MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEET FOR SAMTIDSKUNST"

Transkript

1 HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI

2 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf 3. Hvad er Museet for Samtidskunst 4. Museets satsninger 5. Museet som sted 6. Det lokale, det nationale og det internationale 7. Museets forpligtigelser: samling, forskning og formidling 8. Publikumsudvikling og markedsføring 9. Mål 1

3 1. MISSION OG VISION MISSION At være den levende kunsts museum. At samle, forske og formidle i den performative/levende kunst. At forene det lokale og det internationale, forskning og formidling, handling og deltagelse med fordybelse og refleksion. VISION Gennem samtidskunst at berige, inspirere og nuancere tilværelsen 2. FORMÅLSPARAGRAF 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse samtidskunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Museet vil gennem sit arbejde virke for en dokumentation og sikring af landets kulturarv og belyse tilstande og forandringer indenfor kunsthistorien. Museet vil tillige relatere sit virkeområde til relevante udenlandske udviklinger såvel indenfor den vesteuropæiske kulturkreds som videre ud. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger Museets ansvarsområde er samtidskunsten, således som den kommer til udtryk i ord-, billede-, og lydkunst og dens blandformer performance, installationer og andre elektroniske eller andre medier og således som den udøves gennem hver enkel udtryksform eller en kombination af flere kunstneriske udtryksformer. I museets navn: Ord, billed, lyd ligger en tilkendegivelse af mangfoldigheden. I begrebet samtidskunst understreges den konstante bevægelse i overensstemmelse med det til enhver tid eksisterende kunstneriske afprøvningsfelt. Museet vil gennem sit arbejde dokumentere og formidle såvel processen som værket, og i relevant omfang være erindrende, dvs. værksamlende. Men det primære vil være at skabe rum for og dokumentere den til enhver tid stedfindende udvikling. nationale, forskning og formidling, handling og deltage. 2

4 3. HVAD ER MUSEET FOR SAMTIDSKUNST Museet for Samtidskunst er den levende kunsts museum. Museet skal arbejde med den kunst, som skabes i dag af nulevende kunstnere og med den kunst, der benytter sig af handlingen og deltagelsen som kunstnerisk strategi, hvad enten det er som performance, koncert, i fortællingen eller i dialogen med publikum. Museets kerneområde er den del af samtidskunsten, hvor de klassiske kunstarter (billedkunst, scenekunst, musik, litteratur) mødes og integreres i det billedkunstneriske felt, som de har gjort det siden 1960 erne. Betegnelsen, der i dag anvendes for den del af samtidskunsten, er performativ kunst. Det vil sige kunst, som har handlingen og deltagelsen som sine omdrejningspunkter, og kan udmøntes i en række kunstteoretiske begreber, der er opstået i de sidste 5 årtier. Museet skal i sin forskning og formidling fokusere på den nyeste kunst, som den skabes her og nu med enkelte historiske tilbageblik. Museet skal i sin samling koncentrere sig om de til enhver tid seneste 25 års kunst inden for den performative kunst og den måde, den bevares på (værk og dokumentation). 3

5 4. MUSEETS SATSNINGER Museet har to primære satsningsområder: Forskning i og formidling af samtidskunsten Det lokale engagement FORSKNING OG FORMIDLING I SAMTIDSKUNSTEN Museet skal satse på forskningen i værk og dokumentation som et grundlæggende element i alle museets aktiviteter. Med den performative kunst som forskningsfelt ligger forskningen til grund for indsamling, formidling, udstillinger og arrangementer. Formidlingen er vigtig i alle henseender, hvad enten det gælder forskningsformidling eller formidling af samtidskunst generelt. DET LOKALE ENGAGEMENT Museet skal også satse på lokale aktiviteter og arrangementer. Aktiviteterne skal holdes indenfor museets hovedområde, have gennemslagskraft og være med til at styrke kunsten og kulturen i Roskilde. Aktiviteterne skal foregå i og uden for museet. 5. MUSEET SOM STED Museet skal gentænke og nytænke sin form og skal som den kunst, den arbejder med, være i bevægelse, grænsesøgende og nyskabende. Museet skal ikke kun være bundet til museumsrummet, men også møde sine brugere i relevante miljøer udenfor museumsbygningen, det være sig på offentlige steder, i offentlige institutioner og på www. Museet skal være en aktiv del af Roskilde by og markere sin tilstedeværelse gennem sine aktiviteter både i og udenfor museumsrummet. 4

6 INDENFOR PÅ MUSEET Museets rumlige udgangspunkt er museumsbygningen. Museet skal være rum for mindre udstillinger, samling, arkivsamlingerne og bibliotek, begivenheder (koncerter, oplæsninger, performances), filmvisninger, undervisning, foredrag og deltagerbaserede formidlingsprojekter. Museets indretning skal reflektere museet intention om at skabe et museum for handling, oplevelse og deltagelse men lige så vigtigt rumme muligheden for fordybelse, refleksion og formidling. Museets indretning skal være imødekommende og give mulighed for, at museet er et sted, man kan opholde sig i længere tid. Det sker gennem etablering af et læserum, et arkiv, en boghandel og udstillingsrum, hvor man kan læse, søge og tænke. Museets rum skal også være et sted, hvor man kan gå til intimkoncerter, digtoplæsninger eller filmvisninger. Museet skal tilbyde et konkret miljø, hvor brugerne ved, at de kan opsøge deres viden om og oplevelse af samtidskunst. Uden for åbningstid skal rummene kunne anvendes af andre (leje) eller stilles til rådighed til kommunale arrangementer. 5

7 STUEN wc udstillingsrum: særudstilling arkiv gang lille biograf udstillingsrum: særudstilling butik, billet, kontor trapperum 1. SAL samling+ kontor koncert, foredrag, film, performance udstillingsrum: særudstilling kontor udstillingsrum: særudstilling hørbar trapperum ANDRE RUM formidling, undervisning og deltagerprojekter i palæsamlingsrum fortsat kontorer + mødelokaler i portbygningen 6

8 MUSEET I BYEN Museet skal lave en række stedsspecifikke udstillingsaktiviteter i det offentlige rum og i andre rum i form af kunstværker (lyd, performance, video, installation) og løbende arrangere koncerter, performances, oplæsninger og foredrag, der foregår på byens scener (det kan være i samarbejde med Roskilde Festival, Åben Dans, Roskilde Museum, Vikingeskibsmuseet, Gimle, biblioteket, Gasværket og andre aktører og foregå på f.eks. Kulturstrøget, Orange Rute, Musicon, m.m.). Museet skal hvert andet år lave en hovedbegivenhed i form af en lyd- og performancefestival (ACTS) i byens offentlige rum, som skal være museets formidlings- og markedsføringsmæssige spydspids. The Whole Picture, Christian Falsnaes MUSEET PÅ INTERNETTET Museet skal udvikle sin internet profil, således at museets hjemmeside bliver et sted for såvel information som for formidling og udstilling. Emily s Video, ORG aka Eva & Franco Mattes 7

9 Disbelieving Gravity/ Disbelieving Gravity II, Anders Bojen & Kristoffer Ørum Museet har et udstillingsrum på nettet for den internetbaserede kunst. Dette rum skal udvikles i takt med teknologiens nye muligheder. DET NYE MUSEUM Museet skal på sigt etablere sig i et egnet byggeri, der reflekterer museets identitet som nyskabende og grænsesøgende institution. Museet er i gang med at finde en egnet beliggenhed til det nye museumsbyggeri, der skal ligge publikumsstrategisk rigtigt. Museet ønsker, at det nye museumsbyggeri skal være fleksibelt i sin arkitektur og kunne indeholde rum til den tværæstetiske udfoldelse, som er museets kendetegn. Museumbyggeriet skal være m2 for ikke at overstige de driftsmæssige muligheder. Museets basale driftstilskud skal dog optimeres. 8

10 6. DET LOKALE, DET NATIONALE OG DET INTERNATIONALE Museet er finansieret af henholdsvis stat og kommune og skal kunne imødekomme krav fra begge parter. Det lokale og det nationale er i fokus, men skal inspireres og kvalificeres af internationale påvirkninger. LOKALT Museet skal lægge vægten på aktiviteter i Roskilde og indgå i Roskildes fælles kulturaktiviteter. Museet skal synliggøre sin tilstedeværelse i Roskilde by via sine aktiviteter. Museet skal samarbejde med andre kulturinstitutioner i Roskilde, med borgere og interessenter og udvikle nye netværk med brugere og ikke-brugere i Roskilde og omegn. Museet skal arbejde med undervisning, formidling og deltagelse i relation til lokalområdet. Museet kan have en rådgivende rolle i kunstspørgsmål for Roskilde kommune. NATIONALT Museet har en national forpligtigelse i forhold til museumsloven og fastholder sit fokus på forskning i performativ kunst og de særlige problemstillinger, der knytter sig hertil med fokus på såvel samlingsværker som arkiv- og dokumentationsmateriale. Museet skal have tilknytning til universiteter, der arbejder indenfor dette felt. Museets aktiviteter skal formidles nationalt. Museets arrangementer og udstillingsaktiviteter skal tilbydes museer eller andre kunstinstitutioner over hele landet eller blive til i samarbejde. INTERNATIONALT Museet skal vægte at etablere internationale netværk især på udstillings- og forskningsområdet, for at få en fagligt kvalificeret, inspirerende og bredere kontekst at arbejde i, da vi er det eneste museum i Danmark, der er specialiseret i performativ kunst. Museets udstillinger skal have et internationalt niveau, men lægge vægt på den dansksprogede formidling. 9

11 7. MUSEETS FORPLIGTELSER: SAMLING, FORSKNING, FORMIDLING Museet skal i følge museumsloven arbejde med samling, bevaring, registrering, forskning og formidling (forenklet til samling, forskning, formidling). SAMLING Museet har en basal samlingsforpligtigelse, som er grundlaget for museets eksistens. Museet for Samtidskunst samler på performative værker i deres forskellige former for udtryk. Museet skal erhverve til enhver tid aktuelle værker og ikke ældre end 25 år fra indkøbstidspunktet (jf. Ny formålsparagraf). Med udgangspunkt i museets fokus på den performative kunst har museet en særlig forpligtigelse i forhold til indsamling af arkivmateriale for f.eks. eksperimental musik og lydkunst, performancekunst og dokumentationsmateriale. FORSKNING De nye krav til museerne lægger vægt på forskning. Museernes samling og udstillingsaktiviteter skal være baseret på forskning. Museet skal fokusere på forskning i den performative kunst generelt og i relation til museets samling af performative kunstværker og arkiv- og dokumentationsmateriale og de særlige problemstillinger, der knytter sig til dette felt i forhold til bevaring og registrering. Desuden skal museet forske i performative produktioner og værker og formidle denne forskning gennem udstillinger og begivenheder, foredrag, undervisning, digital formidling (samlingspræsentation), m.v. Museets udstillinger skal i vides muligt omfang være forskningsbaserede. FORMIDLING OG UNDERVISNING Museet skal formidle til et bredt publikum særligt med vores primære brugergruppe for øje (se afsnit 6). Museet skal fastholde fokus på vores specialområde og altid med udgangspunkt i samling eller aktuelle udstillinger og arrangementer. Museet skal tilrettelægge formidlingen på forskellige niveauer: formidling til ikke kunstfagligt publikum formidling til forskere og kunstnere formidlingssamarbejder med skoler og uddannelser (Learning Museum) formidling til erhversliv og ikke-brugere 10

12 8. PUBLIKUMSUDVIKLING OG MARKEDSFØRING Ifølge Kulturstyrelsens brugerundersøgelse er museets primære brugergruppe næsten ligeligt delt mænd og kvinder mellem 30 og 49 år (brugerundersøgelsen inkluderer ikke børn og skoler). Den primære brugergruppe har en kort eller mellemlang uddannelse (63%) eller en lang videregående uddannelse (29%). Brugergruppen er i sig selv en attraktiv publikumsgruppe, som ikke mange museer kan bryste sig af og derfor skal Museet for Samtidskunst værne om denne publikumsgruppe. FORMIDLING Museet skal tilrettelægge sin formidling til denne differentierede brugergruppe med hovedvægten på brugergruppen med korte til mellemlange uddannelser. Formidling og publicering på nettet af museets forskning, vil tilgodese gruppen af fag specialister. Museet for Samtidskunst kan udvikle formidlingsaktiviteter der er målrettet andre brugertyper. PUBLIKUMSUDVIKLING Publikumsudvikling har til formål at skabe kontakt til nye potentielle brugere af museet. Museet skal fortsat arbejde med at udvikle et større publikum ved bl.a. at synliggøre sig i offentligheden og derved øge kendskabet til museet, lokalt såvel som nationalt. Museet skal imødekomme publikum ved at skabe et åbent og rart miljø, der inviterer til oplevelse, fordybelse og refleksion. Museet skal opsøge nye publikumsgrupper og skabe rum for offentlige og sociale arrangementer både i og udenfor museet. Museet skal intensivere sin lokale markedsføring gennem lokale aktiviteter og dermed komme i kontakt med lokalt publikum. Museet skal gennem samarbejde, offentlige arrangementer og tilbud til private (erhvervsarrangementer) opnå kontakt til nye publikumsgrupper. MARKEDSFØRING Museet for Samtidskunsts markedsføring skal skærpes. Der skal etableres en generelt konsistent og overordnet markedsføring af Museet for Samtidskunst som sted. Der skal laves specifik markedsføring på udstillinger og arrangementer, undervisningstilbud og lignende, der målrettes specifikke målgrupper med særlig interesse for enten en type kunst eller et tematisk indhold. Synlighed er eksistens er en bog skrevet af kultur pr-guruen Christian Have. Det er utvivlsomt vigtigt at synliggøre museet i det lokale miljø både som sted og profil, synliggøre museets navn og profil i en national kontekst, og synliggøre museets aktiviteter fra udstillinger til forskning. Markedsføringen på Museet for Samtidskunst skal bringe museets produkter og resultater ud til offentligheden og dermed skabe interesse om museets aktiviteter. 11

13 9. MÅL Museets for Samtidskunsts visionsstrategi skal være udgangspunkt for museets aktiviteter i de næste tre år ( ). Det er håbet, at museet med realiseringen af visionsstrategien, som beskrives i handlingsplanen, vil nå følgende mål: Det generelle kendskab til museet øges Museets lokale forankring styrkes gennem samarbejder og arrangementer Museet bliver et mere åbent og imødekommende sted Museets faglige profil skærpes og styrkes i forhold til forskning og formidling Museets forskning er af højeste kvalitet og kan opnå støtte fra Kulturministeriets forskningsråd Museets forskningsområde anerkendes som specialområde Øget samarbejde med universiteter, andre museer og beslægtede institutioner lokalt, nationalt og internationalt Forøgelse af antallet af brugere i museet, i byrummet og på nettet Forøget interesse for museets aktiviteter Museet når ud til nye brugere, herunder erhverv og ikke-brugere Museet igangsætter projekteringen af et nyt museum 12

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 Naalakkersuisuts Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 20. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 VISIONEN FOR KUNST- OG KULTURSTRATEGIEN... 4 3 STRATEGIENS INDSATSOMRÅDER... 5 4 A. Kulturarven...

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Plan for bevaring og formidling af spilmediet

Plan for bevaring og formidling af spilmediet Plan for bevaring og formidling af spilmediet Juni 2010 Indledning Spilmediet er hastigt på vej mod almen anerkendelse som kulturelt medie på linie med film og lignende. Selvom dette også er fastslået

Læs mere

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat.

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117083 Formularens ID: 494 Sendt til: lve@skagensmuseum.dk Sendt: 15-12-2010 13:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Rapport til Statens Kunstråds Musikudvalg Fra arbejdsgruppen vedrørende styrkelse af den rytmiske musik Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere