INDHOLD. Beretning. Oplevelser. Presse. Fakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Beretning. Oplevelser. Presse. Fakta"

Transkript

1 Årsbrtning 2011

2

3 INDHOLD VisitNordsælland Dstinationsudvikling af Kongrns Nordsælland Brtning Stratgi Prss Fra sammnlagt til sammnhængnd Mr for flr VisitNordsællands stratgi....6 Samarbd om markdsføring Dt god værtskab også onlin VisitNordsælland i mdirn Hlsingør som krydstogdstination Kongrns Nordsælland som mød- og konfrncdstination Hmmsid md voksværk Markdsføring Kongrns Nordsælland på tryk Rs- og frimssr Kongrns Nordsælland på nttt Cruis Elsinor Royal North Saland Dn Dansk Rivira Plads til stor tankr i Kongrns Nordsælland Fokus på fri i Nordsælland og rstn af Danmark Modtagapparat Fakta Turistinformationr og turistinspirationr Kommrcill partnr Rsultatopgørls Nordsællands turism i tal Bstyrls m.m Mdlmmr af rpræsntantskabt Organisationsdiagrammr Dn fælls fortælling Sådan blv dt Kongrns Nordsælland Fra kongrns til turistrns fristd Brtning Opllsr Kongrns Nordsælland n dstination md t potntial, dr forpligtr Optakt til ny opllsr Sammn udviklr vi dstinationn D to først rutr r n ralitt Digital mdir Prss Fagr ny digital rdn Find i Kongrns Nordsælland Hvor skal informa tionn vær? Synlighd for millionr Halsnæs fuldndr Kongrns Nordsælland Digital kommunikation af dstinationsudvikling i avisorskriftr Kommunikation Fakta Kongrns Nordsælland t fristd mllm Fl Fr og Opn for you Kongrns Nordsælland har n drøm Goodwill ambassadørr Egn co-brands til dstinationns fyrtårn mio. kr. til udvikling af Kongrns Nordsælland Følggruppn og styrgruppn Komptncudvikling i Kongrns Nordsælland Modtagapparat Supr srvic og godt værtskab Ny faglig rammr og t styrkt ntværk Fin srvic, mn ikk godt nok Hvordan vil du undrviss? KOLOFON Rdaktion: Bnt Hoffmann og Camilla Kærsgaard (rdaktør) / Ansv. rdaktør: Dort Kiilrich Dsign og produktion: Sbastian Sr & Co A/S / Fotos: VisitNordsælland m.fl. / Oplag: 500 stk.

4 Fakta Modtagapparat Markdsføring Prss Stratgi Brtning Fra sammnlagt til sammnhængnd Dr r n god og lang tradition blandt Nordsællands kommunr for at samarbd. Et konkrt ksmpl hrpå r dn politisk bslutning i Frdnsborg, Hillrød, Hlsingør og Gribskov byråd, og snst i 2012 i Halsnæs byråd, om at dri t fælls turismudviklingsslskab. Md tablringn og nu udvidlsn af VisitNordsællands rkrds r dr git mandat til, at kommunrns indsats på turismområdt planlæggs, udvikls og gnnmførs i n rhrvsdrind forning, som md udgangn af 2011 har gnnmført sit andt driftsår. Kommunrn ønskr n handlkraftig forning, dr iværksættr d nødndig initiatir og ydr n ffktiv indsats på turismområdt. Drfor r VisitNordsælland opbyggt som n forning md n hø grad af faglighd og slvstændighd og md n brd rpræsntation fra d rhrv og områdr, dr arbdr indn for turism- og opllssbranchn. I 2011 har vi for alvor kunnt s, at fokus på fælls indsatsr, synlighd og opllsstmar har git rsultat. Dstinationn Kongrns Nordsælland har ikk aln fastholdt niaut af ornattnd turistr i n udfor- drnd tid, dr har også vært vækst af købstærk udnlandsk gæstr. Sprdt initiatir r blt til sammnhængnd tmar, dr md sin samld attraktionskraft og synlighd har potntialt til at tiltrækk udfrakommnd gæstr, dr oplr lidt mr og blir lidt længr. VisitNordsنlland bydr lkommn til Kongrns Nordsنlland Turistinformationn r blt koordinrt og harmonisrt. Dt r skt båd i forbindls md værtskabt på vors sks prsonligt btnt turistinformationr, som har btnt gæstr og 384 bussr og har haft kontakt md tusindvis af gæstr pr. tlfon og -mail. Og i særdlshd i forbindls md oprttlsn af 37 turistinspirationr. 16 r placrt hos tonangind rhrvsaktørr, og 21 r skabt i samarbd md Dn Nordsællandsk Kystlivrdningstnst, som r fordlt or hl kystn langs Kongrns Nordsællands dl af Dn Dansk Rivira. På visitnordsalland.com bydr vi på 802 produktr og opllsr, som r tilgænglig på tr sprog, gang r vors sid blt bsøgt i dt forgangn år. I samarbd md attrak- tionr og sværdighdr r dr skabt fir årstidskampagnr onlin, og d r ydrligr synliggort i nyhdsbrn, vi sndr lktronisk til potntill gæstr. Fنlls idntitt r nu blt til synlig branding og co-branding Gæstr fra nær og frn inspirrs og tiltrækks md udgangspunkt i t fælls Kongrns Nordsællandmagasin, landsdlskort og fm bykort. Distributionn af d magasinr og kort på hnholdsvis dansk og nglsk har vært omfattnd i båd Nordsælland, rstn af Danmark, Srig og Norg. Visit- Nordsælland har dltagt på rsog frimssr i sål Danmark, Srig som Norg. Markdsføringn af Kongrns Nordsælland r gnnmført i t samarbd md or 300 aktørr fra dstinationn samt i samarbd md Frdrikssund Erhrvs- og Turistcntr, Halsnæs Turistburau og Hørsholm Kommun, som all liggr udn for VisitNordsællands gografi. VisitNordsælland har unikk mød- og konfrncproduktr indn for rhrvsturismområdt (MICE). Drfor har 16 rhrvsaktørr tablrt t 4

5 VisitNordsællands rkrds Diss fm kommunr r i fællsskab VisitNordsælland flrårigt ntværkssamarbd om udvikling af n rækk onlin-værktør, MICE-nts og markdsføringstiltag. Dt skr undr dt fælls koncpt Plads til stor tankr, vi møds i Kongrns Nordsælland og for at gør dansk mødplanlæggr opmærksomm på mulighdrn i Nordsælland. Fællsskabt på dstinationn r blt tydligt i forbindls md, at flr kommunr, byr og nts har indgåt t samarbd om co-branding i rgi af Kongrns Nordsælland, f.ks. kan nævns: Hillrød hrtt i Kongrns Nordsælland, Hornbæk lysts by i Kongrns Nordsælland, Handlsbyn Hlsing i Kongrns Nordsælland, Gilll byn på toppn af Kongrns Nordsælland, Cruis Elsinor Royal North Saland og Dt royal Frdnsborg i Kongrns Nordsælland. I samarbd md Wondrful Copnhagn og/llr VisitDnmark har vi vært værtr d prssbsøg fra flr uropæisk land, og d har gnrrt god omtal af dstinationns opllsr og attraktionr. I t tæt samarbd md Cruis Copnhagn Ntwork har krydstogtsamarbdt Cruis Elsinor præsntrt havnn og dstinationn som n attraktiv og gansk unik krydstogtdstination md dn kommnd Kulturhavn Kronborg og UNESCO rdnskulturarv som smuk anløbsscn. Forningn af Dansk Dstinationr r n stratgisk samarbdspartnr for VisitNordsælland. I 2011 gnnmført dstinationrn samlt n størr national markdsføringskampagn i Danmark, som bl.a. var mdfinansirt af Arbdsmarkdts Frifond. Cd n Music from North Saland blv t nstånd samarbd mllm musikrn Finn Olafsson og Visit- Nordsælland. 13 numr formidlr dn nordsællandsk kultur og natur i stmningsfyldt instrumntalnumr. Fنlls stratgi: Mr for rمخ VisitNordsællands stratgisk rs r i fuld gang. Stratgin Mr for flr blv præsntrt på gnralforsamlingn i april 2011 ftr at ha vært i høring. Dn nydr Ptr Rømr Hansn Bstyrlssformand fuld opbakning og sikrr, at d to EU-udviklingsproktr, Dstinationsudvikling af Kongrns Nordsælland og Komptncudvikling i Kongrns Nordsælland, udviklr opllsskoncptr, kommunikationsværktør og komptncr, dr til stadighd byggr onpå og r koordinrt md VisitNordsællands daglig virk. Ønskt og hnsigtn r, at EUproktrn, som Wondrful Copnhagn r uridisk proktr af, og VisitNordsællands virk tilsammn vil gi dstination Kongrns Nordsælland n synlighd og t omdømm som t attraktivt turistmål md t stignd antal bsøgnd, n øgt omsætning, n størr bskæftigls indn for turismrhrt samt n langt størr arbdsglæd blandt turistrhrts mdarbdr. VisitNordsælland sr frm til fortsættlsn. Dort Kiilrich Dirktør VisitNordsælland Årsbrtning

6 Brtning Mr for flr dt først år md VisitNordsællands stratgi Fakta Modtagapparat Markdsføring Prss Stratgi I d først måndr af 2011 var Visit- Nordsællands først stratgiplan til høring blandt rhrts aktørr, og dn ndlig stratgiplan blv frmlagt for rpræsntantskabt på gnralforsamlingn i april. Mr for flr hddr stratgin, fordi dns formål r at mdvirk til, at turist- og opllssbranchn i Nordsælland udviklr og tilbydr ny opllssmulighdr på n mr tilgænglig måd for flr gæstr og drignnm skabr størr omsætning og flr arbdspladsr på dstinationn. Stratgin dækkr priodn og r basrt på sål driftsorganisationn VisitNordsælland som proktskrtariatt for EU-vækstproktrn Dstinationsudvikling af Kongrns Nordsælland og Komptncudvikling i Kongrns Nordsælland. Tilfrds gنstr og mrsalg gnnm prsonlig btning I 2011 r dr tagt n rækk stor skridt mod at indfri stratgins målsætningr. F.ks. har vi i rgi af dstinationsudviklingsproktt i fællsskab md mang turismaktørr arbdt målrttt på at udvikl ny opllsr. Drfor vil Nordsællands gæstr allrd i sommrn 2012 kunn afprø og nyd d nyudvikld koncptr Kærlighd på cykl og Dssrtwknd. Modtagapparatt r båd prsonligt og virtult, og bgg dl har vi i 2011 arbdt på at styrk. I modsætning til mang andr dansk dstinationr læggr vi vægt på at bvar dn prsonlig gæstbtning, fordi vi tror på, at dt gir tilfrds gæstr og mrsalg. Drfor r dr indgåt aftalr om at øg antallt af turistinspirationsstdr, stdr, som supplrr vors sks prsonligt btnt turistinformationr d at tilbyd gæstrn informationsmatrial om Kongrns Nordsælland. I 2012 vil dr i alt vær 37 rationsstdr. turistinspi- Stratgins indsatsomrشdr Stratgin bstår af tr orordnd indsatsområdr: n opllssprofil, t modtagapparat og n markdsføringsplatform. at dstinationns opllsr og produktr udvikls, så dr blir mang flr god grund for gæstrn til at rs til Kongrns Nordsælland og bli læng. aktørrn og drs opllsr sammn, og dt god værtskab skal høns på hl dstinationn, så gæstrn mærkr, at vi r dr for dm. skal gi os størr synlighd og bring flr gæstr til Nordsælland. 6

7 Vidst du at turismandln r størr i tr af VisitNordsælland-kommunrn nd i flr andr kommunr i Rgion Hodstadn? Turistrn brugr gnrlt også flr png i Kongrns Nordsælland nd i rstn af rgionn (ud or Købnhavn). Mr for flr. Stratgi Vil du læs hl VisitNordsællands stratgiplan, kan du find dn på vors hmmsid visitnordsalland.com, f.ks. undr mnupunktt Partnr. Du kan også brug dnn gn for at gå dirkt til stratgin i pdf-format: TOP-10 SAMMENLIGNET MED ALLE KOMMUNER I REGION HOVEDSTADEN EX. BORNHOLM Turismandl i kommunrn Gribskov 5,2 % Hlsingør 4,6 % Halsnæs 2,7 % Frdrikssund 2,4 % Dragør 2,2 % Købnhavn 2,1 % Tårnby 1,8 % Hillrød 1,8 % Fursø 1,5 % Frdnsborg 1,5 % Kild: Turismns Økonomisk Btydning 2010, VisitDnmark Turismforbrug i kommunrn i mio. kr. 1 Købnhavn Hlsingør Gribskov Tårnby Hillrød Rudrsdal Halsnæs Frdrikssund Gntoft Lyngby-Taarbæk 519 (...) 17 Frdnsborg 305 I dt forgangn år r samarbdt om at markdsfør Kongrns Nordsælland vokst og dstinationns aktørr har sluttt op om dn fælls markdsføring, bl.a. i form af friog opllssmagasint Kongrns Nordsælland og co-branding-aktivittr. På mødmarkdt r dr tablrt t ntværk, hvor 16 aktørr samlt arbdr mod at tiltrækk mødplanlæggrs intrss, så d vælgr Nordsælland til mødr og konfrncr. Dt skr bl.a. d at still onlin-værktør til rådighd for mødplanlæggrn. I takt md at d digital værktør udvikls, blir dn tværkommunal digital markdsføring stærkr, og vi kommr i ndnu hør grad nd nu til at frmstå som én samlt dstination md massr af opllsr, som gæstrn ønskr at rs ftr. Mr for flr-stratgin blv til i t tæt samarbd md turismrhrts aktørr. Og hvis vi også i frmtidn samarbdr målrttt om indsatsområdrn, r vi sikr på, at stratgins mål kan indfris indn udgangn af Og vi sammn kan gør Kongrns Nordsælland til dstinationn, dr r kndt af mang og fortrukkt af livsnydr. EU-udviklingsproktt om komptncudvikling arbdr også md dt prsonlig modtagapparat, nmlig md dt god værtskab. Proktts mål r at styrk komptncrn, holdningrn og attitudn hos d mdarbdr, dr har dn dirkt kontakt md gæstrn. Drfor blir dr udviklt uddannlssforløb i værtskab rttt mod turismrhrts frontprsonal. Dt virtull modtagapparat r dt, dr sikrr, at dr blir tagt hånd om gæstn døgnt rundt før, undr og ftr bsøgt i Nordsælland. Vors hmmsid visitnordsalland. com har sidn lancringn i ma 2010 vært krnn i dt virtull modtagapparat. Mn gnnm dstinationsudviklingsproktt tagr vi nu tknologin hlt til os og gir vors gæstr mang ny mulighdr for digital turistinformation: Informationsstandr i all fm kommunr, mobilapplikation og n hmmsid md kort- og guidfunktionr. VisitNordsælland Årsbrtning

8 Brtning VisitNordsælland i mdirn Markdsføring Stratgi Fakta Modtagapparat Prss Mdirns intrss for d mang tiltag indn for turismområdt i Nordsælland r stor. Størst omtal høstd VisitNordsælland og EU-proktrn i sommrmåndrn, hvor krydstogtsæsonn bragt Qun Mary II forbi, n ny turistinformation åbnd i Hlsing, og Dstinationsudvikling af Hats dronning blir Qun Mary II kaldt, og hun r t af rdns størst krydstogtskib. Hl to gang anløb dt nglsk skib Hlsingør, båd i ma og i august. Qun Mary II s bsøg samt d øvrig tr krydstogtanløb, årt bød på, r rsultat af samarbdt Cruis Elsinor. Hlsingør Havn, Vækst & Vidn og VisitNordsælland r gåt sammn om at præsntr Hlsingør som krydstogtdstination or for skibsmæglr og passagragntr og drmd bring ndnu flr krydstogtskib til Hlsingør. Et skib som Qun Mary II kan ha or passagrr om bord, og dt skabr omsætning i butikkr og på sværdighdr og opmærksomhd i mdirn, når så mang går i land i Kongrns Nordsælland. Krydstogtskibns anløb havd da også d lokal mdir intrss, og sommrn or blv d omtalt i 20 artiklr og nyhdsklip dt svarr til sks procnt af dstinationns samld mdiomtal i Dt skt md or n halv million læsr og til n annoncværdi af kronr. Kongrns Nordsælland havd sin kick-off-konfrnc på Konntum i Hlsingør. Andr nyhdr, dr trak stor orskriftr i årts løb, var dn bølgnd dbat om nationalparkn, Nordsælland kan tiltrækk stor kon- frncr og Halsnæs Kommun indgår samarbd md VisitNordsælland. 16 aktørr indn for mødmarkdt (MICE) samarbdr i t rhrvsturismntværk, dt først af sin slags i Nordsælland. Målt for samarbdt r bl.a. at åbn mødbookrs øn for, at Kongrns Nordsælland har mgt at byd på som mød- og konfrncdstination, og drmd tiltrækk flr købstærk mødturistr. Dt øgd fokus på og dn målrttd indsats mod mødmarkdt har flr gang gort prssn intrssrt. Dt skt bl.a. i forbindls md offntliggørlsn af ornatningstal, dr vist n stigning i ornattnd rhrvsturistr, og da VisitNordsælland og mødaktørrn indgik t samarbd md to buraur, BDP og ICS, dr skal sikr n profssionl håndtring af mødr og konfrncr på dstinationn. Dt r i hø grad d lokal mdir, dr bskæftigr sig md mødturismn i Nordsælland, mn også fx DR s P4 har haft indslag om mnt. I alt blv dr fortalt om Nordsælland som mød- og konfrncdstination i 19 artiklr og nyhdsklip md 1,1 million læsr og lyttr og til n annoncværdi af kronr. 8

9 Vidst du at vi lar kampagnr onlin hrt år i vintrfrin, påskfrin, ftrårsfrin og til ul? Hr kan du som aktør få vist din friaktivittr for båd børn og voksn, husk blot at hold ø md vors nyhdsbrv for turismrhrt, hvor vi fortællr, hvornår dt r tid til at indlr matrial. Årstidskampagnrn blir også annoncrt på VisitDnmarks hmmsid, så d ss af mang gæstr fra hl Danmark. Dn positi stigning i frihusornatningr r t af d først tgn på frugtrn af VisitNordsælland. Nordsælland har n stor kapital i sommrhusn. Vors dstination r idl for bl.a. børnfamilirn, dr grn vil bo udn for, mn også nyd godt af Købnhavns tilbud. Og md dn udvikling vi r i gang md, kommr vi allrd fra næst sæson til at kunn tilbyd sommrhusgæstrn flr attrakti opllssrutr og konkrt tilbud, dr vil vær unikk for Kongrns Nordsælland. FORMAND FOR ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET, GRIBSKOV KOMMUNE Mortn ørgnsn Dr r skt mgt, sidn rsion 1.0 af visitnordsalland.com gik i luftn i ma Ikk mindst at hmmsidn r vokst væsntligt og i dag rummr stor mængdr information om Kongrns Nordsælland og om dt arbd, vi udførr for dstinationn. Hmmsidns informationr r rttt dls mod Nordsællands gæstr, dls mod all vors intrssntr og partnr. Vi tilbydr turistinformation på dansk, nglsk og tysk, og gæstrn kan nu bl.a. find informationr om 39 musr, 102 rstaurantr, 103 bginhdr og 61 gallrir. All diss informationr finds i øvrigt også på vors mobilhmmsid, visitnordsalland.com/mobil. Og så kan gæstrn slvfølglig også læs fri- og opllssmagasint Kongrns Nordsælland onlin og lad sig inspirr til ndnu flr opllsr. Ud or inspirationn til vors gæstr bstår dn dansk dl af visitnordsalland.com af fir sparat unirsr llr subsits. Allrd i slutningn af 2010 oprttd vi t forum for vors partnr i turismrhrt og t for mødplanlæggr, dr fik værktør til lttr at planlægg og afhold mødr i Nordsælland. Diss to fora r i årts løb blt ydrligr udvidt og bydr hl tidn på ny vidn og ny tilbud til diss to væsntlig intrssntgruppr. I 2011 har hmmsidn fåt ndnu to ny subsits, nmlig t til hr af d to EU-udviklingsproktr. Undr mnupunktrn Dstinationsudvikling og Komptncudvikling kan all intrssrd følg md i udviklingn og læs om d to proktrs aktivittr, hvornår d indbydr turismrhrts aktørr til konfrncr, workshops, andr samarbdr og mgt mr. I 2011 har visitnordsalland.com samlt haft bsøg fra unikk bsøgnd dt r næstn n trdobling i antallt af unikk bsøgnd i forhold til Vidst du at vi holdr dig opdatrt md nyt fra Kongrns Nordsælland? VisitNordsælland har tr nyhdsbr, som i alt har or modtagr. Nyhdsbrn hnndr sig til frigæstrn, turismrhrt og mødmarkdt. Husk også, at Dstinationsudvikling af Kongrns Nordsælland og Komptncudvikling i Kongrns Nordsælland har hr drs nyhdsbrv, som fortællr om proktrns aktivittr og invitrr til dltagls. Vil du følg md i alt dt, dr rørr sig indn for all områdr af turism i Nordsælland, så tilmld dig t llr flr af nyhdsbrn på llr scan QR-kodn. VisitNordsælland Årsbrtning

10 Brtning Markdsføring af Kongrns Nordsælland Prss Stratgi Fakta Modtagapparat Markdsføring Gnnm vors markdsføring vil vi frist flr gæstr fra båd Danmark og dt øvrig Norduropa til at opl dt grønn fristd, Kongrns Nordsælland r. Dt gør vi d båd at profilr områdts virksomhdr og Nordsælland. Fri- og opllssmagasint Kongrns Nordsælland r vors flagskib, når dt gældr dn trykt markdsføring. Magasint skal inspirr vors gæstr til at bli længr og opl ndnu mr, når d bsøgr Nordsælland, og friguidn kommr så brdt ud som muligt. D ksmplarr, dr blv trykt i 2011, blv bl.a. distriburt til all turistburaur i Danmark, til lokal ornatningsstdr og frihus til udlning, til annoncørr og mang udvalgt stdr i Nordsælland, og så var magasint md på frimssr i båd ind- og udland. Md frimagasint, dr udgis på båd dansk og nglsk, har vi markdsført dstinationn Kongrns Nordsælland i samarbd md or 140 lokal aktørr. Dsudn har diss aktørr udn for VisitNordsællands gografi dltagt: Frdrikssund Erhrvsog Turistcntr, Halsnæs Turistburau og Hørsholm kommun. Drudor har vi i 2011 udgit diss trykt matrialr: Landkort or Nordsælland, som blv trykt i Vidst du at ksmplarr på båd dansk og nglsk. Landkortt blv distriburt til all annoncørr, lokal ornatningsstdr, turistburaur og placrt i 50 statir på udvalgt stdr i Nordsælland. Bykortt trykt vi i 2011 i fm lokal rsionr i ksmplarr hr. D dækkd diss områdr: Hornbæk, Gilll/Dronningmøll, Hlsing/ Tisvildl, Hlsingør og Hillrød På turistinformationr i Nordsælland har gæstr dsudn kunnt få udlrt n foldr or privat ornatningsstdr på dansk og nglsk. Foldrn trykt vi i ksmplarr. Hvis vi skal kunn gør os gældnd på t intrnationalt markd, hængr d økonomisk rssourcr ikk sammn. Drudor r dt n dl af n naturlig udvikling, at Halsnæs blir instor i dstinationsudviklingsproktt og mdr af VisitNordsælland. Vi dlr natur- og kulturarv md d øvrig Kongrns Nordsælland-kommunr. Vors fælls histori r t rigtig godt udgangspunkt for at synliggør og udvikl os sammn. BORGMESTER FOR HALSNÆS KOMMUNE Hlg Friis vi samarbdr md Frdriksborg Amts Avis om udgilsn af Kulturlit i Kongrns Nordsælland i uni, uli og august. Dt r dn størst, mst tilgænglig og mst udbyggd aktivittskalndr i Nordsælland. Dn udgis som indlæg i Frdriksborg Amts Avis og distriburs dsudn af Visit- Nordsælland til annoncørr, tankstationr, turistrhrv, turistinformationr og -inspirationr m.fl. 10

11 Vidst du at Louisiana i Kongrns Nordsælland r n af Danmarks mst bsøgt attraktionr? Must for modrn kunst i Humlbæk liggr på 7. pladsn or all landts mst bsøgt attraktionr. Også Kronborg og Frdriksborgmust r pænt placrt på hnholdsvis n 29. og 32. plads. På n top 10 or musr og opllsscntr indtagr Louisiana n klar førstplads md bsøgnd (2010). Dt visr VisitDnmarks årlig Attraktionslist. En af mådrn, vi skabr synlighd for Kongrns Nordsælland og vors partnr på, r d at dltag på rs- og frimssr. I 2011 dltog vi i Fri for all i Hrning i fbruar, i TUR i Götborg i marts og Danmark på Bryggn i Oslo i ma. Vd all tr mssr, som var lbsøgt, havd vi vors gn stand. Hrfra uddlt vi matrial, blandt andt fri- og opllssmagasint Kongrns Nordsælland, og fik n snak md mang af d bsøgnd. Cruis Elsinor Royal North Saland Vækst & Vidn, Hlsingør Havn og VisitNordsælland samarbdr undr navnt Cruis Elsinor Royal North Saland om at sætt Hlsingør på rdnskortt or krydstogtdstinationr. I tæt samarbd md Cruis Copnhagn har vi præsntrt Hlsingør som n gansk unik krydstogtdstination, hvor d hlt stor krydstogtskib kan kast ankr md udsigt til båd UNE- SCO-rdnskulturarv i form af Kronborg Slot, dn kommnd Kulturhavn og n historisk købstad. I 2011 anløb dt stor og imponrnd nglsk krydstogtskib Qun Mary II Hlsingør to gang. I bgg tilfæld skabt dt god prssomtal, båd af skibt og dstinationn. Md sin bsøg i 2011 r visitnordsalland.com t vigtigt udstillingsvindu, hvor vi når mang gæstr, båd før, undr og ftr drs bsøg i Kongrns Nordsælland. Gnnm hmmsidn ksponrr vi dstinationns attraktionr og aktivittr, ornatningsstdr og bginhdr og gør dt lt for gæstn at find god opllsr. Fir gang om årt lar vi særlig årtidskampagnr onlin. Dt skr d vintrfrin, påskfrin, ftrårsfrin og til ul. Årstidskampagnrn blir til i t tæt samarbd md sværdighdr og attraktionr, som hr fortællr, hvilk aktivittr d bydr på for båd børn og voksn i forbindls md dn aktull fri. VisitDnmark publicrr n samlt orsigt or all årstidskampagnr i Danmark på drs hmmsid, og gør opmærksom på aktivittssidrn bl.a. gnnm prssmddllsr. Dt har også i 2011 gnrrt mdiomtal og draf følgnd intrss fra mang gæstr fra hl Danmark. I nombr 2011 lancrd vi for først gang n onlin adntskalndr for ulaktivittr i Kongrns Nordsælland, og i dn forbindls gord vi bl.a. brug af QR-kodr, som kan scanns md smartphons. Nysgrrig gæstr blv via QR-kodn guidt til sidn md dstinationns ulaktivittr og kunn også dltag i lodtrækningn om bl.a. lækr ulkur. 504 prsonr dltog i konkurrncn, 269 tilmldt sig vors nyhdsbrv, og QR-kodn blv scannt 119 gang, så intrssn for adntskalndrn var stor. QR-kodr vil vær t rdskab, vi også i frmtidn inddragr i vors markdsføring og øvrig aktivittr. VisitNordsælland Årsbrtning

12 Vidst du at Brtning dt først Frihm md hrt blv indrttt i 2011? Frihm md hrt r t tiltag, vi lancrd i 2010, fordi frigæstrn ikk vil bo i uprsonlig, ndslidt frihus udn hygg og komfort. Tiltagt skal inspirr nuværnd og ny frihusudlr til at instr i kvalittsforbdringr af drs sommrhus, så d blir mr attrakti for frigæstrn at l. Dt først Frihm md hrt r t inspirrnd ksmpl for andr frihusudlr. Læs mr om Frihm md hrt på visitnordsalland.com/go/frihm Scan kodn og s t Frihm md hrt Stratgi Vi har allrd mang kundr, dr har afholdt arrangmntr i Nordsælland md stor succs. Dn kort afstand fra Købnhavn og d mang intrssant sværdighdr gør dt til t ydrst intrssant områd md stort vækstpotntial. Vi glædr os til t tættr samarbd md mødstdrn, og ICS unikk mødkoncptr og mang års rfaring kombinrt md n stærk og innovativ ntafdling gør, at vi sr dtt som t prfkt match, hvor all partr får glæd af hinandn. MANAGING DIRECTOR, ICS Prss Pr Ankær Markdsføring %FO %BOTLF 3WFSB Fakta Modtagapparat Da Halsnæs Kommun blv mdr af VisitNordsælland pr. 1. anuar 2012, blv d populær strand i Halsnæs n dl af dstinationns attraktionsværdi. For nogl af Europas bdst strand liggr i Nordsælland og dt vil vi slvfølglig grn gør vors gæstr opmærksomm på. Drfor indldt vi i 2011 t samarbd md VisitOdshrrd om at markdsfør vors tilsammn ca. 230 kilomtr kyststrækning. Dt skr undr navnt Dn Dansk Rivira. VisitNordsælland og VisitOdshrrd r gåt sammn om markdsføringn, fordi vi på dn måd får volumn nok til at skab synlighd or for udnlandsk turistr, f.ks. tyskr. Vi d, at d udnlandsk gæstr blir lidt længr, oplr lidt mr og læggr lidt flr png, drfor r dt n målgrupp, dt r intrssant at tiltrækk. Vi vil åbn d udnlandsk turistrs øn for, at dr fra Srøbugtn i st til Ørsund i øst r n uimodstålig kyststrækning, Dn Dansk Rivira, som indholdr n prlrækk af opllsr for livsnydr. Områdt bydr på mr nd frihus, god hotllr og campingpladsr, hr finds Danmarks størst slott, klostr og domkirk, fir færgrutr og n mass lokal fødvarproducntr. Og hr r kilomtrvis af badstrand, kunstmusr og hundrdvis af kunstnr, attraktionr for børn og voksn og mgt mr. Alt sammn kun n tims kørsl fra Købnhavn. Markdsføringn af Dn Dansk Rivira r kun lig bgyndt, mn vi tror på, at vi tilsammn har nok at byd på, til at turistrn vil nd blikkt mod Nordsælland og rs ftr all opllsrn langs dn attrakti kyst. 12 Saint-Tropz Pattaya bach Copacabana Vby Strand Vrdn r fyldt md vidundrlig strand, mn Danmark rummr faktisk slv nogl af Europas bdst. Dn Dansk Rivira strækkr sig fra Srøbugtn i st til Ørsund i øst. En kyststrækning på ca. 230 km. Hr r mr nd sommrhus, Danmarks størst slott, færgrutr til Hlsingborg, Ebltoft og Århus, n mass fødvarproducntr, musr og kunstnr i hundrdvis, og mgt mgt mr. Bsøg Dn Dansk Rivira og få opllsr af intrnational klass for hl familin. RÅGELEE VEBY STRAND GILLELEE DRONNINGMØLLE HORNBÆK TISVILDELEE HELSINGØR LISELEE SÆLLANDS ODDE KLINT NYKØBING NORDSTRAND HUNDESTED HUMLEBÆK RØRVIG GUDMINDRUP LYNG ORDRUP NÆS HØVE STRAND NIVÅ

13 Plads til stor tankr i I 2010 var dr flr lokal rhrvsturismaktørr, dr kunn s fordln i, at man gik sammn i t tættr samarbd og i fællsskab udvikld ny mødformr og dækkd langt flr arrangmntr nd tidligr. Drfor blv dr tablrt dt først rhrvsturismntværk undr t fælls brand og md slogant Plads til stor tankr vi møds i Kongrns Nordsælland. Grundstammn i ntværkts aktivittr r n lktronisk Mødplanlæggr Guid, hvor hr partnr synliggørs, og hvorfra mødplanlæggr kan snd forspørgslr dirkt til dn nklt llr flr af udbydrn. I ma var ntværkt vært d n hldagsnt, hvor man vist mødplanlæggr og konfrncarrangørr fra nogl af Danmarks størst virksomhdr, at dr r plads til stor tankr i Kongrns Nordsælland. 100 mødplanlæggr fra hl Sælland bsøgt og tstd tilsammn ni mødfacilittr md forskllig mødformr. Arrangmntt, som blv mgt positivt bdømt af d dltagnd, blv afsluttt md n middag på Kulturværftt, som r dt std på dstinationn, dr kan håndtr flst gæstr, op til Ntværkt for mødmarkdt har nu 16 partnr, som dækkr attraktionr, hotllr og konfrncstdr. D 16 partnr r Bymos Hgn, Esrum Klostr & Møllgaard, Frdriksborg- Cntrt, Frdriksborg Slot, Havrholm Slot, Hotl Marinlyst, Hotl Hillrød, Hotl- og Konfrncgruppn Nordsælland, Høstrupgaard, Konntum, Kronborg Slot, Kulturværftt, Kysthusn Gilll, Pharmakon, Sankt Hln og Dn Magisk Ha. rstn af Danmark Fritck 2011 var n storstilt kampagn, vi dltog i sommrn or. Formålt md Fritck var at sætt fokus på fri i Danmark, og dt skt bl.a. gnnm tmar i lokalavisr, radioprogrammr, hmmsidn fritck.dk, onlinannoncr og quiz. Bag Fritck stod Forningn Dansk Dstinationr, som VisitNordsælland r mdlm af sammn md ott andr stor turistdstinationr. Kampagnn blv støttt af Arbdsmarkdts Frifond og n rækk sponsorr. Kampagnn sikrd all d dltagnd dstinationr værdifuld mdiplads og mulighd for at inspirr til god friopllsr. Aln i aviskampagnn blv dt til mr nd 500 hlsidstmar md flr nd 750 rdaktionll artiklr, og via t avissamarbd nåd kampagnn ud i t ugntligt oplag på 2,7 millionr lokal- og ugavisr or hl Danmark. Fritck har ramt brdt i hl landt, båd rgionalt og dmografisk, og hmmsidn har f.ks. haft bsøg fra 234 dansk byr. En analys fortagt blandt 618 brugr på fritck. dk visr n aldrsfordling md orvægt af familir og modn prsonr. Dt r målgruppr, som r ydrst intrssant for os, fordi vi d, dt r dm, dr tiltrækks af Nordsælland. Vidst du at Finn Olafssons cd Music from North Saland/Lydn af Nordsælland har vært omtalt og spillt mang stdr i rdn, bl.a. i Radio Voc Spazio i Italin, L Canard Folk i Blgin, Acoustic Guitar Playr i USA og Bayrischr Rundfunk i Münchn? Cd n, som r n hyldst til Nordsællands natur og kulturarv, r skabt i t unikt samarbd mllm Finn Olafsson og VisitNordsælland, som grn vil tilbyd turistr t musikalsk mind fra frin i Kongrns Nordsælland. VisitNordsælland Årsbrtning

14 Brtning Turistinformationr og turistinspirationr Stratgi Vi har båd turistinformationr og turistinspirationr i Kongrns Nordsælland, så vi kan nå dstinationns gæstr, dr hvor d r. ØRESUND Gilll Nakkhod ams SØ STRA NDRE NDV E NSV E GEFIO N E ND VE RA Gurrh VEEN Kofod Anchrs V NY S T Gam RAN Stra ml D ndv KON GEV EEN Ø R MOTOR p tr I NG HEL S Gl. t ran dv VE RAND BÆK ST HUMLE G l. Stran d rd s rd s Bogå Island hø s Holmg årds Gam ml Str an dv STRAN DVEE N Låg gyd Bukkball NG HAV EN df o rbiv LA E Ru n Ag ilt v KONG EVE LM SV E SN Æ HØRS HO E GÅ LLE RD SLE SV TT E E- mo s v BI ST RUPVE st Tgl gå LMVE Bakk gårds HØRSHO Å Bakk Stubb d b l Fu g Hll b v æ k olm in k m ar ks R n Br u olm v Sø h Lan rø d K tting Allr ød Ko mm R Vst rvang Karø d- lt ST rh u s Horsrød - n E Gun l Kir k lt a Hø Hølt RØ D LE m os Præ nh Grø ER - NY M g r ø d Va ssin HELSI NGØ RMO TOR V E EN BRØNSH OLM KON GEVE NIVERØD ll KONGEVE EN VE Søru pv Byskllt LL E VE Ly ng Ø NY M Farrm o s n Lyng Bygad HORNBÆK V n Sø DEBOVE NØ r sp Oddrdams HIL L r lsbrg - Ca EN gad Koll rød By Vrålyngn ø Damh Sand l m v r ho Ha Gribskov Kommu n Hlsin gør Komm un Frd st n ræ Slskov Ha rs NØRRE-HERLEVVE Ha ha n En g Krog pv Rød k Hillrød Kommun Frdnsborg Komm un Ny Mår u m v Kagr up Nordhø om mun mu o m m n un om HORNEBYVE d v GILL E LEEVE r o gs n tk Ga Ny Dragst rup Krigsa g Lan Sø dk b Holt NY MÅ R UMVE åru m M Ø DVE HILL ER ES Lindhol mv rik ss dk d ROSKILDEVE rg v Tærby r va d SB OR G HILLER Ø D VE VE ER IK Hørup FR ED ø ROSKILDEVE KIRKESKOV Koha Egbæk E Rundforbi Vdbæk 152 RGVE DSBO SKO ÆGERSBORG Skodsborg rs KrGog TRØRØD HEGN gårdholm Trørødv s- Trørød Frydnlu ndsv v ha Ko DVE SBORG STRAN N E E ØV DV RØ USVE EH NG S K OD 13 Ørød. Borg md Schni V EV E rupv 12 o lt Rygård Frdskov Ø EN VE OR l. OT Golt H d RM Ga GØ Gl. Holt H olv. SIN l m Høsk Dan str A lm Alm GRÆ OMFA STED RTSV E DØ Å is Møllr ST ED VE Æ g M løs v Mlø s EN Sm d M agl PÅ m RUP VE rg sing Hl år ds - la n VAL BY VE rødv Skæ lsin y ngb Ly Lill tt rsl G vøst r r HOV EDVE Ha ls Hil næs K lrø o d K mmu om n mu n sk om S Sanddaln 11 Ga m Hø Sandbrg Vstr s Paradi 152 Østr Sandbrg DVE RAN K ST DBÆ VE øng hus Gønghus E olms iksh nr Allé San db rg Sandbrg Smidstrup H Gammlmos L HE a KO NG u p F Dputatvang o l ha v v Hør Folha Rud sho l m Kommu n rs d a l Kommun Brådbæk-- Sandbrg Ubbrød Østrskov V st Rungstd Stor Friss Eng ND Høstrkøb EWALDSHØ VE RA STED S T Hørsholm STED RUNGSTED HEGN Fo lha v G k op Bis an s Sv V Fr Plantagv Bon Bolb 152 rov NG RU VE ND TRA 207 E DS rs Hls ing T Gardys v n g ård s os Åm by H hu No d d By Ub b rup ØRESUND TE Slttn RUNG 9 MAGLEBERG RUDE SKOV Vasrn Louisiana Humlbæk Vallrød ang v Gø g Åsbakkn H k øø st rbv Hst- Skovrød køb V s 229 Bistrup S Mikklborg Als v æ sv Rørm o Ord rvsv. Hu s Hlsi n Tåg r u Søkrogv Stor Ry Ell RÅGELEEV E Farrgår d s TIS VI pv VE BR O KE Ellmo s K KEBR Å OV E HELSIN G EV E Nørrgad Esprgærd Nivå Bolbr GEVE GS N KO yrn æsv VE RUN D D Skottrup osn Sig a 152 Snkkrstn 152 Ussrød o Sæl r rvang k B ir a P Bistrup Hgn r ø d 10 sø v. E Kokkdal Høm S t o rha ls asv BÆ i slin No rd hu n s O ls R. N. Å n akk n pv Sr kilst ru Arr H n n a Torp m LAGERVEEN SØ vn n HELSINGØR E då rø Krak n and EGEBÆKSVANG Hov Skan væ rk o nh VE ER SØ riks sv kk NØRREV dbuss Su n N Å N KO rhu EBÆR AL L É RØNN Ør U ss E EV NG KO Ull 201 i. dsv år D G OR KO NG EV Va s 207 EE GEV LAVESKOV 229 Istrød VN RA Birkrød Sø rk rø d Rødgård s ak SB Nø RØ D ST RE RD NO a S KIND Å EN S oldragt KE v BISTRU PVE S m d D ig ls -v Eskmos Skov a gløkk Nivå Niv r ød- US SE RØ olt BIR Bøs s m Ørsholtv l sh 10 E Sælsø n Hørsh olm Kommu un drsdal Kom mu n u Ravnsnæs Birkrød Gy d rød Dagløkk Ådals ISTEG rønn RØ ga d DV E Hgn Brg nrød SØVE E KV rød Fr ED FR Gund n kk rba Tr vangs G 19 Sluttrup Stumpdyss Karød Hy riks bo rg 229 Sandholm Stavnsholt Ordrv Stavn s holt Brgn- 16 Mø Frdtoft Fr dto f t 7 Ktting Stumpdyss KO Tglværks- NGE VE hus EN 201 Hølt Ulrn l O2 Vapnagård O3 Kronborg Slot TURISTBUREAU 152 FREDENSBORG VE Nivå nb V Vnbrød Sælsmark E KV Kasrn SÆLSØ AR LUND SÆ LSM Sælsmark Hølt Skov O2 Esrum 213 HO g rø gn Br Sk o v v RV EE N d sa N EE H OTO EV NG KO R ÅD d DM SLAN Blovstrød rt mosv Katthal Ka t t h Søndrskov All rø Fur d Ko m sø Kom mun LILLE mu RAVNSHOLT n 11 H IL LE RØ Blovstrød Ordrv ng So RAVNSHOLT Høltsvang Hø t S t umpd ys s 201 La s k Lill Sluttrup M Ø RDRU PV E Mørdrup Tibbrup Høstrup Nirød Brønsholm Lilldam Dons Ordrv E47 nt Ag E N ord 6 Nivå s STASEVANG Don n mu Gundrød om Da m rg K Frd nsbo mun Hørs holm Kom Stordam n kv RørtangSma N EE EV NG KO 3 r lm NYRUP HEGN 6 KELLERIS HEGN Dagløkk Skov E47 Oldhus Lill Gundrød d rø d KIRKELTE HEGN Lrgran 5 gstrup Langstrup dv rø Avdrød A vd DV EE N SK I N D ER Bo d Fisk ER Ø v nd Bo va Lyng Å 207 lm n b æ r st um S ø v Esr Frdriksb o B an N B dv. k r Å s rr Ha ksborgv ri v HI LLERØDVE VE Hsslrød Gur R NBÆ KVE Lill Tolt 4 ToTolt risv tv 229 ll K Kalha N y Nybo Kro bo grupv E47 Agsø Hu kv Sø- m lbæ holm La ng str up Karlbo Kirklt GEVEEN KON d Fr m thol Flin 16 Lyng Mark E HORNBÆKV ur øv sh rg bo ns n d mu Fr om un K m m Ko d rø Tykk Ordrv Allrød US Røgl Røgl ng va p l Hil bo 235 O3 Kronborg La dgårds V Kirkskov N N r Stor Bøllmos rg DVE RØ LLE KO Ha vr ru Bøtt EE EV rød ssl H Ka Kvistgård k MVE Holmskov r Humlbæ k Niv å Karlbo Mark h d dik n B NG KO Fr d æ kv Slottt Tidslhullt Holtt Lyng Lønholt IST 201 LILLERØD Lill Vksbo VANG TOKKEKØB HEGN Kollrød Tusindskift Skon st Grønholt Skydbanmos rg bo Hammrsholt 16 b ov l Langs trupv KNURRENBORG 19 un mm rød Ko mun Hill ød Kom Kirk l t v Allr hu ns olt Ny Hammrsholt b v sko Brød Vrålyng Vr- r EE K a DV Sl å n Uv 233 l v Ø ER IST n HILLERØD GOLF KLUB Stor Hstha æk Brø l bo STORE DYREHAVE Fr d rik Rågårds Lill s Mos Srig SVE Langrød Asmindrød GRØNHOLT HEGN VE Fu Gl. OVER Hsthan 233 g ltvan g n G r ønho S VN HA VEE OR OT DM RØ L yn pv Bursø Pllt mun Ko m n gør u Hlsi n Ko m m ov Gribsk rv vi RE ØR Nyrup gn b rg SVE GØR SIN HELMunkgård Skov Kro H l lb æ Sortsø O3 Gurr v b KROGENBERG HEGN Rrstrup u rs ng rød Langrød To ltv mlbækv Hu GRØNHOLT FLYVEPLADS EN k BRØDESKOV u str Ly ØLHØ ru m Es dhogad ls Ku B KØ O2 6 Lill Hstha LE HIL øv r ød K ha marksv D ER OV Nyvang ING V Lønholt Karlbo Ordrv N E VE V S Børnbakkr S HEL ESRU 237 Gl TEGLSTRUP HEGN Klarsø 213 Gurr Vksbo 6 Gurr Sø Slotssøn Gurr DANSTRUP HEGN Danstrup GL. GRØNHOLT VANG Præstvang n AdnturPark VE D R EV S s h og Hi ll Pand r ødv Villing So d s olt nh SØRUP HEGN Sørup Ordrv Kongns Væng v v. v Sn s glø Ug Uls Slo ts - t væ n g St y rha D Mi l t vld Sko 16 Hølund Gø rløs Lystrup strup Ly Slangrup Ordrv d r ø m Å ing ru Vill E Frlv Modtagapparat P RU EEVE GILLEL Fakta UN EN Å Byvangn Slotsds søn n Frdnsborg Slot HIL Stnsholts Vang HILLERØD r s p Lill Ø s Krog GURRE VANG 235 r up T Tikøb Skovhus u H mun OR NB n Kom Hlsingør ommu Æ sv. rg K Frdnsbo Endrup Hgn Frdnsborg Slotspark 6 EN VE ØD KØBENHAVNSVE Uggløs møll Kærhøgårdsv E LEV Old E Kratskon K Uggløs VV sv ØL un d yg KO n ad 207 P S nh a v 233 Lyng SL ANGERUPVE RU Kø b v HØ G Vassingrød l. UGGELØSE SKOV r lr ø F SL nd v ørlund Al Lan ANG nlu gsø Å Ordrv lsø Å ERU Kd PV Nymøll FARUM Krognlund E Rosnlun LILLEVANG d un gsl Bygad n Lill Dyrha Uls Engha Sla ørlund. n dbylill 207 Stnsholts Indlukk O2 GRIBSKOV 6 19 Frdriksborg Slot FAVRHOLM MARK O2 6 rg str u p Slangrup Strand stræd - nb up Lyst r sv ls o nsb Hll Nygård Ka rls g Gu rr Hllbæk gr RA ulbæk Bond- gad ND Bøgholm dammn VE Sø Kobbr dammn bæ k v rg pv ru Endrup Sørup Nødboholt Pdrstrupvang Børstingrød LYSTRUP SKOV 6 Sundbylill N ÅB H d ill rik s 227 Amtmands- Salptrmosn vang Nørr Hrlv Kurr holm Kommun n rød mm u sund Ko SKOV VE RU P HØ Fr DVE HILLERØ E 6 53 lb rg K ort End Frdnsborg Søpark ak lm STORØ Gurr Sø onstrup Nødbo p ild ISTER Ø DVEEN ls 233 Uv ord h Sø EEN rlø 6 53 Kldsvang RV OTO Fu g Ly Gø r 6 53 Å org DM gn H Frrslv E DEV SKIL RO Tirsdagsskon Pd r Ox All s LERØ HIL FREERSLEV HEGN lv Vd Frrs H s Kvindrup Esrum Sø 227 GRIBSKOV Gadvang H rr Eg sp urs All O2 16 hø v Horsrød 205 HORSERØD HEGN Tikøb Kongns Bøg GRIBSKOV V Ga dld angsv Gadv trup uls upv Hørup Ma nd Gørløs b Sø gs van ad Dam v n d Frrsvang Harløs Ny Harløs Å l na Ka IN LS HE Pøl Å HILLERØDMOTORV EEN øll v Hillrø ds ls rg bo Sø DVE LERØ M g Sigrslvøstr Su IKSSUN als Sil lbro Å HIL P ib Bro v N ll Høbr g ER FRED Sundb ylil l Bondrup dr R drup Kæ Pr æ Græs 53 Åd Kalvøn Fru av s rd Løglands sv ård p FREDERIKSSUND ÅGADE Strø g r ru Skovbakk VE g v up F Str ø br up ig Hø Tærby Langsø HAMMERMØLLE SKOV Skibstrup Ordrv k rs ho INDELUKKET HORSERØD HEGN ESR UMVE ESRUM V E Harrshø o lm - RISBY VANG Ha rr Fændrik Vang Slskov Mandrup DANSHØ T O Sla n Bygad Strøv s Skæving lini Lan g m mun d Ko mun l rø nd Kom Hil Kvindrup Fr d rikssu Græs sl WILLUMSENS æ rg H E SV NÆ OV SK Eglund da ls G ræ Borup Bo r n H y lls tdn. F. By O2 19 løs Har STRØ BERGE l SVE ND LU GE Or Dråby Strand l v im KIGNÆS FÆRGELUNDEN By v H FÆ R FREDERIKSHØ Or Dråby Dråby By v AMMESHOLM 207 VE MØL LE ægrspris Græs Bakkby Ndr Dråby ægrs- ægrsprislrn pris Slot Ballrmosn STENØ Sigrslvstr Sko USVE LH ÆTTESTUE Slotshgn G r æs Str and t Væn g KU ægrsprislrns Skydtrræn 211 ROSKILDE FORD r lv s Græ ØKSNEHOLM Vængt ÆGERSPRIS BUGT r St Hals Møll Å lil l KOHAVE olm Kobblgård øli l Apholm H ls Halsv GE HERREDSVEEN Strø h Ap Langvad Plantag ægrsprislrns Ølsstrræn Ha Lill Str ø Ølstd Sydstrand Ny Hov dgad M arkb ækv Hals un m un m m n æ Ko Hals ø d r Strølill Hill UN 207 up by Å Lill H als Lill St. Hals als Møll DSVE Sksgård Nyg Ly Stor Hals Strand St Hals Stra ndv 211 FREDE RIKS S KULHUSVE Smdhus E DYRNÆS HAGE rn Dy ægrsprislrns Ølsstrræn sv aard Gri m str ng Tumlingvang Frdnsborg G 16 løs Har Harløs Munkvang GRIBSKOV Holm n v Borsholm r sh Bistrup Ålsgård Apprup 213 Risby G av 237 Skibstrup Gør lu rup ibst k Sk Ø o rsh l m Bo Ris b y Bodrn E l lkil æ Saunt Ho s 235 Pllt UMV E ESR HØBERG NOR DRE S Ellkild TR AN DVE g Stnstrup a Sau nt Vstrb Havrholm K lost rris Bøttrup 205 Koha GRIBSKOV GRIBSKOV N Ø ræ st ER IST Brolan 205 Stor Gribsø Frdriksværksgad ULLERØD Kapplskov k gbak Tin SVE RK VÆ Esbøndrup Ostrup Kobbl Gribskov Kommun Hillrød Kommun RE STRANDV E NORD HORNBÆK PLANTAGE Hornbæk Sø KLOSTERRIS HEGN GRIBSKOV Strødam Vstr Engsø Strødam EE DPV 19 tå EN Lrt å rds Kovad Kildmos Å Grimstrup Ølstd Æ blhol VE AMTS 205 Stork vads Å Esrum p gru Ka tions Sta E rgv b F ru Bndstrup Baun 16 Mløs Stor Lyngby ungn n ad dg SV ND SSU ERIK E SV HU ægrsprislrns Skydtrræn 16 LYNGBY SKOV ing Skæv ED FR L KU Nyhus Fr s Ru nd in d d 207 vg t Str an Snoggn VE EN AMTS - Ho Gyd n bakk Kildhø Konggn NORDSKOVEN Sko Øls USVE Storkgn Has yn gb y AMTSVEE N Ølstd Strand STUDEHAVE Kongns Lyng Præsthø 16 ærank ort ds p San Skon Lill Lyngby E b Hllbrg G urr Å am Kagrup Solbrg Engsø Tibbrup 267 Tulstrup d v N Møllhø ØDV Krgm Mos FÆLLESSKOV øv s Rav n Å Kirk Esbøndrup S R IK Kistrup Kobbl GRIBSKOV VV E FR E D Boland Vang VKildkrog illin g b Hornby 227 GRIBSKOV Hornbæk AN DV E Dragstrup K lds ø Ndrst Kobbl Mårum Tinghus E TING H US V E Villingbæk STR mshornby Hornby Musu RUSLAND Fælld Sand Esrum Sø Nd Lykksholm L HILL ER Alsøndrup NEEDE VESTERSKOV Brgt Krgm 211 linn Alsøndrup Eng l Pø n l L il d v n sv GR IBS KO s Frl NEDERSTE KOBBEL Hssmos Elstrup Høbrg Ornd Anniss Ordrv Gribskov Kommu n Hillrød Komm un Arrsø n E DV an rt h Bau ta Ryag gårds r Rørmosv ti s RØ Str lhø LE HIL KU LH Ho Pibmøll Anniss Sonnrup ROSKILDE FORD Barakkrn R n v Bakklandt st rø Ørbæk dv Høbrg gv Anniss Nord st SONNERUP SKOV Kapp Lill Krgm rak Pr æ mos Nllrød 251 angn Fuglv Øst 251 VILLINGEB Æ K Villingrød Saltrup P Dronningmøll RAND VE SNÆVRET Holgrskøb HORNBÆK BUGT Hulrød ST 227 Esbøn dru pv E SING ØRV SkovHEL Ammndrup Tho rs AUDERØD SKOV a Brdrød S onnr upv MAGLEHØ Viking B r Toft BOSERUP VANG Mårum HØBERG HEGN sb org 267 KILDEVE Skærød Sk æ Husby Haragr Hgn E Hlsing ll lb 251 Sltlt d rik lrn rø Aud Ly ng By b d H Karlsg av RE N DE 207 d rø Aud d Brd rø KU E LHUS kk FREDERIKSVÆRK Hvidklint Hornsd ISEFORD ERØD VE Ha n Præ stv ad trg Vs F Firhø Søborg Sø Græstd Skovhus GRIBSKOV Munkrup il Søgår d s Søborg kk Ko GR Audrød SØRUP VANG Hanhod s r Audrød- 16 Elling EN TSVE Grø v ha 207 ALHOLM Vindrød GRØNNESSE SKOV Kulhus ISEFORD v rlsst. Ka mind Srkilstrup n v Ramløs Ramløs Grib skov Bakkr Kom Halsn æs Ko mun mm un Arrsø ARRESØDAL SKOV Ha Stor Karlsmind Sølagr E DV TE ES N D d HU h ov 205 Ramløs Søkrog Ramløs Sand Gr Komibskov m Ha un Komlsnæs mun Vindrød 205 Engha HILL istr du In rs Lynæs K a rlshø AM Amagr Hus s Kulhu r Sølag n) (8 mi mm r(sorut ) ad rg Sønd Porthus gl Torpmagl 16 Haagndrup Rygårds Allé Ry Å g Bag Ullrup Hundstd p Ullru Skov gad Nørr 16 ULLERUP SKOV E ngha oft Et kk p ru nd g Lill Karlsmind AMT SVEEN Tømmrup ba 205 Sk l Hlsing Toft VE ØR ærk I NG riksv HE L S rd R amløs VÆR Bækkkrog K VE Ørba Græstd VALBY HEGN HELSINGØRV d Haldn i nd 225 Toru Østrbrg Torplill Torupn Ny Pilvangs Etoft R æ in Ny BRØDEMOSE SKOV M l by FREDERI KS RKVE RIKSVÆ Tibirk Sand MøllvaAssrbo n gs Mlby Torup n p Tibirk Flysand FREDE Hmmingstrup Nllrø ad d rg Nling Øst ga Assrbo Slotsruin PLANTAGE ov d Sk Vin drø Ell dv an S Ll. K arl s m rupv Toll Hå vn han Kik Spod rg s b v s rg p Nødbohus Kikhavn Skansn Str Tollrup Nødbo n v bo d ghø ru Toll Nø K ro Hald yv lb M in o Aggb Sig rs Å rv Mø Bygad n AGGEBO HEGN Aggbo Valby Agg b o EV E LD EVÆ Dønnvæld NN Valby Sk ol Lis l rg b usl La ødv g b Lind in yll h Laugø M gnrød BrLill Firh ø v Brgnrød GRÆSTED HEGN b Vi v. b ro Kurr hø k B ir Laugø E V Hus E Ågrup up Ågr Bølllungn usv L LISELEE PLANTAGE Mlbylrn Lisl Ræ BÆ K Ellmos gø Alm Tulstrup Tu lstrup v Valby Hus øv ug Tibirk Bakkr La u Tågrup Hus os Å Bannbrg b rg B ann 223 D KIL æ ng h ASSERBO MELBY OVERDREV 267 Holløs Brdning TISVILDE HEGN LERBERG Tu lstr brg up Bø g Hølt VALBYVE Horskær TROLDESKOVEN St Maglb r g E BRANTEBERG o s v n V DE KIL Tibirk gå v Å Ørby 251 rg Askm Møn g Møng 237 KE g or al an Mårum Holløs Å Porsag v. ingstru p Tisvild Tibirk Hø br o dsv n NAKK EHOVED STR ANDVE E N Ål kist Pårup Hm m Vby 267 ro N 267 Møng LDEVE VE To b BY VE Unnrup Nakkhod Fyr Øs t r Allé UP VE Sø b o Lundg br Uglbro DE R Å v v ft DG HOV E ADE 237 lmos Øl Kolsbæk Unnru p Blistrup Hl s in g To Tisvildl Elktronisk information vnsgo dha Hln Kild INFOSTANDER ro h ø v. Maglmos oltv Kirk Slvbtning lund løs Hol nd slu llø d Ho tran S g ft VE TURISTINSPIRATION Stok k b by V ndv a Str Holløslund b d G rd s Salgå Sommråbnt U dsh rgv EL Råg Hågndrup idstrup Stnsbrgs Sm Udsholt To B BakkER brg SS Vby Strand TURISTINFORMATION Bakk b Hsslbrg Råg marks Smidstrup rv 223 Hlårsåbnt y Ma glhø TURISTBUREAU øsstnhn Ås Parkv - TURISTKONTOR TURISTBUREAU lt ho Uds E LE V E G E ND RÅ R A ST STED EN GRÆ VE Rågl på ru nk Ti. Thor d sv OL E SH V U D ND 237 ST RA rdsgå Havr Udsholt Strand Fyr BO N V Tinkrup Gilll gad Fricntr Smidstrup rbro P STRAN st 237 KERU Strand DVE TIN P RU ST E Strand Alm SMI D NDV Esbøndrup STR A lo Eng d s Fllnstrup Hågndru p Esrum Kana l GILBERG HOVED HE Markdsføring Prss Turistinspirationrn r placrt hos rhrvsaktørr, hvor dr i forn kommr mang mnnskr. Dsudn r d d all livrddrpostr på strandn fra Hundstd til Nivå i samarbd md Dn Nordsællandsk Kystlivrdningstnst. På turistinspirationn skal gæstn ikk, i modsætning til på turistinformationn, fornt gntlig btning, mn btn sig slv md t stort udvalg af trykt lokal og rgional frimatrialr. rn

15 Kommrcill partnr Assrbo Golf Club Gthust Adamsns Fisk AG-Tx Boligtkstilr Arnold Busk Hlsing Domain Ålsgård Gallri Liisbrg Hlsing Erhrvsforning Gallri Rosnbrg Hlsingør Havn Hornbr Øl Glas Smdn Ils acobsn Kunstnrhust Bodil Krogh Gallri Bichl Industrimust Høbogaard Boltts Gæstbud Gilll B&B Ingrid Hlnr Kødsndkrn Byaasgaard Camping Gl. Humlbæk Kro byg Rokkdyssgaard Borup Ost Gilll Havn an Mognsn Stngårdn Brassrit Gilll Gilll Apotk agt & Skovbrugsmust Søris Byns Pizza Gribskov Lægcntr Kulturhavn Gilll Hnrik Sønksn Birth Frandsn Gilll Handl Kulturværftt Sankt Hln Blomstrtankn Halsnæs bibliotkr Kysthusn Gilll Sbastian Sr Bymos Hgn Halsnæs Turistforning Konntum Spa & bhag Bruuns Optik Hundstd-Rørvig færg Kvickly Hlsing Scandlins Bi Fritid og Camping Hamiltons havngallri KH Smykkr Skibstrup Camping Caf Chaplin Havrholm Slot Kronborg Slot Sportigan Hundstd Charlis Café Havnns Prl Hndl & Antt SuprBst Hundstd Cafttn Hundstd Havn Kildgårdn Sølagr Camping C4 - cityforningn Halnæs Bryghus Kanalkioskn Shll Hornbæk Caf Hyggstdt Hlsingør Turistforning Lægrn Kandrup mfl SuprBst Hlsing Cntr for Fysiotrapi Hlsingør dtailhandl Spisstdt Lonora Sds Comwll Borupgård Hlsingør Udvikling Nord LaMa Glas Silrlin Danmarks Tksisk Musum Hlsingør industriforn. Lgnds Loung Club Swatr Hous Hlsingør Kulturforning Lynhm Sportigan Hlsing Dansk Bank Frdnsborg Hlsingør Kommun Louisiana Skomnun Finn Olafsson Tandlæghust Munkruphus DanBolig Hotl- og Konfrncgruppn Nordsælland Rstaurant Tinggårdn Møllkild Golf Dn Magisk Ha Hlnkild Hotl Træfældning Rstaurant Nmo Drmalogisk Skønhdsp. Hamltscnn TN VVS Norda Hlsing Dronningmøll Camping Hlsingør Bycntr Wondrful Copnhagn Naturstyrlsn Danhostl Frdnsborg Høstrupgaard Vild Kørl Noyons Diva & Dsign Hørsholm Kommun x-portn Norda Hornbæk Dansk Bank Hlsing Hlsingør Cityforning Ørsundsakavarit Novasol Din Tømand Hotl Hillrød Å Bagrn Nivå Camping E-mæglrn Hlsingør Tatr Q8 OK Plus Esrum Klostr Hillrød Vandrrhm Rdrit Slotssøn Pharmakon Frdriksværk Camping Hillrød Bibliotkrn SuprBrugsn Hornbæk Punab Franci mod Hlsingør Vandrrhm Tina A Rstaurant Skipprstun Frdriksværk Handl Hotl Strand La Dolc Vita Rstaurant Sofi Flüggr Farr Hlsing Hotl Slp2Night Nivaagaard Rstaurant Gandi Frdriksborgmust Hillrød Camping Sillbron Rib Hous FrdriksborgCntrt Hlsingør B&B Slotsarkadrn Rstaurant Trkostn Fotograf Cyrank Havnkioskn Kunstværkstdrn Rx Cyklr Far til 4 Hairstylist Lykk nsn Ann Mari Novasol Ralmæglrn Frdrikssund Erhrv Hotl Madam Sprunck ns Erik Larsn SuprBrugsn Gilll Frdbogårdbutikkn Handlsbankn Hlsingør Ugpostn Agrskov Angus Grønnhagård Hotl Marinlyst Livrdningstnstn Chokoladmagrit Rstaurant Undr Kronn Dansk Garbolund ota VisitNordsælland Årsbrtning

16 Rsultatopgørls Brtning 1. anuar 31. dcmbr Nttoomsætning Dirkt omkostningr Bruttofortnst Markdsføring Prss Stratgi Andr kstrn omkostningr Prsonalomkostningr Afskrivningr Rsultat af primær drift Finansill indtægtr Finansill omkostningr Rsultat før skat Skat af årts rsultat Årts rsultat Rsultatdisponring: Orført af priodns rsultat Priodns rsultat, disponrt Fakta Modtagapparat 16

17 Nordsællands turism i tal 2011 Bsøgnd på turistinformationr drt af VisitNordsælland Kontor Hlsingør Gilll Hlsing Hillrød Frdnsborg Rungstd Priod anuar 306 Fbruar 463 Marts 608 April Ma uni uli August Sptmbr Oktobr Nombr 611 Dcmbr 328 Ialt Top-10 intrnational markdr for hl Nordsælland Top 10 (2011) Ornatningr * 1 Srig Tyskland Norg Storbritannin Holland USA Schwiz Frankrig Europa i øvrigt Italin * Hotllr, fricntr, vandrrhm og lystbådhavn. Italin Europa i øvrigt Frankrig Schwiz Srig USA Holland Norg Storbritannin Tyskland Ornatningr i frihus Vækst Ornatningr / * Frdnsborg og Hlsingør ,1 % Gribskov ,9 % Hillrød I alt ,4 % Nordsælland ,0 % * Afntr ornatningstal for VisitNordsælland Årsbrtning

18 Ornatningr i hl Nordsælland kskl. camping (fig.1) DANSKE OVERNATNINGER Brtning Hotllr og Fricntr Vandrrhm Lystbådhavn Dansk ornatningr i alt UDENLANDSKE OVERNATNINGER Markdsføring Prss Stratgi Modtagapparat Hotllr og Fricntr Vandrrhm Lystbådhavn Udnlandsk ornatningr i alt DANSKE OG UDENLANDSKE OVERNATNINGER I ALT Hotllr og Fricntr Vandrrhm Lystbådhavn I alt Ornatningr på hotllr og fricntr fordlt på sgmntr (fig. 2) SEGMENT Forrtning Fri Andt I alt Fig. 1 Ornatningr ftr nationalitt I alt Dansk Udnlandsk Fig. 2 Ornatningr fordlt på sgmntr I alt Forrtning Fri Andt Fakta

19 Ornatningr i VisitNordsælland (fig. 3) VisitNordsælland Camping Lystbådhavn Hotl/fricntr/ vandrrhm I alt Talln inkludrr ikk ornatningr i frihus Fig. 3 Ornatningr i VisitNordsælland I alt Hotl/fricntr/vandrrhm Camping Lystbådhavn Sammnligning af ornatningstal ( fig. 4) Sammnligning Rgion Hodstadn Landsdl Nordsælland VisitNordsælland Fig. 4 Sammnligning af ornatningstal Rgion Hodstadn Landsdl Nordsælland VisitNordsælland VisitNordsælland Årsbrtning

20 Erkrds Brtning Gribskov Kommun Hlsingør Kommun Hillrød Kommun Frdnsborg Kommun Halsnæs Kommun (2012) VisitNordsælland Markdsføring Prss Stratgi Stanna Øland Dirktør Sankt Hln Maln Carml Formand for Kulturudvalgt Hlsingør Kommun Mdlmmr af bstyrlsn 2011 Formand Ptr Rømr Hansn Udviklingsdirktør Wondrful Copnhagn Pr Frost Hnriksn Formand for Fritids- og Erhrvsudvalgt Frdnsborg Kommun spr Bhrnsdorff Dirktør Bié Fritid og Camping Szilvia Gyimothy Unirsittslktor Turism rsarch unit, Ålborg Unirsitt, Campus Købnhavn Følggrupp Klaus Markussn Mdlm af Hillrød Byråd Margarta Andrsson Formand Halsnæs Turistråd (2012) Anntt Sørnsn Gribskov Kommun Eva Hlms Hlsingør Kommun Rikk Nygaard Olsn Hillrød Kommun Modtagapparat Sørn Birk-Sørnsn Hlsingør Kommun Gitt Amdi Frdnsborg Kommun Martin Kllbrg Ishøy Frdnsborg Kommun Nils Bang-Ebbstrup Halsnæs Kommun (2012) Fakta 20

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Dit barn en ny hverdag fra august 2015?

Dit barn en ny hverdag fra august 2015? Dit barn n ny hrdag fra august 2015? Sid 2 Dit barn - n ny hrdag fra august 2015 Indhold Nyt fra Dagtilbud, ol og Familiområdt 3 Kær forældr md børn i dagpl, vuggstur, børnhar, børnhus og skolr 3 Hvorfor

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort af: LEGOLAND Billund Resort i samarbede med LEGOLAND Billund Resort Forestil dig en verden bygget af 60 millioner LEGO klodser. Oplev Skandinaviens største indendørs vandland. Sig he til 40 brølende løver.

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Frederiksværk-Hundested kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Frederiksværk-Hundested kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Frdriksværk-Hudstd kommu Nøgltal for bustrafikk Jauar 27 April 27 Idholdsfortgls Idldig Bus- og togtrafik Trafikkort Passagrtal Hrdag Lørdag Sø- og hlligdag Id- og udfor kommu Bgrbsafklarig Idldig Nærværd

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg Skævinge Gørløse Brødeskov Gilleleje Øst Stæremosen Søborg Firhøj Dronningmølle Kildekrog Horneby Sand Hornbæk Karinebæk Saunte Skibstrup Tog og stationer i Hovedstadsområdet Kalundborg Fyn og Jylland

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

S-tog: Gyldig fra 8. Januar 2018 (DSB)

S-tog: Gyldig fra 8. Januar 2018 (DSB) Gyldig fra 8. januar 2018 Aften alle dage Gyldig fra 8. januar 2018 Evening all days Kalundborg Fyn og Jylland Nykøbing F Hundested Havn Hundested Vibehus Østerbjerg Dysseklide Hvalsø Lejre Viby Sjælland

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Det midtjyske Søhøjland

Det midtjyske Søhøjland Dt midtysk Søhøland r skabt undr istidrn, mn som også r t rsultat af forkastningr dybt nd i grundfldssokln. Mossøs vandflad r på ca. 1700 ha. Dn gnnmløbs af Danmarks længst vandløb, Gudnån, dr strækkr

Læs mere

cykelsuperstier i hovedstadsregionen

cykelsuperstier i hovedstadsregionen cyklsuprstir i hodstadsrgionn Forslag, marts 2011 1 indholdsfortgnls Cyklsuprstir gir gvinstr til all Målsætning Et konkurrncdygtigt altrnativ Suprcyklistn... r hlt almindlig Et unikt samarbd Et størr

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere