Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri"

Transkript

1 Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

2 Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen. Fyrværkeribrancheforeningen har 12 medlemmer. Det anslås, at medlemmerne dækker ca 85% af den legale omsætning.

3 Præsentation Karsten Nielsen Direktør i den danske Fyrværkeribrancheforening Formand for den europæiske fyrværkeribrancheforening Medlem af IFA s (International Fireworks Association, Kina) executive committee Tilknyttet som ekspert til ISO/TC264, som p.t. udarbejder standarder Medlem af EU-Kommissionens arbejdsgruppe for pyroteknik EU-Kommissionens Joint Research Center (JRC) Notified body Forum (observatør) TC212/WG1, som udarbejder/vedligeholder standarder ADCO advisory committee, som giver anbefalinger til myndighederne I de enkelte lande om forståelse af direktiver, standarder og markedsovervågningstiltag. Har en fortid som adm.direktør på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik gennem 11 år.

4 Lovgivningen EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/23/EF af 23. maj 2007 om markedsføring af pyrotekniske artikler. De harmoniserede standarder EN De danske Bekendtgørelser: 1423 af 16. december 2009, Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler af 16. december 2009, Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler af 08. oktober 2014, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. 856 af 05. september 2009, Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly. 820 af 29. september 2003, Bekendt Bekendtgørelse om visse bestandige organiske forbindelser. ADR-konventionen 2013.

5 Termer Fabrikant en fysisk eller juridisk person, som konstruerer og/eller fremstiller en pyroteknisk artikel, eller som lader en sådan artikel konstruere og/eller fremstille under eget navn eller varemærke med henblik på at markedsføre den.

6 Termer Importør enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som foretager den første tilrådighedsstillelse på fællesskabsmarkedet af en pyroteknisk artikel med oprindelse i et tredjeland som led i sin erhvervsvirksomhed.

7 Termer Bemyndiget organ er et organ, som er udpeget af en medlemsstat i EU, til at sikre overensstemmelse af et givent produkt i henhold til direktivet. (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/23/EF af 23. maj 2007 om markedsføring af pyrotekniske artikler). Overensstemmelsen sikres ved inspektion og type-/batchtests. Ved overensstemmelse med direktivet kan fabrikanten påsætte et CE-mærke på den pyrotekniske artikel.

8 Termer Typegodkendelse/ EF-typeafprøvning proceduren, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at en prøve, som er repræsentativ for den pågældende produktion, opfylder de relevante krav i direktiv 2007/23/EF.

9 Termer CE-mærke CE-mærkning viser, at et produkt overholder EU's regler og gør det således muligt for varer at bevæge sig frit inden for det europæiske marked. Når en producent anvender CE-mærkningen, erklærer han på eget ansvar, at produktet overholder alle de lovmæssige krav for CE-mærkning, hvilket vil sige, at produktet kan sælges i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS omfatter de 28 EUlande og landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), Island, Norge og Liechtenstein). Det gælder også for produkter fremstillet i andre lande, som sælges i EØS.

10 Termer Batchtest/QMS/ Kvalitetssikring af produkterne den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF typeafprøvningsattesten. Fabrikanten anbringer CE-mærket på hver enkelt pyroteknisk artikel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

11 Sampling

12 Termer Markedsovervågning De danske myndigheders (Sikkerhedsstyrelsen) løbende kontrol at, at artiklerne er i overensstemmelse med de typegodkendelse og er kvalitetssvarende.

13 Termer Alvorlig skade Med alvorlig skade menes tilskadekomne, som indlægges direkte, er overført til andet sygehus eller er henvist til akut vurdering hos øjenlæge. Uddybende oplysninger indsamles i den kommende tid fra de tilskadekomne og anvendes i det forebyggende arbejde, der udføres i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen m.fl.

14 Ulykkesstatistik Baggrunden for ulykkesstatistikken Udvikling i antal og karakter af ulykker Hvilke fyrværkerityper forårsager flest ulykker Kender jeg ulykkesstatistikken den 1. januar?

15 Ulykkesstatistik

16 Forsikring og erstatning Under hvilke forudsætninger udbetales erstatning?

17 Fyrværkeriets vej til forbrugeren:

18 Hvilke typer fyrværkeri sælges der mest af? Hvordan er omsætningen fordelt?

19 Der sælges flest batterier. Her får forbrugeren reelt mest fyrværkeri for pengene, og batterier er en sikker artikeltype. Der sælges formentlig omkring 20 mill. batterier og i alt ca. 125 mill. stykker fyrværkeri til nytårsaften.

20 Hvem er ansvarlig for fyrværkeriets kvalitet?

21 Der er altid ham, der sætter sit navn på som fabrikant/importør, der har ansvaret for, at fyrværkeriet er kvalitetssvarende.

22 Kan fabrikanten selv træffe afgørelse om et batch skal frigives?

23 Det er fabrikanten, der træffer afgørelse om frigivelse til markedsføring. Dog kan beslutningen kun træffes på baggrund af en test-rapport udstedt af et godkendt test-laboratorium.

24 Hvorfor falder artikler i markedskontrol som ellers er frigivet i QMS/batchkontrol?

25 Markedsovervågningsmyndighederne træffer ikke afgørelse og anvender ikke samme acceptkriterier som test-laboratorierne.

26 Kan fabrikanten selv vælge hvilket laboratorium, der skal kvalitetssikre?

27 Nej som fabrikant skal man anvende det/de testlaboratorier det bemyndigede organ har godkendt.

28 Har branchen/forbrugerne fordele af CE-mærkning?

29 Det må anses for en fordel, at der er harmoniserede procedurer til både typegodkendelse af de enkelte artikler og testprocedurer til frigivelse af færdig produktion.

30 Hvorledes klarer danske ce-mærkede artikler sig i international sammenhæng?

31 Danmark kom ind på en flot førsteplads med flest indleverede prøver og færrest fejlbehæftede artikler.

32 Testresultat Der blev en efterfølgende gennemført udvidet test af de 4 fejlbehæftede artikler - og med baggrund i testresultatet, blev alle "frigivet" til markedsføring på det danske marked.

33 Er fabrikanten altid dansk eller europæisk?

34 Nej - fabrikanten behøver ikke længere være dansk eller europæisk. Det kan sagtens være en kinesisk producent. Han skal dog så være repræsenteret af en juridisk person inden for EU - i langt de fleste tilfælde importøren.

35 Hvilke forpligtelser har man som importør?

36 Som importør har man forpligtelse til at sikre sig, at fabrikanten opfylder sine forpligtelser med hensyn til kvalitetssikring.

37 Følger Danmark de internationale standarder?

38 Dele af direktivet er obligatorisk, men Danmark er sammen med Holland de medlemslande, der har indført absolut fleste nationale særregler for at bibeholde nuværende niveau.

39 Hvad er ulovligt fyrværkeri?

40 Det spænder meget vidt lige fra artikler, der er faldet i markedskontrollen til ulovligt fremstillet fyrværkeri og artikler, der lovligt kan sælges i andre lande - men ikke i Danmark.

41 Er ulovligt fyrværkeri mere usikkert/ustabilt end andet fyrværkeri?

42 Ja ulovligt fyrværkeri har ofte ikke gennemgået samme kvalitetskontrol som andet og kan være noget, der er afvist i andre lande.

43 Sker der skader med ulovligt fyrværkeri?

44 Ja, der sker skader med ulovligt fyrværkeri.

45 Er det værre at få leveret ulovligt fyrværkeri via nettet end at transportere ulovligt fyrværkeri i egen bil?

46 Det er svært at gradbøje ulovligheder. Men: Ved at købe ulovligt fyrværkeri på nettet og få det transporteret via post, kurérfirma eller lignende udsættes ansatte i transportvirksomhederne for en fare, de ikke har noget kendskab til og derfor ikke er forberedte på.

47 Tillægger vi grænsekontrollen i dagene op til nytår nogen større betydning?

48 Nej det er for os lidt et paradoks, at der anvendes så store ressourcer på grænsekontrollen af CE-godkendt fyrværkeri, der lovligt kan købes i de tyske butikker. De mængder, der beslaglægges, er uendeligt små og stammer vist mest fra tyskere, der skal til Danmark og fejre nytår.

49 Er der sket dødsulykker i forbindelse med illegal produktion af fyrværkeri?

50 Ja, i nyere tid er der sket dødsulykker i både Thisted og St. Andst ved Kolding. I alt er 4 blevet dræbt.

51 Er der ulovligt fyrværkeri i Danmark i 2014?

52 Ja, der sælges forholdsvis store mængder via internettet dvs. Både internetbutikker og Facebook.

53

54 Gør myndighederne nok for at finde ulovligt fyrværkeri på internettet?

55 Det er ikke vores opfattelse, at der beslaglægges meget af det ulovlige fyrværkeri, der handles via internettet.

56 Sker der skader med lovligt fyrværkeri?

57 Ja, der sker skader med lovligt fyrværkeri. I næsten alle tilfælde som følge af forkert betjening.

58 Sker der skader med lovligt fyrværkeri, der har fejl?

59 Ja, der sker desværre også skader med fyrværkeri, der fejlfungerer.

60 Sker der skader i blanding af beruselse og fyrværkeri?

61 Ja, det er indlysende, at beruselse og anvendelse af fyrværkeri er en skidt cocktail.

62 Kender vi fordelingen mellem skadestyperne?

63 Vi ved, der sker skader med ulovligt fyrværkeri. Der sker skader med lovligt fyrværkeri, der anvendes forkert og vi ved, der sker skader med lovligt fyrværkeri, der er fejlbehæftet. Men ingen kender den nøjagtige fordeling mellem skadestyperne.

64 Er der sket en forbedring i kvaliteten og forbrugerens påpasselighed, og dermed fald i antallet af skader?

65 Der er formentlig et sammenfald af flere faktorer men der er en faldende tendens i antallet af alvorlige skader i Danmark.

66 Forbrugeren og fyrværkeri Har forbrugeren også et ansvar? Læser en forbruger altid brugsvejledningen nytårsaften kl ? Kommer man langt med sin almindelige sunde fornuft?

67 Som ved alle andre produkter har forbrugeren også et ansvar og bør som minimum læse brugsvejledningen på den enkelte artikel. Dog er det stadig sådan, at man sikkerhedsmæssigt, kommer langt med sin sunde fornuft og almindelig omtanke, når man anvender fyrværkeri.

68 Den forebyggende indsats Sikkerhedsbriller Forbrugerinformation batteriholderen

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

fyrværkerirapport 2012/13

fyrværkerirapport 2012/13 fyrværkerirapport 2012/13 11. december 2013 J. nr. 430-70-00002 DHA/ Sikkerhedsstyrelsens fyrværkerirapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Ulykker med personskade... 4 Datagrundlag... 4

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 17. november 2014 Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE!

MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE! MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE! Debatmøde den 29. oktober 2012 på Christiansborg INDHOLD INDHOLD... 2 FORORD... 3 1. Godkendelse af medicinsk udstyr... 4 1. Er kravene kliniske afprøvninger

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

R A P P O R T. vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004

R A P P O R T. vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004 R A P P O R T vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004 Udarbejdet af en uafhængig ekspertgruppe nedsat den 26. august 2005 af Økonomi- og Erhvervsministeren og Forsvarsministeren Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRODUKTSIKKERHED I EUROPA:

PRODUKTSIKKERHED I EUROPA: PRODUKTSIKKERHED I EUROPA: En vejledning i afhjælpende foranstaltninger og tilbagetrækning af produkter - en hjælp til virksomheder med henblik på at beskytte forbrugerne mod farlige produkter Støttet

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 3/2014. Produktkontrol på vej i forsikring. www.nft.nu. 1. Indholdet af Finanstilsynets udspil

Nordisk Forsikringstidskrift 3/2014. Produktkontrol på vej i forsikring. www.nft.nu. 1. Indholdet af Finanstilsynets udspil Produktkontrol på vej i forsikring Det danske finanstilsyn har igangsat en offentlig høring om planerne om at indføre produktkontrol på forsikringsområdet i Danmark. Forslaget er endnu en udløber af finanskrisen.

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere