Online samtaler & troværdighed i salget af innovationer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Online samtaler & troværdighed i salget af innovationer."

Transkript

1 DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION IT-UNIVERSITETET NOVEMBER 2010 Online samtaler & troværdighed i salget af innovationer. Kristoffer Rosenmeier, , Vejleder: Lisbeth Klastrup 87,9 normalsider á 2400 anslag

2 Abstract. Online conversations and credibility in sales of innovations This master thesis examines online conversations and their impact on potential customers and their perception of the company s credibility.!"#$%&$"'&()&$"*'&+$,-./)'&-".-"*'&+$,-./)'&-"0.*)()/./$#"12"/3$"*'45.&2"6"$)/3$," on it s own website or on a third party site like Facebook or Twitter. Also, I operate dividing online conversations into synchronous and asynchronous conversations. The synchronous conversations sync the participants via a live chat link, whereas the asynchronous ones most often are characterized by having an audience. My aim is to investigate how the company s credibility is affected by various factors, particularly focused on the chosen platforms. I use Aristotle s perception of ethos that elucidates three essential aspects of credibility; eunoia, phronesis.&#".,$/78"9,$#)1)()/2")-"-$$&".-"."5$,-'&.(:"$4'/)+$"-/,;*/;,$"0',"/3$",$*$)+$,"6".-" a non-measurable structure. Consequently, the thesis is based on qualitative empirical research, including a focus group interview and a semi-structured research interview. In addition, I include qualitative and quantitative empirical data from three mini-cases. Among the analyzed themes are: The roles of sender and receiver, the relevance of measurements of user activity, active vs. passive audience and the users &$$#-"0',"-$(0<#,.4./)=./)'&".&#".&'&24)/28">2"%&#)&?-"5,$5.,$"/3$"?,';&#"0',"." #)-*;--)'&"'0"/3$"*'&*$5/-"'0"*,$#)1)()/2".&#"*'&%#$&*$:".&'&24)/2:",$(./)'&-3)5-" between companies and customers / customers and other costumers, online vs. physical store and the use of language in online conversations. When entering an online conversation, experienced users of the Internet seem perception of credibility online. A company must consider several different factors )&"',#$,"/'"4$$/"/3)-".//)/;#$"6".&#")/")-"*,;*).("/3./"/3$"*'45.&2")-".B.,$"'0")/-" initial ethos and its costumers as well as the main characteristics of the given platform.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Motivation Problemstilling og problemformulering Afgrænsning Begrebsafklaring Medier for online samtaler Fremgangsmåde Teori Spredning af innovationer Kommunikationsteoretisk tilgang Synkrone kontra asynkrone online samtaler Den retoriske situation Det retoriske agency Nuancering af aktivitetsaspektet Troværdighed Forudsætninger for troværdighed Troværdighed i et retorisk perspektiv Virksomhedskommunikation i digitale medier Konsekvenser af anvendt teori Metode Indsamling af data fra udbyderes websites Valg af cases Indsamling og behandling af kvantitativ empiri fra cases Fokusgruppeinterview med potentielle kunder Valg af informanter og gennemførsel af fokusgruppen Interview med potentiel kunde De to interviewvariationer Sammenhæng mellem forsknings- og interviewspørgsmål Præsentation af empiri Kvantitativ empiri: Aktivitet på Facebook Kvantitativ empiri: Ratings i Telmores webshop Kvalitativ empiri: Fokusgruppe og enkeltinterview Supplerende kvalitativ empiri: Spørgsmål til aktive brugere...55

4 4 Analyse Afsender- og modtagerrollen Erfaring og brug Troværdighed Nærhed og distance Anonymitet Sprog...71 C8C"D+$4"$,"%,4.$/E Ratings Selviscenesættelse Opsummering af analyse Diskussion Undersøgelsens gyldighed Validitet Reliabilitet Generaliserbarhed Troværdighed kontra tryghed Brugeraktivitet som målbar faktor Det fælles ståsted Opsummering af diskussion Konklusion og perspektivering Litteraturliste Bilag...109

5 INDLEDNING 1.

6 INDLEDNING 1. INDLEDNING Antallet af online samtaler og meningstilkendegivelser er steget voldsomt gennem de sidste år. Nøjagtige statistikker over området bliver hurtigt forældede, men tendensen er klar. Danskerne er et af de mest aktive folkefærd online og vi har taget de sociale medier til os. Foreningen af danske interaktive medier (FDIM) op- 1. Det betyder, at cirka 40 procent af danskerne er på Facebook. Når man trækker de 0-13-årige fra, da de ligger under Facebooks aldersgrænse, kan man konklu- 2. Vi modtager ikke bare længere )&0',4./)'&"+)."&$//$/"6"+)"kommunikerer aktivt. Den nye digitale kommunikationsform betyder samtidig, at virksomheder ser nye muligheder for at sælge deres produkter. Web 2.0-bølgen, herunder Twitter og Facebooks indtræden har givet virksomheder muligheden for at tale med kun- #$,&$"6")"-/$#$/"0',"./"/.($"til kunderne. Min undersøgelse har til formål at belyse, hvordan online samtaler påvirker brugerens opfattelse af de salgslystne virksomheders troværdighed. Samtidig ønsker jeg at belyse, hvilke kommunikationsplatforme der egner sig bedst til interaktion med brugerne. hvor udbyderen stiller samtalen til rådighed for kunderne i form af brugerratings, Facebooksider eller lignende. Desuden kan en potentiel kunde læse med over skulderen på den egentlige, aktive (potentielle) kunde i samtalen. De forskellige typer online samtaler vil jeg uddybe i afsnit Synkrone og asynkrone online samtaler. Senere vil jeg belyse dem enkeltvist for til sidst at kunne sammenligne effekten af disse på udbyderens troværdighed. Når teknologiske innovationer - eksempelvis nye mobiltelefoner og computermodeller - skal udbredes, kan noget af den mulige usikkerhed hos kundegruppen potentielt afhjælpes via online samtaler. Kunderne har ikke nødvendigvis haft mulighed for at stå med produktet i hånden, og derfor søger de information for at turde købe innovationen. I den forbindelse kan kunderne have forskellige spørgs- 1 jorder_al_social_modstand 2 Danmarks Statistik (DST) 2009: 6

7 Disse spørgsmål skaber en ny kommunikationssituation for mange virksomheder, idet deres samtaler med kunden pludseligt er offentlige. Dermed stilles der også nye krav til udbyderens troværdighed. Jeg vil i nærværende undersøgelse belyse, hvilke krav, der stilles. 1.1 Motivation Online samtaler udgør således en påtrængende problemstilling i forhold til moderne markedsføring. Og med en baggrund som bachelor i retorik, et kandidatstudie på IT Universitetet og et nuværende job i en marketingafdeling i en stor international virksomhed, har jeg både faglig/kommunikationsteoretisk, professionel/persuasiv og markedsmæssig interesse i at analysere effekten af online samtaler, idet de ofte belyses meget ensidigt af marketingfolk, der hævder at have fundet en ny guldgrube. Jeg ønsker derfor at bidrage med en mere nuanceret og kommunikativ tilgang til online samtaler og i særdeleshed deres betydning for udbyderens troværdighed. 1.2 Problemstilling og problemformulering byders troværdighed, herunder betalingsform, leveringsbetingelser og lignende. Jeg ønsker dog i denne sammenhæng at belyse udviklingen af udbyders troværdighed som resultat af online samtaler. Den bedste beslutning for kunden vil variere fra gang til gang, men jeg vil arbejde ud fra den hypotese, at troværdighed er en faktor, der altid skal være til stede for at den potentielle kunde rent faktisk køber innovationen. På baggrund af denne undren og aktualisering, har jeg fremsat en problemformulering, der bevidst er holdt fri fra retoriske termer. Online samtaler er et hverdags- at besvare problemformuleringen gennem brug af retoriske analyseredskaber og termer. Problemformuleringen er som følger: Hvordan påvirker online samtaler, der er faciliteret af udbyderen, udbyderens troværdighed i forbindelse med salget af innovationer og hvorledes varierer denne effekt mellem de forskellige platforme for samtalen? 7

8 1.3 Afgrænsning I nærværende undersøgelse fokuserer jeg på modtageren og dennes modtageren er direkte involveret i en online samtale eller blot læser med over skulderen. Jeg har valgt at fokusere på udbyderens website samt Facebook og Twitter som platforme for online samtaler. Jeg vælger bevidst ikke at beskæftige mig med blogs, da de som regel baserer sig på længerevarende forhold mellem udbyder og potentiel kunde (Li og Bernoff, 2009, p ). Jeg vil desuden afgrænse mig fra at vurdere en enkelt virksomheds brand eller troværdighed. Jeg fokuserer derimod på fænomenet online samtaler og deres betydning for troværdigheden omkring salget af teknologiske innovationer til privatpersoner Begrebsafklaring Jeg har valgt at anvende begrebet online samtaler, fordi det ikke rummer en mængdeafgrænsning, som for eksempel begrebet online dialog. Online samtaler vil i det følgende være afgrænset til at dække samtaler faciliteret af udbyderen. Ved samtaler forstås en kommunikationssituation, der rummer en åbning og en opfølgning. Det vil for eksempel sige, at en rating, faciliteret af udbyderen, bliver Samtalebegrebet kommer her til sin ret, da en rating ikke lader sig afgrænse til to brugere, men derimod er tilgængelig for både aktive og passive besøgende. eller passive. Derfor vil det fra tid til anden være afgørende at skelne mellem aktiv/passiv kunde samt eksisterende/potentiel kunde. Hvad angår troværdighed i købsprocessen, vil potentielle kunder formentlig kunne trække på erfaringer fra kan man ikke frasortere de eksisterende kunder, selv om fokus i nærværende undersøgelse er på de potentielle kunder. Udbyderens ønske om øget troværdighed oprinder formentlig i ønsket om overtalelse og mersalg. Derfor vælger jeg, i stil med den aristoteliske tilgang, at opfatte persuasio som et retorisk mål. Jørgen Fafner, der var professor i retorik ved Københavns Universitet, tolker Aristoteles persuasiobegreb (græsk: peitho) som overtalelse, der transcenderer det sproglige element (Fafner, 2005, p. 41ff). Bredden i Aristoteles persuasiobegreb er væsentlig, da online samtaler eksempelvis 8

9 også indebærer visuelle og brugervenlighedsmæssige overtalelseselementer - en sondring som vil blive uddybet i afsnit Forudsætninger for troværdighed. Ifølge forskerne Charlene Li og Josh Bernoff fra Forrester Research er der intet endegyldigt bevis på, at online anbefalinger og omtale skaber mersalg. Det er øgede salgstal, hvis et produkt opnår online omtale (Li og Bernoff, 2009, p. 27). Jeg ønsker desuden at anvende begrebet ethos (troværdighed). Den retoriske ethos, der ligger hos modtageren, men knytter sig til afsenderen, er relevant for at kunne belyse forholdet mellem disse og især udviklingen i afsenders troværdighed som følge af online samtaler. I den forbindelse vil det desuden være nødvendigt at analysere den retoriske aspekter, herunder temporale, der synes oplagte til at analysere udviklingen af den potentielle kundes opfattelse af udbyderens troværdighed gennem en online samtale. Disse temporale aspekter vil blive behandlet i afsnit Troværdighed i et retorisk perspektiv Medier for online samtaler Danskerne er utroligt aktive på Facebook. Mere end halvdelen af alle voksne dan- 3. Der bliver løbende foretaget at de hurtigt bliver forældet. Der var således kun danskere på Facebook ved udgangen af , så på to et halvt år er antallet mere end syvdoblet. Jeg ønsker at behandle begrebet online samtaler på tværs af de forskellige platforme, vel vidende at det ofte vil være nødvendigt at skelne mellem de forskellige platforme for at kunne nuancere resultaterne af undersøgelsen. Mit valg af platforme gør det relevant at belyse de enkelte platforme og deres muligheder nærmere. Herunder vil jeg kort skitsere de belyste platforme i undersøgelsen: Ratings: Udbyderen kan på sit website stille muligheden for brugerratings til rådighed. Denne kommunikative åbning kan følges op af brugeren, der enten kan forholde sig direkte til produktet eller erklære sig enig eller uenig andres anmeldelser. Brugeren kan bidrage ud fra erfaringer eller forventninger. Ratings kræver ikke nødvendigvis, at brugeren er registreret, hvorfor anmeldelser kan afgives

10 hit n run (Hoff-Clausen, 2008, p. 225). Anonymitetens betydning for en ratings troværdighed vil jeg analysere i afsnit Ratings. Når en udbyder stiller en Chat: På udbyders website kan der desuden være en chatfunktion. Denne chatfunktion kræver som regel, at brugeren er logget ind. Der optræder derfor oftest en fast, navngiven udbyder og kunde. Den synkrone samtale vil ligeledes have $&"0.-/"#$%&$,$/"-/.,/"-.4/"$&"-(;/&)&?:"3+',"1,;?$,$&"('??$,".08"V$?"+)(")".0-&)/" Synkrone kontra asynkrone online samtaler";##21$"4)&"#$%&)/)'&"'?"1,;?".0" henholdsvis synkronitet og asynkronitet. Facebook: Online samtaler via Facebook foregår i kraft af min afgrænsning via Facebooks rammer. Brugeren kan således kommentere, lave opslag med holdninger eller spørgsmål, eller tilkendegive, at de synes godt om billeder, omtaler '?".&#$&")&0',4./)'&8"Z(/"#$//$"#$($-"4$#"#$".&#,$"1$-T?$&#$"5O"5,'%($&:"#$," kan blande sig i interaktionen. Det samlede billede af interaktionen på Facebook er således meget vagt afgrænset og diffust i sin struktur. Der er derfor heller ikke udbyderen, brugeren eller af andre brugere. Twitter: Twitter er ligesom Facebook asynkron i sin online samtaleform. Twitter består af en kontinuerlig nyhedsstrøm, hvor brugeren kan kommentere udbyderens tweets. På den måde kan bruger og udbyder føre en online samtale. En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at mere end danskere pris- rende til 2,6 mio. - handler på nettet (DST, 2009): Danskerne har omfavnet nettet og ændret verden for dansk detailhandel. Groft sagt har du som butiks-indehaver i dag valget mellem enten at spille på den åbne verdens vilkår - eller blive glemt. 5 Prisen spiller således en rolle, og hele 89 procent af danskerne mener, at prisen er en vigtig eller meget vigtig 6 bevæggrund for at handle online. Hvor mange forbrugere tidligere brugte butiksekspedienten som rådgiver til eksempelvis at lokale udbyder. 5 danskere_pris_sammenligne 6!"#$%&''()$*+$&,-$./01$&2+ 10

11 Teknologiforsker B.J. Fogg et al har udarbejdet en undersøgelse i 2001, der fremsætter forskellige faktorer, som enten opbygger eller nedbryder et websites troværdighed. Denne undersøgelse viser, at åbenlyst salg og reklamer er noget af Fogg et als resultater for at koncentrere sig om websites generelt og ikke fokusere decideret på én type websites. Det er netop dette kritikpunkt, som Barbara als undersøgelse: Therefore, if guidelines for Web site evaluation are to be connected to actual user behavior, they cannot be generic and universally applied but instead must be sensitive to context and the user s purpose. (Warnick, 2004, p. 262). På en udbyders website må kunden forvente, at der er en vis mængde reklame. Og hvad angår online samtaler, bliver de kun initieret, hvis den potentielle kunde vælger at lave en opfølgning på udbyderens kommunikative åbning. Fogg et al påpeger i dette tilfælde, at eksempelvis expertise, her forstået som vejledning af kunderne, er troværdighedsopbyggende. For at udbyderen kan nærme sig sion. Professor i informationssystemer, Peter O Connor, påpeger, at nettet har mindst lige så meget magt som tv et. Det er brugerne, der styrer nettet, hvorfor Time Magazine også valgte you som teknologialderens person of the year i 2006 (O Connor, 2008, p ). Når forbrugeren ligefrem opsøger udbyderen med et spørgsmål eller en kommentar, er det særligt vigtigt, at udbyderen spiller #).('?E"S&";&#$,-T?$(-$"0',$/.?$/".0"M',,$-/$,"_$-$.,*3"+)-/$")"JKKL:"./"P)4$" Magazine måske havde taget forskud på glæderne. I 2009 var det nemlig kun 19 procent af internetbrugerne, der skrev kommentarer og afgav ratings (Forrester, 2009). Denne undersøgelse vil jeg diskutere i afsnit Det retoriske agency. 1.4 Fremgangsmåde Jeg vil i nærværende undersøgelse tage udgangspunkt i henholdsvis teoretisk diskussion og indsamlet empiri med det formål at belyse troværdighedsaspektet i online samtaler. Det teoretiske udgangspunkt bliver præsenteret i kapitel 2 Teori og vil fungere som afsæt for analysen af den indsamlede empiri samt 11

12 indsamlingen af empiri, og dermed den videre analyse, har jeg valgt at lade mine Forskningsspørgsmålene vil således optræde direkte i teoriafsnittet. Dermed danner de grundlag for mit efterfølgende metodevalg. samt et enkeltinterview med målgruppen for online samtaler. Jeg har desuden løbende indsamlet empiri fra Facebook, Twitter og udbyderes websites, og behandler dette kvantitativt så vel som kvalitativt. For at overskueliggøre undersøgelsens opbygning, har jeg valgt at visualisere opbygningen gennem følgende model (se næste side): 12

13 KOMPOSITION 1. INDLEDNING Specialets motivation, problemformulering, afgrænsning og tilgang Motivation Problemstilling & problemformulering Afgrænsning Fremgangsmåde 2. TEORI Spredning af innovationer, kommunikationsteoretisk tilgang, troværdighed, virksomhedskommunikation i digitale medier samt diskussion af konsekvenser af anvendt teori Spredning af innovationer Kommunikationsteoretisk tilgang Troværdighed Virksomhedskommunikation Konsekvenser af anvendt teori 3. METODE Data fra udbydernes websites, fokusgruppe interviews med potentielle kunder, interview med potentiel kunde, de to interviewvariationer, sammenhæng mellem forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål samt præsentation af empiri Data fra udbydernes website Fokusgruppeinterview Interview Interviewvariationer Sammenhæng mellem spørgsmål Præsentation af empiri 4. ANALYSE Analyse af erfaring, troværdighed, hvem er kontra asynkronitet Erfaring Troværdighed D+$4"$,"%,4.$/E Samtalens form 5. DISKUSSION 6. KONKLUSION Konklusion og perspektivering Diskussion Konklusion Perspektivering

14 2. TEORI

15 TEORI 2. TEORI Jeg vil i de følgende afsnit præsentere det teoretiske fundament for min analyse af online samtalers effekt på udbyderens troværdighed. Herudover ønsker jeg at belyse min kommunikationsteoretiske tilgang og etablere et ståsted, hvorfra analysen kan tage sit afsæt. Teorien vil således også danne grundlag for det senere metodevalg. Jeg vil indledningsvis diskutere spredningen af innovationer. Herunder vil jeg indkredse, hvor online samtaler har deres største potentialer. Dernæst vil jeg diskutere kommunikationssituationen ud fra en retorisk tilgang og fremsætte analysens væsentligste teoretiske begreb; troværdighed. Teorien i dette afsnit er udvalgt med henblik på at fastsætte præmisserne for online samtaler og min tolkning af 2.1 Spredning af innovationer For at kunne analysere situationen omkring, og vigtigheden af, online samtaler, vil jeg indledningsvis diskutere diffusionsteorien for innovationer. Sociologen Everett Rogers udviklede i 1962 teorien Diffusion of innovations, der illustrerer, hvordan innovationer spredes. Rogers fokuserer på innovationer, men ikke kun hygiejne også betegnes som en innovation. I det følgende vil jeg benytte Rogers #$%&)/)'&".0:"3+.#"$&")&&'+./)'&"$,:"&$4()?Q En idé, praksis eller et objekt, der bliver opfattet som en nyskabelse - hvad enten det er det eller ej, af et individ, en gruppe eller andre adoptionsenheder. (Rogers, 2003, p. 12). _'?$,-`"1,;?$,*$&/,$,$#$")&&'+./)'&-#$%&)/)'&"1$/2#$,:"./"#$/"$,"#$&"5'/$&/)$(($" kundes opfattelse, der afgør om et givent produkt er en innovation. Noget der bare er en ny Nokia-model for den ene potentielle kunde, kan sagtens være innovation for den anden potentielle kunde. Selv om dette innovationsbegreb samtidig nogle udfordringer, fordi det ikke er tydeligt om de potentielle kunder, der bidrager til en given online samtale, opfatter det omtalte produkt som en innovation, medmindre de stiller spørgsmål vedrørende selve produktet. Hvis dette er tilfældet, kan det være et tegn på, at testbarheden af produktet ikke har været deres 15

16 Rogers forklarer, hvordan innovationen vurderes ud fra fem egenskaber, som jeg også mener, kan anvendes til at analysere online købssituationer. Ved en simpel online præsentation af produktet, kan det være vanskeligt at danne sig et overblik over 1) relative fordele:"-'4"#$%&$,$,:"3+',+)#/")&&'+./)'&$&",$$(/"-$/"$,"$&"0',#$(" for brugeren. Produktet kan derfor synes at rumme en stor grad af 2) kompleksitet og dermed også være vanskeligt at sætte i relation til den potentielle kundes holdninger, vaner og værdier, som betegnes 3) kompatibilitet. 4) Testbarhed af innovationen og 5) observation af andre, der benytter innovationen kan være med afhjælpe en eventuel utryghed. Ifølge Rogers vil alle fem faktorer optræde i enhver optagelse af en innovation. Det er altså ud fra disse fem faktorer, at en potentiel kunde skal vurdere trygheden omkring innovationen. Online samtaler kan naturligvis ikke kompensere for eksempelvis manglende testbarhed eller observerbarhed, men så meget desto vigtigere har online samtaler ideelt set mulighed for at kommunikere og illustrere de relative fordele med udgangspunkt i den enkelte potentielle kunde, med fokus på at mindske kompleksiteten og højne kompatibiliteten. Teknologikonsulent Geoffrey Moore har næsten 40 år efter Rogers bygget videre på teorien om spredning af innovationer. Han indtager dog en mere marketingorienteret tilgang til salget af teknologiske innovationer gennem sin teori om the chasm succesfuldt (Moore, 1999). Kløften refererer til tilstanden mellem to af de fem brugertyper, som Moore henter fra Rogers: Innovators (2,5 procent af brugerne) betegner den dedikerede skare, der brænder for teknologi og ikke kræver særlig overtalelse. De drives af dyb interesse, er risikovillige og har ofte høj socioøkonomisk status. Man kan kritisere både Rogers og Moore for at undervurdere denne gruppe. Deres karakteristik fremstiller denne gruppe som dem, der bider på alt nyt. Jeg vil tværtimod argumentere for, at der er stor sandsynlighed for, at teknologiinteresserede brugere netop har sat sig ind i innovationens karakter. Jeg vil således mene, at der er stor forskel på at være interesseret/engageret og blot at være købelysten grænsende til det blåøjede. Innovators behøver ikke anbefalinger fra andre, men det betyder ikke nødvendigvis, at de ikke er tilbøjelige til at spørge udbyderen til råds i en online samtale. Early adopters (13,5 procent) kommer umiddelbart efter innovators og er ligeledes positivt indstillede over for innovationer. Early adopters benytter innovatorerne som referenceramme og træffer beslutninger ud fra deres anbefalinger. Early adopters udgør en god indikator for, om innovationen bliver en succes, da de ifølge Rogers ofte kan beskrives som lederpersonligheder med høj social status og store sociale netværk. Chris Brogan og Julien Smith, der begge er 16

17 toneangivende webkommunikatører, beskriver i forlængelse heraf denne gruppe agents, fordi deres holdninger og valg respekteres og kopieres af andre (Brogan og Smith, 2009). Early majority (34 procent) er en nysgerrig, men også lidt tilbageholdende, gruppe, der lytter til early adopters. Det er hos early majority, at den kritiske masse opnås og spredningen for alvor tager fart. Herefter synes online samtaler at være mindre relevante, da de senere brugertyper i højere grad har brug for at handling, der først er mulig, når først den kritiske masse er opnået. Late argumenter og egne erfaringer, før de er overbevist om innovationens værdi. De adopterer først innovationen, hvis de oplever, at andre har opnået store fordele. Laggards (16 procent) er modvillige over for innovationer, og det skal nærmest være et krav - for eksempel ved indførelsen af nye standarder - før de tager innovationen til sig. Denne gruppe er således svær at få i tale. Opdelingen af typer indtegnes i en klassisk klokkekurve og the chasm optræder mellem early adopters og early majority, fordi det er her, at skellet mellem teknologiinteresse, behovet for sikkerhed og beviserne for innovationens relative fordele indtræder (Moore, 1999, p )

18 Typeinddelingen er brugbar, når jeg senere vil vurdere nogle eksempler på online samtaler, hvis primære opgave - set fra udbyderens perspektiv - må være at bygge bro over kløften, så den teknologiske innovation kan opnå kritisk masse og dermed videre spredning. Det er imidlertid værd at diskutere, hvorvidt kløften er relevant i online sammenhænge. Man kunne forestille sig, at rækkefølgen og opdelingen af brugere vil blive mindre udtalt på nettet, hvor eksempelvis early majority kan trække direkte på erfaringerne fra gruppen af innovators uden early adopters som bindeled. Man kan også spørge, om vi stadig har brug for Andrew Flanagin og Miriam Metzger, der begge er professorer i digital kommunikation ved University of Southern California, påpeger, at begejstring for ny teknologi samt erfaring på området medfører en øget opfattelse af troværdighed over for mediet, og dermed købssituationen: Flanagin and Metzger (2000) suggest that more experienced or savvy web users view the medium as more credible but, recognizing its limitations, also tend to verify information obtained on the web more stringently. (Flanagin og Metzger, 2007, p. 324) Flanagin og Metzgers pointe stemmer overens med Warnicks argument om, at troværdighed ikke er en universel og generaliserbar størrelse blandt alle brugere. Flanagin og Metzger, der i citatet ovenfor citerer sig selv, tegner således et billede af troværdighed som en form for konstruktion, der opbygges gennem mange forskellige indtryk og kilder. Den omtalte begejstring for internetmediet kan lokaliseres i de første brugergrupper i Moores kurve over kundetyper. Erfaringen med internetmediet tilfører endvidere et nyt aspekt, som bør tages til overvejelse, når vi anskuer brugertyper og deres opfattelse af troværdighed. Flanagin og Metzger mener således, at erfaring øger sandsynligheden for oplevet troværdighed, da en $,0.,$&"1,;?$,"1$#,$"$,")"-/.&#"/)("./"+$,)%*$,$"#$"'5(2-&)&?$,:"-'4"3.&b3;&"%&#$," på nettet. Denne anskuelse deles af David Lankes, leder af Information Institute of Syracu- 0;&#$/"'&()&$8"U$&&$"+$,)%*$,)&?-5,'*$-"0',$?O,"'?-O"'&()&$:")#$/"1,;?$,$&"/,).&- gulerer mellem forskellige online kilder (Lankes, 2008, p. 115). Lankes fremstiller det paradoks, at vi bliver mere selvstændige i vores tolkning af troværdighed samtidig med, at vi bliver mere afhængige af andre som online sparringspartnere. Denne tilgang udfordrer naturligvis den spredning af innovationer mellem bruger- /25$,&$:"-'4"+)"4T#/$"3'-"_'?$,-"'?">'',$8"D+)-"&;/)#$&-";&?$"6"'?"#$,4$#" fornødne viden inden for det givne felt. 18

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS EN EKSPLORATIV UNDERSØGELSE AF ASPEKTER TIL ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ PERSONLIGE BLOGS Specialet er udarbejdet af Louise Rothaus Hvitved Madsen Aalborg Universitet

Læs mere

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two English abstract The purpose of this Master s Thesis is to uncover how a company can take advantage of a social media like Facebook to nurture their relationships. Social Medias are not only a communicative

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Social Media Strategi

Social Media Strategi Social Media Strategi En empirisk undersøgelse af sociale medier, der belyser hvorfor og hvordan virksomheder skal arbejde strategisk med sociale medier Af Adil Mirzakhanova Aarhus School of Business and

Læs mere

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm.

Titelblad. Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing. Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Titelblad Er der gået sport i den? - Et casestudie i content marketing Aalborg Universitet Juni 2015 10. semester Cand.mag.komm. Vejleder: Jørgen Riber Christensen Specialets omfang: Anslag: 177.820 Normalsider:

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Sociale medier og online marketing

Sociale medier og online marketing Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online

Læs mere

Sociale medier i intern kommunikation

Sociale medier i intern kommunikation Sociale medier i intern kommunikation Af Gitte Krejbich, Vibe Abildtrup Middelboe, Berit Madsen, Pauline Ley Vejleder: Karsten Pedersen Master i Professionel Kommunikation, Modul 2, Maj 2011 Roskilde Universitet

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Gamification Et teoretisk orienteret speciale

Gamification Et teoretisk orienteret speciale Gamification Et teoretisk orienteret speciale Udarbejdet af Danni Kirstine Skou 10. semester, Interaktive Digitale Medier Aalborg Universitet, maj 2012 Vejleder: Thessa Jensen Titelblad Gamification Et

Læs mere

Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24

Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24 Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24 Kasper Fly Aalborg Universitet Humanistisk Informatik, 10. semester, Kommunikation Speciale Afleveringsdato: 31. maj 2012 Vejleder: Thessa Jensen Omfang:

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet

En social media strategi for Restaurant Kokkeriet En social media strategi for Restaurant Kokkeriet Katrine Kristoffersen Kandidatafhandling - Cand.it - ITKO Institut for marketing og statistik Vejledning ved Lars Haahr Afleveret d. 1. Juni 2011 Åben

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

Social medie strategi for Sønderborg Kommune

Social medie strategi for Sønderborg Kommune Kandidatafhandling af Institut for marketing og statistik Aarhus School of Business Ved vejleder Lars Haahr Cand IT - ITKO August 2012 Social medie strategi for Sønderborg Kommune Abstract The municipality

Læs mere

KUNSTEN AT KOMMUNIKERE KUNST EN ANALYSE AF T E A T E R K O MMU N I K A T I O N SPECIALEAFHANDLING I KOMMUNIKATION

KUNSTEN AT KOMMUNIKERE KUNST EN ANALYSE AF T E A T E R K O MMU N I K A T I O N SPECIALEAFHANDLING I KOMMUNIKATION KUNSTEN AT KOMMUNIKERE KUNST EN ANALYSE AF T E A T E R K O MMU N I K A T I O N MED UNGE SOM MÅLGRUPPE SPECIALEAFHANDLING I KOMMUNIKATION A F S T I N E L A R S E N ROSKILDE UNIVERSITET APRIL 2010 Kunsten

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Forbrugeradfærd på internettet

Forbrugeradfærd på internettet Institut for Marketing og Statistik HA Almen - Bachelorafhandling Forfattere: Nanna Juul Thomsen Peter Ravn Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Forbrugeradfærd på internettet Case: EDGE Boardshop Handelshøjskolen

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Danske Spil I Spændingsfeltet mellem Risiko og Legitimitet

Danske Spil I Spændingsfeltet mellem Risiko og Legitimitet Danske Spil I Spændingsfeltet mellem Risiko og Legitimitet Andreas Thrane & Casper Boe Jensen Dansk Sprog og Medier & Virksomhedsstudier Inger Jensen (Virksomhedsstudier) & Rasmus Kjærgaard Rasmussen (Dansk)

Læs mere

Abstract. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy. 1 af 78

Abstract. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy. 1 af 78 Abstract Both Facebook and Google utilise personalisation of content to some extent. We hypothesise that few users have any knowledge of this filtration of content. Through interviews of four individuals,

Læs mere

Modebloggere som stakeholdere

Modebloggere som stakeholdere CBS November 2012 Anine Arnild Typeenheder: 129.727 Sider: 72 Modebloggere som stakeholdere Vejleder: Pernille Schnoor/IKL Cand.ling.merc - En analyse af kommunikationen mellem virksomheder og modebloggere

Læs mere

Netværkets opbygning... 48 KAPITEL 4 TEORIAFSNIT... 52 Indledning... 53 Baggrund og definition af strategisk kommunikation...

Netværkets opbygning... 48 KAPITEL 4 TEORIAFSNIT... 52 Indledning... 53 Baggrund og definition af strategisk kommunikation... ABSTRACT In this thesis we investigate how the circumstances for strategic or planned communication has changed as a consequence of the social semantic internet. Furthermore we seek to understand how these

Læs mere