G E N E R E L L E F O R R E T N I N G S BE T I N G E L S E R F O R H O T E L V I R K S O M H E DER 2006 (GFH 2006) Udarbejdet den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G E N E R E L L E F O R R E T N I N G S BE T I N G E L S E R F O R H O T E L V I R K S O M H E DER 2006 (GFH 2006) Udarbejdet den 15.11."

Transkript

1 G E N E R E L L E F O R R E T N I N G S BE T I N G E L S E R F O R H O T E L V I R K S O M H E DER 2006 (GFH 2006) Udarbejdet den Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde Begrebsdefinitioner Kontraktindgåelse udbetaling Begyndelse og afslutning af turistindkvarteringen Annullering af indkvarteringskontrakten - annulleringsgebyr Erstatningsindkvartering Kontraktpartens rettigheder Kontraktpartens pligter Værtens rettigheder Værtens pligter Værtens hæftelse for skader på indbragte sager Hæftelsesbegrænsninger Dyrehold Forlængelse af turistindkvarteringen Afslutning af indkvarteringskontrakten førtidig ophævelse Gæstens sygdom eller død Sted for opfyldelse, værneting og lovvalg Eventuelt

2 1 Anvendelsesområde 1.1 De foreliggende Generelle Forretningsbetingelser for Hotelvirksomheder (herefter kaldet GFH 2006 ) erstatter de hidtil gældende ÖHVB udarbejdet den 23. september GFH 2006 udelukker ikke særaftaler. GFH 2006 er underlagt individuelt indgåede aftaler. 2.1 Begrebsdefinitioner: 2 Begrebsdefinitioner Vært : Gæst : Kontraktpart : Forbruger og Indehaver : Indkvarteringskontrakt : Er en fysisk eller juridisk person, som modtager gæster mod betaling. Er en fysisk person, der gør brug af indkvartering. Gæsten er som regel samtidig en kontraktpart. Som gæster anses også de personer, som kommer rejsende sammen med kontraktparten (fx. familiemedlemmer, venner osv). Er en fysisk eller juridisk person i indeller udland, der indgår en indkvarteringskontrakt som gæst eller for en gæst. Disse begreber skal forstås i henhold til forbrugerbeskyttelsesloven 1979 i gældende udgave. Er den mellem værten og kontraktparten indgåede kontrakt, hvis indhold reguleres nærmere i det følgende. 2

3 3 Kontraktindgåelse udbetaling 3.1 Indkvarteringskontrakten kommer i stand ved værtens modtagelse af kontraktpartens bestilling. Elektroniske meddelelser gælder som modtaget, når den part, som den er bestemt for, kan hente den frem under sædvanlige omstændigheder, og adgangen sker til værtens bekendtgjorte åbningstider. 3.2 Værten er berettiget til at indgå indkvarteringskontrakten med den betingelse, at kontraktparten betaler en delvis forudbetaling. I dette tilfælde er værten forpligtet til at oplyse kontraktparten om den ønskede forudbetaling, før modtagelsen af den skriftlige eller mundtlige bestilling fra kontraktparten. Hvis kontraktparten erklærer sig indforstået med forudbetalingen (skriftligt eller mundtligt), kommer indkvarteringskontrakten i stand ved modtagelsen af indforståelseserklæringen om kontraktpartens betaling af forudbetalingen. 3.3 Kontraktparten er forpligtet til at betale forudbetalingen senest 7 dage (indsat på kontoen) før indkvarteringen. Omkostningerne for pengetransaktionen (f.eks. overførselsomkostninger) bæres af kontraktparten. For kredit- og debetkort gælder kortudstederens aktuelle betingelser. 3.4 Forudbetalingen er en akontobetaling af det aftalte vederlag. 4 Begyndelse og afslutning af indkvarteringen 4.1 Kontraktparten har ret til at overtage de lejede værelser fra kl på den aftalte dag ( ankomstdagen ), hvis værten ikke tilbyder et andet overtagelsestidspunkt. 4.2 Hvis man først overtager et værelse kl om morgenen, tæller den forudgående nat som første overnatning. 4.3 De lejede værelser fraflyttes af kontraktparten inden kl på afrejsedagen. Værten er berettiget til at fakturere en ekstra dag, hvis de lejede værelser ikke fraflyttes rettidigt. 3

4 5 Annullering af indkvarteringskontrakten - annulleringsgebyr Annullering fra værtens side 5.1 Hvis indkvarteringskontrakten forudsætter en forudbetaling og denne forudbetaling ikke blev betalt rettidigt af kontraktparten, kan værten uden yderligere frist ophæve indkvarteringskontrakten. 5.2 Hvis gæsten ikke har vist sig inden kl på den aftalte ankomstdag, er der ingen indkvarteringspligt, medmindre der er blevet aftalt et senere ankomsttidspunkt. 5.3 Hvis kontraktparten har ydet en forudbetaling (se 3.3), forbliver værelserne derimod reserveret indtil senest kl dagen efter den aftalte ankomstdag. Ved forudbetaling for mere end fire dage, ophører indkvarteringspligten kl på den fjerde dag, hvorved ankomstdagen regnes som den første dag, medmindre gæsten meddeler en senere ankomstdag. 5.4 Indtil senest 3 måneder før kontraktpartens aftalte ankomstsdag kan værten af sagligt berettigede årsager frigøres fra indkvarteringskontrakten med en ensidig meddelelse, medmindre andet er aftalt. Annullering fra kontraktpartens side Annulleringsgebyr 5.5 Indtil senest 3 måneder før gæstens aftalte ankomstdag kan indkvarteringskontrakten annulleres med en ensidig meddelelse fra kontraktparten uden betaling af annulleringsgebyr. 5.6 Udenfor det i 5.5. fastlagte tidsrum er en annullering med en ensidig erklæring fra kontraktparten kun mulig mod betaling af følgende annulleringsgebyr: - op til 1 måned før ankomstdagen betales 40% af den samlede arrangementspris; - op til 1 uge før ankomstdagen betales 70% af den samlede arrangementspris; - i den sidste uge før ankomstdagen betales 90% af den samlede arrangementspris. 4

5 Op til 3 måneder før Intet annuleringsgebyr 3 måneder til 1 måned før 1 måned til 1 uge før I løbet af den sidste uge 40 % 70 % 90 % Rejsehindring 5.7 Hvis kontraktparten på ankomstdagen ikke kan komme frem til indkvarteringsstedet, fordi alle rejsemuligheder er udelukkede på grund af uforudsigelige eller usædvanlige omstændigheder (f.eks. ekstremt snefald, oversvømmelse osv.), er kontraktparten ikke forpligtet til at betale det aftalte beløb for ankomstdagene. 5.8 Betalingsforpligtelsen for det reserverede ophold genopstår dog fra ankomstmuligheden, når henrejse igen er mulig indenfor 3 dage. 6 Erstatningsindkvartering 6.1 Værten kan stille en passende erstatningsindkvartering (samme kvalitet) til rådighed for kontraktparterne (hhv. gæsterne), hvis man kan byde kontraktparterne det, især når forskellen er ubetydelig og kan retfærdiggøres sagligt. 6.2 En saglig retfærdiggørelse er for eksempel, når værelset (værelserne) ikke kan benyttes, fordi allerede indkvarterede gæster forlænger deres ophold, når der foreligger en overbookning eller når andre vigtige driftsmæssige forholdsregler betinger dette skridt. 6.3 Eventuelle meromkostninger for erstatningsindkvartering er for værtens regning. 7 Kontraktpartens rettigheder 7.1 Ved indgåelsen af en indkvarteringskontrakt får kontraktparten ret til sædvanlig brug af de lejede værelser, indkvarteringsstedets indretning, der sædvanligvis og uden særlige betingelser er tilgængelige til brug for gæsterne. Kontraktparten skal udøve sine rettigheder i henhold til eventuelle hotel- og gæstereglementer (husorden). 5

6 8 Kontraktpartens pligter 8.1 Kontraktparten er forpligtet til senest på afrejsetidspunktet at betale det aftalte beløb inklusive eventuelle merydelser, som er opstået på grund af påberåbelse af særlige ydelser, der er opstået på grund af den pågældende gæst eller de gæster, der ledsager ham inklusive lovpligtige merværdiafgifter. 8.2 Værten er ikke forpligtet til at acceptere fremmed valuta. Hvis værten accepterer fremmed valuta, beregnes denne som betaling efter mulighed til dagskurs. Hvis værten accepterer fremmed valuta eller kontantløse betalingsmidler, bærer kontraktparten alle dermed forbundne omkostninger, såsom forespørgsler hos kreditkortselskaber, telegrammer osv. 8.3 Kontraktparten hæfter overfor værten for alle skader, som han eller gæsten eller andre personer har forårsaget, der med kontraktpartens vidende eller vilje har modtaget ydelser fra værten. 9 Værtens rettigheder 9.1 Hvis kontraktparten nægter at betale det aftalte beløb eller hvis han er i restance, har værten lovmæssigt ret til jf ABGB (Österreich Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch Østrig Generel borgerlig lovgivning)) at tilbageholde kontraktpartens hhv. gæstens medbragte ejendele. Værten har endvidere ret til denne tilbageholdelse eller udpantning til sikring af sine krav jf. indkvarteringskontrakten, især for forplejning, særlige udlæg, der er blevet gjort for konktraktparten og for eventuelle erstatningskrav af enhvert art. 9.2 Hvis der forlanges service på kontraktpartens værelse eller på usædvanlige tidspunkter (efter kl og før kl. 6.00), er værten berettiget til at kræve særbetaling for dette. Denne særbetaling skal dog fremgå af prislisten på værelset. Værten kan også afslå disse ydelser af driftsmæssige grunde. 9.3 Værten har ret til til enhver tid at forlange afregning hhv. mellemafregning. 6

7 10 Værtens pligter 10.1 Værten er forpligtet til at levere de aftalte ydelser i et omfang, der svarer til hans standard Noteringspligtige særydelser fra værtens side, der ikke er inkluderet i indkvarteringsbetalingen, er for eksempel: a) Særydelser i forbindelse med indkvarteringen, der kan faktureres separat, såsom at stille salons, sauna, svømmehal, svømmebad, solarium, garage osv. til disposition; b) for ekstra senge eller børnesenge beregnes nedsat pris. 11 Værtens ansvar for skader på indbragte sager 11.1 Jf. 970 ff ABGB er værten ansvarlig for de af kontraktparten indbragte ejendele. Værten er kun ansvarlig, når ejendelene overgives til værten eller de af værten bemyndigede folk, eller når de af en af disse bringes til et anvist eller hertil bestemt sted. Såfremt det ikke lykkes værten at føre bevis, er værten ansvarlig for sig egen skyld eller for sine folks skyld samt for personer, der går ind og ud. Jf. 970 afs. 1 ABGB er værten højst ansvarlig med det i forbundsloven af 16. november 1921 vedrørende kroværters og erhvervsdrivendes ansvar med det i den til enhver tid gældende udgave fastsatte beløb. Hvis kontraktparten eller gæsten ikke lig efterkommer værtens opfordring til at placere sine ejendele på et særligt opvaringssted, er værten fritaget for enhvert ansvar. Størrrelsen af værtens eventuelle erstatningsansvar er begrænset til maksimalt at være den aktuelle værts ansvarsforsikringssum. Der skal tages hensyn til kontraktpartens eller gæstens skyld For mild uagtsomhed er værtens ansvar udelukket. Hvis kontraktparten er en erhvervsdrivende udelukkes ansvaret også for grov uagtsomhed. I dette tilfælde påhviler bevisbyrden kontraktparten, for at der foreligger skyld. Følgeskader eller indirekte skader og tabt fortjeneste erstattes under ingen omstændigheder For kostbarheder, penge og værdipapirer hæfter værten kun op til et beløb på i øjeblikket 550,--. Værten hæfter for skader, der overstiger dette beløb, kun i det tilfælde, hvor han har overtaget disse ejendele til opbevaring med kendskab til deres beskaffenhed eller i det tilfælde, da skader blev forårsaget af han selv eller en af hans personale. Hæftelsesbegrænsning jf und 12.2 gælder tilsvarende Værten kan afslå af opbevare kostbarheder, penge og værdipapirer, når det drejer sig om genstande, der er væsentligt mere værdifulde end gæster sædvanligvis indleverer til opbevaring på det pågældende indkvarteringssted. 7

8 11.5 I hvert tilfælde af overtaget opbevaring, er ansvar udelukket, når kontraktparten og/eller gæsten ikke omgående melder de indtrufne skader til værten, når de er kommet til hans kendskab. Endvidere skal disse krav gøres retsligt gældende indenfor 3 år efter at kontraktparten hhv. gæsten er blevet bekendt med dem, ellers bortfalder retten til erstatning. 12 Hæftelsesbegrænsninger 12.1 Hvis kontraktparten er en forbruger, udelukkes værtens ansvar for let forsømmelse, med undtagelse af personskader Hvis kontraktparten er en erhvervsdrivende, udelukkes værtens ansvar for let og grov forsømmelse. I dette tilfælde bærer kontraktparten bevisbyrden for, at der foreligger skyld. Følgeskader, immaterielle skader eller indirekte skader samt tabt fortjeneste erstattes ikke. Den skade, der skal erstattes, begrænses under alle omstændigheder af tillidsinteressens størrelse. 13 Dyrehold 13.1 Dyr må kun medbringes til indkvarteringsstedet med værtens forudgående accept, og i alle tilfælde mod et særligt vederlag Kontraktparten, der medbringer et dyr er forpligtet til at tage vare på dyret på behørig vis under opholdet hhv. holde opsyn med eller lade det hhv. opbevare og passe af en egnet tredjepart for egen regning Den kontraktpart hhv. gæst, der medbringer et dyr, skal udover en passende dyreansvarsforsikring have en privat ansvarsforsikring, der også dækker eventuelle skader forårsaget af dyr. Bevis for en passende forsikring skal forelægges på værtens opfordring Kontraktparten hhv. dennes forsikringsselskab hæfter overfor værten solidarisk for de skader, som med medbragte dyr anretter. Skaden omfatter især også værtens erstatningsydelser, som værten skal betale til tredjemand Dyr må ikke opholde sig i saloner, selskabslokaler og restauranterne og i wellness-områderne. 8

9 14 Forlængelse af turistindkvarteringen 14.1 Kontraktparten har ikke krav på, at opholdet forlænges. Hvis kontraktparten tilkendegiver sit ønske om forlængelse af opholdet i rette tid, kan værten samtykke i forlængelse af indkvarteringskontrakten. Værten er dog ikke forpligtet til det Hvis kontraktparten på afrejsedagen ikke kan forlade indkvarteringsstedet, fordi samtlige afrejsemuligheder er spærret eller ikke kan benyttes på grund af uforudsete omstændigheder (f.eks. ekstremt snefald, oversvømmelse osv.), forlænges indkvarteringskontrakten automatisk, så længe afrejse er umulig. En reduktion af betalingen for denne periode er i alle tilfælde kun mulig, når kontraktparten ikke kan udnytte de af indkvarteringsstedet tilbudte ydelser fuldt ud på grund af de usædvanlige vejrforhold. Værten er berettiget til mindst at forlange den sædvanligt beregnede pris i lavsæsonen. 15 Afslutning af indkvarteringskontrakten førtidig ophævelse 15.1 Hvis indkvarteringskontrakten blev indgået for en bestemt periode, afsluttes den når perioden udløber Hvis kontraktparten afrejser før tiden, er værten berettiget til, at forlange fuld betaling af det aftalte beløb. Værten kan fratrække det, som han sparer for ikke leverede ydelser, eller det som han har modtaget ved udlejning af de bestilte værelser til anden side. Der foreligger kun en besparelse, når indkvarteringsstedet på det tidspunkt, hvor gæsten ikke ønsker at anvende de bestilte lokaler, er fuldstændig fyldt og lokalet på grund af kontraktpartens annulering kan udlejes til andre gæster. Bevisbyrden for besparelsen påhviler kontraktparten Ved en gæsts dødsfald ophører kontrakten med værten Hvis indkvarteringskontrakten er indgået på ubestemt tid, kan kontraktparterne ophæve kontrakten inden kl på tredje dag, før det var hensigten, at kontrakten skulle ophøre Værten er berettiget til at ophæve indkvarteringskontrakten med omgående virkning af en vigtig årsag, især når kontraktparten hhv. gæsten: a) gør betydeligt skadelig brug af lokalerne eller med sin hensigtsløse, anstødende eller anden grov uhørt opførsel overfor de andre gæster, ejeren, dennes personale eller de i indkvarteringsstedets boende tredjeparter ødelægger det at bo sammen eller gør sig skyldig i en med straf behæftet truende handling mod ejendommen, anstændigheden eller den fysiske sikkerhed; 9

10 b) angribes af en smitsom sygdom eller en sygdom, som går ud over indkvarteringens varighed eller iøvrigt har behov for pleje; c) ikke betaler de forelagte regninger ved forfald indenfor en rimelig frist (3 dage) Hvis opfyldelsen af kontrakten bliver umulig på grund af force majeure (f.eks. elementarbegivenheder, strejke, lockout, officielle bestemmelser osv.) kan værten til enhver tid opsige kontrakten uden opfyldelse af en opsigelsesfrist, såfremt kontrakten ikke betragtes som allerede opløst af loven eller værten er fritaget fra sin indkvarteringspligt. Eventuelle krav om skadeserstatning osv. fra kontraktparten er udelukket. 16 Gæstens sygdom eller død 16.1 Hvis en gæst bliver syg under sit ophold på indkvarteringsstedet, skal værten efter gæstens ønske sørge for lægebistand. Hvis der er fare ved udsættelse, kan værten også foranledige lægebistand uden gæstens særlige ønske, dette gælder især, når det er nødvendigt og gæsten ikke selv er i stand til det Så længe gæsten ikke er i stand til at træffe beslutninger eller gæstens pårørende ikke kan kontaktes, skal værten sørge for lægebehandling for gæstens regning. Omfanget af disse omsorgsforholdsregler ophører dog på det tidspunkt, hvor gæsten kan træffe beslutninger eller de pårørende er underettet om sygdomstilfældet Overfor kontraktparten og gæsten eller ved dødsfald hos dennes retsefterfølger har værten især erstatningskrav for følgende omkostninger: a) ubetalte lægeomkostninger, omkostninger til sygetransport, medicin og lægenødhjælp b) nødvendig rumdesinfektion, c) ubrugbart linned, sengetøj og sengeindretning, i modsat fald til desinfektion eller grundig rengøring af alle disse genstande, d) restaurering af vægge, indretningsgenstande, tæpper osv., så vidt disse forurenes eller beskadiges i forbindelse med sygdomstilfældet, e) værelsesleje, i det omfang gæsten lægger beslag på lokalet, inklusive eventuelle dage, hvor lokalerne ikke kunne anvendes på grund af desinfektion, rydning o.lign., f) eventuelle andre skader, der opstår hos værten. 17 Sted for opfyldelse, værneting og lovvalg 17.1 Stedet for opfyldelse er det sted, hvor indkvarteringsmuligheden er beliggende. 10

11 17.2 Denne kontrakt er underlagt østrigsk formel og materiel ret med undtagelse af reglerne om international privatret (især IPRG og EVÜ) samt CISG (United nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) Ved en tosidet erhvervsanliggende er enekompetence værtens hjemsted, hvorved værten desuden er berettiget til at gøre sine rettigheder gældende ved enhver anden stedlig og saglig kompetent domstol Hvis indkvarteringskontrakten blev indgået med en kontraktpart, som er forbruger og dennes hjemsted hhv. sædvanlige opholdssted er i Østrig, kan klager mod forbrugeren udelukkende indbringes på hjemstedet, på det sædvanllig opholdssted eller på forbrugerens beskæftigelsessted Hvis indkvarteringskontrakten blev indgået med en kontraktpart og dennes hjemsted er et medlemsland i den Europæiske Union (med undtagelse af Østrig), Island, Norge eller Schweiz, er det den stedlige og saglige domstol ved forbrugerens hjemsted, der er ansvarlig. 11

12 18 Eventuelt 18.1 Såfremt de ovennævnte bestemmelser ikke fastsætter noget særligt, begynder en frists løbetid med tilsendelsen af en skrivelse, der fastlægger fristen, til den kontraktpart, som skal overholde fristen. Ved beregning af en frist, der er bestemt efter dage, regnes den dag ikke med, hvor det tidspunkt eller den hændelse indtræffer, som fristens begyndelse skal beregnes efter. Frister, der er bestemt efter uger eller måneder, henvises til de dage i ugen eller måneden, som med sin benævnelse eller antal dage svarer til den dag, hvorfra fristen skal regnes. Mangler denne dag i måneden, er det den sidste dag i denne måned, der er afgørende Meddelelser skal til enhver tid være modtaget af den anden kontraktpart på fristens sidste dag (kl. 24) Værten er berettiget til at modregne sine egne krav mod kontraktpartens krav. Kontraktparten er ikke berettiget til at modregne værtens krav med egne krav, medmindre værten er betalingsudygtig eller kontraktpartens krav er fastslået retsligt eller anerkendt af værten I tilfælde af juridisk tomrum finder tilsvarende lovmæssige bestemmelser anvendelse. 12

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato:

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: Campingpladsen: udlejer herved til: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: 1 stk. campinghytte /campingvogn fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. Navn på samtlige beboere af det lejede: Lejen udgør pr. dag

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelsesområde 1.1. Disse betingelser gælder kun for aftaler, hvor én af

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti:

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti: Generelle vilkår og betingelser for lejer Du bedes venligst læse disse betingelser omhyggeligt igennem, hvor både dine og Club Villamars rettigheder og forpligtelser beskrives. Din betaling til Club Villamar

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere