G E N E R E L L E F O R R E T N I N G S BE T I N G E L S E R F O R H O T E L V I R K S O M H E DER 2006 (GFH 2006) Udarbejdet den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G E N E R E L L E F O R R E T N I N G S BE T I N G E L S E R F O R H O T E L V I R K S O M H E DER 2006 (GFH 2006) Udarbejdet den 15.11."

Transkript

1 G E N E R E L L E F O R R E T N I N G S BE T I N G E L S E R F O R H O T E L V I R K S O M H E DER 2006 (GFH 2006) Udarbejdet den Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde Begrebsdefinitioner Kontraktindgåelse udbetaling Begyndelse og afslutning af turistindkvarteringen Annullering af indkvarteringskontrakten - annulleringsgebyr Erstatningsindkvartering Kontraktpartens rettigheder Kontraktpartens pligter Værtens rettigheder Værtens pligter Værtens hæftelse for skader på indbragte sager Hæftelsesbegrænsninger Dyrehold Forlængelse af turistindkvarteringen Afslutning af indkvarteringskontrakten førtidig ophævelse Gæstens sygdom eller død Sted for opfyldelse, værneting og lovvalg Eventuelt

2 1 Anvendelsesområde 1.1 De foreliggende Generelle Forretningsbetingelser for Hotelvirksomheder (herefter kaldet GFH 2006 ) erstatter de hidtil gældende ÖHVB udarbejdet den 23. september GFH 2006 udelukker ikke særaftaler. GFH 2006 er underlagt individuelt indgåede aftaler. 2.1 Begrebsdefinitioner: 2 Begrebsdefinitioner Vært : Gæst : Kontraktpart : Forbruger og Indehaver : Indkvarteringskontrakt : Er en fysisk eller juridisk person, som modtager gæster mod betaling. Er en fysisk person, der gør brug af indkvartering. Gæsten er som regel samtidig en kontraktpart. Som gæster anses også de personer, som kommer rejsende sammen med kontraktparten (fx. familiemedlemmer, venner osv). Er en fysisk eller juridisk person i indeller udland, der indgår en indkvarteringskontrakt som gæst eller for en gæst. Disse begreber skal forstås i henhold til forbrugerbeskyttelsesloven 1979 i gældende udgave. Er den mellem værten og kontraktparten indgåede kontrakt, hvis indhold reguleres nærmere i det følgende. 2

3 3 Kontraktindgåelse udbetaling 3.1 Indkvarteringskontrakten kommer i stand ved værtens modtagelse af kontraktpartens bestilling. Elektroniske meddelelser gælder som modtaget, når den part, som den er bestemt for, kan hente den frem under sædvanlige omstændigheder, og adgangen sker til værtens bekendtgjorte åbningstider. 3.2 Værten er berettiget til at indgå indkvarteringskontrakten med den betingelse, at kontraktparten betaler en delvis forudbetaling. I dette tilfælde er værten forpligtet til at oplyse kontraktparten om den ønskede forudbetaling, før modtagelsen af den skriftlige eller mundtlige bestilling fra kontraktparten. Hvis kontraktparten erklærer sig indforstået med forudbetalingen (skriftligt eller mundtligt), kommer indkvarteringskontrakten i stand ved modtagelsen af indforståelseserklæringen om kontraktpartens betaling af forudbetalingen. 3.3 Kontraktparten er forpligtet til at betale forudbetalingen senest 7 dage (indsat på kontoen) før indkvarteringen. Omkostningerne for pengetransaktionen (f.eks. overførselsomkostninger) bæres af kontraktparten. For kredit- og debetkort gælder kortudstederens aktuelle betingelser. 3.4 Forudbetalingen er en akontobetaling af det aftalte vederlag. 4 Begyndelse og afslutning af indkvarteringen 4.1 Kontraktparten har ret til at overtage de lejede værelser fra kl på den aftalte dag ( ankomstdagen ), hvis værten ikke tilbyder et andet overtagelsestidspunkt. 4.2 Hvis man først overtager et værelse kl om morgenen, tæller den forudgående nat som første overnatning. 4.3 De lejede værelser fraflyttes af kontraktparten inden kl på afrejsedagen. Værten er berettiget til at fakturere en ekstra dag, hvis de lejede værelser ikke fraflyttes rettidigt. 3

4 5 Annullering af indkvarteringskontrakten - annulleringsgebyr Annullering fra værtens side 5.1 Hvis indkvarteringskontrakten forudsætter en forudbetaling og denne forudbetaling ikke blev betalt rettidigt af kontraktparten, kan værten uden yderligere frist ophæve indkvarteringskontrakten. 5.2 Hvis gæsten ikke har vist sig inden kl på den aftalte ankomstdag, er der ingen indkvarteringspligt, medmindre der er blevet aftalt et senere ankomsttidspunkt. 5.3 Hvis kontraktparten har ydet en forudbetaling (se 3.3), forbliver værelserne derimod reserveret indtil senest kl dagen efter den aftalte ankomstdag. Ved forudbetaling for mere end fire dage, ophører indkvarteringspligten kl på den fjerde dag, hvorved ankomstdagen regnes som den første dag, medmindre gæsten meddeler en senere ankomstdag. 5.4 Indtil senest 3 måneder før kontraktpartens aftalte ankomstsdag kan værten af sagligt berettigede årsager frigøres fra indkvarteringskontrakten med en ensidig meddelelse, medmindre andet er aftalt. Annullering fra kontraktpartens side Annulleringsgebyr 5.5 Indtil senest 3 måneder før gæstens aftalte ankomstdag kan indkvarteringskontrakten annulleres med en ensidig meddelelse fra kontraktparten uden betaling af annulleringsgebyr. 5.6 Udenfor det i 5.5. fastlagte tidsrum er en annullering med en ensidig erklæring fra kontraktparten kun mulig mod betaling af følgende annulleringsgebyr: - op til 1 måned før ankomstdagen betales 40% af den samlede arrangementspris; - op til 1 uge før ankomstdagen betales 70% af den samlede arrangementspris; - i den sidste uge før ankomstdagen betales 90% af den samlede arrangementspris. 4

5 Op til 3 måneder før Intet annuleringsgebyr 3 måneder til 1 måned før 1 måned til 1 uge før I løbet af den sidste uge 40 % 70 % 90 % Rejsehindring 5.7 Hvis kontraktparten på ankomstdagen ikke kan komme frem til indkvarteringsstedet, fordi alle rejsemuligheder er udelukkede på grund af uforudsigelige eller usædvanlige omstændigheder (f.eks. ekstremt snefald, oversvømmelse osv.), er kontraktparten ikke forpligtet til at betale det aftalte beløb for ankomstdagene. 5.8 Betalingsforpligtelsen for det reserverede ophold genopstår dog fra ankomstmuligheden, når henrejse igen er mulig indenfor 3 dage. 6 Erstatningsindkvartering 6.1 Værten kan stille en passende erstatningsindkvartering (samme kvalitet) til rådighed for kontraktparterne (hhv. gæsterne), hvis man kan byde kontraktparterne det, især når forskellen er ubetydelig og kan retfærdiggøres sagligt. 6.2 En saglig retfærdiggørelse er for eksempel, når værelset (værelserne) ikke kan benyttes, fordi allerede indkvarterede gæster forlænger deres ophold, når der foreligger en overbookning eller når andre vigtige driftsmæssige forholdsregler betinger dette skridt. 6.3 Eventuelle meromkostninger for erstatningsindkvartering er for værtens regning. 7 Kontraktpartens rettigheder 7.1 Ved indgåelsen af en indkvarteringskontrakt får kontraktparten ret til sædvanlig brug af de lejede værelser, indkvarteringsstedets indretning, der sædvanligvis og uden særlige betingelser er tilgængelige til brug for gæsterne. Kontraktparten skal udøve sine rettigheder i henhold til eventuelle hotel- og gæstereglementer (husorden). 5

6 8 Kontraktpartens pligter 8.1 Kontraktparten er forpligtet til senest på afrejsetidspunktet at betale det aftalte beløb inklusive eventuelle merydelser, som er opstået på grund af påberåbelse af særlige ydelser, der er opstået på grund af den pågældende gæst eller de gæster, der ledsager ham inklusive lovpligtige merværdiafgifter. 8.2 Værten er ikke forpligtet til at acceptere fremmed valuta. Hvis værten accepterer fremmed valuta, beregnes denne som betaling efter mulighed til dagskurs. Hvis værten accepterer fremmed valuta eller kontantløse betalingsmidler, bærer kontraktparten alle dermed forbundne omkostninger, såsom forespørgsler hos kreditkortselskaber, telegrammer osv. 8.3 Kontraktparten hæfter overfor værten for alle skader, som han eller gæsten eller andre personer har forårsaget, der med kontraktpartens vidende eller vilje har modtaget ydelser fra værten. 9 Værtens rettigheder 9.1 Hvis kontraktparten nægter at betale det aftalte beløb eller hvis han er i restance, har værten lovmæssigt ret til jf ABGB (Österreich Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch Østrig Generel borgerlig lovgivning)) at tilbageholde kontraktpartens hhv. gæstens medbragte ejendele. Værten har endvidere ret til denne tilbageholdelse eller udpantning til sikring af sine krav jf. indkvarteringskontrakten, især for forplejning, særlige udlæg, der er blevet gjort for konktraktparten og for eventuelle erstatningskrav af enhvert art. 9.2 Hvis der forlanges service på kontraktpartens værelse eller på usædvanlige tidspunkter (efter kl og før kl. 6.00), er værten berettiget til at kræve særbetaling for dette. Denne særbetaling skal dog fremgå af prislisten på værelset. Værten kan også afslå disse ydelser af driftsmæssige grunde. 9.3 Værten har ret til til enhver tid at forlange afregning hhv. mellemafregning. 6

7 10 Værtens pligter 10.1 Værten er forpligtet til at levere de aftalte ydelser i et omfang, der svarer til hans standard Noteringspligtige særydelser fra værtens side, der ikke er inkluderet i indkvarteringsbetalingen, er for eksempel: a) Særydelser i forbindelse med indkvarteringen, der kan faktureres separat, såsom at stille salons, sauna, svømmehal, svømmebad, solarium, garage osv. til disposition; b) for ekstra senge eller børnesenge beregnes nedsat pris. 11 Værtens ansvar for skader på indbragte sager 11.1 Jf. 970 ff ABGB er værten ansvarlig for de af kontraktparten indbragte ejendele. Værten er kun ansvarlig, når ejendelene overgives til værten eller de af værten bemyndigede folk, eller når de af en af disse bringes til et anvist eller hertil bestemt sted. Såfremt det ikke lykkes værten at føre bevis, er værten ansvarlig for sig egen skyld eller for sine folks skyld samt for personer, der går ind og ud. Jf. 970 afs. 1 ABGB er værten højst ansvarlig med det i forbundsloven af 16. november 1921 vedrørende kroværters og erhvervsdrivendes ansvar med det i den til enhver tid gældende udgave fastsatte beløb. Hvis kontraktparten eller gæsten ikke lig efterkommer værtens opfordring til at placere sine ejendele på et særligt opvaringssted, er værten fritaget for enhvert ansvar. Størrrelsen af værtens eventuelle erstatningsansvar er begrænset til maksimalt at være den aktuelle værts ansvarsforsikringssum. Der skal tages hensyn til kontraktpartens eller gæstens skyld For mild uagtsomhed er værtens ansvar udelukket. Hvis kontraktparten er en erhvervsdrivende udelukkes ansvaret også for grov uagtsomhed. I dette tilfælde påhviler bevisbyrden kontraktparten, for at der foreligger skyld. Følgeskader eller indirekte skader og tabt fortjeneste erstattes under ingen omstændigheder For kostbarheder, penge og værdipapirer hæfter værten kun op til et beløb på i øjeblikket 550,--. Værten hæfter for skader, der overstiger dette beløb, kun i det tilfælde, hvor han har overtaget disse ejendele til opbevaring med kendskab til deres beskaffenhed eller i det tilfælde, da skader blev forårsaget af han selv eller en af hans personale. Hæftelsesbegrænsning jf und 12.2 gælder tilsvarende Værten kan afslå af opbevare kostbarheder, penge og værdipapirer, når det drejer sig om genstande, der er væsentligt mere værdifulde end gæster sædvanligvis indleverer til opbevaring på det pågældende indkvarteringssted. 7

8 11.5 I hvert tilfælde af overtaget opbevaring, er ansvar udelukket, når kontraktparten og/eller gæsten ikke omgående melder de indtrufne skader til værten, når de er kommet til hans kendskab. Endvidere skal disse krav gøres retsligt gældende indenfor 3 år efter at kontraktparten hhv. gæsten er blevet bekendt med dem, ellers bortfalder retten til erstatning. 12 Hæftelsesbegrænsninger 12.1 Hvis kontraktparten er en forbruger, udelukkes værtens ansvar for let forsømmelse, med undtagelse af personskader Hvis kontraktparten er en erhvervsdrivende, udelukkes værtens ansvar for let og grov forsømmelse. I dette tilfælde bærer kontraktparten bevisbyrden for, at der foreligger skyld. Følgeskader, immaterielle skader eller indirekte skader samt tabt fortjeneste erstattes ikke. Den skade, der skal erstattes, begrænses under alle omstændigheder af tillidsinteressens størrelse. 13 Dyrehold 13.1 Dyr må kun medbringes til indkvarteringsstedet med værtens forudgående accept, og i alle tilfælde mod et særligt vederlag Kontraktparten, der medbringer et dyr er forpligtet til at tage vare på dyret på behørig vis under opholdet hhv. holde opsyn med eller lade det hhv. opbevare og passe af en egnet tredjepart for egen regning Den kontraktpart hhv. gæst, der medbringer et dyr, skal udover en passende dyreansvarsforsikring have en privat ansvarsforsikring, der også dækker eventuelle skader forårsaget af dyr. Bevis for en passende forsikring skal forelægges på værtens opfordring Kontraktparten hhv. dennes forsikringsselskab hæfter overfor værten solidarisk for de skader, som med medbragte dyr anretter. Skaden omfatter især også værtens erstatningsydelser, som værten skal betale til tredjemand Dyr må ikke opholde sig i saloner, selskabslokaler og restauranterne og i wellness-områderne. 8

9 14 Forlængelse af turistindkvarteringen 14.1 Kontraktparten har ikke krav på, at opholdet forlænges. Hvis kontraktparten tilkendegiver sit ønske om forlængelse af opholdet i rette tid, kan værten samtykke i forlængelse af indkvarteringskontrakten. Værten er dog ikke forpligtet til det Hvis kontraktparten på afrejsedagen ikke kan forlade indkvarteringsstedet, fordi samtlige afrejsemuligheder er spærret eller ikke kan benyttes på grund af uforudsete omstændigheder (f.eks. ekstremt snefald, oversvømmelse osv.), forlænges indkvarteringskontrakten automatisk, så længe afrejse er umulig. En reduktion af betalingen for denne periode er i alle tilfælde kun mulig, når kontraktparten ikke kan udnytte de af indkvarteringsstedet tilbudte ydelser fuldt ud på grund af de usædvanlige vejrforhold. Værten er berettiget til mindst at forlange den sædvanligt beregnede pris i lavsæsonen. 15 Afslutning af indkvarteringskontrakten førtidig ophævelse 15.1 Hvis indkvarteringskontrakten blev indgået for en bestemt periode, afsluttes den når perioden udløber Hvis kontraktparten afrejser før tiden, er værten berettiget til, at forlange fuld betaling af det aftalte beløb. Værten kan fratrække det, som han sparer for ikke leverede ydelser, eller det som han har modtaget ved udlejning af de bestilte værelser til anden side. Der foreligger kun en besparelse, når indkvarteringsstedet på det tidspunkt, hvor gæsten ikke ønsker at anvende de bestilte lokaler, er fuldstændig fyldt og lokalet på grund af kontraktpartens annulering kan udlejes til andre gæster. Bevisbyrden for besparelsen påhviler kontraktparten Ved en gæsts dødsfald ophører kontrakten med værten Hvis indkvarteringskontrakten er indgået på ubestemt tid, kan kontraktparterne ophæve kontrakten inden kl på tredje dag, før det var hensigten, at kontrakten skulle ophøre Værten er berettiget til at ophæve indkvarteringskontrakten med omgående virkning af en vigtig årsag, især når kontraktparten hhv. gæsten: a) gør betydeligt skadelig brug af lokalerne eller med sin hensigtsløse, anstødende eller anden grov uhørt opførsel overfor de andre gæster, ejeren, dennes personale eller de i indkvarteringsstedets boende tredjeparter ødelægger det at bo sammen eller gør sig skyldig i en med straf behæftet truende handling mod ejendommen, anstændigheden eller den fysiske sikkerhed; 9

10 b) angribes af en smitsom sygdom eller en sygdom, som går ud over indkvarteringens varighed eller iøvrigt har behov for pleje; c) ikke betaler de forelagte regninger ved forfald indenfor en rimelig frist (3 dage) Hvis opfyldelsen af kontrakten bliver umulig på grund af force majeure (f.eks. elementarbegivenheder, strejke, lockout, officielle bestemmelser osv.) kan værten til enhver tid opsige kontrakten uden opfyldelse af en opsigelsesfrist, såfremt kontrakten ikke betragtes som allerede opløst af loven eller værten er fritaget fra sin indkvarteringspligt. Eventuelle krav om skadeserstatning osv. fra kontraktparten er udelukket. 16 Gæstens sygdom eller død 16.1 Hvis en gæst bliver syg under sit ophold på indkvarteringsstedet, skal værten efter gæstens ønske sørge for lægebistand. Hvis der er fare ved udsættelse, kan værten også foranledige lægebistand uden gæstens særlige ønske, dette gælder især, når det er nødvendigt og gæsten ikke selv er i stand til det Så længe gæsten ikke er i stand til at træffe beslutninger eller gæstens pårørende ikke kan kontaktes, skal værten sørge for lægebehandling for gæstens regning. Omfanget af disse omsorgsforholdsregler ophører dog på det tidspunkt, hvor gæsten kan træffe beslutninger eller de pårørende er underettet om sygdomstilfældet Overfor kontraktparten og gæsten eller ved dødsfald hos dennes retsefterfølger har værten især erstatningskrav for følgende omkostninger: a) ubetalte lægeomkostninger, omkostninger til sygetransport, medicin og lægenødhjælp b) nødvendig rumdesinfektion, c) ubrugbart linned, sengetøj og sengeindretning, i modsat fald til desinfektion eller grundig rengøring af alle disse genstande, d) restaurering af vægge, indretningsgenstande, tæpper osv., så vidt disse forurenes eller beskadiges i forbindelse med sygdomstilfældet, e) værelsesleje, i det omfang gæsten lægger beslag på lokalet, inklusive eventuelle dage, hvor lokalerne ikke kunne anvendes på grund af desinfektion, rydning o.lign., f) eventuelle andre skader, der opstår hos værten. 17 Sted for opfyldelse, værneting og lovvalg 17.1 Stedet for opfyldelse er det sted, hvor indkvarteringsmuligheden er beliggende. 10

11 17.2 Denne kontrakt er underlagt østrigsk formel og materiel ret med undtagelse af reglerne om international privatret (især IPRG og EVÜ) samt CISG (United nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) Ved en tosidet erhvervsanliggende er enekompetence værtens hjemsted, hvorved værten desuden er berettiget til at gøre sine rettigheder gældende ved enhver anden stedlig og saglig kompetent domstol Hvis indkvarteringskontrakten blev indgået med en kontraktpart, som er forbruger og dennes hjemsted hhv. sædvanlige opholdssted er i Østrig, kan klager mod forbrugeren udelukkende indbringes på hjemstedet, på det sædvanllig opholdssted eller på forbrugerens beskæftigelsessted Hvis indkvarteringskontrakten blev indgået med en kontraktpart og dennes hjemsted er et medlemsland i den Europæiske Union (med undtagelse af Østrig), Island, Norge eller Schweiz, er det den stedlige og saglige domstol ved forbrugerens hjemsted, der er ansvarlig. 11

12 18 Eventuelt 18.1 Såfremt de ovennævnte bestemmelser ikke fastsætter noget særligt, begynder en frists løbetid med tilsendelsen af en skrivelse, der fastlægger fristen, til den kontraktpart, som skal overholde fristen. Ved beregning af en frist, der er bestemt efter dage, regnes den dag ikke med, hvor det tidspunkt eller den hændelse indtræffer, som fristens begyndelse skal beregnes efter. Frister, der er bestemt efter uger eller måneder, henvises til de dage i ugen eller måneden, som med sin benævnelse eller antal dage svarer til den dag, hvorfra fristen skal regnes. Mangler denne dag i måneden, er det den sidste dag i denne måned, der er afgørende Meddelelser skal til enhver tid være modtaget af den anden kontraktpart på fristens sidste dag (kl. 24) Værten er berettiget til at modregne sine egne krav mod kontraktpartens krav. Kontraktparten er ikke berettiget til at modregne værtens krav med egne krav, medmindre værten er betalingsudygtig eller kontraktpartens krav er fastslået retsligt eller anerkendt af værten I tilfælde af juridisk tomrum finder tilsvarende lovmæssige bestemmelser anvendelse. 12

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(2) Ved medlemmerne skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse (tilbydende part), og medlemmer, der søger en ydelse (søgende part). Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: www.dk.care.com i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr. 044-01101 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere