Udviklingsprojektet blev støttet af Trafikministeriet og strakte sig tidsmæssigt over 7 faser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsprojektet blev støttet af Trafikministeriet og strakte sig tidsmæssigt over 7 faser:"

Transkript

1 X bus, evaluering af forsøgsprojekt, erfaringer og perspektiver v/ Kristian C. Jahn, X bus sekretariatet Forhistorie Projekt "E Bus" blev iværksat medio februar 1993 i et samarbejde mellem de amstli-ge trafikselskaber i Jylland, dvs. Nordjyllands Trafikselskab (NT), Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab (VAFT), Arhus Amt, Ringkjøbing Amt, Vejle Amts Trafikselskab (VAT), Ribe amts trafikselskab (Rat) og Sydbus. Projektets mål var at få undersøgt, om det ved produktudvikling af det daværende E Bus-net i Jylland og en efterfølgende intensiv markedsføring ville være muligt at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik. Projektets indhold var, at planlægge og gennemføre en produktudvikling af det ekspresbusnet, som trafikselskaberne/amterne i Jylland i fælleskab havde etableret siden Det jyske ekspresbusnet valgtes som forsøgsobjekt, fordi de regionale ekspresbusforbindelser er et af de steder, hvor den kollektive trafik står stærkest i konkurrencen med privatbilkørsel, og fordi der skønnedes at være et betydeligt ud-viklingspotentiale i systemet. Udviklingsprojektet blev støttet af Trafikministeriet og strakte sig tidsmæssigt over 7 faser: 1. Organisation (februar april 1993) 2. Udarbejdelse af rammer for dokumentation,"e Bus-planen" (marts juli 1993) 3. Udarbejdelse af E Bus-planen (juli juli 1994) 4. Godkendelse af planen (september januar 1995) 5. Iværksættelse af planen (februar oktober 1995) 6. Markedsføring (oktober december 1995) 7. Evaluering af projektet (december december 1996) E Bus-planen, der blev offentliggjort omkring årsskiftet 1994/95, indeholdt en række anbefalinger og målsætninger, der kort kan sammenfattes således: Selvstændig organisation. For at opnå en større gennemslagskraft, skal forvaltningen af ekspresbussystemet løftes ud i en selvstændig organisation, selskab eller sekretariat. Udbygning af nettet. En konsekvent udbygning giver større sammenhæng i systemet. Synliggørelse. En ensartet profilering er nødvendig af hensyn til genkendelighed og markedsføring. Øget markedsføring.

2 Kvalitetskoncept omfattende en ikke mål for de enkelte elemter samt en plan for styring af kvaliteten, herunder: Materiel (toilet, handicapegnet, stik til hovedtlf., bedre sæder, bagageplads, læsestof), chaufføruddannelse, informationscentral, rejsehastighed. Planen blev forelagt politikerne (formændene for trafikselskaberne hhv. fagudvalge-ne) til drøftelse på et møde den 26. september Herefter blev den principielle stillingtagen til E Bus-planen overladt de respektive bestyrelsers hhv. fagudvalgs møder i oktober/november Planen blev principgodkendt i 5 trafikselskaber/am-ter, idet Ringkjøbing Amt og Ribe amts trafikselskab ikke ville deltage. Den 23. november 1994 afholdtes et nyt politisk formandsmøde, hvor de 5 jyske trafikselskaber/amter besluttede at indgå i et nærmere E Bus-samarbejde, koordineret af et fælles sekretariat (produktgaranti-model). Det besluttedes samtidig at gå ind for E Bus planens strategi for en gradvis udbygning af nettet. I løbet af december 1994 og januar 1995 konfirmeredes formændenes beslutning om samarbejdet i de respektive bestyrelser hhv. fagudvalg. Den egentlige beslutningsproces havde dermed taget godt 3 måneder. Faktisk imponerende hurtigt, de forskellige holdninger til den kollektive i de 5 amter og trafikselskaber taget i betragtning. Planen iværksættes Den 1. februar 1995 etableredes et egentligt E Bus-sekretariat, bemandet med to fuldtidsansatte. Sekretariatet refererer til en styregruppe, bestående af trafikcheferne i de 5 trafikselskaber/amter, der deltager i samarbejdet. Som sekretariatets sparringspartner er der nedsat 4 faglige arbejdsgrupper med repræsentanter fra de deltagende trafikselskaber/amter. Ved køreplanskiftet den 28. maj 1995 udbyggedes nettet med ca. 15 %. Samtidig raffineredes vognløbene således, at det i størst muligt omfang blev gjort muligt at indføre "rene" vognløb og dermed udbredt anvendelse af særskilt materiel på nettet. Markedsføring a. Intern markedsføring Fra ultimo august til medio oktober 1995 afholdtes kurser for chauffører, der overvejende udfører ekspresbuskørsel. Kurserne, der var af en uges varighed, blev afholdt som internatkurser i samarbejde med AMU. Godt 100 chauffører deltog. Ligeledes medio oktober 1995 blev afholdt et to-dages kursus for de medarbejdere, der skulle bemande den fælles informationscentral. Til alle relevante medarbejdere indenfor den kollektive trafik i Jylland udsendtes samtidig en informationsavis, der beskrev de tiltag, der skulle finde sted i forbindelse med den eksterne markedsføring. Desuden påbegyndte sekretariatet udsendelse af et månedligt nyhedsbrev til chauffører, vognmænd, rutebilstationer og trafikselskaber.

3 b. Ekstern markedsføring Forud for markedsføringen havde E Bus-organisationen truffet aftale med Per Mollerup, Designlab, om ny, fælles profil for ekspresbusserne. Navnet "X bus" blev valgt, og det blev besluttet at indføre det nye navn og den nye profil fra søndag den 29. oktober Fra medio september 1995 påbegyndtes ommalingen af 17 nyere komfortbusser, der var i drift på nettet, og den 29. oktober 1995 indsattes yderligere 11 fabriksnye komfortbusser i ny X bus-bemaling, således at antallet af "rene" X busser var oppe på 28. Som konsulent til selve markedsføringen valgtes NP/3 reklamebureau i Århus, og til udarbejdelse af pressemateriale blev ABC Public Relations, Vejle, udpeget. l ugen op til systemskiftet afholdtes pressemøder 5 steder i Jylland med deltagelse af de respektive trafikchefer samt X bus sekretariatet. De enkelte elementer i markedsføringen var herudover: Officiel åbning 5 steder i Jylland med udskænkning af forfriskninger, taler af de repektive formænd, musik mv. Husstandsomdelte køreplaner med invitation til en gratis prøvetur med X bus. Helsidesannoncer i relevante dagblade i ugen op til systemskiftet samt i Jyllands Posten på selve åbningsdagen (en søndag) Opfølgende annoncer i løbet af november 1995 Reklamespot på TV/2's regionale stationer i Jylland i ca. en måned Etablering af en fælles informationscentral med et telefonnr., der er nemt at huske: Evaluering Forud for starten på X bus havde de deltagende trafikselskaber/amter foretaget en analyse over rejsemønster og -vaner. Formålet med analysen var at danne et sammenligningsgrundlag med en senere analyse, der skulle afholdes efter systemskiftet. I juni 1995 afholdt X bus sekretariatet en kvalitetsanalyse, der skulle vise kundernes forventninger til ekspresbussernes kvalitet. Også i dette tilfælde var det hensigten at danne et sammenligningsgrundlag med en senere analyse. Efter afviklingen af markedsføringskampagnen i oktober-december 1995 blev der afholdt en undersøgelse, der skulle vise effekten af kampagnen. Undersøgelsen blev foretaget af Jysk Analyseinstitut, og den foregik ved hjælp af telefoninterviews, hvor 882 personer deltog. I april 1996 afholdtes, ligeledes med assistance fra Jysk Analyseinstitut, en undersøgelse over rejsevaner og -mønster samt over kundernes opfattelse af X bus-kvalitet, hhv. præferencer vedr. kvaliteten.

4 For løbende at kunne beregne ruteøkonomien indberetter trafikselskaberne kvartalsvis salget i busserne. Øvrige indtægter, så som salg på kortsalgssteder, militærkort, skole- og uddannelseskort, beregnes dels på grundlag af de afholdte spørge-skemaundersøgelser vedr. rejsemønster og -vaner, dels på grundlag af konkrete vurderinger for den enkelte rute ud fra passagertal. Hovedtræk fra målopfyldelsen Trafikalt har det vist sig, at den konsekvente udbygning og koordinering ikke alene har betydet øgede indtægter, men også at flere passagerer rejser længere i X bussystemet. Hvor meget alene udbygning og koordinering har betydet for økonomien er lidt svært at vurdere. Der er under planlægningen anlagt den teori, at udbygningsrate er lig med vækstrate. Dvs., at såfremt der udbygges med x %, vil indtægterne også stige med x % som følge af udbygning og synergi (flere rejsemuligheder, bedre sammenhænge). Går vi ud fra denne teori, sammensættes fremgangen i indtægter på 34 % således: ca. 15 % hidrører fra udbygning + synergi ca. 19 % hidrører fra profilering og markedsføring Kvaliteten består som nævnt af flere elementer, der sammenlagt udtrykker en helhed. Set fra passagerernes side, ser det ud til, at især følgende elementer er blevet bemærket og værdsat: Bedre sammenhæng i rutenettet (skiftetid bus/bus hhv. bus/tog): Stigning i tilfredshedsgrad fra 29 % til 42 %. Siddekomfort: Stigning i tilfredshedsgrad fra 70 % til 74 % Skiltning på terminaler mv. (køreplantavler): Stigning i tilfreds hedsgrad fra 62 % til 67 % Højttalerbetjening i busserne: Stigning i tilfredshedsgrad fra 44 % til 48 %. Størst stigning i tilfredsgraden er der omkring sammenhængen i rutenettet, der er en følge af den udbygning, der er sket. Markedsføring blev som et grundlæggende element - udover udbygning og kvalitet - muliggjort gennem en konsekvent markering af identiteten. Der blev i starten primært lagt vægt på en markedsføring, der tilførte X bus et image og dermed gjorde produktet kendt. Egentlig målrettede kampagner på de enkelte kundegrupper er foretaget i en senere fase og uden for rammerne af forsøget. Som nævnt ovenfor under "Trafikalt" må det vurderes, at ca. 19 % af omsætningsfremgangen kan tilskrives markedsføring og profilering. En markedsføring, der som denne gik direkte "ind i folks stuer" med såvel TV-rekla-mer som husstandsomdelte tryksager vil uden tvivl vække opmærksomhed. Noget af. opmærksomheden kan dog være negativt rettet: "Spild af papir med alle de

5 er, der kommer ind ad døren", "Nu er der reklamer på TV. Så kan jeg lige nå kaffe/hente øl!" 4endskabsundersøgelse, der blev foretaget i december 1995 viste, at 60 % af ems stadig havde den omdelte køreplan liggende, 5-6 uger efter omdelin- Dette må nok betragtes som en tilfredsstillende andel, i betragtning af de der af reklamer, der hver uge dumper ind ad brevsprækken hos folk. TV-reklavandt senere reklamebranchens "Guldkorn" for bedste TV-reklame, modtog reklamefilms "Arnold-diplom" for næstbedste film i ide-kategorien samt indtog første- plads i kategorien "Transportation" ved uddelingen af London Internatio- Advertising Award. Dette viser, at der er tale om reklamefilm af meget høj klasse. kabsanalysen fra december 1995 viser, at knap 55 % af de adspurgte har set reklamen. Af andre elementer fra kampagnen kan nævnes, knap 24 % havde set idesannoncerne i dagbladene. tning, selvfinansiering og passagertal. I X bus-planen var forudsat en fremi omsætningen på 40 %. Dette tal er senere justeret ned til godt 35 % som følaf en mindre udbygning end planlagt og som følge af, at to af de jyske amter/tralskaber ikke ønskede at deltage i samarbejdet. Målet er i det store og hele nået. nansieringsgraden er lidt højere end målsat (107 mod 105), hvilket dels skyllavere kontraktomkostninger som følge af licitationer, dels en mindre takstforhøpr. 21. januar 'ngen om en fremgang i passagertallet var ligeledes på 40 %, under foruding af uændret rejselængde. Dette tal blev senere justeret ned til godt 31 %, som følge af den mindre udbygning, dels som følge af, at der i forløbet blev eret en øget rejselængde pr. passagerer, nemlig fra 43, 1 km. til 48,1 km. i snit. 'ngen i passagertallet nåede imidlertid kun op på knap 18 % i forhold til er dog muligvis noget højere, såfremt det udregnes på baggrund af omsmtnin-.hvorvidt dette også ville have været tilfældet for 1993-tallene, vides ikke, eftervi mangler statistisk grundlag for at kunne afprøve denne teori. Igang af passagerer til den kollektive trafik. Målsætningen om, at 25 % af creme skal være nye kunder i den kollektive trafik er nået. Effer opgørelser- 'eer det ud til at nytilgangen ligger i nærheden af 36 %, hvoraf ca. de 20 kommer pivatbileme, medens resten er passagerer, der ikke ville have foretaget den pånde rejse, såfremt X busserne ikke kørte. isation. Målsætningen om en organisation, der samlet løser fællesopgaverne Dom markedsføring, chaufføruddannelse og produktudvikling samtidig med, at nhmngen med den øvrige kollektive trafik sikres, er nået med den eksisterenorganisationsform. Trafikselskabernes/amternes direkte deltagelse i organisatiosikrer samtidig det nødvendige engagement.

6 reklamer, der kommer ind ad døren", "Nu er der reklamer på TV. Så kan jeg lige nå at lave kaffe/hente øl!" En kendskabsundersøgelse, der blev foretaget i december 1995 viste, at 60 % af modtagerne stadig havde den omdelte køreplan liggende, 5-6 uger efter omdelingen. Dette må nok betragtes som en tilfredsstillende andel, i betragtning af de mængder af reklamer, der hver uge dumper ind ad brevsprækken hos folk. TV-rekla-men vandt senere reklamebranchens "Guldkorn" for bedste W-reklame, modtog dansk reklamefilms "Arnold-diplom" for næstbedste film i ide-kategorien samt indtog en første- plads i kategorien "Transportation" ved uddelingen af London International Advertising Award. Dette viser, at der er tale om reklamefilm af meget høj klasse. Kendskabsanalysen fra december 1995 viser, at knap 55 % af de adspurgte har set TVreklamen. Af andre elementer fra kampagnen kan nævnes, knap 24 % havde set helsidesannoncerne i dagbladene. Omsætning, selvfinansiering og passagertal. I X bus-planen var forudsat en fremgang i omsætningen på 40 %. Dette tal er senere justeret ned til godt 35 % som følge af en mindre udbygning end planlagt og som følge af, at to af de jyske amter/tra-fikselskaber ikke ønskede at deltage i samarbejdet. Målet er i det store og hele nået. Selvfinansieringsgraden er lidt højere end målsat (107 mod 105), hvilket dels skyldes lavere kontraktomkostninger som følge af licitationer, dels en mindre taksfforhø-jelse pr. 21. januar Målsætningen om en fremgang i passagertallet var ligeledes på 40 %, under forudsætning af uændret rejselængde. Dette tal blev senere justeret ned til godt 31 %, dels som følge af den mindre udbygning, dels som følge af, at der i forløbet blev konstateret en øget rejselængde pr. passagerer, nemlig fra 43, 1 km. til 48,1 km. i gennemsnit. Stigningen i passagertallet nåede imidlertid kun op på knap 18 % i forhold til Tallet er dog muligvis noget højere, såfremt det udregnes på baggrund af omsætningen. Hvorvidt dette også ville have været tilfældet for 1993-tallene, vides ikke, eftersom vi mangler statistisk grundlag for at kunne afprøve denne teori. Nytilgang af passagerer til den kollektive trafik. Målsætningen om, at 25 % af passagererne skal være nye kunder i den kollektive trafik er nået. Efter opgørelser-ne ser det ud til at nytilgangen ligger i nærheden af 36 %, hvoraf ca. de 20 kommer fra privatbilerne, medens resten er passagerer, der ikke ville have foretaget den pågældende rejse, såfremt X busserne ikke kørte. Organisation. Målsætningen om en organisation, der samlet løser fællesopgaverne så som markedsføring, chaufføruddannelse og produktudvikling samtidig med, at sammenhængen med den øvrige kollektive trafik sikres, er nået med den eksisterende organisationsform. Trafikselskabernes/amternes direkte deltagelse i organisationen sikrer samtidig det nødvendige engagement.

7 Slutteligt må det konkluderes, at kombinationen af udbygning og en efterfølgende intensiv markedsføring har givet positive resultater. Den bedre sammenhæng i systemet giver flere kunder og flere længere rejser. Der er kommet nye passagerer i den kollektive trafik, og den intensive markedsføring har givet X bus systemet et image, et ansigt udadtil, som huskes af klientellet. Erfaringer og perspektiver Afslutningsvis besvares spørgsmålet: Hvad kan vi lære af E/X-bus projektet? Besvarelsen af dette spørgsmål følger i to tempi: Erfaringerne fra projektet sammenfattes og konkretiseres. Endelig vurderes, hvilke perspektiver der - på baggrund af E/X-bus projektet - tegner sig for den øvrige kollektive trafik. Iværksættelse Grundlaget for iværksættelsen var E Bus-planen. E Bus-planens iværksættelse blev besluttet af 5 trafikselskaber/amter i fællesskab, og den har derfor under iværksættelse, markedsføring og evaluering fungeret som rettesnor og "håndfæstning". I et samarbejde, hvori indgår så mange samarbejdsparter og interesser, har det vejret en klar fordel, at der forud fandtes et så fast holdepunkt, som E Bus-planen har været. Planen har generelt ikke efterladt mange tvivls- eller fortolkningsspørgsmål for det videre arbejde. En samarbejdsaftale blev underskrevet af de 5 formænd og trafikchefer. Aftalen indeholder de grundlæggende regler for samarbejdsformen, herunder samarbejdsom-råder, organisation, finansiering, budget og regnskab. Øverste daglige myndighed i organisationen er styregruppen, der består af de 5 tra-fikchefer. Beslutninger i styregruppen træffes ved simpelt flertal, dog skal beslutninger, der dokumenteret har væsentlige økonomiske konsekvenser for et trafikselska-b/amt godkendes af trafikselskabet/amtet. Sidstnævnte begrænser organisationens handlefrihed, men sikrer samtidig den lokale medindflydelse. For at afklare spørgsmål som arbejds- og ansvarsfordeling i det daglige arbejde er der senere udarbejdet en forretningsorden. Generelt har den valgte organisationsform vist, at hvor så mange samarbejdsparter indgår, vil det være nødvendigt at fastlægge et sæt spilleregler, - i X bus-samarbej-det konkret udmøntet i: E Bus planen, indeholdende strategi og målsætning. Samarbejdsaftalen, omfattende de grundlæggende regler. Forretningsorden, omfattende den daglige arbejds- og ansvarsfordeling i administrationen. Designmanual, indeholdende retningslinier for bemaling, skiltning, tryksager osv.

8 Herudover er der til det daglige, udøvende trafikarbejde udgivet en kvalitetshånd-bog, omfattende regelsæt for kvalitetsmål, kvalitetssikring og kvalitetsstyring samt en chaufførhåndbog med praktiske vink, regelsæt for kvalitet mv. Organisationsformen, hvor de enkelte trafikselskaber/amter har køreplankompetan-cen og det økonomiske ansvar for driften i øvrigt, sikrer sammenhængen med den øvrige kollektive trafik, således at unødig dobbeltdækning undgås, og således at materielanvendelse mv. koordineres og optimeres lokalt. Til gengæld er organisationens handlemulighed afhængig af de lokale beslutningsprocesser. Markedsføring Det afgørende grundlag for en god markedsføring er en entydig og letgenkendelig profil. Det er derfor vigtigt, at man forud for valg af design og firmanavn gør sig klart, hvilket image, man ønsker at skabe. Da bogstavet "E", kombineret med grønne skilte, fandtes i flere nær- og bytrafikom-råder (NT, HT, VAT) var det fra starten klart, at det kunne blive nødvendigt at indføre nyt firmanavn hhv. ny farve for at undgå signalforvirring om produkt og kvalitet. "X"-et blev valgt, dels fordi det nemt kan indgå i flere sammenhænge, dels fordi der er tale om et bogstav, der grafisk giver en lang række muligheder. Blå busfarve, kombineret med de store hvide X'er, signalerer kvalitet og kompetan-ce. Den markante profil markerer, at "her er et produkt, vi godt kan være bekendt at vise frem". Ved markedsføringen var i E Bus-planen foreslået anvendt "statements", - altså udtalelser fra tilfredse kunder. Efter samråd med det valgte reklamebureau, blev denne form for markedsføring indtil videre valgt fra. Begrundelsen var, at produktet til dato havde haft så svag en profil, at værdien af disse "statements" ville være meget tvivlsom. I stedet gjaldt det om fra starten at markedsføre den nye profil, og tilføre den nogle begreber som "Xtra langt", "Xtra hurtigt" og Xtra komfortabelt". TV-mediet var relativt nyt, som reklamemedie for den kollektive bustrafik, formentlig på grund af prisen, der afskrækker de enkelte trafikselskaber fra at gå denne vej i markedsføringen. Især er produktionsomkostningerne relativt høje, hvis der skal vm-re en rimelig kvalitet i TV-reklamen. Kombination af TV-reklame, helsidesannoncer over en periode og husstandsomdelte køreplaner med tilbud om gratis rejse gav en optimal påvirkning af potentialet, hvilket understreges af den efterfølgende kendskabsanalyse, der viste et uhjulpet kendskab på 76 %. Dette betegnes blandt branchefolk som usædvanligt højt. Størst vanskelighed omkring design og profilering viste der sig at være omkring skiltning på terminaler, hvor en lang ikke lokale forhold spiller ind, herunder termina-lernes øvrige skiltepolitik og organisation. Også skiltning af ekstrabusser og

9 reservemateriel gav problemer. En effektiv skiltning med skilt i frontrude samt i alle sideruder (hængeskiltetype) er tidkrævende og kan ikke altid nås i en kort pause, hvor en regionalbus skal omskiltes til X bus for at udføre en enkelt weekendtur på en X rute. Perspektiver Projektet har grundlæggende vist, at det er muligt med succes at gennemføre et tværgående samarbejde hen over amtsgrænserne. Forudsætningerne for en succesfuld gennemførelse er dels, at en række spilleregler aftales og overholdes, dels at der afsættes de fornødne ressourcer til samarbejdet, såvel på selve produktet kør-selsomfang - som på kvalitet, markedsføring og arbejdsindsats. En fælles "tovholder" eller central organisation (sekretariat i dette tilfælde) er en nødvendighed for at sikre fremdriften. Ved en samlet indsats opnås en større gennemslagskraft i markedsføringen. Dette burde være muligt ikke alene i nærværende sammenhæng, men også i forbindelse med en række produkter og tiltag, som i øvrigt er ens hos de forskellige trafikselska-ber/amter, og for hvilke der kan angives en fælles profil. Rundt omkring i trafikselskaberne og amterne har man masser af visioner, men savner ressourcer. Jeg mener, at man i stedet for at sidde og glo på andemaden i sin egen lille dam bør løfte i flok. F. eks. sidder man hvert sted med sit eget lille reklamebudget. Her ville man få en langt højere gennemslagskraft og kvalitet, hvis man lagde skillingerne i en fælles pulje. 7 forskellige steder i Jylland sidder man og laver køreplaner. Man ville få langt bedre sammenhæng og ressourceudnyttelse, hvis man placerede al den regionale køreplanlægning et eller to steder i Jylland og udviklede ekspertisen der. 7 forskellige steder sidder man og knokler rundt med hvert sit takst-system. Det er dyrt og besværligt at administrere den kollektive trafik på denne måde. Jeg mener godt, at man kan udpege de enkelte trafikselskaber som eksperter på hvert sit område og dermed køre en form for funktionsopdelt samarbejde på tværs af grænserne. X bus har vist, at der kan skabes noget nyt, der virker, på tværs af grænserne. Hvis den kollektive trafik skal have luft under vingerne, er det nødvendigt, at den tilføres mere slagkraft, end det enkelte trafikselskab/amt formår. Fremtiden for X bus Efter at forsøget nu er afsluttet, er X bus systemet gjort permanent, og der er for fremtiden udarbejdet en strategiplan, der i virkeligheden kan betragtes som en fortsættelse af E Busplanen. Forud for udarbejdelsen af strategiplanen er gået undersøgelser over potentielle udbygningsmuligheder, herunder rejsetider mellem "dårligt betjente områder", hvori undersøgelserne fra Trafikministeriets fjerntrafikredegørelse udbygges. Ud fra de relationer, der herefter tegner sig som potentielle, foretages konkrete beregninger af lønsomheden. Strategiplanen omfatter også elementer som

10 markedsføring prispolitik uddannelse løbende forbedringer af materiel handlingsplan for terminaler Oplagt er også muligheden for "systemeksport" til andre dele af landet.

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Flere tilfredse kunder. - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline

Flere tilfredse kunder. - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline Flere tilfredse kunder - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline Flere veje til flere kunder Tiltrække nye kunder Fastholde eksisterende kunder - lidt længere

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Det er forskellige behov, der afgør, hvad der betragtes som tilgængelighed før og under rejsen, men helt adskilles kan behovene ikke.

Det er forskellige behov, der afgør, hvad der betragtes som tilgængelighed før og under rejsen, men helt adskilles kan behovene ikke. TILGÆNGELIGHED FØR OG UNDER REJSEN af Mogens Kjøller, HT Manglende viden og negativ holdning er væsentlige årsager til, at mange ikke bruger den kollektive trafik. De vælger andre måder at transportere

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Dansk Varmblod 2009-2014

Dansk Varmblod 2009-2014 STRATEGI FOR 2009-2014 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Værdier i... 3 3. Målsætning... 4 4. Strategi 2009-2014... 4 4.1 Markedsføring... 4 4.2 Samarbejde mellem ryttere og avlere...

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet - Organisering, finansiering og resultater Ved Terminalsamarbejdet mellem HUR, DSB, DSB S-tog og Banestyrelsen. Oplægsholdere HA, HD Brian Haapanen og Civilingeniør

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere