad gør regionerne med de sociale medier?

Hvad gør regionerne med de sociale medier? Hvad gør regionerne med de sociale medier? Sociale medier People influence people. Nothing influences people more than a recommendation from a trusted friend (Mark Zuckerberg, Facebook) Konklusion Jeg

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Kvalitet i socialpædagogisk arbejde set fra medarbejderes og anbragte unges synspunkt

Kvalitet i socialpædagogisk arbejde set fra medarbejderes og anbragte unges synspunkt Kvalitet i socialpædagogisk arbejde set fra medarbejderes og anbragte unges synspunkt Lektor Ph.d. University College Sjælland 1 Præsentation af mig Tak! Socialpædagog 1977 Børnepsykiatri m.m. Uddannelsesverden

Læs mere

Kom videre med brugen af LinkedIn - Webinar

Kom videre med brugen af LinkedIn - Webinar Kom videre med brugen af LinkedIn - Webinar Velkommen webinaret starter snart På dette webinar vil underviseren (dagens host ) assisteres af en chatmaster. Du er velkommen til at stille spørgsmål eller

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1 Bedre Lytning DANMARK Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 2 Lytningens kunst At høre eller at lytte - det er spørgsmålet At lytte er en svær kunst inden for kommunikationen.

Læs mere