Udviklingsprojektet blev støttet af Trafikministeriet og strakte sig tidsmæssigt over 7 faser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsprojektet blev støttet af Trafikministeriet og strakte sig tidsmæssigt over 7 faser:"

Transkript

1 X bus, evaluering af forsøgsprojekt, erfaringer og perspektiver v/ Kristian C. Jahn, X bus sekretariatet Forhistorie Projekt "E Bus" blev iværksat medio februar 1993 i et samarbejde mellem de amstli-ge trafikselskaber i Jylland, dvs. Nordjyllands Trafikselskab (NT), Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab (VAFT), Arhus Amt, Ringkjøbing Amt, Vejle Amts Trafikselskab (VAT), Ribe amts trafikselskab (Rat) og Sydbus. Projektets mål var at få undersøgt, om det ved produktudvikling af det daværende E Bus-net i Jylland og en efterfølgende intensiv markedsføring ville være muligt at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik. Projektets indhold var, at planlægge og gennemføre en produktudvikling af det ekspresbusnet, som trafikselskaberne/amterne i Jylland i fælleskab havde etableret siden Det jyske ekspresbusnet valgtes som forsøgsobjekt, fordi de regionale ekspresbusforbindelser er et af de steder, hvor den kollektive trafik står stærkest i konkurrencen med privatbilkørsel, og fordi der skønnedes at være et betydeligt ud-viklingspotentiale i systemet. Udviklingsprojektet blev støttet af Trafikministeriet og strakte sig tidsmæssigt over 7 faser: 1. Organisation (februar april 1993) 2. Udarbejdelse af rammer for dokumentation,"e Bus-planen" (marts juli 1993) 3. Udarbejdelse af E Bus-planen (juli juli 1994) 4. Godkendelse af planen (september januar 1995) 5. Iværksættelse af planen (februar oktober 1995) 6. Markedsføring (oktober december 1995) 7. Evaluering af projektet (december december 1996) E Bus-planen, der blev offentliggjort omkring årsskiftet 1994/95, indeholdt en række anbefalinger og målsætninger, der kort kan sammenfattes således: Selvstændig organisation. For at opnå en større gennemslagskraft, skal forvaltningen af ekspresbussystemet løftes ud i en selvstændig organisation, selskab eller sekretariat. Udbygning af nettet. En konsekvent udbygning giver større sammenhæng i systemet. Synliggørelse. En ensartet profilering er nødvendig af hensyn til genkendelighed og markedsføring. Øget markedsføring.

2 Kvalitetskoncept omfattende en ikke mål for de enkelte elemter samt en plan for styring af kvaliteten, herunder: Materiel (toilet, handicapegnet, stik til hovedtlf., bedre sæder, bagageplads, læsestof), chaufføruddannelse, informationscentral, rejsehastighed. Planen blev forelagt politikerne (formændene for trafikselskaberne hhv. fagudvalge-ne) til drøftelse på et møde den 26. september Herefter blev den principielle stillingtagen til E Bus-planen overladt de respektive bestyrelsers hhv. fagudvalgs møder i oktober/november Planen blev principgodkendt i 5 trafikselskaber/am-ter, idet Ringkjøbing Amt og Ribe amts trafikselskab ikke ville deltage. Den 23. november 1994 afholdtes et nyt politisk formandsmøde, hvor de 5 jyske trafikselskaber/amter besluttede at indgå i et nærmere E Bus-samarbejde, koordineret af et fælles sekretariat (produktgaranti-model). Det besluttedes samtidig at gå ind for E Bus planens strategi for en gradvis udbygning af nettet. I løbet af december 1994 og januar 1995 konfirmeredes formændenes beslutning om samarbejdet i de respektive bestyrelser hhv. fagudvalg. Den egentlige beslutningsproces havde dermed taget godt 3 måneder. Faktisk imponerende hurtigt, de forskellige holdninger til den kollektive i de 5 amter og trafikselskaber taget i betragtning. Planen iværksættes Den 1. februar 1995 etableredes et egentligt E Bus-sekretariat, bemandet med to fuldtidsansatte. Sekretariatet refererer til en styregruppe, bestående af trafikcheferne i de 5 trafikselskaber/amter, der deltager i samarbejdet. Som sekretariatets sparringspartner er der nedsat 4 faglige arbejdsgrupper med repræsentanter fra de deltagende trafikselskaber/amter. Ved køreplanskiftet den 28. maj 1995 udbyggedes nettet med ca. 15 %. Samtidig raffineredes vognløbene således, at det i størst muligt omfang blev gjort muligt at indføre "rene" vognløb og dermed udbredt anvendelse af særskilt materiel på nettet. Markedsføring a. Intern markedsføring Fra ultimo august til medio oktober 1995 afholdtes kurser for chauffører, der overvejende udfører ekspresbuskørsel. Kurserne, der var af en uges varighed, blev afholdt som internatkurser i samarbejde med AMU. Godt 100 chauffører deltog. Ligeledes medio oktober 1995 blev afholdt et to-dages kursus for de medarbejdere, der skulle bemande den fælles informationscentral. Til alle relevante medarbejdere indenfor den kollektive trafik i Jylland udsendtes samtidig en informationsavis, der beskrev de tiltag, der skulle finde sted i forbindelse med den eksterne markedsføring. Desuden påbegyndte sekretariatet udsendelse af et månedligt nyhedsbrev til chauffører, vognmænd, rutebilstationer og trafikselskaber.

3 b. Ekstern markedsføring Forud for markedsføringen havde E Bus-organisationen truffet aftale med Per Mollerup, Designlab, om ny, fælles profil for ekspresbusserne. Navnet "X bus" blev valgt, og det blev besluttet at indføre det nye navn og den nye profil fra søndag den 29. oktober Fra medio september 1995 påbegyndtes ommalingen af 17 nyere komfortbusser, der var i drift på nettet, og den 29. oktober 1995 indsattes yderligere 11 fabriksnye komfortbusser i ny X bus-bemaling, således at antallet af "rene" X busser var oppe på 28. Som konsulent til selve markedsføringen valgtes NP/3 reklamebureau i Århus, og til udarbejdelse af pressemateriale blev ABC Public Relations, Vejle, udpeget. l ugen op til systemskiftet afholdtes pressemøder 5 steder i Jylland med deltagelse af de respektive trafikchefer samt X bus sekretariatet. De enkelte elementer i markedsføringen var herudover: Officiel åbning 5 steder i Jylland med udskænkning af forfriskninger, taler af de repektive formænd, musik mv. Husstandsomdelte køreplaner med invitation til en gratis prøvetur med X bus. Helsidesannoncer i relevante dagblade i ugen op til systemskiftet samt i Jyllands Posten på selve åbningsdagen (en søndag) Opfølgende annoncer i løbet af november 1995 Reklamespot på TV/2's regionale stationer i Jylland i ca. en måned Etablering af en fælles informationscentral med et telefonnr., der er nemt at huske: Evaluering Forud for starten på X bus havde de deltagende trafikselskaber/amter foretaget en analyse over rejsemønster og -vaner. Formålet med analysen var at danne et sammenligningsgrundlag med en senere analyse, der skulle afholdes efter systemskiftet. I juni 1995 afholdt X bus sekretariatet en kvalitetsanalyse, der skulle vise kundernes forventninger til ekspresbussernes kvalitet. Også i dette tilfælde var det hensigten at danne et sammenligningsgrundlag med en senere analyse. Efter afviklingen af markedsføringskampagnen i oktober-december 1995 blev der afholdt en undersøgelse, der skulle vise effekten af kampagnen. Undersøgelsen blev foretaget af Jysk Analyseinstitut, og den foregik ved hjælp af telefoninterviews, hvor 882 personer deltog. I april 1996 afholdtes, ligeledes med assistance fra Jysk Analyseinstitut, en undersøgelse over rejsevaner og -mønster samt over kundernes opfattelse af X bus-kvalitet, hhv. præferencer vedr. kvaliteten.

4 For løbende at kunne beregne ruteøkonomien indberetter trafikselskaberne kvartalsvis salget i busserne. Øvrige indtægter, så som salg på kortsalgssteder, militærkort, skole- og uddannelseskort, beregnes dels på grundlag af de afholdte spørge-skemaundersøgelser vedr. rejsemønster og -vaner, dels på grundlag af konkrete vurderinger for den enkelte rute ud fra passagertal. Hovedtræk fra målopfyldelsen Trafikalt har det vist sig, at den konsekvente udbygning og koordinering ikke alene har betydet øgede indtægter, men også at flere passagerer rejser længere i X bussystemet. Hvor meget alene udbygning og koordinering har betydet for økonomien er lidt svært at vurdere. Der er under planlægningen anlagt den teori, at udbygningsrate er lig med vækstrate. Dvs., at såfremt der udbygges med x %, vil indtægterne også stige med x % som følge af udbygning og synergi (flere rejsemuligheder, bedre sammenhænge). Går vi ud fra denne teori, sammensættes fremgangen i indtægter på 34 % således: ca. 15 % hidrører fra udbygning + synergi ca. 19 % hidrører fra profilering og markedsføring Kvaliteten består som nævnt af flere elementer, der sammenlagt udtrykker en helhed. Set fra passagerernes side, ser det ud til, at især følgende elementer er blevet bemærket og værdsat: Bedre sammenhæng i rutenettet (skiftetid bus/bus hhv. bus/tog): Stigning i tilfredshedsgrad fra 29 % til 42 %. Siddekomfort: Stigning i tilfredshedsgrad fra 70 % til 74 % Skiltning på terminaler mv. (køreplantavler): Stigning i tilfreds hedsgrad fra 62 % til 67 % Højttalerbetjening i busserne: Stigning i tilfredshedsgrad fra 44 % til 48 %. Størst stigning i tilfredsgraden er der omkring sammenhængen i rutenettet, der er en følge af den udbygning, der er sket. Markedsføring blev som et grundlæggende element - udover udbygning og kvalitet - muliggjort gennem en konsekvent markering af identiteten. Der blev i starten primært lagt vægt på en markedsføring, der tilførte X bus et image og dermed gjorde produktet kendt. Egentlig målrettede kampagner på de enkelte kundegrupper er foretaget i en senere fase og uden for rammerne af forsøget. Som nævnt ovenfor under "Trafikalt" må det vurderes, at ca. 19 % af omsætningsfremgangen kan tilskrives markedsføring og profilering. En markedsføring, der som denne gik direkte "ind i folks stuer" med såvel TV-rekla-mer som husstandsomdelte tryksager vil uden tvivl vække opmærksomhed. Noget af. opmærksomheden kan dog være negativt rettet: "Spild af papir med alle de

5 er, der kommer ind ad døren", "Nu er der reklamer på TV. Så kan jeg lige nå kaffe/hente øl!" 4endskabsundersøgelse, der blev foretaget i december 1995 viste, at 60 % af ems stadig havde den omdelte køreplan liggende, 5-6 uger efter omdelin- Dette må nok betragtes som en tilfredsstillende andel, i betragtning af de der af reklamer, der hver uge dumper ind ad brevsprækken hos folk. TV-reklavandt senere reklamebranchens "Guldkorn" for bedste TV-reklame, modtog reklamefilms "Arnold-diplom" for næstbedste film i ide-kategorien samt indtog første- plads i kategorien "Transportation" ved uddelingen af London Internatio- Advertising Award. Dette viser, at der er tale om reklamefilm af meget høj klasse. kabsanalysen fra december 1995 viser, at knap 55 % af de adspurgte har set reklamen. Af andre elementer fra kampagnen kan nævnes, knap 24 % havde set idesannoncerne i dagbladene. tning, selvfinansiering og passagertal. I X bus-planen var forudsat en fremi omsætningen på 40 %. Dette tal er senere justeret ned til godt 35 % som følaf en mindre udbygning end planlagt og som følge af, at to af de jyske amter/tralskaber ikke ønskede at deltage i samarbejdet. Målet er i det store og hele nået. nansieringsgraden er lidt højere end målsat (107 mod 105), hvilket dels skyllavere kontraktomkostninger som følge af licitationer, dels en mindre takstforhøpr. 21. januar 'ngen om en fremgang i passagertallet var ligeledes på 40 %, under foruding af uændret rejselængde. Dette tal blev senere justeret ned til godt 31 %, som følge af den mindre udbygning, dels som følge af, at der i forløbet blev eret en øget rejselængde pr. passagerer, nemlig fra 43, 1 km. til 48,1 km. i snit. 'ngen i passagertallet nåede imidlertid kun op på knap 18 % i forhold til er dog muligvis noget højere, såfremt det udregnes på baggrund af omsmtnin-.hvorvidt dette også ville have været tilfældet for 1993-tallene, vides ikke, eftervi mangler statistisk grundlag for at kunne afprøve denne teori. Igang af passagerer til den kollektive trafik. Målsætningen om, at 25 % af creme skal være nye kunder i den kollektive trafik er nået. Effer opgørelser- 'eer det ud til at nytilgangen ligger i nærheden af 36 %, hvoraf ca. de 20 kommer pivatbileme, medens resten er passagerer, der ikke ville have foretaget den pånde rejse, såfremt X busserne ikke kørte. isation. Målsætningen om en organisation, der samlet løser fællesopgaverne Dom markedsføring, chaufføruddannelse og produktudvikling samtidig med, at nhmngen med den øvrige kollektive trafik sikres, er nået med den eksisterenorganisationsform. Trafikselskabernes/amternes direkte deltagelse i organisatiosikrer samtidig det nødvendige engagement.

6 reklamer, der kommer ind ad døren", "Nu er der reklamer på TV. Så kan jeg lige nå at lave kaffe/hente øl!" En kendskabsundersøgelse, der blev foretaget i december 1995 viste, at 60 % af modtagerne stadig havde den omdelte køreplan liggende, 5-6 uger efter omdelingen. Dette må nok betragtes som en tilfredsstillende andel, i betragtning af de mængder af reklamer, der hver uge dumper ind ad brevsprækken hos folk. TV-rekla-men vandt senere reklamebranchens "Guldkorn" for bedste W-reklame, modtog dansk reklamefilms "Arnold-diplom" for næstbedste film i ide-kategorien samt indtog en første- plads i kategorien "Transportation" ved uddelingen af London International Advertising Award. Dette viser, at der er tale om reklamefilm af meget høj klasse. Kendskabsanalysen fra december 1995 viser, at knap 55 % af de adspurgte har set TVreklamen. Af andre elementer fra kampagnen kan nævnes, knap 24 % havde set helsidesannoncerne i dagbladene. Omsætning, selvfinansiering og passagertal. I X bus-planen var forudsat en fremgang i omsætningen på 40 %. Dette tal er senere justeret ned til godt 35 % som følge af en mindre udbygning end planlagt og som følge af, at to af de jyske amter/tra-fikselskaber ikke ønskede at deltage i samarbejdet. Målet er i det store og hele nået. Selvfinansieringsgraden er lidt højere end målsat (107 mod 105), hvilket dels skyldes lavere kontraktomkostninger som følge af licitationer, dels en mindre taksfforhø-jelse pr. 21. januar Målsætningen om en fremgang i passagertallet var ligeledes på 40 %, under forudsætning af uændret rejselængde. Dette tal blev senere justeret ned til godt 31 %, dels som følge af den mindre udbygning, dels som følge af, at der i forløbet blev konstateret en øget rejselængde pr. passagerer, nemlig fra 43, 1 km. til 48,1 km. i gennemsnit. Stigningen i passagertallet nåede imidlertid kun op på knap 18 % i forhold til Tallet er dog muligvis noget højere, såfremt det udregnes på baggrund af omsætningen. Hvorvidt dette også ville have været tilfældet for 1993-tallene, vides ikke, eftersom vi mangler statistisk grundlag for at kunne afprøve denne teori. Nytilgang af passagerer til den kollektive trafik. Målsætningen om, at 25 % af passagererne skal være nye kunder i den kollektive trafik er nået. Efter opgørelser-ne ser det ud til at nytilgangen ligger i nærheden af 36 %, hvoraf ca. de 20 kommer fra privatbilerne, medens resten er passagerer, der ikke ville have foretaget den pågældende rejse, såfremt X busserne ikke kørte. Organisation. Målsætningen om en organisation, der samlet løser fællesopgaverne så som markedsføring, chaufføruddannelse og produktudvikling samtidig med, at sammenhængen med den øvrige kollektive trafik sikres, er nået med den eksisterende organisationsform. Trafikselskabernes/amternes direkte deltagelse i organisationen sikrer samtidig det nødvendige engagement.

7 Slutteligt må det konkluderes, at kombinationen af udbygning og en efterfølgende intensiv markedsføring har givet positive resultater. Den bedre sammenhæng i systemet giver flere kunder og flere længere rejser. Der er kommet nye passagerer i den kollektive trafik, og den intensive markedsføring har givet X bus systemet et image, et ansigt udadtil, som huskes af klientellet. Erfaringer og perspektiver Afslutningsvis besvares spørgsmålet: Hvad kan vi lære af E/X-bus projektet? Besvarelsen af dette spørgsmål følger i to tempi: Erfaringerne fra projektet sammenfattes og konkretiseres. Endelig vurderes, hvilke perspektiver der - på baggrund af E/X-bus projektet - tegner sig for den øvrige kollektive trafik. Iværksættelse Grundlaget for iværksættelsen var E Bus-planen. E Bus-planens iværksættelse blev besluttet af 5 trafikselskaber/amter i fællesskab, og den har derfor under iværksættelse, markedsføring og evaluering fungeret som rettesnor og "håndfæstning". I et samarbejde, hvori indgår så mange samarbejdsparter og interesser, har det vejret en klar fordel, at der forud fandtes et så fast holdepunkt, som E Bus-planen har været. Planen har generelt ikke efterladt mange tvivls- eller fortolkningsspørgsmål for det videre arbejde. En samarbejdsaftale blev underskrevet af de 5 formænd og trafikchefer. Aftalen indeholder de grundlæggende regler for samarbejdsformen, herunder samarbejdsom-råder, organisation, finansiering, budget og regnskab. Øverste daglige myndighed i organisationen er styregruppen, der består af de 5 tra-fikchefer. Beslutninger i styregruppen træffes ved simpelt flertal, dog skal beslutninger, der dokumenteret har væsentlige økonomiske konsekvenser for et trafikselska-b/amt godkendes af trafikselskabet/amtet. Sidstnævnte begrænser organisationens handlefrihed, men sikrer samtidig den lokale medindflydelse. For at afklare spørgsmål som arbejds- og ansvarsfordeling i det daglige arbejde er der senere udarbejdet en forretningsorden. Generelt har den valgte organisationsform vist, at hvor så mange samarbejdsparter indgår, vil det være nødvendigt at fastlægge et sæt spilleregler, - i X bus-samarbej-det konkret udmøntet i: E Bus planen, indeholdende strategi og målsætning. Samarbejdsaftalen, omfattende de grundlæggende regler. Forretningsorden, omfattende den daglige arbejds- og ansvarsfordeling i administrationen. Designmanual, indeholdende retningslinier for bemaling, skiltning, tryksager osv.

8 Herudover er der til det daglige, udøvende trafikarbejde udgivet en kvalitetshånd-bog, omfattende regelsæt for kvalitetsmål, kvalitetssikring og kvalitetsstyring samt en chaufførhåndbog med praktiske vink, regelsæt for kvalitet mv. Organisationsformen, hvor de enkelte trafikselskaber/amter har køreplankompetan-cen og det økonomiske ansvar for driften i øvrigt, sikrer sammenhængen med den øvrige kollektive trafik, således at unødig dobbeltdækning undgås, og således at materielanvendelse mv. koordineres og optimeres lokalt. Til gengæld er organisationens handlemulighed afhængig af de lokale beslutningsprocesser. Markedsføring Det afgørende grundlag for en god markedsføring er en entydig og letgenkendelig profil. Det er derfor vigtigt, at man forud for valg af design og firmanavn gør sig klart, hvilket image, man ønsker at skabe. Da bogstavet "E", kombineret med grønne skilte, fandtes i flere nær- og bytrafikom-råder (NT, HT, VAT) var det fra starten klart, at det kunne blive nødvendigt at indføre nyt firmanavn hhv. ny farve for at undgå signalforvirring om produkt og kvalitet. "X"-et blev valgt, dels fordi det nemt kan indgå i flere sammenhænge, dels fordi der er tale om et bogstav, der grafisk giver en lang række muligheder. Blå busfarve, kombineret med de store hvide X'er, signalerer kvalitet og kompetan-ce. Den markante profil markerer, at "her er et produkt, vi godt kan være bekendt at vise frem". Ved markedsføringen var i E Bus-planen foreslået anvendt "statements", - altså udtalelser fra tilfredse kunder. Efter samråd med det valgte reklamebureau, blev denne form for markedsføring indtil videre valgt fra. Begrundelsen var, at produktet til dato havde haft så svag en profil, at værdien af disse "statements" ville være meget tvivlsom. I stedet gjaldt det om fra starten at markedsføre den nye profil, og tilføre den nogle begreber som "Xtra langt", "Xtra hurtigt" og Xtra komfortabelt". TV-mediet var relativt nyt, som reklamemedie for den kollektive bustrafik, formentlig på grund af prisen, der afskrækker de enkelte trafikselskaber fra at gå denne vej i markedsføringen. Især er produktionsomkostningerne relativt høje, hvis der skal vm-re en rimelig kvalitet i TV-reklamen. Kombination af TV-reklame, helsidesannoncer over en periode og husstandsomdelte køreplaner med tilbud om gratis rejse gav en optimal påvirkning af potentialet, hvilket understreges af den efterfølgende kendskabsanalyse, der viste et uhjulpet kendskab på 76 %. Dette betegnes blandt branchefolk som usædvanligt højt. Størst vanskelighed omkring design og profilering viste der sig at være omkring skiltning på terminaler, hvor en lang ikke lokale forhold spiller ind, herunder termina-lernes øvrige skiltepolitik og organisation. Også skiltning af ekstrabusser og

9 reservemateriel gav problemer. En effektiv skiltning med skilt i frontrude samt i alle sideruder (hængeskiltetype) er tidkrævende og kan ikke altid nås i en kort pause, hvor en regionalbus skal omskiltes til X bus for at udføre en enkelt weekendtur på en X rute. Perspektiver Projektet har grundlæggende vist, at det er muligt med succes at gennemføre et tværgående samarbejde hen over amtsgrænserne. Forudsætningerne for en succesfuld gennemførelse er dels, at en række spilleregler aftales og overholdes, dels at der afsættes de fornødne ressourcer til samarbejdet, såvel på selve produktet kør-selsomfang - som på kvalitet, markedsføring og arbejdsindsats. En fælles "tovholder" eller central organisation (sekretariat i dette tilfælde) er en nødvendighed for at sikre fremdriften. Ved en samlet indsats opnås en større gennemslagskraft i markedsføringen. Dette burde være muligt ikke alene i nærværende sammenhæng, men også i forbindelse med en række produkter og tiltag, som i øvrigt er ens hos de forskellige trafikselska-ber/amter, og for hvilke der kan angives en fælles profil. Rundt omkring i trafikselskaberne og amterne har man masser af visioner, men savner ressourcer. Jeg mener, at man i stedet for at sidde og glo på andemaden i sin egen lille dam bør løfte i flok. F. eks. sidder man hvert sted med sit eget lille reklamebudget. Her ville man få en langt højere gennemslagskraft og kvalitet, hvis man lagde skillingerne i en fælles pulje. 7 forskellige steder i Jylland sidder man og laver køreplaner. Man ville få langt bedre sammenhæng og ressourceudnyttelse, hvis man placerede al den regionale køreplanlægning et eller to steder i Jylland og udviklede ekspertisen der. 7 forskellige steder sidder man og knokler rundt med hvert sit takst-system. Det er dyrt og besværligt at administrere den kollektive trafik på denne måde. Jeg mener godt, at man kan udpege de enkelte trafikselskaber som eksperter på hvert sit område og dermed køre en form for funktionsopdelt samarbejde på tværs af grænserne. X bus har vist, at der kan skabes noget nyt, der virker, på tværs af grænserne. Hvis den kollektive trafik skal have luft under vingerne, er det nødvendigt, at den tilføres mere slagkraft, end det enkelte trafikselskab/amt formår. Fremtiden for X bus Efter at forsøget nu er afsluttet, er X bus systemet gjort permanent, og der er for fremtiden udarbejdet en strategiplan, der i virkeligheden kan betragtes som en fortsættelse af E Busplanen. Forud for udarbejdelsen af strategiplanen er gået undersøgelser over potentielle udbygningsmuligheder, herunder rejsetider mellem "dårligt betjente områder", hvori undersøgelserne fra Trafikministeriets fjerntrafikredegørelse udbygges. Ud fra de relationer, der herefter tegner sig som potentielle, foretages konkrete beregninger af lønsomheden. Strategiplanen omfatter også elementer som

10 markedsføring prispolitik uddannelse løbende forbedringer af materiel handlingsplan for terminaler Oplagt er også muligheden for "systemeksport" til andre dele af landet.

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger 2012/2013 Indhold 1. Om den fællesoffentlige kampagne...4 1.1. Om evaluatoren, MEGAFON...4 1.1.1. Formål og struktur...4

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Indhold: TEMANUMMER JANUAR 2012. Tema om Chaufføren i centrum

Indhold: TEMANUMMER JANUAR 2012. Tema om Chaufføren i centrum K O L L E K T I V T R A F I K TEMANUMMER JANUAR 2012 S I D E 1 TEMANUMMER JANUAR 2012 23.01.2012 Deadline for indlæg til næste nummer 01.02.2012 ISSN 1903-2714 Redaktion Mikael Hansen, IMAGITA Kommunikation

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere