Aktstykke nr. 17 Folketinget Afgjort den 5. november Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009."

Transkript

1 Aktstykke nr. 17 Folketinget Afgjort den 5. november Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Økonomi- og Erhvervsministeriet, med virkning fra selskabets stiftelse, kan forpligte sig til at skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S for (i) ethvert erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmerne som følge af udøvelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, (ii) udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager herom omfattet af (i). Hertil kommer, at der søges om tilslutning til, som punkt nummer (iii), at Økonomi- og Erhvervsministeriet giver afkald på at rejse regreskrav for ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret. Endvidere anmodes der om tilslutning til, som punkt nummer (iv), at Økonomi- og Erhvervsministeriet giver afkald på at gøre erstatningskrav, herunder regres, gældende over for bestyrelsesmedlemmerne for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed. Endvidere anmodes om tilslutning til, at Økonomi- og Erhvervsministeriet på en generalforsamling i Finansiel Stabilitet A/S kan stemme for et forslag til ændring af vedtægterne, der vil gøre det muligt for selskabets bestyrelse, med virkning fra selskabets stiftelse, at forpligte selskabet til at skadesløsholde medlemmer af direktionen i samme omfang som statens skadesløsholdelse af medlemmerne af bestyrelsen, samt at selskabet giver afkald på at gøre erstatningskrav, herunder regreskrav, gældende over for direktionen i samme omfang som gældende for bestyrelsen. Den vedtægtsmæssige skadesløsholdelse af direktionen indebærer ingen begrænsning i selskabets eventuelle pligt til skadesløsholdelse efter dansk rets almindelige regler. Endvidere anmodes der om tilslutning til, at Økonomi- og Erhvervsministeriet giver afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis direktøren alene har udvist simpel uagtsomhed. b. Det følger af aktieselskabslovens almindelige ordning, at selskabets ledelse bestyrelse og direktion forestår ledelsen af selskabets anliggender og repræsenterer selskabet udadtil. Det gælder endvidere, at bestyrelsesmedlemmer og direktører, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet selskabet skade, er pligtige til at erstatte denne, og at det samme gælder, når skaden er tilføjet AU003774

2 2 aktionærer, selskabets kreditorer eller tredjemand ved overtrædelse af aktieselskabsloven eller selskabets vedtægter. Dvs. at ledelsen i et selskab på den ene side har ret og pligt til at lede selskabet og på den anden side kan ifalde et erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregel - culpareglen. Kombineret med muligheden for at tegne en privat ansvarsforsikring for direktion og bestyrelse vil der normalt være tale om en hensigtsmæssig balance mellem rettigheder, pligter og ansvar for medlemmer af bestyrelsen og direktionen i statslige aktieselskaber. Det er i den forbindelse vurderingen, at Finansiel Stabilitet A/S på flere måder adskiller fra andre statslige aktieselskaber. Finansiel Stabilitet A/S virksomhed er fastlagt ved Lov nr af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet med senere ændringer. Finansiel Stabilitet A/S skal blandt andet sikre simple kreditorer i de pengeinstitutter, der er medlemmer af Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser (Det Private Beredskab). De simple kreditorer sikres ved, at Finansiel Stabilitet A/S dækker deres krav i tilfælde af et omfattet pengeinstituts konkurs, og ved at Finansiel Stabilitet A/S, under visse betingelser, har pligt til at overtage nødlidende pengeinstitutter omfattet af den ovennævnte garantiordning. Desuden skal Finansiel Stabilitet A/S på baggrund af individuel ansøgning fra og vurdering af pengeinstitutter og realkreditinstitutter bevillige individuel statsgaranti for ny ikke-efterstillet, usikret gæld optaget af sådanne pengeinstitutter, samt for et SDO-udstedende instituts supplerende sikkerhedsstillelse. Finansiel Stabilitet A/S har således en forpligtelse til at sikre nødlidende pengeinstitutter ved at overtage aktiver og passiver og garantere for gæld og sikkerhedsstillelse fra disse. Selskabets aktiviteter tager i høj grad udgangspunkt i et bundet mandat, hvor selskabets bestyrelse og direktion ofte under et ikke uvæsentligt tidspres er pålagt at gennemføre finansielle transaktioner. Dermed har bestyrelse og direktion blandt andet ikke mulighed for at afvise en transaktion, som under andre omstændigheder ville blive vurderet at indebære store risici ud fra normale forretningsmæssige kriterier. Beslutningerne om at foretage en lang række dispositioner, så som kapitalindskud i og senere afhændelse af aktiver og passiver fra nødlidende pengeinstitutter, vil ligeledes efter omstændighederne foregå i situationer, hvor ledelsen i Finansiel Stabilitet A/S har begrænset viden om og indsigt i de pågældende pengeinstitutters finansielle forhold og/eller aktivernes værdi. Dette skyldes navnlig, at disse transaktioner ofte vil foregå under stort tidspres. Endvidere vil Finansiel Stabilitet A/S skulle afhænde erhvervede aktiver. Sådanne afhændelser kan efter omstændighederne være store og særdeles komplicerede dispositioner, der gennemføres på et tidspunkt, hvor ledelsen i Finansiel Stabilitet A/S nødvendigvis ikke kan have indgående kendskab til det, der sælges, og hvor transaktionerne potentielt kan medføre tab for køberne af aktiverne. Finansiel Stabilitet A/S skal endvidere i medfør af lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet udstede individuelle statsgarantier for visse typer af kreditinstitutternes låntagning. Den individuelle garanti må forventes at medføre udstedelse af værdipapirer i betydeligt omfang, som vil blive solgt og handlet uden geografisk begrænsning, herunder i USA som har en betydelig anden retspraksis, for så vidt angår erstatningsansvar end Danmark, hvorfor Finansiel Stabilitet A/S som garantistiller og dets ledelse kan blive eksponeret for potentielle søgsmål fra erhververe af disse værdipapirer. I sådanne tilfælde risikerer det enkelte medlem af bestyrelsen eller direktion at kunne komme til at betale betydelige advokatomkostninger og i værste fald at blive varetægtsfængslet, hvor der skal betales en betydelig kaution for at komme ud. Dette selv om sagen senere viser sig åbenlys grundløs. Sammenfattende kan det konkluderes, at Finansiel Stabilitet A/S og dets ledelse bestyrelse og direktion som følge selskabets særlige virksomhed og de lovgivningsmæssigt fastsatte vilkår for

3 3 udøvelsen af denne virksomhed kan være særligt eksponeret over for erstatningskrav rejst af tredjepart, når der sammenlignes med andre statslige aktieselskaber. Sådanne tredjeparter kan eksempelvis være sælgere eller købere af aktiver og passiver til eller fra Finansiel Stabilitet A/S, hvor der kan være investorer fra udlandet, berørte pengeinstitutters aktionærer og kreditorer, der ikke er omfattet af garantiordningen, og erhververe af værdipapirer udstedt med garanti fra Finansiel Stabilitet A/S. Det vurderes, at risikoen for bestyrelse og direktion i disse tilfælde er særlig stor, hvis søgsmålet anlægges efter fremmed ret, eller hvis der er tale om krav, der rejses ved udenlandske domstole. På den baggrund foreslås, at Økonomi- og Erhvervsministeriet bemyndiges til at forpligte staten til at skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet for ethvert erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmerne og sagsomkostninger i forbindelse med sager herom, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved danske domstole. Endvidere foreslås det, at statens adgang til at gøre regreskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmerne for erstatningsbeløb og sagsomkostninger m.v., som staten har betalt til tredjemand, som led i skadesløsholdelsen, begrænses til tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmet skulle have afholdt disse ved en dansk domstol efter dansk ret. Endvidere foreslås, at Økonomi- og Erhvervsministeriet giver afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmerne for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed. Tilsvarende foreslås, at der skabes hjemmel til, at bestyrelsen kan beslutte at skadesløsholde medlemmerne af direktionen i samme omfang. Den vedtægtsmæssige skadesløsholdelse af direktionen indebærer ingen begrænsning i selskabets eventuelle pligt til skadesløsholdelse efter dansk rets almindelige regler. I det omfang skadesløsholdelsen går ud over hvad der følger af gældende dansk ret, skal dette ske gennem en ændring af vedtægterne for Finansiel Stabilitet A/S. Økonomi- og Erhvervsministeriet skal være bemyndiget til at stemme for et sådant forslag på en generalforsamling i Finansiel Stabilitet A/S. Da der er tale om en usædvanlig disposition, der ikke kan anses som en normal del af udøvelsen af det statslige ejerskab i aktieselskaber, er det vurderet, at dette forudsætter eksplicit hjemmel. Endvidere foreslås, at Økonomi- og Erhvervsministeriet giver afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis direktøren alene har udvist simpel uagtsomhed. Finansiel Stabilitet A/S har tilkendegivet at ville skadesløsholde og give afkald på erstatningskrav over for direktions- og bestyrelsesmedlemmer i nuværende og fremtidige datterselskaber for fejl og forsømmelser begået efter Finansiel Stabilitet A/S' erhvervelse af selskabet. Omfanget af skadesløsholdelsen og afkald på erstatningskrav forventes at blive på samme betingelser som statens skadesløsholdelse og afkald på erstatningskrav over for bestyrelsen i Finansiel Stabilitet A/S. Finansiel Stabilitet A/S er i færd med at tegne en foreløbig direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring, med en forsikringsum på DKK 300 mio. Behovet for yderligere forsikringsdækning vurderes pt. af bestyrelsen i Finansiel Stabilitet A/S. Forsikringen forventes, under visse betingelser, at dække krav mod tidligere, nuværende og fremtidige direktions- og bestyrelsesmedlemmer i Finansiel Stabilitet A/ S og dets datterselskaber personligt samt andre ansatte som kan ifalde personligt ledelsesansvar. Forsikringen dækker både handlinger og undladelser og dækker simpel og grov uagtsomhed. Forsikringen forventes at dække såvel erstatningskrav som en retshjælpsforsikring, herunder omkostninger til førelse af en erstatningssag for det enkelte direktions- eller bestyrelsesmedlem. Forsikringen forventes at yde en så bred og god dækning som det vurderes muligt at opnå i markedet. Bl.a. forventes forsikringen, under visse betingelser, at dække indbyrdes krav fra andre sikrede, Finansiel Stabilitet A/S samt Økonomi- og Erhvervsministeriet som eneaktionær. Forudsat at kravet rejses efter forsikringens ikrafttræden, dækkes Finansiel Stabilitet A/S' ledelse fra selskabets stiftelse, og datterselskabernes ledelser, fra

4 4 overdragelsen til Finansiel Stabilitet A/S. Statens skadesløsholdelse, og afkald på erstatningskrav over for medlemmerne af bestyrelsen og selskabets skadesløsholdelse og afkald på erstatningskrav overfor direktionen gælder kun i det omfang, at bestyrelsen og direktionen ikke er dækket af denne ansvarsforsikring. Det kan yderligere bemærkes, at staten uden begrænsning dækker ethvert underskud i Finansiel Stabilitet A/S, som overstiger det Private Beredskabs forpligtelser, jf. Lov om Finansiel Stabilitet 11, og at der næppe er mange situationer, hvor et ansvar over for andre ("tredjemænd") end selskabet og dets aktionær gøres gældende mod direktionen eller bestyrelsen, uden at dette ansvar også gøres gældende mod Finansiel Stabilitet A/S som sådan. Endelig bemærkes, at staten tidligere har skadesløsholdt medlemmerne af bestyrelsen for TeleDanmark A/S i forhold til simpel uagtsomhed ved statens salg af aktier i 1997, ligesom Finansudvalget ved Akt 53 af 14. december 2007 godkendte, at staten kunne skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for DONG Energy A/S i forbindelse med den planlagte børsnotering. Det fremgik tillige af aktstykket om DONG Energy A/S, at selskabet ville skadesløsholde direktionen. Det er hensigten at gennemføre dispositionerne i henhold til de hjemler, der anmodes om tilslutning til, hurtigst muligt efter at Finansiel Stabilitet A/S har tegnet ovennævnte bestyrelses- og ansvarsforsikringer. Dette forventes at ske inden udgangen af 2009, men ellers vil dispositionerne blive gennemført primo c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på hurtigst muligt at sikre en skadesløsholdelse for bestyrelsen og direktion. d. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Økonomi- og Erhvervsministeriet, med virkning fra selskabets stiftelse, kan forpligte sig til at skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S for (i) ethvert erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmerne som følge af udøvelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, (ii) udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager herom omfattet af (i). Hertil kommer, at der søges om tilslutning til, som punkt nummer (iii), at Økonomi- og Erhvervsministeriet kan give afkald på at rejse regreskrav for ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret. Endvidere anmodes der om tilslutning til, som punkt nummer (iv), at Økonomi- og Erhvervsministeriet giver afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmerne for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed. Endvidere anmodes om tilslutning til, at Økonomi- og Erhvervsministeriet på en generalforsamling i Finansiel Stabilitet A/S kan stemme for et forslag til ændring af vedtægterne, der vil gøre det muligt for selskabets bestyrelse, med virkning fra selskabets stiftelse, at forpligte selskabet til at skadesløsholde medlemmer af direktionen i samme omfang som statens skadesløsholdelse af medlemmerne af bestyrelsen, samt at selskabet giver afkald på at gøre erstatningskrav, herunder regreskrav, gældende over for direktionen i samme omfang som gældende for bestyrelsen.. Den vedtægtsmæssige skadesløsholdelse af direktionen indebærer ingen begrænsning i selskabets eventuelle pligt til skadesløsholdelse efter dansk rets almindelige regler. Endvidere anmodes der om tilslutning til, at Økonomi- og Erhvervsministeriet giver afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for direktionen for tab, der er

5 5 påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis direktøren alene har udvist simpel uagtsomhed. På forslag til lov om tillægsbevilling optages følgende tekstanmærkning under 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet: Materielle bestemmelser Nr. 109 ad. 08 Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til, med virkning fra selskabets stiftelse, at skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S for (i) ethvert erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmerne som følge af udøvelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, (ii) udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager herom omfattet af (i). Hertil kommer, at økonomiog erhvervsministeren bemyndiges til som punkt nr. (iii) at give afkald på at rejse regreskrav for ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret. Endvidere bemyndiges økonomi- og erhvervsministeren som punkt nr. (iv) til at give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmerne for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges tillige til at give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis direktøren alene har udvist simpel uagtsomhed. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 27. oktober 2009 Til Finansudvalget. LENE ESPERSEN / Niels Ammitzbøll Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der stemte imod andragendet)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 37 Folketinget 2013-14 Afgjort den 30. januar 2014 37 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder, med henblik på at der kan gennemføres en kapitaludvidelse

Læs mere

Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring

Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring 1.0 Sikrede 1.1 Bestyrelses-, tilsynsråds- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede medlemmer

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 2 Personoplysninger m.v Som kunde har du naturligvis

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere