WALK YOUR LIBRARY! Guidelines til visuel markedsføring i Lokalbibliotekerne i Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WALK YOUR LIBRARY! Guidelines til visuel markedsføring i Lokalbibliotekerne i Århus Kommune"

Transkript

1 WALK YOUR LIBRARY! Guidelines til visuel markedsføring i Lokalbibliotekerne i Århus Kommune Udgivet af Lokalbibliotekerne Borgerservice og Biblioteker Århus Kommune

2 Forord 3 Indledning Når kontrolcentret går på pause 4 Vision, mission og værdier skal ses i indretningen 5 Hvad er visuel markedsføring? 6 Biblioteksspejlet: Fra indgang til udgang 8 TJEKLISTE 10 P-plads, forplads, skiltning 10 Indgangspartiet 12 Velkomstområdet 14 Zoner / Biblioteksspejl / Kategoristyring 18 Betjeningsområder med personale 20 Selvbetjeningsområder 20 Avisområder, tidsskrifter, magasiner 21 Inspirations- og oplevelsesområder / eksponeringer 22 Læringsområder 22 PC er med tidsbestilling 22 Væresteder / mødeområder 23 Stilleområder 23 Materialer - Spacemanagement 24 Hyldeeksponering 25 Spoteksponering 25 Stopeffekter - omfang 26 Brochureeksponering 27 Skilte 28 Storskærme 29 Belysning 29 Café-funktion 29 Personalerum 30 Medarbejdere 30 Vedligeholdelse 31 Tjekliste- oversigt 32 Hent tjekliste Gæstebud - sådan bruger vi det 34 Hent Gæstebud ILLUSTRATIONER I publikationen indgår bl.a. fotos fra Lokalbibliotekerne og fra andre områder. Det er vigtigt for redaktionen at understrege, at fotos fra Lokalbibliotekerne ikke på nogen måde er tænkt som kritik af de pågældende biblioteker, men udelukkende som eksempler, der er fælles for os alle. Det er øjebliksbilleder, der kunne være taget hvorsomhelst! Var fotografen ankommet to timer senere, havde meget sikkert set anderledes ud. Illustrationerne står ukommenterede - til inspiration og iagttagelse.

3 FORORD FORORD Der er talt og skrevet meget om nye bibliotekskoncepter og biblioteksindretning. Og med god grund: Vores brugere ændrer adfærd og behov, og dét må vi forholde os til ganske som andre udbydere af produkter og services. Guidelines til visuel markedsføring er imidlertid ikke endnu en beskrivelse af indretningskoncepter. Ejheller en indretningsmanual, der siger, hvad man skal gøre. Den er derimod et forsøg på sammenfatte konkret, praksisorienteret viden - herunder almindelig snusfornuft - om indretning betragtet som visuel markedsføring. Hvad skal vi bruge den til? Fortsat udvikling og profilering af Lokalbibliotekerne som medborgercentre og kulturhuse tæt på og i dialog med brugerne omfatter også fokusområdet indretning. Som værktøj til at arbejde med området, er der skabt et Gæstebudskoncept, hvor vi gennem besøg hos hinanden skal udveksle erfaringer og idéer om indretningsmuligheder. Gæstebudskonceptet finder du på side Guidelines til visuel markedsføring er udformet i tilknytning hertil som en slags walk-your-library -tjekliste med start i bibliotekernes indgangspartier. Tjeklisten kan supplere Gæstebudskonceptet både før, under og efter besøg. I Århus Kommunes Biblioteker er der arbejdet meget med indretning. Noget af indholdet vil derfor være bekendt, andet nyt. Pointen er: De fleste af os ved noget på forhånd. Det er håbet, at publikationen derfor kan fungere som supplerende inspiration på såvel det korte som det lange perspektiv og på små og store muligheder, der ikke nødvendigvis koster noget! Redaktion Guidelines til visuel markedsføring er blevet til med afsæt i Vi vil skabe fremtiden sammen. Strategi for Lokalbibliotekerne , der beskriver de strategiske fokusområder for udvikling af Lokalbibliotekerne i Århus. På området indretning har en arbejdsgruppe bestående af Winni Thorup, Jette Sinding Rasmussen og Anette Kaffka arbejdet med en konkretisering af fokusområdet Fysiske rammer. Arbejdsgruppen har udviklet Gæstebuds-konceptet og leveret en række input til det efterfølgende gennem møder, meningsudveksling og sparring. Guidelines til visuel markedsføring er præsenteret for lokalbibliotekernes ledergruppe, der har givet yderligere kommentarer - og på baggrund heraf er publikationens endelige indhold færdiggjort. Århus august 2010 Stæhr Grafisk Claus Pico Stæhr 3

4 INDLEDNING NÅR KONTROLCENTRET GÅR PÅ PAUSE Hver dag begiver vi os ud for at handle - shoppe i byens detailbutikker, i et stormagasin, et storcenter eller i supermarkedet. 36 mio. gange om året omfatter udeturen også et besøg på biblioteket. De fleste af os har en indkøbsseddel med i lommen. Når vi vender hjem, kan vi som regel konstatere, at vi købt mere eller andet end det, der stod på sedlen. Og ofte handlet andre steder end planlagt. En banal konstatering - og et statistisk faktum i detailhandlens viden om forbrugeradfærd: Indkøbssedler er vejledende! Ikke fordi vi er dårlige til at planlægge og gennemføre planer. Men vi bliver påvirket, og lader os påvirke af en lang række faktorer, når vi er på indkøbsstedet. Een af disse faktorer er måden, hvorpå indkøbsstedet er indrettet - kaldet Visual Merchandising eller Visuel markedsføring. Den medvirker bl.a. til, at 60-80% af alle købsbeslutninger træffes i butikken som impulskøb. Hjernens planlægningskontrol går simpelthen på pausefunktion og åbner for alle mulige indtryk og påvirkninger. Pausefunktionen er også vores mulighed for at komme ind fra sidelinjen og inspirere til lån af andet end main-stream litteratur, til brug af NETbaser, arrangementer etc. Som forbrugere og brugere er vi både ekstremt konservative, troløse og særdeles kritiske, men også nysgerrige. Vi vil gerne inspireres og overraskes, men alt skal selvfølgelig helst være, som det plejer at være! Grænsen mellem positiv overraskelse og irritation, når dét, vi kommer efter, ikke er let at finde, ikke står, hvor det plejer etc., er hårfin - og det stiller krav til os. Detailhandlens viden om visuel markedsføring og vores adfærdsmønstre kan i et vist omfang anvendes af bibliotekerne, og det hele begynder, når vi går ind ad døren. Biblioteker har også en visuel identitet Alle biblioteker anvender visuel markedsføring mere eller mindre bevidst, men afsættet, metoderne og resultaterne er meget forskellige - og brugernes reaktioner svarer til dem, vi kender fra bl.a. detailområdet. 4

5 VISION, MISSION OG VÆRDIER SKAL SES I INDRETNINGEN Lokalbibliotekernes vision, mission, værdier og indsatsområder - herunder indretning - er beskrevet i Vi vil skabe fremtiden sammen. Strategi for Lokalbibliotekerne og i en supplerende folder Lokalbibliotekerne - tæt på og i dialog med borgerne. Mission og vision. I afsnittet om de fysiske rammer er indsatsen prioriteret på: 1. Biblioteket som værested 2. Eksponering af materialer 3. Koblingen mellem det fysiske og det virtuelle bibliotek. Lokalerne skal signalere åbenhed, inspiration og tilgængelighed, indretningen skal understøtte forskellige brugerbehov, medier skal eksponeres spændende, inspirerende og overskueligt. Særligt fokus er der på indgangspartiet, børnebiblioteket og på præsentation af de fysiske og virtuelle ressourcer. De 18 lokalbibliotekers bygnings- og lokalemæssige forhold er vidt forskellige. Men for brugerne fremtræder de hver især med egen profil, service, samarbejde og indsats knyttet til netop lokalområdet. Lokalbibliotekerne bidrager dermed til at give området en identitet. Når der er fastlagt værdiformuleringer som fx at lokalbibliotekerne har tidssvarende og indbydende lokaler, der opleves som attraktive og vedkommende være- og læringssteder / er kendetegnet ved et indbydende, innovativt og inspirerende miljø, hvor alle føler sig velkomne / understøtter den enkelte borgers identitetsdannelse og velfærd etc. - bør disse formuleringer også afspejles i de principper, hvorefter Lokalbibliotekerne gennemfører indretningstiltag. Der skal tages hensyn til de lokale forhold - brugersammensætning, samarbejdspartnere, benyttelsesforhold etc Endelig bør brugerne involveres i et omfang, der vil være forskelligt fra bibliotek til bibliotek. VISUEL MARKEDSFØRING VÆRDIER LOKALE FORHOLD / FYSISKE MULIGHEDER BRUGERSAMMENSÆTNING KONSEKVENSER FOR INDRETNINGEN 5

6 INDLEDNING HVAD ER VISUEL MARKEDSFØRING? Visuel markedsføring af biblioteket omfatter den markedsføring, der afgrænses af de fysiske forhold. Bibliotekets logo (behandles ikke her). EKSTERNT Bibliotekets udenomsarealer, P-plads, adgangsforhold Facaden, facadeskilte Skiltning udenfor Evt. vinduesudstilling i indgang ud mod P-plads el. andet Biler, bogbus. INTERNT Indgangspartiet - meget afgørende for brugerens førsteindtryk af biblioteket Trafikområder - Zoner, gangbaner etc. - Inventaropstilling - reoler, skranker, skilte, displays, storskærme etc. og de trafikmønstre, som opstillingen giver mulighed for (gangarealer, opholdsarealer m.m.) - Eksponeringer - måden hvorpå tilbud præsenteres - Serviceområder - der synligt tilbyder medarbejderservice - Selvbetjeningsområder - der synligt tilbyder selvbetjening Miljø er faktorer, der bidrager til at skabe en bestemt stemning i biblioteket: - Lys - grundbelysning/spotbelysning/dagslys - Audivisuelle medier - storskærme, interaktive medier - Inventardesign - farver, stil, moderne/ klassisk etc. - Medarbejdere - synlighed, åbenhed, let at kontakte etc. Påklædning, kropssprog og kontaktindsats har en meget stor betydning for brugernes oplevelse af miljøet. Medarbejderenes personlige serviceindsats hører ikke under visuel markedsføring. Men det er indlysende, at gennemfører vi en markant modernisering af bibliotekets indretning uden også at justere medarbejderadfærden, vil brugerne glæde sig over den nye indretning, men nok også notere, at vi som medarbejderne holder fast i vores indarbejdede rutiner og traditioner! Visuel markedsføring: Optimal opmærksomhed, salg, udlån, benyttelse Visuel markedsføring et indretningsredskab, der skal styrke et kundeflow med henblik på at skabe optimal opmærksomhed og salg. Nu skal vi jo ikke sælge varer, men problemstillingen er alligevel relevant i biblioteksindretning. Vi ønsker også et optimalt brugerflow og ser gerne, at brugerne kommer hjem med mere, end de havde planlagt - uanset om det er et materiale, en tilmelding til et arrangement - eller en plusoplevelse. 6

7 For at kunne skabe et optimalt flow, er det vigtigt at kende dels brugersammensætningen og brugernes behov, dels brugernes faktiske trafik- og brugsmønstre. Da vi har ikke de faktiske data, må vi indtil videre benytte egne erfaringer og antagelser plus den viden, vi har fra generelle brugerundersøgelser. De faktiske brugere kan opdeles i forskellige segmenter, og i planlægningen af visuel markedsføring skal der træffes beslutninger om, hvordan segmenterne skal prioriteres i indretningen. En generel opdeling af brugerne kan eksempelvis tage udgangspunkt i primære og sekundære brugere samt i ikkebrugere. Derfra kan der fortages yderligere segmentering. Ikke-brugere Vi har altid gerne villet have fat i flere ikke-brugere. Men hvem og hvordan og hvilke indretningsmodeller matcher hvem? Det kan vi ikke gætte os til. Derfor er det en rigtig god idé at inddrage ikke-brugerne. På bl.a. er der god inspiration og gode metodeforslag til arbejdet med brugerne. Den store udfordring er at favne de mange forskellige brugerbehov og samtidig markere en tydelig biblioteksprofil 7

8 INDLEDNING BIBLIOTEKSSPEJLET: FRA INDGANG TIL UDGANG I Strategi for Lokalbibliotekerne lægges der op til, at justeringer i lokalbibliotekernes indretning sætter fokus på indgangspartierne. Det er hensigtsmæssigt samtidig at få et overblik over, hvordan den samlede visuelle markedsføring præsenterer sig nu - og gerne en første skitse eller ønskeliste over, hvordan bibliotekets samlede indretning kan justeres fremover. Nyindretningen af indgangspartiet bør jo afspejle den fremtidige indretning baseret på det samlede visuelle markedsføringsflow. Lav et biblioteksspejl Når det gælder overblik over indretningen, kan vi igen trække på erfaringer fra især detailområdet. Butiksindretning tager normalt udgangspunkt i et såkaldt butiksspejl : En mere eller mindre avanceret plantegning over butikkens samlede areal med hylder, reoler, salgspladser, kasselinie etc. På butiksspejlet kan der også arbejdes med indtegnes trafikmønstre i butikken og i biblioteket. Butiksspejlet over min lokale Føtex viser tydeligt, at Føtex mener, vi har behov for straks at kaste os over det sunde - frugt og grønt, mens Kvickly ser denne varegruppe som naturligt hjemmehørende i nærheden af kyllinger og bøfkød i frys- og ferskvare. I stedet har Kvickly kørt personlig hygiejne helt op i indgangspartiet! Begge har placeret vin i nærheden af fødevarer og mejeriprodukter og har brød- og kiosk i ind- og udgangslinien. Kvickly bruger endvidere indgangsområdet til tilbudsvarer. I begge butikker går trafikstrømmen nogenlunde ensartet højre om. Need to have-produkterne er placeret bagest i butikken, da de fleste kunder skal have mælk eller fødevarer med hjem. Dermed sikrer butikkerne, at vi kommer hele vejen igennem butikken. Nice-to-have-produkterne står på lidt forskellig måde i det øvrige areal sammen med diverse spoteksponeringer. NU: FREMTIDEN: Hvordan ser indretningen ud? Hvilke signaler ønsker vi at sende? Hvor går hovedtrafikken? Hvordan kan vi optimere trafikken i biblioteket? Hvilke primære brugere har vi? Sker der markante ændringer af de primære brugergrupper? Hvilke sekundære brugere har vi? Sker der markante ændringer af de sekundære brugergrupper? Hvilke nye brugere kan vi arbejde med? Kommer der nye brugergrupper til vores område? 8 Understøtter indretningen de ønskede aktiviteter?

9 Bilka i Ishøj en sødag morgen. Ingen tvivl om retningen! Butikkerne har solide data over kunderne, hvem de er, hvad de køber, og hvilken opstilling, der virker - sælger - bedst i deres område. Begge butikker har i øvrigt gade-/fortovseksponeringer af bl.a. grønt, brød og rodekasser, der skal opstarte tilbudsgenet, før vi kommer ind i butikken. Et bibliotek kan relativt let selv lave et tilsvarende biblioteksspejl og notere trafikmønstrene med udgangspunkt i indgangspartiet. Vi har også ret god viden om, i hvilke områder eller zoner, der er hurtigt gennemløb, og hvor der er svagt gennemløb - eller slet intet! Dagsordenen her ikke total nyindretning af Lokalbibliotekerne, men fokus på indgangspartiet. Ikke desto mindre kan et biblioteksspejl af det samlede biblioteksareal give anledning til gode diskussioner, idéer og inspiration til netop vores indgangsparti. FRYS KONFEKTURE FRYS PERSONLIG HYGIEJN. KONTOR FRUGT OG GRØNT FRYS ANDRE DAGLIGVARER FRYS BEKLÆDNING, SKO ETC NEED TO HAVE OST, MÆLK KØL ANDRE DAGLIGVARER KIOSK NEED TO HAVE OST, MÆLK KØL ANDRE DAGLIGVARER KIOSK FERSK ANDRE DAGLIGVARER KASSELINIE BAGERI FERSK ANDRE DAGLIGVARER KASSELINIE TILBUD BAGERI VIN, VAND BEKLÆDNING ELEKTRONIK TILBUD FRUGT OG GRØNT VIN, VAND EL, ELEKTRONIK RENGØRING HUSHOLDNING TILBUD TILBUD TILBUD NICE TO HAVE NICE TO HAVE Føtex Kvickly 9

10 TJEKLISTE P-PLADS, FORPLADS, SKILTNING På bibliotekets udenomsarealer, forpladsen, dannes det første indtryk af biblioteket: Facade, parkeringspladser, cykelstativer, navn/logo, evt. skiltning, vinduer etc. Når vi som faste brugere kommer til forpladsen, er vi allerede metalt på vej ind i biblioteket med de billeder og forventninger, vi har fra tidligere besøg. Besøget begynder nemlig, inden vi går hjemmefra. Det gælder naturligvis ikke nye brugere. Her bygges forventningen op med start på forpladsen og dernæst i velkomstområdet. En rodet eller kommunal-kedelig forplads bliver en del af de forventninger, vi får til oplevelsen af biblioteket indendørs. Den gode gamle erfaring gælder stadig: Det første indtryk tæller - og det er næsten ikke til at udrydde igen. Er der pænt og ryddet? Opsat affaldsbeholdere til papir og røgaffald? Er der tydelige informationsskilte om parkering, cykelparkering, handicapadgang? Er passagen foran selve indgangen ryddet? Er bibliotekets navn-/logoskilt udformet med et tydeligt signal - farver, logo, størrelse -, let læsbart og placeret hensigtsmæssigt? Udnytter vi muligheden for udeskilte o.lign.? Er de hensigtsmæssigt placeret? Er de udformet i overensstemmelse med bibliotekets øvrige skiltning mht. farver, skriftbrug, layout? Bliver de regelmæssigt fornyet? Udeskiltning i form af fx sandwichskilte anvendes i øvrigt bedst til at gøre opmærksom på noget, vi hurtigt kan spotte, når vi kommer IND i biblioteket. Lad være med at fortælle noget, vi ved i forvejen! Kort og hurtigt budskab - vi gider ikke stå i regnvejr og læse lange afhandlinger. Er evt. vinduesudstilinger ud til forpladsen hensigtsmæssigt eksponeret? Skiftes de regelmæssigt - mindst hver måned. 10

11 Facadeskilte og udendørs skilte har et hovedformål: De skal kunne ses - også af folk, der kører hurtigt forbi i bil eller bus 11

12 TJEKLISTE INDGANGSPARTIET Indgangspartiet er her defineret som det område, vi går igennem (indgangsdør, evt. forgangsareal) og det område, vi herefter kommer ind i. Samlet set udgør det Velkomstområdet. Problemet - eller udfordringen! Vi ved, at - en stor del af brugerne går ind efter det materiale, de skal bruge og ud igen uden at lade sig distrahere af andre tilbud. - en del af brugerne går ind efter noget bestemt og går igen med noget andet eller noget mere, men vi kender ikke tallene. - en voksende del af brugerne går ind, tilbringer nogen tid på biblioteket og går igen uden at låne. Vi har ikke præcise tal for fordelingen - men det samlede antal besøg er i 2009 opgjort til 36 mio. - altså ca pr. dag alle ugens dage! Lidt forenklet kan vi notere, at brugerne går ind dels som meget målrettede, dels som uafklarede - osere. Det svarer generelt til to af hovedkoncepterne i indretningsdebatten: Det meget strømlinede, velordnede bibliotek og oplevelsesbiblioteket, der ikke behøver at udelukke hinanden. Begge koncepter er relevante, fordi de modsvarer den faktiske kundeadfærd - også i indgangspartiet. Indgangsdøren bør primært signalere velkommen og sekundært åbnings- og lukketider, der bør placeres diskret, hvis de skal stå på dørpartiet. Væk med håndlavede skilte på glasdør og i indgangsparti. Er belysningen optimal - d.v.s. fuldt oplyst? Er evt. udsmykning, div. ophæng, hensigtsmæssig? Det afgørende er ikke er stopeffekt, men genkendeligshedseffekt Informationsophæng vil få større opmærksomhed inde i selve velkomstområdet. Er der rent og ryddeligt? Har vi en præsentabel velkomstmåtte? Er farvesætningen optimal - dvs. passer den til resten af biblioteket? Kan vi måske placere grønne planter? 12

13 En forgang eller sluse, før hovedarealet er ikke altid - afhængigt af størrelse, belysning m.m. - egnet til eksponeringer. Mange brugere er på vej ind - målrettet - eller på vej ud - færdige. Sandwich-skilte skal være let aflæselige 13

14 TJEKLISTE VELKOMSTOMRÅDET Studier i trafikmønstre dokumenterer, at vi normalt tager 7-15 skridt fra indgangsdøren mod højre, før vi kort bremser op, ser os omkring, får overblik og gør klar til næste højretur - ind i biblioteket eller i supermarkedet - og tuner vores mentale GPS ind på vejen gennem lokalet. I netop dét øjeblik føler vi os trygge og bliver modtagelige for indtryk og informationer. Gode virkemidler i velkomstområdet er derfor åbenhed og overblik. Vi vil gerne kunne se langt ind i biblioteket og få en rumfornemmelse. Velkomstområdet er bibliotekets mulighed for koncentreret at signalere en bred profil: værested, lærested, information, oplevelse, aktualitet, nærvær, vedkommenhed - og velkommen! Enkelte biblioteker, fx Hjørring Bibliotek, har i de sidste par år fået lavet en central infodisk, hvorpå der står: VELKOM- MEN. Er det ikke pop? Nej! Selv når vi som brugere går ind ad døren for gang bliver billedet hængende som positivt. En flot skilt over disken kan også gøre det. Et lidt overset og i biblioteker ikke altid gennemførligt virkemiddel, anvendt i bl.a. en del af Barnes og Nobles bogbutikker, er dufte: Duften af frisklavet kaffe møder kunden umiddelbart efter indgangen mod højre i mange af deres bogbutikker. Her placerers også bognyheder, anbefalinger o.lign. Et andet - også lidt overset virkemiddel - er gulvbelægning! Vi ved, at kunder er tilbøjelige til at gå langsommere på tæppebelægning end på fx træ eller linoleum. Måske skulle vi smide et par koloristiske, skridsikre tæppeløbere fra Ikea, foran de eksponeringer vi laver i velkomstområdet? Nogle af de nævnte emner i tjeklisten side 16 involverer bygningsmæssige og budgetmæssige forhold, der ligger uden for denne publikations rækkevidde. Men vi kan bruge emnerne til at vurdere, hvad vi kan gøre, før vi sender brugerne videre. Og hvad vi kan justere, uden at det koster noget! 14

15 Velkomstområdet er bibliotekets mulighed for koncentreret at signalere en bred profil: værested, lærested, information, oplevelse, aktualitet, nærvær, vedkommenhed - og velkommen! 15

16 TJEKLISTE Er området overskueligt og giver det mulighed for overblik - også indkig i resten af biblioteket? Fritstående inventar må ikke være for højt. Hvis skrankefunktionen er fremrykket, kan den måske blødes op med grønne planter? Det er vigtigt, at signalet ikke er skranke eller distanceskabende kontorarbejdsplads, men åben og direkte adgang. Det optimale er en bemandet infofunktion i højre område. Den signalerer åbne arme og hvad kan vi gøre for dig. Er der et markant oversigtsskilt placeret forrest til højre - hvor finder jeg børnebibliotek, læringsområde etc? Storskærme kan også placeres til venstre i velkomstområdet med hurtigt skiftende informationer ( sløjfe ) - og naturligvis inde i zonerne. Kan vi etablere sidde-/opholdspladser? Kan vi lave caféfunktion/automat? Har vi hensigtsmæssige eksponeringer i området? Hensigtsmæssig vil sige, at de er aktuelle, vedkommende og relevante - og ikke udstillinger, der fx skal stå 2-3 månder, men fx: - nyheder og servicetilbud. Ikke 10, men højst tre tilbud, der skal skiftes regelmæssigt - nye materialer / bøger o.a. Skiftes ofte - egen arrangementsoversigt, aktiviteter i børnebiblioteket m.m. Skiftes mindst 1 gang pr. mdr. og gerne oftere - nyt fra lokalområdets foreninger, klubber, andres arrangementer etc. - opslagstavle fra lokalområdets brugere. Trimmes dagligt, så uaktuelle tilbud fjernes - evt. brochurebar for et afgrænset område - fx oplysningsforbund, VUC er, andre kursusudbydere inden for læring. En under-uret -funktion, hvor brugerne let kan aftale at mødes. Grønt, grønt, grønt... brug grønne, store planter i området. Perfekt til at skabe miljø og diskret anvise trafikveje. Afleveringsfunktioner er ofte placeret i velkomstområdet ud fra bygningsmæssige forhold, men principielt bør de placeres, før vi kommer ind i velkomstområdet ganske som flaskeautomater i supermarkeder, men ellers til venstre så tæt på indgangsdøren som muligt. Afhentningsfunktioner er ofte placeret tæt på indgangsområdet. Vi vil jo gerne gøre det nemt for brugerne. Men i forhold til en visual markedsføringsstrategi er det ikke hensigtsmæssig. De bør stå så langt tilbage i rummet som muligt, så brugerne skal gennem hele biblioteket og blive fristet undervejs. Er funktionen placeret først i området, bør den i det mindste omringes af fristelser og inspiration, så brugerne stopper op. 16

17 Afhentningsfunktionen skal de fleste brugere benytte. Den kan garneres med fristelser og inspiration, så brugerne stopper op 17

18 TJEKLISTE ZONER / BIBLIOTEKSSPEJL / KATEGORISTYRING Når velkomstområdet forlades på vej videre ind i biblioteket, har de faste brugere allerede slået GPS en til. Det har de mindre faste og nye brugere samt oserne ikke. Det er i krydsfeltet mellem målrettet GPS-styring og oseri, eller serendipite, at vores biblioteksspejl kan levere udfordringen: At få brugerne til at opholde sig længst muligt og forbruge optimalt af vores tilbud, så alle brugertyper kommer ud med en plus-oplevelse. Vi fik mere, end vi havde regnet med og planlagt. Det omtalte biblioteksspej kan bruges til så vidt muligt at tilgodese: - GPS-brugernes ønsker om hurtigt at kunne finde vej og orientere sig. Det er en stor kundegruppe, og den skal vi naturligvis tage hensyn til - osernes tilbøjelighed til at shoppe rundt, være nysgerrige og lade sig påvirke - og BEGGE gruppers tilbøjelighed til at gøre mere og andet end de havde tænkt sig. I en detailbutik vil man normalt opdele butiksarealet i områder efter varekategorier og lave kategoristyring. Vi kalder det zoner. Zoner kan være såvel fagorienterede som brugergruppeorienterede - fx. børnebiblioteket, men det er principielt samme problemstilling. Spørgsmålet er, hvordan vi udnytter vores viden om zonerne. Lokalbibliotekernes zoner og trafikarealer er ret forskellige, men det er et faktum, at den måde, hvorpå reoler, andet inventar og serviceområder er opstillet på, afgør den videre vej frem for brugerne. Den kan vi påvirke, omend det kan være besværligt at flytte rundt på elementerne. Omvendt giver det ikke stor effekt at smide et par udstillingsspots rundt omkring i det eksisterende areal, hvis de ikke placeres i forhold til trafikmønstrene. Når vi sender brugerne videre fra velkomstområdet, er det derfor vigtigt, at trafikvejen giver optimale service- og oplevelsesmuligheder. Trafikstyring/mønstre Det helt afgørende udgangspunkt for at tjekke bibliotekets trafikmønster med afsæt i indgangsparti og velkomstområde er det faktum, at vi normalt går til højre, når vi er i velkomstområdet - herunder evt. har afleveret lånt materiale til venstre. Ingen ved hvorfor, men sådan er det. Prøv at tage i Føtex eller Bilka lørdag formiddag og gå venstre om - god fornøjelse! Vær forsigtig med at ændre brugernes vaner - hold til højre! Tidligere indrettede større butikker - supermarkeder - sig med lange gangbaner langs væggene. Det betød, at gangbaner - og varer - i midten af lokalet havde mindre trafik. Nu arbejdes der så vidt muligt med korte gangbaner og korte reolopstillinger med eksponeringer for enden af hver reol, så vores opmærksomhed også fanges ind mod midtergangene. Eller med buede gangbaner eller skråtstillede reoler, der som en sidevej indbyder til trafik. Desuden er spotområder eller fokale punkter, dvs. brændpunkter, med til at tiltrække sig opmærksomhed, og de skal normalt placeres ved hovedtrafikgangbanerne. Der skal derfor være tydelige gangbaner. 18

19 Fokale punkter - brændpunkter - er betegnelsen for eksponeringssteder, hvor der enten er høj trafik eller kan skabes høj trafik p.g.a. placering ift. øvrig indretning Den klassiske kategoriopdeling med lange, ubrudte trafikbaner Opbrudt kategoriplacering med brændpunkter, der tydeligt kan ses fra en central trafikbane Opbrudt kategoriplacering med brændpunkter og flere trafikbaner. Brændpunkter bliver styrende Inspirationsrum ERKENDELSE/ERFARING Opleve Inspirationsrum Læringsrum Opdage Inspirationsrum INNOVATION EMPOWERMENT Skabe Skabe Performativt rum rum ENGAGEMENT Deltage Deltage Møderum Diffus kategoriplacering med brændpunkter og flere trafikbaner. Brændpunkter bliver styrende. Diffus kategoriplacering stiller store krav til brugerbehov og brugertyper - og skiltning! Fire overordnede zoner i fremtidens folkebibliotek. Figuren er udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole. Se uddybning i Folkebibliotekerne i vidensamfundet, side 47-48, 91. Kategori- og trafikbaner på et diagram over Hjørring Bibliotek. Bosch & Fjord / Hjørring Bibliotek 19

20 TJEKLISTE Sønderborg Bibliotek. Foto: Bibliotekspressen Betjeningsområder med personale: INFO og service Det er som nævnt en rigtig god idé med et centralt betjeningsområde placeret umiddbart midt for eller til højre i indgangspartiet - som på hovedbiblioteket i Århus eller på Hjørring Bibliotek. Øvrige betjeningsområder kan placeres rundt omkring i biblioteket ved vigtige trafikgange og trafikmødepunkter. IKKE defineret ud fra fagområder. Vi skal være der, hvor brugerne er flest - og være bevægelige, give service, skabe interesse, behov og forbrug! Selvbetjeningsområder / søgeterminaler / låneterminaler Alle former for selvbetjeningsfunktioner kan principielt placeres hvor som helst i arealet - blot de er synligt markerede med skiltning. Det er dog hensigtsmæssigt med en placering i nærheden af betjeningsområder, da der ofte er spørgsmål vedr. anvendelse af terminaler og søgefunktioner. En skriftlig - og let forståelig! - vejledning er derfor obligatorisk ved alle selvbetjeningsfunktioner. Betjeningsområder kan synliggøres med INFO-skiltning,, også gerne med belysning, og der skal være et vist rum af luft, en diskretionszone, uden om området, så vi som brugere oplever at træde ind i et særligt rum med personlig betjening. At etablere sådanne områder kræver ikke nødvendigvis dyre designermøbler og -skilte. Tre-fire høje planter (i stedet for kedelige, flytbare skillevægge), et kvadratisk IKEA-tæppe, en passende stol og belysning er nok..! Signalerer vores betjeningsområder aktiv service, tilgængelighed, åbenhed eller kontorarbejdsplads! 20

21 Avisområde, tidsskrifter, magasiner o.lign. - læse(sals)funktioner Den gode gammeldags læsesalsfunktion er under ombrydning mange steder på trods af protester fra bibliotekets trofaste læsesalsbenyttere. Det er et klart nice-to-have område, der rummer store muligheder for hot positionering på bl.a. aktuelle magasin- og tidsskriftområder. På et større bibliotek i Københavnsområdet er funktionen rykket helt frem i velkomstområdet for at stimulere oseeffekten og for at markere, at biblioteket er med på de nye og helt aktuelle magasiner og tidsskrifter. Formålet er, at brugerne efter at have oset langs reolen - eksponeret som i en kiosk - og fundet et interessant magasin, kan slå sig ned i een af bibliotekets spredte siddefaciliteter eller i et af bibliotekets stilleområder, der med tiden naturligt vil afløse den traditionelle læsesalsfunktion Området illustrerer et af de meget vigtige parametre i generel markedsføring kaldet convenience-faktoren, som i stigende grad vil få betydning på bibliotekerne. Rigtig mange brugere vil gerne kaste et blik i diverse magasiner og tidsskrifter. Når de så alligevel er på biblioteket er det let og behagelig, convenient, at spotte de foretrukne fra reolen, slå sig ned en en behagelig lænestol og browse igennem emnet. De vigtigste convenience-faktorer i detail er P-pladser, åbningstider og at man kan få det, man kommer efter. Er det svært at finde P-plads, har butikken lukket kl eller er sortimentet for smalt, er butikken på nedtur. Der er mindst fem funktioner i området: Det er let, det er aktuelt, det er gratis, det er behageligt - og det er just-intime -inspirerende. Man kan diskutere, om placeringen skal være i velkomstområdet eller et andet sted, men området er uden tvivl værd at vurdere som en stopeffekt / et læsepunkt et eller andet sted langs hovedtrafikken. 21

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter.

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. Et samarbejde mellem Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive biblioteker samt Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Videnskabelig

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Program 09.00-09.15 Mogenbrød, kaffe og te 09.15-12.00 Hvad er et biblioteks opgaver og kerneopgaver? - Historisk blik på hvad der har skabt de danske

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED 18 lejemål til forskellige formål i nyrenoveret butikscenter. Centret i Benløse har haft svære vilkår de seneste år. Flere projektselskaber har forgæves forsøgt at

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Frivillighåndbog Butik

Frivillighåndbog Butik Frivillighåndbog Butik Indhold Butikskoncept for Mødrehjælpens butikker med genbrug til børn... 3 Valg af lokaler... 3 Fordeling af m²... 3 Husleje... 3 Beliggenhed... 3 Indretning af salgslokalet... 4

Læs mere

Eksempler fra Dekorations kurset

Eksempler fra Dekorations kurset Che Bello Design Eksempler fra Dekorations kurset Hermed kan du se uddrag fra forskellige moduler på Dekorationskurset. Side1 Uddrag af: Modul 2 Dekorationskursus Velkommen til modul 2 i Bello Academy

Læs mere

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter.

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Brainstorms Brainstorms INSPIRATION Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Sjovt med skråtstillet, skaber dynamik i opslaget. Fed taleboble til små-annoncer.

Læs mere

HERLEV BIBLIOTEK. Koncept for en forandringsproces

HERLEV BIBLIOTEK. Koncept for en forandringsproces HERLEV BIBLIOTEK Koncept for en forandringsproces 2020 INDHOLD Indledning Bygningsrammen I gadebilledet Det indre rum Rumlige muligheder Bindeled til byen Synlighed og eksponering Visuel kontakt Flow og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

Innovation gennem medarbejdere. SCKK Excellence Seminar Århus Universitet 16. november 2006

Innovation gennem medarbejdere. SCKK Excellence Seminar Århus Universitet 16. november 2006 Innovation gennem medarbejdere SCKK Excellence Seminar Århus Universitet 16. november 2006 Eksemplet Jyske Bank Kan en bank virkelig være Midtjyllands mest innovative virksomhed? Profil Dannet i 1967 ved

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre

Få mere ud af det du allerede har. Sammen kan vi blomstre Få mere ud af det du allerede har Sammen kan vi blomstre Vækst vokser indefra I en tid, hvor bankerne er lukkede, selvom de har åbent, og kunderne kigger mere på prisskiltene end på brødene, er det tid

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Naturen trækkes ind i salonen

Naturen trækkes ind i salonen Naturen trækkes ind i salonen Personlig og en unik atmosfære har været kodeordene for René Beck, da han skulle indrette Uné ved Skodsborg Kurhotel og Spa. Dyrehaven og Øresund er inspirationskilderne i

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Vejledning GENBRUGSAFHENTNING

Vejledning GENBRUGSAFHENTNING Vejledning GENBRUGSAFHENTNING Side 2 3 almen orientering Side 4 afhentning af varebil Side 5-6 ankomst Genbrugspladsen + vejning af bil!! Side 6 opdeling i vægtgrupper Side 7 liften på varebilen Side 8

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011 Kommunikation IT Projekt Kampagne Indhold Indledning... 3 Tidsplan... 3 Valg af Case... 3 Målgruppe, afsender og indhold... 4 Udformning

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden?

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? DETAILUDDANNELSE - HORSENS 2014 MODUL BESKRIVELSER FORMÅL: I en hård konkurrence situation er det nødvendigt konstant at fokusere på forretningens

Læs mere

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier BILAG 1 Fortroligt BILAG 2 Fortroligt BILAG 3 Interviewguide Spørgeramme i kategorier 1. Fakta (Hvem og hvad? både Conny Ericon og Unisans som virksomhed) 2. Oplevelser og oplevelsesøkonomi generelt i

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 1 Livet som brand er ikke altid lige let Stigende private label andel Stigende discount andel Økonomisk krise Nye afgifter Øget prispres, hvis volumen

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Har du et kropssprog som en vinder?

Har du et kropssprog som en vinder? Har du et kropssprog som en vinder?, mja@erhvervsbladet.dk Tirsdag den 26. februar 2008, 0:01 Ønsker du at blive taget alvorligt, så ret din ryg og se folk i øjnene. Se billederne og få succes på jobbet.

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere