Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. Trafikplan evalueringsrapport"

Transkript

1 Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume Indledning Historie og baggrund Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan Beskrivelse af R-nettet og øvrige regionale ruter Dokumentation, analyse og vurdering Trafikplanens samlede effekt R-nettets effekt Effekt hos Region Sjælland Frekvens og betjeningstidsrum for R-nettet Specialredegørelser Markedsføring af R-nettet Holdnings og tilfredshedsundersøgelser Redegørelse for trafikbetjeningen Slagelse Holbæk og Tølløsebanen De 3 samfinansierede ruter Fremtidige udviklingsmuligheder Stoppesteder og passagerinformation Buskomfort Tilbringertrafik til R-net samspil statslige og regionale baner Klima og Miljø Bilag 1 Udvikling for busser og lokalbaner Side 1

2 Resume Regionsrådet vedtog den 5. maj 2011, som en del af trafikbestillingen for 2012, at der udarbejdes en evaluering af trafikplanen og R-nettet som baggrund for trafikbestillingen for Evalueringen er udarbejdet af Region Sjællands administration og Movia. Regionsrådet vedtog 8. maj 2008, at der skulle udarbejdes en trafikplan for de regionale busser og lokalbaner og vedtog 7. maj 2009 principperne for trafikplanen og implementeringen af den første del af trafikplanen. Udgangspunktet for trafikplanen var, at passagertallet var faldende for den kommunale og regionale kollektive trafik. I trafikplanen indgik etableringen af et højfrekvent regionalt net bestående af busruter og lokalbanestrækninger med betegnelsen R-net. Hertil kommer en række mindre regionale ruter samt 2 S-busruter i samarbejde med Region Hovedstaden. En række busruter blev ikke vurderet at have regional karakter. Ansvaret for disse ruters betjening blev derfor i dialog overført til kommunerne. Trafikplanen blev til i samarbejde med trafikselskabet Movia og konsulentfirmaet COWI. Trafikplanen og dens implementering blev løbende politisk og administrativt drøftet med kommunerne i regionen. Trafikplanen blev principielt implementeret i 2 etaper. Første etape blev implementeret december 2009 og anden etape december Et par lokalbanestrækninger blev undervejs forsinket på grund af uforudsete problemer med opgraderingen af banenettet. Østbanen som indgår i R-nettet, har i flere etaper foretaget opgraderingen til den planlagte R-net frekvens, og vil være fuldt på plads august Evalueringen forsøger, at sammenholde forventningerne til trafikplanen med de opnåede resultater. De vigtigste resultater er vist i tabellen Trafikplanen har opnået den forventede passagerfremgang. Trafikplanens R-net har i de områder, hvor det er etableret opnået store passagerfremgange Trafikplanen har til og med 2011 tiltrukket 922 tusinde flere passagerer. Dette overgår forventningen på 889 tusinde passagerer. Det forventes, at effekten stiger til over 1 mio. passagerer. Det er lykkedes, at kompensere et forventet passagerfrafald på 401 tusinde passagerer, som kunne opstå i forbindelse med, at en række busruters betjening overgik til kommunerne. R-nettet har tiltrukket 906 tusinde flere passagerer. Dette svarer til en stigning på 15 %. En øgning af frekvensen på en rute til R-net standard er skønnet til på selve ruten, at resultere i en passagerstig- Side 2

3 Trafikplanen skulle implementeres inden for regionens eksisterende økonomiske rammer. Dette er sket. ning på 38% i gennemsnit for busruterne og 11 % for banerne. Trafikplanen synes at hvile økonomisk i sig selv. Trafikplanen har betydet samlede nettobesparelser for busserne på 8,4 mio. kr. årligt med en forventning om, at forbedringen bliver større. Herudover har trafikplanen finansieret indgåelsen af aftaler med kommunerne omkring implementeringen af trafikplanen samt nødvendige ændringer. Disse skønnes at betyde årlige nettoudgifter på omkring 13 mio. kr. pr. år. Opgraderingen af 3 lokalbaner til R- net standard skønnes indtil nu at have betydet årlige nettoudgifter på 9,4 mio. kr. pr. år mod de forventede nettoudgifter på 7,1 mio. kr. Opgraderingen er dog først helt færdig i 2012, og målet forventes mere end opfyldt. De årlige nettobesparelser for busserne skønnes således at svare til de årlige nettoudgifter for lokalbanerne. Passagerfremgangen på R-net ruterne synes at være generel og fordele sig i hele betjeningstidsrummet. R-nettet har markant forøget mulighederne for at markedsføre transporttilbuddet gennem et bedre og mere ensartet produkt, som er meget nemmere at kommunikere. R-net standarden betød, at frekvensen blev øget bredt over alle ugens dage og over hele dagen. I trafikplanen blev den daværende regionale trafikbetjening beskrevet, som svært forståeligt for brugerne, og samtidigt svært at markedsføre og formidle. Et vigtigt element i trafikplanen var derfor at skabe et let forståeligt net, som bedre kan markedsføres og formidles. Effekterne af trafikplanen er i de fleste tilfælde beregnet. Trafikplanens passagermæssige effekter er som udgangspunkt opgjort for betjeningsområder, det vil sige samlet for de kommunale og regionale ruter, der betjener et bestemt geografiskområde. De økonomiske effekter er opgjort for Region Sjælland. Evalueringen indeholder her udover : En redegørelse for trafikbetjeningen i betjeningsområdet mellem Slagelse Holbæk i relation til Tølløsebanen. Den regionale trafikbetjening er opbygget, så Tølløsebanen sikrer den øst- Side 3

4 vest gående trafik med ophæng til de statslige banestrækninger, og busrute 420R sikrer den nord-syd gående trafik. En redegørelse for de 3 ruter 660R, 720R og 254, der samfinansieres med kommuner. Der er indgået aftale om denne samfinansiering frem til udgangen af Ruterne vurderes, at have udviklet sig som forventet eller bedre Side 4

5 0 Indledning Regionsrådet vedtog den 5. maj 2011, som en del af trafikbestillingen for 2012, at der udarbejdes en evaluering af trafikplanen og R-nettet som baggrund for trafikbestillingen for Evalueringen er udarbejdet af Region Sjællands administration og Movia. Evalueringen består af: Dokumentation, analyse og vurdering Specialredegørelser Fremtidige udviklingsmuligheder Evalueringen skal vurdere og dokumentere, om det er gået som forventet i forhold til vedtagelsen af trafikplanen for Region Sjælland. Det er også ambitionen, at evalueringen skal bidrage til at klarlægge årsagerne til den konstaterede effekt af trafikplanen. Samtidig skal evalueringen dokumenteres på en troværdig og enkel måde, som kan danne baggrund for diskussion, læring og formidling af resultaterne. Det er hensigten, at evalueringen skal være fremadrettet og se på hvilke fremtidige udviklingsmuligheder, der er for at skabe en endnu mere attraktiv regional kollektiv trafik, som kan fastholde og måske tiltrække nye passagerer inden for de gældende økonomiske rammer. På kort sigt skal evalueringen kunne give input til trafikbestillingen for 2013, hvor fokus ikke mindst er på de enkelte ruter. Ved trafikbestillingen for 2013 skal regionen planmæssigt tage stilling til konstruktionen for 3 ruter, som er samfinansieret med kommuner. I det vedtagne budget for 2012 fremgår, at der i forbindelse med arbejdet med trafikbestilling udarbejdes en samlet plan for, hvordan udgifterne til regional udvikling med særligt fokus på kollektiv trafik kan reduceres med mio. kr. fra Evalueringen vil kunne medvirke i dannelsen af grundlaget for en sådan plan. 0.1 Historie og baggrund Regionsrådet vedtog den 8. maj 2008, at der skulle udarbejdes en trafikplan for de regionale busser og lokalbaner. Regionsrådet vedtog den 7. maj 2009 principperne for trafikplanen og implementeringen af den første del af trafikplanen. Herudover har trafikplanen og dens implementering løbende været behandlet i regionens rådgivende udvalg, Forretningsudvalget og Regionsrådet. I trafikplanen indgik etableringen af et højfrekvent regionalt net bestående af busruter og lokalbanestrækninger med betegnelsen R-net. Hertil kommer en række mindre regionale ruter samt 2 S-busruter i samarbejde med Region Hovedstaden. En række busruter blev ikke vurderet at have regional karakter. Ansvaret for disse ruters betjening blev derfor i dialog overført til kommunerne. Side 5

6 Trafikplanen blev til i samarbejde med trafikselskabet Movia og konsulentfirmaet COWI. Trafikplanen og dens implementering blev løbende politisk og administrativt drøftet med kommunerne i regionen. Trafikplanen blev principielt implementeret i 2 etaper. Første etape blev implementeret december 2009 og anden etape december Et par lokalbanestrækninger blev undervejs forsinket på grund af uforudsete problemer med opgraderingen af banenettet. Østbanen, som indgår i R-nettet, har i flere etaper foretaget opgraderingen til den planlagte R-net frekvens og vil være fuldt på plads juni Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan Region Sjælland havde ved sin etablering overtaget 33 busruter og 4 lokalbaner fra de 3 tidligere trafikselskaber på Sjælland. Dette regionale net blev som led i trafikplanarbejdet vurderet af COWI 1 : det nuværende regionale net efterlader således et fragmenteret billede af forskellige rutetyper. Det gør rutenettet svært forståeligt for brugerne, og gør det samtidigt svært at markedsføre og formidle nettet som et samlet produkt overfor kunderne. Der var stor variation i frekvens, ruteføring og betjeningstidsrum, og samtidigt havde nogle ruter mere lokale formål end regionale. Da arbejdet med trafikplanen blev igangsat, var udgangspunktet, at antallet af passagerer i den regionale og kommunale kollektive trafik på Sjælland var faldende. Movia viste i forbindelse med behandlingen af trafikplanen nedenstående figur over udviklingen. 1 Trafikplan for Region Sjælland 2009, COWI, januar 2009 Side 6

7 Trafikplanen tog udgangspunkt i Lov om trafikselskaber, hvor det kollektive trafiksystem, som regionerne har ansvaret for, er beskrevet. Heraf fremgår, at regionen har ansvaret for lokalbaner og busruter af regional betydning. Sidste del uddybes i lovens bemærkninger som et regionalt busnet, som forbinder bycentre uden indbyrdes banebetjening. I trafikplanen blev dette suppleret med en analyse af pendlingsstrømmene i regionen. Den uddannelsesrelaterede pendling blev i denne analyse vægtet dobbelt, da det var vurderingen, at de uddannelsessøgende ikke i særlig høj grad har andet transportalternativ. I forbindelse med trafikbestillingen for 2009 besluttede Regionsrådet den 8. maj 2008, at der skulle udarbejdes en trafikplan for de regionale busser og lokalbaner. Regionsrådet besluttede på møde 5. marts 2009, at gennemførelsen af trafikplanen sker inden for de eksisterende økonomiske rammer. Ud fra dette blev udarbejdet et forslag til trafikplan. De mere konkrete forventninger til den udarbejdede trafikplan fremgår af materialet, der lå til grund for Regionsrådet vedtagelse af principper og etape 1 den 7. maj Regionsrådet vedtog implementeringen af etape 2 den 8. april Evalueringen forholder sig til de overordnede mål og forventninger omkring antallet af passagerer og økonomi samt specielle aspekter af trafikplanen 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige regionale ruter R-nettet R-nettet er baseret på en for Sjælland høj frekvens og et bredt betjeningstidsrum: R-nettet består af både busruter og lokalbaner, hvilket er unikt. er tim R-nettet er søgt afpasset med den statslige banebetjening, så der er gode korrespondancer ved stationerne. Efter etableringen af R-nettet startede i Region Sjælland, er konceptet blevet udbredt til den nordlige del af Region Hovedstaden. Her er R-nettet etableret med 3 busruter og 4 lokalbaner. Side 7

8 R-nettet i Region Sjælland består nu af 11 busruter og 4 2 lokalbanestrækninger. Heraf er 8 busruter og de 4 lokalbanestrækninger alene finansieret af Region Sjælland. To busruter er samfinansieret med kommuner, nemlig 660R (Vordingborg Stege) sammen med Vordingborg og 720R (Maribo Rødby Færge) sammen med Lolland. Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner har oprettet og finansierer 230R (Frederikssund Roskilde). En række kommuner har etableret nye bybussystemer, som er tilpasset R-nettets frekvens og betjeningstidsrum. I Nykøbing Falster har Guldborgsund Kommune etableret et nyt bybussystem, hvor 9 linjer er ændret til 3, hvoraf de to har (næsten) R-nettets frekvens. Disse linjer er knyttet op på Lollandsbanens køreplan, og understøtter på denne måde den regionalt finansierede trafik. På trods af, at den økonomiske ramme er uændret, har omlægningen resulteret i passagerfremgang på 10 % Tilsvarende har Ringsted kommune omlagt og ændret lokalrutebetjeningen, og bl.a. indført A-busser (dobbelt R-net frekvens) i Ringsted by. Også her har omlægningerne resulteret i passagerfremgang. Samlet set for hele kommunen et plus på 28 %. Øvrige regionale ruter Udover R-nettet findes 2 S-busruter, 1 lokalbanestrækning og 11 busruter. De to S-busruter 600S (Hillerød st. Roskilde st. Hundige st.) og 400S (Lyngby st. Ishøj st./hundige st.) samfinansieres med Region Hovedstaden. Rute 254 (Haslev Karise) samfinansieres med Faxe kommune. 2 Østbanen består af 2 strækninger Side 8

9 R-busser blå med R R-tog blå-stiplet med R S-busser blå med S Øvrige regionale busser orange Øvrige lokalbaner blå-stiplet Statsbaner sort-stiplet R-net og regionale ruter Side 9

10 1 Dokumentation, analyse og vurdering 1.1. Trafikplanens samlede effekt Indledning I sagsfremstillingen, der lå til grund for Regionsrådets vedtagelse 7. maj 2009 af principperne for trafikplanen og implementeringen af den første del af trafikplanen, indgik nedenstående skema, som beskriver forventningerne til trafikplanens effekter. Tabel 1.1.a Etape 1, bus Etape 2, bus Etape 3, bus Passagereffekt af Tabt ved nedlæggelse Passagereffekt i Ændring i netto-tilskud af C- frekvensforøgelse net alt i mio. kr , , ,6 Bus i alt uden C-ruter ,7 Bus i alt med alternativer til C- ruter ,0 Lokalbaner ,1 I alt busser og lokalbaner ,6 C-ruter var betegnelsen for de daværende regionale ruter, der blev vurderet til ikke som udgangspunkt at have et regionalt formål og derfor ikke fremover skulle indgå i det regionalt finansierede trafiknet. Til gengæld ville en række regionale ruter blive opgraderet til R-net standard og de resterende ruter bibeholdt med små tilpasninger. De bagvedliggende forventninger var, at der kunne skabes et økonomisk rum i størrelsesordenen 23,7 mio. kr. Dette økonomiske rum skulle finansiere opgraderingen af 4 lokalbanestrækninger til R-net standard. Dette forventedes at ville koste 7,1 mio. kr. og betyde nye passagerer. Tilbage var 16,6 mio. kr. C-nettet blev overdraget til kommunal trafikbetjening. Konsekvenserne af dette blev efterfølgende drøftet med de berørte kommuner. Kommunerne kunne overtage ruterne eller klare betjeningen via deres andre lokale ruter, evt. via en omlægning af nogle af disse. Blev der ikke gjort noget, var forventningen, at der ville ske et passagertab på Dette passagertab ville mere end opveje den passagerfremgang på , som var den forventede effekt af opgraderingen af busruter til R-net ruter. Side 10

11 Af sagsfremstillingen fremgik, at den konkrete udmøntning og implementering af trafikplanen bearbejdes løbende i samarbejde med kommunerne og Movia for at minimere tabet af passagerer fra C-nettet og optimere det regionale trafiknet. Dette kan indebære, at der etableres overgangsordninger af kortere varighed, og at mere permanente forbedringer indbygges i det regionale trafiknet. Dette blev grundlaget for den efterfølgende implementeringsproces. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er den samlede effekt af trafikplanens omlægninger, der søges opgjort i dette afsnit. Hvad effekten blev isoleret for den trafik, regionen finansierer, søges opgjort i afsnit 1.3. Beregningsmetode Den samlede effekt er søgt opgjort for de betjeningsområder og ruter, der har været berørt af omlægninger forårsaget af trafikplanen. Der er således medtaget de kommunale ruter, som skønnes at være berørt af ændringerne i trafikplanen. Dette kan illustreres med nedenstående eksempel: Eksempel Før Efter Busruter Passagerer før 1. etape dec Passagerer før 2. etape dec Passagerer 2011 Ændring pr.grupper af ruter Betaler 13 Slagelse-Holbæk-Nykøbng Sj Region 560 Holbæk-Nykøbing Sj Region 566 Holbæk-Nykøbing Sj Kommune 64 Asnæs-Højby Kommune 66 Holbæk-Nykøbing Sj Region 420R Slagelse-Holbæk Region Sum Beregningen sammenholder passagertallet inden trafikplanen, som enten kan være 2009 eller 2010, med passagerantallet efter implementeringen af trafikplanen, nemlig Østbanen er endnu ikke oppe på den i trafikplanen forudsatte R-net standard. Det vil ske endeligt juni Betjeningen er dog forbedret etapevist, og den er derfor medtaget i opgørelsen af trafikplanens effekter. Tølløsebanen var i trafikplanen forudsat at skulle fortsætte uændret. Der har i en længere årrække været passagernedgang på banen. Der blev på denne baggrund udarbejdet en ny forbedret køreplan med højere frekvens og højere hastighed. Denne er trådt i kraft december På den baggrund er banen derfor udskilt af effektvurderingen og vises særskilt. I trafikplanen var en række ruter forudsat at skulle fortsætte uændrede, ligesom andre omlægninger som følge af trafikplanen ikke skønnes at påvirke dem. Det gælder S-busserne 600S og 400S, som samfinansieres med Region Hovedstaden, og et mindre antal øvrige regionale busruter, nemlig 37 (Slagelse Svinninge), 228 (Holbæk Kr. Hyllinge) og 555/666 Side 11

12 (Høje Taastrup Odden/Rørvig). De nævnte busruter er med udgangspunkt i ovennævnte udskilt af effektvurderingen af trafikplanen. Det samme er omlægningen af busbetjeningen mellem Holbæk og Ringsted, hvor de daværende ruter 14 og 15 blev lagt sammen til 540, da sammenlægningen oprindeligt blev initieret for at opnå en besparelse. Sammenlægningen blev implementeret som en del af trafikplanen Resultater Nedenstående er vist effekten af trafikplanen. Der er til oplysning vist udviklingen for de baner og busruter, der ikke er medtaget i opgørelsen. Tabel 1.1.b Berørt af Trafikplanen passagerer p.a. Før trafikplan Efter trafikplan Ændring Forventning Busser Lokalbaner I alt Tabel 1.1.c Tølløsebanen passagerer p.a Ændring Tølløsebanen I alt Tabel 1.1.d Ikke berørt af trafikplan passagerer p.a Ændring S-busser Busser I alt Det fremgår af ovenstående, at forventningen til trafikplanen er nået. Der er kommet 922 tus. flere passagerer, hvor forventningen var 889 tus. passagerer. Det skal dog noteres, at i denne forventning indgik, at den kommunale trafikbetjening opfangede tabet af 401 tus. passagerer fra de ruter, som blev overdraget til kommunal betjening (C-ruter). Fra den løbende opfølgning kan konstateres, at passagertallene på R-nettet fortsætter stigningen, selvom stigningstakten synes faldende. Movia forventer en mindre passagerfremgang fra 2011 til Trafikplanen er endnu ikke fuldt implementeret på Østbanen. Den gradvise implementering har hidtil givet passagerfremgang, og Movia forventer en passagerfremgang på 132. tus. passagerer fra 2011 til 2012, hvor Østbanen er kommet på R-net standard. Det er på den baggrund forventningen, at den samlede effekt af trafikplanen kommer godt over 1 mio. flere passagerer. Dette billede forventes ikke at ændre sig, hvis udviklingen på Tølløsebanen indgår i beregningen af effekten af trafikplanen. Med den nye opgraderede køreplan er forventningen, at udviklingen er vendt. Movia forventer en passagerfremgang på 49 tus. passagerer fra 2011 til 2012, hvor den nye køreplan er trådt i kraft. Side 12

13 Det kan samtidigt konstateres, at der har været tilbagegang på de betjeningsrelationer og ruter, der ikke var påvirket af trafikplanen. En del af dette kan henføres til S-busserne og helt overvejende 600S (Hundige Hillerød). Det kan samtidigt noteres, at effekten af trafikplanen markant har overgået forventningerne til de regionale busser. Forventningen var en fremgang på 359 tus. Passagerer, mens effekten indtil nu har været en fremgang på 623 tus. passagerer. Nedenstående er søgt at indikere, hvor effekten kommer fra i forhold til det forventede ved trafikplanens vedtagelse. Der kan ikke laves en fuldstændig korrekt beregning, da trafikplanen ikke blev implementeret som forudsat for beregningen, men korrigeret undervejs i dialog med kommunerne og godkendt i Regionsrådet. Herunder blev der for eksempel indgået aftale om at samfinansiere to nye R-net ruter med kommunerne, nemlig 660R (Vordingborg Stege) og 720R (Maribo Rødby færge). Disse indgik ikke i den oprindelige trafikplan, men ses i nedenstående beregning som et led i at beholde nogen af de passagerer, der kunne forventes tabt på C-ruterne. Tabel 1.1.e Busser berørt af trafikplan passagerer p.a. Før trafikplan Efter trafikplan Ændring Forventning Passagereffekt af frekvensforøgelse Andre (incl. 660R, 720R) ( ) I alt Det synes klart, at de opgraderede ruter har tiltrukket mange passagerer. Det synes samtidigt at have været muligt at undgå tabet på 401 tus. passagerer ved at overdrage C-nettet til kommunerne. Det er ikke muligt at se, om det er nye passagerer, der er kommet til, eller om de daværende passagerer på C-nettet er blevet, men skiftet til ny rute. 1.2 R-nettets effekt Ud fra samme beregningsmetode som i afsnit 1.1 er opgjort, hvordan det er gået R-nettet. Der ses altså på de betjeningsområder, hvor der er etableret R-net betjening. Der er samtidigt medtaget de to samfinansierede ruter 660R og 720R. 3 Tabel 1.2.a R-net passagerer p.a. Før trafikplan Efter trafikplan Ændring Ændring % Busser Lokalbaner I alt Det ses, at R-nettet indtil nu har resulteret i 906 tus. flere passagerer svarende til en stigning på 15 %. For 4 R-net busruters vedkommende er de dannet ved, at en tidligere regional rute er blevet opgraderet, uden at der er sket andre større ændringer i betjeningsområdet. 3 Den løbende statistik omkring R-nettet opgøres på samme måde. Side 13

14 Det giver mulighed for at se på virkningen af selve opgraderingen til en højere frekvens. Tabel 1.2.b Udvalgte R-ruter, busser Før trafikplan Efter trafikplan Ændring Ændr. % Pas Tim Pas. Tim. Pas. Tim. Pas. Tim R Sla-Næst R Køge - Ring R Næst - F. pl R Vordb. - Ste I alt Udvalgte R-ruter, baner Før trafikplan Efter trafikplan Ændring Ændr. % Pas Km Pas. Km. Pas. Km. Pas. Km... Østbanen Lollandsbanen Odsherredsbanen I alt Det fremgår, at opgraderingen på disse busruter har resulteret i 38 % flere passagerer. Dette er markant, ikke mindst da 3 af ruterne kun har kørt 1 år. Ses der tilsvarende på de 3 baner i R-nettet, har opgraderingen resulteret i 11 % flere passagerer. Dette er knapt så markant, men opgraderingen har også været mindre. Det fremgår samtidigt, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem størrelsen af driftsudvidelsen i timer/kilometer og stigningen i passagertallet. 1.3 Effekt hos Region Sjælland Indledning I dette afsnit ses på effekten af trafikplanen og R-nettet på regionens økonomi. I de foregående afsnit er set på effekten for det samlede berørte trafiksystem, uanset om det er regionalt eller kommunalt finansieret. Som bilag 1 vises den faktiske udvikling 2009 til Side 14

15 Effekten af trafikplanen Busser: De økonomiske effekter skal holdes op mod Regionsrådets beslutning om, at trafikplanen skulle implementeres indenfor eksisterende økonomiske rammer. Der har samtidig været specificeret forventninger til udviklingen i økonomien for busser og lokalbaner i sagsfremstillingen ved Regionsrådets vedtagelse 7. maj 2009 af principperne for trafikplanen og implementeringen af den første del af trafikplanen. Dette fremgår af skemaet gengivet i afsnit 1.1. Nedenstående vises en beregning af effekten af trafikplanen for de regionale busser excl. S- busser. Beregningen er meget enkel og bygger på, at udgiften til buskørsel pr. time og indtægter pr. passagerer er konstant. Der er benyttet 2011 som basis. Effekten af trafikplanen beregnes alene igennem ændringer i antallet af passagerer og antallet af køreplanstimer. Tabel 1.3.a Busser excl S-busser Indtægter Udgifter Tilskud Besparelse Resultatet viser, at trafikplanen alt andet lige har givet regionen en besparelse i størrelsesordenen 8,4 mio. kr. for de regionale busser 4. Denne besparelse skal sammenholdes med forventningen om en mulig besparelse på 23,7 mio. kr., som det fremgår af skemaet i afsnit 1.1. Der er flere årsager til, at den beregnede, opnåede besparelse umiddelbart synes at være under halvdelen af det forventede: Effekten af trafikplanen er endnu ikke slået igennem med fuld styrke. Passagertallene stiger fortsat på flere af busruterne, herunder dem, der kun har kørt et år. Laves samme beregning som ovenstående for 2012 stiger den beregnede besparelse til 10,8 mio. kr. Faldende bustimepriser. I forudsætningerne for trafikplanen var en af de underliggende forudsætninger, at de marginale timepriser ved kørselsudvidelserne ville være mindre end de gennemsnitlige timepriser på den eksisterende kørsel. Dette skjules helt principielt i den benyttede modelberegning, og samtidigt vil effekten vise sig løbende ved genudbud af kørslen. De berørte R-net ruter har ikke været i udbud i perioden. Faktisk implementering af trafikplanen. Trafikplanen blev implementeret i en proces i samarbejde med kommunerne. Det forudsatte indhold i trafikplanen blev forhandlet og ændret i samarbejde med kommunerne, og der blev indgået kompromisser og aftaler mellem parterne. Herunder blev der byttet ruter, og ruter blev samfinansieret, 4 Medtages S-busser falder besparelsen til 4,7 mio. kr. Side 15

16 Lokalbaner : herunder to nye R-busruter. Samtidig viste den praktiske implementering, at der på nogle ruter var behov for meget tidlige morgenafgange og ekstra kapacitet på visse tidspunkter af dagen. Der er brugt ca. 36. tusinde flere køreplanstimer end forventet. Effekten kan skønnes meget groft ved at omregne disse køreplanstimer til et tilskudsbehov. Det vil svare til et beregnet mertilskud på omkring 13 mio. kr. Det var forventningen, at en del af den opnåede besparelse på bussiden skulle bruges til at etablere R-netbetjening på 3 lokalbaner. Dette var skønnet til at betyde merudgifter på 7,1 mio. kr. til lokalbanerne. Nedenstående er beregnet, hvad den økonomiske effekt har været. Beregningen hviler på, at udgifterne før opgraderingen til R-net er fremskrevet til 2011 priser med den indeksregulering, som benyttes til at regulere betalingen. Indtægterne er beregnet, som for busserne, ved at benytte den gennemsnitlige indtægt pr. passager i Indtægterne varierer derfor med antallet af passagerer. Tabel 1.3.b Østbanen ændring forventning udgifter indtægter tilskud Tabel 1.3.c Odsherredsbanen ændring forventning udgifter indtægter tilskud Tabel 1.3.d Lollandsbanen ændring forventning udgifter ej spec. indtægter ej spec. tilskud Tabel 1.3.e i alt ændring forventning udgifter indtægter tilskud Resultatet viser, at tilskudsbehovet alt andet lige er steget med 9,4 mio. kr. mod de forventede 7,1 mio. kr. Lollandsbanen og Østbanen bidrager positivt, mens Odsherredsbanen har haft større udgifter end forventet. Sidstnævnte forhold synes at rette sig noget i løbet af Side 16

17 Det skal noteres, at der forventes en passagerfremgang fra 2011 til 2012 på de omhandlede baner på ca. 300 tusinde passagerer, heraf ca. 116 tusinde på Odsherredsbanen. Østbanen er først i 2012 på endelig R-net standard. Der må således i 2012 forventes effekter på både udgifter og indtægter. Det er vurderingen, at der er en positiv effekt i Det er derfor forventningen, at målet på 7,1 mio. kr. nås. 1.4 Frekvens og betjeningstidsrum for R-nettet Et af elementerne i R-nettet var at skabe en fast og relativt høj frekvens i ydertidspunkterne. Der blev etableret timedrift fra kl til på hverdage og i weekenderne mellem 7.00 og På nogle ruter var dette en reel forbedring. På andre var det i praksis næsten allerede etableret. Datagrundlaget for at vurdere om dette udvidede betjeningstidsrum har betydet en forskel, er meget sparsomt. Det har dog været muligt at opstille et datagrundlag for to banestrækninger Lollandsbanen og Odsherredsbanen, der begge blev opgraderet til R-net standard. På Lollandsbanen var opgraderingen i forhold til den bestående køreplan ikke så markant som på Odsherredsbanen. Data er opstillet ud fra en gennemsnitlig hverdag og weekend-dag i september: Tabel 1.5.a Lollandsbanen (lille opgradering) passagerer Ændring før efter procent Hverdag: før Efter Hverdag Weekenddag Tabel 1.5.b Odsherredsbanen (større opgradering) passagerer Ændring før efter procent Hverdag: før Efter Hverdag Weekenddag Side 17

18 Det kan være svært at udlede noget præcist. Ændringerne synes at være lidt forskellige fra bane til bane, hvilket sikkert skyldes specielle forhold på netop denne bane og måske tidspunktet for målingen. Det synes dog at gælde, at stigningen i passagertallet er generel og med udsving fordeler sig over hele betjeningstidsrummet. Side 18

19 2. Specialredegørelser 2.1. Markedsføring af R-nettet I trafikplanen beskrev konsulentfirmaet COWI den daværende regionale kollektive trafik som svært forståelig for brugerne, og samtidig svær at markedsføre og formidle som et samlet produkt overfor kunderne. Et vigtigt element i trafikplanen var derfor at skabe et let forståeligt net, som bedre kan markedsføres og formidles. Siden lanceringen af R-nettet i december 2009 er der kørt en række kampagner med det formål at udbrede kendskab til R-nettet og R-nettets produktfordele. Alle kampagner er udarbejdet af Movia i samarbejde med og med medfinansiering fra Regionstog (og siden hen også Lokalbanen). Kampagner 5 Siden lanceringen i december 2009 er der kørt følgende kampagner: Lanceringskampagne december 2009/januar 2010 Opfølgningskampagne september 2010 Lancering i forbindelse med nye ruter i R-nettet december 2010/januar 2011 Efterårskampagne 2011 Budskaber R-nettet er blevet markedsført med budskaber omkring følgende: Frekvens (hver halve time) Faste minuttal Et sammenhængende net med god geografisk dækning Gode korrespondancer til øvrige kollektive forbindelser I de første kampagner blev budskaberne samlet under pay-off et Nemt til alt hver halve time, som netop fokuserer på frekvens, nettets enkelthed samt siger noget om, at du kan bruge bussen, uanset hvad du skal. Visuelt kørte de første kampagner i et univers, der bestod af en meget grafisk ren stil, samt billeder af sko og fødder. Sko siger netop noget om, hvor man er på vej hen, og kan både signalere arbejde, fritid, skole osv. Et andet vigtigt element i kampagnen var brug af kort, dels for at fortælle hvor R-nettet er, dels at illustrere tanken om et samlet net. 5 Dækker i slutningen af perioden også R-nettet i Nordsjælland Side 19

20 Pay-off og visuel stil er løbende blevet forfinet og tilpasset. Gradvist er der gået væk fra Nemt til alt og tættere på produktet med Bus og tog 2 gange i timen. Effektevaluering Helt overordnet er det Movias opfattelse, at kampagnerne er blevet godt modtaget og har været synlige i mediebilledet i kampagneperioderne. Der er siden lanceringen blevet gennemført to effektmålinger af R-net kampagner; i henholdsvis efteråret 2010 og efteråret Fælles for begge år var, at kampagnerne performer rigtig fint, budskaberne går godt igennem, og de rykker også noget for kunderne. I effektmålingerne måles dels på budskab, dels på kampagnens egentlige effekt dvs. hvor mange nye rejser genererer den. Beregningerne beror således på de kunder, som siger, at de har rejst mere siden kampagnen. Ser man på disse tal, så har kampagnen i 2011 genereret rigtig flotte tal, i det kampagnen har genereret en nettoindtægt på ca. 4.mio kr. Der arbejdes fortsat på at udbrede kendskabet til R-nettet, da det erfaringsmæssigt tager tid at slå et nyt navn fast. Side 20

21 Planer for 2012 Movia har også i 2012 afsat midler til markedsføring af R-nettet. Kampagneplanen for 2012 er endnu ikke færdigudarbejdet, men det er klart, at R-nettet også vil blive markedsført i Fokus for 2012 vil være på at udbrede kendskabet. Det er Movias opfattelse, at mulighederne for at markedsføre busserne og banerne i de berørte områder er forbedret markant efter etableringen af R-nettet. Det skyldes dels et bedre produkt (dvs. bedre betjening især om aftenen og de gode korrespondancer), dels et mere ensartet produkt, som er meget nemmere at kommunikere. Set med kundeøjne er det fantastisk, at man kører med den faste frekvens, hvilket gør bussen langt mere tilgængelig og dermed et reelt alternativ til bilen. Det kunne gøre R- busserne endnu nemmere at markedsføre, hvis man f.eks. kunne låse materiellet på de enkelte ruter, således at man f.eks. kunne sætte blå hjørner på busserne, som man kender det fra A- og S-busserne. Det ville skabe rigtig meget synlighed også i de perioder, hvor der ikke kører konkrete kampagner. 2.2 Holdnings og tilfredshedsundersøgelser Regionstog gennemfører hvert efterår en kundetilfredshedsundersøgelse blandt passagererne på lokalbanerne. Der er således også gennemført en undersøgelse november Passagererne er herunder blevet spurgt om kendskabet til R-nettet. Af de adspurgte passagerer kender 374 passagerer, svarende til ca. 35 %, umiddelbart R-nettet. Det er en meget lille stigning i forhold til undersøgelsen fra Der synes altså umiddelbart at være basis for forbedringer. Men samtidigt forbinder ca. 494 passagerer svarende til ca. 69 % R-nettet med bus og tog 2 gange i timen. Dette kunne tyde på, at kendskabet til den nye høje frekvens er velkendt. Men at forbindelsen til R-nettet kræver lidt hjælp. Side 21

22 Passagererne spørges ligeledes, hvad de vægter højest ved en god rejseoplevelse. Resultatet er vist i nedenstående figur. Her er det værd at notere, at passagererne lægger vægt på gode korrespondancer med DSB og R-netfrekvensen. Dette er to elementer, der netop kendetegner R-nettet. Side 22

23 2.3 Redegørelse for trafikbetjeningen Slagelse Holbæk og Tølløsebanen Den kollektive trafik mellem Slagelse og Holbæk tilbyder i køreplan 2012 enten busrute 420R, Slagelse Holbæk, eller togforbindelse 410, Tølløsebanen, med skift i Tølløse til DSB s regionaltog Tølløse Holbæk. I slutningen af afsnittet er indsat kort, der viser trafikbetjeningen. Side 23

24 Begge forbindelser har på hverdage i myldretiderne to afgange i timen. Uden for myldretiderne har busrute 420R to afgange i timen på hverdage indtil ca. kl og timedrift aften og weekend. Togforbindelsen har udenfor myldretiderne timedrift og kører hver anden time på søn- og helligdage. Rejsetiden Slagelse Holbæk er med busrute 420R minutter og med togforbindelsen minutter inklusiv omstigningstiden i Tølløse for hurtigste hhv. langsomste forbindelse (skiftetiden i Tølløse er mellem 4 23 minutter). Regionstog gennemførte i perioden december 2010 december 2011 et forsøg med direkte togforbindelse Slagelse Tølløse Holbæk uden togskifte i Tølløse hver time i dagtimer på hverdage. De infrastrukturmæssige forhold Tølløse Holbæk med enkeltspor Tølløse - Vipperød betød imidlertid et længere ophold på Tølløse station, som påvirkede rejsetiden i negativ retning. Endvidere er der på strækningen Tølløse Holbæk et teknisk forhold omkring manglende ATC-udstyr (automatisk togstopsystem) på Regionstogs materiel. Det betyder, at Regionstog kun må køre på strækningen Tølløse Holbæk med 70 km/t modsat DSB, der må køre op til 120 km/t på samme strækning, hvilket også har indflydelse på rejsetiden. Disse forhold som tidligst i 2016 efter endt modernisering af strækningen mellem Roskilde og Holbæk ikke længere udgør samme barriere for Regionstog som nu, resulterede i løbet af 2011 i, at det blev besluttet at ophøre med denne kørsel. I stedet blev etableret en øget frekvens i myldretiderne på Tølløsebanen, således at der fra december 2011, efter endt hastighedsopgradering, nu er to tog i timen i myldretiderne Slagelse Tølløse med gode korrespondancer både i Slagelse og Tølløse til og fra DSB. Denne nye køreplan forventes at øge antallet af passagerer på Tølløsebanen med mindst 10 % i de kommende år. Det har i den løbende debat omkring trafikbetjeningen Slagelse Holbæk været anført, at busrute 420R, der ligesom Tølløsebanen finansieres af Region Sjælland, kører parallelt med Tølløsebanen, og at de derfor er i en intern konkurrence. Forud for implementering af 1. etape af Region Sjællands Trafikplan i december 2009 blev forbindelsen Slagelse-Holbæk varetaget af den regionalt finansierede busrute 13 på strækningen Slagelse-Stenlille-Ugerløse-Holbæk(-Nykøbing Sj). Ruten blev betjent med 21 dobbeltture på hverdage samt 8 ture på lørdage og søndage. Desuden blev delstrækningen Ugerløse-Holbæk betjent af rute 14 Ringsted-Ugerløse-Holbæk med 15 dobbeltture på hverdage samt 6 ture i weekends. Ved trafikplanen blev ruterne i korridoren Slagelse-Holbæk og Ringsted-Holbæk omlagt til ruterne 540 Ringsted-St. Merløse-Holbæk hhv. 420R Slagelse-Dianalund-Stenlille-Holbæk, hvoraf sidstnævnte fik R-net frekvens. For Tølløsebanens vedkommende var forbindelsen Slagelse-Holbæk i 2009 generelt kun muligt at gennemføre ved togskifte i Tølløse til fra DSB regionaltog. Foruden den regionale opgave løser rute 420R en række lokale opgaver på delstrækningerne fra Dianalund mod Slagelse og fra Stenlille mod Holbæk, og den egentlige parallelkørsel indskrænker sig til strækningen Dianalund-Stenlille. Der findes ikke data, der kan belyse det passagermæssige omfang af denne parallelkørsel. Med de køreplansændringer for Tølløsebanen, der blev gennemført i december 2012, hvor banens forbindelser i Tølløse med DSB-tog til og fra København blev styrket og prioriteret, blev der opnået en fornuftig arbejdsdeling mellem tog og bus. Banen sikrer den øst-vest gående trafik og busrute 420R sikrer den nord-syd gående forbindelse. Den ændrede køreplan for Tølløsebanen indebærer også, at ankomst- og afgangstiderne i Slagelse i morgentimerne er forskudt for busruterne 420R og 430R, hvilket indebærer, at der er forbindelse fire gange i timen Slagelse-Høng og Slagelse-Dianalund hhv. Stenlille. Side 24

25 Holbæk Tølløse Dianalund - Stenlille Høng Slagelse Side 25

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Sjællands område og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. juni

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen Trafikplanlægning, der giver flere passagerer Lars Richter & Ida Litske Bennedsen 22.08.2011 R-nettet hvordan gik det? Roskilde Danmarks bedste trafikby Opfølgning på øvrige købstadsprojekter Kundepræferencer

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig.

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig. Valg af trafikeringsmodel Lille Syd/Østbanen Dato: 1. september 2017 Brevid: 3344809 Indledning Der er juni 2017 indgået landspolitisk forlig om, at staten overlader betjeningen af den statslige banestrækning

Læs mere

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2009 CLA 14 Pilotforsøg med direkte busser Indstilling: Direktionen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Trafikplan 2013 Opfølgning 2015 22 Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Indhold: 1. Movias opfølgning på Trafikplan 2013 2. De første tanker om Trafikplan 2016 3. Puljer Region Hovedstaden

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. januar 2015 Tilpasningsbehov i Region Sjælland

Læs mere

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden.

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. marts 2012 Tommy Frost 07 Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025 Indstilling: Det indstilles, At bestyrelsen godkender Visionsplan for Lokalbanen 2012

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder Prince2 Projektgrundlag Notat til: Trafikstyrelsen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. februar 2010

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385 Notat Til: og r Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 26. januar 2017 Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT HT har gennem de seneste år differentiseret busproduktet i S-, E- og P-busser foruden lokale og regionale linier, servicebus- og telebuslinier. HT har udviklet

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013.

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013. Notat Til: Jeppe Gaard Kopi til: Thomas Damkjær Petersen, Carina Botoft Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6.

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Movia gennemfører udbuddet i seks faser jf. nedenstående oversigt. De seks faser har en samlet længde på 2½ år.

Movia gennemfører udbuddet i seks faser jf. nedenstående oversigt. De seks faser har en samlet længde på 2½ år. Notat Til: Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. august 2017 Funktionskrav til udbud A17 - Ballerup

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel.

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. april 2010 MLL 10 Udbudsstatus marts 2010 Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016 FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN 2017 02. November 2016 Trafikplanen i lov om trafikselskaber Indhold af trafikplanen efter lovændring i 2015 9.Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan

Læs mere

Trafikplan Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen

Trafikplan Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen Trafikplan 2013 Trafikbestillerkonference den 13. juni 2013 Thomas Damkjær Petersen Trafikplan 2013 47 politiske opdragsgivere 45 kommuner, fordelt på 2 Regioner 6(7) trafikalt sammenhængende områder Involvering

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia Agenda 1. BRT vs. Letbane 2. +Way er Movias bud på byudvikling og kollektiv trafik 3. En tur til den mellemstore

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Busalternativer til Vestbanen

Busalternativer til Vestbanen 12. november 2009 Busalternativer til Vestbanen I den netop vedtagne trafikplan for Sydtrafik er det forudsat, at der i planperioden (2009-2012) er fortsat togdrift på Vestbanen, og at togkørslen i 2011

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8

Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8 Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8 Søren Jacobsen sj@moviatrafik.dk Dok.nr. 000000 12.05.2011 / København Baggrund for incitamentsaftaler - Faldende passagertal - Den negative spiral - Afprøve

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere