Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. Trafikplan evalueringsrapport"

Transkript

1 Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume Indledning Historie og baggrund Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan Beskrivelse af R-nettet og øvrige regionale ruter Dokumentation, analyse og vurdering Trafikplanens samlede effekt R-nettets effekt Effekt hos Region Sjælland Frekvens og betjeningstidsrum for R-nettet Specialredegørelser Markedsføring af R-nettet Holdnings og tilfredshedsundersøgelser Redegørelse for trafikbetjeningen Slagelse Holbæk og Tølløsebanen De 3 samfinansierede ruter Fremtidige udviklingsmuligheder Stoppesteder og passagerinformation Buskomfort Tilbringertrafik til R-net samspil statslige og regionale baner Klima og Miljø Bilag 1 Udvikling for busser og lokalbaner Side 1

2 Resume Regionsrådet vedtog den 5. maj 2011, som en del af trafikbestillingen for 2012, at der udarbejdes en evaluering af trafikplanen og R-nettet som baggrund for trafikbestillingen for Evalueringen er udarbejdet af Region Sjællands administration og Movia. Regionsrådet vedtog 8. maj 2008, at der skulle udarbejdes en trafikplan for de regionale busser og lokalbaner og vedtog 7. maj 2009 principperne for trafikplanen og implementeringen af den første del af trafikplanen. Udgangspunktet for trafikplanen var, at passagertallet var faldende for den kommunale og regionale kollektive trafik. I trafikplanen indgik etableringen af et højfrekvent regionalt net bestående af busruter og lokalbanestrækninger med betegnelsen R-net. Hertil kommer en række mindre regionale ruter samt 2 S-busruter i samarbejde med Region Hovedstaden. En række busruter blev ikke vurderet at have regional karakter. Ansvaret for disse ruters betjening blev derfor i dialog overført til kommunerne. Trafikplanen blev til i samarbejde med trafikselskabet Movia og konsulentfirmaet COWI. Trafikplanen og dens implementering blev løbende politisk og administrativt drøftet med kommunerne i regionen. Trafikplanen blev principielt implementeret i 2 etaper. Første etape blev implementeret december 2009 og anden etape december Et par lokalbanestrækninger blev undervejs forsinket på grund af uforudsete problemer med opgraderingen af banenettet. Østbanen som indgår i R-nettet, har i flere etaper foretaget opgraderingen til den planlagte R-net frekvens, og vil være fuldt på plads august Evalueringen forsøger, at sammenholde forventningerne til trafikplanen med de opnåede resultater. De vigtigste resultater er vist i tabellen Trafikplanen har opnået den forventede passagerfremgang. Trafikplanens R-net har i de områder, hvor det er etableret opnået store passagerfremgange Trafikplanen har til og med 2011 tiltrukket 922 tusinde flere passagerer. Dette overgår forventningen på 889 tusinde passagerer. Det forventes, at effekten stiger til over 1 mio. passagerer. Det er lykkedes, at kompensere et forventet passagerfrafald på 401 tusinde passagerer, som kunne opstå i forbindelse med, at en række busruters betjening overgik til kommunerne. R-nettet har tiltrukket 906 tusinde flere passagerer. Dette svarer til en stigning på 15 %. En øgning af frekvensen på en rute til R-net standard er skønnet til på selve ruten, at resultere i en passagerstig- Side 2

3 Trafikplanen skulle implementeres inden for regionens eksisterende økonomiske rammer. Dette er sket. ning på 38% i gennemsnit for busruterne og 11 % for banerne. Trafikplanen synes at hvile økonomisk i sig selv. Trafikplanen har betydet samlede nettobesparelser for busserne på 8,4 mio. kr. årligt med en forventning om, at forbedringen bliver større. Herudover har trafikplanen finansieret indgåelsen af aftaler med kommunerne omkring implementeringen af trafikplanen samt nødvendige ændringer. Disse skønnes at betyde årlige nettoudgifter på omkring 13 mio. kr. pr. år. Opgraderingen af 3 lokalbaner til R- net standard skønnes indtil nu at have betydet årlige nettoudgifter på 9,4 mio. kr. pr. år mod de forventede nettoudgifter på 7,1 mio. kr. Opgraderingen er dog først helt færdig i 2012, og målet forventes mere end opfyldt. De årlige nettobesparelser for busserne skønnes således at svare til de årlige nettoudgifter for lokalbanerne. Passagerfremgangen på R-net ruterne synes at være generel og fordele sig i hele betjeningstidsrummet. R-nettet har markant forøget mulighederne for at markedsføre transporttilbuddet gennem et bedre og mere ensartet produkt, som er meget nemmere at kommunikere. R-net standarden betød, at frekvensen blev øget bredt over alle ugens dage og over hele dagen. I trafikplanen blev den daværende regionale trafikbetjening beskrevet, som svært forståeligt for brugerne, og samtidigt svært at markedsføre og formidle. Et vigtigt element i trafikplanen var derfor at skabe et let forståeligt net, som bedre kan markedsføres og formidles. Effekterne af trafikplanen er i de fleste tilfælde beregnet. Trafikplanens passagermæssige effekter er som udgangspunkt opgjort for betjeningsområder, det vil sige samlet for de kommunale og regionale ruter, der betjener et bestemt geografiskområde. De økonomiske effekter er opgjort for Region Sjælland. Evalueringen indeholder her udover : En redegørelse for trafikbetjeningen i betjeningsområdet mellem Slagelse Holbæk i relation til Tølløsebanen. Den regionale trafikbetjening er opbygget, så Tølløsebanen sikrer den øst- Side 3

4 vest gående trafik med ophæng til de statslige banestrækninger, og busrute 420R sikrer den nord-syd gående trafik. En redegørelse for de 3 ruter 660R, 720R og 254, der samfinansieres med kommuner. Der er indgået aftale om denne samfinansiering frem til udgangen af Ruterne vurderes, at have udviklet sig som forventet eller bedre Side 4

5 0 Indledning Regionsrådet vedtog den 5. maj 2011, som en del af trafikbestillingen for 2012, at der udarbejdes en evaluering af trafikplanen og R-nettet som baggrund for trafikbestillingen for Evalueringen er udarbejdet af Region Sjællands administration og Movia. Evalueringen består af: Dokumentation, analyse og vurdering Specialredegørelser Fremtidige udviklingsmuligheder Evalueringen skal vurdere og dokumentere, om det er gået som forventet i forhold til vedtagelsen af trafikplanen for Region Sjælland. Det er også ambitionen, at evalueringen skal bidrage til at klarlægge årsagerne til den konstaterede effekt af trafikplanen. Samtidig skal evalueringen dokumenteres på en troværdig og enkel måde, som kan danne baggrund for diskussion, læring og formidling af resultaterne. Det er hensigten, at evalueringen skal være fremadrettet og se på hvilke fremtidige udviklingsmuligheder, der er for at skabe en endnu mere attraktiv regional kollektiv trafik, som kan fastholde og måske tiltrække nye passagerer inden for de gældende økonomiske rammer. På kort sigt skal evalueringen kunne give input til trafikbestillingen for 2013, hvor fokus ikke mindst er på de enkelte ruter. Ved trafikbestillingen for 2013 skal regionen planmæssigt tage stilling til konstruktionen for 3 ruter, som er samfinansieret med kommuner. I det vedtagne budget for 2012 fremgår, at der i forbindelse med arbejdet med trafikbestilling udarbejdes en samlet plan for, hvordan udgifterne til regional udvikling med særligt fokus på kollektiv trafik kan reduceres med mio. kr. fra Evalueringen vil kunne medvirke i dannelsen af grundlaget for en sådan plan. 0.1 Historie og baggrund Regionsrådet vedtog den 8. maj 2008, at der skulle udarbejdes en trafikplan for de regionale busser og lokalbaner. Regionsrådet vedtog den 7. maj 2009 principperne for trafikplanen og implementeringen af den første del af trafikplanen. Herudover har trafikplanen og dens implementering løbende været behandlet i regionens rådgivende udvalg, Forretningsudvalget og Regionsrådet. I trafikplanen indgik etableringen af et højfrekvent regionalt net bestående af busruter og lokalbanestrækninger med betegnelsen R-net. Hertil kommer en række mindre regionale ruter samt 2 S-busruter i samarbejde med Region Hovedstaden. En række busruter blev ikke vurderet at have regional karakter. Ansvaret for disse ruters betjening blev derfor i dialog overført til kommunerne. Side 5

6 Trafikplanen blev til i samarbejde med trafikselskabet Movia og konsulentfirmaet COWI. Trafikplanen og dens implementering blev løbende politisk og administrativt drøftet med kommunerne i regionen. Trafikplanen blev principielt implementeret i 2 etaper. Første etape blev implementeret december 2009 og anden etape december Et par lokalbanestrækninger blev undervejs forsinket på grund af uforudsete problemer med opgraderingen af banenettet. Østbanen, som indgår i R-nettet, har i flere etaper foretaget opgraderingen til den planlagte R-net frekvens og vil være fuldt på plads juni Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan Region Sjælland havde ved sin etablering overtaget 33 busruter og 4 lokalbaner fra de 3 tidligere trafikselskaber på Sjælland. Dette regionale net blev som led i trafikplanarbejdet vurderet af COWI 1 : det nuværende regionale net efterlader således et fragmenteret billede af forskellige rutetyper. Det gør rutenettet svært forståeligt for brugerne, og gør det samtidigt svært at markedsføre og formidle nettet som et samlet produkt overfor kunderne. Der var stor variation i frekvens, ruteføring og betjeningstidsrum, og samtidigt havde nogle ruter mere lokale formål end regionale. Da arbejdet med trafikplanen blev igangsat, var udgangspunktet, at antallet af passagerer i den regionale og kommunale kollektive trafik på Sjælland var faldende. Movia viste i forbindelse med behandlingen af trafikplanen nedenstående figur over udviklingen. 1 Trafikplan for Region Sjælland 2009, COWI, januar 2009 Side 6

7 Trafikplanen tog udgangspunkt i Lov om trafikselskaber, hvor det kollektive trafiksystem, som regionerne har ansvaret for, er beskrevet. Heraf fremgår, at regionen har ansvaret for lokalbaner og busruter af regional betydning. Sidste del uddybes i lovens bemærkninger som et regionalt busnet, som forbinder bycentre uden indbyrdes banebetjening. I trafikplanen blev dette suppleret med en analyse af pendlingsstrømmene i regionen. Den uddannelsesrelaterede pendling blev i denne analyse vægtet dobbelt, da det var vurderingen, at de uddannelsessøgende ikke i særlig høj grad har andet transportalternativ. I forbindelse med trafikbestillingen for 2009 besluttede Regionsrådet den 8. maj 2008, at der skulle udarbejdes en trafikplan for de regionale busser og lokalbaner. Regionsrådet besluttede på møde 5. marts 2009, at gennemførelsen af trafikplanen sker inden for de eksisterende økonomiske rammer. Ud fra dette blev udarbejdet et forslag til trafikplan. De mere konkrete forventninger til den udarbejdede trafikplan fremgår af materialet, der lå til grund for Regionsrådet vedtagelse af principper og etape 1 den 7. maj Regionsrådet vedtog implementeringen af etape 2 den 8. april Evalueringen forholder sig til de overordnede mål og forventninger omkring antallet af passagerer og økonomi samt specielle aspekter af trafikplanen 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige regionale ruter R-nettet R-nettet er baseret på en for Sjælland høj frekvens og et bredt betjeningstidsrum: R-nettet består af både busruter og lokalbaner, hvilket er unikt. er tim R-nettet er søgt afpasset med den statslige banebetjening, så der er gode korrespondancer ved stationerne. Efter etableringen af R-nettet startede i Region Sjælland, er konceptet blevet udbredt til den nordlige del af Region Hovedstaden. Her er R-nettet etableret med 3 busruter og 4 lokalbaner. Side 7

8 R-nettet i Region Sjælland består nu af 11 busruter og 4 2 lokalbanestrækninger. Heraf er 8 busruter og de 4 lokalbanestrækninger alene finansieret af Region Sjælland. To busruter er samfinansieret med kommuner, nemlig 660R (Vordingborg Stege) sammen med Vordingborg og 720R (Maribo Rødby Færge) sammen med Lolland. Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner har oprettet og finansierer 230R (Frederikssund Roskilde). En række kommuner har etableret nye bybussystemer, som er tilpasset R-nettets frekvens og betjeningstidsrum. I Nykøbing Falster har Guldborgsund Kommune etableret et nyt bybussystem, hvor 9 linjer er ændret til 3, hvoraf de to har (næsten) R-nettets frekvens. Disse linjer er knyttet op på Lollandsbanens køreplan, og understøtter på denne måde den regionalt finansierede trafik. På trods af, at den økonomiske ramme er uændret, har omlægningen resulteret i passagerfremgang på 10 % Tilsvarende har Ringsted kommune omlagt og ændret lokalrutebetjeningen, og bl.a. indført A-busser (dobbelt R-net frekvens) i Ringsted by. Også her har omlægningerne resulteret i passagerfremgang. Samlet set for hele kommunen et plus på 28 %. Øvrige regionale ruter Udover R-nettet findes 2 S-busruter, 1 lokalbanestrækning og 11 busruter. De to S-busruter 600S (Hillerød st. Roskilde st. Hundige st.) og 400S (Lyngby st. Ishøj st./hundige st.) samfinansieres med Region Hovedstaden. Rute 254 (Haslev Karise) samfinansieres med Faxe kommune. 2 Østbanen består af 2 strækninger Side 8

9 R-busser blå med R R-tog blå-stiplet med R S-busser blå med S Øvrige regionale busser orange Øvrige lokalbaner blå-stiplet Statsbaner sort-stiplet R-net og regionale ruter Side 9

10 1 Dokumentation, analyse og vurdering 1.1. Trafikplanens samlede effekt Indledning I sagsfremstillingen, der lå til grund for Regionsrådets vedtagelse 7. maj 2009 af principperne for trafikplanen og implementeringen af den første del af trafikplanen, indgik nedenstående skema, som beskriver forventningerne til trafikplanens effekter. Tabel 1.1.a Etape 1, bus Etape 2, bus Etape 3, bus Passagereffekt af Tabt ved nedlæggelse Passagereffekt i Ændring i netto-tilskud af C- frekvensforøgelse net alt i mio. kr , , ,6 Bus i alt uden C-ruter ,7 Bus i alt med alternativer til C- ruter ,0 Lokalbaner ,1 I alt busser og lokalbaner ,6 C-ruter var betegnelsen for de daværende regionale ruter, der blev vurderet til ikke som udgangspunkt at have et regionalt formål og derfor ikke fremover skulle indgå i det regionalt finansierede trafiknet. Til gengæld ville en række regionale ruter blive opgraderet til R-net standard og de resterende ruter bibeholdt med små tilpasninger. De bagvedliggende forventninger var, at der kunne skabes et økonomisk rum i størrelsesordenen 23,7 mio. kr. Dette økonomiske rum skulle finansiere opgraderingen af 4 lokalbanestrækninger til R-net standard. Dette forventedes at ville koste 7,1 mio. kr. og betyde nye passagerer. Tilbage var 16,6 mio. kr. C-nettet blev overdraget til kommunal trafikbetjening. Konsekvenserne af dette blev efterfølgende drøftet med de berørte kommuner. Kommunerne kunne overtage ruterne eller klare betjeningen via deres andre lokale ruter, evt. via en omlægning af nogle af disse. Blev der ikke gjort noget, var forventningen, at der ville ske et passagertab på Dette passagertab ville mere end opveje den passagerfremgang på , som var den forventede effekt af opgraderingen af busruter til R-net ruter. Side 10

11 Af sagsfremstillingen fremgik, at den konkrete udmøntning og implementering af trafikplanen bearbejdes løbende i samarbejde med kommunerne og Movia for at minimere tabet af passagerer fra C-nettet og optimere det regionale trafiknet. Dette kan indebære, at der etableres overgangsordninger af kortere varighed, og at mere permanente forbedringer indbygges i det regionale trafiknet. Dette blev grundlaget for den efterfølgende implementeringsproces. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er den samlede effekt af trafikplanens omlægninger, der søges opgjort i dette afsnit. Hvad effekten blev isoleret for den trafik, regionen finansierer, søges opgjort i afsnit 1.3. Beregningsmetode Den samlede effekt er søgt opgjort for de betjeningsområder og ruter, der har været berørt af omlægninger forårsaget af trafikplanen. Der er således medtaget de kommunale ruter, som skønnes at være berørt af ændringerne i trafikplanen. Dette kan illustreres med nedenstående eksempel: Eksempel Før Efter Busruter Passagerer før 1. etape dec Passagerer før 2. etape dec Passagerer 2011 Ændring pr.grupper af ruter Betaler 13 Slagelse-Holbæk-Nykøbng Sj Region 560 Holbæk-Nykøbing Sj Region 566 Holbæk-Nykøbing Sj Kommune 64 Asnæs-Højby Kommune 66 Holbæk-Nykøbing Sj Region 420R Slagelse-Holbæk Region Sum Beregningen sammenholder passagertallet inden trafikplanen, som enten kan være 2009 eller 2010, med passagerantallet efter implementeringen af trafikplanen, nemlig Østbanen er endnu ikke oppe på den i trafikplanen forudsatte R-net standard. Det vil ske endeligt juni Betjeningen er dog forbedret etapevist, og den er derfor medtaget i opgørelsen af trafikplanens effekter. Tølløsebanen var i trafikplanen forudsat at skulle fortsætte uændret. Der har i en længere årrække været passagernedgang på banen. Der blev på denne baggrund udarbejdet en ny forbedret køreplan med højere frekvens og højere hastighed. Denne er trådt i kraft december På den baggrund er banen derfor udskilt af effektvurderingen og vises særskilt. I trafikplanen var en række ruter forudsat at skulle fortsætte uændrede, ligesom andre omlægninger som følge af trafikplanen ikke skønnes at påvirke dem. Det gælder S-busserne 600S og 400S, som samfinansieres med Region Hovedstaden, og et mindre antal øvrige regionale busruter, nemlig 37 (Slagelse Svinninge), 228 (Holbæk Kr. Hyllinge) og 555/666 Side 11

12 (Høje Taastrup Odden/Rørvig). De nævnte busruter er med udgangspunkt i ovennævnte udskilt af effektvurderingen af trafikplanen. Det samme er omlægningen af busbetjeningen mellem Holbæk og Ringsted, hvor de daværende ruter 14 og 15 blev lagt sammen til 540, da sammenlægningen oprindeligt blev initieret for at opnå en besparelse. Sammenlægningen blev implementeret som en del af trafikplanen Resultater Nedenstående er vist effekten af trafikplanen. Der er til oplysning vist udviklingen for de baner og busruter, der ikke er medtaget i opgørelsen. Tabel 1.1.b Berørt af Trafikplanen passagerer p.a. Før trafikplan Efter trafikplan Ændring Forventning Busser Lokalbaner I alt Tabel 1.1.c Tølløsebanen passagerer p.a Ændring Tølløsebanen I alt Tabel 1.1.d Ikke berørt af trafikplan passagerer p.a Ændring S-busser Busser I alt Det fremgår af ovenstående, at forventningen til trafikplanen er nået. Der er kommet 922 tus. flere passagerer, hvor forventningen var 889 tus. passagerer. Det skal dog noteres, at i denne forventning indgik, at den kommunale trafikbetjening opfangede tabet af 401 tus. passagerer fra de ruter, som blev overdraget til kommunal betjening (C-ruter). Fra den løbende opfølgning kan konstateres, at passagertallene på R-nettet fortsætter stigningen, selvom stigningstakten synes faldende. Movia forventer en mindre passagerfremgang fra 2011 til Trafikplanen er endnu ikke fuldt implementeret på Østbanen. Den gradvise implementering har hidtil givet passagerfremgang, og Movia forventer en passagerfremgang på 132. tus. passagerer fra 2011 til 2012, hvor Østbanen er kommet på R-net standard. Det er på den baggrund forventningen, at den samlede effekt af trafikplanen kommer godt over 1 mio. flere passagerer. Dette billede forventes ikke at ændre sig, hvis udviklingen på Tølløsebanen indgår i beregningen af effekten af trafikplanen. Med den nye opgraderede køreplan er forventningen, at udviklingen er vendt. Movia forventer en passagerfremgang på 49 tus. passagerer fra 2011 til 2012, hvor den nye køreplan er trådt i kraft. Side 12

13 Det kan samtidigt konstateres, at der har været tilbagegang på de betjeningsrelationer og ruter, der ikke var påvirket af trafikplanen. En del af dette kan henføres til S-busserne og helt overvejende 600S (Hundige Hillerød). Det kan samtidigt noteres, at effekten af trafikplanen markant har overgået forventningerne til de regionale busser. Forventningen var en fremgang på 359 tus. Passagerer, mens effekten indtil nu har været en fremgang på 623 tus. passagerer. Nedenstående er søgt at indikere, hvor effekten kommer fra i forhold til det forventede ved trafikplanens vedtagelse. Der kan ikke laves en fuldstændig korrekt beregning, da trafikplanen ikke blev implementeret som forudsat for beregningen, men korrigeret undervejs i dialog med kommunerne og godkendt i Regionsrådet. Herunder blev der for eksempel indgået aftale om at samfinansiere to nye R-net ruter med kommunerne, nemlig 660R (Vordingborg Stege) og 720R (Maribo Rødby færge). Disse indgik ikke i den oprindelige trafikplan, men ses i nedenstående beregning som et led i at beholde nogen af de passagerer, der kunne forventes tabt på C-ruterne. Tabel 1.1.e Busser berørt af trafikplan passagerer p.a. Før trafikplan Efter trafikplan Ændring Forventning Passagereffekt af frekvensforøgelse Andre (incl. 660R, 720R) ( ) I alt Det synes klart, at de opgraderede ruter har tiltrukket mange passagerer. Det synes samtidigt at have været muligt at undgå tabet på 401 tus. passagerer ved at overdrage C-nettet til kommunerne. Det er ikke muligt at se, om det er nye passagerer, der er kommet til, eller om de daværende passagerer på C-nettet er blevet, men skiftet til ny rute. 1.2 R-nettets effekt Ud fra samme beregningsmetode som i afsnit 1.1 er opgjort, hvordan det er gået R-nettet. Der ses altså på de betjeningsområder, hvor der er etableret R-net betjening. Der er samtidigt medtaget de to samfinansierede ruter 660R og 720R. 3 Tabel 1.2.a R-net passagerer p.a. Før trafikplan Efter trafikplan Ændring Ændring % Busser Lokalbaner I alt Det ses, at R-nettet indtil nu har resulteret i 906 tus. flere passagerer svarende til en stigning på 15 %. For 4 R-net busruters vedkommende er de dannet ved, at en tidligere regional rute er blevet opgraderet, uden at der er sket andre større ændringer i betjeningsområdet. 3 Den løbende statistik omkring R-nettet opgøres på samme måde. Side 13

14 Det giver mulighed for at se på virkningen af selve opgraderingen til en højere frekvens. Tabel 1.2.b Udvalgte R-ruter, busser Før trafikplan Efter trafikplan Ændring Ændr. % Pas Tim Pas. Tim. Pas. Tim. Pas. Tim R Sla-Næst R Køge - Ring R Næst - F. pl R Vordb. - Ste I alt Udvalgte R-ruter, baner Før trafikplan Efter trafikplan Ændring Ændr. % Pas Km Pas. Km. Pas. Km. Pas. Km... Østbanen Lollandsbanen Odsherredsbanen I alt Det fremgår, at opgraderingen på disse busruter har resulteret i 38 % flere passagerer. Dette er markant, ikke mindst da 3 af ruterne kun har kørt 1 år. Ses der tilsvarende på de 3 baner i R-nettet, har opgraderingen resulteret i 11 % flere passagerer. Dette er knapt så markant, men opgraderingen har også været mindre. Det fremgår samtidigt, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem størrelsen af driftsudvidelsen i timer/kilometer og stigningen i passagertallet. 1.3 Effekt hos Region Sjælland Indledning I dette afsnit ses på effekten af trafikplanen og R-nettet på regionens økonomi. I de foregående afsnit er set på effekten for det samlede berørte trafiksystem, uanset om det er regionalt eller kommunalt finansieret. Som bilag 1 vises den faktiske udvikling 2009 til Side 14

15 Effekten af trafikplanen Busser: De økonomiske effekter skal holdes op mod Regionsrådets beslutning om, at trafikplanen skulle implementeres indenfor eksisterende økonomiske rammer. Der har samtidig været specificeret forventninger til udviklingen i økonomien for busser og lokalbaner i sagsfremstillingen ved Regionsrådets vedtagelse 7. maj 2009 af principperne for trafikplanen og implementeringen af den første del af trafikplanen. Dette fremgår af skemaet gengivet i afsnit 1.1. Nedenstående vises en beregning af effekten af trafikplanen for de regionale busser excl. S- busser. Beregningen er meget enkel og bygger på, at udgiften til buskørsel pr. time og indtægter pr. passagerer er konstant. Der er benyttet 2011 som basis. Effekten af trafikplanen beregnes alene igennem ændringer i antallet af passagerer og antallet af køreplanstimer. Tabel 1.3.a Busser excl S-busser Indtægter Udgifter Tilskud Besparelse Resultatet viser, at trafikplanen alt andet lige har givet regionen en besparelse i størrelsesordenen 8,4 mio. kr. for de regionale busser 4. Denne besparelse skal sammenholdes med forventningen om en mulig besparelse på 23,7 mio. kr., som det fremgår af skemaet i afsnit 1.1. Der er flere årsager til, at den beregnede, opnåede besparelse umiddelbart synes at være under halvdelen af det forventede: Effekten af trafikplanen er endnu ikke slået igennem med fuld styrke. Passagertallene stiger fortsat på flere af busruterne, herunder dem, der kun har kørt et år. Laves samme beregning som ovenstående for 2012 stiger den beregnede besparelse til 10,8 mio. kr. Faldende bustimepriser. I forudsætningerne for trafikplanen var en af de underliggende forudsætninger, at de marginale timepriser ved kørselsudvidelserne ville være mindre end de gennemsnitlige timepriser på den eksisterende kørsel. Dette skjules helt principielt i den benyttede modelberegning, og samtidigt vil effekten vise sig løbende ved genudbud af kørslen. De berørte R-net ruter har ikke været i udbud i perioden. Faktisk implementering af trafikplanen. Trafikplanen blev implementeret i en proces i samarbejde med kommunerne. Det forudsatte indhold i trafikplanen blev forhandlet og ændret i samarbejde med kommunerne, og der blev indgået kompromisser og aftaler mellem parterne. Herunder blev der byttet ruter, og ruter blev samfinansieret, 4 Medtages S-busser falder besparelsen til 4,7 mio. kr. Side 15

16 Lokalbaner : herunder to nye R-busruter. Samtidig viste den praktiske implementering, at der på nogle ruter var behov for meget tidlige morgenafgange og ekstra kapacitet på visse tidspunkter af dagen. Der er brugt ca. 36. tusinde flere køreplanstimer end forventet. Effekten kan skønnes meget groft ved at omregne disse køreplanstimer til et tilskudsbehov. Det vil svare til et beregnet mertilskud på omkring 13 mio. kr. Det var forventningen, at en del af den opnåede besparelse på bussiden skulle bruges til at etablere R-netbetjening på 3 lokalbaner. Dette var skønnet til at betyde merudgifter på 7,1 mio. kr. til lokalbanerne. Nedenstående er beregnet, hvad den økonomiske effekt har været. Beregningen hviler på, at udgifterne før opgraderingen til R-net er fremskrevet til 2011 priser med den indeksregulering, som benyttes til at regulere betalingen. Indtægterne er beregnet, som for busserne, ved at benytte den gennemsnitlige indtægt pr. passager i Indtægterne varierer derfor med antallet af passagerer. Tabel 1.3.b Østbanen ændring forventning udgifter indtægter tilskud Tabel 1.3.c Odsherredsbanen ændring forventning udgifter indtægter tilskud Tabel 1.3.d Lollandsbanen ændring forventning udgifter ej spec. indtægter ej spec. tilskud Tabel 1.3.e i alt ændring forventning udgifter indtægter tilskud Resultatet viser, at tilskudsbehovet alt andet lige er steget med 9,4 mio. kr. mod de forventede 7,1 mio. kr. Lollandsbanen og Østbanen bidrager positivt, mens Odsherredsbanen har haft større udgifter end forventet. Sidstnævnte forhold synes at rette sig noget i løbet af Side 16

17 Det skal noteres, at der forventes en passagerfremgang fra 2011 til 2012 på de omhandlede baner på ca. 300 tusinde passagerer, heraf ca. 116 tusinde på Odsherredsbanen. Østbanen er først i 2012 på endelig R-net standard. Der må således i 2012 forventes effekter på både udgifter og indtægter. Det er vurderingen, at der er en positiv effekt i Det er derfor forventningen, at målet på 7,1 mio. kr. nås. 1.4 Frekvens og betjeningstidsrum for R-nettet Et af elementerne i R-nettet var at skabe en fast og relativt høj frekvens i ydertidspunkterne. Der blev etableret timedrift fra kl til på hverdage og i weekenderne mellem 7.00 og På nogle ruter var dette en reel forbedring. På andre var det i praksis næsten allerede etableret. Datagrundlaget for at vurdere om dette udvidede betjeningstidsrum har betydet en forskel, er meget sparsomt. Det har dog været muligt at opstille et datagrundlag for to banestrækninger Lollandsbanen og Odsherredsbanen, der begge blev opgraderet til R-net standard. På Lollandsbanen var opgraderingen i forhold til den bestående køreplan ikke så markant som på Odsherredsbanen. Data er opstillet ud fra en gennemsnitlig hverdag og weekend-dag i september: Tabel 1.5.a Lollandsbanen (lille opgradering) passagerer Ændring før efter procent Hverdag: før Efter Hverdag Weekenddag Tabel 1.5.b Odsherredsbanen (større opgradering) passagerer Ændring før efter procent Hverdag: før Efter Hverdag Weekenddag Side 17

18 Det kan være svært at udlede noget præcist. Ændringerne synes at være lidt forskellige fra bane til bane, hvilket sikkert skyldes specielle forhold på netop denne bane og måske tidspunktet for målingen. Det synes dog at gælde, at stigningen i passagertallet er generel og med udsving fordeler sig over hele betjeningstidsrummet. Side 18

19 2. Specialredegørelser 2.1. Markedsføring af R-nettet I trafikplanen beskrev konsulentfirmaet COWI den daværende regionale kollektive trafik som svært forståelig for brugerne, og samtidig svær at markedsføre og formidle som et samlet produkt overfor kunderne. Et vigtigt element i trafikplanen var derfor at skabe et let forståeligt net, som bedre kan markedsføres og formidles. Siden lanceringen af R-nettet i december 2009 er der kørt en række kampagner med det formål at udbrede kendskab til R-nettet og R-nettets produktfordele. Alle kampagner er udarbejdet af Movia i samarbejde med og med medfinansiering fra Regionstog (og siden hen også Lokalbanen). Kampagner 5 Siden lanceringen i december 2009 er der kørt følgende kampagner: Lanceringskampagne december 2009/januar 2010 Opfølgningskampagne september 2010 Lancering i forbindelse med nye ruter i R-nettet december 2010/januar 2011 Efterårskampagne 2011 Budskaber R-nettet er blevet markedsført med budskaber omkring følgende: Frekvens (hver halve time) Faste minuttal Et sammenhængende net med god geografisk dækning Gode korrespondancer til øvrige kollektive forbindelser I de første kampagner blev budskaberne samlet under pay-off et Nemt til alt hver halve time, som netop fokuserer på frekvens, nettets enkelthed samt siger noget om, at du kan bruge bussen, uanset hvad du skal. Visuelt kørte de første kampagner i et univers, der bestod af en meget grafisk ren stil, samt billeder af sko og fødder. Sko siger netop noget om, hvor man er på vej hen, og kan både signalere arbejde, fritid, skole osv. Et andet vigtigt element i kampagnen var brug af kort, dels for at fortælle hvor R-nettet er, dels at illustrere tanken om et samlet net. 5 Dækker i slutningen af perioden også R-nettet i Nordsjælland Side 19

20 Pay-off og visuel stil er løbende blevet forfinet og tilpasset. Gradvist er der gået væk fra Nemt til alt og tættere på produktet med Bus og tog 2 gange i timen. Effektevaluering Helt overordnet er det Movias opfattelse, at kampagnerne er blevet godt modtaget og har været synlige i mediebilledet i kampagneperioderne. Der er siden lanceringen blevet gennemført to effektmålinger af R-net kampagner; i henholdsvis efteråret 2010 og efteråret Fælles for begge år var, at kampagnerne performer rigtig fint, budskaberne går godt igennem, og de rykker også noget for kunderne. I effektmålingerne måles dels på budskab, dels på kampagnens egentlige effekt dvs. hvor mange nye rejser genererer den. Beregningerne beror således på de kunder, som siger, at de har rejst mere siden kampagnen. Ser man på disse tal, så har kampagnen i 2011 genereret rigtig flotte tal, i det kampagnen har genereret en nettoindtægt på ca. 4.mio kr. Der arbejdes fortsat på at udbrede kendskabet til R-nettet, da det erfaringsmæssigt tager tid at slå et nyt navn fast. Side 20

21 Planer for 2012 Movia har også i 2012 afsat midler til markedsføring af R-nettet. Kampagneplanen for 2012 er endnu ikke færdigudarbejdet, men det er klart, at R-nettet også vil blive markedsført i Fokus for 2012 vil være på at udbrede kendskabet. Det er Movias opfattelse, at mulighederne for at markedsføre busserne og banerne i de berørte områder er forbedret markant efter etableringen af R-nettet. Det skyldes dels et bedre produkt (dvs. bedre betjening især om aftenen og de gode korrespondancer), dels et mere ensartet produkt, som er meget nemmere at kommunikere. Set med kundeøjne er det fantastisk, at man kører med den faste frekvens, hvilket gør bussen langt mere tilgængelig og dermed et reelt alternativ til bilen. Det kunne gøre R- busserne endnu nemmere at markedsføre, hvis man f.eks. kunne låse materiellet på de enkelte ruter, således at man f.eks. kunne sætte blå hjørner på busserne, som man kender det fra A- og S-busserne. Det ville skabe rigtig meget synlighed også i de perioder, hvor der ikke kører konkrete kampagner. 2.2 Holdnings og tilfredshedsundersøgelser Regionstog gennemfører hvert efterår en kundetilfredshedsundersøgelse blandt passagererne på lokalbanerne. Der er således også gennemført en undersøgelse november Passagererne er herunder blevet spurgt om kendskabet til R-nettet. Af de adspurgte passagerer kender 374 passagerer, svarende til ca. 35 %, umiddelbart R-nettet. Det er en meget lille stigning i forhold til undersøgelsen fra Der synes altså umiddelbart at være basis for forbedringer. Men samtidigt forbinder ca. 494 passagerer svarende til ca. 69 % R-nettet med bus og tog 2 gange i timen. Dette kunne tyde på, at kendskabet til den nye høje frekvens er velkendt. Men at forbindelsen til R-nettet kræver lidt hjælp. Side 21

22 Passagererne spørges ligeledes, hvad de vægter højest ved en god rejseoplevelse. Resultatet er vist i nedenstående figur. Her er det værd at notere, at passagererne lægger vægt på gode korrespondancer med DSB og R-netfrekvensen. Dette er to elementer, der netop kendetegner R-nettet. Side 22

23 2.3 Redegørelse for trafikbetjeningen Slagelse Holbæk og Tølløsebanen Den kollektive trafik mellem Slagelse og Holbæk tilbyder i køreplan 2012 enten busrute 420R, Slagelse Holbæk, eller togforbindelse 410, Tølløsebanen, med skift i Tølløse til DSB s regionaltog Tølløse Holbæk. I slutningen af afsnittet er indsat kort, der viser trafikbetjeningen. Side 23

24 Begge forbindelser har på hverdage i myldretiderne to afgange i timen. Uden for myldretiderne har busrute 420R to afgange i timen på hverdage indtil ca. kl og timedrift aften og weekend. Togforbindelsen har udenfor myldretiderne timedrift og kører hver anden time på søn- og helligdage. Rejsetiden Slagelse Holbæk er med busrute 420R minutter og med togforbindelsen minutter inklusiv omstigningstiden i Tølløse for hurtigste hhv. langsomste forbindelse (skiftetiden i Tølløse er mellem 4 23 minutter). Regionstog gennemførte i perioden december 2010 december 2011 et forsøg med direkte togforbindelse Slagelse Tølløse Holbæk uden togskifte i Tølløse hver time i dagtimer på hverdage. De infrastrukturmæssige forhold Tølløse Holbæk med enkeltspor Tølløse - Vipperød betød imidlertid et længere ophold på Tølløse station, som påvirkede rejsetiden i negativ retning. Endvidere er der på strækningen Tølløse Holbæk et teknisk forhold omkring manglende ATC-udstyr (automatisk togstopsystem) på Regionstogs materiel. Det betyder, at Regionstog kun må køre på strækningen Tølløse Holbæk med 70 km/t modsat DSB, der må køre op til 120 km/t på samme strækning, hvilket også har indflydelse på rejsetiden. Disse forhold som tidligst i 2016 efter endt modernisering af strækningen mellem Roskilde og Holbæk ikke længere udgør samme barriere for Regionstog som nu, resulterede i løbet af 2011 i, at det blev besluttet at ophøre med denne kørsel. I stedet blev etableret en øget frekvens i myldretiderne på Tølløsebanen, således at der fra december 2011, efter endt hastighedsopgradering, nu er to tog i timen i myldretiderne Slagelse Tølløse med gode korrespondancer både i Slagelse og Tølløse til og fra DSB. Denne nye køreplan forventes at øge antallet af passagerer på Tølløsebanen med mindst 10 % i de kommende år. Det har i den løbende debat omkring trafikbetjeningen Slagelse Holbæk været anført, at busrute 420R, der ligesom Tølløsebanen finansieres af Region Sjælland, kører parallelt med Tølløsebanen, og at de derfor er i en intern konkurrence. Forud for implementering af 1. etape af Region Sjællands Trafikplan i december 2009 blev forbindelsen Slagelse-Holbæk varetaget af den regionalt finansierede busrute 13 på strækningen Slagelse-Stenlille-Ugerløse-Holbæk(-Nykøbing Sj). Ruten blev betjent med 21 dobbeltture på hverdage samt 8 ture på lørdage og søndage. Desuden blev delstrækningen Ugerløse-Holbæk betjent af rute 14 Ringsted-Ugerløse-Holbæk med 15 dobbeltture på hverdage samt 6 ture i weekends. Ved trafikplanen blev ruterne i korridoren Slagelse-Holbæk og Ringsted-Holbæk omlagt til ruterne 540 Ringsted-St. Merløse-Holbæk hhv. 420R Slagelse-Dianalund-Stenlille-Holbæk, hvoraf sidstnævnte fik R-net frekvens. For Tølløsebanens vedkommende var forbindelsen Slagelse-Holbæk i 2009 generelt kun muligt at gennemføre ved togskifte i Tølløse til fra DSB regionaltog. Foruden den regionale opgave løser rute 420R en række lokale opgaver på delstrækningerne fra Dianalund mod Slagelse og fra Stenlille mod Holbæk, og den egentlige parallelkørsel indskrænker sig til strækningen Dianalund-Stenlille. Der findes ikke data, der kan belyse det passagermæssige omfang af denne parallelkørsel. Med de køreplansændringer for Tølløsebanen, der blev gennemført i december 2012, hvor banens forbindelser i Tølløse med DSB-tog til og fra København blev styrket og prioriteret, blev der opnået en fornuftig arbejdsdeling mellem tog og bus. Banen sikrer den øst-vest gående trafik og busrute 420R sikrer den nord-syd gående forbindelse. Den ændrede køreplan for Tølløsebanen indebærer også, at ankomst- og afgangstiderne i Slagelse i morgentimerne er forskudt for busruterne 420R og 430R, hvilket indebærer, at der er forbindelse fire gange i timen Slagelse-Høng og Slagelse-Dianalund hhv. Stenlille. Side 24

25 Holbæk Tølløse Dianalund - Stenlille Høng Slagelse Side 25

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Trafikplan 2013 Opfølgning 2015 22 Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Indhold: 1. Movias opfølgning på Trafikplan 2013 2. De første tanker om Trafikplan 2016 3. Puljer Region Hovedstaden

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Movias produktstrategi

Movias produktstrategi Movias produktstrategi Trafikdage i Aalborg 24. august 2015 08.09.2015 / København Dok.nr. Produktstrategien er en del af forretningsplan 2014-17 Trafikplanmål: flere og mere tilfredse passagerer Markedsstrategi

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus Banebranchen 2015 ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen ITS på banen: Mål med ITS Status i dag Fremtiden. Status vision - strategi Regionstog A/S Vores 4 linjer: 110R/210R Østbanen 410 Tølløsebanen

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. oktober 2012 Mads Lund Larsen 06 Evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 TFR 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne Indstilling: Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Joachim Reinhard Danchell 18 Status for miljø Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år Notat Til: Styregruppe for ny linjefordeling Kopi til: Arbejdsgruppe Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. oktober 2014

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Resultater fra projektet Roskilde Danmarks bedste trafikby` Jesper Nygård Kristensen, jnk@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Resultater fra projektet Roskilde Danmarks bedste trafikby` Jesper Nygård Kristensen, jnk@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Særlig fokus: Mulighed for 12-årige kontrakter afhængigt af leveret kvalitet. Stor fokus på miljø: bussernes

Særlig fokus: Mulighed for 12-årige kontrakter afhængigt af leveret kvalitet. Stor fokus på miljø: bussernes Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 MLL 04.c Status for udbud Sagsfremstilling: Bestyrelsen orienteres med mellemrum om fremdrift og status for de igangværende udbud af

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

10. ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET 83

10. ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET 83 Punkt nr. 14 - Udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revision af statsregnskabet for 2012 Bilag 1 - Side -1 af 2 10. ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse. Uge 40-2012. Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1

Kundetilfredshedsundersøgelse. Uge 40-2012. Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1 Kundetilfredshedsundersøgelse Uge 40-2012 Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1 Kundetilfredshedsundersøgelsen 2012 Regionstog A/S har siden januar 2009 været operatør på lokalbanestrækningerne

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik

CSR-område CSR-aktivitet Målepunkt 2015 Delpolitik 10.1 Tabel 1 Ambitioner og målepunkter i 2015 for Movias samfundsansvar 1. Passagertal for busser Movias hele virke og eksistensberettigelse er at levere nødvendige og efterspurgte public service ydelser

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Movias forretningsplan og strategi

Movias forretningsplan og strategi Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef cst@moviatrafik.dk Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Direktebusser på Sjælland

Direktebusser på Sjælland Movia Idéskitse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dokument nr P-66732-2 Revision nr 3 Udgivelsesdato 21 september 2007 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning.

at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet til efterretning. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 30. april 2015 Jesper Wibrand 23 BEST europæisk tilfredshedsundersøgelse: Resultat 2014 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager BEST resultatet for hovedstadsområdet

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Infotainment er visning af trafikinformation fra Movia samt kommercielle budskaber/nyheder/vejrudsigter

Infotainment er visning af trafikinformation fra Movia samt kommercielle budskaber/nyheder/vejrudsigter Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. februar 2008 Bilag 06.2 Bestyrelsesmødet den 6. marts 2008 Bilag 2.

Læs mere

Den danske Stat. Hovedaktionær

Den danske Stat. Hovedaktionær Jetrans den 17 maj 2010 2001 2 gamle privatbaner fusioneres Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Hirtshalsbanen A/S Etableret 1890 Etableret 1925 Hovedaktionær Nordjyllands Trafikselskab Indsatsområder

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. februar 2014 1-3-3-12 Frits Hedegaard fnh@midttrafik.dk 87 40 82 50 Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere