Formidlingsstrategi for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet"

Transkript

1 Formidlingsstrategi for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i 1) markedsføring og rekruttering og 2) offentlig formidling. Anden del udgøres af bilag 1, der beskriver konceptet PRIDE, som er afsæt for alle aktiviteter i strategien. Tredje del er en dynamisk handlingsplan, der opremser aktiviteter, ansvarlig og deadline for konkret handlingsplan. Den tredje del aftales i ledelsesgruppen inden udgangen af 2007 og opfølges halvårligt. 1. Markedsføring og rekruttering Markedsføring er et bredt favnende begreb og et håndværk, der skal skabe viden om vores eksistens, vores uddannelser og vores mange gode tilbud samt styrke vores image. Slutmålet for markedsføringen er rekruttering: At få nye studerende til at søge ind på vores uddannelser. Den generelle markedsføring og profilering af Syddansk Universitet har markedskommunikation/studiekontoret ansvaret for. Mht. uddannelserne er virkemidlerne: StudielivsMagasin, Åbent Hus, deltagelse i messer, annoncering i dagblade, mv. Denne type markedsføring er ofte det, der primært forbindes med markedsføring og dermed rekruttering. Den generelle markedsføring skal kombineres med engagerende og involverende markedsføring. Der skal skabes interaktion og bånd mellem vores uddannelsesmiljø og de potentielle studerende både i forhold til gymnasie- og grundskoleelever. I forhold til gymnasieskolen lægges følgende fokus: a. Fokus på særligt interesserede gymnasieelever b. Fastholdelse af dem, der allerede ved, at de vil vælge en naturvidenskabelig uddannelse c. Inspirere dem, der kan se sig selv gå den akademiske vej, til at vælge os d. Skabe gode relationer mellem fakultetet og gymnasieverdenen, således at fakultetets uddannelsesmuligheder bliver (aner)kendte. I forhold til grundskolen lægges følgende fokus: a. Fokus på særligt interesserede elever b. Fokus på grundskolens lærere Interaktivitet og perspektivering Fakultetets aktiviteter bygger på interaktivitet og perspektivering. De potentielle studerende skal introduceres til det at være studerende, de skal kunne se sig selv som universitetsstuderende, de skal se og opleve naturvidenskab som en relevant og 1

2 vedkommende studie- og karrieremulighed. Dette er beskrevet i konceptet PRIDE, som i perioden er implementeret gennem fx 1GIST-projektet (First generation in science and technology), brobygning, Dansk Naturvidenskabsfestival mv. (Se PRIDE i bilag 1) Aktiviteterne udarbejdes i samarbejde mellem fakultetets udviklingskontor, de faglige miljøer herunder det fagdidaktiske miljø samt øvrige interessenter. Involveringen af målgrupperne i udviklingen er vigtig og sikres for eksempel via samarbejder med gymnasier, CVU er, mv. Alle aktiviteter følges op af evalueringer. De konkrete aktiviteter og ansvarsfordelingen er beskrevet i bilag 2a og 2b. 2. Offentlig formidling Det er universitetets centrale kontor for Presse & Formidling, der udgiver pressemeddelelser samt universitetsbladet Ny viden. Fakultetets kommunikationsmedarbejdere skriver nyheder til fakultetets webmodul samt til Presse & Formidling til videre formidling. Desuden har fakultetssekretariatet kontakt til journalister, der ønsker dedikerede historier fra naturvidenskabens verden. Ligeledes bruges rekrutteringsaktiviteter til at formidle viden om naturvidenskab til den brede offentlighed. Medarbejdere med gode historier henvender sig til fakultetets kommunikationsmedarbejdere, der vurderer historiens videre færd. Kommunikationsmedarbejderne opsøger ligeledes de faglige miljøer for historier, der kan være relevante i tidens debat og nyhedsstrøm. Fakultetet deltager aktivt i Forskningens Døgn med aktiviteter og historier. Aktiviteterne koordineres via fakultetets medarbejder i det universitære Forskningens Døgn-udvalg. Fakultetet bakker ligeledes op om aktiviteter som Videnskabsteater. Fakultetets medarbejdere bidrager desuden til den brede formidling via åbne populærvidenskabelige foredrag. Formidlingen til den brede befolkning skal understøtte flg. formål: - delagtiggøre befolkningen i naturvidenskabelige forskning og erkendelse - vise fakultetet/universitetet som et godt og spændende sted for medarbejdere og studerende - afspejle at fakultetet befinder sig i et perspektivrigt samspil med erhvervslivet, hvor der fokuseres på fælles projekter, videnudveksling, praktikophold og karrieremuligheder. Det Naturvidenskabelige Fakultet AKO 2

3 Bilag 1 PRIDE Koncept for rekruttering og formidling Det Naturvidenskabelige Fakultets rekrutteringsaktiviteter er integreret med formidlingen af naturvidenskab. Den overordnede markedsføring varetages af universitetets centrale informationskontor i samspil med fakultetet. Der skal udvikles tiltag, som gør Naturvidenskab på Syddansk Universitet kendt for at inspirere de unge både før og under deres studietid på Syddansk Universitet, således at deres interesse for naturvidenskab vækkes, fastholdes og udvikles. Konceptet DIVE beskriver strategien for fastholdelse af de studerende. Mål Det er målet at øge viden om og interesse for naturvidenskab blandt børn og unge gennem formidling blandt elever og lærere i gymnasium og grundskole. Et konkret udbytte skal være en årlig stigning i optaget på naturvidenskab på mindst 3 %. Konceptuel beskrivelse Naturvidenskaben er levende den bevæger sig og giver verden fart på. Ud fra denne tilgang er konceptet udviklet. Gennem tilpassede lærings- og oplevelsesformer, der tager udgangspunkt i at udfordre de unge og lade dem konstruere viden på baggrund af egne færdigheder, får de mulighed for at få naturvidenskaben ind under huden. De unge skal ikke kun have at vide, at naturvidenskab er spændende og interessant, de skal opleve og erkende det. Konceptet er sammenfattet i betegnelsen PRIDE, som står for Perspektivering Rollemodeller Interaktivtet Didaktik Evaluering Konceptet udfoldes med følgende indhold: Med en perspektiverende tilgang gøres naturvidenskab vedkommende bl.a. gennem inddragelse af sundheds- samt teknologiaspekter og selvfølgelig via den moderne naturvidenskabelige forskning. Herved inspireres de unge til at bruge deres viden om naturvidenskab som en naturlig del af deres referenceramme i hverdagen. Samtidig gør brugen af rollemodeller op med et traditionelt og gammeldags forskerimage. De unge kan se sig selv som studerende på universitetet, og de kan se muligheder i naturvidenskaben både i forhold til forskning og til udnyttelse af forskningen og dermed se naturvidenskab som en karrierevej. Et virkemiddel er interaktivitet og hands on oplevelser, som engagerer de unge. Dette er en vigtig del af pædagogikken. Desuden sikrer didaktisk forankring en integration af 1

4 aktiviteten i elevernes daglige undervisning, således at besøg og oplevelser bredes ud og gøres til en integreret del af skoleforløbet. Anvendelse af en didaktisk metode i formidling giver desuden de studerende mulighed for at betragte fagligheden fra en anden vinkel. Kontinuerlig evaluering optimerer og udvikler vores aktiviteter og tiltag. 2

5 Bilag 2a Aktiviteter og ansvar i forhold til gymnasiestrategien Rektorer og gymnasiebestyrelser Når fakultetets profil og tilbud til gymnasierne ligger fast, skal der arbejdes på at udbygge og styrke fakultetets gymnasienetværk. Dette gøres bl.a. ved dialog og møder med rektorerne. Der arbejdes på at sende dekanen på rundtur til gymnasierne i den syddanske region. Hertil udarbejdes en power point, der kan danne udgangspunkt for dialogen på det enkelte gymnasium. Deadline for handlingsplan: 1. februar 2008 Gymnasielærerne For at skabe og vedligeholde positive ambassadører blandt gymnasielærere skal der sikres mulighed for samspil med universitetet. Denne interaktivitet kan dels ske i relation til gymnasieundervisningen og dels som faglige arrangementer målrettet gymnasielærerne. Gymnasielærerne har brug for at vide, hvordan de kan bruge Naturvidenskab på Syddansk Universitet. Konkrete aktiviteter: 1. Science-dagen (afholdes hvert år i uge 45). Science-dagen er en seminardag med skriftende tema, der tages udgangspunkt i den moderne naturvidenskabs mange spændende tværvidenskabelige krydsfelter i 2008 Biovidenskab, der afspejler fakultetets strategiske satsning. Hvert gymnasierelevant fagområde angriber temaet i workshops. Arrangementet organiseres som et heldagsmøde med parallelle sessioner og placeres i uge 45. Arrangementet skal ses som en pendant til tilsvarende møder på Århus og Københavns universiteter. Odense-mødet afholdes første gang i efteråret Udmelding af dato og tema for mødet skal ske i februar 2008, og dernæst følges der op med markedsføring af arrangementet frem mod afholdelsen. Seminardagen skal give gymnasielærerne: Indblik i den nyeste forskning og i udvikling af de naturvidenskabelige fagområder Hands on oplevelser i laboratoriet/felten Direkte møder med inspirerende forskere En anderledes oplevelse omkring arbejdet med naturvidenskab (f.eks. Global Mission konceptet) Information om fakultetets uddannelser Information om fakultetets tilbud til gymnasierne Hyggeligt samvær med gymnasiekolleger og universitetsansatte God mad og rødvin - netværksmulighed Ansvarlig: Claus Michelsen Deadline for handlingsplan 1. februar

6 2. Nyhedsmail Fakultetet tilbyder gymnasielærere, rektorer og bestyrelsesmedlemmer nyhedsmail 4-6 gange årligt. Deadline for handlingsplan 1. marts Faglige foreninger i matematik, fysik, kemi og biologi Løbende dialog med faglige foreninger (f.eks. omkring input til udarbejdelse af undervisningsmaterialer). Ansvarlig: Ole Næsbye Larsen Deadline for handlingsplan 1. marts 2008 Gymnasieeleverne Fakultetets strategi med at tilbyde aktiviteter til særligt interesserede gymnasieelever betyder, at fakultetet som minimum tilbyder aktiviteter til denne målgruppe. Ønsker institutter derudover at arbejde med klassebesøg, skal disse blot indberettes til dekanen/ledelsesgruppen. En række eksisterende aktiviteter (brobygning, efterårslaboratorium, studieretningsprojekt og forskerspirer) vurderes hensigtsmæssige og fortsættes. Efterårslaboratorium i biologi og kemi har stor tilslutning, og det samme gælder brobygning på flere af vores uddannelser, bl.a. biomedicin. Disse aktiviteter fortsættes og udvides eventuelt til flere fag. Konkrete aktiviteter: 1. Studieretningsprojekt: Erfaringerne fra UVM-arbejdsgruppen vedrørende studieretningsprojekter bruges til at finde en form, hvor der fast kan udbydes en række studieretningsprojekter på fakultetet. Studieretningsprojekterne baseres på førsteårsprojekter. Ansvarlig: Claus Michelsen Deadline for handlingsplan 1. marts Forskerspirer I 2008 afholdes for tredje gang Inspirationsdag for Forskerspirer, et tværvidenskabeligt eliteprojekt i gymnasiet. Arrangementet henvendte sig oprindeligt til den syddanske region, men er siden blevet udvidet til også at omfatte Syd- og Vestsjællandske gymnasier, der ønskede at komme med. Arrangementet afholdes i samarbejde med universitetets øvrige fakulteter og på det naturvidenskabelige områder deltager i størrelsesordnen 25 elever. Deadline for handlingsplan: 1. februar OL i biologi I januar 2008 er fakultetet for første gang vært for semifinalen i den danske del af Biologi OL. Her deltager 30 elever. 2

7 Ansvarlig: Ole Næsbye Larsen Deadline for handlingsplan: 1. januar Brobygning/studiepraktik Der udarbejdes et koncept for brobygning/studiepraktik på naturvidenskab med afsæt i PRIDE. Brobygning afholdes pt i uge 43. Ansvarlig: Peder Thusgaard Ruhoff Deadline for handlingsplan: 1. marts Efterårslaboratorium Der udarbejdes et koncept for efterårslaboratorium på naturvidenskab med udgangspunkt i PRIDE. Ansvarlig: Michael Evan Goodsite Deadline for handlingsplan 1. april ScienceShow Afventer pt rapport fra arbejdsgruppe (januar). Ansvarlig: Claus Michelsen 7. Science Club Der udarbejdes et koncept for, hvordan vi fastholder kontakten til primært gymnasielever, der i forbindelse med eksempelvis ovenstående aktiviteter har udvist særlig interesse for naturvidenskab. Deadline for handlingsplan: 1. februar 8. Det globale eventyr Formidlingsplatformen Det globale eventyr, der præsenterer international forskningsaktivitet og forventes offentliggjort på nettet i januar 2008 Deadline for handlingsplan: 15. januar

8 Bilag 2b Aktiviteter og ansvar i forhold til grundskolestrategien Grundskoleelever Konkrete aktiviteter: 1. SommerCamp Arbejdet med SommerCamp fortsættes og udvikles i samspil med gymnasier, således at SommerCamps kan udbydes i flere byer i regionen. Ansvarlig Anne Kathrine Overgaard Deadline for handlingsplan: 15. marts 2. Dansk Naturvidenskabsfestival SommerCamp-aktiviteter udbydes i komprimeret form som aktiviteter i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival. Deadline for handlingsplan: 1. april Grundskolelærere Konkrete aktiviteter: 1. Opstart af masteruddannelse for naturfagslærere. Ansvarlig: Claus Michelsen Deadline for opstart af uddannelse: 1. september 1

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune et etableret og struktureret samarbejde indenfor det naturfaglige område mellem kommunens skoler, de lokale uddannelsesinstitutioner, de lokale

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Arbejdet med Strategi 2015-2017 blev påbegyndt i foråret 2014. Med udgangen af 2014 blev det færdiggjort, blev præsenteret og besluttet af bestyrelsen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Juni 2010. Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1. CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN

Juni 2010. Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1. CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN Juni 2010 Midtvejsevaluering af projekt Flere i uddannelse erfaringer fra det første projektår. 1 CEPRA Afd. for Udvikling og innovation, UCN Udarbejdelse af Evalueringsrapporten Trine Lolk Haslam, Udviklingskonsulent

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere