G E N E R E L L E F O R R E T N I N G S BE T I N G E L S E R F O R H O T E L V I R K S O M H E DER 2006 (GFH 2006) Udarbejdet den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G E N E R E L L E F O R R E T N I N G S BE T I N G E L S E R F O R H O T E L V I R K S O M H E DER 2006 (GFH 2006) Udarbejdet den 15.11."

Transkript

1 G E N E R E L L E F O R R E T N I N G S BE T I N G E L S E R F O R H O T E L V I R K S O M H E DER 2006 (GFH 2006) Udarbejdet den Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde Begrebsdefinitioner Kontraktindgåelse udbetaling Begyndelse og afslutning af turistindkvarteringen Annullering af indkvarteringskontrakten - annulleringsgebyr Erstatningsindkvartering Kontraktpartens rettigheder Kontraktpartens pligter Værtens rettigheder Værtens pligter Værtens hæftelse for skader på indbragte sager Hæftelsesbegrænsninger Dyrehold Forlængelse af turistindkvarteringen Afslutning af indkvarteringskontrakten førtidig ophævelse Gæstens sygdom eller død Sted for opfyldelse, værneting og lovvalg Eventuelt

2 1 Anvendelsesområde 1.1 De foreliggende Generelle Forretningsbetingelser for Hotelvirksomheder (herefter kaldet GFH 2006 ) erstatter de hidtil gældende ÖHVB udarbejdet den 23. september GFH 2006 udelukker ikke særaftaler. GFH 2006 er underlagt individuelt indgåede aftaler. 2.1 Begrebsdefinitioner: 2 Begrebsdefinitioner Vært : Gæst : Kontraktpart : Forbruger og Indehaver : Indkvarteringskontrakt : Er en fysisk eller juridisk person, som modtager gæster mod betaling. Er en fysisk person, der gør brug af indkvartering. Gæsten er som regel samtidig en kontraktpart. Som gæster anses også de personer, som kommer rejsende sammen med kontraktparten (fx. familiemedlemmer, venner osv). Er en fysisk eller juridisk person i indeller udland, der indgår en indkvarteringskontrakt som gæst eller for en gæst. Disse begreber skal forstås i henhold til forbrugerbeskyttelsesloven 1979 i gældende udgave. Er den mellem værten og kontraktparten indgåede kontrakt, hvis indhold reguleres nærmere i det følgende. 2

3 3 Kontraktindgåelse udbetaling 3.1 Indkvarteringskontrakten kommer i stand ved værtens modtagelse af kontraktpartens bestilling. Elektroniske meddelelser gælder som modtaget, når den part, som den er bestemt for, kan hente den frem under sædvanlige omstændigheder, og adgangen sker til værtens bekendtgjorte åbningstider. 3.2 Værten er berettiget til at indgå indkvarteringskontrakten med den betingelse, at kontraktparten betaler en delvis forudbetaling. I dette tilfælde er værten forpligtet til at oplyse kontraktparten om den ønskede forudbetaling, før modtagelsen af den skriftlige eller mundtlige bestilling fra kontraktparten. Hvis kontraktparten erklærer sig indforstået med forudbetalingen (skriftligt eller mundtligt), kommer indkvarteringskontrakten i stand ved modtagelsen af indforståelseserklæringen om kontraktpartens betaling af forudbetalingen. 3.3 Kontraktparten er forpligtet til at betale forudbetalingen senest 7 dage (indsat på kontoen) før indkvarteringen. Omkostningerne for pengetransaktionen (f.eks. overførselsomkostninger) bæres af kontraktparten. For kredit- og debetkort gælder kortudstederens aktuelle betingelser. 3.4 Forudbetalingen er en akontobetaling af det aftalte vederlag. 4 Begyndelse og afslutning af indkvarteringen 4.1 Kontraktparten har ret til at overtage de lejede værelser fra kl på den aftalte dag ( ankomstdagen ), hvis værten ikke tilbyder et andet overtagelsestidspunkt. 4.2 Hvis man først overtager et værelse kl om morgenen, tæller den forudgående nat som første overnatning. 4.3 De lejede værelser fraflyttes af kontraktparten inden kl på afrejsedagen. Værten er berettiget til at fakturere en ekstra dag, hvis de lejede værelser ikke fraflyttes rettidigt. 3

4 5 Annullering af indkvarteringskontrakten - annulleringsgebyr Annullering fra værtens side 5.1 Hvis indkvarteringskontrakten forudsætter en forudbetaling og denne forudbetaling ikke blev betalt rettidigt af kontraktparten, kan værten uden yderligere frist ophæve indkvarteringskontrakten. 5.2 Hvis gæsten ikke har vist sig inden kl på den aftalte ankomstdag, er der ingen indkvarteringspligt, medmindre der er blevet aftalt et senere ankomsttidspunkt. 5.3 Hvis kontraktparten har ydet en forudbetaling (se 3.3), forbliver værelserne derimod reserveret indtil senest kl dagen efter den aftalte ankomstdag. Ved forudbetaling for mere end fire dage, ophører indkvarteringspligten kl på den fjerde dag, hvorved ankomstdagen regnes som den første dag, medmindre gæsten meddeler en senere ankomstdag. 5.4 Indtil senest 3 måneder før kontraktpartens aftalte ankomstsdag kan værten af sagligt berettigede årsager frigøres fra indkvarteringskontrakten med en ensidig meddelelse, medmindre andet er aftalt. Annullering fra kontraktpartens side Annulleringsgebyr 5.5 Indtil senest 3 måneder før gæstens aftalte ankomstdag kan indkvarteringskontrakten annulleres med en ensidig meddelelse fra kontraktparten uden betaling af annulleringsgebyr. 5.6 Udenfor det i 5.5. fastlagte tidsrum er en annullering med en ensidig erklæring fra kontraktparten kun mulig mod betaling af følgende annulleringsgebyr: - op til 1 måned før ankomstdagen betales 40% af den samlede arrangementspris; - op til 1 uge før ankomstdagen betales 70% af den samlede arrangementspris; - i den sidste uge før ankomstdagen betales 90% af den samlede arrangementspris. 4

5 Op til 3 måneder før Intet annuleringsgebyr 3 måneder til 1 måned før 1 måned til 1 uge før I løbet af den sidste uge 40 % 70 % 90 % Rejsehindring 5.7 Hvis kontraktparten på ankomstdagen ikke kan komme frem til indkvarteringsstedet, fordi alle rejsemuligheder er udelukkede på grund af uforudsigelige eller usædvanlige omstændigheder (f.eks. ekstremt snefald, oversvømmelse osv.), er kontraktparten ikke forpligtet til at betale det aftalte beløb for ankomstdagene. 5.8 Betalingsforpligtelsen for det reserverede ophold genopstår dog fra ankomstmuligheden, når henrejse igen er mulig indenfor 3 dage. 6 Erstatningsindkvartering 6.1 Værten kan stille en passende erstatningsindkvartering (samme kvalitet) til rådighed for kontraktparterne (hhv. gæsterne), hvis man kan byde kontraktparterne det, især når forskellen er ubetydelig og kan retfærdiggøres sagligt. 6.2 En saglig retfærdiggørelse er for eksempel, når værelset (værelserne) ikke kan benyttes, fordi allerede indkvarterede gæster forlænger deres ophold, når der foreligger en overbookning eller når andre vigtige driftsmæssige forholdsregler betinger dette skridt. 6.3 Eventuelle meromkostninger for erstatningsindkvartering er for værtens regning. 7 Kontraktpartens rettigheder 7.1 Ved indgåelsen af en indkvarteringskontrakt får kontraktparten ret til sædvanlig brug af de lejede værelser, indkvarteringsstedets indretning, der sædvanligvis og uden særlige betingelser er tilgængelige til brug for gæsterne. Kontraktparten skal udøve sine rettigheder i henhold til eventuelle hotel- og gæstereglementer (husorden). 5

6 8 Kontraktpartens pligter 8.1 Kontraktparten er forpligtet til senest på afrejsetidspunktet at betale det aftalte beløb inklusive eventuelle merydelser, som er opstået på grund af påberåbelse af særlige ydelser, der er opstået på grund af den pågældende gæst eller de gæster, der ledsager ham inklusive lovpligtige merværdiafgifter. 8.2 Værten er ikke forpligtet til at acceptere fremmed valuta. Hvis værten accepterer fremmed valuta, beregnes denne som betaling efter mulighed til dagskurs. Hvis værten accepterer fremmed valuta eller kontantløse betalingsmidler, bærer kontraktparten alle dermed forbundne omkostninger, såsom forespørgsler hos kreditkortselskaber, telegrammer osv. 8.3 Kontraktparten hæfter overfor værten for alle skader, som han eller gæsten eller andre personer har forårsaget, der med kontraktpartens vidende eller vilje har modtaget ydelser fra værten. 9 Værtens rettigheder 9.1 Hvis kontraktparten nægter at betale det aftalte beløb eller hvis han er i restance, har værten lovmæssigt ret til jf ABGB (Österreich Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch Østrig Generel borgerlig lovgivning)) at tilbageholde kontraktpartens hhv. gæstens medbragte ejendele. Værten har endvidere ret til denne tilbageholdelse eller udpantning til sikring af sine krav jf. indkvarteringskontrakten, især for forplejning, særlige udlæg, der er blevet gjort for konktraktparten og for eventuelle erstatningskrav af enhvert art. 9.2 Hvis der forlanges service på kontraktpartens værelse eller på usædvanlige tidspunkter (efter kl og før kl. 6.00), er værten berettiget til at kræve særbetaling for dette. Denne særbetaling skal dog fremgå af prislisten på værelset. Værten kan også afslå disse ydelser af driftsmæssige grunde. 9.3 Værten har ret til til enhver tid at forlange afregning hhv. mellemafregning. 6

7 10 Værtens pligter 10.1 Værten er forpligtet til at levere de aftalte ydelser i et omfang, der svarer til hans standard Noteringspligtige særydelser fra værtens side, der ikke er inkluderet i indkvarteringsbetalingen, er for eksempel: a) Særydelser i forbindelse med indkvarteringen, der kan faktureres separat, såsom at stille salons, sauna, svømmehal, svømmebad, solarium, garage osv. til disposition; b) for ekstra senge eller børnesenge beregnes nedsat pris. 11 Værtens ansvar for skader på indbragte sager 11.1 Jf. 970 ff ABGB er værten ansvarlig for de af kontraktparten indbragte ejendele. Værten er kun ansvarlig, når ejendelene overgives til værten eller de af værten bemyndigede folk, eller når de af en af disse bringes til et anvist eller hertil bestemt sted. Såfremt det ikke lykkes værten at føre bevis, er værten ansvarlig for sig egen skyld eller for sine folks skyld samt for personer, der går ind og ud. Jf. 970 afs. 1 ABGB er værten højst ansvarlig med det i forbundsloven af 16. november 1921 vedrørende kroværters og erhvervsdrivendes ansvar med det i den til enhver tid gældende udgave fastsatte beløb. Hvis kontraktparten eller gæsten ikke lig efterkommer værtens opfordring til at placere sine ejendele på et særligt opvaringssted, er værten fritaget for enhvert ansvar. Størrrelsen af værtens eventuelle erstatningsansvar er begrænset til maksimalt at være den aktuelle værts ansvarsforsikringssum. Der skal tages hensyn til kontraktpartens eller gæstens skyld For mild uagtsomhed er værtens ansvar udelukket. Hvis kontraktparten er en erhvervsdrivende udelukkes ansvaret også for grov uagtsomhed. I dette tilfælde påhviler bevisbyrden kontraktparten, for at der foreligger skyld. Følgeskader eller indirekte skader og tabt fortjeneste erstattes under ingen omstændigheder For kostbarheder, penge og værdipapirer hæfter værten kun op til et beløb på i øjeblikket 550,--. Værten hæfter for skader, der overstiger dette beløb, kun i det tilfælde, hvor han har overtaget disse ejendele til opbevaring med kendskab til deres beskaffenhed eller i det tilfælde, da skader blev forårsaget af han selv eller en af hans personale. Hæftelsesbegrænsning jf und 12.2 gælder tilsvarende Værten kan afslå af opbevare kostbarheder, penge og værdipapirer, når det drejer sig om genstande, der er væsentligt mere værdifulde end gæster sædvanligvis indleverer til opbevaring på det pågældende indkvarteringssted. 7

8 11.5 I hvert tilfælde af overtaget opbevaring, er ansvar udelukket, når kontraktparten og/eller gæsten ikke omgående melder de indtrufne skader til værten, når de er kommet til hans kendskab. Endvidere skal disse krav gøres retsligt gældende indenfor 3 år efter at kontraktparten hhv. gæsten er blevet bekendt med dem, ellers bortfalder retten til erstatning. 12 Hæftelsesbegrænsninger 12.1 Hvis kontraktparten er en forbruger, udelukkes værtens ansvar for let forsømmelse, med undtagelse af personskader Hvis kontraktparten er en erhvervsdrivende, udelukkes værtens ansvar for let og grov forsømmelse. I dette tilfælde bærer kontraktparten bevisbyrden for, at der foreligger skyld. Følgeskader, immaterielle skader eller indirekte skader samt tabt fortjeneste erstattes ikke. Den skade, der skal erstattes, begrænses under alle omstændigheder af tillidsinteressens størrelse. 13 Dyrehold 13.1 Dyr må kun medbringes til indkvarteringsstedet med værtens forudgående accept, og i alle tilfælde mod et særligt vederlag Kontraktparten, der medbringer et dyr er forpligtet til at tage vare på dyret på behørig vis under opholdet hhv. holde opsyn med eller lade det hhv. opbevare og passe af en egnet tredjepart for egen regning Den kontraktpart hhv. gæst, der medbringer et dyr, skal udover en passende dyreansvarsforsikring have en privat ansvarsforsikring, der også dækker eventuelle skader forårsaget af dyr. Bevis for en passende forsikring skal forelægges på værtens opfordring Kontraktparten hhv. dennes forsikringsselskab hæfter overfor værten solidarisk for de skader, som med medbragte dyr anretter. Skaden omfatter især også værtens erstatningsydelser, som værten skal betale til tredjemand Dyr må ikke opholde sig i saloner, selskabslokaler og restauranterne og i wellness-områderne. 8

9 14 Forlængelse af turistindkvarteringen 14.1 Kontraktparten har ikke krav på, at opholdet forlænges. Hvis kontraktparten tilkendegiver sit ønske om forlængelse af opholdet i rette tid, kan værten samtykke i forlængelse af indkvarteringskontrakten. Værten er dog ikke forpligtet til det Hvis kontraktparten på afrejsedagen ikke kan forlade indkvarteringsstedet, fordi samtlige afrejsemuligheder er spærret eller ikke kan benyttes på grund af uforudsete omstændigheder (f.eks. ekstremt snefald, oversvømmelse osv.), forlænges indkvarteringskontrakten automatisk, så længe afrejse er umulig. En reduktion af betalingen for denne periode er i alle tilfælde kun mulig, når kontraktparten ikke kan udnytte de af indkvarteringsstedet tilbudte ydelser fuldt ud på grund af de usædvanlige vejrforhold. Værten er berettiget til mindst at forlange den sædvanligt beregnede pris i lavsæsonen. 15 Afslutning af indkvarteringskontrakten førtidig ophævelse 15.1 Hvis indkvarteringskontrakten blev indgået for en bestemt periode, afsluttes den når perioden udløber Hvis kontraktparten afrejser før tiden, er værten berettiget til, at forlange fuld betaling af det aftalte beløb. Værten kan fratrække det, som han sparer for ikke leverede ydelser, eller det som han har modtaget ved udlejning af de bestilte værelser til anden side. Der foreligger kun en besparelse, når indkvarteringsstedet på det tidspunkt, hvor gæsten ikke ønsker at anvende de bestilte lokaler, er fuldstændig fyldt og lokalet på grund af kontraktpartens annulering kan udlejes til andre gæster. Bevisbyrden for besparelsen påhviler kontraktparten Ved en gæsts dødsfald ophører kontrakten med værten Hvis indkvarteringskontrakten er indgået på ubestemt tid, kan kontraktparterne ophæve kontrakten inden kl på tredje dag, før det var hensigten, at kontrakten skulle ophøre Værten er berettiget til at ophæve indkvarteringskontrakten med omgående virkning af en vigtig årsag, især når kontraktparten hhv. gæsten: a) gør betydeligt skadelig brug af lokalerne eller med sin hensigtsløse, anstødende eller anden grov uhørt opførsel overfor de andre gæster, ejeren, dennes personale eller de i indkvarteringsstedets boende tredjeparter ødelægger det at bo sammen eller gør sig skyldig i en med straf behæftet truende handling mod ejendommen, anstændigheden eller den fysiske sikkerhed; 9

10 b) angribes af en smitsom sygdom eller en sygdom, som går ud over indkvarteringens varighed eller iøvrigt har behov for pleje; c) ikke betaler de forelagte regninger ved forfald indenfor en rimelig frist (3 dage) Hvis opfyldelsen af kontrakten bliver umulig på grund af force majeure (f.eks. elementarbegivenheder, strejke, lockout, officielle bestemmelser osv.) kan værten til enhver tid opsige kontrakten uden opfyldelse af en opsigelsesfrist, såfremt kontrakten ikke betragtes som allerede opløst af loven eller værten er fritaget fra sin indkvarteringspligt. Eventuelle krav om skadeserstatning osv. fra kontraktparten er udelukket. 16 Gæstens sygdom eller død 16.1 Hvis en gæst bliver syg under sit ophold på indkvarteringsstedet, skal værten efter gæstens ønske sørge for lægebistand. Hvis der er fare ved udsættelse, kan værten også foranledige lægebistand uden gæstens særlige ønske, dette gælder især, når det er nødvendigt og gæsten ikke selv er i stand til det Så længe gæsten ikke er i stand til at træffe beslutninger eller gæstens pårørende ikke kan kontaktes, skal værten sørge for lægebehandling for gæstens regning. Omfanget af disse omsorgsforholdsregler ophører dog på det tidspunkt, hvor gæsten kan træffe beslutninger eller de pårørende er underettet om sygdomstilfældet Overfor kontraktparten og gæsten eller ved dødsfald hos dennes retsefterfølger har værten især erstatningskrav for følgende omkostninger: a) ubetalte lægeomkostninger, omkostninger til sygetransport, medicin og lægenødhjælp b) nødvendig rumdesinfektion, c) ubrugbart linned, sengetøj og sengeindretning, i modsat fald til desinfektion eller grundig rengøring af alle disse genstande, d) restaurering af vægge, indretningsgenstande, tæpper osv., så vidt disse forurenes eller beskadiges i forbindelse med sygdomstilfældet, e) værelsesleje, i det omfang gæsten lægger beslag på lokalet, inklusive eventuelle dage, hvor lokalerne ikke kunne anvendes på grund af desinfektion, rydning o.lign., f) eventuelle andre skader, der opstår hos værten. 17 Sted for opfyldelse, værneting og lovvalg 17.1 Stedet for opfyldelse er det sted, hvor indkvarteringsmuligheden er beliggende. 10

11 17.2 Denne kontrakt er underlagt østrigsk formel og materiel ret med undtagelse af reglerne om international privatret (især IPRG og EVÜ) samt CISG (United nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) Ved en tosidet erhvervsanliggende er enekompetence værtens hjemsted, hvorved værten desuden er berettiget til at gøre sine rettigheder gældende ved enhver anden stedlig og saglig kompetent domstol Hvis indkvarteringskontrakten blev indgået med en kontraktpart, som er forbruger og dennes hjemsted hhv. sædvanlige opholdssted er i Østrig, kan klager mod forbrugeren udelukkende indbringes på hjemstedet, på det sædvanllig opholdssted eller på forbrugerens beskæftigelsessted Hvis indkvarteringskontrakten blev indgået med en kontraktpart og dennes hjemsted er et medlemsland i den Europæiske Union (med undtagelse af Østrig), Island, Norge eller Schweiz, er det den stedlige og saglige domstol ved forbrugerens hjemsted, der er ansvarlig. 11

12 18 Eventuelt 18.1 Såfremt de ovennævnte bestemmelser ikke fastsætter noget særligt, begynder en frists løbetid med tilsendelsen af en skrivelse, der fastlægger fristen, til den kontraktpart, som skal overholde fristen. Ved beregning af en frist, der er bestemt efter dage, regnes den dag ikke med, hvor det tidspunkt eller den hændelse indtræffer, som fristens begyndelse skal beregnes efter. Frister, der er bestemt efter uger eller måneder, henvises til de dage i ugen eller måneden, som med sin benævnelse eller antal dage svarer til den dag, hvorfra fristen skal regnes. Mangler denne dag i måneden, er det den sidste dag i denne måned, der er afgørende Meddelelser skal til enhver tid være modtaget af den anden kontraktpart på fristens sidste dag (kl. 24) Værten er berettiget til at modregne sine egne krav mod kontraktpartens krav. Kontraktparten er ikke berettiget til at modregne værtens krav med egne krav, medmindre værten er betalingsudygtig eller kontraktpartens krav er fastslået retsligt eller anerkendt af værten I tilfælde af juridisk tomrum finder tilsvarende lovmæssige bestemmelser anvendelse. 12

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

UDLEJNINGSAFTALE. mellem. Lalandia A/S og (navn) er indgået følgende udlejningsaftale vedrørende feriehus beliggende (adresse),

UDLEJNINGSAFTALE. mellem. Lalandia A/S og (navn) er indgået følgende udlejningsaftale vedrørende feriehus beliggende (adresse), UDLEJNINGSAFTALE mellem Lalandia A/S og (navn) Lalandiacentret 1 (adresse) 4970 Rødby (postnummer by) Tel. + 45 5461 0500 (telefon) lalandia@lalandia.dk email adresse herefter benævnt udlejer herefter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren

ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren ALMINDELIGE BESTEMMELSER udstedt af Van der Lee Seafish B.V. sæde i Urk herefter: Leverandøren Artikel 1. Anvendelsesområde: 1.1 Disse almindelige bestemmelser (herefter: Bestemmelserne) kan anvendes på

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter Kontraktpartner Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er Epson Deutschland GmbH Amtsret Neuss,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato:

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: Campingpladsen: udlejer herved til: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: 1 stk. campinghytte /campingvogn fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. Navn på samtlige beboere af det lejede: Lejen udgør pr. dag

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Bekræftelse vedr. arrangement i DGI-byen

Bekræftelse vedr. arrangement i DGI-byen Bekræftelse vedr. arrangement i.københavn, den 21. december 2014 Kontur Konferens AB Att: Ulrika Dahl Strandvägen 46-196 30 Bekræftelse vedr. arrangement i - Referencenr. : 558305 Kære Ulrika Dahl Tak

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Nedenstående forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler om oversættelsesopgaver mellem LanguageWire (herefter benævnt LW)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere