INDHOLD. Beretning. Oplevelser. Presse. Fakta

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Beretning. Oplevelser. Presse. Fakta"

Transkript

1 Årsbrtning 2011

2

3 INDHOLD VisitNordsælland Dstinationsudvikling af Kongrns Nordsælland Brtning Stratgi Prss Fra sammnlagt til sammnhængnd Mr for flr VisitNordsællands stratgi....6 Samarbd om markdsføring Dt god værtskab også onlin VisitNordsælland i mdirn Hlsingør som krydstogdstination Kongrns Nordsælland som mød- og konfrncdstination Hmmsid md voksværk Markdsføring Kongrns Nordsælland på tryk Rs- og frimssr Kongrns Nordsælland på nttt Cruis Elsinor Royal North Saland Dn Dansk Rivira Plads til stor tankr i Kongrns Nordsælland Fokus på fri i Nordsælland og rstn af Danmark Modtagapparat Fakta Turistinformationr og turistinspirationr Kommrcill partnr Rsultatopgørls Nordsællands turism i tal Bstyrls m.m Mdlmmr af rpræsntantskabt Organisationsdiagrammr Dn fælls fortælling Sådan blv dt Kongrns Nordsælland Fra kongrns til turistrns fristd Brtning Opllsr Kongrns Nordsælland n dstination md t potntial, dr forpligtr Optakt til ny opllsr Sammn udviklr vi dstinationn D to først rutr r n ralitt Digital mdir Prss Fagr ny digital rdn Find i Kongrns Nordsælland Hvor skal informa tionn vær? Synlighd for millionr Halsnæs fuldndr Kongrns Nordsælland Digital kommunikation af dstinationsudvikling i avisorskriftr Kommunikation Fakta Kongrns Nordsælland t fristd mllm Fl Fr og Opn for you Kongrns Nordsælland har n drøm Goodwill ambassadørr Egn co-brands til dstinationns fyrtårn mio. kr. til udvikling af Kongrns Nordsælland Følggruppn og styrgruppn Komptncudvikling i Kongrns Nordsælland Modtagapparat Supr srvic og godt værtskab Ny faglig rammr og t styrkt ntværk Fin srvic, mn ikk godt nok Hvordan vil du undrviss? KOLOFON Rdaktion: Bnt Hoffmann og Camilla Kærsgaard (rdaktør) / Ansv. rdaktør: Dort Kiilrich Dsign og produktion: Sbastian Sr & Co A/S / Fotos: VisitNordsælland m.fl. / Oplag: 500 stk.

4 Fakta Modtagapparat Markdsføring Prss Stratgi Brtning Fra sammnlagt til sammnhængnd Dr r n god og lang tradition blandt Nordsællands kommunr for at samarbd. Et konkrt ksmpl hrpå r dn politisk bslutning i Frdnsborg, Hillrød, Hlsingør og Gribskov byråd, og snst i 2012 i Halsnæs byråd, om at dri t fælls turismudviklingsslskab. Md tablringn og nu udvidlsn af VisitNordsællands rkrds r dr git mandat til, at kommunrns indsats på turismområdt planlæggs, udvikls og gnnmførs i n rhrvsdrind forning, som md udgangn af 2011 har gnnmført sit andt driftsår. Kommunrn ønskr n handlkraftig forning, dr iværksættr d nødndig initiatir og ydr n ffktiv indsats på turismområdt. Drfor r VisitNordsælland opbyggt som n forning md n hø grad af faglighd og slvstændighd og md n brd rpræsntation fra d rhrv og områdr, dr arbdr indn for turism- og opllssbranchn. I 2011 har vi for alvor kunnt s, at fokus på fælls indsatsr, synlighd og opllsstmar har git rsultat. Dstinationn Kongrns Nordsælland har ikk aln fastholdt niaut af ornattnd turistr i n udfor- drnd tid, dr har også vært vækst af købstærk udnlandsk gæstr. Sprdt initiatir r blt til sammnhængnd tmar, dr md sin samld attraktionskraft og synlighd har potntialt til at tiltrækk udfrakommnd gæstr, dr oplr lidt mr og blir lidt længr. VisitNordsنlland bydr lkommn til Kongrns Nordsنlland Turistinformationn r blt koordinrt og harmonisrt. Dt r skt båd i forbindls md værtskabt på vors sks prsonligt btnt turistinformationr, som har btnt gæstr og 384 bussr og har haft kontakt md tusindvis af gæstr pr. tlfon og -mail. Og i særdlshd i forbindls md oprttlsn af 37 turistinspirationr. 16 r placrt hos tonangind rhrvsaktørr, og 21 r skabt i samarbd md Dn Nordsællandsk Kystlivrdningstnst, som r fordlt or hl kystn langs Kongrns Nordsællands dl af Dn Dansk Rivira. På visitnordsalland.com bydr vi på 802 produktr og opllsr, som r tilgænglig på tr sprog, gang r vors sid blt bsøgt i dt forgangn år. I samarbd md attrak- tionr og sværdighdr r dr skabt fir årstidskampagnr onlin, og d r ydrligr synliggort i nyhdsbrn, vi sndr lktronisk til potntill gæstr. Fنlls idntitt r nu blt til synlig branding og co-branding Gæstr fra nær og frn inspirrs og tiltrækks md udgangspunkt i t fælls Kongrns Nordsællandmagasin, landsdlskort og fm bykort. Distributionn af d magasinr og kort på hnholdsvis dansk og nglsk har vært omfattnd i båd Nordsælland, rstn af Danmark, Srig og Norg. Visit- Nordsælland har dltagt på rsog frimssr i sål Danmark, Srig som Norg. Markdsføringn af Kongrns Nordsælland r gnnmført i t samarbd md or 300 aktørr fra dstinationn samt i samarbd md Frdrikssund Erhrvs- og Turistcntr, Halsnæs Turistburau og Hørsholm Kommun, som all liggr udn for VisitNordsællands gografi. VisitNordsælland har unikk mød- og konfrncproduktr indn for rhrvsturismområdt (MICE). Drfor har 16 rhrvsaktørr tablrt t 4

5 VisitNordsællands rkrds Diss fm kommunr r i fællsskab VisitNordsælland flrårigt ntværkssamarbd om udvikling af n rækk onlin-værktør, MICE-nts og markdsføringstiltag. Dt skr undr dt fælls koncpt Plads til stor tankr, vi møds i Kongrns Nordsælland og for at gør dansk mødplanlæggr opmærksomm på mulighdrn i Nordsælland. Fællsskabt på dstinationn r blt tydligt i forbindls md, at flr kommunr, byr og nts har indgåt t samarbd om co-branding i rgi af Kongrns Nordsælland, f.ks. kan nævns: Hillrød hrtt i Kongrns Nordsælland, Hornbæk lysts by i Kongrns Nordsælland, Handlsbyn Hlsing i Kongrns Nordsælland, Gilll byn på toppn af Kongrns Nordsælland, Cruis Elsinor Royal North Saland og Dt royal Frdnsborg i Kongrns Nordsælland. I samarbd md Wondrful Copnhagn og/llr VisitDnmark har vi vært værtr d prssbsøg fra flr uropæisk land, og d har gnrrt god omtal af dstinationns opllsr og attraktionr. I t tæt samarbd md Cruis Copnhagn Ntwork har krydstogtsamarbdt Cruis Elsinor præsntrt havnn og dstinationn som n attraktiv og gansk unik krydstogtdstination md dn kommnd Kulturhavn Kronborg og UNESCO rdnskulturarv som smuk anløbsscn. Forningn af Dansk Dstinationr r n stratgisk samarbdspartnr for VisitNordsælland. I 2011 gnnmført dstinationrn samlt n størr national markdsføringskampagn i Danmark, som bl.a. var mdfinansirt af Arbdsmarkdts Frifond. Cd n Music from North Saland blv t nstånd samarbd mllm musikrn Finn Olafsson og Visit- Nordsælland. 13 numr formidlr dn nordsællandsk kultur og natur i stmningsfyldt instrumntalnumr. Fنlls stratgi: Mr for rمخ VisitNordsællands stratgisk rs r i fuld gang. Stratgin Mr for flr blv præsntrt på gnralforsamlingn i april 2011 ftr at ha vært i høring. Dn nydr Ptr Rømr Hansn Bstyrlssformand fuld opbakning og sikrr, at d to EU-udviklingsproktr, Dstinationsudvikling af Kongrns Nordsælland og Komptncudvikling i Kongrns Nordsælland, udviklr opllsskoncptr, kommunikationsværktør og komptncr, dr til stadighd byggr onpå og r koordinrt md VisitNordsællands daglig virk. Ønskt og hnsigtn r, at EUproktrn, som Wondrful Copnhagn r uridisk proktr af, og VisitNordsællands virk tilsammn vil gi dstination Kongrns Nordsælland n synlighd og t omdømm som t attraktivt turistmål md t stignd antal bsøgnd, n øgt omsætning, n størr bskæftigls indn for turismrhrt samt n langt størr arbdsglæd blandt turistrhrts mdarbdr. VisitNordsælland sr frm til fortsættlsn. Dort Kiilrich Dirktør VisitNordsælland Årsbrtning

6 Brtning Mr for flr dt først år md VisitNordsællands stratgi Fakta Modtagapparat Markdsføring Prss Stratgi I d først måndr af 2011 var Visit- Nordsællands først stratgiplan til høring blandt rhrts aktørr, og dn ndlig stratgiplan blv frmlagt for rpræsntantskabt på gnralforsamlingn i april. Mr for flr hddr stratgin, fordi dns formål r at mdvirk til, at turist- og opllssbranchn i Nordsælland udviklr og tilbydr ny opllssmulighdr på n mr tilgænglig måd for flr gæstr og drignnm skabr størr omsætning og flr arbdspladsr på dstinationn. Stratgin dækkr priodn og r basrt på sål driftsorganisationn VisitNordsælland som proktskrtariatt for EU-vækstproktrn Dstinationsudvikling af Kongrns Nordsælland og Komptncudvikling i Kongrns Nordsælland. Tilfrds gنstr og mrsalg gnnm prsonlig btning I 2011 r dr tagt n rækk stor skridt mod at indfri stratgins målsætningr. F.ks. har vi i rgi af dstinationsudviklingsproktt i fællsskab md mang turismaktørr arbdt målrttt på at udvikl ny opllsr. Drfor vil Nordsællands gæstr allrd i sommrn 2012 kunn afprø og nyd d nyudvikld koncptr Kærlighd på cykl og Dssrtwknd. Modtagapparatt r båd prsonligt og virtult, og bgg dl har vi i 2011 arbdt på at styrk. I modsætning til mang andr dansk dstinationr læggr vi vægt på at bvar dn prsonlig gæstbtning, fordi vi tror på, at dt gir tilfrds gæstr og mrsalg. Drfor r dr indgåt aftalr om at øg antallt af turistinspirationsstdr, stdr, som supplrr vors sks prsonligt btnt turistinformationr d at tilbyd gæstrn informationsmatrial om Kongrns Nordsælland. I 2012 vil dr i alt vær 37 rationsstdr. turistinspi- Stratgins indsatsomrشdr Stratgin bstår af tr orordnd indsatsområdr: n opllssprofil, t modtagapparat og n markdsføringsplatform. at dstinationns opllsr og produktr udvikls, så dr blir mang flr god grund for gæstrn til at rs til Kongrns Nordsælland og bli læng. aktørrn og drs opllsr sammn, og dt god værtskab skal høns på hl dstinationn, så gæstrn mærkr, at vi r dr for dm. skal gi os størr synlighd og bring flr gæstr til Nordsælland. 6

7 Vidst du at turismandln r størr i tr af VisitNordsælland-kommunrn nd i flr andr kommunr i Rgion Hodstadn? Turistrn brugr gnrlt også flr png i Kongrns Nordsælland nd i rstn af rgionn (ud or Købnhavn). Mr for flr. Stratgi Vil du læs hl VisitNordsællands stratgiplan, kan du find dn på vors hmmsid visitnordsalland.com, f.ks. undr mnupunktt Partnr. Du kan også brug dnn gn for at gå dirkt til stratgin i pdf-format: TOP-10 SAMMENLIGNET MED ALLE KOMMUNER I REGION HOVEDSTADEN EX. BORNHOLM Turismandl i kommunrn Gribskov 5,2 % Hlsingør 4,6 % Halsnæs 2,7 % Frdrikssund 2,4 % Dragør 2,2 % Købnhavn 2,1 % Tårnby 1,8 % Hillrød 1,8 % Fursø 1,5 % Frdnsborg 1,5 % Kild: Turismns Økonomisk Btydning 2010, VisitDnmark Turismforbrug i kommunrn i mio. kr. 1 Købnhavn Hlsingør Gribskov Tårnby Hillrød Rudrsdal Halsnæs Frdrikssund Gntoft Lyngby-Taarbæk 519 (...) 17 Frdnsborg 305 I dt forgangn år r samarbdt om at markdsfør Kongrns Nordsælland vokst og dstinationns aktørr har sluttt op om dn fælls markdsføring, bl.a. i form af friog opllssmagasint Kongrns Nordsælland og co-branding-aktivittr. På mødmarkdt r dr tablrt t ntværk, hvor 16 aktørr samlt arbdr mod at tiltrækk mødplanlæggrs intrss, så d vælgr Nordsælland til mødr og konfrncr. Dt skr bl.a. d at still onlin-værktør til rådighd for mødplanlæggrn. I takt md at d digital værktør udvikls, blir dn tværkommunal digital markdsføring stærkr, og vi kommr i ndnu hør grad nd nu til at frmstå som én samlt dstination md massr af opllsr, som gæstrn ønskr at rs ftr. Mr for flr-stratgin blv til i t tæt samarbd md turismrhrts aktørr. Og hvis vi også i frmtidn samarbdr målrttt om indsatsområdrn, r vi sikr på, at stratgins mål kan indfris indn udgangn af Og vi sammn kan gør Kongrns Nordsælland til dstinationn, dr r kndt af mang og fortrukkt af livsnydr. EU-udviklingsproktt om komptncudvikling arbdr også md dt prsonlig modtagapparat, nmlig md dt god værtskab. Proktts mål r at styrk komptncrn, holdningrn og attitudn hos d mdarbdr, dr har dn dirkt kontakt md gæstrn. Drfor blir dr udviklt uddannlssforløb i værtskab rttt mod turismrhrts frontprsonal. Dt virtull modtagapparat r dt, dr sikrr, at dr blir tagt hånd om gæstn døgnt rundt før, undr og ftr bsøgt i Nordsælland. Vors hmmsid visitnordsalland. com har sidn lancringn i ma 2010 vært krnn i dt virtull modtagapparat. Mn gnnm dstinationsudviklingsproktt tagr vi nu tknologin hlt til os og gir vors gæstr mang ny mulighdr for digital turistinformation: Informationsstandr i all fm kommunr, mobilapplikation og n hmmsid md kort- og guidfunktionr. VisitNordsælland Årsbrtning

8 Brtning VisitNordsælland i mdirn Markdsføring Stratgi Fakta Modtagapparat Prss Mdirns intrss for d mang tiltag indn for turismområdt i Nordsælland r stor. Størst omtal høstd VisitNordsælland og EU-proktrn i sommrmåndrn, hvor krydstogtsæsonn bragt Qun Mary II forbi, n ny turistinformation åbnd i Hlsing, og Dstinationsudvikling af Hats dronning blir Qun Mary II kaldt, og hun r t af rdns størst krydstogtskib. Hl to gang anløb dt nglsk skib Hlsingør, båd i ma og i august. Qun Mary II s bsøg samt d øvrig tr krydstogtanløb, årt bød på, r rsultat af samarbdt Cruis Elsinor. Hlsingør Havn, Vækst & Vidn og VisitNordsælland r gåt sammn om at præsntr Hlsingør som krydstogtdstination or for skibsmæglr og passagragntr og drmd bring ndnu flr krydstogtskib til Hlsingør. Et skib som Qun Mary II kan ha or passagrr om bord, og dt skabr omsætning i butikkr og på sværdighdr og opmærksomhd i mdirn, når så mang går i land i Kongrns Nordsælland. Krydstogtskibns anløb havd da også d lokal mdir intrss, og sommrn or blv d omtalt i 20 artiklr og nyhdsklip dt svarr til sks procnt af dstinationns samld mdiomtal i Dt skt md or n halv million læsr og til n annoncværdi af kronr. Kongrns Nordsælland havd sin kick-off-konfrnc på Konntum i Hlsingør. Andr nyhdr, dr trak stor orskriftr i årts løb, var dn bølgnd dbat om nationalparkn, Nordsælland kan tiltrækk stor kon- frncr og Halsnæs Kommun indgår samarbd md VisitNordsælland. 16 aktørr indn for mødmarkdt (MICE) samarbdr i t rhrvsturismntværk, dt først af sin slags i Nordsælland. Målt for samarbdt r bl.a. at åbn mødbookrs øn for, at Kongrns Nordsælland har mgt at byd på som mød- og konfrncdstination, og drmd tiltrækk flr købstærk mødturistr. Dt øgd fokus på og dn målrttd indsats mod mødmarkdt har flr gang gort prssn intrssrt. Dt skt bl.a. i forbindls md offntliggørlsn af ornatningstal, dr vist n stigning i ornattnd rhrvsturistr, og da VisitNordsælland og mødaktørrn indgik t samarbd md to buraur, BDP og ICS, dr skal sikr n profssionl håndtring af mødr og konfrncr på dstinationn. Dt r i hø grad d lokal mdir, dr bskæftigr sig md mødturismn i Nordsælland, mn også fx DR s P4 har haft indslag om mnt. I alt blv dr fortalt om Nordsælland som mød- og konfrncdstination i 19 artiklr og nyhdsklip md 1,1 million læsr og lyttr og til n annoncværdi af kronr. 8

9 Vidst du at vi lar kampagnr onlin hrt år i vintrfrin, påskfrin, ftrårsfrin og til ul? Hr kan du som aktør få vist din friaktivittr for båd børn og voksn, husk blot at hold ø md vors nyhdsbrv for turismrhrt, hvor vi fortællr, hvornår dt r tid til at indlr matrial. Årstidskampagnrn blir også annoncrt på VisitDnmarks hmmsid, så d ss af mang gæstr fra hl Danmark. Dn positi stigning i frihusornatningr r t af d først tgn på frugtrn af VisitNordsælland. Nordsælland har n stor kapital i sommrhusn. Vors dstination r idl for bl.a. børnfamilirn, dr grn vil bo udn for, mn også nyd godt af Købnhavns tilbud. Og md dn udvikling vi r i gang md, kommr vi allrd fra næst sæson til at kunn tilbyd sommrhusgæstrn flr attrakti opllssrutr og konkrt tilbud, dr vil vær unikk for Kongrns Nordsælland. FORMAND FOR ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET, GRIBSKOV KOMMUNE Mortn ørgnsn Dr r skt mgt, sidn rsion 1.0 af visitnordsalland.com gik i luftn i ma Ikk mindst at hmmsidn r vokst væsntligt og i dag rummr stor mængdr information om Kongrns Nordsælland og om dt arbd, vi udførr for dstinationn. Hmmsidns informationr r rttt dls mod Nordsællands gæstr, dls mod all vors intrssntr og partnr. Vi tilbydr turistinformation på dansk, nglsk og tysk, og gæstrn kan nu bl.a. find informationr om 39 musr, 102 rstaurantr, 103 bginhdr og 61 gallrir. All diss informationr finds i øvrigt også på vors mobilhmmsid, visitnordsalland.com/mobil. Og så kan gæstrn slvfølglig også læs fri- og opllssmagasint Kongrns Nordsælland onlin og lad sig inspirr til ndnu flr opllsr. Ud or inspirationn til vors gæstr bstår dn dansk dl af visitnordsalland.com af fir sparat unirsr llr subsits. Allrd i slutningn af 2010 oprttd vi t forum for vors partnr i turismrhrt og t for mødplanlæggr, dr fik værktør til lttr at planlægg og afhold mødr i Nordsælland. Diss to fora r i årts løb blt ydrligr udvidt og bydr hl tidn på ny vidn og ny tilbud til diss to væsntlig intrssntgruppr. I 2011 har hmmsidn fåt ndnu to ny subsits, nmlig t til hr af d to EU-udviklingsproktr. Undr mnupunktrn Dstinationsudvikling og Komptncudvikling kan all intrssrd følg md i udviklingn og læs om d to proktrs aktivittr, hvornår d indbydr turismrhrts aktørr til konfrncr, workshops, andr samarbdr og mgt mr. I 2011 har visitnordsalland.com samlt haft bsøg fra unikk bsøgnd dt r næstn n trdobling i antallt af unikk bsøgnd i forhold til Vidst du at vi holdr dig opdatrt md nyt fra Kongrns Nordsælland? VisitNordsælland har tr nyhdsbr, som i alt har or modtagr. Nyhdsbrn hnndr sig til frigæstrn, turismrhrt og mødmarkdt. Husk også, at Dstinationsudvikling af Kongrns Nordsælland og Komptncudvikling i Kongrns Nordsælland har hr drs nyhdsbrv, som fortællr om proktrns aktivittr og invitrr til dltagls. Vil du følg md i alt dt, dr rørr sig indn for all områdr af turism i Nordsælland, så tilmld dig t llr flr af nyhdsbrn på llr scan QR-kodn. VisitNordsælland Årsbrtning

10 Brtning Markdsføring af Kongrns Nordsælland Prss Stratgi Fakta Modtagapparat Markdsføring Gnnm vors markdsføring vil vi frist flr gæstr fra båd Danmark og dt øvrig Norduropa til at opl dt grønn fristd, Kongrns Nordsælland r. Dt gør vi d båd at profilr områdts virksomhdr og Nordsælland. Fri- og opllssmagasint Kongrns Nordsælland r vors flagskib, når dt gældr dn trykt markdsføring. Magasint skal inspirr vors gæstr til at bli længr og opl ndnu mr, når d bsøgr Nordsælland, og friguidn kommr så brdt ud som muligt. D ksmplarr, dr blv trykt i 2011, blv bl.a. distriburt til all turistburaur i Danmark, til lokal ornatningsstdr og frihus til udlning, til annoncørr og mang udvalgt stdr i Nordsælland, og så var magasint md på frimssr i båd ind- og udland. Md frimagasint, dr udgis på båd dansk og nglsk, har vi markdsført dstinationn Kongrns Nordsælland i samarbd md or 140 lokal aktørr. Dsudn har diss aktørr udn for VisitNordsællands gografi dltagt: Frdrikssund Erhrvsog Turistcntr, Halsnæs Turistburau og Hørsholm kommun. Drudor har vi i 2011 udgit diss trykt matrialr: Landkort or Nordsælland, som blv trykt i Vidst du at ksmplarr på båd dansk og nglsk. Landkortt blv distriburt til all annoncørr, lokal ornatningsstdr, turistburaur og placrt i 50 statir på udvalgt stdr i Nordsælland. Bykortt trykt vi i 2011 i fm lokal rsionr i ksmplarr hr. D dækkd diss områdr: Hornbæk, Gilll/Dronningmøll, Hlsing/ Tisvildl, Hlsingør og Hillrød På turistinformationr i Nordsælland har gæstr dsudn kunnt få udlrt n foldr or privat ornatningsstdr på dansk og nglsk. Foldrn trykt vi i ksmplarr. Hvis vi skal kunn gør os gældnd på t intrnationalt markd, hængr d økonomisk rssourcr ikk sammn. Drudor r dt n dl af n naturlig udvikling, at Halsnæs blir instor i dstinationsudviklingsproktt og mdr af VisitNordsælland. Vi dlr natur- og kulturarv md d øvrig Kongrns Nordsælland-kommunr. Vors fælls histori r t rigtig godt udgangspunkt for at synliggør og udvikl os sammn. BORGMESTER FOR HALSNÆS KOMMUNE Hlg Friis vi samarbdr md Frdriksborg Amts Avis om udgilsn af Kulturlit i Kongrns Nordsælland i uni, uli og august. Dt r dn størst, mst tilgænglig og mst udbyggd aktivittskalndr i Nordsælland. Dn udgis som indlæg i Frdriksborg Amts Avis og distriburs dsudn af Visit- Nordsælland til annoncørr, tankstationr, turistrhrv, turistinformationr og -inspirationr m.fl. 10

11 Vidst du at Louisiana i Kongrns Nordsælland r n af Danmarks mst bsøgt attraktionr? Must for modrn kunst i Humlbæk liggr på 7. pladsn or all landts mst bsøgt attraktionr. Også Kronborg og Frdriksborgmust r pænt placrt på hnholdsvis n 29. og 32. plads. På n top 10 or musr og opllsscntr indtagr Louisiana n klar førstplads md bsøgnd (2010). Dt visr VisitDnmarks årlig Attraktionslist. En af mådrn, vi skabr synlighd for Kongrns Nordsælland og vors partnr på, r d at dltag på rs- og frimssr. I 2011 dltog vi i Fri for all i Hrning i fbruar, i TUR i Götborg i marts og Danmark på Bryggn i Oslo i ma. Vd all tr mssr, som var lbsøgt, havd vi vors gn stand. Hrfra uddlt vi matrial, blandt andt fri- og opllssmagasint Kongrns Nordsælland, og fik n snak md mang af d bsøgnd. Cruis Elsinor Royal North Saland Vækst & Vidn, Hlsingør Havn og VisitNordsælland samarbdr undr navnt Cruis Elsinor Royal North Saland om at sætt Hlsingør på rdnskortt or krydstogtdstinationr. I tæt samarbd md Cruis Copnhagn har vi præsntrt Hlsingør som n gansk unik krydstogtdstination, hvor d hlt stor krydstogtskib kan kast ankr md udsigt til båd UNE- SCO-rdnskulturarv i form af Kronborg Slot, dn kommnd Kulturhavn og n historisk købstad. I 2011 anløb dt stor og imponrnd nglsk krydstogtskib Qun Mary II Hlsingør to gang. I bgg tilfæld skabt dt god prssomtal, båd af skibt og dstinationn. Md sin bsøg i 2011 r visitnordsalland.com t vigtigt udstillingsvindu, hvor vi når mang gæstr, båd før, undr og ftr drs bsøg i Kongrns Nordsælland. Gnnm hmmsidn ksponrr vi dstinationns attraktionr og aktivittr, ornatningsstdr og bginhdr og gør dt lt for gæstn at find god opllsr. Fir gang om årt lar vi særlig årtidskampagnr onlin. Dt skr d vintrfrin, påskfrin, ftrårsfrin og til ul. Årstidskampagnrn blir til i t tæt samarbd md sværdighdr og attraktionr, som hr fortællr, hvilk aktivittr d bydr på for båd børn og voksn i forbindls md dn aktull fri. VisitDnmark publicrr n samlt orsigt or all årstidskampagnr i Danmark på drs hmmsid, og gør opmærksom på aktivittssidrn bl.a. gnnm prssmddllsr. Dt har også i 2011 gnrrt mdiomtal og draf følgnd intrss fra mang gæstr fra hl Danmark. I nombr 2011 lancrd vi for først gang n onlin adntskalndr for ulaktivittr i Kongrns Nordsælland, og i dn forbindls gord vi bl.a. brug af QR-kodr, som kan scanns md smartphons. Nysgrrig gæstr blv via QR-kodn guidt til sidn md dstinationns ulaktivittr og kunn også dltag i lodtrækningn om bl.a. lækr ulkur. 504 prsonr dltog i konkurrncn, 269 tilmldt sig vors nyhdsbrv, og QR-kodn blv scannt 119 gang, så intrssn for adntskalndrn var stor. QR-kodr vil vær t rdskab, vi også i frmtidn inddragr i vors markdsføring og øvrig aktivittr. VisitNordsælland Årsbrtning

12 Vidst du at Brtning dt først Frihm md hrt blv indrttt i 2011? Frihm md hrt r t tiltag, vi lancrd i 2010, fordi frigæstrn ikk vil bo i uprsonlig, ndslidt frihus udn hygg og komfort. Tiltagt skal inspirr nuværnd og ny frihusudlr til at instr i kvalittsforbdringr af drs sommrhus, så d blir mr attrakti for frigæstrn at l. Dt først Frihm md hrt r t inspirrnd ksmpl for andr frihusudlr. Læs mr om Frihm md hrt på visitnordsalland.com/go/frihm Scan kodn og s t Frihm md hrt Stratgi Vi har allrd mang kundr, dr har afholdt arrangmntr i Nordsælland md stor succs. Dn kort afstand fra Købnhavn og d mang intrssant sværdighdr gør dt til t ydrst intrssant områd md stort vækstpotntial. Vi glædr os til t tættr samarbd md mødstdrn, og ICS unikk mødkoncptr og mang års rfaring kombinrt md n stærk og innovativ ntafdling gør, at vi sr dtt som t prfkt match, hvor all partr får glæd af hinandn. MANAGING DIRECTOR, ICS Prss Pr Ankær Markdsføring %FO %BOTLF 3WFSB Fakta Modtagapparat Da Halsnæs Kommun blv mdr af VisitNordsælland pr. 1. anuar 2012, blv d populær strand i Halsnæs n dl af dstinationns attraktionsværdi. For nogl af Europas bdst strand liggr i Nordsælland og dt vil vi slvfølglig grn gør vors gæstr opmærksomm på. Drfor indldt vi i 2011 t samarbd md VisitOdshrrd om at markdsfør vors tilsammn ca. 230 kilomtr kyststrækning. Dt skr undr navnt Dn Dansk Rivira. VisitNordsælland og VisitOdshrrd r gåt sammn om markdsføringn, fordi vi på dn måd får volumn nok til at skab synlighd or for udnlandsk turistr, f.ks. tyskr. Vi d, at d udnlandsk gæstr blir lidt længr, oplr lidt mr og læggr lidt flr png, drfor r dt n målgrupp, dt r intrssant at tiltrækk. Vi vil åbn d udnlandsk turistrs øn for, at dr fra Srøbugtn i st til Ørsund i øst r n uimodstålig kyststrækning, Dn Dansk Rivira, som indholdr n prlrækk af opllsr for livsnydr. Områdt bydr på mr nd frihus, god hotllr og campingpladsr, hr finds Danmarks størst slott, klostr og domkirk, fir færgrutr og n mass lokal fødvarproducntr. Og hr r kilomtrvis af badstrand, kunstmusr og hundrdvis af kunstnr, attraktionr for børn og voksn og mgt mr. Alt sammn kun n tims kørsl fra Købnhavn. Markdsføringn af Dn Dansk Rivira r kun lig bgyndt, mn vi tror på, at vi tilsammn har nok at byd på, til at turistrn vil nd blikkt mod Nordsælland og rs ftr all opllsrn langs dn attrakti kyst. 12 Saint-Tropz Pattaya bach Copacabana Vby Strand Vrdn r fyldt md vidundrlig strand, mn Danmark rummr faktisk slv nogl af Europas bdst. Dn Dansk Rivira strækkr sig fra Srøbugtn i st til Ørsund i øst. En kyststrækning på ca. 230 km. Hr r mr nd sommrhus, Danmarks størst slott, færgrutr til Hlsingborg, Ebltoft og Århus, n mass fødvarproducntr, musr og kunstnr i hundrdvis, og mgt mgt mr. Bsøg Dn Dansk Rivira og få opllsr af intrnational klass for hl familin. RÅGELEE VEBY STRAND GILLELEE DRONNINGMØLLE HORNBÆK TISVILDELEE HELSINGØR LISELEE SÆLLANDS ODDE KLINT NYKØBING NORDSTRAND HUNDESTED HUMLEBÆK RØRVIG GUDMINDRUP LYNG ORDRUP NÆS HØVE STRAND NIVÅ

13 Plads til stor tankr i I 2010 var dr flr lokal rhrvsturismaktørr, dr kunn s fordln i, at man gik sammn i t tættr samarbd og i fællsskab udvikld ny mødformr og dækkd langt flr arrangmntr nd tidligr. Drfor blv dr tablrt dt først rhrvsturismntværk undr t fælls brand og md slogant Plads til stor tankr vi møds i Kongrns Nordsælland. Grundstammn i ntværkts aktivittr r n lktronisk Mødplanlæggr Guid, hvor hr partnr synliggørs, og hvorfra mødplanlæggr kan snd forspørgslr dirkt til dn nklt llr flr af udbydrn. I ma var ntværkt vært d n hldagsnt, hvor man vist mødplanlæggr og konfrncarrangørr fra nogl af Danmarks størst virksomhdr, at dr r plads til stor tankr i Kongrns Nordsælland. 100 mødplanlæggr fra hl Sælland bsøgt og tstd tilsammn ni mødfacilittr md forskllig mødformr. Arrangmntt, som blv mgt positivt bdømt af d dltagnd, blv afsluttt md n middag på Kulturværftt, som r dt std på dstinationn, dr kan håndtr flst gæstr, op til Ntværkt for mødmarkdt har nu 16 partnr, som dækkr attraktionr, hotllr og konfrncstdr. D 16 partnr r Bymos Hgn, Esrum Klostr & Møllgaard, Frdriksborg- Cntrt, Frdriksborg Slot, Havrholm Slot, Hotl Marinlyst, Hotl Hillrød, Hotl- og Konfrncgruppn Nordsælland, Høstrupgaard, Konntum, Kronborg Slot, Kulturværftt, Kysthusn Gilll, Pharmakon, Sankt Hln og Dn Magisk Ha. rstn af Danmark Fritck 2011 var n storstilt kampagn, vi dltog i sommrn or. Formålt md Fritck var at sætt fokus på fri i Danmark, og dt skt bl.a. gnnm tmar i lokalavisr, radioprogrammr, hmmsidn fritck.dk, onlinannoncr og quiz. Bag Fritck stod Forningn Dansk Dstinationr, som VisitNordsælland r mdlm af sammn md ott andr stor turistdstinationr. Kampagnn blv støttt af Arbdsmarkdts Frifond og n rækk sponsorr. Kampagnn sikrd all d dltagnd dstinationr værdifuld mdiplads og mulighd for at inspirr til god friopllsr. Aln i aviskampagnn blv dt til mr nd 500 hlsidstmar md flr nd 750 rdaktionll artiklr, og via t avissamarbd nåd kampagnn ud i t ugntligt oplag på 2,7 millionr lokal- og ugavisr or hl Danmark. Fritck har ramt brdt i hl landt, båd rgionalt og dmografisk, og hmmsidn har f.ks. haft bsøg fra 234 dansk byr. En analys fortagt blandt 618 brugr på fritck. dk visr n aldrsfordling md orvægt af familir og modn prsonr. Dt r målgruppr, som r ydrst intrssant for os, fordi vi d, dt r dm, dr tiltrækks af Nordsælland. Vidst du at Finn Olafssons cd Music from North Saland/Lydn af Nordsælland har vært omtalt og spillt mang stdr i rdn, bl.a. i Radio Voc Spazio i Italin, L Canard Folk i Blgin, Acoustic Guitar Playr i USA og Bayrischr Rundfunk i Münchn? Cd n, som r n hyldst til Nordsællands natur og kulturarv, r skabt i t unikt samarbd mllm Finn Olafsson og VisitNordsælland, som grn vil tilbyd turistr t musikalsk mind fra frin i Kongrns Nordsælland. VisitNordsælland Årsbrtning

14 Brtning Turistinformationr og turistinspirationr Stratgi Vi har båd turistinformationr og turistinspirationr i Kongrns Nordsælland, så vi kan nå dstinationns gæstr, dr hvor d r. ØRESUND Gilll Nakkhod ams SØ STRA NDRE NDV E NSV E GEFIO N E ND VE RA Gurrh VEEN Kofod Anchrs V NY S T Gam RAN Stra ml D ndv KON GEV EEN Ø R MOTOR p tr I NG HEL S Gl. t ran dv VE RAND BÆK ST HUMLE G l. Stran d rd s rd s Bogå Island hø s Holmg årds Gam ml Str an dv STRAN DVEE N Låg gyd Bukkball NG HAV EN df o rbiv LA E Ru n Ag ilt v KONG EVE LM SV E SN Æ HØRS HO E GÅ LLE RD SLE SV TT E E- mo s v BI ST RUPVE st Tgl gå LMVE Bakk gårds HØRSHO Å Bakk Stubb d b l Fu g Hll b v æ k olm in k m ar ks R n Br u olm v Sø h Lan rø d K tting Allr ød Ko mm R Vst rvang Karø d- lt ST rh u s Horsrød - n E Gun l Kir k lt a Hø Hølt RØ D LE m os Præ nh Grø ER - NY M g r ø d Va ssin HELSI NGØ RMO TOR V E EN BRØNSH OLM KON GEVE NIVERØD ll KONGEVE EN VE Søru pv Byskllt LL E VE Ly ng Ø NY M Farrm o s n Lyng Bygad HORNBÆK V n Sø DEBOVE NØ r sp Oddrdams HIL L r lsbrg - Ca EN gad Koll rød By Vrålyngn ø Damh Sand l m v r ho Ha Gribskov Kommu n Hlsin gør Komm un Frd st n ræ Slskov Ha rs NØRRE-HERLEVVE Ha ha n En g Krog pv Rød k Hillrød Kommun Frdnsborg Komm un Ny Mår u m v Kagr up Nordhø om mun mu o m m n un om HORNEBYVE d v GILL E LEEVE r o gs n tk Ga Ny Dragst rup Krigsa g Lan Sø dk b Holt NY MÅ R UMVE åru m M Ø DVE HILL ER ES Lindhol mv rik ss dk d ROSKILDEVE rg v Tærby r va d SB OR G HILLER Ø D VE VE ER IK Hørup FR ED ø ROSKILDEVE KIRKESKOV Koha Egbæk E Rundforbi Vdbæk 152 RGVE DSBO SKO ÆGERSBORG Skodsborg rs KrGog TRØRØD HEGN gårdholm Trørødv s- Trørød Frydnlu ndsv v ha Ko DVE SBORG STRAN N E E ØV DV RØ USVE EH NG S K OD 13 Ørød. Borg md Schni V EV E rupv 12 o lt Rygård Frdskov Ø EN VE OR l. OT Golt H d RM Ga GØ Gl. Holt H olv. SIN l m Høsk Dan str A lm Alm GRÆ OMFA STED RTSV E DØ Å is Møllr ST ED VE Æ g M løs v Mlø s EN Sm d M agl PÅ m RUP VE rg sing Hl år ds - la n VAL BY VE rødv Skæ lsin y ngb Ly Lill tt rsl G vøst r r HOV EDVE Ha ls Hil næs K lrø o d K mmu om n mu n sk om S Sanddaln 11 Ga m Hø Sandbrg Vstr s Paradi 152 Østr Sandbrg DVE RAN K ST DBÆ VE øng hus Gønghus E olms iksh nr Allé San db rg Sandbrg Smidstrup H Gammlmos L HE a KO NG u p F Dputatvang o l ha v v Hør Folha Rud sho l m Kommu n rs d a l Kommun Brådbæk-- Sandbrg Ubbrød Østrskov V st Rungstd Stor Friss Eng ND Høstrkøb EWALDSHØ VE RA STED S T Hørsholm STED RUNGSTED HEGN Fo lha v G k op Bis an s Sv V Fr Plantagv Bon Bolb 152 rov NG RU VE ND TRA 207 E DS rs Hls ing T Gardys v n g ård s os Åm by H hu No d d By Ub b rup ØRESUND TE Slttn RUNG 9 MAGLEBERG RUDE SKOV Vasrn Louisiana Humlbæk Vallrød ang v Gø g Åsbakkn H k øø st rbv Hst- Skovrød køb V s 229 Bistrup S Mikklborg Als v æ sv Rørm o Ord rvsv. Hu s Hlsi n Tåg r u Søkrogv Stor Ry Ell RÅGELEEV E Farrgår d s TIS VI pv VE BR O KE Ellmo s K KEBR Å OV E HELSIN G EV E Nørrgad Esprgærd Nivå Bolbr GEVE GS N KO yrn æsv VE RUN D D Skottrup osn Sig a 152 Snkkrstn 152 Ussrød o Sæl r rvang k B ir a P Bistrup Hgn r ø d 10 sø v. E Kokkdal Høm S t o rha ls asv BÆ i slin No rd hu n s O ls R. N. Å n akk n pv Sr kilst ru Arr H n n a Torp m LAGERVEEN SØ vn n HELSINGØR E då rø Krak n and EGEBÆKSVANG Hov Skan væ rk o nh VE ER SØ riks sv kk NØRREV dbuss Su n N Å N KO rhu EBÆR AL L É RØNN Ør U ss E EV NG KO Ull 201 i. dsv år D G OR KO NG EV Va s 207 EE GEV LAVESKOV 229 Istrød VN RA Birkrød Sø rk rø d Rødgård s ak SB Nø RØ D ST RE RD NO a S KIND Å EN S oldragt KE v BISTRU PVE S m d D ig ls -v Eskmos Skov a gløkk Nivå Niv r ød- US SE RØ olt BIR Bøs s m Ørsholtv l sh 10 E Sælsø n Hørsh olm Kommu un drsdal Kom mu n u Ravnsnæs Birkrød Gy d rød Dagløkk Ådals ISTEG rønn RØ ga d DV E Hgn Brg nrød SØVE E KV rød Fr ED FR Gund n kk rba Tr vangs G 19 Sluttrup Stumpdyss Karød Hy riks bo rg 229 Sandholm Stavnsholt Ordrv Stavn s holt Brgn- 16 Mø Frdtoft Fr dto f t 7 Ktting Stumpdyss KO Tglværks- NGE VE hus EN 201 Hølt Ulrn l O2 Vapnagård O3 Kronborg Slot TURISTBUREAU 152 FREDENSBORG VE Nivå nb V Vnbrød Sælsmark E KV Kasrn SÆLSØ AR LUND SÆ LSM Sælsmark Hølt Skov O2 Esrum 213 HO g rø gn Br Sk o v v RV EE N d sa N EE H OTO EV NG KO R ÅD d DM SLAN Blovstrød rt mosv Katthal Ka t t h Søndrskov All rø Fur d Ko m sø Kom mun LILLE mu RAVNSHOLT n 11 H IL LE RØ Blovstrød Ordrv ng So RAVNSHOLT Høltsvang Hø t S t umpd ys s 201 La s k Lill Sluttrup M Ø RDRU PV E Mørdrup Tibbrup Høstrup Nirød Brønsholm Lilldam Dons Ordrv E47 nt Ag E N ord 6 Nivå s STASEVANG Don n mu Gundrød om Da m rg K Frd nsbo mun Hørs holm Kom Stordam n kv RørtangSma N EE EV NG KO 3 r lm NYRUP HEGN 6 KELLERIS HEGN Dagløkk Skov E47 Oldhus Lill Gundrød d rø d KIRKELTE HEGN Lrgran 5 gstrup Langstrup dv rø Avdrød A vd DV EE N SK I N D ER Bo d Fisk ER Ø v nd Bo va Lyng Å 207 lm n b æ r st um S ø v Esr Frdriksb o B an N B dv. k r Å s rr Ha ksborgv ri v HI LLERØDVE VE Hsslrød Gur R NBÆ KVE Lill Tolt 4 ToTolt risv tv 229 ll K Kalha N y Nybo Kro bo grupv E47 Agsø Hu kv Sø- m lbæ holm La ng str up Karlbo Kirklt GEVEEN KON d Fr m thol Flin 16 Lyng Mark E HORNBÆKV ur øv sh rg bo ns n d mu Fr om un K m m Ko d rø Tykk Ordrv Allrød US Røgl Røgl ng va p l Hil bo 235 O3 Kronborg La dgårds V Kirkskov N N r Stor Bøllmos rg DVE RØ LLE KO Ha vr ru Bøtt EE EV rød ssl H Ka Kvistgård k MVE Holmskov r Humlbæ k Niv å Karlbo Mark h d dik n B NG KO Fr d æ kv Slottt Tidslhullt Holtt Lyng Lønholt IST 201 LILLERØD Lill Vksbo VANG TOKKEKØB HEGN Kollrød Tusindskift Skon st Grønholt Skydbanmos rg bo Hammrsholt 16 b ov l Langs trupv KNURRENBORG 19 un mm rød Ko mun Hill ød Kom Kirk l t v Allr hu ns olt Ny Hammrsholt b v sko Brød Vrålyng Vr- r EE K a DV Sl å n Uv 233 l v Ø ER IST n HILLERØD GOLF KLUB Stor Hstha æk Brø l bo STORE DYREHAVE Fr d rik Rågårds Lill s Mos Srig SVE Langrød Asmindrød GRØNHOLT HEGN VE Fu Gl. OVER Hsthan 233 g ltvan g n G r ønho S VN HA VEE OR OT DM RØ L yn pv Bursø Pllt mun Ko m n gør u Hlsi n Ko m m ov Gribsk rv vi RE ØR Nyrup gn b rg SVE GØR SIN HELMunkgård Skov Kro H l lb æ Sortsø O3 Gurr v b KROGENBERG HEGN Rrstrup u rs ng rød Langrød To ltv mlbækv Hu GRØNHOLT FLYVEPLADS EN k BRØDESKOV u str Ly ØLHØ ru m Es dhogad ls Ku B KØ O2 6 Lill Hstha LE HIL øv r ød K ha marksv D ER OV Nyvang ING V Lønholt Karlbo Ordrv N E VE V S Børnbakkr S HEL ESRU 237 Gl TEGLSTRUP HEGN Klarsø 213 Gurr Vksbo 6 Gurr Sø Slotssøn Gurr DANSTRUP HEGN Danstrup GL. GRØNHOLT VANG Præstvang n AdnturPark VE D R EV S s h og Hi ll Pand r ødv Villing So d s olt nh SØRUP HEGN Sørup Ordrv Kongns Væng v v. v Sn s glø Ug Uls Slo ts - t væ n g St y rha D Mi l t vld Sko 16 Hølund Gø rløs Lystrup strup Ly Slangrup Ordrv d r ø m Å ing ru Vill E Frlv Modtagapparat P RU EEVE GILLEL Fakta UN EN Å Byvangn Slotsds søn n Frdnsborg Slot HIL Stnsholts Vang HILLERØD r s p Lill Ø s Krog GURRE VANG 235 r up T Tikøb Skovhus u H mun OR NB n Kom Hlsingør ommu Æ sv. rg K Frdnsbo Endrup Hgn Frdnsborg Slotspark 6 EN VE ØD KØBENHAVNSVE Uggløs møll Kærhøgårdsv E LEV Old E Kratskon K Uggløs VV sv ØL un d yg KO n ad 207 P S nh a v 233 Lyng SL ANGERUPVE RU Kø b v HØ G Vassingrød l. UGGELØSE SKOV r lr ø F SL nd v ørlund Al Lan ANG nlu gsø Å Ordrv lsø Å ERU Kd PV Nymøll FARUM Krognlund E Rosnlun LILLEVANG d un gsl Bygad n Lill Dyrha Uls Engha Sla ørlund. n dbylill 207 Stnsholts Indlukk O2 GRIBSKOV 6 19 Frdriksborg Slot FAVRHOLM MARK O2 6 rg str u p Slangrup Strand stræd - nb up Lyst r sv ls o nsb Hll Nygård Ka rls g Gu rr Hllbæk gr RA ulbæk Bond- gad ND Bøgholm dammn VE Sø Kobbr dammn bæ k v rg pv ru Endrup Sørup Nødboholt Pdrstrupvang Børstingrød LYSTRUP SKOV 6 Sundbylill N ÅB H d ill rik s 227 Amtmands- Salptrmosn vang Nørr Hrlv Kurr holm Kommun n rød mm u sund Ko SKOV VE RU P HØ Fr DVE HILLERØ E 6 53 lb rg K ort End Frdnsborg Søpark ak lm STORØ Gurr Sø onstrup Nødbo p ild ISTER Ø DVEEN ls 233 Uv ord h Sø EEN rlø 6 53 Kldsvang RV OTO Fu g Ly Gø r 6 53 Å org DM gn H Frrslv E DEV SKIL RO Tirsdagsskon Pd r Ox All s LERØ HIL FREERSLEV HEGN lv Vd Frrs H s Kvindrup Esrum Sø 227 GRIBSKOV Gadvang H rr Eg sp urs All O2 16 hø v Horsrød 205 HORSERØD HEGN Tikøb Kongns Bøg GRIBSKOV V Ga dld angsv Gadv trup uls upv Hørup Ma nd Gørløs b Sø gs van ad Dam v n d Frrsvang Harløs Ny Harløs Å l na Ka IN LS HE Pøl Å HILLERØDMOTORV EEN øll v Hillrø ds ls rg bo Sø DVE LERØ M g Sigrslvøstr Su IKSSUN als Sil lbro Å HIL P ib Bro v N ll Høbr g ER FRED Sundb ylil l Bondrup dr R drup Kæ Pr æ Græs 53 Åd Kalvøn Fru av s rd Løglands sv ård p FREDERIKSSUND ÅGADE Strø g r ru Skovbakk VE g v up F Str ø br up ig Hø Tærby Langsø HAMMERMØLLE SKOV Skibstrup Ordrv k rs ho INDELUKKET HORSERØD HEGN ESR UMVE ESRUM V E Harrshø o lm - RISBY VANG Ha rr Fændrik Vang Slskov Mandrup DANSHØ T O Sla n Bygad Strøv s Skæving lini Lan g m mun d Ko mun l rø nd Kom Hil Kvindrup Fr d rikssu Græs sl WILLUMSENS æ rg H E SV NÆ OV SK Eglund da ls G ræ Borup Bo r n H y lls tdn. F. By O2 19 løs Har STRØ BERGE l SVE ND LU GE Or Dråby Strand l v im KIGNÆS FÆRGELUNDEN By v H FÆ R FREDERIKSHØ Or Dråby Dråby By v AMMESHOLM 207 VE MØL LE ægrspris Græs Bakkby Ndr Dråby ægrs- ægrsprislrn pris Slot Ballrmosn STENØ Sigrslvstr Sko USVE LH ÆTTESTUE Slotshgn G r æs Str and t Væn g KU ægrsprislrns Skydtrræn 211 ROSKILDE FORD r lv s Græ ØKSNEHOLM Vængt ÆGERSPRIS BUGT r St Hals Møll Å lil l KOHAVE olm Kobblgård øli l Apholm H ls Halsv GE HERREDSVEEN Strø h Ap Langvad Plantag ægrsprislrns Ølsstrræn Ha Lill Str ø Ølstd Sydstrand Ny Hov dgad M arkb ækv Hals un m un m m n æ Ko Hals ø d r Strølill Hill UN 207 up by Å Lill H als Lill St. Hals als Møll DSVE Sksgård Nyg Ly Stor Hals Strand St Hals Stra ndv 211 FREDE RIKS S KULHUSVE Smdhus E DYRNÆS HAGE rn Dy ægrsprislrns Ølsstrræn sv aard Gri m str ng Tumlingvang Frdnsborg G 16 løs Har Harløs Munkvang GRIBSKOV Holm n v Borsholm r sh Bistrup Ålsgård Apprup 213 Risby G av 237 Skibstrup Gør lu rup ibst k Sk Ø o rsh l m Bo Ris b y Bodrn E l lkil æ Saunt Ho s 235 Pllt UMV E ESR HØBERG NOR DRE S Ellkild TR AN DVE g Stnstrup a Sau nt Vstrb Havrholm K lost rris Bøttrup 205 Koha GRIBSKOV GRIBSKOV N Ø ræ st ER IST Brolan 205 Stor Gribsø Frdriksværksgad ULLERØD Kapplskov k gbak Tin SVE RK VÆ Esbøndrup Ostrup Kobbl Gribskov Kommun Hillrød Kommun RE STRANDV E NORD HORNBÆK PLANTAGE Hornbæk Sø KLOSTERRIS HEGN GRIBSKOV Strødam Vstr Engsø Strødam EE DPV 19 tå EN Lrt å rds Kovad Kildmos Å Grimstrup Ølstd Æ blhol VE AMTS 205 Stork vads Å Esrum p gru Ka tions Sta E rgv b F ru Bndstrup Baun 16 Mløs Stor Lyngby ungn n ad dg SV ND SSU ERIK E SV HU ægrsprislrns Skydtrræn 16 LYNGBY SKOV ing Skæv ED FR L KU Nyhus Fr s Ru nd in d d 207 vg t Str an Snoggn VE EN AMTS - Ho Gyd n bakk Kildhø Konggn NORDSKOVEN Sko Øls USVE Storkgn Has yn gb y AMTSVEE N Ølstd Strand STUDEHAVE Kongns Lyng Præsthø 16 ærank ort ds p San Skon Lill Lyngby E b Hllbrg G urr Å am Kagrup Solbrg Engsø Tibbrup 267 Tulstrup d v N Møllhø ØDV Krgm Mos FÆLLESSKOV øv s Rav n Å Kirk Esbøndrup S R IK Kistrup Kobbl GRIBSKOV VV E FR E D Boland Vang VKildkrog illin g b Hornby 227 GRIBSKOV Hornbæk AN DV E Dragstrup K lds ø Ndrst Kobbl Mårum Tinghus E TING H US V E Villingbæk STR mshornby Hornby Musu RUSLAND Fælld Sand Esrum Sø Nd Lykksholm L HILL ER Alsøndrup NEEDE VESTERSKOV Brgt Krgm 211 linn Alsøndrup Eng l Pø n l L il d v n sv GR IBS KO s Frl NEDERSTE KOBBEL Hssmos Elstrup Høbrg Ornd Anniss Ordrv Gribskov Kommu n Hillrød Komm un Arrsø n E DV an rt h Bau ta Ryag gårds r Rørmosv ti s RØ Str lhø LE HIL KU LH Ho Pibmøll Anniss Sonnrup ROSKILDE FORD Barakkrn R n v Bakklandt st rø Ørbæk dv Høbrg gv Anniss Nord st SONNERUP SKOV Kapp Lill Krgm rak Pr æ mos Nllrød 251 angn Fuglv Øst 251 VILLINGEB Æ K Villingrød Saltrup P Dronningmøll RAND VE SNÆVRET Holgrskøb HORNBÆK BUGT Hulrød ST 227 Esbøn dru pv E SING ØRV SkovHEL Ammndrup Tho rs AUDERØD SKOV a Brdrød S onnr upv MAGLEHØ Viking B r Toft BOSERUP VANG Mårum HØBERG HEGN sb org 267 KILDEVE Skærød Sk æ Husby Haragr Hgn E Hlsing ll lb 251 Sltlt d rik lrn rø Aud Ly ng By b d H Karlsg av RE N DE 207 d rø Aud d Brd rø KU E LHUS kk FREDERIKSVÆRK Hvidklint Hornsd ISEFORD ERØD VE Ha n Præ stv ad trg Vs F Firhø Søborg Sø Græstd Skovhus GRIBSKOV Munkrup il Søgår d s Søborg kk Ko GR Audrød SØRUP VANG Hanhod s r Audrød- 16 Elling EN TSVE Grø v ha 207 ALHOLM Vindrød GRØNNESSE SKOV Kulhus ISEFORD v rlsst. Ka mind Srkilstrup n v Ramløs Ramløs Grib skov Bakkr Kom Halsn æs Ko mun mm un Arrsø ARRESØDAL SKOV Ha Stor Karlsmind Sølagr E DV TE ES N D d HU h ov 205 Ramløs Søkrog Ramløs Sand Gr Komibskov m Ha un Komlsnæs mun Vindrød 205 Engha HILL istr du In rs Lynæs K a rlshø AM Amagr Hus s Kulhu r Sølag n) (8 mi mm r(sorut ) ad rg Sønd Porthus gl Torpmagl 16 Haagndrup Rygårds Allé Ry Å g Bag Ullrup Hundstd p Ullru Skov gad Nørr 16 ULLERUP SKOV E ngha oft Et kk p ru nd g Lill Karlsmind AMT SVEEN Tømmrup ba 205 Sk l Hlsing Toft VE ØR ærk I NG riksv HE L S rd R amløs VÆR Bækkkrog K VE Ørba Græstd VALBY HEGN HELSINGØRV d Haldn i nd 225 Toru Østrbrg Torplill Torupn Ny Pilvangs Etoft R æ in Ny BRØDEMOSE SKOV M l by FREDERI KS RKVE RIKSVÆ Tibirk Sand MøllvaAssrbo n gs Mlby Torup n p Tibirk Flysand FREDE Hmmingstrup Nllrø ad d rg Nling Øst ga Assrbo Slotsruin PLANTAGE ov d Sk Vin drø Ell dv an S Ll. K arl s m rupv Toll Hå vn han Kik Spod rg s b v s rg p Nødbohus Kikhavn Skansn Str Tollrup Nødbo n v bo d ghø ru Toll Nø K ro Hald yv lb M in o Aggb Sig rs Å rv Mø Bygad n AGGEBO HEGN Aggbo Valby Agg b o EV E LD EVÆ Dønnvæld NN Valby Sk ol Lis l rg b usl La ødv g b Lind in yll h Laugø M gnrød BrLill Firh ø v Brgnrød GRÆSTED HEGN b Vi v. b ro Kurr hø k B ir Laugø E V Hus E Ågrup up Ågr Bølllungn usv L LISELEE PLANTAGE Mlbylrn Lisl Ræ BÆ K Ellmos gø Alm Tulstrup Tu lstrup v Valby Hus øv ug Tibirk Bakkr La u Tågrup Hus os Å Bannbrg b rg B ann 223 D KIL æ ng h ASSERBO MELBY OVERDREV 267 Holløs Brdning TISVILDE HEGN LERBERG Tu lstr brg up Bø g Hølt VALBYVE Horskær TROLDESKOVEN St Maglb r g E BRANTEBERG o s v n V DE KIL Tibirk gå v Å Ørby 251 rg Askm Møn g Møng 237 KE g or al an Mårum Holløs Å Porsag v. ingstru p Tisvild Tibirk Hø br o dsv n NAKK EHOVED STR ANDVE E N Ål kist Pårup Hm m Vby 267 ro N 267 Møng LDEVE VE To b BY VE Unnrup Nakkhod Fyr Øs t r Allé UP VE Sø b o Lundg br Uglbro DE R Å v v ft DG HOV E ADE 237 lmos Øl Kolsbæk Unnru p Blistrup Hl s in g To Tisvildl Elktronisk information vnsgo dha Hln Kild INFOSTANDER ro h ø v. Maglmos oltv Kirk Slvbtning lund løs Hol nd slu llø d Ho tran S g ft VE TURISTINSPIRATION Stok k b by V ndv a Str Holløslund b d G rd s Salgå Sommråbnt U dsh rgv EL Råg Hågndrup idstrup Stnsbrgs Sm Udsholt To B BakkER brg SS Vby Strand TURISTINFORMATION Bakk b Hsslbrg Råg marks Smidstrup rv 223 Hlårsåbnt y Ma glhø TURISTBUREAU øsstnhn Ås Parkv - TURISTKONTOR TURISTBUREAU lt ho Uds E LE V E G E ND RÅ R A ST STED EN GRÆ VE Rågl på ru nk Ti. Thor d sv OL E SH V U D ND 237 ST RA rdsgå Havr Udsholt Strand Fyr BO N V Tinkrup Gilll gad Fricntr Smidstrup rbro P STRAN st 237 KERU Strand DVE TIN P RU ST E Strand Alm SMI D NDV Esbøndrup STR A lo Eng d s Fllnstrup Hågndru p Esrum Kana l GILBERG HOVED HE Markdsføring Prss Turistinspirationrn r placrt hos rhrvsaktørr, hvor dr i forn kommr mang mnnskr. Dsudn r d d all livrddrpostr på strandn fra Hundstd til Nivå i samarbd md Dn Nordsællandsk Kystlivrdningstnst. På turistinspirationn skal gæstn ikk, i modsætning til på turistinformationn, fornt gntlig btning, mn btn sig slv md t stort udvalg af trykt lokal og rgional frimatrialr. rn

15 Kommrcill partnr Assrbo Golf Club Gthust Adamsns Fisk AG-Tx Boligtkstilr Arnold Busk Hlsing Domain Ålsgård Gallri Liisbrg Hlsing Erhrvsforning Gallri Rosnbrg Hlsingør Havn Hornbr Øl Glas Smdn Ils acobsn Kunstnrhust Bodil Krogh Gallri Bichl Industrimust Høbogaard Boltts Gæstbud Gilll B&B Ingrid Hlnr Kødsndkrn Byaasgaard Camping Gl. Humlbæk Kro byg Rokkdyssgaard Borup Ost Gilll Havn an Mognsn Stngårdn Brassrit Gilll Gilll Apotk agt & Skovbrugsmust Søris Byns Pizza Gribskov Lægcntr Kulturhavn Gilll Hnrik Sønksn Birth Frandsn Gilll Handl Kulturværftt Sankt Hln Blomstrtankn Halsnæs bibliotkr Kysthusn Gilll Sbastian Sr Bymos Hgn Halsnæs Turistforning Konntum Spa & bhag Bruuns Optik Hundstd-Rørvig færg Kvickly Hlsing Scandlins Bi Fritid og Camping Hamiltons havngallri KH Smykkr Skibstrup Camping Caf Chaplin Havrholm Slot Kronborg Slot Sportigan Hundstd Charlis Café Havnns Prl Hndl & Antt SuprBst Hundstd Cafttn Hundstd Havn Kildgårdn Sølagr Camping C4 - cityforningn Halnæs Bryghus Kanalkioskn Shll Hornbæk Caf Hyggstdt Hlsingør Turistforning Lægrn Kandrup mfl SuprBst Hlsing Cntr for Fysiotrapi Hlsingør dtailhandl Spisstdt Lonora Sds Comwll Borupgård Hlsingør Udvikling Nord LaMa Glas Silrlin Danmarks Tksisk Musum Hlsingør industriforn. Lgnds Loung Club Swatr Hous Hlsingør Kulturforning Lynhm Sportigan Hlsing Dansk Bank Frdnsborg Hlsingør Kommun Louisiana Skomnun Finn Olafsson Tandlæghust Munkruphus DanBolig Hotl- og Konfrncgruppn Nordsælland Rstaurant Tinggårdn Møllkild Golf Dn Magisk Ha Hlnkild Hotl Træfældning Rstaurant Nmo Drmalogisk Skønhdsp. Hamltscnn TN VVS Norda Hlsing Dronningmøll Camping Hlsingør Bycntr Wondrful Copnhagn Naturstyrlsn Danhostl Frdnsborg Høstrupgaard Vild Kørl Noyons Diva & Dsign Hørsholm Kommun x-portn Norda Hornbæk Dansk Bank Hlsing Hlsingør Cityforning Ørsundsakavarit Novasol Din Tømand Hotl Hillrød Å Bagrn Nivå Camping E-mæglrn Hlsingør Tatr Q8 OK Plus Esrum Klostr Hillrød Vandrrhm Rdrit Slotssøn Pharmakon Frdriksværk Camping Hillrød Bibliotkrn SuprBrugsn Hornbæk Punab Franci mod Hlsingør Vandrrhm Tina A Rstaurant Skipprstun Frdriksværk Handl Hotl Strand La Dolc Vita Rstaurant Sofi Flüggr Farr Hlsing Hotl Slp2Night Nivaagaard Rstaurant Gandi Frdriksborgmust Hillrød Camping Sillbron Rib Hous FrdriksborgCntrt Hlsingør B&B Slotsarkadrn Rstaurant Trkostn Fotograf Cyrank Havnkioskn Kunstværkstdrn Rx Cyklr Far til 4 Hairstylist Lykk nsn Ann Mari Novasol Ralmæglrn Frdrikssund Erhrv Hotl Madam Sprunck ns Erik Larsn SuprBrugsn Gilll Frdbogårdbutikkn Handlsbankn Hlsingør Ugpostn Agrskov Angus Grønnhagård Hotl Marinlyst Livrdningstnstn Chokoladmagrit Rstaurant Undr Kronn Dansk Garbolund ota VisitNordsælland Årsbrtning

16 Rsultatopgørls Brtning 1. anuar 31. dcmbr Nttoomsætning Dirkt omkostningr Bruttofortnst Markdsføring Prss Stratgi Andr kstrn omkostningr Prsonalomkostningr Afskrivningr Rsultat af primær drift Finansill indtægtr Finansill omkostningr Rsultat før skat Skat af årts rsultat Årts rsultat Rsultatdisponring: Orført af priodns rsultat Priodns rsultat, disponrt Fakta Modtagapparat 16

17 Nordsællands turism i tal 2011 Bsøgnd på turistinformationr drt af VisitNordsælland Kontor Hlsingør Gilll Hlsing Hillrød Frdnsborg Rungstd Priod anuar 306 Fbruar 463 Marts 608 April Ma uni uli August Sptmbr Oktobr Nombr 611 Dcmbr 328 Ialt Top-10 intrnational markdr for hl Nordsælland Top 10 (2011) Ornatningr * 1 Srig Tyskland Norg Storbritannin Holland USA Schwiz Frankrig Europa i øvrigt Italin * Hotllr, fricntr, vandrrhm og lystbådhavn. Italin Europa i øvrigt Frankrig Schwiz Srig USA Holland Norg Storbritannin Tyskland Ornatningr i frihus Vækst Ornatningr / * Frdnsborg og Hlsingør ,1 % Gribskov ,9 % Hillrød I alt ,4 % Nordsælland ,0 % * Afntr ornatningstal for VisitNordsælland Årsbrtning

18 Ornatningr i hl Nordsælland kskl. camping (fig.1) DANSKE OVERNATNINGER Brtning Hotllr og Fricntr Vandrrhm Lystbådhavn Dansk ornatningr i alt UDENLANDSKE OVERNATNINGER Markdsføring Prss Stratgi Modtagapparat Hotllr og Fricntr Vandrrhm Lystbådhavn Udnlandsk ornatningr i alt DANSKE OG UDENLANDSKE OVERNATNINGER I ALT Hotllr og Fricntr Vandrrhm Lystbådhavn I alt Ornatningr på hotllr og fricntr fordlt på sgmntr (fig. 2) SEGMENT Forrtning Fri Andt I alt Fig. 1 Ornatningr ftr nationalitt I alt Dansk Udnlandsk Fig. 2 Ornatningr fordlt på sgmntr I alt Forrtning Fri Andt Fakta

19 Ornatningr i VisitNordsælland (fig. 3) VisitNordsælland Camping Lystbådhavn Hotl/fricntr/ vandrrhm I alt Talln inkludrr ikk ornatningr i frihus Fig. 3 Ornatningr i VisitNordsælland I alt Hotl/fricntr/vandrrhm Camping Lystbådhavn Sammnligning af ornatningstal ( fig. 4) Sammnligning Rgion Hodstadn Landsdl Nordsælland VisitNordsælland Fig. 4 Sammnligning af ornatningstal Rgion Hodstadn Landsdl Nordsælland VisitNordsælland VisitNordsælland Årsbrtning

20 Erkrds Brtning Gribskov Kommun Hlsingør Kommun Hillrød Kommun Frdnsborg Kommun Halsnæs Kommun (2012) VisitNordsælland Markdsføring Prss Stratgi Stanna Øland Dirktør Sankt Hln Maln Carml Formand for Kulturudvalgt Hlsingør Kommun Mdlmmr af bstyrlsn 2011 Formand Ptr Rømr Hansn Udviklingsdirktør Wondrful Copnhagn Pr Frost Hnriksn Formand for Fritids- og Erhrvsudvalgt Frdnsborg Kommun spr Bhrnsdorff Dirktør Bié Fritid og Camping Szilvia Gyimothy Unirsittslktor Turism rsarch unit, Ålborg Unirsitt, Campus Købnhavn Følggrupp Klaus Markussn Mdlm af Hillrød Byråd Margarta Andrsson Formand Halsnæs Turistråd (2012) Anntt Sørnsn Gribskov Kommun Eva Hlms Hlsingør Kommun Rikk Nygaard Olsn Hillrød Kommun Modtagapparat Sørn Birk-Sørnsn Hlsingør Kommun Gitt Amdi Frdnsborg Kommun Martin Kllbrg Ishøy Frdnsborg Kommun Nils Bang-Ebbstrup Halsnæs Kommun (2012) Fakta 20

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Kvistgård. Espergærde. Rungsted Kyst. Rudersdal. Skodsborg. Brede Tårbæk. Klampenborg. Bagsværd. Husum. Islev Nørrebro. København.

Kvistgård. Espergærde. Rungsted Kyst. Rudersdal. Skodsborg. Brede Tårbæk. Klampenborg. Bagsværd. Husum. Islev Nørrebro. København. 9 9 Skærød Mørdrup Snekkersten Liseleje Asserbo 9 9 9 ted 9 Ullerød 9 0 Mikkelborg Kregme Harløse lte Hornsved Strø 9 0 Sigerslev Herlev rød Sjælsmark Hørsholm drev Bakkeby 0 Frederikssund 9 Sperrestrup

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere