Bestyrelsesansvar i aktieselskaber med fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesansvar i aktieselskaber med fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer"

Transkript

1 Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2014 Bestyrelsesansvar i aktieselskaber med fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - Liability for the board of directors in joint- stock companies with focus on the employee representation Forfatter: Emil Berning Vejleder: Økonomisk: Juridisk: Thomas Rønde Troels Michael Lilja Antal tegn: Antal sider: 89 Cand.merc.(jur.) 28. februar

2 Indholdsfortegnelse SUMMARY INTRODUKTION TIL EMNET Problemformulering Juridiske metode Økonomisk metode Juridiske afgrænsninger Økonomske afgræsninger VALG AF LEDELSESSTUKTUREN Indledning Generalforsamlingen Ledelsesmodeller Den enstrengede ledelsesstruktur Den tostrengede ledelsesmodel Den Halvandenstrengedeledelsesmode Ændring af ledelsesmodel Afsluttende bemærkninger LEDELSENS OPGAVER OG PLIGTER Indledning Bestyrelsens opgaver Bestyrelsens medlemmer Krav til bestyrelsens medlemmer Kompetencekrav Udtræden af bestyrelsen Bestyrelsesmøderne Bestyrelsens beslutningsdygtighed Utilbørlige dispositioner Protokol Forretningsorden Inhabilitet Tavshedspligt Repræsentation, tegningsret og prokura Det øverste ledelsesorgans aflønning Afsluttende bemærkninger BESTYRELSENS ERSTATNINGSANSVAR Indledning De almindelige erstatningsregler Ansvarsgrundlag Culpa ansvar Økonomisk tab Kausalitet Adækvans Værnet interesse Bestyrelsens ansvarsnorm Dissens Nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer Fratrådte bestyrelsesmedlemmer Décharge The Business Judgment Rule Duty of care 39 2

3 4.4.2 Duty of loyalty Håbløshedstidspunktet Bestyrelsesansvarsforsikring Generalforsamlingsansvar Afsluttende bemærkninger FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ ET ERSTATNINGSANSVAR Indledning Bestyrelsens brug af ekstern rådgivning Information om virksomhedens økonomiske situation Bestyrelsens aktivitetsniveau Afsluttende bemærkninger INTERESSEKONFLIKTER UDLEDT AF PRINCIPAL AGENT TEORIEN Indledning Principal- Agent teorien Rationalitet og nyttemaksimering Asymmetrisk information Transaktionsomkostninger Interessenternes interesse og risikoprofil Opportunisme Agentomkostninger Afsluttende bemærkninger INTERESSEKONFLIKTER UDLEDT AF SELSKABSLOVEN Indledning Aktionærernes ejendomsret Valgperiode Beskyttelse mod afskedigelse Tillidsrepræsentanter Afsluttende bemærkninger INCITAMENT FOR AT MINIMERE INTERESSEKONFLIKTER Indledning Uddannelse og kurser Variabel aflønning for at mindske interessekonflikter Bestyrelsens erstatningsansvar Afsluttende bemærkninger DISKUSSION AF ERSTATNINGSANSVAR OG BESTYRELSESFORSIKRING KONKLUSION LITTERATURLISTE

4 Summary The purpose of this master thesis is to establish and analyze the personal liability risk for the members of the board of directors, and determine what conflicts of interest is established due to the separation of control and ownership, especially regarding the right for employee representation in the board of directors. The first part of this thesis seeks to clarify what the rules are in the Danish company law regarding the board of director s responsibilities and duties. There it is clarified that there is no requirement for qualifications for the individual members, but it is expected that the board is qualified as a group, and that the liability risk for each member is based on the principle that there has to be a committed a fault to be liable. It is established by the courts that the liability of the board is individual for each member even though the board often will be accountable as a group or acquitted as a group. The courts have also determined that the employee elected board members have the same right and obligations as the rest of the board. Furthermore it is established that the company can take out insurance, so that the board members only will be liable if they have intentionally violated their duties. In the economic part it is first clarified what the theory is behind the principal agent problem. It is established that there are several conflicts of interest as a consequence of the separation and ownership, there amongst bounded rationality, asymmetric information and different risk profiles. This conflict of interest only seems to get enhanced with the right for employee representation in the board. Secondly it is established what specific conflicts arise from the company law in regard to the protection of the employee elected board members. Thirdly it is examined what the stockholders can do to eliminate this conflict of interest. Utility calculations are simulated to illustrate how both board insurance and incentive pay can eliminate the conflict of interest. The final part is a discussion of the consequences a liability insurance will have for all of the involved parties including the Danish society, and if there are economic efficiencies. 4

5 1. Introduktion til emnet I august 2008 gik den amerikanske finansierings- og investeringsbank, Lehman Brothers, konkurs. Dette blev starten på den globale kriser der har medført flere konkurser i udlandet såvel som i Danmark. I Danmark er de mest kendte konkurser Roskilde- og Amager Bankernes, og i august 2013 gik det store danske entreprenørfirma Phil & Søn også konkurs. Disse har efterfølgende medført en stribe konkurser, og derfor er der i de sidste par år også kommet øget fokus på bestyrelsens pligter og erstatningsansvar. Dette er grundet af, at der er mange interne faktorer i et selskab, der er medvirkende til, hvordan det klarer sig. Fokus kommer derfor på bestyrelsens opgaver og ansvar. Bestyrelsens opgaver er sporadisk omtalt i selskabsloven, og ansvaret baseres på almindelige culparegler. Det er derfor vanskeligt at indkredse emneområdet, da der mangler specifikke retningslinjer. Ud fra domstolspraksis er det dog muligt at udlede retningslinjer, men nødvendigvis er de er de ikke konkrete, men antager karakter af uspecifikke retningslinjer og er dermed genstand fortolkning og deraf følgende usikkerhed. I det følgende søges det at fortage en nærmere afgrænsning, som dog vil være underlagt skøn, og dermed en hvis usikkerhed. Ikke mindst volder de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers rolle tvivl. I princippet har de sammen funktion som de generalforsamlingsvalgte, men da de samtidig er i et afhængigheds forhold til virksomheden grundet deres ansættelse, kommer de let i en dobbelt rolle, som medvirker til at gøre deres funktion uklar, og som fremhæver betydningen af, at der skal foretages en afvejning imellem deres loyalitetspligt overfor virksomheden og aktionærerne, og deres tilsvarende interesse i at varetage medarbejdernes og dermed arbejdspladserne bevaring. Nærværende afhandling forsøger blandt andet at belyse dette skisma, men søger også på et mere generelt grundlag at belyse bestyrelsesmedlemmernes opgaver og ansvar, og dermed de økonomiske vilkår, hvorunder bestyrelsens optræder. Herunder påvises det, at der altid må foretages en konkret vurdering ud fra den foreliggende situation, og at det derfor ikke er muligt at fastlægge generelle retningslinjer, som gør det muligt at slå op i en opslagsbog for at udlede resultatet. 5

6 1.2 Problemformulering Hvad er de gældende regler for bestyrelsens pligter og erstatningsansvar, og differentieres der mellem generalforsamlingsvalgte og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, og hvilke interessekonflikter opstår der i forbindelse med separation af ejerskab og kontrol? Hvilken betydning har bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsens risikoprofil og hvem gavner den? 1.3 Juridiske metode Den juridiske analyse af problemformuleringen vil blive udarbejdet efter den retsdogmatisk metode. Gældende ret belyses, for bestyrelsens opgaver og pligter, med fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Dette gøres for derefter at kunne udlede, hvad den gældende ansvarsnorm er. Ansvarsnormen kan ikke udledes alene fra selskabsloven, og derfor vil den juridiske analyse også gøre brug af anbefalingerne for god selskabsledelse, retspraksis og relevant juridisk litteratur. 1.4 Økonomisk metode Den økonomiske problemstilling vil blive belyst ved hjælp af principal- agent teorien, som er en del af coporate governace teorien, der netop omhandler de problemstillinger der kan opstå ved separation af ejerskab og kontrol. Der vil generelt blive fokuseret på hvordan aktionærerne kan maksimere deres forvente afkast, hvilke også det mest udbredte i litteraturen, da den primært består af amerikanske bøger og artikler, hvor et shareholder perspektiv er det altovervejende Juridiske afgrænsninger Opgavens formål er at præcisere, hvad der ligger til grund for, at der kan gøres et erstatningskrav gældende mod bestyrelsen og de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Den anvendte lovgivning vil være selskabsloven og kun hvor det findes relevant vil der blive inddraget anden lovgivning Der vil ikke blive fokuseret på de juridiske forarbejder, der ligger til grund for medarbejdernes ret til at lade sige repræsentere i det øverste ledelsesorgan, da dette syntes mere at være en politik overvejelse. 6

7 1.6 Økonomske afgræsninger Der er fortaget en afvejning af hvilke interesse konflikter der findes mest interessant, og derefter behandlet disse. Desuden er der i kraft af at afhandlingen har haft fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, ikke undersøgt de udefra kommende incitamenter der kan mindske interesse konflikterne, men der imod hvad der internt i selskabet kan gøres for at mindske interessekonflikterne. 7

8 2. Valg af ledelsesstukturen 2.1 Indledning Dette kapitel klargøres opbygningen af selskabets ledelsesorgan samt hvilke muligheder, selskaber har for at forme ledelsesorganet i selskabet i lyset af ændringerne med den nye selskabslov fra Generalforsamlingen Det øverste organ i et aktieselskab er generalforsamlingen, og det er her kapitalejerne har ret til at træffe beslutninger, jf. SL 76 stk. 1. Dette skal forstås således, at generalforsamlingen kan træffe beslutninger om selskabets drift, men udførelsen af disse beslutninger tilfalder bestyrelsen eller direktionen, alt efter hvilken ledelsesstuktur der er valgt. 1 Generalforsamlingen vil normalt benytte sig af en traditionel mødeform, medmindre samtlige kapitalejere er enige eller vælger at fravige lovens krav til form og frister jf. SL Generalforsamlingen skal efter SL 111 beslutte, hvilken ledelsesstruktur der ønskes for det pågældende selskab. Valgmulighederne af ledelsesstuktur kom med selskabsloven fra 2010, og disse gør det muligt for selskabet at vælge enten den klassiske danske model med en bestyrelse og en direktion jf. SL 111, nr. 1. eller et tilsynsråd og en direktion jf. SL 111, nr. 2. SL 111 skaber en valgfrihed, som ikke tidligere var muligt jf. ASL 59, stk. 1. som foreskrev at et aktieselskab skulle have en bestyrelse. Formålet med den nye valgfrihed er at skabe større fleksibilitet vedrørende ledelsesstukturen i kapitalselskaber og at gøre det mere attraktivt for især udenlandske virksomheder at etablere sig eller investere i Danmark. 3 Når der skal vælges bestyrelse eller tilsynsråd, skal flertallet af medlemmerne vælges af generalforsamlingen jf. SL 120, stk. 1. Desuden har alle selskaber med mere end 35 ansatte gennemsnitligt over 3 år retten til at vælge medarbejdere i bestyrelsen jf. SL Paul Krüger Andersen: Aktie- og anpartsselskabsret side Jan Schans Christensen: Selskabsloven med kommentarer side Jan Schans Christensen: Kapitalselskaber side 443 8

9 2.2.1 Ledelsesmodeller Som beskrevet ovenfor har generalforsamlingen i et aktieselskab to forskellige muligheder for at vælge ledelsestype. Den enstrengede- og den tostrengede model. Denne sondring er dog meget generel, og de fleste lande har ikke så klare retningslinjer, at man direkte kan sige, hvilken streng de benytter. Den klassiske danske model, før SL blev vedtaget, blev i litteraturen betegnet som et modificeret tostrenget system, men efter SE- forordningen skulle Danmark vælge, om det skulle betragtes som et enstreget- eller tostrenget system, og valget blev betegnelsen enstrenget. 4 jf. nedenfor Den enstrengede ledelsesstruktur Den enstrengede ledelsesstruktur er som tidligere nævnt en videreførelse af aktieselskabsloven, hvorefter bestyrelsen kunne sidde i direktionen. Dette indebærer, at bestyrelsen har til opgave at varetage den overordnede og strategiske ledelse jf. SL 111, nr. 1. Den overordnede og strategiske ledelse indebærer, at det er bestyrelsens ansvar at sikre en forsvarlig organisation af virksomheden, herunder investeringer og finansiering af selskabet. 5 Hvis der opstår specielle tilfælde, som kan have indflydelse på virksomhedens forsatte drift, skal direktionen fremlægge disse for bestyrelsen, som så træffer de endelige beslutninger. Til at forestå den daglige ledelse skal bestyrelsen ansætte en direktion, som kan bestå af en eller flere personer enten fra bestyrelsen eller som er udefrakommende jf. SL 111 nr. 1,. En direktør må ikke være formand eller næstformand i bestyrelsen jf. SL 111 nr. 1. Bestyrelsen skal som minimum bestå af tre personer, og juridiske personer kan ikke besætte bestyrelsesposter jf. SL 111 stk. 2. Desuden skal flertallet af bestyrelsen bestå af personer, som ikke er direktører i virksomheden. Hvis hele direktionen består af bestyrelsesmedlemmer, vil der være tale om den klassiske anskuelse af den enstrengede ledelsesmodel, men da man i Danmark oftest ikke har en direktion bestående udelukkende af bestyrelsesmedlemmer, kan man betegne det klassiske danske system som en halvandenstrenget model. 4 Paul Krüger Andersen: Aktie- og anpartsselskabsret side Peer Schaumburg- Müller og Erik Werlauff: Selskabsloven med kommentarer: side 531 9

10 2.2.3 Den tostrengede ledelsesmodel Den tostrengede ledelsesmodel adskiller sig væsentligt fra den klassiske danske selskabsopbygning, da al ledelse af selskabet skal varetages af direktionen og tilsynsrådet. Dette indebærer, at direktionen ligesom tidligere skal varetage den daglige drift af selskabet, men også foretage de overordnede og strategiske beslutninger i selskabet jf. SL 117, stk. 2. Tilsynsrådet skal kun, i forhold til en bestyrelse, ansætte og afskedige direktionen, samt føre tilsyn og kontrollere direktionens arbejde. 6 Tilsynsrådet skal ligesom bestyrelser bestå af minimum 3 personer jf. SL 111 stk. 2. I en ledelsesstuktur med et tilsynsråd er det ikke tilladt at være medlem af både direktionen og tilsynsrådet jf. SL stk. 1. nr. 2. Formålet med indførelsen af tilsynsråd har således været, at man har ønsket en mulighed for en ledelsesstruktur, hvor kontrolorganet er fuldstændigt uafhængigt af det udøvende organ i selskabet. Det ligger netop i navnet den tostrengede ledelsesmodel, at der er to forskellige organer, der tilsammen danner den samlede ledelsesstruktur, hvorimod den rene enstrengede model er en samlet ledelse, da samtlige medlemmer i bestyrelsen også er en del af direktionen Den Halvandenstrengede ledelsesmodel Den klassiske danske ledelsesmodel kan betegnes som en sammensmeltning af den enstrengede- og tostrengede ledelsesmodel, da den indeholder elementer fra begge modeller. Den halvandenstrengede ledelsesmodel har flere elementer fra den enstrengede, da der er to organer, der begge har ledelsesbeføjelser, og der vil oftest være personer, der besidder en dobbelt rolle i form af en plads i både direktionen og bestyrelsen. Hovedparten af bestyrelsen må ikke være direktører i selskabet jf. SL 111 stk. 1, hvilket ikke ville være tilfældet, hvis det var en ren enstrenget ledelsesmodel. Den danske ledelsesmodel kan dog ikke betragtes som et tredje alternativ. Da der i 2010 skulle vedtages en ny selskabslov, blev det besluttet, at den danske model, vil blive betegnet som den enstrengede model. 6 Jan Schans Christensen: Selskabsloven med kommentarer side

11 2.3 Ændring af ledelsesmodel Som tidligere beskrevet skal et kapitalselskab vælge, hvilken ledelsesmodel der ønskes for en bestyrelse, jf. SL 111 stk. 1,1 og for et tilsynsråd. SL 111 stk. 1. Valget skal fremgå i vedtægterne, jf. SL 28 stk.1 nr. 6, og skrives i stiftelsesdokumentet,jf. SL 25. Hvis selskabet ønsker at ændre ledelsesstukturen i selskabet, kræves det, at der laves en vedtægtsændring. Dette vil som udgangspunkt kræve et kvalificeret flertal, som, medmindre andet er nedfældet i vedtægterne, kræver 2/3 af de afgivne stemmer og 2/3 repræsenterede stemmer på generalforsamlingen jf. SL 106 stk. 1. af de 2.4 Afsluttende bemærkninger Med selskabsloven fra 2010 er det blevet muligt for selskaber at vælge et alternativ til den klassiske ledelsesmodel. Det er ikke muligt at konkludere, hvilken ledelsesmodel der er bedst, da de har hver deres fordele og ulemper, og det vil være op til det enkelte selskab at vælge den rigtige model for dem. Hvis et selskab vælger den enstrengede model, vil den åbenlyse fordel være at bestyrelsen vil have langt større indsigt i selskabet, altså have fingeren på pulsen og derfor være opmærksom på eventuelle problemer eller muligheder. Dette giver mulighed for en bedre kontrol af den daglige ledelse, men det kan også argumenteres, at det gør selskabet sårbart, da personsammenfaldet mellem bestyrelse og direktion, gør at der skal laves kontrol af eget arbejde. Desuden vil det også have en betydning for de medarbejdervalgte bestyrelses- eller tilsynsrådsmedlemmer. Hvis selskabet har valgt den enstrengede ledelsesmodel, og de øvrige kriterier ellers er opfyldt, vil selskabet være tvunget til at have medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i forhold til medarbejdervalgte tilsynsrådsmedlemmer. Igen vil der ikke være noget entydigt svar, om det er fordel eller en ulempe, men kapitalejerne vil skulle afgive større indflydelse under den enstrengede model, end hvis selskabet havde valgt den tostrengede ledelsesmodel. Dette skyldes, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vil have større indflydelse over selskabet, end hvis de medarbejdervalgte skal være i tilsynsrådet, da tilsynsrådet kun har en kontrollerende opgave over for de andre ledelsesorganer i selskabet. Den tostrengede ledelsesmodel vil derimod have en klar opdeling mellem de ledende og kontrollerende instanser i selskabet, 11

12 og derfor kan der augmenteres for en mere effektiv kontrol af ledelsen, da denne ikke besidder en dobbelt rolle. 12

13 3. Ledelsens opgaver og pligter 3.1 Indledning Dette kapitel vil gennemgå ledelsens opgaver og pligter efter selskabsloven med primært fokus på bestyrelsen. Tilsynsråd og direktion vil også blive belyst, hvor det findes relevant, da direktionens opgaver og pligter varierer efter hvilken ledelsesstruktur, der er valgt. Desuden vil mange af de samme regler være gældende både for tilsynsrådet og for bestyrelsen. Medarbejdervalgte til det øverste ledelsesorgan vil også blive behandlet, når der er særregler for disse, men ellers gælder, at de er underlagt de samme regler som de resterende medlemmer. Kapitlet vil kun behandle udvalgte bestemmelser i selskabsloven, som er fundet relevante i forhold til den videre behandling af bestyrelsesansvaret Bestyrelsens opgaver Bestyrelsens primære opgaver består i at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, samt sikre en forsvarlig organisation jf. SL 115. SL 115 nr. 1-5 regulerer en række konkrete forhold, som skal hjælpe bestyrelsen med at udføre det nødvendige tilsyn med direktionens arbejde. 7 Ordlyden påse anvendes i SL 115, hvorfra det kan udledes, at det ikke nødvendigvis er bestyrelsen selv, som skal foretage tilsynet, men blot sikre at opgaverne udføres. 8 Af punkterne i SL 115 fremgår, at bestyrelsen skal påse at 1) Bogføringen og regnskabsaflæggelsen er tilfredsstillende, 2) De fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller er etableret, 3) Bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold, 4) Direktionen udøver sin opgave på behørig vis og efter bestyrelsens retningslinjer 5) at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er likviditet til at opfylde nuværende og fremtidige forpligtigelser. 7 Erik Werlauff: Selskabsret side Jan Schans Christensen: Selskabsloven med kommentarer side

14 3.3 Bestyrelsens medlemmer Generalforsamlingen vælger flertallet af bestyrelsens medlemmer, jf. SL 120, stk. 1. og dette vedtages ved relativt, simpelt stemmeflertal, jf. SL 105, stk. 1. Hvis der forekommer stemmelighed, og vedtægterne ikke forholder sig til dette, afgøres valget ved lodtrækning, jf. SL 105, stk. 1, 4. pkt. Det kan være nedfældet i vedtægterne, at en offentlig myndighed eller andre har ret til at udpege et eller flere medlemmer til bestyrelsen eller tilsynsrådet jf. SL 120, stk. 2 og dermed afvige fra udgangspunktet om, at bestyrelsens- eller tilsynsrådets medlemmer vælges på generalforsamlingen. 9 Vedtægterne kan indeholde bestemmelser om, at forskellige kapitalklasser har ret til at udpege et vist antal medlemmer uanset princippet om relativt simpelt flertal. I et kapitalselskab, der gennemsnitligt har beskæftiget 35 medarbejdere eller mere i en periode på 3 år, vil medarbejderne have ret til at vælge et antal medlemmer til det øverste ledelsesorgan. Opgørelsen af, om selskabet har beskæftiget 35 medarbejder over de sidste 3 år, bliver optalt ved, at selskabet til ATP har indbetalt et beløb svarende til 105 gange 45,5 hele ugebidrag. Personer, der er meldt som en del af direktionen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil ikke tælle med. Dette gælder ligeledes for medarbejdere, der har permanent arbejdsplads uden for dansk højhedsområde. 10 Medarbejderne har ret til minimum at vælge to medlemmer, og maksimum halvdelen af det resterende øverste ledelsesorgan, samt suppleanter for disse jf. SL 140. Dermed vil der maksimalt være 1/3 af det øverste ledelsesorgan, der er medarbejdervalgt, medmindre de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgør et ulige tal, da der så vil blive rundet op i antallet af medarbejdervalgte, der har ret til at sidde i bestyrelsen. Det øverste ledelsesorgan skal derfor minimum bestå af 5 personer, hvis medarbejderne har valgt at benytte sig af retten til at blive repræsenteret, da flertallet skal vælges af generalforsamlingen jf. SL 120, stk. 1. Retten til at lade sig repræsentere i det øverste ledelsesorgan skal vedtages af medarbejderne og kræver, at minimum halvdelen stemmer for jf. SL 142. Ordningen kan dog gennemføres uden valg, hvis ledelsen og medarbejderne er enige herom. 9 Jan Schans Christensen: Kapitalselskaber Aktie- og anpartsselskabsret side Erik Werlauff: Selskabsret side

15 Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 4 år 11 og vil bevare deres plads, selvom rettigheden til selskabsrepræsentation bortfalder, ved at selskabet ikke længere har 35 ansatte. Dog vil en nedskæring af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kunne tvinge nogen af de medarbejdervalgte til at også at fratræde. 12 Dette skal ses i lyset af, at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal vælges på generalforsamlingen jf. SL 120, stk. 1. Hvis der forekommer en nedskæring af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 4, vil det medføre, at en ud af de tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer må fratræde sin post. Det antages, at den af de medarbejdervalgte, der har modtaget flest stemmer, vil være den, der er tvunget til at fratræde bestyrelsen. Altså det medlem, der sidder på yderste mandat. 13 De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vil også være beskyttet mod afskedigelse på samme vilkår som tillidsrepræsentanter. 14 Dette skyldes, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er i et afhængighedsforhold til selskabet, og ikke vil kunne udføre deres opgaver og pligter som ledelsesmedlem, hvis de risikerer at miste deres job. De medarbejdervalgte medlemmer til det øverste ledelsesorgan har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det findes besynderligt, at bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation vælger ordlyden medarbejderrepræsentant, da det fremgår af 20, 15 at de skal ligestilles med de øvrige medlemmer af det øverste ledelsesorgan. Dermed skal de varetage aktionærenes interesse og ikke medarbejdernes, hvilket fremgår af anbefalingen for god selskabsledelse, som også understøttes i litteraturen, og derfor bruges den bedre og mere præcise definition medarbejdervalgte i denne afhandling. Både Jan Schans Christensen, Peer Schaumburg- Müller og Bernhard Gomard, for at nævne nogen, understøtter dette synspunkt og bruger betegnelse medarbejdervalgt, da ordlyden medarbejderrepræsentant henviser til, at det er medarbejdernes interesse, der varetages. 11 Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskabet Erik Werlauff: Selskabsretten side Erik Werlauff: Selskabsretten side Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskabet Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskabet 15

16 Ved generalforsamlingens valg af bestyrelsesmedlemmer skal information om kandidaternes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende selskaber oplyses, således at kapitalejernes beslutningsgrundlag er tilstrækkeligt. Kapitalejerne får således mulighed for at vurdere, hvorvidt kandidaterne er egnede til at bestride hvervet, samt om de har den nødvendige tid og hermed ikke er engageret i for mange foretagender andet steds. 16 Det er ikke vurderet nødvendigt, at information om kandidater, som bestrider ledelseshverv i egne hundrede procent ejede datterselskaber, oplyses til generalforsamlingen, jf. SL 120, stk. 3, 1. pkt. Af økonomi- og Erhvervsministeriets modernisering af selskabsloven fremgår, at der med ledelseshverv menes direktørstillinger og bestyrelsesposter, hvorefter det modsætningsvis kan anføres, at medlemmer af tilsynsrådet ikke er omfattet af bestemmelsen. 17 Komitéen for god selskabsledelse anbefaler, at bestyrelsen bør sammensættes, så den er kvalificeret til at varetage alle bestyrelsens opgaver. Desuden anbefaler den blandt andet, at generalforsamlingen fastsætter krav vedrørende alder, og at bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. Ydermere anbefales, at minimum halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. Der opstilles en række betingelser for, hvornår et medlem er uafhængigt, hvilket overordnet omhandler, at personen ikke skal have nogen interesse i selskabet eller besiddet en lederstilling inden for de sidste 5 år. 18 Dette vil ikke være gældende for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, da disse ikke er valgt ind af generalforsamlingen. Anbefalinger vil derfor ikke sikre, at bestyrelsen er uafhængig, da de medarbejdervalgte ikke kan betragtes som uafhængige Krav til bestyrelsens medlemmer Det gælder efter SL 112, stk. 1, at medlemmer af et kapitalselskabs ledelsesorganer skal være myndige personer og ikke må være under værgemål jf. værgemålsloven 5 eller samværgemål jf. værgemålsloven 7, jf. SL 112, stk. 1. Hermed modsætningsvis, at juridiske personer ikke kan bestride poster i 16 Jan Schans Christensen: Selskabsloven med kommentarer side Betænkning 1498/2008, s Komitéen for god selskabsledelse: Anbefalinger for god selskabsledelse side 16 16

17 selskabets ledelse, hvorfor der skal være tale om fysiske personer. 19 Dog har man, jf. SL 112, stk. 2, fraveget udgangspunktet for så vidt angår rederiaktiesleskaber, hvorefter et enkeltmandsfirma eller et interessentskab kan bestride posten som direktør forudsat, at de øvrige betingelser i SL 112, stk. 1 er opfyldt Kompetencekrav Selskabsloven indeholder ingen krav til bestyrelsesmedlemmernes faglige kvalifikationer. I Økonomi- og Erhvervsministeriets Modernisering af selskabsloven udtaler udvalget, at de ikke har fundet det nødvendigt at indsætte regler om bestyrelsesmedlemmernes individuelle kvalifikationer, da sådanne krav vil være for indgribende i selskabernes selvbestemmelsesret. 21 Bestyrelsesmedlemmernes kompetence skal ikke vurderes individuelt, men ud fra den samlede kompetence, som de besidder som en enhed Udtræden af bestyrelsen SL 121, stk. 1. forskriver, at et medlem af bestyrelsen altid kan vælge at fratræde bestyrelsen efter eget ønske. Hvis et bestyrelsesmedlem vælger at udtræde, skal bestyrelsen informeres. Er bestyrelsesmedlemmet ikke valgt ind af generalforsamlingen, skal den pågældende, der har valgt bestyrelsesmedlemmet ind, underrettes. Retsvirkningen af udtrædelsen vil være gældende, fra beskeden er givet til bestyrelsen og hermed ikke først, når det bliver registreret i Erhvervsstyrelsen. 22 Hvis bestyrelsen ikke følger SL 11, som kræver, at ændringer i selskabets forhold skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, vil det være muligt for det udtrædende medlem selv at anmelde dette. Udtrædelsestidspunktet kan have væsentlig betydning ved vurderingen af et eventuelt erstatningsansvar, og der kan under særlige omstændigheder stilles skærpede krav således, at det udtrædende medlem ikke blot kan nøjes med at underrette bestyrelsen, men samtidig skal give meddelelse til ejerne. 19 Kapitalselskaber Aktie- og Anpartsselskaber, s Jan Schans Christensen: Selskabsloven med kommentarer side Betænkning 1498/2008, s Erik Werlauff: Selskabsret, s

18 De, som har valgt et bestyrelsesmedlem ind, kan samtidig afsætte det pågældende medlem, jf. SL 121, stk. 1. Ved afsættelse af generalforsamlingsvalgte medlemmer gælder, at dette gennemføres ved simpel flertal, jf. SL 105. I tilfælde af, at selskabets direktør besidder en bestyrelsespost, og han ønskes afsat, kan direktørkontrakten indeholde bemærkning om, at ved opsigelse som direktør i selskabet skal direktøren samtidig fratræde bestyrelsen. 23 Samme udgangspunkt gælder, hvis et medlem, der er valgt af medarbejderne, ikke længere er ansat i selskabet, jf. SL 121, stk. 2. Hvis selskabet ikke har en suppleantordning, påhviler det den resterende del af bestyrelsen at foranledige nyt valg af medlem, som kan bestride den afgåede post den resterende tid af valgperioden. Hvis valget af et nyt medlem påhviler generalforsamlingen, kan dette udskydes til næstkommende ordinære generalforsamling forudsat, at bestyrelsen stadig er beslutningsdygtig, jf. SL 121, stk Bestyrelsesmøderne Selskabsloven stiller ikke krav til, at der afholdes et bestemt antal bestyrelsesmøder, men foreskriver i stedet bestyrelsesformanden at sikre, at der afholdes møder når der er behov for det, jf. SL 123, 1. pkt. Bestyrelsesformanden skal samtidig sikre, at så vidt muligt samtlige medlemmer indkaldes til møderne. Frekvensen af møder bør forøges, når virksomheden står over for betydelige udfordringer, eller når selskabet er i vanskeligheder. 24 Udover formanden kan et medlem af ledelsen eller den af generalforsamlingen valgte revisor forlange, at bestyrelsen indkaldes, jf. 123, stk. 1. Direktøren har ret til at deltage og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, medmindre der forligger særlige grunde til at fravige det, f.eks. hvis direktørens ansættelsesvilkår skal drøftes. Samme udgangspunkt gælder for den generalforsamlingsvalgte revisor, når punkter, som vedrører årsrapporten, behandles, jf. SL 123, 2. og 3. pkt. Bestyrelsesmøderne afholdes som udgangspunkt på dansk, men kan, såfremt det er nedskrevet i vedtægterne, afholdes på et andet sprog, jf. 126, stk. 1 og 2. 23Peer Schaumburg- Müller og Erik Werlauff: Selskabsloven med kommentarer: side Jan Schans Christensen: Selskabsloven med kommentarer side

19 Formålet med bestemmelsen er at sikre, at samtlige medlemmer forstår de behandlede emner og har mulighed for at indgå i eventuelle diskutioner om det, der bliver behandlet til møderne. Dette er for at sikre at medlemmerne har de bedste forudsætninger for at varetage deres opgaver og dermed sikre sig imod at ifalde ansvar Bestyrelsens beslutningsdygtighed Selskabsloven opstiller et quorumkrav for, at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Dette er som udgangspunkt et krav til, at over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. Dog følger det af SL 124, stk. 1, at selskabets vedtægter kan indeholde krav om en større repræsentationsandel, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt i den pågældende virksomhed. Quorumkravet i selskabsloven er derfor et minimumskrav. Der vil kunne kræves et forhøjet quorum generelt for bestyrelsesbeslutninger eller blot for beslutninger af bestemte typer. 26 Ydermere gælder det, at der, inden der træffes beslutning, skal have været adgang for så vidt muligt samtlige medlemmer til at deltage i sagens behandling, jf. SL 124, stk. 1, 2 pkt. Det er dog ikke en forudsætning i henhold til formuleringen i SL 124, stk. 1., at bestyrelsesmedlemmet fysisk er tilstede, og medlemmet kan således lade sig repræsentere på anden måde. SL 124, stk. 2 giver tilladelse til, at i de tilfælde, hvor der er valgt en suppleant til medlemmet, og medlemmet på lovlig vis er forhindret i at deltage på mødet, kan medlemmet lade sig repræsentere og give suppleanten adgang til at træde i medlemmets sted. Når en suppleant anvendes som stedfortræder, opnår denne samme retsstilling som medlemmet, hvorefter suppleanten, på lige vilkår med de resterende medlemmer, er personligt ansvarlig for udøvelsen af sit hverv. 27 Af samme årsag kan det fraværende medlem ej heller give suppleanten instrukser, da han ikke handler for det fraværende bestyrelsesmedlem. I enkeltstående tilfælde, når dette vurderes betryggende henset til emnet for drøftelserne, kan et medlem give fuldmagt til et andet medlem i stedet for at indkalde en suppleant. Modsat en suppleant vil et 25 Jan Schans Christensen: Selskabsloven med kommentarer side Erik Werlauff: Selskabsret side Erik Werlauff: Selskabsret side

20 eksisterende medlem med en fuldmagt ikke være nødsaget til at bruge tid og ressourcer på at gøre sig bekendt med sagerne, som behandles, hvorfor anvendelse af fuldmagt kan være hensigtsmæssigt ved kortvarige forfald. Fuldmagtsgiveren kan instruere modtageren i eksempelvis stemmeafgivelse og vil stadig efter afgivet fuldmagt bære det fulde ansvar for fuldmagtsmodtagerens handlinger. Fuldmagt kan gives således, at denne har virkning på det pågældende møde, men vil ikke kunne anvendes som en fast ordning. 28 Anvendelse af fuldmagter kan afskæres, såfremt dette er nedfældet i vedtægterne, eller bestyrelsen i øvrigt har truffet beslutning herom. Hvert medlem i bestyrelsen har én stemme, og som udgangspunkt afgøres beslutningerne ved simpelt stemmeflertal, jf. SL 124, stk. 3. Vedtægterne kan indeholde skærpelse af kravet og dermed kræve særligt stemmeflertal, for at beslutningerne kan gennemføres. Ved stemmelighed kan det nedskrive i vedtægterne, at formandens eller, ved dennes forfald, næstformandens, stemme er den afgørende. Såfremt dette ikke fremgår af vedtægterne, og der foreligger stemmelighed, vil forslaget som udgangspunkt være nedstemt 29 eller om nødvendigt gennemføres ved lodtrækning jf. SL 122, 2.pkt, Utilbørlige dispositioner Det følger af SL 127, stk. 1, at ledelsen ikke må disponere således, at selve dispositionen er åbenbart egnet til at skaffe visse aktionærer eller andre en utilbørlig fordel på bekostning af andre aktionærer eller selskabet selv. Generalklausulen i SL 108 sikre selskabet og kapitalejerne imod, at selskabets ledelsesorganer handler i klar modstrid med selskabets interesser. Formuleringen åbenbar i SL 127 angiver, at bestemmelsen har til formål at afskære ledelsens mulighed for at indgå klart urimelige dispositioner, som kan karakteriseres som en grad af misbrug. 30 SL 127 kan påberåbes af alle kapitalejere uagtet størrelsen af deres andel. Bestemmelsens anvendelse kræver dog, at nogen opnår en fordel på bekostning af andre, hvorfor det er en betingelse, at nogen lider et tab på baggrund af den foretaget dispositionen. 28 Jan Schans Christensen: Selskabsloven med kommentarer side Jan Schans Christensen: Selskabsloven med kommentarer side Jan Schans Christensen: Selskabsloven med kommentarer side

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM

Selskabsret. Kapitalselskaber. v/advokat Nicholas Liebach. Generalforsamlingen. Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Generalforsamlingen Lektion 11 WWW.PLESNER.COM Dagens program Generalforsamlingen JSC kap. 18 GENERALFORSAMLINGEN Begreb og funktion Generalforsamlingen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS I Vedtægter for Finansiel Stabilitet AIS 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Finansiel Stabilitet AIS. 1.2. Selskabets binavn er Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere