Biofag. Nr.5 Novem ber 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.5 Novem ber 2009"

Transkript

1 Biofag Nr.5 Novem ber 2009

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing Svend Erik Nielsen Forsidefoto: John Schollar ved biokonferencen Erik Frausing, 2009 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelser. Redaktionen afsluttet Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Foreningen af Danske Biologer Formand Erik Frausing Næstformand Jane Burkarl Kasserer Lisbeth Bødker Nielsen Revisor Benny Silvert

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Vedtægter 8 Darwin på mange måder 10 Referat, generalforsamling FaDB 12 Nyt fra fagkonsulenten 14 Biologiolympiaden Anmeldelse: Biologiens FG 22 Manifest for FaDB-kurser 24 Overenskomstmæssige detaljer 28 Kursus: Eksperimentel Genteknologi 3

4 Nyt fra bestyrelsen Af Erik Frausing Formand FaDB Ny bestyrelse Den 28. september afholdt foreningen den årlige generalforsamling på Best Western Hotel i Kolding. Her blev Joan Ilsø Sørensen og Christian Rix indvalgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Ved samme lejlighed måtte vi også sige farvel i bestyrelsen til Formand Jesper Ruggaard Mebus, Næstformand Kirsten Hede og Jane Sundbæk Johansen, som havde valgt at træde ud af bestyrelsesarbejdet. Jeg skal heller ikke her undlade at takke for deres store indsats i bestyrelsen og for foreningen. Bestyrelsen har konstitueret sig, er trukket i arbejdstøjet og består således nu af Joan Ilsø Sørensen, Christian Rix, Svend Erik Nielsen, Hanne Juhl, Claudia Girnth-Diamba, Lisbeth Bødker Nielsen (Kasserer), Jane Burkarl (Næstformand) og Erik Frausing (Formand). Vedtægtsændringerne De vedtægtsændringer der var lagt op til i forbindelse med seminarielærernes udtræden af foreningen og organisering på anden vis, blev vedtaget af generalforsamlingen med nogle få justeringer i forhold til det forslag, der fremgik af sidste nummer af Biofag. De nye vedtægter vil være at finde på de følgende sider i dette nummer af Biofag. Biokonferencen Der har traditionen tro også været afholdt biokonference med et tætpakket program af oplægsholdere, øvelser og småforsøg under temaet evolution. Fagkonsulent Anne Krarup præsenterede udkast til læreplaner og fik kommentarer fra forsamlingen. Alt i alt var der tale om et program, hvor alle havde mulighed for at bringe noget med hjem og der er da også givet meget positive tilbagemeldinger, ikke mindst til rækken af oplægsholdere, hvor især Jørn Madsen, Dean Madden og John Schollar har fået mange roser. Men som én skriver i evalueringen: Det var næsten for pakket der var ikke megen tid til socialt samvær med mindre man kunne holde til sent om natten. 4

5 Vedtægter i FaDB Foreningens navn er: Foreningen af Danske Biologer. Foreningens formål er: At fremme biologiens stilling i undervisningen og i samfundet. Stk. 2 At formidle biologifaglige emner, såsom miljø, sundhed, bioteknologi samt biologi udadtil. Stk. 3 At formidle faglig og pædagogisk kontakt mellem medlemmerne. Stk. 4 At sikre foreningens medlemmer muligheder for efteruddannelse. Stk. 5 At varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser i samarbejde med de respektive faglige organisationer. Foreningen organiserer biologiske kandidater, der er ansat i ungdoms- eller videregående uddannelser, samt biologiske kandidater ansat i erhverv og administration. Yderligere optages kandidater med undervisningskompetence i faget biologi i gymnasieskolen og specialestuderende i biologi. Stk. 2 Alle medlemmer undtagen æresmedlemmer betaler kontingent til foreningen. Kontingentet fastsættes efter principperne i 9 stk. 2. Studerende, efterlønsmodtagere, pensionister og arbejdsløse betaler kun halvt kontingent. Manglende kontingentbetaling medfører udmeldelse af foreningen. 4 Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer. Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig senest en måned efter hver generalforsamling med en formand, næstformand og kasserer og fastlægger egen forretningsorden. Stk. 3 Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne offentliggøres på foreningens hjemmeside. 5

6 5 FaDB s bestyrelse indstiller 4 medlemmer af foreningen til valg til Nucleus bestyrelse. FaDB s bestyrelse er repræsenteret med mindst ét medlem i Nucleus bestyrelse. Mindst 2 af de indstillede medlemmer skal være tilknyttet de gymnasiale ungdomsuddannelser. 6 Foreningen er opdelt i regioner, der hver har en regionssekretær. Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med regionssekretærerne antallet af regioner. Stk. 2 Regionssekretærerne formidler kontakt mellem regionens medlemmer og bestyrelsen og planlægger regionale møder og efteruddannelseskurser. 7 Foreningen udgiver et medlemsblad, Biofag, der redigeres af en redaktion for en toårig periode. 8 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor valg til bestyrelsen finder sted, og hvor sager af fælles interesse behandles. 6 9 Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes i september, oktober eller november og skal indvarsles skriftligt med mindst en måneds frist. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har indbetalt årets kontingent. Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres i Biofag senest 1 måned før generalforsamlingen. Stk. 4 Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte, idet blanke stemmer og stemmer-ikke medregnes. Afstemninger er skriftlige, hvis blot et medlem forlanger det. Stk. 5 Enhver sag kan af bestyrelsen bringes til urafstemning, såfremt en enig bestyrelse ønsker det. Stk. 6 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes når dette ønskes af bestyrelsen eller mindst 25 % af foreningens medlemmer. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages frist. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: a) Valg af dirigent og referent b) Bestyrelsens beretning, herunder: Forhold vedrørende kursusaktivitet og forlaget Nucleus

7 10 11 c) d) e) f) g) h) Regnskab for det foregående år Budget for det følgende år Indkomne forslag Valg til bestyrelse Valg af revisor og evt. revisorsuppleant Eventuelt Stk. 2 På generalforsamlingen godkendes budgettet og kontingent fastlægges. Regnskabsåret er 1/1 31/12. Det reviderede regnskab skal foreligge senest den 1/4 efter hvert regnskabsår. Regnskabet skal offentliggøres i Biofag. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for et evt. underskud på foreningens konto. Budgetforslag udarbejdes af bestyrelsen og offentliggøres i Biofag inden generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 2 Valg til bestyrelsen foregår ved almindeligt stemmeflertal. Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode, således at 4-5 medlemmer vælges i lige år og 4-5 medlemmer vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted. Stk. 4 Ved stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning. 12 Opløsning af foreningen kan finde sted ved en ekstraordinær generalforsamling, der indvarsles skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Dog skal generalforsamlingens beslutning om opløsning prøves ved en urafstemning blandt samtlige foreningens medlemmer, hvor det kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for en opløsning, idet blanke stemmer og stemmer-ikke medregnes. Stk. 2 Fremgangsmåden ved foreningens opløsning bestemmes af den dertil indvarslede generalforsamling. Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til et formål, efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser. 7

8 indtryk fra en biokonference Darwin på mange måder Af Jesper Ruggaard Mebus I år havde FaDB igen valgt at afholde en konference om et tema, evolution, i forbindelse med generalforsamlingen i foreningen. Selve konferencen var ikke så velbesøgt som i de seneste år, men man må sige at det var et usædvanligt godt (jeg har ikke selv været med til at arrangere det) og tætpakket program med mange spændende indslag. De der ikke har været af sted, kan overveje om det ikke ville være en god idé at deltage næste år. Programmet begyndte med Jørn Madsen, som holdt et fantastisk spændende og informativt foredrag om menneskets evolution. Med kun tre tegninger på en tavle og en del kranier til at vise frem kom Jørn Madsen ind på virkelige mange nye aspekter omkring menneskets udvikling, fra slægtskab med menneskeaberne (illustreret ved at kunne række hænderne i vejret) til fødeindtag, udvandring, sprog og gang. Et på alle måder rigtigt godt foredrag med mange spædende detaljer, levende fortalt. Herefter handlede det om sociale egenskabers evolution ved hjælp af spilteori. Et interessant emne med praktiske øvelser, hvor vi spillede en udgave af fangernes dilemma for at vise at det kan betale sig at dele og sociale egenskaber også kan være en del af vores arts succeskriterier. Pelle Guldborg Hansen fra RUC skabte interesse for et område som normalt er samfundsvidenskabeligt og matematisk og satte det i relief til evolution. Derved kan emnet måske blive et tema for SRP med matematik, men for mit eget vedkommende vil det kræve noget mere, før jeg kan inddrage det i biologiundervisningen. Som det sidste foredrag af tre i rap handlede det om videnskabsteori og Darwins evolutionslære. Johannes Worm, Stenhus Gymnasium, holdt et meget spændende videnskabsteoretisk oplæg om hvorledes Darwins teori om arternes udvikling kunne bruges til at forklare essentielle AT-begreber (induktiv og deduktiv, teori og hypotese). Vi nåede faktisk frem til den naturvidenskabelige spiral. Konkret, nemt at forstå og videreformidle. Som det er tradition inden for vores fag, forsøger vi at diskutere, hvordan man kan arbejde med faget i forskellige dimensioner. Tidligere har vi arbejdet med hvordan eksamensopgaver skal se ud, både skriftlige og mundtlige, og i forbindelse med en revision af læreplanerne kunne Anne Krarup denne gang præsentere forslag til reviderede læreplaner, som vi kunne diskutere. Der kom mange gode kommentarer til de læreplansændringer som der var arbejdet med, og dermed fik fagkonsulenten og læreplansgruppen noget at arbejde videre med. Denne kontakt mellem os almindelige lærere og videre op i systemet er en af de ting der gør, at det er vigtigt at deltage i biologikonferencerne, så man kan høre om de nye tiltag inden for faget og give sit besyv med, således at dialogen bevares. Før generalforsamlingen kom Julie Serritslev fra Biotech Academy på. Hun kunne fortælle om PCR-kasserne som kan udlånes herfra og fik feedback på hvordan kasserne blev brugt og hvordan man i fremtiden kunne forestille sig lignende tiltag. Generalforsamlingen i år forløb fredeligt. Se referat andet sted i bladet. Om aftenen efter aftensmaden med spontan underholdning i form af en gensplejs- 8

9 ningssang (smukt udført), blev vi undervist af John Schollar og Dean Madden, som lod os smage på chokolade og vi lavede en Darwindrink. En væske der kunne drikkes, men var meget besværlig at blande (= mange ingredienser). Til gengæld kom vi hele Beagles sejltur igennem med råvarer fra 5 kontinenter. Dag 2 foregik på Munkensdam Gymnasium og var delt i 2 sessioner en styret af John Schollar og en styret af Dean Madden. John Schollars forsøg var et praktisk konjugationsforsøg med to resistente bakteriestammer. Pointen var, at man med det forsøg kunne se, at bakterier i et miljø med et selektionspres kunne, ved udveksling af gener, overleve i et miljø med to antibiotika, fordi de havde udvekslet arvemateriale. Et forsøg der ville have bekræftet Darwins udviklingsteori, i og med det viste at gener kunne udveksles Se vejledninger på Forsøg to var ledet af John Madden og var et computerforsøg med software til at tegne fylogenetiske træer ud fra genetisk materiale. Selve softwaren til at lave stamtræer fås på og på findes vejledninger og cases der er lige til at gå til. Vi lavede beregninger på slægtskabsforholdene mellem mammut og de indiske og den afrikanske elefant og så på udviklingen af eliaosomer hos mælkeurt og myrefrøspredning (hvad kom først). Det er meget velegnet til evolutionsundervisning og kan klart anbefales at bruges af alle. Det bedste af det hele ved sådan en biologikonference er dog at man møder gode kollegaer fra andre gymnasier får en snak, får grinet sammen og erfaringsudvekslet på den gode måde. Tilbage er blot at sige: Vi ses til næste biokonference. 9

10 Generalforsamling Referat fra FaDB s 1. fraktion Referent Henrik Falkenberg 1. Valg af dirigent: Jette Kruse. 2. Valg af referent: Henrik Falkenberg. Bestyrelsen blev præsenteret og generalforsamlingen blev erklæret for lovligt indkaldt. 3. Fraktionsbestyrelsens beretn. v. Jesper God dialog i fagligt forum mellem fagkonsulenten og bestyrelsen. Afholdt biologiolympiade. Kursusvirksomhed. Jesper takkede af som formand efter 5 år. Formandens beretning blev godkendt. 4. Fællesbestyrelsens beretning v. Jesper Ringe aktivitet i fællesbestyrelsen, der herefter nedlægges. a. Beretning fra Nucleus v. Jette Det går godt for forlaget, hvis aktiviteter fortsætter uanset nedlæggelse af fællesbestyrelsen. Alle tegninger bliver lagt ud på nettet til fri afbenyttelse. Biologi til tiden sælger godt. Sidesalg til sygeplejerskeuddannelsen går også fint. Fem bøger om bioteknologi på vej 1. bog udkommer senere på året. Forfattere til en NF-bog savnes. 5. Fremlæggelse af regnskab v. Lisbeth Overskud i Indtægter på og udgifter på , hvilket giver et overskud på kr. Portostøtte på kr. Regnskabet er revideret og blev godkendt. 6. Budget 2010 Særnummer af biofag udkommer næste år. Budget på med uændret kontingent og abonnement godkendt. 10 Svend Erik præsenterede kursusaktiviteterne og kursusregnskabet for Tilskud til regionskurser kan gives. Den fremtidige kursusplan blev præsenteret. 7. Indkomne forslag a. Nye vedtægter Efter nogle justeringer blev forslaget vedtaget med følgende ændringer: Ad 4 Ændres til: Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer. Ad 9 Afsnit g falder ud. Ad 11 stk. 2 Inklusive suppleanter slettes. Ad 11 stk. 3 Alle slettes. Således at 4-5 medlemmer vælges i lige år og 4-5 medlemmer vælges ulige år tilføjes. 8. Valg af fraktionsbestyrelsen Bestyrelsen foreslog som nye medlemmer: Joan Sørensen fra Egå Gymnasium og Christian Rix fra Rødkilde Gymnasium, der begge blev valgt. Claudia og Hanne blev genvalgt. Bestyrelsen takkede Jane Sundbæk for godt udført arbejde. Som revisor blev Benny Silvert genvalgt. 9. Eventuelt Kirsten Wøldike orienterede om biologiolympiaden. Finn Bendixen orienterede om Gymnasiet i Aasiaat (Egedesminde).

11 NYHED Naturstofkemi Naturstofkemi giver en generel introduktion til naturstofkemi og biokemiske reaktioner. Bogens omdrejningspunkt er farve, smag og duft. Men også udvalgte grupper af naturstoffer behandles indgående. Emnerne har varierende sværhedsgrad, så der er relevant materiale om naturstofkemi til alle niveauer. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden. Der er opgaver til de enkelte kapitler, og mulighed for at downloade øvelsesvejledninger til eksperimenter med naturstoffer. Naturstofkemi er beregnet til supplerende undervisning i kemi på gymnasialt niveau. Bo Paulsen Bog 160 s. og supplerende webmateriale kr. 160,- E-bog 160 s. kr. 40,- Prisen er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime. Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk

12 Nyt fra fagkonsulenten Af Anne Krarup Justering af læreplaner De justerede læreplaner er nu afleveret til koordinering og kommentering i uvm. De udkast, der er afleveret, har jeg udarbejdet i samarbejde med blandt andre medlemmerne i Fagligt Forum, biologilærerne der deltog i Biologilærerkonferencen i Kolding og medlemmer af opgavekommissionen. Udkastene har ligget på EMU, og der har været nogle ganske få kommentarer på bloggen. Der er ikke tale om store ændringer men justeringer. Justeringerne omfatter blandt andet, at de faglige mål på alle niveauer er renset for kernestof evolution er kommet med på C-niveau kernestoffet på A-niveau er specificeret inden for visse områder med henblik på i højere grad at få mulighed for at stille skriftlige prøveopgaver inden for fx fysiologi det eksperimentelle arbejde udgør 20 % af undervisningen uden for- og efterbehandling muligheden for eksamensprojekt på C- og A-niveau på stx bortfalder der er bedre sammenhæng mellem faglige mål, prøveformer og bedømmelseskriterier. Læreplanerne vil komme i høring i begyndelsen af 2010, og der kan derfor komme justeringer et stykke tid endnu. De endelige planer forventes færdige i løbet af foråret. De justerede læreplaner kommer til at gælde fra august 2010, og der vil til den tid også komme nye vejledninger. Skriftlige prøveopgaver Flere kolleger har efterspurgt prøveopgaver med mere fokus på fysiologi. Opgavekommissionen har imidlertid vanskeligt ved at stille opgaver i mere specifikke områder inden for fysiologi, sådan som kernestoffet er beskrevet i læreplanen for biologi A for stx. En af de måder, opgavekommissionen har forsøgt at åbne op for inddragelse af forskellige områder herunder fysiolog, er fx ved at give eleverne mulighed for at vælge, hvilket eller hvilke underpunkter i en opgave, eleven vil inddrage i sin besvarelse. Eksempler på dette kan fx ses i opgave 3 Mælkesyge i opgavesættet fra maj Bioteknologi I september måned blev der afviklet to konferencer om bioteknologi A. På konferencerne blev der blandt andet præsenteret udkast til skriftlige prøveopgaver. I grupper diskuterede deltagerne disse udkast og skrev kommentarer til det videre arbejde i den vejledende opgavekommission. Som afslutning på den enkelte konference var der plenumdiskussion omkring både læreplan og de kommende skriftlige opgaver. På baggrund af de tilbagemeldinger der kom både skriftligt og mundtligt, beslutter den vejledende opgavekommission, hvordan både de vejledende opgavesæt og de enkelte opgaver bygges op. De vejledende opgavesæt forventes færdige i løbet af foråret

13 Og så til noget helt andet Umiddelbart inden efterårsferien modtog jeg en henvendelse om et uheld med nogle flaskehaver. Flaskehaverne var 1-2 år gamle. I forbindelse med et undervisningsmodul eksploderede 3 ud af fire flaskehaver med et kæmpe brag og med glasskår ud over det hele. Flere elever fik glasskår i og på sig, men heldigvis kom ingen alvorligt til skade. Alle var imidlertid dybt chokerede. Efterfølgende blev de tre flaskehalse fundet med tætsiddende propper. Årsagen til udviklingen af det store tryk, og hvorfor flaskehaverne ikke har kunnet tåle dét, er uvis, men man kunne måske overveje en vis måde at lave trykudligning på ved kommende eksperimenter med flaskehaver. Man kan fx sætte en prop med et par slanger i, som kan holdes lukket med klemskruer, som kan åbnes ved trykudligning. Det vil muligvis ikke være et 100 % lukket system, men det er måske at foretrække frem for eksplosioner. FaDB Ved generalforsamlingen i september måned trådte Jesper Mebus ud af bestyrelsen af FaDB og gik dermed af som formand for foreningen. Jeg vil godt benytte lejligheden til at sige tak til Jesper for et godt samarbejde gennem de fem år, jeg som fagkonsulent har arbejdet sammen med ham. Det er godt at vide, at Jesper fortsat er med i redaktionen for Biofag og derfor stadig er i nærheden. Samtidigt ser jeg frem til at skulle samarbejde med Erik Frausing som ny formand for foreningen. HAR DU FÅET VORES NYE katalog? Kataloget indeholder mange spændende nyheder til undervisning i biologi og bioteknologi. Har du ikke modtaget kataloget, eller har du brug for et mere, er du meget velkommen til at rekvirere et. Varerne kan også ses og bestilles på vores hjemmeside med webshop. Ring til os eller klik ind på siden og bestil et brugerlogin, hvis du ikke allerede har et. Gundlach A/S Tlf Silkeborgvej Brabrand Fax

14 Tanker efter deltagelse i den 20. internationale biologiolympiade i Tsukuba, Japan, juli 2009 Bolette Jakobsen, Midtfyns Gymnasium Min deltagelse i den nationale og den internationale biologiolympiade var for alvor en rejse ud i ukendt farvand. Min skole har ikke tidligere deltaget i den nationale biologiolympiade, og jeg havde aldrig hørt om at den fandtes, før min biologilærer besluttede at give det en chance i år. Derfor kom det som en enorm stor overraskelse for mig, at jeg blev udtaget til at deltage i den internationale biologiolympiade, idet jeg indtil da ikke havde set biologi som andet end et interessant fag på linje med flere andre fag i gymnasiet. Det har været spændende, men også surrealistisk at deltage i den internationale biologiolympiade i Japan, når jeg for bare 9 måneder siden ikke anede, at den overhovedet fandtes. Jeg har fået meget positiv respons på min deltagelse i olympiaden fra især familie, venner og klassekammerater, men også fra den fynske presse. I de sidste par måneder har jeg været i flere aviser og i fjernsynet, hvilket jeg aldrig før har prøvet. Jeg håber at det relativt store mediefokus der har været på mig, vil få flere fynske gymnasier til at deltage i den nationale olympiades skolerunde næste år, for jeg mener at det er vigtigt at give eleverne nogle udfordringer, selvom de måske rækker ud over pensum. Det sætter rent fagligt undervisningen i perspektiv og kobler gymnasiet tættere sammen med universitetet, men giver også eleverne mulighed for at møde andre unge fra hele landet og måske endda fra hele verden. Min deltagelse i biologiolympiaden har givet mig en større tro på mine egne evner og har givet mig mange store oplevelser som jeg bestemt ikke ville være foruden. Ellen Linnea Freese, Alssundgymnasiet Sønderborg At skulle skrive om sin oplevelse af biologiolympiaden 2009 i Tsukuba, Japan, på en måde der virker interessant og fagligt stimulerende for et publikum bestående af inkarnerede biologilærere fra hele Danmark, er ikke nemt. Én grund er, at det biologisk faglige hurtigt kommer til at udgøre en overraskende lille del af det at være til biologiolympiade, når man efter ganske få minutter i selskab med eleverne fra de andre lande begynder at gøre sig det helt klart, at der her langt fra er tale om de danske forhold, man er vant til at konkurrere og vinde på. Den danske hvis bare vi gør vores bedste, er det godt nok -attitude nærmest ryster deltagerne fra de andre lande, for hvem en medalje kan sikre en plads på drømmestudiet eller drømmeuniversitetet. På mange måder synes jeg, det er en uambitiøs indstilling at have i forhold til en konkurrence: at deltage uden reelt at tro på, at man kan vinde; ligesom det også er en udfordring at skulle affinde sig med følelsen af, at man her er med til at udgøre det tynde øl, men der er ikke andet at gøre end at acceptere, at det eneste våben, man har til rådighed i kampen mod hardcore terpere og klæbehjerner, er ens logiske sans og evnen til at kombinere den med 14

15 Camilla Verner Klejs, Horsens Gymnasium; Ellen Linnea Freese, Alssundgymnasiet Sønderborg; Malte Thodberg, Øregård Gymnasium og Bolette Jakobsen, Midtfyns Gymnasium kvalificerede sig, som vindere af den nationale biologiolympiade , til at deltage som Danmarks repræsentanter i den 20. internationale biologiolympiade i Tsukuba, Japan. biologisk viden fra gymnasietiden. Og selv når man virkelig anstrenger sig og i grunden synes, at den silkeorm fik jeg da dissekeret meget godt, er et blik på den iranske nabos bord nok til, at man indser, at man vist godt kunne have fået spændt skindet lidt mere ud og klippet lidt mere overfladisk, hvis man i højere grad havde været i stand til at ignorere kæmpe-ormens dødskramper i stereoluppen. Men hvad vores danske hold manglede på det faglige område i forhold til visse medaljevindere, havde vi helt klart på det sociale område. Med sang i busser og på gåture, med en generel åbenhed og glæde ved at møde de andre deltagere og med en indstilling til gerne at ville snakke et enkelt engelsk for at lette kommunikationen med diverse teamguides, gjorde vi os alligevel positivt bemærkede blandt de andre lande og fyldte således godt op i årets IBO-video. Så vi vandt måske ikke, men i modsætning til nogle deltagere fra de andre lande kan vi sagtens sige, at så kan vi så meget andet. 15

16 Camilla Verner Klejs, Horsens Gymnasium Hvis nogen i november 007, hvor jeg første gang blev præsenteret for fænomenet biologiolympiade, havde spurgt mig, hvordan mit overordnede indtryk af olympiaden var, ville jeg nok have svaret forvirrende. Hovedsageligt fordi ingen på mit gymnasium, end ikke min egen lærer, der havde lokket mig til at deltage i den indledende runde, kunne fortælle mig, hvad min kvalifi kation til semifinalen i januar 008 indebar. Jeg gik på daværende tidspunkt kun i.g og havde ikke haft biologi i mere end knap et år (siden januar samme år) og følte mig derfor langt fra ligeså fagligt erfaren og dygtig, som de øvrige semifinalister, og jeg kom da heller ikke videre. Min opfattelse af biologiolympiaden har jeg dog revurderet kraftigt siden. Da jeg kom i 3.g og atter deltog i den indledende, nationale runde, var min sparsomme erfaring fra året før en stor hjælp i forhold til de teoretiske samt praktiske prøver, man som olympiadedeltager bliver udsat for i både semifinalen og finalen. Specielt med hensyn til det uvante tidspres samt mødet med såvel ukendte begreber som eksperimentelle øvelser, var det for mig klart en fordel at have bare en anelse om, hvad jeg gik ind til. Selvom jeg selvfølgelig er glad for at være blandt de fire heldige deltagere i den danske IBO-trop, ærgrer det mig, at kun fire elever fra mit gymnasium deltog i den indledende runde i år og ikke samtlige A-niveau biologielever på gymnasiet, idet jeg tror, en samlet klasse-deltagelse vil medføre et større fagligt udbytte både for dem, der kvalificerer sig til næste runde, og også for dem, som ikke gør. En gennemgang af blot nogle af de teoretiske spørgsmål vil i langt større udstrækning være mulig, hvis man lader prøven indgå som blot en minimal del af pensum, og man ville kunne undgå, at vi, som på mit gymnasium, sad fire elever uden den mindste anelse om, hvilke fejl vi havde lavet. Generelt synes jeg, at man som gymnasieelev bør tage chancen og blot forsøge sig med den teoretiske prøve i den indledende runde og ikke lade sig afskrække af de svære spørgsmål og emner, man bliver prøvet i. Deltagelsen i både den danske biologiolympiade og den internationale (IBO) har lært mig meget, eksempelvis med hensyn til at strukturere min tid både ved koordineringen af almindelige lektier/eksamenslæsning og læsning til olympiaden - såvel som i forbindelse med laboratoriearbejde under tidspres, og jeg er ikke i tvivl om, at disse nyerhvervede evner vil komme mig til gode før eller siden. Malte Thodberg, Øregård Gymnasium Forskelle i skolesystemer på IBO aka. for lange unødige overskrifter Til den internationale biologiolympiade gik en del af snakken mellem deltagerne i de forskellige lande om hvordan skolesystemet var indrettet i de forskellige lande, og det gav et spændende nyt syn på det danske skolesystem. Den internationale biologiolympiade er gearet mod en multiple choice-form som er meget langt fra det danske elever er vant til, men er meget lig den eksamensform man bruger i andre lande. Den respons vi, som danske elever, fi k fra de andre lande når vi fortalte at den danske skriftlige eksamen i biologi var bygget op omkring redegørelse, analyse og diskussion af en problemstilling, var meget blandet. Mange deltagere fra de østeuropæiske lande kommenterede at det var den rigtige måde at gøre tingene på, for i deres skolesystem var der meget større fokus på evnen til at huske og lære ting udenad. Men de blev dog også overraskede over hvor lidt danske elever egentlig kunne huske udenad, når de selv fra starten blev lært at huske utallige enzymgrupper, kemiske formler, dyrefamilier osv. mens det for en dansk elev slet ikke er påkrævet at huske noget som helst udover det allermest basale. De asiatiske elever reagerede med endnu større forundring på den danske 6

17 undervisningsform og virkede nærmest helt uforstående over for vores undervisningsform. En anden stor forskel mellem de forskellige lande var de fag som der blev undervist i. Hvor vi i Danmark ikke har nogen form for zoologi eller botanik, har andre lande de fag helt fra de små klassetrin. I de hele taget har de fleste andre lande et langt større pensum end det danske, uden at det virker som om at de er gået mindre i dybden med noget af stoffet. Det betyder selvfølgeligt at de har langt mere styr på øvelserne og teorien inden for de områder, mens vi kun stifter bekendtskab med dem under et par dages træning inden den internationale biologiolympiade. Sidst, men ikke mindst er der stor forskel på hvor meget de forskellige lande lægger i samarbejde og diskussion i undervisning. De asiatiske deltagere var langt mere vant til at arbejde individuelt hvor danske elever sjældent laver forsøg o. lign. alene, frem for i grupper og derfor er de vant til kun at have dem selv at arbejde med, hvorimod danskere i langt højere grad snakker sig frem til løsninger på problemstillinger og trækker på hinandens viden. Men det kan man selvfølgeligt ikke når man sidder og laver individuelle praktiske øvelser! Forskellene i undervisningsformen har selvfølgelig indflydelse på hvordan deltagerne fra de forskellige lande går til de praktiske og teoretiske opgaver i den internationale biologiolympiade. Vi havde på forhånd fået at vide at danskerne som regel klarede sig bedst i de praktiske øvelser og mindre godt i de teoretiske tests. Det generelle billede var at de lande der havde et uddannelsessystem der var meget præget af udenadslære, klarede sig godt i de teoretiske tests hvor der var ét svar, og man var klar over hvilke områder spørgsmålene ville falde indenfor (fx biokemi, plante- og dyreanatomi, adfærdsbiologi osv.), mens de generelt havde sværere ved at håndtere de praktiske øvelser der i højere grad var ukendte, og hvor man måtte være kreativ og selv tage beslutninger om hvordan man vælger at løse en opgave. Vi som danskere kunne i udgangspunktet bedre klare de opgaver fordi vi var mere vant til at arbejde på den måde og i højere grad selv tænke os frem til svaret og prøve forskellige måder at nå frem til et resultat, frem for bare at lære udenad. Selvom der derfor var store forskelle fra land til land og i særdeleshed mellem de forskellige kontinenter, lå der på alle medaljeniveauer deltagere fra alle kontinenter. Den generelle tendens var dog at asiaterne klarede sig bedst når det gjaldt sølv- og guldmedaljerne. Denne fordeling skyldes forskelle i uddannelsessystemer og i træning inden den internationale biologiolympiade. De fleste deltagere var dog enige om at det at man trænede til den internationale biologiolympiade, ikke havde meget at gøre med hvordan biologi blev brugt i den virkelige verden, men hovedsageligt bare var konkurrence-biologi. 7

18 ANMELDELSE Biologiens FG Af Svend Erik Nielsen Forlaget KATS har udgivet den anden vend på hovedet bog om fysiologi og genetik. Via 11 fysiologikapitler og 6 genetikkapitler gennemgår bogen ifølge forfatterne det relevante kernestof til biologi i gymnasiet på både A- og B-niveau, ligesom der vil være enkelte kapitler eller dele af disse, der kan læses på C-niveau. Hertil kommer at især kapitel 9 og 10 i fysiologidelen egner sig til idræt på B-niveau. Udover det relevante biologiske kernestof vil der være en del emner, der rækker udover dette. Biologiens FG er desuden fortrinlig som en af grundbøgerne i det nye gymnasiefag bioteknologi. Tager man forfatternes ord for gode varer, må man da også sige at bogen dækker bredt og kommer godt rundt. Via celler, lunger, fordøjelse, lever, immunforsvar, hormoner, formering, nerver og muskler og de to på tværs kapitler : Med idræt og doping samt temperatur og døgnrytmer er man som lærer dækket godt ind bag kernestoffet indenfor fysiologi. Men bogen kan efter min mening ikke stå alene og bør suppleres, så dybden i A-niveauet opnås. Titel: Biologiens FG Forfattere: Kirsten Selchau, Kirsten Abildgaard og Thomas Skadhede Forlag: KATS Antal sider: 304 Pris: 299,00 kr. + moms Også de 6 genetikkapitler giver mulighed for at male med den brede pensel på de tre niveauer. Fra udviklingslære, via kromosomer, proteinsyntese, nedarvning og mutationer kommer vi til genteknologi. Alt i alt er det en ganske udmærket bog som de tre forfattere: Kirsten Selchau, Kirsten Abildgaard og Thomas Skadhede har begået. Ingen tvivl om det. Og bogens egentlige fortrin er vel netop, at den samler en række gode og velkendte temaer på en overskuelig og komprimeret måde. Men, der er ikke meget nyt under solen meget er skrevet og illustreret før og for en del af figurernes vedkommende, illustreret bedre og mere gennemarbejdet i andre bøger. Sagt med andre ord: Illustrationskvaliteten må siges at være ujævn. Flere steder giver de simple stregtegninger ikke læseren tilstrækkelig med information. Flere af figurerne i fx kapitlet om nervesystemet er så simple i deres udtryk og forklaring, at de efter min mening ikke kan stå alene i forbindelse med undervisning på A- og B-niveau. Den kælen for figurernes design og finish som vi efterhånden er blevet vant til fra andre bøger på markedet, er ikke gennemført konsekvent bogen igennem. Biologiens FG indeholder 304 sider i slidstærkt helbind, illustreret med omkring 350 figurer, fotografier og tabeller og har desuden et omfattende stikordsregister. Biologiens FG, Fysiologi og Genetik koster 299 kr. excl. moms og forsendelse. Gratis Cd-rom med alle bogens figurer ved køb af klassesæt. 18

19 Bioteknologi Nyheder på vej Bioteknologi 1 Cellernes kemi og genetisk diversitet. Udkommer dec Bioteknologi 4 Næringsstoffernes kemi. Fødevare- og energiproduktion. Udkommer maj Bioteknologi 2 Fermentering, stofskifte og gensplejsning. Udkommer maj Bioteknologi 5 Farmakologi, stamceller og neuroner. Udkommer dec Bioteknologi 3 Infektionsbiologi og blodets kemi. Udkommer dec Temaernes indhold er fastlagt ud fra læreplanen for bioteknologi og bygger på biologi C og kemi C. Bioteknologi får sin egen hjemmeside bioteknologibogen.dk med figurer, opgaver og supplerende materialer. De enkelte temaer har et omfang på sider. Forfattere til serien: Bodil Blem Bidstrup, cand.scient. i biologi og engelsk, medforfatter til Fysiologibogen og Biologi i fokus. Johanne Jensen, cand.scient. i biologi og kemi, underviser i gymnasiet og hf. Kresten Cæsar Torp, cand.scient. i biologi, medforfatter til Biologi til tiden, forfatter til Biokemibogen. Stephan Vogelius Wiener, cand.scient. i kemi og biologi, underviser i htx. nucleus forlag, Lundingsgade 33, 8000 Århus C, , 19

20 Inspirationsdag for naturvidenskabs- og matematiklærere Gymnasielærerdag om natur og sundhed 8. januar 2010 Bliv opdateret inden for den nyeste natur-, sundheds- og biovidenskabelige forskning. De naturvidenskabelige, farmaceutiske og biovidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet inviterer lærere på stx, htx og hf til en faglig inspirationsdag med temaet "natur og sundhed" fredag den 8. januar Gymnasielærerdagen giver rig lejlighed til at høre og opleve nyt om natur, sundheds- og biovidenskabelig forskning belyst fra forskellige vinkler. Om formiddagen er der foredrag med førende forskere, og om eftermiddagen har deltagerne mulighed for gennem workshop-aktiviteter på de enkelte institutter at komme tættere på såvel fag som forskere. Institut for Naturfagenes Didaktik Københavns Universitet Universitetsparken 15, 2. sal 2100 København Ø Kontakt: Christine Holm Tel Nærmere oplysning: 0

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere