Udviklingsprojektet blev støttet af Trafikministeriet og strakte sig tidsmæssigt over 7 faser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsprojektet blev støttet af Trafikministeriet og strakte sig tidsmæssigt over 7 faser:"

Transkript

1 X bus, evaluering af forsøgsprojekt, erfaringer og perspektiver v/ Kristian C. Jahn, X bus sekretariatet Forhistorie Projekt "E Bus" blev iværksat medio februar 1993 i et samarbejde mellem de amstli-ge trafikselskaber i Jylland, dvs. Nordjyllands Trafikselskab (NT), Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab (VAFT), Arhus Amt, Ringkjøbing Amt, Vejle Amts Trafikselskab (VAT), Ribe amts trafikselskab (Rat) og Sydbus. Projektets mål var at få undersøgt, om det ved produktudvikling af det daværende E Bus-net i Jylland og en efterfølgende intensiv markedsføring ville være muligt at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik. Projektets indhold var, at planlægge og gennemføre en produktudvikling af det ekspresbusnet, som trafikselskaberne/amterne i Jylland i fælleskab havde etableret siden Det jyske ekspresbusnet valgtes som forsøgsobjekt, fordi de regionale ekspresbusforbindelser er et af de steder, hvor den kollektive trafik står stærkest i konkurrencen med privatbilkørsel, og fordi der skønnedes at være et betydeligt ud-viklingspotentiale i systemet. Udviklingsprojektet blev støttet af Trafikministeriet og strakte sig tidsmæssigt over 7 faser: 1. Organisation (februar april 1993) 2. Udarbejdelse af rammer for dokumentation,"e Bus-planen" (marts juli 1993) 3. Udarbejdelse af E Bus-planen (juli juli 1994) 4. Godkendelse af planen (september januar 1995) 5. Iværksættelse af planen (februar oktober 1995) 6. Markedsføring (oktober december 1995) 7. Evaluering af projektet (december december 1996) E Bus-planen, der blev offentliggjort omkring årsskiftet 1994/95, indeholdt en række anbefalinger og målsætninger, der kort kan sammenfattes således: Selvstændig organisation. For at opnå en større gennemslagskraft, skal forvaltningen af ekspresbussystemet løftes ud i en selvstændig organisation, selskab eller sekretariat. Udbygning af nettet. En konsekvent udbygning giver større sammenhæng i systemet. Synliggørelse. En ensartet profilering er nødvendig af hensyn til genkendelighed og markedsføring. Øget markedsføring.

2 Kvalitetskoncept omfattende en ikke mål for de enkelte elemter samt en plan for styring af kvaliteten, herunder: Materiel (toilet, handicapegnet, stik til hovedtlf., bedre sæder, bagageplads, læsestof), chaufføruddannelse, informationscentral, rejsehastighed. Planen blev forelagt politikerne (formændene for trafikselskaberne hhv. fagudvalge-ne) til drøftelse på et møde den 26. september Herefter blev den principielle stillingtagen til E Bus-planen overladt de respektive bestyrelsers hhv. fagudvalgs møder i oktober/november Planen blev principgodkendt i 5 trafikselskaber/am-ter, idet Ringkjøbing Amt og Ribe amts trafikselskab ikke ville deltage. Den 23. november 1994 afholdtes et nyt politisk formandsmøde, hvor de 5 jyske trafikselskaber/amter besluttede at indgå i et nærmere E Bus-samarbejde, koordineret af et fælles sekretariat (produktgaranti-model). Det besluttedes samtidig at gå ind for E Bus planens strategi for en gradvis udbygning af nettet. I løbet af december 1994 og januar 1995 konfirmeredes formændenes beslutning om samarbejdet i de respektive bestyrelser hhv. fagudvalg. Den egentlige beslutningsproces havde dermed taget godt 3 måneder. Faktisk imponerende hurtigt, de forskellige holdninger til den kollektive i de 5 amter og trafikselskaber taget i betragtning. Planen iværksættes Den 1. februar 1995 etableredes et egentligt E Bus-sekretariat, bemandet med to fuldtidsansatte. Sekretariatet refererer til en styregruppe, bestående af trafikcheferne i de 5 trafikselskaber/amter, der deltager i samarbejdet. Som sekretariatets sparringspartner er der nedsat 4 faglige arbejdsgrupper med repræsentanter fra de deltagende trafikselskaber/amter. Ved køreplanskiftet den 28. maj 1995 udbyggedes nettet med ca. 15 %. Samtidig raffineredes vognløbene således, at det i størst muligt omfang blev gjort muligt at indføre "rene" vognløb og dermed udbredt anvendelse af særskilt materiel på nettet. Markedsføring a. Intern markedsføring Fra ultimo august til medio oktober 1995 afholdtes kurser for chauffører, der overvejende udfører ekspresbuskørsel. Kurserne, der var af en uges varighed, blev afholdt som internatkurser i samarbejde med AMU. Godt 100 chauffører deltog. Ligeledes medio oktober 1995 blev afholdt et to-dages kursus for de medarbejdere, der skulle bemande den fælles informationscentral. Til alle relevante medarbejdere indenfor den kollektive trafik i Jylland udsendtes samtidig en informationsavis, der beskrev de tiltag, der skulle finde sted i forbindelse med den eksterne markedsføring. Desuden påbegyndte sekretariatet udsendelse af et månedligt nyhedsbrev til chauffører, vognmænd, rutebilstationer og trafikselskaber.

3 b. Ekstern markedsføring Forud for markedsføringen havde E Bus-organisationen truffet aftale med Per Mollerup, Designlab, om ny, fælles profil for ekspresbusserne. Navnet "X bus" blev valgt, og det blev besluttet at indføre det nye navn og den nye profil fra søndag den 29. oktober Fra medio september 1995 påbegyndtes ommalingen af 17 nyere komfortbusser, der var i drift på nettet, og den 29. oktober 1995 indsattes yderligere 11 fabriksnye komfortbusser i ny X bus-bemaling, således at antallet af "rene" X busser var oppe på 28. Som konsulent til selve markedsføringen valgtes NP/3 reklamebureau i Århus, og til udarbejdelse af pressemateriale blev ABC Public Relations, Vejle, udpeget. l ugen op til systemskiftet afholdtes pressemøder 5 steder i Jylland med deltagelse af de respektive trafikchefer samt X bus sekretariatet. De enkelte elementer i markedsføringen var herudover: Officiel åbning 5 steder i Jylland med udskænkning af forfriskninger, taler af de repektive formænd, musik mv. Husstandsomdelte køreplaner med invitation til en gratis prøvetur med X bus. Helsidesannoncer i relevante dagblade i ugen op til systemskiftet samt i Jyllands Posten på selve åbningsdagen (en søndag) Opfølgende annoncer i løbet af november 1995 Reklamespot på TV/2's regionale stationer i Jylland i ca. en måned Etablering af en fælles informationscentral med et telefonnr., der er nemt at huske: Evaluering Forud for starten på X bus havde de deltagende trafikselskaber/amter foretaget en analyse over rejsemønster og -vaner. Formålet med analysen var at danne et sammenligningsgrundlag med en senere analyse, der skulle afholdes efter systemskiftet. I juni 1995 afholdt X bus sekretariatet en kvalitetsanalyse, der skulle vise kundernes forventninger til ekspresbussernes kvalitet. Også i dette tilfælde var det hensigten at danne et sammenligningsgrundlag med en senere analyse. Efter afviklingen af markedsføringskampagnen i oktober-december 1995 blev der afholdt en undersøgelse, der skulle vise effekten af kampagnen. Undersøgelsen blev foretaget af Jysk Analyseinstitut, og den foregik ved hjælp af telefoninterviews, hvor 882 personer deltog. I april 1996 afholdtes, ligeledes med assistance fra Jysk Analyseinstitut, en undersøgelse over rejsevaner og -mønster samt over kundernes opfattelse af X bus-kvalitet, hhv. præferencer vedr. kvaliteten.

4 For løbende at kunne beregne ruteøkonomien indberetter trafikselskaberne kvartalsvis salget i busserne. Øvrige indtægter, så som salg på kortsalgssteder, militærkort, skole- og uddannelseskort, beregnes dels på grundlag af de afholdte spørge-skemaundersøgelser vedr. rejsemønster og -vaner, dels på grundlag af konkrete vurderinger for den enkelte rute ud fra passagertal. Hovedtræk fra målopfyldelsen Trafikalt har det vist sig, at den konsekvente udbygning og koordinering ikke alene har betydet øgede indtægter, men også at flere passagerer rejser længere i X bussystemet. Hvor meget alene udbygning og koordinering har betydet for økonomien er lidt svært at vurdere. Der er under planlægningen anlagt den teori, at udbygningsrate er lig med vækstrate. Dvs., at såfremt der udbygges med x %, vil indtægterne også stige med x % som følge af udbygning og synergi (flere rejsemuligheder, bedre sammenhænge). Går vi ud fra denne teori, sammensættes fremgangen i indtægter på 34 % således: ca. 15 % hidrører fra udbygning + synergi ca. 19 % hidrører fra profilering og markedsføring Kvaliteten består som nævnt af flere elementer, der sammenlagt udtrykker en helhed. Set fra passagerernes side, ser det ud til, at især følgende elementer er blevet bemærket og værdsat: Bedre sammenhæng i rutenettet (skiftetid bus/bus hhv. bus/tog): Stigning i tilfredshedsgrad fra 29 % til 42 %. Siddekomfort: Stigning i tilfredshedsgrad fra 70 % til 74 % Skiltning på terminaler mv. (køreplantavler): Stigning i tilfreds hedsgrad fra 62 % til 67 % Højttalerbetjening i busserne: Stigning i tilfredshedsgrad fra 44 % til 48 %. Størst stigning i tilfredsgraden er der omkring sammenhængen i rutenettet, der er en følge af den udbygning, der er sket. Markedsføring blev som et grundlæggende element - udover udbygning og kvalitet - muliggjort gennem en konsekvent markering af identiteten. Der blev i starten primært lagt vægt på en markedsføring, der tilførte X bus et image og dermed gjorde produktet kendt. Egentlig målrettede kampagner på de enkelte kundegrupper er foretaget i en senere fase og uden for rammerne af forsøget. Som nævnt ovenfor under "Trafikalt" må det vurderes, at ca. 19 % af omsætningsfremgangen kan tilskrives markedsføring og profilering. En markedsføring, der som denne gik direkte "ind i folks stuer" med såvel TV-rekla-mer som husstandsomdelte tryksager vil uden tvivl vække opmærksomhed. Noget af. opmærksomheden kan dog være negativt rettet: "Spild af papir med alle de

5 er, der kommer ind ad døren", "Nu er der reklamer på TV. Så kan jeg lige nå kaffe/hente øl!" 4endskabsundersøgelse, der blev foretaget i december 1995 viste, at 60 % af ems stadig havde den omdelte køreplan liggende, 5-6 uger efter omdelin- Dette må nok betragtes som en tilfredsstillende andel, i betragtning af de der af reklamer, der hver uge dumper ind ad brevsprækken hos folk. TV-reklavandt senere reklamebranchens "Guldkorn" for bedste TV-reklame, modtog reklamefilms "Arnold-diplom" for næstbedste film i ide-kategorien samt indtog første- plads i kategorien "Transportation" ved uddelingen af London Internatio- Advertising Award. Dette viser, at der er tale om reklamefilm af meget høj klasse. kabsanalysen fra december 1995 viser, at knap 55 % af de adspurgte har set reklamen. Af andre elementer fra kampagnen kan nævnes, knap 24 % havde set idesannoncerne i dagbladene. tning, selvfinansiering og passagertal. I X bus-planen var forudsat en fremi omsætningen på 40 %. Dette tal er senere justeret ned til godt 35 % som følaf en mindre udbygning end planlagt og som følge af, at to af de jyske amter/tralskaber ikke ønskede at deltage i samarbejdet. Målet er i det store og hele nået. nansieringsgraden er lidt højere end målsat (107 mod 105), hvilket dels skyllavere kontraktomkostninger som følge af licitationer, dels en mindre takstforhøpr. 21. januar 'ngen om en fremgang i passagertallet var ligeledes på 40 %, under foruding af uændret rejselængde. Dette tal blev senere justeret ned til godt 31 %, som følge af den mindre udbygning, dels som følge af, at der i forløbet blev eret en øget rejselængde pr. passagerer, nemlig fra 43, 1 km. til 48,1 km. i snit. 'ngen i passagertallet nåede imidlertid kun op på knap 18 % i forhold til er dog muligvis noget højere, såfremt det udregnes på baggrund af omsmtnin-.hvorvidt dette også ville have været tilfældet for 1993-tallene, vides ikke, eftervi mangler statistisk grundlag for at kunne afprøve denne teori. Igang af passagerer til den kollektive trafik. Målsætningen om, at 25 % af creme skal være nye kunder i den kollektive trafik er nået. Effer opgørelser- 'eer det ud til at nytilgangen ligger i nærheden af 36 %, hvoraf ca. de 20 kommer pivatbileme, medens resten er passagerer, der ikke ville have foretaget den pånde rejse, såfremt X busserne ikke kørte. isation. Målsætningen om en organisation, der samlet løser fællesopgaverne Dom markedsføring, chaufføruddannelse og produktudvikling samtidig med, at nhmngen med den øvrige kollektive trafik sikres, er nået med den eksisterenorganisationsform. Trafikselskabernes/amternes direkte deltagelse i organisatiosikrer samtidig det nødvendige engagement.

6 reklamer, der kommer ind ad døren", "Nu er der reklamer på TV. Så kan jeg lige nå at lave kaffe/hente øl!" En kendskabsundersøgelse, der blev foretaget i december 1995 viste, at 60 % af modtagerne stadig havde den omdelte køreplan liggende, 5-6 uger efter omdelingen. Dette må nok betragtes som en tilfredsstillende andel, i betragtning af de mængder af reklamer, der hver uge dumper ind ad brevsprækken hos folk. TV-rekla-men vandt senere reklamebranchens "Guldkorn" for bedste W-reklame, modtog dansk reklamefilms "Arnold-diplom" for næstbedste film i ide-kategorien samt indtog en første- plads i kategorien "Transportation" ved uddelingen af London International Advertising Award. Dette viser, at der er tale om reklamefilm af meget høj klasse. Kendskabsanalysen fra december 1995 viser, at knap 55 % af de adspurgte har set TVreklamen. Af andre elementer fra kampagnen kan nævnes, knap 24 % havde set helsidesannoncerne i dagbladene. Omsætning, selvfinansiering og passagertal. I X bus-planen var forudsat en fremgang i omsætningen på 40 %. Dette tal er senere justeret ned til godt 35 % som følge af en mindre udbygning end planlagt og som følge af, at to af de jyske amter/tra-fikselskaber ikke ønskede at deltage i samarbejdet. Målet er i det store og hele nået. Selvfinansieringsgraden er lidt højere end målsat (107 mod 105), hvilket dels skyldes lavere kontraktomkostninger som følge af licitationer, dels en mindre taksfforhø-jelse pr. 21. januar Målsætningen om en fremgang i passagertallet var ligeledes på 40 %, under forudsætning af uændret rejselængde. Dette tal blev senere justeret ned til godt 31 %, dels som følge af den mindre udbygning, dels som følge af, at der i forløbet blev konstateret en øget rejselængde pr. passagerer, nemlig fra 43, 1 km. til 48,1 km. i gennemsnit. Stigningen i passagertallet nåede imidlertid kun op på knap 18 % i forhold til Tallet er dog muligvis noget højere, såfremt det udregnes på baggrund af omsætningen. Hvorvidt dette også ville have været tilfældet for 1993-tallene, vides ikke, eftersom vi mangler statistisk grundlag for at kunne afprøve denne teori. Nytilgang af passagerer til den kollektive trafik. Målsætningen om, at 25 % af passagererne skal være nye kunder i den kollektive trafik er nået. Efter opgørelser-ne ser det ud til at nytilgangen ligger i nærheden af 36 %, hvoraf ca. de 20 kommer fra privatbilerne, medens resten er passagerer, der ikke ville have foretaget den pågældende rejse, såfremt X busserne ikke kørte. Organisation. Målsætningen om en organisation, der samlet løser fællesopgaverne så som markedsføring, chaufføruddannelse og produktudvikling samtidig med, at sammenhængen med den øvrige kollektive trafik sikres, er nået med den eksisterende organisationsform. Trafikselskabernes/amternes direkte deltagelse i organisationen sikrer samtidig det nødvendige engagement.

7 Slutteligt må det konkluderes, at kombinationen af udbygning og en efterfølgende intensiv markedsføring har givet positive resultater. Den bedre sammenhæng i systemet giver flere kunder og flere længere rejser. Der er kommet nye passagerer i den kollektive trafik, og den intensive markedsføring har givet X bus systemet et image, et ansigt udadtil, som huskes af klientellet. Erfaringer og perspektiver Afslutningsvis besvares spørgsmålet: Hvad kan vi lære af E/X-bus projektet? Besvarelsen af dette spørgsmål følger i to tempi: Erfaringerne fra projektet sammenfattes og konkretiseres. Endelig vurderes, hvilke perspektiver der - på baggrund af E/X-bus projektet - tegner sig for den øvrige kollektive trafik. Iværksættelse Grundlaget for iværksættelsen var E Bus-planen. E Bus-planens iværksættelse blev besluttet af 5 trafikselskaber/amter i fællesskab, og den har derfor under iværksættelse, markedsføring og evaluering fungeret som rettesnor og "håndfæstning". I et samarbejde, hvori indgår så mange samarbejdsparter og interesser, har det vejret en klar fordel, at der forud fandtes et så fast holdepunkt, som E Bus-planen har været. Planen har generelt ikke efterladt mange tvivls- eller fortolkningsspørgsmål for det videre arbejde. En samarbejdsaftale blev underskrevet af de 5 formænd og trafikchefer. Aftalen indeholder de grundlæggende regler for samarbejdsformen, herunder samarbejdsom-råder, organisation, finansiering, budget og regnskab. Øverste daglige myndighed i organisationen er styregruppen, der består af de 5 tra-fikchefer. Beslutninger i styregruppen træffes ved simpelt flertal, dog skal beslutninger, der dokumenteret har væsentlige økonomiske konsekvenser for et trafikselska-b/amt godkendes af trafikselskabet/amtet. Sidstnævnte begrænser organisationens handlefrihed, men sikrer samtidig den lokale medindflydelse. For at afklare spørgsmål som arbejds- og ansvarsfordeling i det daglige arbejde er der senere udarbejdet en forretningsorden. Generelt har den valgte organisationsform vist, at hvor så mange samarbejdsparter indgår, vil det være nødvendigt at fastlægge et sæt spilleregler, - i X bus-samarbej-det konkret udmøntet i: E Bus planen, indeholdende strategi og målsætning. Samarbejdsaftalen, omfattende de grundlæggende regler. Forretningsorden, omfattende den daglige arbejds- og ansvarsfordeling i administrationen. Designmanual, indeholdende retningslinier for bemaling, skiltning, tryksager osv.

8 Herudover er der til det daglige, udøvende trafikarbejde udgivet en kvalitetshånd-bog, omfattende regelsæt for kvalitetsmål, kvalitetssikring og kvalitetsstyring samt en chaufførhåndbog med praktiske vink, regelsæt for kvalitet mv. Organisationsformen, hvor de enkelte trafikselskaber/amter har køreplankompetan-cen og det økonomiske ansvar for driften i øvrigt, sikrer sammenhængen med den øvrige kollektive trafik, således at unødig dobbeltdækning undgås, og således at materielanvendelse mv. koordineres og optimeres lokalt. Til gengæld er organisationens handlemulighed afhængig af de lokale beslutningsprocesser. Markedsføring Det afgørende grundlag for en god markedsføring er en entydig og letgenkendelig profil. Det er derfor vigtigt, at man forud for valg af design og firmanavn gør sig klart, hvilket image, man ønsker at skabe. Da bogstavet "E", kombineret med grønne skilte, fandtes i flere nær- og bytrafikom-råder (NT, HT, VAT) var det fra starten klart, at det kunne blive nødvendigt at indføre nyt firmanavn hhv. ny farve for at undgå signalforvirring om produkt og kvalitet. "X"-et blev valgt, dels fordi det nemt kan indgå i flere sammenhænge, dels fordi der er tale om et bogstav, der grafisk giver en lang række muligheder. Blå busfarve, kombineret med de store hvide X'er, signalerer kvalitet og kompetan-ce. Den markante profil markerer, at "her er et produkt, vi godt kan være bekendt at vise frem". Ved markedsføringen var i E Bus-planen foreslået anvendt "statements", - altså udtalelser fra tilfredse kunder. Efter samråd med det valgte reklamebureau, blev denne form for markedsføring indtil videre valgt fra. Begrundelsen var, at produktet til dato havde haft så svag en profil, at værdien af disse "statements" ville være meget tvivlsom. I stedet gjaldt det om fra starten at markedsføre den nye profil, og tilføre den nogle begreber som "Xtra langt", "Xtra hurtigt" og Xtra komfortabelt". TV-mediet var relativt nyt, som reklamemedie for den kollektive bustrafik, formentlig på grund af prisen, der afskrækker de enkelte trafikselskaber fra at gå denne vej i markedsføringen. Især er produktionsomkostningerne relativt høje, hvis der skal vm-re en rimelig kvalitet i TV-reklamen. Kombination af TV-reklame, helsidesannoncer over en periode og husstandsomdelte køreplaner med tilbud om gratis rejse gav en optimal påvirkning af potentialet, hvilket understreges af den efterfølgende kendskabsanalyse, der viste et uhjulpet kendskab på 76 %. Dette betegnes blandt branchefolk som usædvanligt højt. Størst vanskelighed omkring design og profilering viste der sig at være omkring skiltning på terminaler, hvor en lang ikke lokale forhold spiller ind, herunder termina-lernes øvrige skiltepolitik og organisation. Også skiltning af ekstrabusser og

9 reservemateriel gav problemer. En effektiv skiltning med skilt i frontrude samt i alle sideruder (hængeskiltetype) er tidkrævende og kan ikke altid nås i en kort pause, hvor en regionalbus skal omskiltes til X bus for at udføre en enkelt weekendtur på en X rute. Perspektiver Projektet har grundlæggende vist, at det er muligt med succes at gennemføre et tværgående samarbejde hen over amtsgrænserne. Forudsætningerne for en succesfuld gennemførelse er dels, at en række spilleregler aftales og overholdes, dels at der afsættes de fornødne ressourcer til samarbejdet, såvel på selve produktet kør-selsomfang - som på kvalitet, markedsføring og arbejdsindsats. En fælles "tovholder" eller central organisation (sekretariat i dette tilfælde) er en nødvendighed for at sikre fremdriften. Ved en samlet indsats opnås en større gennemslagskraft i markedsføringen. Dette burde være muligt ikke alene i nærværende sammenhæng, men også i forbindelse med en række produkter og tiltag, som i øvrigt er ens hos de forskellige trafikselska-ber/amter, og for hvilke der kan angives en fælles profil. Rundt omkring i trafikselskaberne og amterne har man masser af visioner, men savner ressourcer. Jeg mener, at man i stedet for at sidde og glo på andemaden i sin egen lille dam bør løfte i flok. F. eks. sidder man hvert sted med sit eget lille reklamebudget. Her ville man få en langt højere gennemslagskraft og kvalitet, hvis man lagde skillingerne i en fælles pulje. 7 forskellige steder i Jylland sidder man og laver køreplaner. Man ville få langt bedre sammenhæng og ressourceudnyttelse, hvis man placerede al den regionale køreplanlægning et eller to steder i Jylland og udviklede ekspertisen der. 7 forskellige steder sidder man og knokler rundt med hvert sit takst-system. Det er dyrt og besværligt at administrere den kollektive trafik på denne måde. Jeg mener godt, at man kan udpege de enkelte trafikselskaber som eksperter på hvert sit område og dermed køre en form for funktionsopdelt samarbejde på tværs af grænserne. X bus har vist, at der kan skabes noget nyt, der virker, på tværs af grænserne. Hvis den kollektive trafik skal have luft under vingerne, er det nødvendigt, at den tilføres mere slagkraft, end det enkelte trafikselskab/amt formår. Fremtiden for X bus Efter at forsøget nu er afsluttet, er X bus systemet gjort permanent, og der er for fremtiden udarbejdet en strategiplan, der i virkeligheden kan betragtes som en fortsættelse af E Busplanen. Forud for udarbejdelsen af strategiplanen er gået undersøgelser over potentielle udbygningsmuligheder, herunder rejsetider mellem "dårligt betjente områder", hvori undersøgelserne fra Trafikministeriets fjerntrafikredegørelse udbygges. Ud fra de relationer, der herefter tegner sig som potentielle, foretages konkrete beregninger af lønsomheden. Strategiplanen omfatter også elementer som

10 markedsføring prispolitik uddannelse løbende forbedringer af materiel handlingsplan for terminaler Oplagt er også muligheden for "systemeksport" til andre dele af landet.

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab

Forslag til organisationsplan for et trafikselskab Forslag til organisationsplan for et trafikselskab 1. januar 2007 skal der være (mindst) 1 trafikselskab i funktion i Region Midtjylland. Der er tale om en ny myndighed, som på vegne af regionen og kommunerne

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT HT har gennem de seneste år differentiseret busproduktet i S-, E- og P-busser foruden lokale og regionale linier, servicebus- og telebuslinier. HT har udviklet

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser

Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser ansøgning til passagerpuljen resumé Realtidsinformation er et vigtigt element i bestræbelserne på at gøre den kollektive trafik attraktiv

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Nordjyllands Trafikselskab 27. august 2007/OS Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Aftalen indgås mellem Brønderslev Kommune og NT og omfatter analyse

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013.

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013. Notat Til: Jeppe Gaard Kopi til: Thomas Damkjær Petersen, Carina Botoft Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Serviceaftale mellem FynBus og Odense Kommune om udførelse af offentlig servicetrafik for perioden 2007 til 30. juni Sidst rev.

Serviceaftale mellem FynBus og Odense Kommune om udførelse af offentlig servicetrafik for perioden 2007 til 30. juni Sidst rev. Serviceaftale Side 1 af 6 Serviceaftale mellem FynBus og Odense Kommune om udførelse af offentlig servicetrafik for perioden 2007 til 30. juni 2008. Serviceaftale Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse: 1 Aftalens

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan Punkt 4. Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan 2017-2020 2017-019031 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender høringssvar til

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013. Trafikinformation 2. Skive trafikterminal 3. Nyt kortsalg i Herning 5

NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013. Trafikinformation 2. Skive trafikterminal 3. Nyt kortsalg i Herning 5 NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013 Trafikinformation 2 Skive trafikterminal 3 Nyt kortsalg i Herning 5 Tr a fi k p l a n 2 0 1 3-2 0 1 7 6 Markedsføringsmateriale i busserne

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Forprojekt, Frederikshavn Busterminal;

Forprojekt, Frederikshavn Busterminal; Forprojekt, Frederikshavn Busterminal; Resumé Fremtidens omdrejningspunkt for den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Det er i dag ikke morsomt at være bruger

Læs mere

Politisk dokument med resume

Politisk dokument med resume Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 08 Strategi for Movias trafikinformation - Forslag til initiativplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING DET SKAL VÆRE NEMT Det skal være nemt at rejse med FynBus. Det er visionen i FynBus nye strategi for årene 2018-2020. FynBus ledelse har i samarbejde med trafikselskabets mange interessenter og medarbejdere

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

alh@langelandkommune.dk Oplæg til midlertidig organisering af arbejdet vedr. nyt museum Langeland indtil ophør af samdriftsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune. Overgangsperioden. 1 Udgangspunktet Udgangspunktet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune. til. Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk. fra Notat 2012 Den Lokale Erhvervsservice i Halsnæs Kommune til Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk fra Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej 4 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Vejledning...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016 FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN 2017 02. November 2016 Trafikplanen i lov om trafikselskaber Indhold af trafikplanen efter lovændring i 2015 9.Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Implementering af korrespondancesikring i X Bus

Implementering af korrespondancesikring i X Bus Implementering af korrespondancesikring i X Bus 1. Projekttitel Implementering af korrespondancesikring i X Bus 2. Resumé Projektet formål er, at implementere en proces og et system for korrespondancesikring

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Flere buspassagerer i den kollektive trafik vision og innovation

Flere buspassagerer i den kollektive trafik vision og innovation Et bedre miljø Forbedret kvalitet Flere passagerer Øget samarbejde Danmarks bedste trafikby Jonas Permin, kommerciel chef Arriva Flere buspassagerer i den kollektive trafik vision og innovation Fleksibilitet

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

1 Lovgivning og organisation

1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation...1 1.1 Lovgivning indtil 1. januar 2007...1 1.1.1 Koncessioner indtil omkring 1980...1 1.1.2 Ny lovgivning i 1970'erne...1 1.2 Ny lovgivning,

Læs mere

Mixtur Den sammenhængende rejse

Mixtur Den sammenhængende rejse Mixtur Den sammenhængende rejse Hovedpunkter fra projektforløbet 2010-2012 Britta Indraccolo, Business Developer, Arriva Danmark A/S Formål Et samarbejde mellem Midttrafik og Arriva, hvor formålet er at:

Læs mere

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Kvalitetskoordinator, Susan Bundgaard Jensen Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1.R 9000 Aalborg Baggrund NT og Aalborg Kommune har

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

ibus Evaluering af ibus-tiltag

ibus Evaluering af ibus-tiltag ibus Evaluering af ibus-tiltag Januar 2012 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Om undersøgelsen... 4 2.1 Respondenter... 5 3 Konklusion... 7 4 Resultater... 8 4.1 ibus generelt... 8 4.2 Internet... 11

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Er chaufførerne dygtige og positive, bliver kunderne tilfredse og de anbefaler andre at bruge bussen. Målinger fra uddannelses- og bonusprogram

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

FynBus januar Notat. Evaluering (3) af Pendlerbussen 810P

FynBus januar Notat. Evaluering (3) af Pendlerbussen 810P Sammenfatning Notat Evaluering (3) af Pendlerbussen 810P I august 2010 startede rute 810P som en forsøgsrute efter opfordringer ansatte ved Syddansk Universitet (SDU). Rute 810P kører fra Rudkøbing via

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Ny struktur på vej-og trafikområdet set fra en kommunal synsvinkel

Ny struktur på vej-og trafikområdet set fra en kommunal synsvinkel Ny struktur på vej-og trafikområdet set fra en kommunal synsvinkel præsentation baggrund vejområdet- forslag til ny struktur kollektiv trafik- forslag til ny struktur afslutning Vejområdet Kommuner bliver

Læs mere

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ny lokalrute Billund-Skjoldbjerg-Vorbasse 2. Resumé De regionale ruter blev i 2015 optimeret

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8

Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8 Passagerincitamenter Udviklingen fra 2008-A8 Søren Jacobsen sj@moviatrafik.dk Dok.nr. 000000 12.05.2011 / København Baggrund for incitamentsaftaler - Faldende passagertal - Den negative spiral - Afprøve

Læs mere

at bestyrelsen tager orientering om udfasning af trykte køreplaner til efterretning.

at bestyrelsen tager orientering om udfasning af trykte køreplaner til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 16 Proces for udfasning af trykte køreplaner Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: For chauffører i ØST Beklagelse vedr. billetautomater i Århus side 1 Passagertælling i bybusserne i Århus side 2 For alle chauffører Læs Midttrafiks nyhedsbreve side 1 Kvittering og farve

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold i en indtægtsfordelingsmodel. I et integreret

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere