Online samtaler & troværdighed i salget af innovationer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Online samtaler & troværdighed i salget af innovationer."

Transkript

1 DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION IT-UNIVERSITETET NOVEMBER 2010 Online samtaler & troværdighed i salget af innovationer. Kristoffer Rosenmeier, , Vejleder: Lisbeth Klastrup 87,9 normalsider á 2400 anslag

2 Abstract. Online conversations and credibility in sales of innovations This master thesis examines online conversations and their impact on potential customers and their perception of the company s credibility.!"#$%&$"'&()&$"*'&+$,-./)'&-".-"*'&+$,-./)'&-"0.*)()/./$#"12"/3$"*'45.&2"6"$)/3$," on it s own website or on a third party site like Facebook or Twitter. Also, I operate dividing online conversations into synchronous and asynchronous conversations. The synchronous conversations sync the participants via a live chat link, whereas the asynchronous ones most often are characterized by having an audience. My aim is to investigate how the company s credibility is affected by various factors, particularly focused on the chosen platforms. I use Aristotle s perception of ethos that elucidates three essential aspects of credibility; eunoia, phronesis.&#".,$/78"9,$#)1)()/2")-"-$$&".-"."5$,-'&.(:"$4'/)+$"-/,;*/;,$"0',"/3$",$*$)+$,"6".-" a non-measurable structure. Consequently, the thesis is based on qualitative empirical research, including a focus group interview and a semi-structured research interview. In addition, I include qualitative and quantitative empirical data from three mini-cases. Among the analyzed themes are: The roles of sender and receiver, the relevance of measurements of user activity, active vs. passive audience and the users &$$#-"0',"-$(0<#,.4./)=./)'&".&#".&'&24)/28">2"%&#)&?-"5,$5.,$"/3$"?,';&#"0',"." #)-*;--)'&"'0"/3$"*'&*$5/-"'0"*,$#)1)()/2".&#"*'&%#$&*$:".&'&24)/2:",$(./)'&-3)5-" between companies and customers / customers and other costumers, online vs. physical store and the use of language in online conversations. When entering an online conversation, experienced users of the Internet seem perception of credibility online. A company must consider several different factors )&"',#$,"/'"4$$/"/3)-".//)/;#$"6".&#")/")-"*,;*).("/3./"/3$"*'45.&2")-".B.,$"'0")/-" initial ethos and its costumers as well as the main characteristics of the given platform.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Motivation Problemstilling og problemformulering Afgrænsning Begrebsafklaring Medier for online samtaler Fremgangsmåde Teori Spredning af innovationer Kommunikationsteoretisk tilgang Synkrone kontra asynkrone online samtaler Den retoriske situation Det retoriske agency Nuancering af aktivitetsaspektet Troværdighed Forudsætninger for troværdighed Troværdighed i et retorisk perspektiv Virksomhedskommunikation i digitale medier Konsekvenser af anvendt teori Metode Indsamling af data fra udbyderes websites Valg af cases Indsamling og behandling af kvantitativ empiri fra cases Fokusgruppeinterview med potentielle kunder Valg af informanter og gennemførsel af fokusgruppen Interview med potentiel kunde De to interviewvariationer Sammenhæng mellem forsknings- og interviewspørgsmål Præsentation af empiri Kvantitativ empiri: Aktivitet på Facebook Kvantitativ empiri: Ratings i Telmores webshop Kvalitativ empiri: Fokusgruppe og enkeltinterview Supplerende kvalitativ empiri: Spørgsmål til aktive brugere...55

4 4 Analyse Afsender- og modtagerrollen Erfaring og brug Troværdighed Nærhed og distance Anonymitet Sprog...71 C8C"D+$4"$,"%,4.$/E Ratings Selviscenesættelse Opsummering af analyse Diskussion Undersøgelsens gyldighed Validitet Reliabilitet Generaliserbarhed Troværdighed kontra tryghed Brugeraktivitet som målbar faktor Det fælles ståsted Opsummering af diskussion Konklusion og perspektivering Litteraturliste Bilag...109

5 INDLEDNING 1.

6 INDLEDNING 1. INDLEDNING Antallet af online samtaler og meningstilkendegivelser er steget voldsomt gennem de sidste år. Nøjagtige statistikker over området bliver hurtigt forældede, men tendensen er klar. Danskerne er et af de mest aktive folkefærd online og vi har taget de sociale medier til os. Foreningen af danske interaktive medier (FDIM) op- 1. Det betyder, at cirka 40 procent af danskerne er på Facebook. Når man trækker de 0-13-årige fra, da de ligger under Facebooks aldersgrænse, kan man konklu- 2. Vi modtager ikke bare længere )&0',4./)'&"+)."&$//$/"6"+)"kommunikerer aktivt. Den nye digitale kommunikationsform betyder samtidig, at virksomheder ser nye muligheder for at sælge deres produkter. Web 2.0-bølgen, herunder Twitter og Facebooks indtræden har givet virksomheder muligheden for at tale med kun- #$,&$"6")"-/$#$/"0',"./"/.($"til kunderne. Min undersøgelse har til formål at belyse, hvordan online samtaler påvirker brugerens opfattelse af de salgslystne virksomheders troværdighed. Samtidig ønsker jeg at belyse, hvilke kommunikationsplatforme der egner sig bedst til interaktion med brugerne. hvor udbyderen stiller samtalen til rådighed for kunderne i form af brugerratings, Facebooksider eller lignende. Desuden kan en potentiel kunde læse med over skulderen på den egentlige, aktive (potentielle) kunde i samtalen. De forskellige typer online samtaler vil jeg uddybe i afsnit Synkrone og asynkrone online samtaler. Senere vil jeg belyse dem enkeltvist for til sidst at kunne sammenligne effekten af disse på udbyderens troværdighed. Når teknologiske innovationer - eksempelvis nye mobiltelefoner og computermodeller - skal udbredes, kan noget af den mulige usikkerhed hos kundegruppen potentielt afhjælpes via online samtaler. Kunderne har ikke nødvendigvis haft mulighed for at stå med produktet i hånden, og derfor søger de information for at turde købe innovationen. I den forbindelse kan kunderne have forskellige spørgs- 1 jorder_al_social_modstand 2 Danmarks Statistik (DST) 2009: 6

7 Disse spørgsmål skaber en ny kommunikationssituation for mange virksomheder, idet deres samtaler med kunden pludseligt er offentlige. Dermed stilles der også nye krav til udbyderens troværdighed. Jeg vil i nærværende undersøgelse belyse, hvilke krav, der stilles. 1.1 Motivation Online samtaler udgør således en påtrængende problemstilling i forhold til moderne markedsføring. Og med en baggrund som bachelor i retorik, et kandidatstudie på IT Universitetet og et nuværende job i en marketingafdeling i en stor international virksomhed, har jeg både faglig/kommunikationsteoretisk, professionel/persuasiv og markedsmæssig interesse i at analysere effekten af online samtaler, idet de ofte belyses meget ensidigt af marketingfolk, der hævder at have fundet en ny guldgrube. Jeg ønsker derfor at bidrage med en mere nuanceret og kommunikativ tilgang til online samtaler og i særdeleshed deres betydning for udbyderens troværdighed. 1.2 Problemstilling og problemformulering byders troværdighed, herunder betalingsform, leveringsbetingelser og lignende. Jeg ønsker dog i denne sammenhæng at belyse udviklingen af udbyders troværdighed som resultat af online samtaler. Den bedste beslutning for kunden vil variere fra gang til gang, men jeg vil arbejde ud fra den hypotese, at troværdighed er en faktor, der altid skal være til stede for at den potentielle kunde rent faktisk køber innovationen. På baggrund af denne undren og aktualisering, har jeg fremsat en problemformulering, der bevidst er holdt fri fra retoriske termer. Online samtaler er et hverdags- at besvare problemformuleringen gennem brug af retoriske analyseredskaber og termer. Problemformuleringen er som følger: Hvordan påvirker online samtaler, der er faciliteret af udbyderen, udbyderens troværdighed i forbindelse med salget af innovationer og hvorledes varierer denne effekt mellem de forskellige platforme for samtalen? 7

8 1.3 Afgrænsning I nærværende undersøgelse fokuserer jeg på modtageren og dennes modtageren er direkte involveret i en online samtale eller blot læser med over skulderen. Jeg har valgt at fokusere på udbyderens website samt Facebook og Twitter som platforme for online samtaler. Jeg vælger bevidst ikke at beskæftige mig med blogs, da de som regel baserer sig på længerevarende forhold mellem udbyder og potentiel kunde (Li og Bernoff, 2009, p ). Jeg vil desuden afgrænse mig fra at vurdere en enkelt virksomheds brand eller troværdighed. Jeg fokuserer derimod på fænomenet online samtaler og deres betydning for troværdigheden omkring salget af teknologiske innovationer til privatpersoner Begrebsafklaring Jeg har valgt at anvende begrebet online samtaler, fordi det ikke rummer en mængdeafgrænsning, som for eksempel begrebet online dialog. Online samtaler vil i det følgende være afgrænset til at dække samtaler faciliteret af udbyderen. Ved samtaler forstås en kommunikationssituation, der rummer en åbning og en opfølgning. Det vil for eksempel sige, at en rating, faciliteret af udbyderen, bliver Samtalebegrebet kommer her til sin ret, da en rating ikke lader sig afgrænse til to brugere, men derimod er tilgængelig for både aktive og passive besøgende. eller passive. Derfor vil det fra tid til anden være afgørende at skelne mellem aktiv/passiv kunde samt eksisterende/potentiel kunde. Hvad angår troværdighed i købsprocessen, vil potentielle kunder formentlig kunne trække på erfaringer fra kan man ikke frasortere de eksisterende kunder, selv om fokus i nærværende undersøgelse er på de potentielle kunder. Udbyderens ønske om øget troværdighed oprinder formentlig i ønsket om overtalelse og mersalg. Derfor vælger jeg, i stil med den aristoteliske tilgang, at opfatte persuasio som et retorisk mål. Jørgen Fafner, der var professor i retorik ved Københavns Universitet, tolker Aristoteles persuasiobegreb (græsk: peitho) som overtalelse, der transcenderer det sproglige element (Fafner, 2005, p. 41ff). Bredden i Aristoteles persuasiobegreb er væsentlig, da online samtaler eksempelvis 8

9 også indebærer visuelle og brugervenlighedsmæssige overtalelseselementer - en sondring som vil blive uddybet i afsnit Forudsætninger for troværdighed. Ifølge forskerne Charlene Li og Josh Bernoff fra Forrester Research er der intet endegyldigt bevis på, at online anbefalinger og omtale skaber mersalg. Det er øgede salgstal, hvis et produkt opnår online omtale (Li og Bernoff, 2009, p. 27). Jeg ønsker desuden at anvende begrebet ethos (troværdighed). Den retoriske ethos, der ligger hos modtageren, men knytter sig til afsenderen, er relevant for at kunne belyse forholdet mellem disse og især udviklingen i afsenders troværdighed som følge af online samtaler. I den forbindelse vil det desuden være nødvendigt at analysere den retoriske aspekter, herunder temporale, der synes oplagte til at analysere udviklingen af den potentielle kundes opfattelse af udbyderens troværdighed gennem en online samtale. Disse temporale aspekter vil blive behandlet i afsnit Troværdighed i et retorisk perspektiv Medier for online samtaler Danskerne er utroligt aktive på Facebook. Mere end halvdelen af alle voksne dan- 3. Der bliver løbende foretaget at de hurtigt bliver forældet. Der var således kun danskere på Facebook ved udgangen af , så på to et halvt år er antallet mere end syvdoblet. Jeg ønsker at behandle begrebet online samtaler på tværs af de forskellige platforme, vel vidende at det ofte vil være nødvendigt at skelne mellem de forskellige platforme for at kunne nuancere resultaterne af undersøgelsen. Mit valg af platforme gør det relevant at belyse de enkelte platforme og deres muligheder nærmere. Herunder vil jeg kort skitsere de belyste platforme i undersøgelsen: Ratings: Udbyderen kan på sit website stille muligheden for brugerratings til rådighed. Denne kommunikative åbning kan følges op af brugeren, der enten kan forholde sig direkte til produktet eller erklære sig enig eller uenig andres anmeldelser. Brugeren kan bidrage ud fra erfaringer eller forventninger. Ratings kræver ikke nødvendigvis, at brugeren er registreret, hvorfor anmeldelser kan afgives

10 hit n run (Hoff-Clausen, 2008, p. 225). Anonymitetens betydning for en ratings troværdighed vil jeg analysere i afsnit Ratings. Når en udbyder stiller en Chat: På udbyders website kan der desuden være en chatfunktion. Denne chatfunktion kræver som regel, at brugeren er logget ind. Der optræder derfor oftest en fast, navngiven udbyder og kunde. Den synkrone samtale vil ligeledes have $&"0.-/"#$%&$,$/"-/.,/"-.4/"$&"-(;/&)&?:"3+',"1,;?$,$&"('??$,".08"V$?"+)(")".0-&)/" Synkrone kontra asynkrone online samtaler";##21$"4)&"#$%&)/)'&"'?"1,;?".0" henholdsvis synkronitet og asynkronitet. Facebook: Online samtaler via Facebook foregår i kraft af min afgrænsning via Facebooks rammer. Brugeren kan således kommentere, lave opslag med holdninger eller spørgsmål, eller tilkendegive, at de synes godt om billeder, omtaler '?".&#$&")&0',4./)'&8"Z(/"#$//$"#$($-"4$#"#$".&#,$"1$-T?$&#$"5O"5,'%($&:"#$," kan blande sig i interaktionen. Det samlede billede af interaktionen på Facebook er således meget vagt afgrænset og diffust i sin struktur. Der er derfor heller ikke udbyderen, brugeren eller af andre brugere. Twitter: Twitter er ligesom Facebook asynkron i sin online samtaleform. Twitter består af en kontinuerlig nyhedsstrøm, hvor brugeren kan kommentere udbyderens tweets. På den måde kan bruger og udbyder føre en online samtale. En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at mere end danskere pris- rende til 2,6 mio. - handler på nettet (DST, 2009): Danskerne har omfavnet nettet og ændret verden for dansk detailhandel. Groft sagt har du som butiks-indehaver i dag valget mellem enten at spille på den åbne verdens vilkår - eller blive glemt. 5 Prisen spiller således en rolle, og hele 89 procent af danskerne mener, at prisen er en vigtig eller meget vigtig 6 bevæggrund for at handle online. Hvor mange forbrugere tidligere brugte butiksekspedienten som rådgiver til eksempelvis at lokale udbyder. 5 danskere_pris_sammenligne 6!"#$%&''()$*+$&,-$./01$&2+ 10

11 Teknologiforsker B.J. Fogg et al har udarbejdet en undersøgelse i 2001, der fremsætter forskellige faktorer, som enten opbygger eller nedbryder et websites troværdighed. Denne undersøgelse viser, at åbenlyst salg og reklamer er noget af Fogg et als resultater for at koncentrere sig om websites generelt og ikke fokusere decideret på én type websites. Det er netop dette kritikpunkt, som Barbara als undersøgelse: Therefore, if guidelines for Web site evaluation are to be connected to actual user behavior, they cannot be generic and universally applied but instead must be sensitive to context and the user s purpose. (Warnick, 2004, p. 262). På en udbyders website må kunden forvente, at der er en vis mængde reklame. Og hvad angår online samtaler, bliver de kun initieret, hvis den potentielle kunde vælger at lave en opfølgning på udbyderens kommunikative åbning. Fogg et al påpeger i dette tilfælde, at eksempelvis expertise, her forstået som vejledning af kunderne, er troværdighedsopbyggende. For at udbyderen kan nærme sig sion. Professor i informationssystemer, Peter O Connor, påpeger, at nettet har mindst lige så meget magt som tv et. Det er brugerne, der styrer nettet, hvorfor Time Magazine også valgte you som teknologialderens person of the year i 2006 (O Connor, 2008, p ). Når forbrugeren ligefrem opsøger udbyderen med et spørgsmål eller en kommentar, er det særligt vigtigt, at udbyderen spiller #).('?E"S&";&#$,-T?$(-$"0',$/.?$/".0"M',,$-/$,"_$-$.,*3"+)-/$")"JKKL:"./"P)4$" Magazine måske havde taget forskud på glæderne. I 2009 var det nemlig kun 19 procent af internetbrugerne, der skrev kommentarer og afgav ratings (Forrester, 2009). Denne undersøgelse vil jeg diskutere i afsnit Det retoriske agency. 1.4 Fremgangsmåde Jeg vil i nærværende undersøgelse tage udgangspunkt i henholdsvis teoretisk diskussion og indsamlet empiri med det formål at belyse troværdighedsaspektet i online samtaler. Det teoretiske udgangspunkt bliver præsenteret i kapitel 2 Teori og vil fungere som afsæt for analysen af den indsamlede empiri samt 11

12 indsamlingen af empiri, og dermed den videre analyse, har jeg valgt at lade mine Forskningsspørgsmålene vil således optræde direkte i teoriafsnittet. Dermed danner de grundlag for mit efterfølgende metodevalg. samt et enkeltinterview med målgruppen for online samtaler. Jeg har desuden løbende indsamlet empiri fra Facebook, Twitter og udbyderes websites, og behandler dette kvantitativt så vel som kvalitativt. For at overskueliggøre undersøgelsens opbygning, har jeg valgt at visualisere opbygningen gennem følgende model (se næste side): 12

13 KOMPOSITION 1. INDLEDNING Specialets motivation, problemformulering, afgrænsning og tilgang Motivation Problemstilling & problemformulering Afgrænsning Fremgangsmåde 2. TEORI Spredning af innovationer, kommunikationsteoretisk tilgang, troværdighed, virksomhedskommunikation i digitale medier samt diskussion af konsekvenser af anvendt teori Spredning af innovationer Kommunikationsteoretisk tilgang Troværdighed Virksomhedskommunikation Konsekvenser af anvendt teori 3. METODE Data fra udbydernes websites, fokusgruppe interviews med potentielle kunder, interview med potentiel kunde, de to interviewvariationer, sammenhæng mellem forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål samt præsentation af empiri Data fra udbydernes website Fokusgruppeinterview Interview Interviewvariationer Sammenhæng mellem spørgsmål Præsentation af empiri 4. ANALYSE Analyse af erfaring, troværdighed, hvem er kontra asynkronitet Erfaring Troværdighed D+$4"$,"%,4.$/E Samtalens form 5. DISKUSSION 6. KONKLUSION Konklusion og perspektivering Diskussion Konklusion Perspektivering

14 2. TEORI

15 TEORI 2. TEORI Jeg vil i de følgende afsnit præsentere det teoretiske fundament for min analyse af online samtalers effekt på udbyderens troværdighed. Herudover ønsker jeg at belyse min kommunikationsteoretiske tilgang og etablere et ståsted, hvorfra analysen kan tage sit afsæt. Teorien vil således også danne grundlag for det senere metodevalg. Jeg vil indledningsvis diskutere spredningen af innovationer. Herunder vil jeg indkredse, hvor online samtaler har deres største potentialer. Dernæst vil jeg diskutere kommunikationssituationen ud fra en retorisk tilgang og fremsætte analysens væsentligste teoretiske begreb; troværdighed. Teorien i dette afsnit er udvalgt med henblik på at fastsætte præmisserne for online samtaler og min tolkning af 2.1 Spredning af innovationer For at kunne analysere situationen omkring, og vigtigheden af, online samtaler, vil jeg indledningsvis diskutere diffusionsteorien for innovationer. Sociologen Everett Rogers udviklede i 1962 teorien Diffusion of innovations, der illustrerer, hvordan innovationer spredes. Rogers fokuserer på innovationer, men ikke kun hygiejne også betegnes som en innovation. I det følgende vil jeg benytte Rogers #$%&)/)'&".0:"3+.#"$&")&&'+./)'&"$,:"&$4()?Q En idé, praksis eller et objekt, der bliver opfattet som en nyskabelse - hvad enten det er det eller ej, af et individ, en gruppe eller andre adoptionsenheder. (Rogers, 2003, p. 12). _'?$,-`"1,;?$,*$&/,$,$#$")&&'+./)'&-#$%&)/)'&"1$/2#$,:"./"#$/"$,"#$&"5'/$&/)$(($" kundes opfattelse, der afgør om et givent produkt er en innovation. Noget der bare er en ny Nokia-model for den ene potentielle kunde, kan sagtens være innovation for den anden potentielle kunde. Selv om dette innovationsbegreb samtidig nogle udfordringer, fordi det ikke er tydeligt om de potentielle kunder, der bidrager til en given online samtale, opfatter det omtalte produkt som en innovation, medmindre de stiller spørgsmål vedrørende selve produktet. Hvis dette er tilfældet, kan det være et tegn på, at testbarheden af produktet ikke har været deres 15

16 Rogers forklarer, hvordan innovationen vurderes ud fra fem egenskaber, som jeg også mener, kan anvendes til at analysere online købssituationer. Ved en simpel online præsentation af produktet, kan det være vanskeligt at danne sig et overblik over 1) relative fordele:"-'4"#$%&$,$,:"3+',+)#/")&&'+./)'&$&",$$(/"-$/"$,"$&"0',#$(" for brugeren. Produktet kan derfor synes at rumme en stor grad af 2) kompleksitet og dermed også være vanskeligt at sætte i relation til den potentielle kundes holdninger, vaner og værdier, som betegnes 3) kompatibilitet. 4) Testbarhed af innovationen og 5) observation af andre, der benytter innovationen kan være med afhjælpe en eventuel utryghed. Ifølge Rogers vil alle fem faktorer optræde i enhver optagelse af en innovation. Det er altså ud fra disse fem faktorer, at en potentiel kunde skal vurdere trygheden omkring innovationen. Online samtaler kan naturligvis ikke kompensere for eksempelvis manglende testbarhed eller observerbarhed, men så meget desto vigtigere har online samtaler ideelt set mulighed for at kommunikere og illustrere de relative fordele med udgangspunkt i den enkelte potentielle kunde, med fokus på at mindske kompleksiteten og højne kompatibiliteten. Teknologikonsulent Geoffrey Moore har næsten 40 år efter Rogers bygget videre på teorien om spredning af innovationer. Han indtager dog en mere marketingorienteret tilgang til salget af teknologiske innovationer gennem sin teori om the chasm succesfuldt (Moore, 1999). Kløften refererer til tilstanden mellem to af de fem brugertyper, som Moore henter fra Rogers: Innovators (2,5 procent af brugerne) betegner den dedikerede skare, der brænder for teknologi og ikke kræver særlig overtalelse. De drives af dyb interesse, er risikovillige og har ofte høj socioøkonomisk status. Man kan kritisere både Rogers og Moore for at undervurdere denne gruppe. Deres karakteristik fremstiller denne gruppe som dem, der bider på alt nyt. Jeg vil tværtimod argumentere for, at der er stor sandsynlighed for, at teknologiinteresserede brugere netop har sat sig ind i innovationens karakter. Jeg vil således mene, at der er stor forskel på at være interesseret/engageret og blot at være købelysten grænsende til det blåøjede. Innovators behøver ikke anbefalinger fra andre, men det betyder ikke nødvendigvis, at de ikke er tilbøjelige til at spørge udbyderen til råds i en online samtale. Early adopters (13,5 procent) kommer umiddelbart efter innovators og er ligeledes positivt indstillede over for innovationer. Early adopters benytter innovatorerne som referenceramme og træffer beslutninger ud fra deres anbefalinger. Early adopters udgør en god indikator for, om innovationen bliver en succes, da de ifølge Rogers ofte kan beskrives som lederpersonligheder med høj social status og store sociale netværk. Chris Brogan og Julien Smith, der begge er 16

17 toneangivende webkommunikatører, beskriver i forlængelse heraf denne gruppe agents, fordi deres holdninger og valg respekteres og kopieres af andre (Brogan og Smith, 2009). Early majority (34 procent) er en nysgerrig, men også lidt tilbageholdende, gruppe, der lytter til early adopters. Det er hos early majority, at den kritiske masse opnås og spredningen for alvor tager fart. Herefter synes online samtaler at være mindre relevante, da de senere brugertyper i højere grad har brug for at handling, der først er mulig, når først den kritiske masse er opnået. Late argumenter og egne erfaringer, før de er overbevist om innovationens værdi. De adopterer først innovationen, hvis de oplever, at andre har opnået store fordele. Laggards (16 procent) er modvillige over for innovationer, og det skal nærmest være et krav - for eksempel ved indførelsen af nye standarder - før de tager innovationen til sig. Denne gruppe er således svær at få i tale. Opdelingen af typer indtegnes i en klassisk klokkekurve og the chasm optræder mellem early adopters og early majority, fordi det er her, at skellet mellem teknologiinteresse, behovet for sikkerhed og beviserne for innovationens relative fordele indtræder (Moore, 1999, p )

18 Typeinddelingen er brugbar, når jeg senere vil vurdere nogle eksempler på online samtaler, hvis primære opgave - set fra udbyderens perspektiv - må være at bygge bro over kløften, så den teknologiske innovation kan opnå kritisk masse og dermed videre spredning. Det er imidlertid værd at diskutere, hvorvidt kløften er relevant i online sammenhænge. Man kunne forestille sig, at rækkefølgen og opdelingen af brugere vil blive mindre udtalt på nettet, hvor eksempelvis early majority kan trække direkte på erfaringerne fra gruppen af innovators uden early adopters som bindeled. Man kan også spørge, om vi stadig har brug for Andrew Flanagin og Miriam Metzger, der begge er professorer i digital kommunikation ved University of Southern California, påpeger, at begejstring for ny teknologi samt erfaring på området medfører en øget opfattelse af troværdighed over for mediet, og dermed købssituationen: Flanagin and Metzger (2000) suggest that more experienced or savvy web users view the medium as more credible but, recognizing its limitations, also tend to verify information obtained on the web more stringently. (Flanagin og Metzger, 2007, p. 324) Flanagin og Metzgers pointe stemmer overens med Warnicks argument om, at troværdighed ikke er en universel og generaliserbar størrelse blandt alle brugere. Flanagin og Metzger, der i citatet ovenfor citerer sig selv, tegner således et billede af troværdighed som en form for konstruktion, der opbygges gennem mange forskellige indtryk og kilder. Den omtalte begejstring for internetmediet kan lokaliseres i de første brugergrupper i Moores kurve over kundetyper. Erfaringen med internetmediet tilfører endvidere et nyt aspekt, som bør tages til overvejelse, når vi anskuer brugertyper og deres opfattelse af troværdighed. Flanagin og Metzger mener således, at erfaring øger sandsynligheden for oplevet troværdighed, da en $,0.,$&"1,;?$,"1$#,$"$,")"-/.&#"/)("./"+$,)%*$,$"#$"'5(2-&)&?$,:"-'4"3.&b3;&"%&#$," på nettet. Denne anskuelse deles af David Lankes, leder af Information Institute of Syracu- 0;&#$/"'&()&$8"U$&&$"+$,)%*$,)&?-5,'*$-"0',$?O,"'?-O"'&()&$:")#$/"1,;?$,$&"/,).&- gulerer mellem forskellige online kilder (Lankes, 2008, p. 115). Lankes fremstiller det paradoks, at vi bliver mere selvstændige i vores tolkning af troværdighed samtidig med, at vi bliver mere afhængige af andre som online sparringspartnere. Denne tilgang udfordrer naturligvis den spredning af innovationer mellem bruger- /25$,&$:"-'4"+)"4T#/$"3'-"_'?$,-"'?">'',$8"D+)-"&;/)#$&-";&?$"6"'?"#$,4$#" fornødne viden inden for det givne felt. 18

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Retorisk agency sponseret af virksomheder

Retorisk agency sponseret af virksomheder DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Jeppe Aagaard Jeppesen Retorisk agency sponseret af virksomheder - Når virksomheder inviterer til samfundsdebat på sociale medier Institut

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du:

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du: Spredningsnetværk Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende og kunne forklare begreberne spredningsnetværk og

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

GOODBYEPAST HELLOFUTURE

GOODBYEPAST HELLOFUTURE GOODBYEPAST HELLOFUTURE Introduktion But why? Forløbet & praktiske detaljer UVILDIG ONLINE RÅDGIVNING Brand, koncept og strategi med primært fokus på online. Optimering > Webbureau > Bankportal Rådgiver

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Workshop om. konverteringsop0mering. Ole Gregersen Customer Experience Konferencen 4. marts 2015. @OlegUsability - www.oleg.dk. Særligt for UX ere

Workshop om. konverteringsop0mering. Ole Gregersen Customer Experience Konferencen 4. marts 2015. @OlegUsability - www.oleg.dk. Særligt for UX ere Lær mere om konverteringsop0mering: Undervisning: Uxmentor.dk Konference: ConversionBoost.dk Konsulent: Webop

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere