Gødskning af kartofler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gødskning af kartofler"

Transkript

1 Dyrkningsvejledning Ajourført den 24. marts 2004 Gødskning af kartofler Indhold 1. Kvælstof 2. Kalium 3. Fosfor 4. Mangan 5. Magnesium 6. Svovl 7. Mikronæringsstoffer 8. Husdyrgødning 9. Vækststimuleringsmidler 1. Kvælstof Kvælstofmængden bør afpasses efter erfaring, dyrkningsformål, sort, jordtype, vandingsmulighed osv. Der findes ingen simpel vejledning til at ramme det optimale niveau. Der henvises til Plantedirektoratets kvælstofnormer. Læggekartofler Tabel 1. Opdeling af sorterne i grupper og jordtyper med hensyn til læggekartoflernes N-behov. Sortsgruppe JB JB JB Sortsgr. 1: Asparges, Kennebec, Kardal, Kuras, Spunta Sortsgr. 2: Danva, Desiree, Dianella, Folva, Hela, Jaerla, King Edward, Karnico Nicola, Ostara, Primula, Producent, Up to date Sortsgr. 3: Bintje, Ditta, Jutlandia, Hamlet, Revelino, Saturna, Sava, Ukama Sortsgr. 4: Fontane, Hansa, Kaptah, Oleva, Posmo, Producent, Sieglinde Tabellen er udarbejdet af en kreds af kartoffelkonsulenter ud fra praktiske erfaringer. Kvælstofbehovet i ovenstående tabel er baseret på følgende N-min indhold i 0-60 cm s dybde på jorde, der ikke tilføres husdyrgødning. Kartofler har selv på god jord en roddybde over ca. 60 cm: grov sandjord: 10 kg, fin sandjord: 25 kg, lerjord: 25 kg. Eksempel på korrektion ved højt N-min indhold: JB 6. Målt N-min: 45 kg. Korrektion: =20 kg N-behov til Kennebec 60-20=40 kg N pr ha. Spisekartofler Der er kun små sortsforskelle mellem spisekartoflernes kvælstofbehov. For nogle sorter kan der dog være behov for at holde igen med kvælstoftildelingen af hensyn til kogekvaliteten. Mørkfarvning af kartoffelknolde efter kogning skyldes en reaktion mellem jern og chlorogensyre i knoldene. Jo mere chlorogensyre knoldene indeholder, des større er risikoen for mørkfarvning

2 efter kog. Alternativt kan jern reagere med citronsyre, hvilket giver en farveløs reaktion. Det er altså forholdet mellem chlorogensyre og citronsyre, der er bestemmende for om mørkfarvningsreaktionen opstår. Højt citronsyreindhold vil nedsætte risikoen for mørkfarvning. Risikoen for mørkfarvning efter kogning vil være forøget i: kartofler, gødsket med organisk bundet kvælstof, hvor kvælstoffrigivelsen kommer set på sæsonen, kartofler, der er overgødsket med kvælstof, tidlige nye kartofler, der høstes og nedvisnes før naturlig afmodning, kartofler, der får for lidt kalium, en kold og våd sæson, hvor risikoen er lidt større. Desuden er der store sortsforskelle med hensyn til mørkfarvningsrisiko. Følsomme sorter skal have mindre kvælstof. Fænomenet med mørkfarvning efter kog er primært af kosmetisk betydning og har næppe nogen ernæringsmæssig betydning. Dyrkningsmæssigt er det af stor betydning, at kvælstof og kalium tilføres i et afbalanceret forhold - tilpasset dyrkningssæsonens længde og sortens behov. Fabrikskartofler Tabel 2. Opdeling af fabrikskartoffelsorterne efter kvælstofbehov. Behov Sorter Lille kvælstofbehov Dianella, Karnico Middel kvælstofbehov Danva, Kardal, Kuras, Meva, Producent, Senator Stort kvælstofbehov Oleva, Posmo, Saturna Tabellen er udarbejdet af en kreds af kartoffelkonsulenter ud fra praktiske erfaringer. Som tommelfingerregel kan siges, at tidlige sorter har et lidt større kvælstofbehov end sene sorter. Tabel 3. Oversigt over økonomisk optimalt kvælstofbehov i 51 forsøg med melkartofler. Antal forsøg Økonomisk optimalt kvælstofbehov i forsøg med melkartofler ved JB-nummer Antal forsøg: Kardal Kardal Kardal Oleva Oleva Oleva Oleva Oleva 1 90 Posmo Posmo Posmo Producent Producent Producent Kuras Kuras Vægtet gns Kilde: Oversigt over Landsforsøgene

3 Figur 1. Stigende mængde kvælstof til kartoffelsorten Kardal. Optimum er beregnet ud fra melfabrikkernes afregningsskala og 4,5 kr. pr. kg N. Oversigt over Landsforsøgene 2002, s Figur 2. Stigende mængde kvælstof til kartoffelsorten Kuras. Optimum er beregnet ud fra melfabrikkernes afregningsskala og 4,5 kr. pr. kg N. Oversigt over Landsforsøgene 2001, s Placering af gødning Ved placeret gødskning kan kvælstofmængden reduceres med pct. set i forhold til det optimale kvælstofbehov bredspredt umiddelbart inden lægning. Placeret gødskning sikrer kartoffelplanterne lettilgængelige næringsstoffer under fremspiring, hvor planternes rodnet endnu er dårligt etableret. Desuden er der sjældent behov for eftergødskning, hvor der anvendes placeret gødskning.

4 Eftergødskning Fra kvælstofgødningens udbringning lige før lægning og frem til ca. 14 dage efter kartoflernes fremspiring måles nedbør. Hvis nedbørssummen i denne periode overstiger mm, er der på let sandjord et eftergødskningsbehov på ca. 20 kg N pr. ha og ved mm ca. 30 kg N pr. ha. N-gødskning udbringes senest 25. juni for læggekartofler, 1. juli for spisekartofler og 10. juli for melkartofler. Gødningen (kalkammonsalpeter) udstrøs på tørre planter. Anvendes urea, skal det udsprøjtes i max. 10 pct. opløsning, max. 15 kg N pr. ha pr. gang og ikke i solskin. Hvor gødningen er placeret, eller hvor der er anvendt flydende ammoniak, er der sjældent behov for eftergødskning. Hvis eftergødskningen vil medføre at ejendommens kvælstofkvote overskrides, skal Plantedirektoratet godkende en konsulenterklæring herom før eftergødskningen foretages. Konsulenterklæringen udarbejdes af en planteavlskonsulent, og betingelsen for godkendelse er, at der inden for 1 måned er faldet mindst dobbelt så meget nedbør som normalt. Plantedirektoratet giver dog ikke altid tilladelse til hele den ønskede eftergødskningsmængde. 2. Kalium Tabel 4. Kartoffelmarkens behov for tilførsel af kalium, på baggrund af jordbundsanalysetal, fra samme forår, aflæses. Kt over 12 kg K læggekartofler kg K spisekartofler kg K stivelseskartofler kg K pulverkartofler Spisekartofler Behovene i tabel 4 for kalium skulle sikre mod mørkfarvning efter kogning hvis ikke, tilfør da yderligere 50 kg K pr. ha. Overskud af kvælstof i forhold til kalium kan medføre mørkfarvning og kvalitetsforringelse. Ved avl af læggekartofler af spisekartoffelsorter bør der gødes med kalium som til spisekartofler. Herved sikres, at afgrøden kan anvendes som spisekartofler, hvis salget af læggekartofler svigter. Tabel 5. Kalium til spisekartofler. ( , 3 forsøg) Smag Udkogning Mørkfarvning Kar = meget god Kar = udkogt % knolde % tørstof Udb. og merudb., Hkg knolde pr. ha Ingen kalium 6,1 0,3 0,7 20, kg K i kaliumsulfat 41 kg S 6,2 1,3 0,3 19, kg K i kaliumsulfat 41 kg S 6,6 0,7 0,3 19, kg K i kaliumsulfat 41 kg S 6,3 0,7 0,3 19,2 17 Kilde: Oversigt over landsforsøg 1997,s.222. I ingen af forsøgene har der været sikkert merudbytte af knolde for tilførsel af kalium. Smag, udkogning eller mørkfarvning har ikke været sikkert påvirket af kaliumtilførsel. I de tre forsøg har Kt været henholdsvis 8,0; 11,1 og 12,6. Arealer med Kt på det niveau giver normalt ikke kvalitetsproblemer, hvis der gødes efter anbefalingerne.

5 Stivelsekartofler Undgå overgødskning med kalium af hensyn til kartoffelknoldenes indhold af stivelse og anvend kun klorfri gødning. Stivelsesprocenten falder med ca. 1,0 enhed pr. tilført 100 kg K pr. ha i klorholdig gødning, medens den kun falder med ca. 0,5 enhed ved tilførsel af 100 kg K i klorfri gødning. Tabel 6. Kalium til stivelseskartofler.( ,15 forsøg) % stivelse Udbytte og merudbytte pr. ha hkg knolde kr. 0 kg K 20, kg K 20, kg K 20, kg K 19, LSD 14 Kilde: Oversigt over landsforsøgene 1993, side 216. Økonomiberegningen er foretaget ud fra kartoffelmelfabrikkernes afregningsskala med fradrag af 5,30 kr. pr. kg kalium, 100 kr. pr. ha for udbringning, 3 kr. pr. hkg kartofler til fragt og 5 kr. pr. hkg til forrentning af leveringsretten. Forsøgene viser, at kalium sænker stivelsesprocenten. I gennemsnit af alle forsøg har der ikke været økonomi i at tilføre mere end godt 100 kg kalium pr. ha. 3. Fosfor Tabel 7. Kartoffelmarkens behov for tilførsel af fosfor på baggrund af fosfortallene. Pt 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 over 6 kg P alle kartofler Mangan I kartoffelmarker, hvor der ikke anvendes manganholdige skimmelmidler, bør man være opmærksom på risikoen for manganmangel og i givet fald tilføre mangan ad anden vej. Tabel 8. Bladgødskning af kartofler. ( , 8 forsøg) % stivelse Udbytte og merudbytte pr. ha hkg netto, kr. Ubehandlet 19, x 5 kg mangansulfat 19, LSD ns Nettoudbyttet er udregnet efter melfabrikkernes afregningsskala fratrukket omkostning til middel og en kørsel. Skimmelbekæmpelse er udført med Shirlan, der ikke indeholder mangan. Kilde: Oversigt over landsforsøgene 2003, side Magnesium Tabel 9. Kartoffelmarkens behov for tilførsel af magnesium på baggrund af magnesiumtallene. Mg over 12 kg Mg alle kartofler Kartoffelmarkens behov for Mg via handelsgødning afhænger primært af jordens Mg-tal og det forventede udbytteniveau. Kartofler indeholder ca. 0,9 g Mg pr. kg tørstof. Ved et forventet udbytteniveau på 450 hkg melkartofler kan man således forvente, at planterne bortfører ca. 10 kg

6 Mg. I en almindelig frugtbar dansk jord med normale Mg-tal mellem 4 og 8 opnås normalt ikke merudbytte for at tildele mere end 10 kg Mg pr. ha. 6. Svovl Kartoffeltørstoffet indeholder ca. 0,1 pct. svovl. En jævnt stor kartoffelafgrøde på 500 hkg knolde pr. ha og 24 pct. tørstof fjerner kg svovl pr. ha. Nogenlunde tilsvarende mængder vil være bundet i top og rødder. En veludviklet kartoffelafgrøde optager således i vækstperioden ca. 25 kg svovl pr. ha. På arealer, hvor kartoflerne gødes med klorfattig gødninger, vil svovlbehovet være dækket. Omvendt vil svovltilførslen være mindre end de 25 kg pr. ha, hvis der alene gødes med f.eks. gylle, samt flydende ammoniak eller kalkammonsalper. 7. Mikronæringsstoffer Mangel på Zink (Zn), Kobber (Cu), Bor (B), Jern (Fe) og Molybdæn (Mo) er stort set ukendt i normal frugtbar dansk agerjord. 8. Husdyrgødning Til spise-, pulver- og stivelseskartofler bør der maksimalt anvendes 30 t husdyrgødning pr. ha. Til lægge- og tidlige kartofler maksimalt 20 t pr. ha. (af fjerkrægødning dog kun 10 t pr. ha til alle dyrkningsformål). Som kvælstofkilde foretrækkes gødning med stort indhold af lettilgængeligt kvælstof. Den bedste kartoffelkvalitet opnås, hvis hele kvælstofmængden tilføres ved lægning, således at planterne har spist op inden høst. Organisk bundet kvælstof frigives langsomt i løbet af sæsonen og vil også frigive kvælstof på det tidspunkt, hvor knoldene afmodner. Et højt kvælstofindhold i knoldene på afmodningstidspunktet øger risikoen for mørkfarvning efter kogning og påvirker stivelsesprocenten i negativ retning. Halmrig gødning med stor mængde organisk materiale øger også risikoen for angreb af rodfiltsvamp under kartoflernes fremspring. Derfor bør man foretrække flydende husdyrgødning frem for dybstrøelse. Tilsvarende foretrækkes korn og ærter før kartofler frem for kløvergræs. 9. Vækststimuleringsmidler Hvert år i vækstsæsonen tilbydes kartoffelavlere forskellige vækststimuleringsmidler (f.eks. planteekstrakter og kompostudtræk) fra firmaer, som lover merudbytte og bedre kvalitet for anvendelse i kartofler. Gennem årene er der lavet forsøg med Agrigro, Crop Set, Herbali, Humisol, Kitosan, Prodix, Stalosan og Terralyt. Vi har ikke kendskab til officielle forsøg, som viser et sikkert merudbytte for anvendelse af nogen af disse midler.

2016 Ekstra kvælstofkvote salgsafgrøder- og aktuelle gødskningsspørgsmål. Christian Hansen Planteavlskonsulent

2016 Ekstra kvælstofkvote salgsafgrøder- og aktuelle gødskningsspørgsmål. Christian Hansen Planteavlskonsulent 2016 Ekstra kvælstofkvote salgsafgrøder- og aktuelle gødskningsspørgsmål Christian Hansen Planteavlskonsulent 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Mod nye normer. Mod nye normer. Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro

Mod nye normer. Mod nye normer. Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro Mod nye normer Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro De nye kvælstofnormer Vintersæd og raps Frøgræs Kartofler og roer Kvælstofnorm N/ha Før

Læs mere

Gødskningsstrategi til nedsættelse af revnedannelse ved optagning af tidlige kartofler

Gødskningsstrategi til nedsættelse af revnedannelse ved optagning af tidlige kartofler Gødskningsstrategi til nedsættelse af revnedannelse ved optagning af tidlige kartofler Projektansvarlig. Samsø Landboforening v/knud Ravn Nielsen: krn.lbf@samso.dk Resume Resultaterne fra forsøget i 2009

Læs mere

Yara Danmark Gødning Væksstartsmøder 2016 Kristian F. Nielsen

Yara Danmark Gødning Væksstartsmøder 2016 Kristian F. Nielsen Yara Danmark Gødning Væksstartsmøder 2016 Kristian F. Nielsen Gødningssortiment 2 Lav jordtemperatur forringer tilgængeligheden af fosfor (P) i jorden Nyhed - YaraMila Raps Rig på P - 4,6 % Rig på K -

Læs mere

Gødskning af stivelseskartofler. Kasper K. Jensen SAGRO kartofler

Gødskning af stivelseskartofler. Kasper K. Jensen SAGRO kartofler Gødskning af stivelseskartofler Kasper K. Jensen SAGRO kartofler Gødskning af stivelseskartofler Det handler om balance Minimumsloven Kvælstof Væsentlig bestanddel (protein, klorofyl) Afgørende for knoldudbyttet

Læs mere

Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger. Kristian Elkjær Planter & Miljø

Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger. Kristian Elkjær Planter & Miljø Gødningsforsøg, planteanalyser og bladsaftmålinger Kristian Elkjær Planter & Miljø Agenda Gødning Fosfortildeling Kalium/magnesiumforhold Mikronæringsstoffer Planteanalyser (samarbejde med lokale avlere)

Læs mere

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler 3. marts 2011 Afrapportering 2010 Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler Projektet består af to delprojekter: 1. Effekten af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse 2. Betydning af klortilførsel

Læs mere

Forventede nye N-normer for udvalgte afgrøder

Forventede nye N-normer for udvalgte afgrøder SÅDAN GØDER DU RAPS OG VINTERSÆD PERFEKT I FORÅRET! Skuffede rapsen sidste år? Overfrodige marker yder for lidt! Lars Skovgaard Larsen Forventede nye N-normer for udvalgte afgrøder Afgrøde, jb 5-6 Norm

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er finansieret af: Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning 2013 Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Spark afgrøden i gang!

Spark afgrøden i gang! Spark afgrøden i gang! Agronom Andreas Østergaard DLG Qvade Vækstforum 18.-19. Januar 2012 Spark afgrøden i gang! Så tidligt i et godt såbed Brug sund og certificeret udsæd Sørg for at planterne har noget

Læs mere

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning Plantenæringsstoffer -mangel Næringsstof tilgængelighed Næringsstof tilgængelighed i jorden, påvirkes for en række næringsstoffer af jordes surhedsgrad. Rigtig reaktionstal sikre optimal optagelse. Mobilisering

Læs mere

Rundt om majsen. Jens Bach Andersen Agri Nord Planteavl

Rundt om majsen. Jens Bach Andersen Agri Nord Planteavl Rundt om majsen Jens Bach Andersen Agri Nord Planteavl Emner Etableringsmetoder Undergrundsløsning Gyllestrategier Radrensning Det gode såbed til majs Hvad kræves af såbeddet? Så fast at alle frø placeres

Læs mere

Grundlæggende gødningslære. Asbjørn Nyholt Hortonom Mobil:

Grundlæggende gødningslære. Asbjørn Nyholt Hortonom Mobil: Grundlæggende gødningslære Asbjørn Nyholt Hortonom Mobil: 4020 9613 www.nyholt.dk Urin-plet Under 130 kg gødning /ha giver ofte leopardpletter Leopard-pletter Spredning til kant Gødning det stærkeste værktøj!

Læs mere

Anvendelse af gylle og dybstrøelse - værdien af næringsstoffer. Torkild Birkmose

Anvendelse af gylle og dybstrøelse - værdien af næringsstoffer. Torkild Birkmose Anvendelse af gylle og dybstrøelse - værdien af næringsstoffer Torkild Birkmose Næringsstofværdi, kr. pr. ton Næringsstofværdien af husdyrgødning 300 250 200 150 100 50 0 Kvæggylle Slagtesvinegylle Sogylle

Læs mere

Kvælstof. N-fertilization. 301-2013 Annual Report. Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu +45 23 61 70 57

Kvælstof. N-fertilization. 301-2013 Annual Report. Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu +45 23 61 70 57 301-2013 Annual Report Kvælstof N-fertilization Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu 45 23 61 70 57 Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu 45 21 26 61 67 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond)

Læs mere

Dyrkning af kløvergræs

Dyrkning af kløvergræs Dyrkning af kløvergræs v. Julia Gajo og Erik Mikkelsen Etablering Gødskning med gylle Kvælstof, kløverprocent og økonomi Nr. 1 Nr. 2 Etablering af Kløvergræs Farmtest med forskellig rækkeafstand ved etablering

Læs mere

Danmarks forbrug af handelsgødning 2007/2008

Danmarks forbrug af handelsgødning 2007/2008 Danmarks forbrug af handelsgødning 2007/2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Danmarks forbrug af handelsgødning 2007/2008 Denne vejledning er udarbejdet af Troels

Læs mere

ER BIOGAS IKKE GODT FOR MILJØET LÆNGERE? Hvorfor er afgasning godt for miljøet og hvorfor er der nogen der betvivler det?

ER BIOGAS IKKE GODT FOR MILJØET LÆNGERE? Hvorfor er afgasning godt for miljøet og hvorfor er der nogen der betvivler det? ER BIOGAS IKKE GODT FOR MILJØET LÆNGERE? Hvorfor er afgasning godt for miljøet og hvorfor er der nogen der betvivler det? Torben Ravn Pedersen Landsdækkende specialrådgiver Biogas og Gylleseparering trp@landbo-limfjord.dk

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler Dyrkningsvejledning Avl af stivelseskartofler 2 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler Indhold Den største kartoffelavl...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning af melkartofler...5 Ryd op i ukrudtet...

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske KARTOFLER. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske KARTOFLER. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du e KARTOFLER Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Kartofler er sunde. De indeholder plantefibre og gode næringsstoffer, bl.a. mange forskellige vitaminer og mineraler. Kartoflen

Læs mere

Glæd dine juletræer med mikronæring. Kvalitet koster ikke det betaler sig!

Glæd dine juletræer med mikronæring. Kvalitet koster ikke det betaler sig! Glæd dine juletræer med mikronæring Det nye BioNutria LANDBRUG & JULETRÆER Plantenæringsstoffer uanset om det er makronæringsstoffer, mikronæringsstoffer og sporstoffer til alle former for afgrøder. GOLF

Læs mere

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Besigtigelse på golfbanen den 26. juli 2005. Deltagere Klub Manager Bent Petersen, baneudvalgsformand Henrik Aagaard, chefgreenkeeper

Læs mere

Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler

Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Landmand Flemming Skov Resume: Der er ikke tidligere lavet sortsforsøg i økologiske stivelseskartofler.

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Forsøgsresultater 2013

Forsøgsresultater 2013 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Forsøgsresultater 2013 Jordløsning i kartofler Jordløsning ved lægning Bejdsemetoder Jordløsningsforsøg i Nordjylland 8 forsøg i 2011-13 Gns. udbytte i forsøgene 576 hkg med

Læs mere

23. marts Afrapportering Titel. Betydning af klortilførsel for kvaliteten af spisekartofler

23. marts Afrapportering Titel. Betydning af klortilførsel for kvaliteten af spisekartofler 23. marts 2011 Afrapportering 2010 Titel. Betydning af klortilførsel for kvaliteten af spisekartofler Projektansvarlig og deltagere. Landskonsulent Lars Bødker Videncentret for landbrug, e-mail: lab@vfl.dk

Læs mere

Svovl. I jorden. I husdyrgødning

Svovl. I jorden. I husdyrgødning Side 1 af 6 Svovl Svovl er et nødvendigt næringsstof for alle planter. Jorden kan normalt ikke stille tilstrækkeligt meget svovl til rådighed for afgrøden i det enkelte år. På grund af rensning af røggasser

Læs mere

Knowledge grows. Gødningssortiment. Sæson 2015-2016

Knowledge grows. Gødningssortiment. Sæson 2015-2016 Knowledge grows Gødningssortiment Sæson 2015-2016 Velkommen til Yaras gødningssortiment 2016 som bl.a. indeholder flere nyheder i produktserien YaraMila. I år har vi endvidere valgt at tilføje en oversigt

Læs mere

Aftenkongres 2015. Produktionsøkonomi

Aftenkongres 2015. Produktionsøkonomi Aftenkongres 2015 Produktionsøkonomi Emner Highlights fra BC 2014 Afstandens betydning for lejepris Kr./ha Ha stivelseskartofler Business Check 2014 Gns. BC 2014 Gns. BC 2013 Gns. BC 2012 Bruttoudbytte

Læs mere

Placering af gødning betaler sig

Placering af gødning betaler sig sorter, gødskning og etablering Placering af gødning betaler sig Tidlige sorter Sorten Solist har igen i 2008 vist sig som en stabil og højtydende sort blandt de meget tidlige og tidlige sorter, når den

Læs mere

Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning. Delrapport 2014

Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning. Delrapport 2014 Optimalt forårskoncept/ Jordbehandling og lægning Delrapport 2014 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4 Gennemførelse

Læs mere

Kartoffel-løs generation? ABSOLUT NEJ! Et undervisningsmateriale MELLEMTRINNET FREMTIDENS KARTOFFELRETTER. Brug knolden giv os FREMTIDSKARTOFLER!

Kartoffel-løs generation? ABSOLUT NEJ! Et undervisningsmateriale MELLEMTRINNET FREMTIDENS KARTOFFELRETTER. Brug knolden giv os FREMTIDSKARTOFLER! LÆRERVEJLEDNING: FREMTIDENS KARTOFFELRETTER Et undervisningsmateriale til MELLEMTRINNET Kartoffel-løs generation? ABSOLUT NEJ! Brug knolden giv os FREMTIDSKARTOFLER! Fremtidens kartoffelretter side 2 af

Læs mere

Fosfor til stivelseskartofler Metoder og fosfortyper

Fosfor til stivelseskartofler Metoder og fosfortyper Fosfor til stivelseskartofler Metoder og fosfortyper Claus Nielsen AKV Langholt Fakta om fosfor Fosfor bindes hårdt til jordpartiklernes aluminium, jern og calciumforbindelser Fosfor bevæger sig kun få

Læs mere

Svovl-og kaliumforsyning af økologisk kløvergræs til slæt

Svovl-og kaliumforsyning af økologisk kløvergræs til slæt STØTTET AF mælkeafgiftsfonden Vejledning til forsøj Svovl-og kaliumforsyning af økologisk kløvergræs til slæt I dette forsøj har du som økologisk landmand mulighed for at afprøve virkningen af 20 kg og

Læs mere

Hvor sker nitratudvaskning?

Hvor sker nitratudvaskning? Hvor sker nitratudvaskning? Landovervågningsoplande 2010 Muligheder for reduktion af udvaskningen, kg N pr. ha Tiltag Vinterhvede efter korn, halm fjernet Referenceudvaskning 50 Efterafgrøde -25 Mellemafgrøde

Læs mere

Foto/illustration: Hans Christian Asmussen, NATiON

Foto/illustration: Hans Christian Asmussen, NATiON KAPITEL 2 PLANTENÆRINGSSTOFFER OG JORDENS FRUGTBARHED At være jordbruger er en videnskab. Og det at kunne producere mange og sunde planter kræver en masse indsigt og forståelse af, hvad en plante behøver

Læs mere

Nr. 35. Stankelben- og aksløberlarver. 27. oktober 2015

Nr. 35. Stankelben- og aksløberlarver. 27. oktober 2015 Nr. 35 27. oktober 2015 Stankelben- og aksløberlarver Disponering af handelsgødning til sæson 2016 Overvejelser, når der skal vælges, om gødningen skal være mekanisk blandet eller samgranuleret DLG inviterer

Læs mere

Optimal ernæring og mangelsygdomme i Nordmannsgran II. Delrapport B: Udbringning af flydende gødning

Optimal ernæring og mangelsygdomme i Nordmannsgran II. Delrapport B: Udbringning af flydende gødning Delrapport for PAF projekt 25-14 Optimal ernæring og mangelsygdomme i Nordmannsgran II Delrapport B: Udbringning af flydende gødning Paul Christensen, PC-Consult 27 Forord Denne delrapport omtaler dele

Læs mere

Succes eller katastrofe. Dansk Landbrugsrådgivning

Succes eller katastrofe. Dansk Landbrugsrådgivning Succes eller katastrofe Analyse af begrænsende faktorer i melkartofler i Holland Samarbejdsprojekt mellem Avebe og PPO Formål: at afdække årsagen til store udbytteforskelle mellem avlere hæve nettoudbyttet

Læs mere

Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af chips og melkartofler

Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af chips og melkartofler Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af chips og melkartofler Af Jan Baunsgaard Pedersen BJ-Agro Der er nok at tage fat på Cystenematoder af racen Pallida Resultater af BJ-Agros sortsforsøg 2012

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Dato: 11. januar 2001 I LANDSFORSØGENE. Kg gødning. Indsåning husdyrgødning Kg næringsstof pr. ha Tons husdyrgødning pr. ha Kg indhold i varen pr.

Dato: 11. januar 2001 I LANDSFORSØGENE. Kg gødning. Indsåning husdyrgødning Kg næringsstof pr. ha Tons husdyrgødning pr. ha Kg indhold i varen pr. HJ 09-002 KVALITET Dato: 11. januar 2001 I LANDSFORSØGENE Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Udsædsmængde (kg pr. ha): Plantetal/m 2 x TKV Spireevne

Læs mere

TourTurf Liquid Feed Special (FS)

TourTurf Liquid Feed Special (FS) TourTurf Liquid Feed Special (FS) DK: NK 7-0-9 EU: NK 7-0-11 TourTurf Liquid Feed Special (FS) NK 7-0-9 er en flydende NK-gødning til alle græsarealer på golf- og fodboldbaner. Udbringes med marksprøjte.

Læs mere

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd Jordbearbejdning forud for majs Plante antal Sortsvalg Placering af Fosfor Gødskning med Kalium Ukrudtsstrategi Svampestrategi

Læs mere

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015 N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter Rapport 2015 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5

Læs mere

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Andreas Østergaard DLG

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Andreas Østergaard DLG Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Andreas Østergaard DLG P og K balance i vinterhvede 2009 100 80 60 Bortførsel incl. Halm 40 Kg pr. ha 20 0-20 Fosfor Kalium Tilførsel i handelsgødning i DK i

Læs mere

Flydende Gødning - Hole In One Sæson 2012

Flydende Gødning - Hole In One Sæson 2012 Flydende Gødning - Hole In One Sæson 2012 Greenkeepere søger det optimale. De øgede krav fra greenkeeperne om stadigt mere effektive og enkle løsninger har resulteret i Hole In One programmet - de rigtige

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport

Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Økologisk landmand Flemming Skov Resume: Der er ikke tidligere lavet sortsforsøg

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012

Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Pesticidafprøvning 7 IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen Indledning I 7 er der udført forsøg med Dithane NT, Tridex samt nye mancozeb- og manebformuleringer. Desuden

Læs mere

Hans Henrik Fredsted Fokus på planteavl 2016. Gode råd til alle på landet Klik ind på www.agrovi.dk

Hans Henrik Fredsted Fokus på planteavl 2016. Gode råd til alle på landet Klik ind på www.agrovi.dk Hans Henrik Fredsted Fokus på planteavl 2016 Gode råd til alle på landet Klik ind på www.agrovi.dk Agenda Status på planteavlen 2016 Den ny landbruspakke Holdninger til denne! Tiltag Agrovi planteavl 2016

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. NaturErhvervstyrelsen. Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015

Miljø- og Fødevareministeriet. NaturErhvervstyrelsen. Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Maj 2016 Kolofon Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i maj 2016 Foto:

Læs mere

Markvandring tirsdag den 24. maj 2016

Markvandring tirsdag den 24. maj 2016 V/J. Gudmund Hansen Markvandring tirsdag den 24. maj 2016 Multiwood ApS Multiwood er en virksomhed, som blev etableret i 2006 af J. Gudmund Hansen. Vi har vores beliggenhed på Sydfyn i Bøjden ved Faaborg.

Læs mere

Eftergødskning nedbørsregnskab Lagring Forvarmning Hypning Spildkartofler/gengroninger Spireprøve Vanding Plantetal Ukrudt

Eftergødskning nedbørsregnskab Lagring Forvarmning Hypning Spildkartofler/gengroninger Spireprøve Vanding Plantetal Ukrudt af 6 2-4-28 13:41 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 28 LandbrugsInfo > Planteavl

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af pulverkartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af pulverkartofler Dyrkningsvejledning Avl af pulverkartofler 2 Dyrkningsvejledning pulverkartofler Indhold Specifikke krav...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning...4 Vanding er vigtig... 6 Ensartet afmodning... 6 Nænsom

Læs mere

Miljøteknisk notat og vurdering

Miljøteknisk notat og vurdering Plan, Byg og Miljø 6. marts 2008 Miljøteknisk notat og vurdering Udbringning af husdyrgødning på Gierslevvej 2, 4270 Høng Indholdsfortegnelse 1 Ejendomsoplysninger 2 Lokalisering af udbringningsarealer

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juni 2014 vfl.dk Indhold Hvem skal overholde reglerne?... 2 Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Nedfældning...

Læs mere

Overskæring af læggekartofler

Overskæring af læggekartofler Overskæring af læggekartofler Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov i samarbejde med Lars Bødker, Videncentret for Landbrug Indhold Resumé... 3 Baggrund...

Læs mere

Gødskning som integreret plantebeskyttelse

Gødskning som integreret plantebeskyttelse Faktablad - Integreret Plantebeskyttelse Gødskning som integreret plantebeskyttelse Opdateret marts 2016 Balancekunst Foto: Agnar Kvalbein Sammendrag Planter behøver næringsstoffer i det forhold, som tilsvarer

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

- +4521272530 15-03-2016

- +4521272530 15-03-2016 Bladgjødsel Hvorfor og hvornår? Formuleringer? Hvordan opnås den bedste effekt? Creating value, growing together Succes med bladgødning Uden mangel ingen succes Mangel på et næringsstof er ikke altid synligt

Læs mere

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN- OG DILDFRØ (Foto: Makhteshim-Agan) 2... TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN

Læs mere

Foråret 2012. Kartoffeldyrkning. Bejdsning den bedste forsikring. Succes med lægge- og spirekartofler. Nytænkning er nødvendig. bayercropscience.

Foråret 2012. Kartoffeldyrkning. Bejdsning den bedste forsikring. Succes med lægge- og spirekartofler. Nytænkning er nødvendig. bayercropscience. Foråret 2012 Kartoffeldyrkning Bejdsning den bedste forsikring Succes med lægge- og spirekartofler Nytænkning er nødvendig bayercropscience.dk Forsøg viser, at manglende bejdsning i værste fald kan betyde

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning

Reduceret jordbearbejdning I den næste halve time vil Knud Bastholm og jeg gennemgå resultater vedr. forsøg med direkte lægning af kartofler i stub, risikotal og beslutningsstøtte til kontrol af kartoffelskimmel og nedvisning af

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

Beretning 2008. Projektperiode: 01-01-2008-31-12-2008. Finansiering: GAU (Promilleafgiftsfonden) og DFFE (Demonstrationsprojekter)

Beretning 2008. Projektperiode: 01-01-2008-31-12-2008. Finansiering: GAU (Promilleafgiftsfonden) og DFFE (Demonstrationsprojekter) Beretning 2008 Projekt nr. 3. Forbedret gødskningspraksis i grønsagsproduktionen - Startgødskning uden spiringsskader - Hurtigmetoder til vurdering af jordens N-status Projektperiode: 01-01-2008-31-12-2008

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone eller i sommerhusområder. Det er heller ikke tilladt at holde heste i landzoneområder

Læs mere

GRØN VIDEN MOP-TOP OG PULVERSKURV DJF MARKBRUG NR. 332 APRIL 2009

GRØN VIDEN MOP-TOP OG PULVERSKURV DJF MARKBRUG NR. 332 APRIL 2009 GRØN VIDEN MOP-TOP OG PULVERSKURV DJF MARKBRUG NR. 332 APRIL 2009 2 DET JORDBRUGSVIDEN - MOP-TOP OG PULVERSKURV Rust i kartofler Infektion med kartoffelmop-topvirus ses som rust i knolde. Tobakrattlevirus

Læs mere

Vårhvede. Markplan/sædskifte. Etablering

Vårhvede. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 6 Vårhvede Dyrkning af vårhvede har normalt til formål at producere brødkorn. Vårhveden modner senere og er mere stivstrået end eksempelvis vårbyg. Vårhvede har bedre kvalitetsegenskaber til

Læs mere

Udvikling i skimmelstrategier

Udvikling i skimmelstrategier Skimmel og Bladplet Udvikling i skimmelstrategier Periode Basis middel Frem til ca. 1997 Dithane Rimelig beskyttelse mod bladplet 1997-2008 Shirlan ½, ¾ eller fuld dosis 2009 2014 Ranman eller Revus ½,

Læs mere

Slutrapport. Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø. af Peter Bay Knudsen feb 2010.

Slutrapport. Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø. af Peter Bay Knudsen feb 2010. Slutrapport Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø af Peter Bay Knudsen feb 2010. DATO: 02.02.2010 Ministeriet for Fødevarer, FødevareErhverv Landbrug og Fiskeri Slutrapport for forsknings-

Læs mere

Resultat af jordanalyser

Resultat af jordanalyser Harald Skov Medlemsnr.: 75802223 Ildvedvej 6 Cvr.nr.: 18705141 7160 Tørring Telefon: 75802223 Email: Resultat af jordanalyser Hermed foreligger analyseresultater af jordprøver udtaget på din bedrift den.

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Miljø & Biodiversitet/lovn/ Sagsnr.: 15-4112-000006 29. juli 2015 Notat Høringssvar Udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse

Læs mere

BÆLGSÆD. Markært, sorter

BÆLGSÆD. Markært, sorter BÆLGSÆD Markært, sorter > > JON BIRGER PEDERSEN, SEGES Ny topscorer i markært Der har i år deltaget otte sorter i landsforsøgene med sorter af markært. Sorten Bluetooth, der er med i forsøgene for første

Læs mere

Økologisk dyrkningsvejledning Foderroe

Økologisk dyrkningsvejledning Foderroe Økologisk dyrkningsvejledning Foderroe 2002 Produktionsmål Produktionsmålet ved dyrkning af foderroer er et stort rodudbytte, der kan bidrage til en høj selvforsyningsgrad på bedrifter med malkekvæg. Fordelen

Læs mere

SÅDAN SKAL KVÆLSTOF FORDELES

SÅDAN SKAL KVÆLSTOF FORDELES NR. 2 // FEBRUAR 2016 FRONTLØBER I TYSKLAND Rodnettets dybde i efteråret afgør udbyttet Her betaler forsuring af gylle sig bedst Svensk rapsdyrkning Op til 80 pct. af udbyttet grundlægges i efteråret Nu

Læs mere

UDBYTTEREKORD I RAPS PÅ GAMMEL FJORDBUND www.yara.dk Tlf: 79 22 33 66 info.dk@yara.com

UDBYTTEREKORD I RAPS PÅ GAMMEL FJORDBUND www.yara.dk Tlf: 79 22 33 66 info.dk@yara.com NR. 10 // OKTOBER 2015 SEGES Software BYG KAMPEN 2015 Knowledge grows BYGKAMPEN: LMO vinder på laveste input Nye landsforsøg: Høj input-strategi hæver udbytte og protein - MEN KOSTER FÅ MARKERET DE STORE

Læs mere

Vækststartmøder. Steen Aarup

Vækststartmøder. Steen Aarup Vækststartmøder 2015 Steen Aarup Program Mikronæringsstoffer Planteanalyser Produkter Formulering Blandbarhed Forsøgsresultater Opsummering Hvor kan de købes Afbryd og stil spørgsmål! Plantenæringsstoffer

Læs mere

Velkommen til Maskinstationsdag 2015

Velkommen til Maskinstationsdag 2015 Velkommen til Maskinstationsdag 2015 Program formiddag Kl. 9.00 Kaffe og velkomst v/agrinord & Mogens Kjeldal, DM&E Kl. 9.30 Nyt om gylleudbringning Kl. 10.00 Krydsoverensstemmelse Pause Kl. 10.30 EU-reform

Læs mere

KartoffelNyt. Den 15. marts 2011 Nr. 7

KartoffelNyt. Den 15. marts 2011 Nr. 7 KartoffelNyt Den 15. marts 2011 Nr. 7 Behandling af læggekartofler Plantetæthed Bejdsning af læggekartofler Sædskiftets betydning for angreb af rodfiltsvamp Mustang forte kan give misvækst i kartofler

Læs mere

Vand majsen på de rigtige tidspunkter

Vand majsen på de rigtige tidspunkter Plantekongres Herning -- Mathias N. Andersen Institut for Agroøkologi Indhold Plantekongres Herning -- Resultater af vandingsforsøg - Udbytte-model til Vandregnskab Konklusion Forsøgsplan Plantekongres

Læs mere

Kartoffelvirus Y Symptomer og indflydelse på udbytter i fem kartoffelsorter Steen LYKKe nielsen, MogenS nicolaisen og LarS BødKer Grøn viden Nr.

Kartoffelvirus Y Symptomer og indflydelse på udbytter i fem kartoffelsorter Steen LYKKe nielsen, MogenS nicolaisen og LarS BødKer Grøn viden Nr. Kartoffelvirus Y ymptomer og indflydelse på udbytter i fem kartoffelsorter teen Lykke ielsen, Mogens icolaisen og Lars Bødker Grøn viden r. 001 2 DA ationalt enter for Fødevarer og Jordbrug Kartoffelvirus

Læs mere

GLYPHOSAT. Roundup Max

GLYPHOSAT. Roundup Max GLYPHOSAT Middelnavn, pakningsstørrelse og firma Clinic 360 SL, 10 og 20 l, Nufarm Dan-Kvik 360, 5, 20, 200, 600 og 1000 l, Cheminova Glyfonova 360, 5, 20, 60, 600 og 1000 l, Cheminova Glyfonova Plus,

Læs mere

Begge modeller vil prøve at udarbejde en mere simpel model for mindre bedrifter.

Begge modeller vil prøve at udarbejde en mere simpel model for mindre bedrifter. NOTAT Beskrivelse af de to modeller, som afprøves i pilotprojektet De to modeller Erhverv J.nr. Ref. hkj Den 27. maj 2014 Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen har i længere tid arbejdet med en model

Læs mere

Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation

Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation Resume af resultatet Både, og kan indgå i rationen som erstatning for, men indholdet af PBV i rationen stiger. Sojakage kan dog ikke helt undværes, hvis AAT-behovet

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

University of Copenhagen. Tilskud til fastholdelse af ændret afvanding i Tøndermarsken Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Tilskud til fastholdelse af ændret afvanding i Tøndermarsken Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Tilskud til fastholdelse af ændret afvanding i Tøndermarsken Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Denne statistik er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Sprøjteteknik i planteværnsforsøg. Forsøgsseminar 10.marts 2010 Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret Planteproduktion

Sprøjteteknik i planteværnsforsøg. Forsøgsseminar 10.marts 2010 Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret Planteproduktion Sprøjteteknik i planteværnsforsøg Forsøgsseminar 10.marts 2010 Ghita Cordsen Nielsen, Planteproduktion Sprøjtning i forsøg Skal ligne praksis mest muligt. Den lave kørehastighed gør det dog ikke helt muligt.

Læs mere

Hvordan bliver vi bedre til Efterafgrøder? Kristian Thomsen, Planteavlskonsulent

Hvordan bliver vi bedre til Efterafgrøder? Kristian Thomsen, Planteavlskonsulent Hvordan bliver vi bedre til Efterafgrøder? Kristian Thomsen, Planteavlskonsulent Hvordan skal vi lave efterafgrøder der lykkes? Udfordringer i 2015 Hvordan etablerer vi efterafgrøder? Hvad får vi ud af

Læs mere

Langtidseffekter ved anvendelse af affaldsprodukter fra byen som gødning

Langtidseffekter ved anvendelse af affaldsprodukter fra byen som gødning Langtidseffekter ved anvendelse af affaldsprodukter fra byen som gødning Jonas Duus Stevens Lekfeldt, Phd-studerende Institut for Plante- og Miljøvidenskab jdsl@life.ku.dk Langtidseffekter i tre dele:

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere