DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)"

Transkript

1 DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april 2012 Side 1 af 10 (04-12)

2 Mellem Navn: CPR-nr.: Adresse: herefter kaldet den ansatte kiropraktor og (Firma)navn: CVR-nr: Adresse: herefter kaldet principalen er der d.d. oprettet følgende A N S Æ T T E L S E S A F T A L E 1.0 Tiltrædelse 1.1 Dansk Kiropraktor Forenings standardansættelsesaftale for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor er udarbejdet i samarbejde med foreningens klinikejerudvalg og udvalget for ansatte kiropraktorer. Ansættelsesaftalen regulerer forhold, der kun er gældende for foreningens medlemmer og aftalen er derfor kun gyldig når begge parter i ansættelsesforholdet er medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening. 1.2 tiltræder som ansat kiropraktor hos principalen (navn) den. Arbejdet omfatter kiropraktorvirksomhed 1,2. (dato) 1. Jf. LBK nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. 2. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 520 af 30. juni 1993 om kiropraktorvirksomhed. DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april 2012 Side 2 af 10 (04-12)

3 2.0 Behandlingsfaciliteter, forsikring og efteruddannelse 2.1 Principalen stiller kontorfaciliteter med sekretærbistand, behandlingsrum, røntgenanlæg, behandlingsborde og -bænke, sædvanlige behandlingsredskaber og arbejdstøj 3 m.v. til rådighed for den ansatte kiropraktor efter nærmere aftale og uden beregning. 2.2 Den ansatte kiropraktor er dækket af den af DKF tegnede kollektive erhvervsansvarsforsikring hos Codan Den ansatte kiropraktor deltager i relevant efteruddannelse i konkret aftalt omfang og på konkret aftalte vilkår. 3.0 Patientfordeling, arbejdstid, vagtordning 3.1 Principalen fordeler patienterne mellem de på klinikken beskæftigede kiropraktorer og turnuskandidater med henblik på overholdelse af den normerede arbejdstid, jfr. pkt Den normerede arbejdstid kan dog overskrides i særlige tilfælde, jfr. punkt 3.2.1, og i forbindelse med vagter, jfr. punkt Den ansatte kiropraktors arbejdstid andrager i alt timer pr. uge. Arbejdstiden er inkl. pauser. Den daglige arbejdstid aftales nærmere inden den ansatte kiropraktors tiltræden. 3. Arbejdsgivere, som stiller arbejdstøj til rådighed for de ansatte skal ikke trække AM-bidrag eller A-skat af værdien, hvis der er tale om arbejdstøj, der er passende for det pågældende arbejde. Det kan fx være kitler, sikkerhedsbeklædning eller tøj til arbejde, der medfører tilsmudsning. Værdien af arbejdstøj, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren, skal ikke indberettes på oplysningssedlen. Arbejdstøj som arbejdsgiveren stiller til rådighed for sine ansatte kan fradrages i arbejdsgiverens klinikregnskab. Kilde: og DKF s revisor, revisionsfirmaet Chr. Mortensen. 4. Erhvervsansvarsforsikring af 1. januar 2011 hos Codan Forsikring A/S. 5. I henhold til LBK nr af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er ansatte kiropraktorer omfattet af patientforsikringsordningen. DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april 2012 Side 3 af 10 (04-12)

4 3.2.1 I tilfælde hvor ekstraordinære forhold, herunder en pludselig og betydelig patienttilgang gør en særligt øget arbejdsindsats nødvendig, kan principalen i rimeligt omfang pålægge den ansatte kiropraktor overarbejde Omlægninger af arbejdstiden, herunder ændringer af timetallet og/eller ændringer af timetallets fordeling på ugens dage kan kun ske med det varsel, som tilkommer den ansatte kiropraktor efter funktionærlovens opsigelsesregler. 3.3 Den ansatte kiropraktor deltager i vagtordning efter følgende retningslinier: 4.0 Løn 4.1 Ansatte kiropraktorer oppebærer en fast grundløn svarende til basisløntrin 5 i overenskomst for akademikere i staten (pensionsgivende månedsløn kr ,42 (1/ niveau)). Grundlønnen udbetales månedligt bagud. 4.2 Den ansatte kiropraktor skal have oplyst sit månedlige indtjente honorar. Såfremt dette overstiger kr (1/ niveau) modtager den ansatte kiropraktor i den pågældende måned udelukkende provision. Provision efter denne bestemmelse afløser grundløn efter pkt Provisionen udgør 38% af det af den ansatte kiropraktor indtjente beløb efter fradrag af det beløb, der medgår til principalens betaling til kiropraktorfonden, hvilket DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april 2012 Side 4 af 10 (04-12)

5 fradrag 6 er fastsat til 2% Provision opgøres månedligt og afregnes med den efterfølgende måneds lønudbetaling. 5.0 Pension 5.1 Ved ansættelsen etableres en pensionsordning i SEB Pension i henhold til den indgåede aftale 7. Til pensionsordningen indbetaler principalen 10,8% og den ansatte kiropraktor 5,4% af den under punkt 4.1 nævnte pensionsgivende løn, uanset om der udbetales grundløn eller provisionsløn. Den ansatte kiropraktor har mulighed for at supplere egenindbetalingen til pensionsordningen. Pensionsbidragene indbetales af principalen til SEB Pension månedsvis bagud. 6.0 Ferie 6.1 Den ansatte kiropraktor er berettiget til ferie i overensstemmelse med ferielovens regler. 6.2 Den ansatte kiropraktor oppebærer ikke løn og ferietillæg i ferieperioder, men derimod feriegodtgørelse, som principalen indbetaler til FerieKonto. Ansatte kiropraktorer optjener feriegodtgørelse med 12 1/2% af den samlede optjente løn (grundløn/provision, jfr. punkterne 4.1 og 4.2). 6. I henhold til landsoverenskomst om kiropraktik mellem RLTN og DKF, oktober 2010, tilbageholder regionen 9,47% af kiropraktorens tilgodehavende til kiropraktorfonden. 7. Rammeaftale af 1. januar 2007 om pensionsordning mellem Dansk Kiropraktor Forening og SEB Pension. DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april 2012 Side 5 af 10 (04-12)

6 7.0 Prøvetid og opsigelse 7.1 De første 3 måneder af ansættelsesforholdet er prøvetid, hvor opsigelsesvarslet i denne periode er 14 dage for begge parter. 7.2 Efter prøvetidens udløb kan ansættelsesforholdet af begge parter opsiges med varsel i henhold til funktionærlovens regler. 7.3 Den ansatte kiropraktor kan opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når den ansatte kiropraktor inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i alt 120 dage. Opsigelse efter denne bestemmelse skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage og medens den ansatte kiropraktor endnu er sygemeldt, hvorimod opsigelsens gyldighed ikke berøres af, at den ansatte kiropraktor er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelse er sket. 8.0 Andet arbejde DER ER ALTERNATIVE FORMULERINGER OMFATTENDE ENTEN HELTIDSAFTALE ELLER DELTIDSAFTALE. DEN IKKE BENYTTEDE FORMULERING OVERSTREGES ENTEN: VED HELTIDSAFTALE 8.1 Den ansatte kiropraktor er berettiget til uden samtykke fra principalen at påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for principalens klinik. Den ansatte kiropraktor er dog ikke berettiget til at deltage direkte eller indirekte eller at have økonomiske interesser i nogen virksomhed, som konkurrerer med principalens kiropraktorvirksomhed. DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april 2012 Side 6 af 10 (04-12)

7 ELLER: VED DELTIDSAFTALER 8.1 Parterne har aftalt følgende om den ansatte kiropraktors ret til under ansættelsen at bestride andet arbejde og/eller drive anden virksomhed, herunder selvstændig praksis: 9.0 Dokumenter 9.1 Den ansatte kiropraktor afleverer ved ansættelsesforholdets ophør alle dokumenter, papirer m.v., herunder journaler, røntgenbilleder, patientregistre og øvrige patientrelaterede oplysninger, som den ansatte kiropraktor måtte være blevet betroet som led i udførelsen af sit arbejde tillige med alle andre dokumenter, papirer m.v. og andet principalen tilhørende ejendom, der er i den ansatte kiropraktors besiddelse. Den ansatte kiropraktor må hverken under ansættelsesforholdets beståen eller efter dettes ophør ubeføjet benytte det anførte materiale eller give andre mulighed herfor. 9.2 Nærværende bestemmelse indskrænker ikke principalens forpligtelse til at udlevere patientoplysninger, journalafskrift, røntgenbilleder m.v. efter anmodning fra en patient, jfr. de til enhver tid gældende bestemmelser 8,9,10 herom, herunder regler fastsat af Dansk Kiropraktor Forening Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. 9. Sundhedsloven (LBK nr. 913 af 13. juli 2010) afsnit III om patienters retsstilling. 10. Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.). 11. Dansk Kiropraktor Forening: Love mv. DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april 2012 Side 7 af 10 (04-12)

8 10.0 Konkurrenceklausul og/eller Patientklausul TILVALGSVILKÅR ER VILKÅR, DER INDGÅR I ANSÆTTELSESAFTALEN, SÅFREMT PRINCIPALEN OG DEN ANSATTE KIROPRAKTOR ER ENIGE HEROM. ENTEN: Konkurrenceklausul 10.1 I et tidsrum af md./år fra ansættelsesforholdets ophør er den ansatte kiropraktor inden for en afstand af km i luftlinie fra principalens klinik uberettiget til at oprette praksis eller på anden måde direkte eller indirekte at være beskæftiget i eller interesseret i nogen virksomhed, der konkurrerer med principalens kiropraktorvirksomhed. Kompensationen pr. måned for at påtage sig ovennævnte forpligtelse udgør procent (mindst 50 procent) af lønnen på fratrædelsestidspunktet I tilfælde af den ansatte kiropraktors overtrædelse af konkurrenceklausulen betaler den ansatte kiropraktor en konventionalbod til principalen svarende til halvdelen af den ansatte kiropraktors løn i de sidste 12 måneder før ansættelsesforholdets ophør, for hver gang overtrædelse finder sted. Herudover betaler den ansatte kiropraktor erstatning til principalen efter dansk rets almindelige regler. Betaling af konventionalbod og/eller erstatning bringer ikke konkurrenceklausulen eller den ansatte kiropraktors øvrige forpligtelser til ophør. Der henvises i øvrigt til funktionærlovens 18. OG/ELLER DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april 2012 Side 8 af 10 (04-12)

9 Patientklausul 10.1 I et tidsrum af md./år fra ansættelsesforholdets ophør er den ansatte kiropraktor afskåret fra at behandle patienter, som han/hun har behandlet på principalens klinik inden for de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet og i forhold til øvrige patienter, som principalen ved særskilt, skriftlig meddelelse inden opsigelsen har ladet være omfattet af forpligtelsen. Kompensationen pr. måned for at påtage sig ovennævnte forpligtelse udgør procent (mindst 50%) af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Overtrædes patientklausulen, forpligter den ansatte kiropraktor sig til at betale en konventionalbod på kr. (f.eks kr.) pr. patient. Konventionalboden betales for hver gang en overtrædelse finder sted, og betaling af boden bringer ikke klausulen til ophør. Der henvises i øvrigt til funktionærlovens 18a Mægling og voldgift 11.1 Alle uoverensstemmelser mellem parterne i anledning af ansættelsesforholdet forelægges Dansk Kiropraktor Forening, der søger uoverensstemmelsen oplyst og afklaret og eventuelt bilagt Enhver af parterne kan på et hvilket som helst tidspunkt forlange sagen forelagt et af klinikejerudvalget og udvalget for ansatte kiropraktorer i privat praksis nedsat mæglingsudvalg bestående af to personer, der søger uoverensstemmelsen bilagt ved mægling, eventuelt gennem fremsættelse af mæglingsforslag. DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april 2012 Side 9 af 10 (04-12)

10 11.2 Såfremt parterne herefter ikke når til enighed, afgøres uoverensstemmelsen endeligt ved voldgift i København. Uoverensstemmelser kan ikke indbringes for domstolene Voldgiftsretten består af det i pkt nævnte mæglingsudvalg og en formand for voldgiftsretten, som Sø- og Handelsretten i København anmodes om at udpege Dansk Kiropraktor Forening bekræfter ved sin tiltrædelse til nærværende aftale, at Foreningen betaler voldgiftsrettens omkostninger. Parterne betaler selv deres bisiddere/rådgivere, dog således at voldgiftsretten ved sagens afslutning kan pålægge en af parterne at betale den anden parts omkostninger helt eller delvist. (sted, dato) Principalen: Den ansatte kiropraktor: Dansk Kiropraktor Forening tiltræder aftalen, jfr. punkt 11.4 For Dansk Kiropraktor Forening: DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april 2012 Side 10 af 10 (04-12)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde..................... 3 2 Ansættelsesbreve...................................

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og BUPL Børne- og Ungdoms-Pædagogernes Landsforbund, Socialpædagogernes

Læs mere