Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis"

Transkript

1 Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis 2013

2 Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S URL: Emneord: almen praksis, praksisplan, vejledning, principper Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1.0 Versionsdato: Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, december Elektronisk ISBN:

3 Indhold 1. Indledning Baggrund Overenskomsten for almen praksis Praksisplanens formål Inddragelse af patienter i planlægningen 5 2. Praksisplanen indhold Almen praksis opgaver i relation til det tværsektorielle samarbejde 2.2 Almen praksis opgaver og rolle i det regionale sundhedsvæsen Lægedækning og tilgængelighed 7 3. Overordnede rammer Praksisplanudvalget Udvalg i relation til overenskomsten Sundhedsstyrelsens rådgivning Høring blandt almen praksis og kommunerne i regionen Forelæggelse for sundhedskoordinationsudvalget og patientinddragelsesudvalget Tidsfrister og revision af praksisplanen 11 Bilag 1. Sundhedslovens 206 og 206 a 12 Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner 2 / 12

4 1. Indledning Disse principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Danske Regioner/regioner og KL/kommuner samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Hensigten har været at udarbejde vejledning og principper, som skal understøtte kommuner, regioner og de praktiserende lægers arbejde med praksisplaner for almen praksis. Arbejdet skal ses som led i den rådgivningsforpligtelse, som Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af sundhedsplaner. 1.1 Baggrund Baggrunden for arbejdet er ændringen af sundhedsloven fra , der betyder, at der i regionen skal nedsættes et praksisplanudvalg, hvor de væsentligste aktører - region, kommuner og almen praksis - i samarbejde udarbejder en plan for almen praksis opgavevaretagelse i regionen. Med lovændringen justeres samarbejds- og planlægningssystemet for almen praksis. Praksisplanen vedrørende almen praksis bliver således et centralt samarbejdsog planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, der beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen samt indeholder overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Regionsrådet har fortsat ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling i almen praksis, og praksisplanen er i den forbindelse en del af regionens sundhedsplan 2 og skal ses i sammenhæng med denne. Kommunerne får imidlertid med lovændringen en større indflydelse på planlægningen af almen praksis, herunder på decentrale aftaler. Hensigten er at sikre sammenhæng til den kommunale indsats for fx borgere med kronisk sygdom og ældre medicinske patienter. Dette vil samtidig understøtte nødvendige faglige synergier, når almen praksis tænkes sammen med både kommunale og regionale sundhedstilbud. Almen praksis bliver med lovændringen forpligtede til at udøve deres virksomhed i overensstemmelse med sundhedsaftalen 3, og der bliver i den forbindelse en tæt sammenhæng mellem sundhedsaftalen og praksisplanen. Praksisplanen skal således medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse på praksisområdet. 1 Lov nr. 904 af 4. juli Regionerne udarbejder en overordnet sundhedsplan samt en række delplaner i relation til denne, fx sygehusplaner, psykiatriplaner, fødeplaner og praksisplaner på de enkelte praksisområder 3 Sundhedslovens 57b, stk. 2 træder i kraft senest 1. september 2014 Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner 3 / 12

5 1.2 Overenskomsten for almen praksis Overenskomsten for almen praksis indgås mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO og fastlægger rammen for almen praksis opgavevaretagelse i henhold til overenskomsten. I overenskomsten beskrives de overordnede mål og visioner for almen praksis samt de opgaver, pligter og ansvar, som er aftalt mellem parterne. Overenskomsten tager udgangspunkt i de overordnede rammer for almen praksis, som fremgår af sundhedsloven, samt andre temaer, som er vedtaget mellem overenskomstparterne. I praksisplanen defineres rammen for de opgaver, som ønskes løst af almen praksis inden for regionen. Den konkrete udmøntning af denne ramme forudsætter, at der indgås en underliggende aftale med de praktiserende læger, hvor implementering og ressourcer aftales. 1.3 Praksisplanens formål Almen praksis er borgernes første, frie og uvisiterede kontakt til sundhedsvæsenet og udfylder roller som generalist, gatekeeper og tovholder. Som borger har man behov for, at almen praksis indgår som en integreret del af sundhedsvæsenet. I disse år sker der en udvikling af sundhedsvæsenet, der indebærer, at det borgernære sundhedsvæsen 4 skal kunne håndtere flere og mere komplekse problemstillinger. Almen praksis er en vigtig aktør i denne udvikling. Som en del af udviklingen bliver sygehusene mere specialiserede og samles, og indlæggelsestiderne bliver kortere. Dette ændrer opgaverne og opgaveløsningen i det borgernære sundhedsvæsen, herunder for almen praksis. Praksisplanen beskriver i den forbindelse de betingelser, der skal være opfyldt for, at almen praksis bidrager til den optimale behandling og sammenhæng for borgerne, herunder at almen praksis er organiseret, dimensioneret og kvalificeret til at indgå i et samarbejde med de øvrige aktører i sundhedsvæsenet. Praksisplanen skal således medvirke til at: styrke almen praksis samarbejde med kommunen og andre aktører omkring patientforløb, herunder sikring af sundhedsaftalens gennemførelse på praksisområdet styrke almen praksis rolle i det regionale sundhedsvæsen, herunder sammenhæng til øvrige planer på sundhedsområdet sikre den nødvendige lægekapacitet i alle regionens områder, således at alle borgere kan få et almenmedicinsk tilbud 4 Det borgernære sundhedsvæsen leverer sundhedsydelser tæt på borgerens hverdagsliv og af en lang række aktører inden for kommuner, praksissektor, sygehuse og private leverandører Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner 4 / 12

6 1.4 Inddragelse af patienter i planlægningen Borgere/patienter og pårørendes viden, præferencer og ressourcer skal inddrages i forbindelse med den overordnede planlægning af almen praksis. Ligeledes bør almen praksis forholde sig til, hvordan borgere/patienter inddrages i alle spørgsmål om egen sundhed og behandling. Med ændringen af sundhedsloven skal der i alle regioner nedsættes et patientinddragelsesudvalg med repræsentanter fra patientorganisationerne. Patientinddragelsesudvalget skal systematisk og i relevant omfang inddrages i udarbejdelsen af praksisplanen, se afsnit Praksisplanen indhold I dette kapitel beskrives anbefalinger til indholdet af praksisplanen med udgangspunkt i formålet for praksisplanen som beskrevet i indledningen. Anbefalingerne er opdelt i tre afsnit, som alle er relevante for praksisplanarbejdet. Lægedækning og tilgængelighed behandles sidst, men vil ofte være en forudsætning for praksisplanens øvrige dele. 2.1 Almen praksis opgaver i relation til det tværsektorielle samarbejde Mange borgere har patientforløb, som involverer både almen praksis, kommuner og sygehuse, og alle disse parter, herunder almen praksis skal derfor fungere som en integreret del af sundhedsvæsenet i et gensidigt forpligtende samarbejde med øvrige aktører. Almen praksis rolle i det tværsektorielle samarbejde beskrives i sundhedsaftalerne. Sundhedsaftalen indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionens geografiske område og har til formål at sikre kvalitet og sammenhæng i patientforløb, som involverer flere sektorer. Sundhedsaftalen skal omfatte aftaler på fire obligatoriske indsatsområder: 1) Forebyggelse, 2) Behandling og pleje, 3) Genoptræning og rehabilitering og 4) Sundheds-it og digitale arbejdsgange 5. Kravene til sundhedsaftalerne er blandt andet at sikre en fortsat udvikling af borgernære sundhedstilbud, herunder større og mere integreret samarbejde mellem almen praksis og kommunale tilbud. Derudover er der fokus på at sikre større sammenhæng for patienter, som har samtidige forløb i flere sektorer, herunder fx patienter med psykisk lidelse, de ældre medicinske patienter samt patienter med kronisk sygdom. Endelig er der fokus på sundheds-it og digitale arbejdsgange, som har til formål at sikre sammenhæng i data og processer på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. 5 Ny bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler offentliggøres ultimo 2013 Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner 5 / 12

7 Almen praksis er vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalerne. Almen praksis indgår derfor i sundhedskoordinationsudvalget, og det forudsættes, at sundhedskoordinationsudvalget systematisk inddrager den nødvendige almen medicinske samt anden relevant fagkundskab i arbejdet. Der er en tæt sammenhæng mellem sundhedsaftalen og praksisplanen. Praksisplanen er således den ramme, der sikrer grundlaget for sundhedsaftalernes gennemførelse i forhold til almen praksis. De opgaver, som almen praksis jf. sundhedsaftalen forpligtes til at udføre, skal således beskrives i praksisplanen og følges op af en underliggende aftale jf. afsnit 1.2. Ud over de opgaver i forhold til det tværsektorielle samarbejde, som fastlægges i sundhedsaftalen, kan der være behov for lokale aftaler mellem almen praksis og kommunerne i forhold til samarbejdet omkring særlige borgergrupper. Disse lokale aftaler indgår i praksisplanen. Der kan særligt være behov for, at sammenhængen mellem almen praksis og kommunerne bliver styrket i forhold til tilgængelighed, herunder hvordan almen praksis og kommunale medarbejdere er tilgængelige for hinanden, samt i forhold til medicinhåndtering og besøg. Endelig kan praksisplanen hensigtsmæssigt beskrive almen praksis supervision til og fra sundhedsvæsenets øvrige parter i forhold til det konkrete patientforløb. Det er væsentligt, at der ved udarbejdelsen af praksisplanen tages hensyn til den udvikling, der vil kunne forudses i planperioden i forhold til samarbejdet på tværs mellem aktørerne i sundhedsvæsenet, således at nye opgaver kan overdrages og planlægges. Det anbefales, at praksisplanen: sammenfatter de opgaver, som almen praksis er forpligtede til at udføre i henhold til sundhedsaftalen i regionen. I den forbindelse bør det med udarbejdelsen af den første praksisplan vurderes, hvilke dele af sundhedsaftalen for , som eventuelt skal indgå i praksisplanen indeholder forslag til implementeringen af sundhedsaftalens opgaver i almen praksis beskriver eventuelle lokale aftaler mellem almen praksis og kommunerne beskriver rammerne for almen praksis rådgivning, supervision og tilgængelighed fra og til øvrige samarbejdsparter i sundhedsvæsenet vedrørende det konkrete patientforløb 2.2 Almen praksis opgaver og rolle i det regionale sundhedsvæsen Borgernes behov for almen praksis varierer blandt andet med baggrund i alder og sygdomsbyrde samt med baggrund i tilgængeligheden af sygehuse og praktiserende Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner 6 / 12

8 speciallæger. Derudover kan sociale, beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige samt etniske faktorer have en betydning. Demografien og de geografiske udfordringer i og inden for de enkelte regioner stiller således forskellige krav til almen praksis opgavevaretagelse. Derudover vil den øvrige sundhedsplanlægning i regionen, herunder de aftalte snitflader mellem almen praksis, sygehuse og praktiserende speciallæger have indflydelse på almen praksis opgavevaretagelse. Endelig kan arten af de opgaver, der løses af almen praksis, afhænge af de snitflader, som aftales mellem regioner og kommuner jf. afsnit 2.1. Praksisplanen bør i den forbindelse beskrive almen praksis opgaver og rolle i det regionale sundhedsvæsen, herunder den fortsatte udvikling af almen praksis i takt med det øvrige sundhedsvæsen. Beskrivelsen kan tage udgangspunkt i patientgrupper og/eller indsatser, som praksisplanudvalget vælger at have fokus på med henblik på at styrke almen praksis opgavevaretagelse. Det er væsentligt, at der i praksisplanen sikres sammenhæng til det øvrige regionale sundhedsvæsen herunder regionens øvrige planer på sundhedsområdet som fx regionens sundhedsplan, sygehusplaner og psykiatriplaner, samt praksisplaner i forhold til det øvrige praksisområde. En fortsat udvikling og understøttelse af almen praksis vil kunne bidrage til at styrke kvaliteten, kapaciteten og rammerne om almen praksis og hermed en ændring af balancen i forhold til sygehusvæsenet og de praktiserende speciallæger. Praksisplanen kan i den forbindelse hensigtsmæssigt beskrive, hvordan regionen understøtter almen praksis i deres opgavevaretagelse. Et eksempel på dette kan være almen praksis adgang til diagnostiske undersøgelser samt muligheden for formaliseret rådgivning og supervision fra sygehuse og praktiserende speciallæger. Det konkrete kvalitetsarbejde i forhold til almen praksis varetages i kvalitets- og efteruddannelsesvalgene. I forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen bør spørgsmål om kvalitetssikring- og udvikling samt kompetencer imidlertid inddrages i drøftelserne særligt i forhold til de opgaver, som indgår i praksisplanen. Det anbefales, at praksisplanen: beskriver almen praksis opgaver og roller i det regionale sundhedsvæsen i forhold til relevante patientgrupper og/eller indsatser beskriver hvordan regionen understøtter almen praksis i deres opgavevaretagelse indeholder overvejelser omkring kvalitetssikring og -udvikling af almen praksis, specielt omkring planlægningen af implementering og opfølgning på de opgaver, der indgår i praksisplanen 2.3 Lægedækning og tilgængelighed Borgernes behov for et stabilt og nært sundhedstilbud er centralt for tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenet. Det er afgørende for borgernes udbytte af og tilfredshed med sundhedsvæsenet, at der inden for en rimelig afstand fra bopælen findes kvalificerede og kontaktbare almen lægetilbud, som arbejder gnidningsfrit sammen med Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner 7 / 12

9 kommunale tilbud og mere specialiserede sundhedstilbud omkring den enkelte patient. Et væsentligt formål med praksisplanen er således at sikre, at den nødvendige lægekapacitet er til stede i alle regionens områder. Parterne bag udarbejdelsen af praksisplanen - region, almen praksis og kommuner - medvirker til at sikre tilstrækkelig lægedækning i hele regionen og samtidig at fastholde og udvikle nye muligheder for bedst muligt at sikre borgernære sundhedstilbud. Praksisplanen kan hensigtsmæssigt fokusere på områder, der er udfordrede i forhold til lægedækning. Det kan fx være områder, der er karakteriseret af store geografiske afstande, tyndt befolkede områder, begrænsede trafikale og erhvervsmæssige muligheder samt en særlig sårbar population i relation til fx alder, sygdomsbyrde og livsstil. Men også centralt beliggende boligområder med stor befolkningstæthed kan være udfordrede i forhold til lægedækning. En udvikling af organisationen til moderne lægepraksis, der både rummer nyetablerede og erfarne lægers særlige behov for faglige fællesskaber, fleksible arbejdsforhold, kollegial støtte m.v. vil være en forudsætning for attraktive lægearbejdspladser i alle områder af regionerne. Gode uddannelsespladser i de udfordrede områder for læger i videreuddannelsen vil ligeledes øge interessen for at nedsætte sig uden for de større byer eller i særligt belastede boligområder i de større byer. Kommunerne spiller en rolle i forhold til sikring af lægedækningen ved som hovedansvarlige for den fysiske planlægning i kommunen at sikre, at lokalplaner og trafikale forhold ikke udgør barrierer for nedsættelser. Kommunerne kan aktivt fremme en ønsket udvikling ved at skabe fysiske faciliteter, der kan fremme lokale fællesskaber mellem almen praksis og de kommunale tilbud, der især retter sig mod de målgrupper, der er fælles for almen praksis og kommunen. Regionerne har ansvar for, at enhver borger i landet kan tilmelde sig et alment lægeligt tilbud og få vederlagsfri lægehjælp som gruppe 1 sikret. Herudover har regionerne forpligtelse til at sikre, at alle borgere kan få vederlagsfri lægehjælp ved sygebesøg i hjemmet. Regionerne løfter denne opgave ved hjælp af de redskaber til sikring af lægedækning og afhjælpning af lægemangel, som er indeholdt i aftalen mellem PLO og RLTN og i sundhedsloven. Det anbefales, at praksisplanen: beskriver følgende vedrørende lægedækningen: o regionens geografi og overordnede infrastruktur o demografi og prognoser for udviklingen o eksisterende lægekapacitet og prognoser for udviklingen fordelt på: geografi organisatoriske modeller uddannelsespraksis alder fastlægger og fordeler lægekapaciteten i regionen på baggrund af ovenstående, herunder prioriterer områder i de enkelte kommuner, hvor nye praksis er ønskelige, og hvor anmodning om flytning af eksisterende praksis kan forventes imødekommet Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner 8 / 12

10 anviser hvilke krav i relation til fx størrelse, organisering og uddannelsesfaciliteter, som forventes imødekommet i forbindelse med nye praksis og flytninger af praksis 3. Overordnede rammer I dette kapitel beskrives de overordnede rammer for udarbejdelsen af praksisplanen med udgangspunkt i sundhedslovens bestemmelser og overenskomsten for almen praksis. 3.1 Praksisplanudvalget Praksisplanen for almen praksis udarbejdes af praksisplanudvalget. Praksisplanudvalget består, jf. sundhedslovens 204, stk. 2, af fem medlemmer udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer fra kommunerne i regionen, tre medlemmer fra regionsrådet og tre medlemmer udpeget blandt de privatpraktiserende læger, der yder vederlagsfri behandling til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1 i regionen. Regionsrådet varetager formandsskabet og sekretariatsbetjener udvalget. Er det ikke muligt at opnå enighed, tilfalder den endelige beslutning vedrørende praksisplanens udformning regionsrådet. Dog skal parterne i de situationer, hvor det undtagelsesvist måtte vise sig, at der ikke kan opnås umiddelbar enighed om den endelige udformning af praksisplanen, udfolde store og vedvarende bestræbelser på at nå frem til et kompromis, som parterne hver især kan stå inde for. 3.2 Udvalg i relation til overenskomsten Samarbejdsudvalget er en del af den eksisterende overenskomst og består af repræsentanter for region, kommuner og almen praksis. Samarbejdsudvalget er et forum for drøftelser og dialog dels vedrørende de spørgsmål, som er reguleret i overenskomsten, herunder udviklingen i almen praksis, og dels vedrørende behov for og indhold i lokale aftaler, som supplerer eller fraviger overenskomsten. De kommunal-lægelige udvalg er ligeledes en del af den eksisterende overenskomst og består af praktiserende læger og repræsentanter for kommunen. De kommunal-lægelige udvalg udarbejder blandt andet udkast til lokale aftaler. Disse skal fremover sendes til praksisplanudvalget med henblik på indarbejdelse i praksisplanen. De kommunal-lægelige udvalg og samarbejdsudvalget kan hensigtsmæssigt inddrages i udarbejdelsen af praksisplanen fx gennem høring. Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner 9 / 12

11 3.3 Sundhedsstyrelsens rådgivning Praksisplanen er en del af regionens sundhedsplan jf. sundhedslovens 206 og 206 a. Praksisplanen skal inden den endelige vedtagelse forelægges for Sundhedsstyrelsen, som yder rådgivning vedrørende praksisplanens udformning og indhold. Sundhedsstyrelsens rådgivning tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens generelle faglige udmeldinger i forhold til planlægning af sundhedsvæsenet, herunder det tværsektorielle samarbejde. Der må påregnes en sagsbehandlingstid i Sundhedsstyrelsen på minimum tre uger. 3.4 Høring blandt almen praksis og kommunerne i regionen Inden praksisplanen vedrørende almen praksis udarbejdes eller revideres, skal der ske en høring dels af de praksis i regionen, der yder vederlagsfri behandling til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, og dels blandt kommunerne i regionen. Kommunernes tilbagemelding kan enten ske samlet for alle kommuner i regionen, fx i regi af kommunekontaktrådene, eller specifikt for den enkelte kommune. Formålet med høringen er at få relevante forslag fra almen praksis og kommuner til indholdet af den kommende praksisplan, herunder viden om særlige udfordringer, som bør håndteres. Den enkelte praksis får i forbindelse med høringen mulighed for at give udtryk for praksis planer for den kommende periode, herunder i relation til det øvrige behandlende sundhedsvæsen. Derudover bør praksisplanudvalget systematisk inddrage den nødvendige fagkundskab fra DSAM, PLO, relevante sygehusspecialer og kommune, når en af parterne ønsker det, med henblik på at kvalificere arbejdet. Dette kan ske gennem skriftlig høring. 3.5 Forelæggelse for sundhedskoordinationsudvalget og patientinddragelsesudvalget Praksisplanen skal inden vedtagelsen forelægges for sundhedskoordinationsudvalget, jf. 204, stk. 1. Sundhedskoordinationsudvalget kan i den forbindelse komme med forslag til, hvordan planen kan fremme sammenhæng mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud. Både sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget er sammensat af repræsentanter for regionsrådet, kommunalbestyrelserne i regionen samt repræsentanter for de privatpraktiserende læger, der virker efter overenskomst (i praksis Praktiserende Lægers Organisation i regionen). Det kan være hensigtsmæssigt, at der er et vist sammenfald mellem repræsentanterne i de to udvalg, således at processen kan koordineres. Patientinddragelsesudvalget skal systematisk og i relevant omfang inddrages i praksisplanudvalgets drøftelser jf. 204, stk. 3. Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner 10 / 12

12 3.6 Tidsfrister og revision af praksisplanen Praksisplanen udarbejdes minimum én gang i hver valgperiode. Den første praksisplan skal foreligge den 1. maj Praksisplanen revideres i valgperioden, hvis der sker væsentlige ændringer i dens forudsætninger. Alle parter kan rejse spørgsmål om behovet for revision af aftalen, hvorefter en eventuel revision skal drøftes i praksisplanudvalget. Den reviderede praksisplan skal indsendes til Sundhedsstyrelsen til fornyet rådgivning før vedtagelse som beskrevet under pkt Det kan forventes, at den første praksisplan skal revideres, når sundhedsaftalen for foreligger. Fremadrettet kan udformning af praksisplanen hensigtsmæssigt koordineres med sundhedsaftalens indgåelse. Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner 11 / 12

13 Bilag 1. Sundhedslovens 206 og 206 a 206. Regionsrådet udarbejder en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Stk. 2. Forud for regionsrådets behandling af forslag til sundhedsplan skal regionsrådet indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning. Stk. 3. Regionsrådet skal ændre sundhedsplanen forud for gennemførelse af væsentlige ændringer i regionens sundhedsvæsen, der ikke er forudsat i planen. Stk. 4. Regionsrådet indsender planen og senere ændringer heri til Sundhedsstyrelsen. 206 a. Det i 204, stk. 2 nævnte udvalg skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan, jf Praksisplanen skal revideres i valgperioden, hvis der sker væsentlige ændringer i dens forudsætninger. Praksisplanen skal inden den endelige vedtagelse forelægges for Sundhedsstyrelsen, som yder rådgivning vedrørende praksisplanens udformning. Stk. 2. Forud for udarbejdelse og revision af praksisplanen vedrørende almen praksis skal der gennemføres en høring blandt kommunerne i regionen, og praksisplanen skal inden vedtagelsen forelægges for sundhedskoordinationsudvalget, jf. 204, stk. 1. Stk. 3. Inden praksisplanen vedrørende almen praksis udarbejdes eller revideres, skal der ske en høring af de praksis i regionen, der yder vederlagsfri behandling til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, jf. 60, stk. 1. Planen skal inden vedtagelsen forelægges patientinddragelsesudvalget, jf. 204, stk. 3, til høring. Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner 12 / 12

I N PUT TIL T E MADRØFTELSE

I N PUT TIL T E MADRØFTELSE I N PUT TIL T E MADRØFTELSE Det nære sundhedsvæsen Kommunernes sundhedsindsats er vokset siden kommunalreformen. Hvor kommunerne i mange år har arbejdet med sundhedstjenester til børn, arbejder alle kommuner

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. sundheds-it og elektronisk kommunikation Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REGION MIDTJYLLAND

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REGION MIDTJYLLAND DANSKE FYSIOTERAPEUTER REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland Primær Sundhed Att. Lisbeth Ulberg Poulsen Skottenborg 26 8800 Viborg 25. marts 2009 Høringssvar til udkast til praksisplan. Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K primsund@sum.dk seb@sum.dk Høringssvar Høring over udkast til lovforslag om ændring af

Læs mere

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen

Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Dato: 25. august 2015 Brevid: 2579762 Kapitel til sundhedsplan - det nære sundhedsvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemmeside, hvor faktabokse og links

Læs mere

Lov om ændring af sundhedsloven vedr. almen praksis - med centrale lovbemærkninger og ministersvar

Lov om ændring af sundhedsloven vedr. almen praksis - med centrale lovbemærkninger og ministersvar PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 22. august 2013 Sagsnr. 2013-4134 Lov om ændring af sundhedsloven vedr. almen praksis - med centrale lovbemærkninger og ministersvar Folketinget har den 27. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 2012/1 LSF 227 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, sagsnr. 1211467 Fremsat den 28.

Læs mere

2. reviderede udgave af sundhedspolitik for Gribskov Kommune

2. reviderede udgave af sundhedspolitik for Gribskov Kommune 2. reviderede udgave af sundhedspolitik for Gribskov Kommune Sundhedspolitikken udgør rammen for Gribskov Kommunes arbejde med sundhed. Målgruppen er alle borgere i Gribskov Kommune, uanset alder, køn

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Principper for rådgivningen via de lægefaglige specialeråd

Principper for rådgivningen via de lægefaglige specialeråd Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Principper for rådgivningen via de lægefaglige specialeråd i Region Midtjylland Baggrund

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1. Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 1569

Læs mere

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Principperne i denne erklæring angiver retningen for FOAs videre strukturelle og demokratiske udvikling.

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere

1. Vision for Sundhedsaftalen 2015-18

1. Vision for Sundhedsaftalen 2015-18 1. Vision for Sundhedsaftalen 2015-18 Sundhedssamarbejdets værdier Sundhedsaftalen er rammen om et forpligtende samarbejde, hvor kommuner og region sammen med almen praksis sætter fælles mål, som vi arbejder

Læs mere

Implementering af specialiseringsniveauer hvordan? v/ledende terapeut Mette Schrøder. Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Implementering af specialiseringsniveauer hvordan? v/ledende terapeut Mette Schrøder. Regionshospitalet Hammel Neurocenter Implementering af specialiseringsniveauer hvordan? v/ledende terapeut Mette Schrøder Regionshospitalet Hammel Neurocenter Fire specialiseringsniveauer Almen genoptræning Basalt niveau Avanceret niveau

Læs mere

Københavns Kommune har modtaget Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 i høring.

Københavns Kommune har modtaget Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 i høring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen UDKAST Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis c/o Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 27-09-2012 Sagsnr. 2012-141580 Dokumentnr. 2012-764049

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Norddjurs Kommune 19. januar 2012 Forslag Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Baggrund Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen på børne- og ungeområdet i kraft. Sigtet med reformen er at

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for 2016. Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling. Lægedækningsundersøgelse

Lægedækningsundersøgelse for 2016. Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling. Lægedækningsundersøgelse Lægedækningsundersøgelse for 2016 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2016 Lægedækningsundersøgelse for 2016 Regionen foretager hvert år en fastsættelse af

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Forløbsprogram for diabetes. EPJ-observatoriet 11. oktober 2007 Lisbeth Høeg-Jensen Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen

Forløbsprogram for diabetes. EPJ-observatoriet 11. oktober 2007 Lisbeth Høeg-Jensen Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Forløbsprogram for diabetes EPJ-observatoriet 11. oktober 2007 Lisbeth Høeg-Jensen Enhed for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Projekt sundhedsvæsenet og kronisk sygdom Det overordnede projekts formål: At

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE Formålet med ordningen har været at undersøge, om en fast tilknyttet læge på et plejecenter kan skabe bedre kvalitet for den ældre. 1 Dokumenteret effekt af ordningen

Læs mere

Uddybet implementeringsplan jf. Implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation ifm. kræft kap. 9

Uddybet implementeringsplan jf. Implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation ifm. kræft kap. 9 Implementeringsplan for forløbsprogrammet vedr. rehabilitering og palliation ifm. kræft Implementeringen af forløbsprogrammet kræver en koordineret tværfaglig og tværsektoriel indsats, og forankres i sundhedsaftaleregi.

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR ØKONOMI- OG LØNSYSTEM VISIONSPAPIR Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Beskrivelse 0.5 2016-03-04 ASHD, BDK Første udkast på baggrund

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Region Syddanmark. Det gode genoptræningsforløb

Region Syddanmark. Det gode genoptræningsforløb Region Syddanmark Det gode genoptræningsforløb Projektbeskrivelse til ansøgning om projektstøtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklingsog analysepulje 2006 Odense den 3. april 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE ME Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE MEME Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Direktionens strategiplan 2016-2017.

Direktionens strategiplan 2016-2017. Direktionens strategiplan 2016-2017. A. Indledning: Direktionens strategiplan for 2016 og 17 hviler på analyser af dels den generelle samfundsudvikling og dels den aktuelle udvikling i Vejen Kommune. Strategien

Læs mere

PLO-Nordjylland. Nyhedsbrev April 2013

PLO-Nordjylland. Nyhedsbrev April 2013 April 2013 PLO-Nordjylland PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Nordjylland Lægernes Hus, Rømersvej 10, 9000 Aalborg, tlf. 35448189, lfnord@dadl.dk, www.lfnord.dk Side 1 Fastfrysning af ydernumre Samarbejdsudvalget

Læs mere

Spørgsmål angående rehabilitering, senfølger, opfølgende kontroller og sammenhængende

Spørgsmål angående rehabilitering, senfølger, opfølgende kontroller og sammenhængende Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Regnskab 2012. Budget 2013. Budget 2017 Drift 232 233 232 231 231 230

Regnskab 2012. Budget 2013. Budget 2017 Drift 232 233 232 231 231 230 Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 232 233 232 231 231 230 ramme 1 62 65 64 64 64 64 Andre faste ejendomme 0 0 0 0 0 0 Kommunal

Læs mere

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse... 3 Baggrund og forudsætninger... 3 Klimaændringer... 3 Risikobilledet...

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 20. august 2008 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - et debatoplæg

Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - et debatoplæg Sundhedskoordinationsudvalgets udspil til visioner, mål og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - et debatoplæg 1. maj 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2003-0120-74 Sagsbeh.: tas KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. KONCERNPERSONALEPOLITIKKENS

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2015 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende, da en række

Læs mere

Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2,

Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2, 1 Sammen om sundhed mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018. Udgiver: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Kontakt: sundhedspolitik@mso.aarhus.dk

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Skriftlig opsamling på temamøde om ulighed i sundhed. januar 2016

Skriftlig opsamling på temamøde om ulighed i sundhed. januar 2016 Skriftlig opsamling på temamøde om ulighed i sundhed januar 2016 Indholdsfortegnelse Side 2 Introduktion Side 3 Baggrund om ulighed i sundhed Side 4 Politiske handlemuligheder Side 5 De vigtigste pointer

Læs mere

Økonomiaftalen 2009 - genoptræningsområdet

Økonomiaftalen 2009 - genoptræningsområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Birgitte Ebbe Mathiesen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Birgitte.Ebbe.Mathiesen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/11042 Telefon: 76631334 Dato:

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF)

Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) Sundhedsloven prioriterer ikke Forebyggelse og sundhedsfremme (Kapitel 35) 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Serviceinformation. Sygepleje

Serviceinformation. Sygepleje Serviceinformation Sygepleje Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis Visitation og Leverandør

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Rammeaftale 2016 for det sociale område

Rammeaftale 2016 for det sociale område Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 19. august 2015 Rammeaftale 2016 for det sociale område 1. Resume De 19 midtjyske kommuner

Læs mere

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Indhold 1 Indledning... 2 2 Omfattede virksomheder og forretninger... 2 2.1

Læs mere

Socialudvalget har den 18. maj 2011 og Sundheds- og Omsorgsudvalget har den 19. maj 2011 behandlet forslag til Hospitals- og Psykiatriplan

Socialudvalget har den 18. maj 2011 og Sundheds- og Omsorgsudvalget har den 19. maj 2011 behandlet forslag til Hospitals- og Psykiatriplan KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Borgmestrene UDKAST Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sagsnr. 2011-43546 Dokumentnr. 2011-229872 Høringssvar Hospitals- og

Læs mere

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune

VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune VISIONER OG MÅL En kort introduktion til den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune 2012-2022 VISIONER OG MÅL for den psykosocial indsats i Rudersdal Kommune 2012-2022 Indledning Rudersdal

Læs mere

PLO s politik vedr. samarbejdet med kommunerne

PLO s politik vedr. samarbejdet med kommunerne PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 28-11-2015 Sagsnr. / Dok.nr. 2015-913 / 1116971 PLO s politik vedr. samarbejdet med kommunerne Indledning Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet hen

Læs mere

Dato: 13. november 2015 Rettet af: Anne Lund Version: 1 Sagsnr.: 00.01.10-P22-8-15 Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik

Dato: 13. november 2015 Rettet af: Anne Lund Version: 1 Sagsnr.: 00.01.10-P22-8-15 Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Beslutningsgrundlag Organisering Projektnavn Projektejer Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Direktør Peter Sinding Poulsen Program

Læs mere

2. A Ansøgningsskema til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklings- og analysepulje 2007

2. A Ansøgningsskema til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklings- og analysepulje 2007 2. A Ansøgningsskema til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udviklings- og analysepulje 2007 2 eksemplarer sendes i papirform til Ansøgningsfrist 28. marts 2007 kl. 12.00 Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

N O T A T. 22. november 2007 j.nr. 7-203-05-116/1/KRSB

N O T A T. 22. november 2007 j.nr. 7-203-05-116/1/KRSB N O T A T Forslag til fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Region Syddanmark har den 6. november 2007 sendt Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark forslag til ny sygehusstruktur i høring. Forslag til

Læs mere

IMPLEMENTERING AF SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE

IMPLEMENTERING AF SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE TILGANGE OG REDSKABER PJECE OM IMPLEMENTERINGSKAPACITET OG IMPLEMENTERINGSPROCESSEN INSPIRATION IMPLEMENTERING AF SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE Tilgange og redskaber baseret på erfaringer

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Høring: Evaluering og afrapportering projekt "det sammenhængende sundhedsvæsen".

Høring: Evaluering og afrapportering projekt det sammenhængende sundhedsvæsen. Punkt 3. Høring: Evaluering og afrapportering projekt "det sammenhængende sundhedsvæsen". 2014-28512 Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget godkender At

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge BEK nr 1344 af 03/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., sagsnr. 1007347 Senere ændringer til

Læs mere

Kl. 16.30 på Herlev Hospital, Akutmodtagelsen, lokale 53 G2

Kl. 16.30 på Herlev Hospital, Akutmodtagelsen, lokale 53 G2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 31. august 2010 Kl. 16.30 på Herlev Hospital, Akutmodtagelsen, lokale 53 G2 Møde nr. 5 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014 Videreførelse af Hjerneskadeteam 1. Resume Etablering og udviklingen af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016

Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016 Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016 Vi understøtter størst mulig mestring i eget liv og høj livskvalitet Vi vil være kendt for sammenhæng, udvikling og dialog Vores værdier er åbenhed,

Læs mere

De regionale koordinationsgruppers formål og opgave

De regionale koordinationsgruppers formål og opgave Notat fra projektsekretariat og Danske Regioner Dato: 29.08.2011 De regionale koordinationsgruppers formål og opgave Formål med projektet Den fælles landsdækkende afstigmatiseringsindsats EN AF OS har

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg i borgerens eget hjem

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg i borgerens eget hjem NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg i borgerens eget hjem Lægernes sygebesøg er udlagt til decentral forhandling i de fem praksisplanudvalg. Dette notat giver et over blik

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning MED-aftale Midtjysk Brand og Redning April 2016 Forord: Denne aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og gælder for alle ansatte i MJBR. MED-aftalen er et vigtigt

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen?

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Talepapir Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundhedsudvalget o.a. Anledning: Samråd Q, R og S om akuttelefonen

Læs mere

Til. ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere:

Til. ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere: Til Ansøger s generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere: Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i patologisk anatomi og diagnostisk radiologi Regioner og

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

1 Job og organisering: Indeks

1 Job og organisering: Indeks BRK 2010 Denne standardrapport sammenfatter resultaterne af jeres trivselsmåling. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Antal besvarelser: 2499 Besvarelsesprocent:

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 189 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget sammen med social-

Læs mere

Regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse

Regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse - UDKAST, 6. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF EN TVÆRSEKTORIEL SKRIVEGRUPPE Regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Omfatter både borgere i eget hjem og på plejecenter. Gælder for både kommunal og privat leverandør. Kvalitetstandarden omfatter

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige Beskæftigelsesministeren AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige AF har ikke givet andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få

Læs mere

Dagplejepædagogen. En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen

Dagplejepædagogen. En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen Dagplejepædagogen En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen Forord Det er dagplejens opgave at tilbyde børnene tryghed, nærvær og et udviklende miljø. Den enkelte dagplejer skal derfor trives i sit

Læs mere

Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse. Region Syddanmark og de 22 kommuner 05-11-2007

Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse. Region Syddanmark og de 22 kommuner 05-11-2007 Indsatsen for børn i familie med et menneske med en sindslidelse 1 Region Syddanmark og de 22 kommuner Aftalens tilblivelse og revision Organisatorisk: Arbejdsgruppen Intensivt tidsforløb Drøftelser og

Læs mere

Handicappolitik Silkeborg Kommune

Handicappolitik Silkeborg Kommune Handicappolitik Silkeborg Kommune Indhold: Forord...3 Handicapbegrebet...4 Mission...4 Vision...5 Menneskesyn...5 Samfundssyn...6 Værdigrundlag...6 Kompensationsprincippet...6 Solidaritetsprincippet...7

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1)

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1) BEK nr 973 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1605582 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25. november 2015 Servicelovens 103 Lovgrundlag Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under

Læs mere

DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING FRIVILLIG I KRÆFTENS BEKÆMPELSE

DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING FRIVILLIG I KRÆFTENS BEKÆMPELSE DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING 1 DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING ER UDGIVET AF 2013 GENOPTRYKT 2016 TAK TIL DE MANGE FRIVILLIGE, DER HAR GIVET INPUT OG KOMMENTARER

Læs mere

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne.

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne. I Norddjurs kommune skal alle have lige og let adgang til sundhed uanset fysisk, psykisk social og kulturel forskellighed. Børn/unge i familier, hvor der er fysisk eller psykisk sygdom, sociale problemer

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune

Læs mere