Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v."

Transkript

1 Lovforslag nr. L 145 Folketinget Fremsat den 2. marts 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015, som senest ændret ved 1 i lov nr af 23. december 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 17, stk. 2, 2. pkt., og 17, stk. 3, 4. pkt., indsættes efter»rehabiliteringsteam«:», jf. dog stk. 4«. 2. I 17 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. I sager efter stk. 2 og 3, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at en sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension.«stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og I 18, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»kommunen kan dog træffe afgørelse om, at en sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når kommunen vurderer, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres, og sundhedskoordinatoren har udtalt sig i sagen, eller personen er terminalt syg.«4. I 19 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med ministeren for sundhed og ældre fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelsen og indholdet af sundhedskoordinatorens inddragelse i sager efter 18, stk. 2.«2 I lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret ved 3 i lov nr af 29. december 2015, foretages følgende ændring: 1. I 9, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter»førtidspension«:», jf. dog 17, stk. 4, og 18, stk. 2, i lov om social pension«. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni Stk. 2. 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse på ansøgninger om førtidspension indgivet før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse. Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/15482 BE006711

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob er ultimo oktober 2015 blevet enige om at undtage visse sager om førtidspension fra behandling i rehabiliteringsteamet med henblik på at afbureaukratisere kommunernes sagsbehandling. Det drejer sig om to forskellige sagstyper: 1) ansøgningssager på det foreliggende grundlag, når kommunerne vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension og 2) sager om tilkendelse af førtidspension, når kommunerne vurderer, at personen er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Baggrunden for forslaget er blandt andet, at flere kommuner har påpeget, at det er unødvendigt brug af rehabiliteringsteamets ressourcer, at disse sager skal behandles i rehabiliteringsteamet. Ifølge aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob kan der ikke træffes afgørelse om førtidspension, uden at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet. Derfor skal alle sager om førtidspension også ansøgningssager behandles i rehabiliteringsteamet. Formålet med rehabiliteringsteamet er med udgangspunkt i den enkelte persons samlede situation at sikre en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder med fokus på beskæftigelse og uddannelse, så den enkelte person så vidt muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet. I ansøgningssager, har personen krav på, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, uanset hvilken indstilling rehabiliteringsteamet kommer med, og kommunen skal træffe en afgørelse, som personen har mulighed for at klage over. Med lovforslaget får kommunalbestyrelsen mulighed for at træffe afgørelser om afslag på førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet i sager, hvor der søges om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag, når kommunen vurderer, at personen utvivlsomt ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension. Derudover får kommunalbestyrelsen mulighed for at træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres. Borgeren har mulighed for at klage over den afgørelse om førtidspension, som kommunen herefter måtte træffe. Lovforslaget har til formål at forenkle sagsbehandlingsprocessen og de formelle krav til proceduren ved behandlingen af førtidspensionssager i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at udfaldet af sagen på forhånd er klart. Ved at give kommunerne mulighed for at undlade at forelægge disse sager for rehabiliteringsteamet, fjernes unødige sagsgange i kommunerne og sagsbehandlingstiden forkortes. Det vil også være en fordel for borgerne, at de hurtigere vil kunne få en afgørelse. Samtidig slipper man for at bruge ressourcer på disse sager i kommunernes rehabiliteringsteam, og teamet kan i stedet fokusere på at behandle de sager, der kræver en tværfaglig vurdering. Lovforslaget vil blive fulgt op af en praksisundersøgelse for at sikre, at muligheden for at træffe afgørelse om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet anvendes korrekt. Kommunerne skal efter gældende regler indberette alle afgørelser om førtidspension til Ankestyrelsen. Som opfølgning på dette lovforslag vil indberetningsskemaet til Ankestyrelsen blive justeret, således at sundhedskoordinatorens vurdering vil fremgå af indberetningen. Derved vil det blive muligt at følge udviklingen i kommunernes praksis for tilkendelse af førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet. 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Ansøgningssager, hvor personen utvivlsomt ikke opfylder betingelserne for førtidspension Gældende ret En borger med begrænsninger i arbejdsevnen kan søge om hjælp til forsørgelse. Det er herefter op til kommunen at gennemføre en helhedsvurdering og på den baggrund træffe beslutning om, hvilken type hjælp der er den rette. I forbindelse med den førtidspensionsreform, der trådte i kraft den 1. januar 2003, blev der indført en særlig ansøgningsmulighed på det foreliggende dokumentationsgrundlag i 17, stk. 2. Hensigten med ansøgningsmuligheden var at sikre, at en person kan få truffet en afgørelse i sin sag, hvis personen mener, at sagen er tilstrækkelig belyst, dvs. at der er tilstrækkelig dokumentation for, at personens arbejdsevne er varigt nedsat i en sådan grad, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt. Ansøgningsmuligheden ændrer ikke ved de betingelser, der skal være opfyldt som forudsætning for tilkendelse af førtidspension, jf. 16, stk. 3. Reglen giver de borgere, hvor dokumentationsgrundlaget er tilstrækkeligt, ret til at få truffet en afgørelse på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Men hvis borgeren indgiver en ansøgning om førtidspension uden at dokumentationsgrundlaget er tilstrækkeligt så skal der gives afslag på førtidspension. Når en person har indgivet en ansøgning om førtidspension, skal kommunen i alle tilfælde forelægge sagen for rehabiliteringsteamet. Til brug for sagen udarbejdes rehabiliteringsplanens forberedende del ud fra sagens oplysninger. Efter forelæggelsen for rehabiliteringsteamet skal kommunen på det foreliggende dokumentationsgrundlag påbegynde en sag om førtidspension og efterfølgende træffe afgørelse om tilkendelse eller afslag. Tilsvarende gælder for personer, der søger om seniorførtidspension efter 17, stk. 3. Er der søgt førtidspension efter

3 3 17, stk. 3, kan kommunen dog indhente nye oplysninger til brug for sagens behandling i teamet Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning I en del ansøgningssager om førtidspension er der ingen tvivl om, at personen ikke opfylder betingelserne for at få tilkendt førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag, og at der efterfølgende skal gives afslag på førtidspension. I sådanne sager oplever kommunerne, at det er unødigt ressourcekrævende, at sagerne uden undtagelse skal forelægges rehabiliteringsteamet. Desuden forlænger disse proceskrav den samlede sagsbehandlingstid, hvilket er til ugunst for borgeren. Det foreslås, at kommunen i ansøgningssager får mulighed for at træffe afgørelse om afslag på førtidspension, uden at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet. Det er en betingelse, at kommunen vurderer, at personen utvivlsomt ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension. Kommunen skal fortsat udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del ud fra sagens oplysninger. Er der tale om en sag om seniorførtidspension efter 17, stk. 3, kan kommunen fortsat indhente nye oplysninger til brug for sagens behandling. Kommunen skal foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag. Hvis det vurderes, at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension, kan kommunen give afslag på førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Det kan fx være tilfældet i sager, hvor der ikke er den nødvendige dokumentation i sagen, til at kommunen kan vurdere personens helbred eller arbejdsevne, eller sager hvor personen er tilstrækkelig udredt, men hvor sagens oplysninger dokumenterer, at borgerens arbejdsevne ikke er nedsat i en sådan grad, at der kan tilkendes førtidspension. Er der tvivl om, hvorvidt en person skal have afslag på førtidspension, skal sagen som hidtil forelægges rehabiliteringsteamet, inden sagen kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension. Opstår der tvivl om sagens udfald, efter at den er overgået til behandling efter reglerne om førtidspension uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, skal sagen forelægges rehabiliteringsteamet, inden der træffes afgørelse Tilkendelse af førtidspension i helt åbenbare sager Gældende ret Efter gældende regler i 18, stk. 2, skal alle sager om førtidspension forelægges rehabiliteringsteamet, inden der kan træffes afgørelse om, at de overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Rehabiliteringsteamet skal efter gældende regler også behandle sager, der vedrører personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. I rehabiliteringsteamet deltager sundhedskoordinatoren, der er regionens repræsentant i teamet. Det er sundhedskoordinatorens opgave at yde sundhedsfaglig rådgivning om borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse, og denne rådgivning indgår i rehabiliteringsteamets indstilling til kommunen. De gældende regler herom fremgår af 14 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 23. december I tilfælde, hvor personens arbejdsevne er nedsat i væsentligt omfang, og det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres, skal rehabiliteringsplanens forberedende del udfyldes i relevant og muligt omfang, og den forberedende del skal udgøre et tilstrækkeligt grundlag for behandling af sagen i rehabiliteringsteamet. Til brug for forberedelse af sagen til rehabiliteringsteamet skal kommunen rekvirere lægeattest fra den praktiserende læge. Sagen kan behandles i rehabiliteringsteamet uden den praktiserende læges vurdering, hvis kommunen vurderer, at der foreligger tilstrækkelige helbredsmæssige oplysninger i sagen Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Kommunerne har gjort opmærksom på, at der er førtidspensionssager, hvor der ikke er tvivl om, at borgeren opfylder betingelserne for at få tilkendt førtidspension, fordi det er helt åbenbart, at personen ikke vil kunne blive selvforsørgende. Det er formålsløst at stille krav om, at sagen skal forelægges for rehabiliteringsteamet, hvis det på forhånd er udelukket, at rehabiliteringsteamet kan pege på indsatser, der kan bidrage til at udvikle borgerens arbejdsevne. I sådanne sager oplever kommunerne ligeledes, at kravene forlænger sagsbehandlingstiden, og at det er en unødig brug af rehabiliteringsteamets ressourcer, at sagerne behandles i rehabiliteringsteamet. Det foreslås, at kommunen får mulighed for at træffe afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension samt tilkende førtidspension, uden at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet, når en person er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres. Det er uden betydning, om personen har indgivet ansøgning om førtidspension, eller om kommunen af egen drift har vurderet sagen. Kommunen skal foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag. Sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen, kan fx vedrøre personer med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning, personer med en alvorlig hjerneskade eller en person med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor prognosen er kort levetid, eller sygdommen er hastigt accelererende. Lovforslaget giver alene kommunerne mulighed for at undlade at forelægge disse sager for rehabiliteringsteamet, og kommunen kan fortsat forelægge sagen for rehabiliteringsteamet, hvis kommunen ønsker det. Baggrunden er, at nogle kommuner har givet udtryk for, at forelæggelse for rehabiliteringsteamet kan bidrage med relevant rådgivning, og

4 4 at der kan gå læring tabt, hvis rehabiliteringsteamet helt afskæres fra at drøfte åbenbare sager om førtidspension. Det foreslås, at sundhedskoordinatoren skal udtale sig i alle sager (dog ikke terminalsager), hvor kommunen vurderer, at der kan træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Formålet er at sikre, at det fortsat er en sundhedskoordinator fra regionens kliniske funktion, der foretager en kvalificeret sundhedsfaglig vurdering af sagerne og således kan bidrage med sin erfaring fra de sager, der behandles i rehabiliteringsteamet. Når sundhedskoordinatoren har udtalt sig i sagen, skal kommunen som efter de gældende regler vurdere, om der skal træffes afgørelse, om at sagen skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension. Det foreslås, at ministeren efter forhandling med ministeren for sundhed og ældre bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om sundhedskoordinatorens inddragelse i sager om førtidspension, som undtages fra behandling i rehabiliteringsteamet. Der henvises til de specielle bemærkninger til forslaget til 1, nr. 4. Det foreslås, at førtidspensionssager vedrørende terminalt syge skal kunne overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet og uden udtalelse fra sundhedskoordinatoren. Ved terminalt syg forstås i denne lov personer, som er uafvendeligt døende samt personer, hvor døden forventes at indtræde det næste halve år, og hvor aktiv sygdomsbehandling er ophørt. Begrebet omfatter således personer i den sene palliative fase og i den terminale fase, jf. anbefalinger for den palliative indsats, Sundhedsstyrelsen, Baggrunden for at undtage sager med terminalt syge både fra behandling i rehabiliteringsteamet og fra sundhedskoordinatorens vurdering er, at den lægefaglige dokumentation i disse sager er entydig. Det foreslås dog, at rehabiliteringsplanens forberedende del fortsat skal udfyldes i relevant og muligt omfang, i de sager som efter forslaget kan behandles uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Der foreslås heller ingen ændring for så vidt angår muligheden for at behandle sagen efter reglerne om førtidspension uden den praktiserende læges vurdering, hvis kommunen vurderer, at der foreligger tilstrækkelige helbredsmæssige oplysninger i sagen. I sager, hvor den forberedende del af rehabiliteringsplanen ikke i forvejen er udarbejdet, vil der således kun være behov for at udfylde en mindre del af rehabiliteringsplanens forberedende del. Lovforslaget ændrer ikke på, hvem der kan få tilkendt førtidspension, og borgerne skal fortsat opfylde de samme betingelser for at få tilkendt førtidspension. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det forventes, at kommunerne vil opnå en mindre administrativ besparelse ved at gennemføre lovforslaget. Da kommunerne ikke er blevet økonomisk kompenseret for kravet om, at sagerne skal behandles i rehabiliteringsteamet, forventes en undtagelse af disse sager ikke at ville medføre økonomiske konsekvenser. Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for staten eller regionerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget vurderes at medføre en administrativ lettelse for de personer, hvis sager bliver undtaget fra behandling i rehabiliteringsteamet, da det vil indebære kortere sagsbehandlingstid. For de borgere, som modtager afslag på førtidspension i ansøgningssager uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, vil kommunerne hurtigere kunne komme i gang med at behandle sagen med henblik på de udviklingsaktiviteter/forsørgelsesgrundlag, som borgeren i stedet vurderes at være berettiget til. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslaget har i perioden den 15. december 2015 til den 12. januar 2015 kl. 12 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, ATP, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Seniorer, Dansk Socialrådgiverforening, Det Centrale Handicapråd, DUKH, Foreningen for Førtidspensionister, Forsikring & Pension, KL, SAND, Udbetaling Danmark og Ældre Sagen.

5 5 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og en mindre besparelse. Det forventes, at kommunerne vil få regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Forslaget vil lette det administrative arbejde i kommunerne. Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget vil medføre en kortere sagsbehandlingstid for de pågældende bor- gere. Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Efter gældende regler i 17, stk. 2, 2. pkt., og 17, stk. 3, 4. pkt., skal kommunen umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i en sag træffe afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Det foreslås i 17, stk. 2, 2. pkt., og 17, stk. 3, 4. pkt., at indsætte en undtagelse for så vidt angår stk. 4. Der er tale om en konsekvensændring af, at der i lovens 1, nr. 2, er foreslået et nyt stk. 4. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt og bemærkningerne til 1, nr. 2. Til nr. 2 Kommunerne skal efter gældende regler i 17, stk. 2 og 3, forelægge alle sager om førtidspension for rehabiliteringsteamet, inden der kan træffes afgørelse, om at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Som udgangspunkt kan man ikke søge om førtidspension, men om hjælp til forsørgelse. Det er dog muligt at søge om førtidspension på det foreliggende grundlag jf. 17, stk. 2, i lov om social pension og om seniorførtidspension jf. 17, stk. 3, i lov om social pension. Det foreslås at indsætte et nyt stk. 4, således at ansøgningssager, hvor kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension, kan undtages fra behandling i rehabiliteringsteamet. Det gældende stk. 4 og 5 vil herefter blive stk. 5 og 6. Kommunen skal foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag. Hvis det vurderes, at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension, kan kommunen give afslag på førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Det kan fx være tilfældet i sager, hvor der ikke er den nødvendige dokumentation i sagen, til at kommunen kan vurdere personens helbred eller arbejdsevne, eller sager hvor personen er tilstrækkelig udredt, men hvor sagens oplysninger dokumenterer, at borgerens arbejdsevne ikke er nedsat i sådan en grad, at der kan tilkendes førtidspension. Eksemplerne er ikke udtømmende. Er der tale om en sag om seniorførtidspension efter 17, stk. 3, kan kommunen fortsat indhente nye oplysninger til brug for sagens behandling. Er der tvivl om, hvorvidt en person skal have afslag på førtidspension, skal sagen som hidtil forelægges rehabiliteringsteamet, inden sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Personen kan fortsat klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse om førtidspension, efter kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf.

6 6 50 i lov om social pension. Klagen skal sendes til kommunen inden 4 uger efter, at personen har modtaget afgørelsen. Kommunens forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet er en del af den faktiske forvaltningsudøvelse som led i sagsbehandlingen. Når kommunen vurderer, at en sag skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, er der tale om en processuel beslutning. Processuelle beslutninger er ikke afgørelser og kan derfor ikke indbringes for klageorganerne. Der kan derfor ikke klages over, at sagen forelægges, eller at sagen ikke forelægges for teamet, ligesom der heller ikke kan klages over teamets indstilling i en sag. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt Til nr. 3 Kommunerne skal efter gældende regler i 18, stk. 2, 1. pkt., forelægge alle sager om førtidspension for rehabiliteringsteamet, inden sagen kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension. Kommunen skal efter gældende regler i 18, stk. 1, sikre, at personen opfylder betingelserne for førtidspension, herunder at arbejdsevnen er varigt nedsat. Det foreslås at ændre 18 i lov om social pension, således at kommunen får mulighed for at træffe afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, uden at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet, når det er helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres. Reglerne om førtidspension er beskrevet i i lov om social pension. Dog skal sundhedskoordinatoren udtale sig, med mindre der er tale om en terminalt syg person. Forslaget betyder, at kommunen kan træffe afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, uden at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet, når det vurderes, at der ikke er brug for den tværfaglige og helhedsorienterede vurdering, som rehabiliteringsteamet normalt fortager, og at rehabiliteringsteamets behandling af sagen ikke vil ændre på sagens udfald. Kommunen skal foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag. Sager, hvor det er helt åbenbart at personens arbejdsevne ikke kan forbedres, kan fx vedrøre personer med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning, personer med en alvorlig hjerneskade eller en person med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor prognosen er kort levetid, eller sygdommen er hastigt accelererende. Der vil således ofte være tale om personer, hvis arbejdsevne længe har været og også aktuelt er meget svært nedsat, hvis helbredsforhold er klarlagte og stationære, hvor helbredsforholdene forklarer den nedsatte arbejdsevne og hvor relevant genoptræning og social støtte har været iværksat uden effekt på arbejdsevnen. Det er ikke en hindring for tilkendelse af førtidspension, at det fortsat kan være relevant at yde social støtte og støtte til at udvikle eller vedligeholde funktionsevnen, alene med henblik på at bevare eller udvikle personens livskvalitet. Det foreslås i 18, stk. 2, 2. pkt., at sundhedskoordinatoren skal udtale sig i de sager, som undtages fra behandling i rehabiliteringsteamet, dog ikke hvis sagen angår en terminalt syg person. Når sundhedskoordinatoren har udtalt sig i sagen, skal kommunen som efter de gældende regler vurdere, om der skal træffes afgørelse om, at sagen skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension. Det foreslås, at ministeren efter forhandling med ministeren for sundhed og ældre bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om sundhedskoordinatorens inddragelse i sagen i bekendtgørelsesform, se bemærkningerne til 1, nr. 4. Det foreslås i 18, stk. 2, 2. pkt., at når der foreligger dokumentation for, at personen er terminalt syg, kan sagen overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet og uden sundhedskoordinatorens udtalelse. Ved terminalt syg forstås personer, som er uafvendeligt døende samt personer, hvor døden forventes at indtræde det næste halve år, og hvor aktiv sygdomsbehandling er ophørt. Begrebet omfatter således personer i den sene palliative fase og i den terminale fase, jf. anbefalinger for den palliative indsats, Sundhedsstyrelsen, En person anses som terminalt syg, hvis det er lægeligt dokumenteret, fx i form af en lægeattest. Muligheden for at undtage sager fra behandling i rehabiliteringsteamet er frivillig for kommunerne, og kommunen kan således vælge at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet, hvis kommunen ønsker det, uanset om kommunen vurderer, at sagen er helt åbenbar. Personen kan fortsat klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse om førtidspension. Klagen skal sendes til kommunen inden 4 uger efter, at personen har modtaget afgørelsen. Kommunens forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet er en del af den faktiske forvaltningsudøvelse som led i sagsbehandlingen. Når kommunen vurderer, at en sag skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, er der tale om en processuel beslutning. Processuelle beslutninger er ikke afgørelser og kan derfor ikke indbringes for klageorganerne. Der kan derfor ikke klages over, at sagen forelægges, eller at sagen ikke forelægges for teamet, ligesom der heller ikke kan klages over teamets indstilling i en sag. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt Til nr. 4 Efter gældende 18, stk. 2, skal alle sager om førtidspension forelægges rehabiliteringsteamet. Med forslagene i denne lovs 1, nr. 2 og 3, vil kommunen kunne undtage visse sager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet og i stedet indhente en udtalelse fra sundhedskoordinatoren. Det foreslås i 19, stk. 5, at beskæftigelsesministeren efter forhandling med ministeren for sundhed og ældre be-

7 7 myndiges til at fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelsen og indholdet af sundhedskoordinatorens inddragelse i sager om førtidspension, som undtages fra behandling i rehabiliteringsteamet. Det forventes, at bemyndigelsen anvendes til at fastsætte nærmere regler om sundhedskoordinatorens muligheder for at møde borgeren og dennes sagsbehandler. Det forventes, at bemyndigelsen også anvendes til at fastsætte nærmere regler om sundhedskoordinatorens udtalelse. Herunder om at udtalelsen skal indeholde en sundhedsfaglig vurdering af, om det på baggrund af sagens oplysninger er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres. Det forventes endvidere, at bemyndigelsen anvendes til at fastsætte regler, om at aftale om sundhedskoordinatorens sundhedsfaglige rådgivning i disse sager også skal indgå i den samarbejdsaftale som kommunerne og regionerne skal indgå efter 13 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Til nr. 1 Til 2 Kommunen kan efter gældende regler i 9, stk. 1, ikke træffe afgørelse i sager om førtidspension, uden sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet, og teamet har afgivet indstilling i sagen. Det foreslås som konsekvens af lovforslagets 1, at undtage sager omfattet af den foreslåede 17, stk. 4, og 18, stk. 2, i lov om social pension fra behandling i rehabiliteringsteamet. Derved vil kommunen få mulighed for at kunne træffe afgørelse om førtidspension uden sagen har været behandlet i rehabiliteringsteamet i ansøgningssager om førtidspension og seniorførtidspension, når kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for førtidspension og i sager om førtidspension, når der er tale om en sag, hvor det er helt åbenbart, at borgerens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og at det er helt åbenbart at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres. Reglerne om førtidspension er beskrevet i i lov om social pension. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger og bemærkningerne til 1, nr Til 3 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juni Det foreslås i stk. 2, at denne lovs 1, nr. 1 og 2, alene finder anvendelse for ansøgninger om førtidspension, som indgives efter lovens ikrafttræden. Ansøgninger efter 17, stk. 2, og 17, stk. 3, i lov om social pension, der er indgivet før lovens ikrafttrædelsestidspunkt, men som ikke er færdigbehandlet af kommunen inden den 1. juni 2016, og hvor kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension, skal således forelægges rehabiliteringsteamet, inden der kan træffes afgørelse, om at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.

8 8 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015, som senest ændret ved 1 i lov nr af 23. december 2015, foretages følgende ændringer: 17. Stk. 2. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Stk. 3. Personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet kan fra 5 år før folkepensionsalderen ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). I sådanne sager iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse. Kommunalbestyrelsen forelægger sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Stk Stk. 2. Det er en betingelse for, at en sag kan overgå til behandling efter reglerne om førtidspension, at sagen har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam. 19. Stk I 17, stk. 2, 2. pkt., og 17, stk. 3, 4. pkt., indsættes efter»rehabiliteringsteam«:», jf. dog stk. 4«. 2. I 17 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. I sager efter stk. 2 og stk. 3, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at en sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension.«stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og I 18, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»kommunen kan dog træffe afgørelse om, at en sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når kommunen vurderer, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres, og sundhedskoordinatoren har udtalt sig i sagen, eller personen er terminalt syg.«4. I 19 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med ministeren for sundhed og ældre fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelsen og indholdet af sundhedskoordinatorens inddragelse i sager efter 18, stk. 2.«2 I lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret ved 3 i lov nr af 29. december 2015, foretages følgende ændringer:

9 9 9. Kommunalbestyrelsen skal oprette et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling i alle sager, inden der træffes beslutning om og tilkendes ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension. Indstillingen skal indeholde rehabiliteringsteamets vurderinger i forhold til borgerens muligheder for at opnå beskæftigelse eller uddanne sig. Herudover afgiver rehabiliteringsteamet indstilling i sager om jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 2, og i sygedagpengesager, hvor personen er visiteret til kategori 3 efter 12 i lov om sygedagpenge. Stk I 9, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter»førtidspension«:», jf. dog 17, stk. 4, og 18, stk. 2, i lov om social pension.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni Stk. 2. 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse på ansøgninger om førtidspension indgivet før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 2015/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/15482 Fremsat

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

1. Karakteristik af åbenbare sager

1. Karakteristik af åbenbare sager (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07402 Vejledning om sager, hvor kommunen

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1092 af 03/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2007/2 LSF 63 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2431 Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. maj 2007 Orientering vedr. Ankestyrelsens undersøgelse: Førtidspension efter arbejdsevnemetoden. Århus Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Høringssvar fra AVS: Der er da gode og negative elementer i det

Høringssvar fra AVS: Der er da gode og negative elementer i det Høringssvar fra Arbejdsskadeforeningen AVS til det fremsatte lovforslag fra Beskæftigelsesministeren d. 4. september 2012 Indsendt pr. mail d. 22. september 2012 fra AVS Lov om ændring af lov om en aktiv

Læs mere

Kvalitetsstandard for fleksjob

Kvalitetsstandard for fleksjob Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Indledning. 1. Grundlag for aftalen

Indledning. 1. Grundlag for aftalen Februar 2015 Aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Danmark og Tryggingastofnun i Island om administrative retningslinjer for en beskæftigelsesrettet indsats i grænseoverskridende

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Økonomien forbundet med førtidspensionsreform

Økonomien forbundet med førtidspensionsreform Click here to enter text. Økonomien forbundet med førtidspensionsreform Til Kopi til Fra Arne Lund Kristensen Indtast Kopi til Jobcenter Sekretariatet 13. august 2012 Init.: joa/njk Sagsnr./Dok.nr. 2012-30409

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 100 Nødvendige merudgifter Vedtaget af Byrådet, d. 16.5.2013 1 Lovgrundlag for Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Lov om social

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes Notat Til: Vedrørende: Social- Seniorudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter

Læs mere

Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: 22-09-2014 Sendes til: Byrådet

Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: 22-09-2014 Sendes til: Byrådet Vedrørende: Svar til Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. spørgsmål om anvendelsen af hurtighedsprincippet og kontinuitetsprincippet i sagsbehandlingen Sagsnavn: Spørgsmål og forslag fra Kasper

Læs mere

Indledning. 1. Grundlag for aftalen

Indledning. 1. Grundlag for aftalen December 2014 Aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Danmark og Försäkringskassan i Sverige om administrative retningslinjer for beskæftigelsesrettet indsats i grænseoverskridende

Læs mere

Indledning. 1. Grundlag for aftalen

Indledning. 1. Grundlag for aftalen December 2014 Aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Danmark og NAV (Arbejds- og Velfærdsdirektoratet) i Norge om administrative retningslinjer for beskæftigelsesrettet indsats i grænseoverskridende

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 4. Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2015-037353 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Svarfristerne i Familie-

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1559 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0035293

Læs mere

Store forandringer. Store udfordringer og store muligheder Strategi for udmøntning af reform af Førtidspension og fleksjob i Assens Kommune

Store forandringer. Store udfordringer og store muligheder Strategi for udmøntning af reform af Førtidspension og fleksjob i Assens Kommune Notat Store forandringer. Store udfordringer og store muligheder Strategi for udmøntning af reform af Førtidspension og fleksjob i Assens Kommune Den 19. december 2012 vedtog Folketinget en grundliggende

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Oversigt over Jobcenterets ankesager Erhvervsudvalget 2008

Oversigt over Jobcenterets ankesager Erhvervsudvalget 2008 Oversigt over Jobcenterets ankesager Erhvervsudvalget 2008 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaet er en summering over registrerede

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 01. september 2015 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb I notatet beskrives ressource- og jobafklaringsforløb formålet med

Læs mere

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform

Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Implementeringsstrategi vedr. førtidspension- og fleksjobreform Indhold Formål:...2 Organisatorisk forankring:...2 Projektstyring:...2 Økonomi...2 Særlige afsatte puljemidler...2 Eksterne aktiviteter:...3

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn 2012-19 Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag om samvær mellem en pige anbragt uden for hjemmet og henholdsvis hendes forældre og bedsteforældre

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

LÆ 265. København 2014

LÆ 265. København 2014 LÆ 265 Store Praksisdag København 2014 Disposition Hvad er det, der er anderledes? Ny lovgivning om førtidspension og fleksjob Den praktiserende læges rolle Gennemgang af LÆ 265 Hvor kan jeg hente hjælp?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Enlig-forsørgersats til

Læs mere

Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 147 Offentligt Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål NOTAT $ T1 T Svar på de 12 konkrete spørgsmål September 2015 J.nr.2015-4148 Her finder I svar på jeres 12 spørgsmål. Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at: Det er kommunerne, der vurderer den enkelte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2011/1 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0011482 Fremsat den 21. november

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Status: Gældende Principafgørelse om: efterværn - personkreds - positiv udvikling Lov:

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport Kvalitetsrapporter Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2009/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20090054829 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. maj

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

1. Er grænsegængere berettiget til alle sociale ydelser?

1. Er grænsegængere berettiget til alle sociale ydelser? Bilag 1: Uddybning af spørgsmål til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om grænsegængernes ret til sociale ydelser og administration af dette Reglerne om grænsegængere, har

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 220 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Midlertidig nedsættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger tilbud om beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse beskriver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om førtidspension

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om førtidspension Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 748 af 16/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 15/012282 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 312 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 312 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 312 Offentligt Folketinget Transport- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale --------------------------- Denne hovedaftale er indgået med bindende

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune

Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune Februar 2010 Forretningsorden for det Lokale Beskæftigelsesråd i Ringsted Kommune I henhold til lov og bekendtgørelse m.v. om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelses-indsats fastsættes følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af refusionssatser) 1 I lov

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

inkontinens servicedeklaration

inkontinens servicedeklaration inkontinens servicedeklaration 1 2 LOVENS FORMÅL ER AT AFHJÆLPE NEDSATTE FUNKTIONER VIA HJÆLPEMIDLER SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Oplæg. DUKHs erfaringer Den gode sagsbehandling. Handicapfaggruppens konference Dansk Socialrådgiverforening 10. Marts 2016

Oplæg. DUKHs erfaringer Den gode sagsbehandling. Handicapfaggruppens konference Dansk Socialrådgiverforening 10. Marts 2016 Oplæg DUKHs erfaringer Den gode sagsbehandling Handicapfaggruppens konference Dansk Socialrådgiverforening 10. Marts 2016 Socialfaglig konsulent Lotte Egebak Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv.

Bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. BEK nr 1508 af 13/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015250 Senere ændringer

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016. Forslag. til

2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016. Forslag. til 2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/06574 Fremsat den

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 9-13 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr. 1.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse

Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandard - Beskyttet Beskæftigelse Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25. november 2015 Servicelovens 103 Lovgrundlag Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15 Jens Rohde (V), Lone Langballe (DF) og Stine Damborg (K) Viborg Byråd stdp@viborg.dk Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958 Dato 25. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/11246-9 Side 1/5 Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser om sygedagpenge 2015/2016. Maj 2016

Ankestyrelsens praksisundersøgelser om sygedagpenge 2015/2016. Maj 2016 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om sygedagpenge 2015/2016 Maj 2016 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 Baggrund for undersøgelse Sygedagpengereformen

Læs mere

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Den Sociale Ankestyrelse havde oplyst, at det er den overvejende hovedregel i sager om anerkendelse af en arbejdsskade at hjemvise spørgsmålet om ménfastsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret

Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10.08.2009 kl. 16:30 Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 150. Sager og skrivelser til

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Høring om forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Risskov, d. 22.marts 2013 Høring om forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Ligeværd takker for muligheden for at kommentere lovforslaget. Ligeværds overordnede

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune: 27-11- 2007 Esbjerg Kommune har i brev af 16. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark med anmodning

Læs mere

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Til KL Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Ankestyrelsen har netop offentliggjort en ny principafgørelse 75-15, der fastlægger praksis

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 107 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Ansvaret for plejefamiliers

Læs mere

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A - Svarfrister vedr. Voksne Arbejde og ledighed Aktiveringsgodtgørelse 8 uger Forslag om 4 uger 1 Ansættelse

Læs mere

OPLÆG FOR DANSK PSYKOLOG FORENING D.14.9.2015 OM PSYKOLOGENS ROLLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

OPLÆG FOR DANSK PSYKOLOG FORENING D.14.9.2015 OM PSYKOLOGENS ROLLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Underviser: Susanne Wiederquist, susanne@wiederquist.dk OPLÆG FOR DANSK PSYKOLOG FORENING D.14.9.2015 OM PSYKOLOGENS ROLLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN WWW.WIEDERQUIST.DK 1 Grundlæggende: Alle psykologer

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere