WALK YOUR LIBRARY! Guidelines til visuel markedsføring i Lokalbibliotekerne i Århus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WALK YOUR LIBRARY! Guidelines til visuel markedsføring i Lokalbibliotekerne i Århus Kommune"

Transkript

1 WALK YOUR LIBRARY! Guidelines til visuel markedsføring i Lokalbibliotekerne i Århus Kommune Udgivet af Lokalbibliotekerne Borgerservice og Biblioteker Århus Kommune

2 Forord 3 Indledning Når kontrolcentret går på pause 4 Vision, mission og værdier skal ses i indretningen 5 Hvad er visuel markedsføring? 6 Biblioteksspejlet: Fra indgang til udgang 8 TJEKLISTE 10 P-plads, forplads, skiltning 10 Indgangspartiet 12 Velkomstområdet 14 Zoner / Biblioteksspejl / Kategoristyring 18 Betjeningsområder med personale 20 Selvbetjeningsområder 20 Avisområder, tidsskrifter, magasiner 21 Inspirations- og oplevelsesområder / eksponeringer 22 Læringsområder 22 PC er med tidsbestilling 22 Væresteder / mødeområder 23 Stilleområder 23 Materialer - Spacemanagement 24 Hyldeeksponering 25 Spoteksponering 25 Stopeffekter - omfang 26 Brochureeksponering 27 Skilte 28 Storskærme 29 Belysning 29 Café-funktion 29 Personalerum 30 Medarbejdere 30 Vedligeholdelse 31 Tjekliste- oversigt 32 Hent tjekliste Gæstebud - sådan bruger vi det 34 Hent Gæstebud ILLUSTRATIONER I publikationen indgår bl.a. fotos fra Lokalbibliotekerne og fra andre områder. Det er vigtigt for redaktionen at understrege, at fotos fra Lokalbibliotekerne ikke på nogen måde er tænkt som kritik af de pågældende biblioteker, men udelukkende som eksempler, der er fælles for os alle. Det er øjebliksbilleder, der kunne være taget hvorsomhelst! Var fotografen ankommet to timer senere, havde meget sikkert set anderledes ud. Illustrationerne står ukommenterede - til inspiration og iagttagelse.

3 FORORD FORORD Der er talt og skrevet meget om nye bibliotekskoncepter og biblioteksindretning. Og med god grund: Vores brugere ændrer adfærd og behov, og dét må vi forholde os til ganske som andre udbydere af produkter og services. Guidelines til visuel markedsføring er imidlertid ikke endnu en beskrivelse af indretningskoncepter. Ejheller en indretningsmanual, der siger, hvad man skal gøre. Den er derimod et forsøg på sammenfatte konkret, praksisorienteret viden - herunder almindelig snusfornuft - om indretning betragtet som visuel markedsføring. Hvad skal vi bruge den til? Fortsat udvikling og profilering af Lokalbibliotekerne som medborgercentre og kulturhuse tæt på og i dialog med brugerne omfatter også fokusområdet indretning. Som værktøj til at arbejde med området, er der skabt et Gæstebudskoncept, hvor vi gennem besøg hos hinanden skal udveksle erfaringer og idéer om indretningsmuligheder. Gæstebudskonceptet finder du på side Guidelines til visuel markedsføring er udformet i tilknytning hertil som en slags walk-your-library -tjekliste med start i bibliotekernes indgangspartier. Tjeklisten kan supplere Gæstebudskonceptet både før, under og efter besøg. I Århus Kommunes Biblioteker er der arbejdet meget med indretning. Noget af indholdet vil derfor være bekendt, andet nyt. Pointen er: De fleste af os ved noget på forhånd. Det er håbet, at publikationen derfor kan fungere som supplerende inspiration på såvel det korte som det lange perspektiv og på små og store muligheder, der ikke nødvendigvis koster noget! Redaktion Guidelines til visuel markedsføring er blevet til med afsæt i Vi vil skabe fremtiden sammen. Strategi for Lokalbibliotekerne , der beskriver de strategiske fokusområder for udvikling af Lokalbibliotekerne i Århus. På området indretning har en arbejdsgruppe bestående af Winni Thorup, Jette Sinding Rasmussen og Anette Kaffka arbejdet med en konkretisering af fokusområdet Fysiske rammer. Arbejdsgruppen har udviklet Gæstebuds-konceptet og leveret en række input til det efterfølgende gennem møder, meningsudveksling og sparring. Guidelines til visuel markedsføring er præsenteret for lokalbibliotekernes ledergruppe, der har givet yderligere kommentarer - og på baggrund heraf er publikationens endelige indhold færdiggjort. Århus august 2010 Stæhr Grafisk Claus Pico Stæhr 3

4 INDLEDNING NÅR KONTROLCENTRET GÅR PÅ PAUSE Hver dag begiver vi os ud for at handle - shoppe i byens detailbutikker, i et stormagasin, et storcenter eller i supermarkedet. 36 mio. gange om året omfatter udeturen også et besøg på biblioteket. De fleste af os har en indkøbsseddel med i lommen. Når vi vender hjem, kan vi som regel konstatere, at vi købt mere eller andet end det, der stod på sedlen. Og ofte handlet andre steder end planlagt. En banal konstatering - og et statistisk faktum i detailhandlens viden om forbrugeradfærd: Indkøbssedler er vejledende! Ikke fordi vi er dårlige til at planlægge og gennemføre planer. Men vi bliver påvirket, og lader os påvirke af en lang række faktorer, når vi er på indkøbsstedet. Een af disse faktorer er måden, hvorpå indkøbsstedet er indrettet - kaldet Visual Merchandising eller Visuel markedsføring. Den medvirker bl.a. til, at 60-80% af alle købsbeslutninger træffes i butikken som impulskøb. Hjernens planlægningskontrol går simpelthen på pausefunktion og åbner for alle mulige indtryk og påvirkninger. Pausefunktionen er også vores mulighed for at komme ind fra sidelinjen og inspirere til lån af andet end main-stream litteratur, til brug af NETbaser, arrangementer etc. Som forbrugere og brugere er vi både ekstremt konservative, troløse og særdeles kritiske, men også nysgerrige. Vi vil gerne inspireres og overraskes, men alt skal selvfølgelig helst være, som det plejer at være! Grænsen mellem positiv overraskelse og irritation, når dét, vi kommer efter, ikke er let at finde, ikke står, hvor det plejer etc., er hårfin - og det stiller krav til os. Detailhandlens viden om visuel markedsføring og vores adfærdsmønstre kan i et vist omfang anvendes af bibliotekerne, og det hele begynder, når vi går ind ad døren. Biblioteker har også en visuel identitet Alle biblioteker anvender visuel markedsføring mere eller mindre bevidst, men afsættet, metoderne og resultaterne er meget forskellige - og brugernes reaktioner svarer til dem, vi kender fra bl.a. detailområdet. 4

5 VISION, MISSION OG VÆRDIER SKAL SES I INDRETNINGEN Lokalbibliotekernes vision, mission, værdier og indsatsområder - herunder indretning - er beskrevet i Vi vil skabe fremtiden sammen. Strategi for Lokalbibliotekerne og i en supplerende folder Lokalbibliotekerne - tæt på og i dialog med borgerne. Mission og vision. I afsnittet om de fysiske rammer er indsatsen prioriteret på: 1. Biblioteket som værested 2. Eksponering af materialer 3. Koblingen mellem det fysiske og det virtuelle bibliotek. Lokalerne skal signalere åbenhed, inspiration og tilgængelighed, indretningen skal understøtte forskellige brugerbehov, medier skal eksponeres spændende, inspirerende og overskueligt. Særligt fokus er der på indgangspartiet, børnebiblioteket og på præsentation af de fysiske og virtuelle ressourcer. De 18 lokalbibliotekers bygnings- og lokalemæssige forhold er vidt forskellige. Men for brugerne fremtræder de hver især med egen profil, service, samarbejde og indsats knyttet til netop lokalområdet. Lokalbibliotekerne bidrager dermed til at give området en identitet. Når der er fastlagt værdiformuleringer som fx at lokalbibliotekerne har tidssvarende og indbydende lokaler, der opleves som attraktive og vedkommende være- og læringssteder / er kendetegnet ved et indbydende, innovativt og inspirerende miljø, hvor alle føler sig velkomne / understøtter den enkelte borgers identitetsdannelse og velfærd etc. - bør disse formuleringer også afspejles i de principper, hvorefter Lokalbibliotekerne gennemfører indretningstiltag. Der skal tages hensyn til de lokale forhold - brugersammensætning, samarbejdspartnere, benyttelsesforhold etc Endelig bør brugerne involveres i et omfang, der vil være forskelligt fra bibliotek til bibliotek. VISUEL MARKEDSFØRING VÆRDIER LOKALE FORHOLD / FYSISKE MULIGHEDER BRUGERSAMMENSÆTNING KONSEKVENSER FOR INDRETNINGEN 5

6 INDLEDNING HVAD ER VISUEL MARKEDSFØRING? Visuel markedsføring af biblioteket omfatter den markedsføring, der afgrænses af de fysiske forhold. Bibliotekets logo (behandles ikke her). EKSTERNT Bibliotekets udenomsarealer, P-plads, adgangsforhold Facaden, facadeskilte Skiltning udenfor Evt. vinduesudstilling i indgang ud mod P-plads el. andet Biler, bogbus. INTERNT Indgangspartiet - meget afgørende for brugerens førsteindtryk af biblioteket Trafikområder - Zoner, gangbaner etc. - Inventaropstilling - reoler, skranker, skilte, displays, storskærme etc. og de trafikmønstre, som opstillingen giver mulighed for (gangarealer, opholdsarealer m.m.) - Eksponeringer - måden hvorpå tilbud præsenteres - Serviceområder - der synligt tilbyder medarbejderservice - Selvbetjeningsområder - der synligt tilbyder selvbetjening Miljø er faktorer, der bidrager til at skabe en bestemt stemning i biblioteket: - Lys - grundbelysning/spotbelysning/dagslys - Audivisuelle medier - storskærme, interaktive medier - Inventardesign - farver, stil, moderne/ klassisk etc. - Medarbejdere - synlighed, åbenhed, let at kontakte etc. Påklædning, kropssprog og kontaktindsats har en meget stor betydning for brugernes oplevelse af miljøet. Medarbejderenes personlige serviceindsats hører ikke under visuel markedsføring. Men det er indlysende, at gennemfører vi en markant modernisering af bibliotekets indretning uden også at justere medarbejderadfærden, vil brugerne glæde sig over den nye indretning, men nok også notere, at vi som medarbejderne holder fast i vores indarbejdede rutiner og traditioner! Visuel markedsføring: Optimal opmærksomhed, salg, udlån, benyttelse Visuel markedsføring et indretningsredskab, der skal styrke et kundeflow med henblik på at skabe optimal opmærksomhed og salg. Nu skal vi jo ikke sælge varer, men problemstillingen er alligevel relevant i biblioteksindretning. Vi ønsker også et optimalt brugerflow og ser gerne, at brugerne kommer hjem med mere, end de havde planlagt - uanset om det er et materiale, en tilmelding til et arrangement - eller en plusoplevelse. 6

7 For at kunne skabe et optimalt flow, er det vigtigt at kende dels brugersammensætningen og brugernes behov, dels brugernes faktiske trafik- og brugsmønstre. Da vi har ikke de faktiske data, må vi indtil videre benytte egne erfaringer og antagelser plus den viden, vi har fra generelle brugerundersøgelser. De faktiske brugere kan opdeles i forskellige segmenter, og i planlægningen af visuel markedsføring skal der træffes beslutninger om, hvordan segmenterne skal prioriteres i indretningen. En generel opdeling af brugerne kan eksempelvis tage udgangspunkt i primære og sekundære brugere samt i ikkebrugere. Derfra kan der fortages yderligere segmentering. Ikke-brugere Vi har altid gerne villet have fat i flere ikke-brugere. Men hvem og hvordan og hvilke indretningsmodeller matcher hvem? Det kan vi ikke gætte os til. Derfor er det en rigtig god idé at inddrage ikke-brugerne. På bl.a. er der god inspiration og gode metodeforslag til arbejdet med brugerne. Den store udfordring er at favne de mange forskellige brugerbehov og samtidig markere en tydelig biblioteksprofil 7

8 INDLEDNING BIBLIOTEKSSPEJLET: FRA INDGANG TIL UDGANG I Strategi for Lokalbibliotekerne lægges der op til, at justeringer i lokalbibliotekernes indretning sætter fokus på indgangspartierne. Det er hensigtsmæssigt samtidig at få et overblik over, hvordan den samlede visuelle markedsføring præsenterer sig nu - og gerne en første skitse eller ønskeliste over, hvordan bibliotekets samlede indretning kan justeres fremover. Nyindretningen af indgangspartiet bør jo afspejle den fremtidige indretning baseret på det samlede visuelle markedsføringsflow. Lav et biblioteksspejl Når det gælder overblik over indretningen, kan vi igen trække på erfaringer fra især detailområdet. Butiksindretning tager normalt udgangspunkt i et såkaldt butiksspejl : En mere eller mindre avanceret plantegning over butikkens samlede areal med hylder, reoler, salgspladser, kasselinie etc. På butiksspejlet kan der også arbejdes med indtegnes trafikmønstre i butikken og i biblioteket. Butiksspejlet over min lokale Føtex viser tydeligt, at Føtex mener, vi har behov for straks at kaste os over det sunde - frugt og grønt, mens Kvickly ser denne varegruppe som naturligt hjemmehørende i nærheden af kyllinger og bøfkød i frys- og ferskvare. I stedet har Kvickly kørt personlig hygiejne helt op i indgangspartiet! Begge har placeret vin i nærheden af fødevarer og mejeriprodukter og har brød- og kiosk i ind- og udgangslinien. Kvickly bruger endvidere indgangsområdet til tilbudsvarer. I begge butikker går trafikstrømmen nogenlunde ensartet højre om. Need to have-produkterne er placeret bagest i butikken, da de fleste kunder skal have mælk eller fødevarer med hjem. Dermed sikrer butikkerne, at vi kommer hele vejen igennem butikken. Nice-to-have-produkterne står på lidt forskellig måde i det øvrige areal sammen med diverse spoteksponeringer. NU: FREMTIDEN: Hvordan ser indretningen ud? Hvilke signaler ønsker vi at sende? Hvor går hovedtrafikken? Hvordan kan vi optimere trafikken i biblioteket? Hvilke primære brugere har vi? Sker der markante ændringer af de primære brugergrupper? Hvilke sekundære brugere har vi? Sker der markante ændringer af de sekundære brugergrupper? Hvilke nye brugere kan vi arbejde med? Kommer der nye brugergrupper til vores område? 8 Understøtter indretningen de ønskede aktiviteter?

9 Bilka i Ishøj en sødag morgen. Ingen tvivl om retningen! Butikkerne har solide data over kunderne, hvem de er, hvad de køber, og hvilken opstilling, der virker - sælger - bedst i deres område. Begge butikker har i øvrigt gade-/fortovseksponeringer af bl.a. grønt, brød og rodekasser, der skal opstarte tilbudsgenet, før vi kommer ind i butikken. Et bibliotek kan relativt let selv lave et tilsvarende biblioteksspejl og notere trafikmønstrene med udgangspunkt i indgangspartiet. Vi har også ret god viden om, i hvilke områder eller zoner, der er hurtigt gennemløb, og hvor der er svagt gennemløb - eller slet intet! Dagsordenen her ikke total nyindretning af Lokalbibliotekerne, men fokus på indgangspartiet. Ikke desto mindre kan et biblioteksspejl af det samlede biblioteksareal give anledning til gode diskussioner, idéer og inspiration til netop vores indgangsparti. FRYS KONFEKTURE FRYS PERSONLIG HYGIEJN. KONTOR FRUGT OG GRØNT FRYS ANDRE DAGLIGVARER FRYS BEKLÆDNING, SKO ETC NEED TO HAVE OST, MÆLK KØL ANDRE DAGLIGVARER KIOSK NEED TO HAVE OST, MÆLK KØL ANDRE DAGLIGVARER KIOSK FERSK ANDRE DAGLIGVARER KASSELINIE BAGERI FERSK ANDRE DAGLIGVARER KASSELINIE TILBUD BAGERI VIN, VAND BEKLÆDNING ELEKTRONIK TILBUD FRUGT OG GRØNT VIN, VAND EL, ELEKTRONIK RENGØRING HUSHOLDNING TILBUD TILBUD TILBUD NICE TO HAVE NICE TO HAVE Føtex Kvickly 9

10 TJEKLISTE P-PLADS, FORPLADS, SKILTNING På bibliotekets udenomsarealer, forpladsen, dannes det første indtryk af biblioteket: Facade, parkeringspladser, cykelstativer, navn/logo, evt. skiltning, vinduer etc. Når vi som faste brugere kommer til forpladsen, er vi allerede metalt på vej ind i biblioteket med de billeder og forventninger, vi har fra tidligere besøg. Besøget begynder nemlig, inden vi går hjemmefra. Det gælder naturligvis ikke nye brugere. Her bygges forventningen op med start på forpladsen og dernæst i velkomstområdet. En rodet eller kommunal-kedelig forplads bliver en del af de forventninger, vi får til oplevelsen af biblioteket indendørs. Den gode gamle erfaring gælder stadig: Det første indtryk tæller - og det er næsten ikke til at udrydde igen. Er der pænt og ryddet? Opsat affaldsbeholdere til papir og røgaffald? Er der tydelige informationsskilte om parkering, cykelparkering, handicapadgang? Er passagen foran selve indgangen ryddet? Er bibliotekets navn-/logoskilt udformet med et tydeligt signal - farver, logo, størrelse -, let læsbart og placeret hensigtsmæssigt? Udnytter vi muligheden for udeskilte o.lign.? Er de hensigtsmæssigt placeret? Er de udformet i overensstemmelse med bibliotekets øvrige skiltning mht. farver, skriftbrug, layout? Bliver de regelmæssigt fornyet? Udeskiltning i form af fx sandwichskilte anvendes i øvrigt bedst til at gøre opmærksom på noget, vi hurtigt kan spotte, når vi kommer IND i biblioteket. Lad være med at fortælle noget, vi ved i forvejen! Kort og hurtigt budskab - vi gider ikke stå i regnvejr og læse lange afhandlinger. Er evt. vinduesudstilinger ud til forpladsen hensigtsmæssigt eksponeret? Skiftes de regelmæssigt - mindst hver måned. 10

11 Facadeskilte og udendørs skilte har et hovedformål: De skal kunne ses - også af folk, der kører hurtigt forbi i bil eller bus 11

12 TJEKLISTE INDGANGSPARTIET Indgangspartiet er her defineret som det område, vi går igennem (indgangsdør, evt. forgangsareal) og det område, vi herefter kommer ind i. Samlet set udgør det Velkomstområdet. Problemet - eller udfordringen! Vi ved, at - en stor del af brugerne går ind efter det materiale, de skal bruge og ud igen uden at lade sig distrahere af andre tilbud. - en del af brugerne går ind efter noget bestemt og går igen med noget andet eller noget mere, men vi kender ikke tallene. - en voksende del af brugerne går ind, tilbringer nogen tid på biblioteket og går igen uden at låne. Vi har ikke præcise tal for fordelingen - men det samlede antal besøg er i 2009 opgjort til 36 mio. - altså ca pr. dag alle ugens dage! Lidt forenklet kan vi notere, at brugerne går ind dels som meget målrettede, dels som uafklarede - osere. Det svarer generelt til to af hovedkoncepterne i indretningsdebatten: Det meget strømlinede, velordnede bibliotek og oplevelsesbiblioteket, der ikke behøver at udelukke hinanden. Begge koncepter er relevante, fordi de modsvarer den faktiske kundeadfærd - også i indgangspartiet. Indgangsdøren bør primært signalere velkommen og sekundært åbnings- og lukketider, der bør placeres diskret, hvis de skal stå på dørpartiet. Væk med håndlavede skilte på glasdør og i indgangsparti. Er belysningen optimal - d.v.s. fuldt oplyst? Er evt. udsmykning, div. ophæng, hensigtsmæssig? Det afgørende er ikke er stopeffekt, men genkendeligshedseffekt Informationsophæng vil få større opmærksomhed inde i selve velkomstområdet. Er der rent og ryddeligt? Har vi en præsentabel velkomstmåtte? Er farvesætningen optimal - dvs. passer den til resten af biblioteket? Kan vi måske placere grønne planter? 12

13 En forgang eller sluse, før hovedarealet er ikke altid - afhængigt af størrelse, belysning m.m. - egnet til eksponeringer. Mange brugere er på vej ind - målrettet - eller på vej ud - færdige. Sandwich-skilte skal være let aflæselige 13

14 TJEKLISTE VELKOMSTOMRÅDET Studier i trafikmønstre dokumenterer, at vi normalt tager 7-15 skridt fra indgangsdøren mod højre, før vi kort bremser op, ser os omkring, får overblik og gør klar til næste højretur - ind i biblioteket eller i supermarkedet - og tuner vores mentale GPS ind på vejen gennem lokalet. I netop dét øjeblik føler vi os trygge og bliver modtagelige for indtryk og informationer. Gode virkemidler i velkomstområdet er derfor åbenhed og overblik. Vi vil gerne kunne se langt ind i biblioteket og få en rumfornemmelse. Velkomstområdet er bibliotekets mulighed for koncentreret at signalere en bred profil: værested, lærested, information, oplevelse, aktualitet, nærvær, vedkommenhed - og velkommen! Enkelte biblioteker, fx Hjørring Bibliotek, har i de sidste par år fået lavet en central infodisk, hvorpå der står: VELKOM- MEN. Er det ikke pop? Nej! Selv når vi som brugere går ind ad døren for gang bliver billedet hængende som positivt. En flot skilt over disken kan også gøre det. Et lidt overset og i biblioteker ikke altid gennemførligt virkemiddel, anvendt i bl.a. en del af Barnes og Nobles bogbutikker, er dufte: Duften af frisklavet kaffe møder kunden umiddelbart efter indgangen mod højre i mange af deres bogbutikker. Her placerers også bognyheder, anbefalinger o.lign. Et andet - også lidt overset virkemiddel - er gulvbelægning! Vi ved, at kunder er tilbøjelige til at gå langsommere på tæppebelægning end på fx træ eller linoleum. Måske skulle vi smide et par koloristiske, skridsikre tæppeløbere fra Ikea, foran de eksponeringer vi laver i velkomstområdet? Nogle af de nævnte emner i tjeklisten side 16 involverer bygningsmæssige og budgetmæssige forhold, der ligger uden for denne publikations rækkevidde. Men vi kan bruge emnerne til at vurdere, hvad vi kan gøre, før vi sender brugerne videre. Og hvad vi kan justere, uden at det koster noget! 14

15 Velkomstområdet er bibliotekets mulighed for koncentreret at signalere en bred profil: værested, lærested, information, oplevelse, aktualitet, nærvær, vedkommenhed - og velkommen! 15

16 TJEKLISTE Er området overskueligt og giver det mulighed for overblik - også indkig i resten af biblioteket? Fritstående inventar må ikke være for højt. Hvis skrankefunktionen er fremrykket, kan den måske blødes op med grønne planter? Det er vigtigt, at signalet ikke er skranke eller distanceskabende kontorarbejdsplads, men åben og direkte adgang. Det optimale er en bemandet infofunktion i højre område. Den signalerer åbne arme og hvad kan vi gøre for dig. Er der et markant oversigtsskilt placeret forrest til højre - hvor finder jeg børnebibliotek, læringsområde etc? Storskærme kan også placeres til venstre i velkomstområdet med hurtigt skiftende informationer ( sløjfe ) - og naturligvis inde i zonerne. Kan vi etablere sidde-/opholdspladser? Kan vi lave caféfunktion/automat? Har vi hensigtsmæssige eksponeringer i området? Hensigtsmæssig vil sige, at de er aktuelle, vedkommende og relevante - og ikke udstillinger, der fx skal stå 2-3 månder, men fx: - nyheder og servicetilbud. Ikke 10, men højst tre tilbud, der skal skiftes regelmæssigt - nye materialer / bøger o.a. Skiftes ofte - egen arrangementsoversigt, aktiviteter i børnebiblioteket m.m. Skiftes mindst 1 gang pr. mdr. og gerne oftere - nyt fra lokalområdets foreninger, klubber, andres arrangementer etc. - opslagstavle fra lokalområdets brugere. Trimmes dagligt, så uaktuelle tilbud fjernes - evt. brochurebar for et afgrænset område - fx oplysningsforbund, VUC er, andre kursusudbydere inden for læring. En under-uret -funktion, hvor brugerne let kan aftale at mødes. Grønt, grønt, grønt... brug grønne, store planter i området. Perfekt til at skabe miljø og diskret anvise trafikveje. Afleveringsfunktioner er ofte placeret i velkomstområdet ud fra bygningsmæssige forhold, men principielt bør de placeres, før vi kommer ind i velkomstområdet ganske som flaskeautomater i supermarkeder, men ellers til venstre så tæt på indgangsdøren som muligt. Afhentningsfunktioner er ofte placeret tæt på indgangsområdet. Vi vil jo gerne gøre det nemt for brugerne. Men i forhold til en visual markedsføringsstrategi er det ikke hensigtsmæssig. De bør stå så langt tilbage i rummet som muligt, så brugerne skal gennem hele biblioteket og blive fristet undervejs. Er funktionen placeret først i området, bør den i det mindste omringes af fristelser og inspiration, så brugerne stopper op. 16

17 Afhentningsfunktionen skal de fleste brugere benytte. Den kan garneres med fristelser og inspiration, så brugerne stopper op 17

18 TJEKLISTE ZONER / BIBLIOTEKSSPEJL / KATEGORISTYRING Når velkomstområdet forlades på vej videre ind i biblioteket, har de faste brugere allerede slået GPS en til. Det har de mindre faste og nye brugere samt oserne ikke. Det er i krydsfeltet mellem målrettet GPS-styring og oseri, eller serendipite, at vores biblioteksspejl kan levere udfordringen: At få brugerne til at opholde sig længst muligt og forbruge optimalt af vores tilbud, så alle brugertyper kommer ud med en plus-oplevelse. Vi fik mere, end vi havde regnet med og planlagt. Det omtalte biblioteksspej kan bruges til så vidt muligt at tilgodese: - GPS-brugernes ønsker om hurtigt at kunne finde vej og orientere sig. Det er en stor kundegruppe, og den skal vi naturligvis tage hensyn til - osernes tilbøjelighed til at shoppe rundt, være nysgerrige og lade sig påvirke - og BEGGE gruppers tilbøjelighed til at gøre mere og andet end de havde tænkt sig. I en detailbutik vil man normalt opdele butiksarealet i områder efter varekategorier og lave kategoristyring. Vi kalder det zoner. Zoner kan være såvel fagorienterede som brugergruppeorienterede - fx. børnebiblioteket, men det er principielt samme problemstilling. Spørgsmålet er, hvordan vi udnytter vores viden om zonerne. Lokalbibliotekernes zoner og trafikarealer er ret forskellige, men det er et faktum, at den måde, hvorpå reoler, andet inventar og serviceområder er opstillet på, afgør den videre vej frem for brugerne. Den kan vi påvirke, omend det kan være besværligt at flytte rundt på elementerne. Omvendt giver det ikke stor effekt at smide et par udstillingsspots rundt omkring i det eksisterende areal, hvis de ikke placeres i forhold til trafikmønstrene. Når vi sender brugerne videre fra velkomstområdet, er det derfor vigtigt, at trafikvejen giver optimale service- og oplevelsesmuligheder. Trafikstyring/mønstre Det helt afgørende udgangspunkt for at tjekke bibliotekets trafikmønster med afsæt i indgangsparti og velkomstområde er det faktum, at vi normalt går til højre, når vi er i velkomstområdet - herunder evt. har afleveret lånt materiale til venstre. Ingen ved hvorfor, men sådan er det. Prøv at tage i Føtex eller Bilka lørdag formiddag og gå venstre om - god fornøjelse! Vær forsigtig med at ændre brugernes vaner - hold til højre! Tidligere indrettede større butikker - supermarkeder - sig med lange gangbaner langs væggene. Det betød, at gangbaner - og varer - i midten af lokalet havde mindre trafik. Nu arbejdes der så vidt muligt med korte gangbaner og korte reolopstillinger med eksponeringer for enden af hver reol, så vores opmærksomhed også fanges ind mod midtergangene. Eller med buede gangbaner eller skråtstillede reoler, der som en sidevej indbyder til trafik. Desuden er spotområder eller fokale punkter, dvs. brændpunkter, med til at tiltrække sig opmærksomhed, og de skal normalt placeres ved hovedtrafikgangbanerne. Der skal derfor være tydelige gangbaner. 18

19 Fokale punkter - brændpunkter - er betegnelsen for eksponeringssteder, hvor der enten er høj trafik eller kan skabes høj trafik p.g.a. placering ift. øvrig indretning Den klassiske kategoriopdeling med lange, ubrudte trafikbaner Opbrudt kategoriplacering med brændpunkter, der tydeligt kan ses fra en central trafikbane Opbrudt kategoriplacering med brændpunkter og flere trafikbaner. Brændpunkter bliver styrende Inspirationsrum ERKENDELSE/ERFARING Opleve Inspirationsrum Læringsrum Opdage Inspirationsrum INNOVATION EMPOWERMENT Skabe Skabe Performativt rum rum ENGAGEMENT Deltage Deltage Møderum Diffus kategoriplacering med brændpunkter og flere trafikbaner. Brændpunkter bliver styrende. Diffus kategoriplacering stiller store krav til brugerbehov og brugertyper - og skiltning! Fire overordnede zoner i fremtidens folkebibliotek. Figuren er udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole. Se uddybning i Folkebibliotekerne i vidensamfundet, side 47-48, 91. Kategori- og trafikbaner på et diagram over Hjørring Bibliotek. Bosch & Fjord / Hjørring Bibliotek 19

20 TJEKLISTE Sønderborg Bibliotek. Foto: Bibliotekspressen Betjeningsområder med personale: INFO og service Det er som nævnt en rigtig god idé med et centralt betjeningsområde placeret umiddbart midt for eller til højre i indgangspartiet - som på hovedbiblioteket i Århus eller på Hjørring Bibliotek. Øvrige betjeningsområder kan placeres rundt omkring i biblioteket ved vigtige trafikgange og trafikmødepunkter. IKKE defineret ud fra fagområder. Vi skal være der, hvor brugerne er flest - og være bevægelige, give service, skabe interesse, behov og forbrug! Selvbetjeningsområder / søgeterminaler / låneterminaler Alle former for selvbetjeningsfunktioner kan principielt placeres hvor som helst i arealet - blot de er synligt markerede med skiltning. Det er dog hensigtsmæssigt med en placering i nærheden af betjeningsområder, da der ofte er spørgsmål vedr. anvendelse af terminaler og søgefunktioner. En skriftlig - og let forståelig! - vejledning er derfor obligatorisk ved alle selvbetjeningsfunktioner. Betjeningsområder kan synliggøres med INFO-skiltning,, også gerne med belysning, og der skal være et vist rum af luft, en diskretionszone, uden om området, så vi som brugere oplever at træde ind i et særligt rum med personlig betjening. At etablere sådanne områder kræver ikke nødvendigvis dyre designermøbler og -skilte. Tre-fire høje planter (i stedet for kedelige, flytbare skillevægge), et kvadratisk IKEA-tæppe, en passende stol og belysning er nok..! Signalerer vores betjeningsområder aktiv service, tilgængelighed, åbenhed eller kontorarbejdsplads! 20

21 Avisområde, tidsskrifter, magasiner o.lign. - læse(sals)funktioner Den gode gammeldags læsesalsfunktion er under ombrydning mange steder på trods af protester fra bibliotekets trofaste læsesalsbenyttere. Det er et klart nice-to-have område, der rummer store muligheder for hot positionering på bl.a. aktuelle magasin- og tidsskriftområder. På et større bibliotek i Københavnsområdet er funktionen rykket helt frem i velkomstområdet for at stimulere oseeffekten og for at markere, at biblioteket er med på de nye og helt aktuelle magasiner og tidsskrifter. Formålet er, at brugerne efter at have oset langs reolen - eksponeret som i en kiosk - og fundet et interessant magasin, kan slå sig ned i een af bibliotekets spredte siddefaciliteter eller i et af bibliotekets stilleområder, der med tiden naturligt vil afløse den traditionelle læsesalsfunktion Området illustrerer et af de meget vigtige parametre i generel markedsføring kaldet convenience-faktoren, som i stigende grad vil få betydning på bibliotekerne. Rigtig mange brugere vil gerne kaste et blik i diverse magasiner og tidsskrifter. Når de så alligevel er på biblioteket er det let og behagelig, convenient, at spotte de foretrukne fra reolen, slå sig ned en en behagelig lænestol og browse igennem emnet. De vigtigste convenience-faktorer i detail er P-pladser, åbningstider og at man kan få det, man kommer efter. Er det svært at finde P-plads, har butikken lukket kl eller er sortimentet for smalt, er butikken på nedtur. Der er mindst fem funktioner i området: Det er let, det er aktuelt, det er gratis, det er behageligt - og det er just-intime -inspirerende. Man kan diskutere, om placeringen skal være i velkomstområdet eller et andet sted, men området er uden tvivl værd at vurdere som en stopeffekt / et læsepunkt et eller andet sted langs hovedtrafikken. 21

Kapitel 5 - Butiksindretning

Kapitel 5 - Butiksindretning Kapitel 5 - Butiksindretning Opgave 5.1 1. Hvad kaldes en sådan skitse? Og hvorfor sender hovedkontoret sådan en skitse med ud til butikkerne? Skitsen kaldes for et planogram. Planogrammet sikrer, at kædens

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

Indretning af åbne biblioteker Inspiration og eksempler

Indretning af åbne biblioteker Inspiration og eksempler Præsentation Generelle udfordringer Velkomst Indretning af åbne biblioteker Inspiration og eksempler Tryghed Selvbetjening Inspiration Nye aktiviteter og roller Spørgsmål Oplæg ved Gry Dinesen, møbelarkitekt

Læs mere

FOTO ODENSE CENTRALBIBLIOTEK - DET TREDJE STED IDÉKATALOG VOLLSMOSE

FOTO ODENSE CENTRALBIBLIOTEK - DET TREDJE STED IDÉKATALOG VOLLSMOSE GRAFISK UDKAST TIL BIBLIOTEKERNE VOLLSMOSE OG TARUP LYDBØGER PAS FILM NemID FAGBØGER UNDERVISNING HOBBY DIGITAL BØRN ROMANER LÆSE LET KRIMIER SPÆNDING SCIENCE FICTION badges til bibliotekarerne evt. t-shirts

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter.

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. Et samarbejde mellem Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive biblioteker samt Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Videnskabelig

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition.

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition. VARIERET INDRETNING DCUM anbefaler varieret indretning, som understøtter individuelle læringsstile og forskellige arbejdsformer. Maglegårdsskolen i Gentofte er en 3-sporet skole, som byder på varieret

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 42 64% Tilfreds 22 33% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 1

Læs mere

Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 %

Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 % Af Torben Callisen, Adm. Dir. Mobil: + 45 51 88 81 13 E-mail: torben@high-street.dk www.high-street.dk Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 % Nyt studie af 75 butiksfacader peger på, at

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE I Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø fastsættes det, at produktionsskolens ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)?

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? KØN ALDER TOTAL Mand Kvinde 15 19 år 20 24 år 25 29 år 30 39 år 40 49 år 50 59 år 60 69 år 70 år og

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE

Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE Cafeteriet passes af alle hold. Ingen undtagelse. Cafeteriet holder åbent fra første kamp til sidste kamp, dvs. fra omkring 1. april til ultimo oktober. Start og slut

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Indhold. Introduktion Omgivelser Borde og stole Salen og køkken Service Ordensregler Aftale

Indhold. Introduktion Omgivelser Borde og stole Salen og køkken Service Ordensregler Aftale Mosedamgaard Salen Beskrivelse af salen og omgivelser. Placering af service samt hvor dette skal stå efter brug. Forslag til gå tur rundt om foldene og ned til engen. Indhold Introduktion Omgivelser Borde

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 1 Aktuelle udfordringer for bibliotekerne set fra Michel SteenHansen, Danmarks Biblioteksforening www.db.dk 2 Er biblioteket Bogens hellige hal? 3 Er biblioteket

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail

Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Fælles standard for grundforløbsprøven - Detail Uddannelsens navn Butiksetablering - Detail Detailuddannelse med specialer I dette forløb skal I etablere en virksomhed i detailsektoren. I må selv vælge

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Høringssvar - Udkast til bekendtgørelsen om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Høringssvar - Udkast til bekendtgørelsen om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold Sendt pr. e-mail til dra@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar - Udkast til bekendtgørelsen om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold Ministeriet

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Frivillighåndbog Butik

Frivillighåndbog Butik Frivillighåndbog Butik Indhold Butikskoncept for Mødrehjælpens butikker med genbrug til børn... 3 Valg af lokaler... 3 Fordeling af m²... 3 Husleje... 3 Beliggenhed... 3 Indretning af salgslokalet... 4

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

INNOVERSITY COPENHAGEN 2016 Få bedre sparring fra dit professionelle netværk side 1

INNOVERSITY COPENHAGEN 2016 Få bedre sparring fra dit professionelle netværk side 1 side 1 BLIV BEDRE TIL AT ANVENDE DIN INDERCIRKEL Metoden som beskrives i dette analyseværktøj er udviklet med inspiration fra mange års forskning og erfaring i netop styrkelsen af den vigtige indercirkel.

Læs mere

Take Away Biblioteket

Take Away Biblioteket Take Away Biblioteket Herning Bibliotekerne er også DIT bibliotek! Vi er hele kommunens bibliotek også selvom du bor langt fra et fysisk bibliotek. Derfor har vi samlet de bedste af vores tilbud, som vi

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015

Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015 Undervisningsmiljøvurdering på Elsesminde Odense Produktions-Højskole 2015 På Elsesminde Odense Produktions-Højskole prioriterer vi undervisningsmiljøet højt. Vi ved at det har en væsentlig betydning for

Læs mere

Gruppebeskrivelse MULTIZONEN 3 FLERE MATERIALER

Gruppebeskrivelse MULTIZONEN 3 FLERE MATERIALER BOGLDEN (RØD) I rollespillet spiller I de unge fra gruppen Bogladen. I mener, at biblioteket skal tilbage til at et sted, hvor det handler om bøger. Så mange bøger som muligt! Det vigtigste er, at man

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere