Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering"

Transkript

1 FEBRUAR 2012 J.nr.: KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og privat ejerskab ved kontraktens udløb] Aftale om [ ] i Offentlig-Privat Partnerskab mellem [Myndighed] [Adresse] [Postnummer] [By] (Herefter benævnt Bestiller) og [Indsættes når aftalen indgås] (Herefter benævnt OPP-selskabet) (I fællesskab benævnt Parterne, hver for sig Part) Kammeradvokaten Telefon Vester Farimagsgade 23 Fax DK-1606 København V

2 Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS BAGGRUND, FORMÅL, VILKÅR, YDELSER M.V Baggrund og formål Aftalevilkår Definitioner Ikrafttræden Ydelserne OPP-selskabet Bestiller Særligt om forsyning af energi Arbejdsklausul og krav til CSR SAMARBEJDET Samarbejdsmodel Dokumentation Bestillers kontrol Parternes oplysninger OPP-selskabets samarbejde med Bestillers andre leverandører ÆNDRINGER Bestillers ændringsret Generelt Ændringer i Bygge- og anlægsfasen Ændringer i Driftsfasen OPP-selskabets ændringsret og -pligt Uenighed om ændringsarbejder Ændringer i Lovgivningen VILKÅR FOR BYGGE- OG ANLÆGSFASEN Bygherrefunktionen Prøver Ibrugtagningstidspunktet Forsinkelse der giver OPP-selskabet ret til at udskyde Ibrugtagningstidspunktet og til kompensation VILKÅR FOR DRIFTSFASEN Driftsfasens længde Funktions- og Anlægsmangler i Driftsfasen Rådighed i Driftsfasen Bestillers indtrædelsesadgang FORHOLDET TIL LEJERETTEN OG UDBUDSRETTEN SIDE 2/39

3 6.1 Lejeforholdet [hvis Aktivet er en bygning] Løbende udbud af Driften Gennemførelse af udbud Regulering af betalingen for serviceydelsen efter nyt udbud Udbud efter markedstest PRISSÆTNING, BETALING, SIKKERHEDSSTILLELSE MED VIDERE Prissætning Prissætning ved ændringer Overordnet princip for betaling Driftsbetalingen Energibetaling Kontant betaling Betalingsanmodning Prisregulering Sikkerhedsstillelse i Bygge- og anlægsfasen Sikkerhedsstillelse i Driftsfasen Forsikring OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG EJERANDELE OPP-selskabets overdragelse af rettigheder og forpligtelser Overdragelse af ejerandele i OPP-selskabet Bestillers overdragelse af rettigheder og pligter OPSIGELSE RISIKOFORHOLD OG FORCE MAJEURE Risikoforhold Force majeure SKADEFORVOLDELSE OG TAB AF AKTIVET. AFTALENS OPHÆVELSE Skadeforvoldelse Tab af Aktivet Bestillers hæveadgang Det økonomiske opgør ved Bestillers ophævelse i Bygge- og Anlægsfasen Det økonomiske opgør ved Bestillers ophævelse i Driftsfasen OPP-selskabets hæveadgang Det økonomiske opgør ved OPP-selskabets ophævelse Fælles regler for ophævelse Financierens afværgeret AFTALENS ORDINÆRE UDLØB Meddelelse om fraflytning eller ny kontrakt Fortsat brug Fraflytning af Aktivet SIDE 3/39

4 12.4 Gennemgang af Aktivet FORTROLIGHED OG INFORMATION TVISTER Hovedregel [Opmand - [valgfri] Foregreben tvisteløsning Syn og skøn Vurderingskommission Voldgift Inddragelse af en Part ved de ordinære domstole eller voldgift UNDERSKRIFTER SIDE 4/39

5 Bilagsfortegnelse bilag 1 : bilag 2 : bilag 3 : bilag 4 : bilag 5 : bilag 6 : bilag 7 : bilag 8 : bilag 9 : Funktionsbaserede krav til opførelse samt Driften af Aktivet, herunder vedligeholdelse, rengøring, kantinedrift og andre ydelser. [Angiver de krav Bestiller stille til anlægget i projektet for så vidt angår: opførelse, drift, vedligehold, rengøring, kantinedrift og andre ydelser, der indgår i projektet. Kravene beskrivs på funktionsniveau. Tilbud fra OPP-selskabet [OPP-selskabets tilbud som udarbejdes af OPPselskabet på baggrund af udbudsmaterialet] [udfyldes af OPP-selskabet] Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme [Angiver model for bod og bonus som er knyttet til OPP-selskabets opfyldelse af kontraktens krav og på baggrund af hvilken betalingerne til OPP-selskabet justeres] Tilbudsmodel [Angiver alle betalinger som Bestiller skal betale til OPPselskabet, hvorledes OPP-selskabets finansiering er sammensat samt OPPselskabets beskrivelse af hvorledes priserne er sammensat og angivelse af kalkulationsprincipper m.v.] [udfyldes delvist af OPP-selskabet] Trepartsaftale [Aftale mellem Bestiller, OPP-selskabet og den der finansierer anlægget/og eller stiller sikkerhed over for Bestiller om finansierens rettigheder og forpligtelser over for Bestiller og OPP-selskabet] Forretningsorden for samarbejde [Angiver den nærmere procesbeskrivelse af parternes samarbejd, herunder samarbejdsorganisation, mødefrekvens, forretningsorden, krav til dokumentation, krav til gennemgang af aktivet ved overtagelse m.v.] Arbejdstagerrettigheder og CSR [Angiver krav om arbejdstagerrettigheder og CSR som stilles til OPP-selskabets opfyldelse af aftalen] Fortrolighedsaftale [Fortrolighedsaftale som skal undesrkrives separat og som regulerer parternes forpligtelse til at holde oplysninger fortrolige] Garanti [Standardbilag for afgivelse af garanti i bygge- og anlægsfasen] SIDE 5/39

6 1. AFTALENS BAGGRUND, FORMÅL, VILKÅR, YDELSER M.V. 1.1 Baggrund og formål Baggrunden for Aftalen er, at [et konsortium bestående af [ ]/virksomheden [ ]] i et udbud har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud og har foranlediget stiftelse af OPPselskabet, der er stiftet med følgende ejere: [ ] [ ] Formålet med Aftalen er at etablere et Offentlig-Privat Partnerskab, hvorved OPP-selskabet mod betaling af et fastsat vederlag påtager sig et totaløkonomisk ansvar for projektering, etablering, vedligehold, drift samt finansiering i af Aktivet, der stilles til rådighed for Bestiller i [ ] år. Det tilsigtes herved at optimere projektets totaløkonomi gennem at fremme samtænkning mellem anlæg, vedligeholdelse og drift. Herudover er formålet med Aftalen at sikre Bestiller budgetsikkerhed i kontraktens løbetid. Partnerskabets formål er videre at sikre mulighederne for effektive og innovative opgaveløsninger i et langsigtet samarbejde. Da der er tale om en lang kontraktperiode, kan Bestillers behov i særlige tilfælde ændre sig over tid. Derfor er det efter Aftalen muligt løbende, herunder i Driftsfasen, at ændre, udvide og justere ydelsernes omfang og karakter under hensyntagen til Bestillers behov og økonomiske prioriteringer i disse ganske særlige tilfælde. Aftalen vedrører en samlet ydelse, hvorfor Driften ikke skal genudbydes før Aftalens ordinære ophør. Dette modificeres dog af reglerne om genudbud af visse serviceydelser, jf. punkt 6.2. Det er Parternes fælles målsætning, at hverken Bestiller eller andre offentlige enheder skal bruge ressourcer på Arbejdet og Driften, ud over hvad der fremgår af Aftalen. Aftalen omfatter såvel OPP-selskabets etablering af Aktivet samt Driften heraf. OPPselskabet bærer ethvert ansvar forbundet med Aftalens opfyldelse, medmindre der indtræder forhold for hvilke Bestiller bærer risikoen, jf. punkt Aftalevilkår Ved fortolkning af Aftalen skal Aftalens særlige karakter og formål tages i betragtning, hvor dette måtte være relevant. Aftalen indeholder de vilkår, der skal gælde i retsforholdet mellem Bestiller og OPPselskabet. Aftalen sammenfatter udtømmende de vilkår, som Parterne er blevet enige om. Der kan således ikke støttes ret på vilkår, der fremgår af de dokumenter, der er blevet udarbejdet i forbindelse med den forudgående Udbudsprocedure, herunder referater fra udbudsprocessen, hvis sådanne vilkår ikke genfindes i Aftalen. Det samme gælder i forhold til enhver viden om de ydelser, der skal leveres i henhold til Aftalen og om OPP-selskabet og Bestiller, som Parterne på anden vis tidligere måtte have opnået kendskab til. Parterne er dog forpligtede til at søge sådanne uklarheder afklaret. Fravigelser fra Aftalen er kun gyldige, hvis de er skriftlige og tydeligt og udtrykkeligt angiver, på hvilke punkter fravigelserne skal ske. SIDE 6/39

7 Dokumenter, som knytter sig til det i Aftalen regulerede samarbejde, affattes på dansk. Alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på møder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Fortrykte dokumenter og brochurer på skandinaviske sprog eller på engelsk kan dog opretholdes i en fremmedsproget version. Hvor det i Aftalen er anført, at en Part skal give meddelelse, godkendelse, anmodning eller lignende til den anden Part eller i øvrigt reagere over for den anden Part, skal sådanne meddelelser, godkendelser, anmodninger/reaktioner være skriftlige, med mindre andet fremgår af forretningsorden for samarbejde i bilag 6. Retsforholdet mellem Parterne afgøres efter dansk ret, med undtagelse af reglerne om lovvalg. Enhver henvisning til Aftalen eller til bestemmelser i Aftalen indebærer samtidig en henvisning til Aftalens bilag, i det omfang disse er relevante for den pågældende bestemmelse. Aftaletekstens vilkår går forud for angivelser i bilagene, medmindre det udtrykkeligt fremgår af bilagene, at Parterne ønsker at foretage en fravigelse af aftaleteksten. Ydelserne skal leveres i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, jf. bilag 1. OPPselskabet kan derfor ikke påberåbe sig, at det fremgår af Den tilbudte anlægsløsning, jf.bilag 2, at funktionskrav eller beskrivelser i bilag 1, Aftalen eller øvrige bilag ikke skal opfyldes, medmindre det fremgår udtrykkeligt af bilag 2, at der er sket en fravigelse. Hvis en bestemmelse i Aftalen tilsidesættes som ugyldig, skal Aftalen i øvrigt opretholdes som gyldig. Den ugyldige bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse, der i sit indhold ligger så tæt ved den ugyldige bestemmelse, som det er muligt, og således at den økonomiske balance mellem Parterne, som er fastlagt i Aftalen, opretholdes. Aftalte ændringer til Aftalen skal, for at være gyldige i forhold til Aftalens vilkår, udarbejdes i form af skriftlige allonger til Aftalen. Allongerne dateres og underskrives særskilt, men side-nummereres kontinuerligt i forlængelse af aftalens sidenummerering. 1.3 Definitioner Såvel med relation til Bygge- og anlægsfasen som med relation til Driftsfasen defineres nedennævnte ord som følger: a. Aftalen er denne aftale med tilhørende bilag vedrørende projektering, anlæg, drift, vedligehold samt finansiering af [ ]. b. Aktivet er resultatet af de bygge- og anlægsarbejder, der etableres og stilles til rådighed for Bestiller fuldt apteret, herunder med tilhørende tekniske installationer, som beskrevet i bilag 1 og bilag 2. c. Anlægsmangler er manglende overensstemmelse, på Ibrugtagningstidspunktet, mellem på den ene side det af OPP-selskabet leverede Aktiv og på den anden side funktionskravene i bilag 1 samt Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2. SIDE 7/39

8 d. Anlægssummen betyder den samlede pris for projektering, finansiering i Bygge- og anlægsfasen og øvrige omkostninger i tilknytning til etablering af Aktivet, jf. Den tilbudte anlægsløsning (bilag 2). e. Arbejdet er summen af de ydelser, der skal erlægges i Bygge- og anlægsfasen. f. Arbejdsdage er alle mandage til og med fredage, der ikke er danske helligdage. g. Basisbetalingen er den løbende betaling, Bestiller svarer OPP-selskabet i Driftsperioden, og som dækker betaling for tilrådighedsstillelse af Aktivet, herunder omfattende forrentning af Anlægssummen og evt. afskrivninger på Aktivet frem til Ophørsdagen samt ændringsarbejder, der ikke betales kontant. h. Bygge- og anlægsfasen er perioden fra Aftalens indgåelse frem til Ibrugtagningstidspunktet. i. Den tilbudte anlægsløsning betyder den i bilag 2 anførte anlægsløsning. j. Driften er summen af ydelserne vedrørende vedligeholdelse og service efter Ibrugtagningstidspunktet, jf. punkt k. Driftsfasen er perioden fra Ibrugtagningstidspunktet frem til Ophørsdagen. l. Driftsbetalingen er den løbende kvartalsmæssige betaling, Bestiller svarer OPPselskabet i Driftsfasen. Driftsbetalingen dækker samtlige OPP-selskabets tilgodehavender hos Bestiller, hvor ikke andet er udtrykkeligt anført i Aftalen. Driftsbetalingen er summen af Basisbetalingen, Vedligeholdelsesbetalingen, Servicebetalingen og Energibetalingen. m. Energibetalingen er den løbende betaling, som Bestiller svarer til OPP-selskabet i Driftsfasen. Energibetalingen dækker betaling for forsyning af energi relateret til bygningsdriften fastsat på baggrund af det budgetterede forbrug, jf. punkt 1.6. n. Financieren er OPP-selskabets primære eksterne finansieringsinstitut i relation til Aftalen. Financieren er betegnelsen, der anvendes, for den eller de finansieringskilder, der er anført i bilag 5. o. Force majeure er ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden Partens skyld, som Parten ikke er herre over, og som Parten ikke ved Aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure foreligger eksempelvis ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, generalstrejke, generallockout, sabotage og terrorisme. p. Funktionsmangler er manglende overensstemmelse i Driftsfasen mellem på den ene side de af OPP-selskabet leverede ydelser og på den anden side funktionskravene i bilag 1samt Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2. q. Garanten er det pengeinstitut eller lignende, der på vegne af OPP-selskabet stiller den i punkt 7.4 omhandlede garanti. SIDE 8/39

9 r. Gennemgang før ibrugtagning er den overtagelsesprøve, som skal gennemføres ved Bygge- og anlægsfasens afslutning vedrørende Arbejdet. Der skal herunder ske en afprøvning af de tekniske anlæg. s. Ibrugtagningstidspunktet er Driftsfasens første dag. t. Kalenderdage er alle mandage til og med søndage inklusive danske helligdage. u. Lovgivning er fællesskabsretlige regler, danske love, regler udstedt i medfør af danske love samt andre alment gældende forskrifter. v. Ophørsdagen er Driftsfasens sidste dag ved Aftalens ordinære udløb. w. Projektspecifik lovgivning er Lovgivning, der specifikt retter sig mod ydelser af den i Aftalen omhandlede karakter eller specifikt retter sig mod virksomheder, der som hovedarbejdsområde erlægger sådanne ydelser. x. Restaftalen er Aftalen med de rettigheder og forpligtelser, der består som uopfyldt på et givet tidspunkt før Ophørsdagen. y. Servicebetalingen er den løbende betaling, som Bestiller svarer til OPP-selskabet i Driftsfasen. Servicebetalingen dækker betaling for OPP-selskabets serviceydelser i henhold til funktionskravene i bilag 1samt Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2. z. Udbudsproceduren er den konkurrenceudsættelse af Aftalen, der gik forud for Aftalens indgåelse. æ. Underentreprenører er alle OPP-selskabets medkontrahenter, der har relation til Aftalen med undtagelse af Financieren og Garanten. ø. Vedligeholdelsesbetalingen er den løbende betaling som Bestiller svarer til OPPselskabet i Driftsfasen. Vedligeholdelsesbetalingen dækker betaling for OPPselskabets vedligeholdelse af Aktivet i henhold til funktionskravene i bilag 1 og Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag Ikrafttræden Aftalen træder i kraft på datoen for Aftalens underskrift. 1.5 Ydelserne OPP-selskabet OPP-selskabet skal i henhold til kontrakten etablere Aktivet, stille det til rådighed for Bestiller i den stand, der er aftalt mellem Parterne, samt levere de service- og driftsydelser, der fremgår af Aftalen. OPP-selskabet skal til opfyldelse heraf navnlig levere følgende delydelser: a. Projektering, etablering samt myndighedsgodkendelse af Aktivet. SIDE 9/39

10 b. Løbende vedligeholdelse af Aktivet i Driftsfasen, både indvendigt og udvendigt, som nærmere angivet i bilag 1. c. Løbende levering og forsyning af vand, varme og el. d. Løbende levering af serviceydelser i Driftsfasen i form af [ ], jf.bilag 1. e. Indhentning samt opretholdelse af alle nødvendige myndighedsgodkendelser i Driftsfasen forbundet med Driften. Ydelserne skal leveres i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, jf. bilag 1, og Den tilbudte anlægsløsning, jf. bilag 2. OPP-selskabet skal sikre, at det i hele Aftalens løbetid råder over de ressourcer, som er nødvendige for sikker levering af ydelserne. Ydelserne skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med sædvanlig god praksis i branchen samt de på tidspunktet for ydelsernes erlæggelse gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Det præciseres, at OPP-selskabet ikke har ansvar for de opgaver, som Bestiller påtager sig, jf. punkt OPP-selskabet er forpligtet til at sørge for, at opfyldelsen af Aftalen sker under overholdelse af den til enhver tid gældende Lovgivning, herunder at de ydelser, der skal erlægges i henhold til Aftalen, opfylder den til enhver tid gældende Lovgivning. Hvis ydelserne erlægges i henhold til dispensation fra myndighederne, skal Bestiller underrettes herom. Bestiller kan, hvis vægtige grunde vedrørende Aktivets udnyttelse taler herfor, modsætte sig, at ydelserne erlægges i henhold til dispensation fra gældende Lovgivning Bestiller Bestillers ydelser omfatter: a. Betaling i henhold til punkt, samt b. Udførelse af opgaver, som Bestiller har påtaget sig i medfør af Aftalen, herunder i medfør af punkt 3.1.3, 3.2, samt punkt Særligt om forsyning af energi Alle udgifter til energi, der relaterer sig til bygningsdriften, som defineret i bygningsreglementets kapitel 7, herunder også alle ikke-forbrugsrelaterede udgifter, for eksempel udgifter til afgifter og omkostninger i forbindelse med modtagelse af energi, er omfattet af Energibetalingen. Bestiller afregner selv leverance af energi til applikationer, apparater, værktøj med videre samt vand. OPP-selskabet er forpligtet til at opsætte separate målere, jf. funktionskravene til Aktivet i bilag 1. OPP-selskabet har i forbindelse med gennemførelse af udbuddet angivet et årligt budgetteret forbrug for henholdsvis el og varme, jf. bilag 4. OPP-selskabet bærer forbrugsrisikoen, forstået som risikoen for et større energiforbrug end det budgetterede forbrug gennem hele aftaleperioden. OPP-selskabet får ligeledes fortjenesten helt eller delvist ved et lavere forbrug end det budgetterede forbrug. Der skal således ikke ske efterregulering af den årlige SIDE 10/39

11 ydelse, såfremt forbrugsmængden viser sig at overstige den budgetterede forbrugsmængde eller i øvrigt bliver højere gennem aftaleperioden. Hvis energiforbruget bliver mindre end det budgetterede forbrug oppebærer OPP-selskabet hele den opnåede besparelse for den del af energiforbruget, der er større end 2/3 af det budgetterede forbrug. Hvis energiforbruget bliver mindre end 2/3 af det budgetterede forbrug, deles den opnåede besparelse herudover ligeligt mellem Bestiller og OPP-selskabet. El og varme relateret til bygningsdriften reguleres med udgangspunkt i det budgetterede energiforbrug i overensstemmelse med energiselskabernes tariffer, herunder omfattende både faste og variable udgifter. Prisændringer inden for det budgetterede energiforbrug bæres af Bestiller. OPP-selskabet bærer således også risikoen for prisændringer for det forbrug, der ligger ud over det budgetterede forbrug. Hvert år den [ ] opgøres graddagetallet, og hvis dette antal afviger med mere end [ ] % fra norm graddagetallet kompenseres hhv. OPP-selskabet i tilfældet af flere graddage end normen og Bestiller i tilfælde af færre graddage end normen. Kompensionen angår alene varmeudgifterne til Aktivet. Beregningen af kompensionen er nærmere reguleret i bilag 3. OPP-selskabet er forpligtet til at sikre, at energien leveres til de mest konkurrencedygtige priser. Såfremt OPP-selskabet indgår en aftale med et forsyningsselskab, der har en varighed ud over ét år, skal Bestiller forinden afgive sit skriftlige samtykke hertil. Bestiller kan til enhver tid forlange Aftalen med forsyningsselskabet konkurrenceudsat efter de til enhver tid gældende udbudsregler, jf. punkt Arbejdsklausul og krav til CSR Udførelsen af Aftalen skal ske i overensstemmelse med de af Bestiller formulerede krav til arbejdstagerrettigheder og CSR, jf. bilag SAMARBEJDET 2.1 Samarbejdsmodel Parterne er forpligtede til i hele Aftalens løbetid at understøtte et samarbejde, således at alle ydelser stedse optimeres og konflikter så vidt muligt undgås. Samarbejdet organiseres i overensstemmelse med forretningsorden for samarbejde, jf. bilag Dokumentation I forretningsorden for samarbejde, jf. bilag 6, er angivet, hvilken dokumentation vedrørende Aktivet og Driftsfasen, som OPP-selskabet skal levere til Bestiller. Herudover fremgår frister for, hvornår dokumentationen skal leveres til Bestiller. Bestiller har ret, men ikke pligt, til at kommentere den fremsendte dokumentation. Bestiller oplyser løbende og loyalt OPP-selskabet om kritisable forhold, som Bestiller måtte blive opmærksom på. SIDE 11/39

12 Det forhold, at Bestiller kommenterer/undlader at kommentere fremsendt dokumentation, ændrer ikke ved OPP-selskabets forpligtelser og ansvar i henhold til Aftalen. 2.3 Bestillers kontrol Bestiller har ret, men ikke pligt, til at føre løbende kontrol med OPP-selskabets ydelser samt med alle arbejder og leverancer, der indgår eller skal indgå i ydelserne, herunder også ydelser og leverancer leveret af OPP-selskabets Underentreprenører. Bestiller er berettiget til at lad kontrollen udføre af tredjemand. OPP-selskabets forpligtelser i henhold til Aftalen lempes på intet punkt, fordi Bestiller fører/undlader at føre kontrol. Kontrollen skal tilrettelægges, så den ikke er til gene for OPPselskabet. Såfremt Bestiller ønsker at gøre brug af sin ret til at føre kontrol, skal dette ske med et varsel på 5 (fem) Arbejdsdage. OPP-selskabet skal yde Bestiller praktisk bistand og være imødekommende i forbindelse med Bestillers kontroltiltag. 2.4 Parternes oplysninger Bestiller indestår for, at oplysningerne i bilagene er korrekte, medmindre oplysningerne stammer fra OPP-selskabet eller det fremgår af bilaget, at oplysningerne alene er til orientering. Hvis OPP-selskabet bliver opmærksom på forkerte, uoverensstemmende eller ufuldstændige oplysninger i bilagene, er OPP-selskabet forpligtet til uden ugrundet ophold at søge forholdet afklaret hos Bestiller. Sker dette ikke, er OPP-selskabet afskåret fra at gøre krav gældende over for Bestiller, der skyldes sådanne forkerte, modstridende eller ufuldstændige oplysninger i bilagene. Såfremt OPP-selskabet har behov for yderligere oplysninger fra Bestiller i forbindelse med Aftalens udførelse, kan OPP-selskabet anmode herom. I anmodningen skal OPP-selskabet anføre, dels hvilke oplysninger der efterspørges, dels hvornår oplysningerne skal bruges. Bestiller er forpligtet til så vidt muligt at meddele sådanne oplysninger til OPP-selskabet uden ugrundet ophold. Såfremt Bestiller ikke kan fremskaffe oplysningerne inden for den tidsfrist, OPP-selskabet har fastsat, skal Bestiller meddele OPP-selskabet, hvornår oplysningerne forventes fremsendt. Bestiller er ikke forpligtet til at meddele oplysninger, som Bestiller ikke selv er i besiddelse af. Bestiller hæfter ikke for sådanne oplysninger, medmindre OPP-selskabet i sin meddelelse har anmodet om, at Bestiller garanterer indholdet af oplysningerne og Bestiller har indvilget heri. OPP-selskabet bærer således ansvaret for at verificere sådanne oplysninger ved egne undersøgelser. Bestiller og OPP-selskabet skal loyalt og uden ugrundet ophold meddele hinanden om alle forhold, der er af betydning for Aftalen og for brugen af Aktivet. SIDE 12/39

13 2.5 OPP-selskabets samarbejde med Bestillers andre leverandører Såfremt Bestiller i medfør af punkt 3.1 eller punkt 3.2 er berettiget til at lade ændringsarbejder udføre af tredjemand, er OPP-selskabet forpligtet til loyalt at samarbejde med tredjemand og give tredjemand adgang til Aktivet, i det omfang dette er nødvendigt, for at tredjemand kan udføre ændringsarbejderne. OPP-selskabet skal til tredjemand udlevere alle de for ændringsarbejderne nødvendige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, kopier af projekteringsmateriale, KS-materiale og andre instrukser og vejledninger, som er i OPP-selskabets besiddelse. 3. ÆNDRINGER 3.1 Bestillers ændringsret Generelt Bestiller kan i medfør af Aftalen kræve ændringer i OPP-selskabets ydelser i form af merog mindreydelser samt ændringer i karakteren af de aftalte ydelser, både i Bygge- og anlægsfasen og i Driftsfasen. Dette forudsætter dog, at ændringerne ligger inden for rammerne af de behov hos Bestiller, som skal dækkes af de udbudte ydelser. Dette gælder tilsvarende, hvis Bestillers behov måtte ændre sig inden Ophørsdagen. Bestiller kan eksempelvis kræve, at der sker ændringer i eller tilbygninger til Aktivet, for at imødegå nye eller udvidede behov hos Bestiller, hvis disse behov ligger inden for rammerne af de behov, som de udbudte ydelser skal dække hos Bestiller. Ligeledes kan Bestiller kræve ændringer i Driften i form af udvidede eller nye vedligeholdelses- og serviceydelser i Driftsfasen, hvis disse ydelser skal opfylde nye eller udvidede behov hos Bestiller, forudsat disse behov ligger inden for rammerne af de behov, som de udbudte ydelser skal dække hos Bestiller. Ændringerne kan dog ikke føre til, at de indeholdte ydelser væsentligt ændrer karakter. Bestillers meddelelse om ændringskrav skal angive baggrunden for ændringskravet samt beskrive ændringsarbejdet så detaljeret, at OPP-selskabet kan prissætte ændringsarbejdet i overensstemmelse med punkt Derudover skal Bestiller angive, hvornår ændringsarbejdet ønskes udført. OPP-selskabet skal snarest efter modtagelsen af Bestillers ændringskrav oplyse eventuelle økonomiske konsekvenser for Anlægssummen og Driftsbetalingen, jf. punkt OPPselskabet skal endvidere oplyse eventuelle tidsmæssige konsekvenser af ændringskravet, herunder eventuel påvirkning af Ibrugtagningstidspunktet. De økonomiske konsekvenser skal beregnes i overensstemmelse med punkt Det præciseres, at ændringer kan føre til både mer- og mindrebetaling, og at OPP-selskabet er forpligtet til at foretage loyale beregninger, uanset om der er tale om mer- eller mindreydelser. Endelig skal OPP-selskabet fremkomme med forslag til justering af betalingsmekanismen, jf. bilag 3, i det omfang ændringerne giver anledning hertil. SIDE 13/39

14 Bestiller har ikke ret til at kræve ændringer, der medfører fradag på mere end [ ] % af Driftsbetalingen, uden samtidig at kompensere OPP-selskabet for mistet fortjeneste, mistet dækningsbidrag samt ekstra finansieringsomkostninger som følge af den reducerede ydelse. Bestiller har efter modtagelsen af oplysningerne fra OPP-selskabet ret til at meddele, enten at ændringerne alligevel ikke ønskes udført, eller at ændringerne kun ønskes udført i modificeret form. Bestiller skal i så fald kompensere OPP-selskabet for OPP-selskabets udgifter til at belyse de ændringer, der alligevel ikke ønskes udført. Når Bestiller har godkendt ændringerne, indarbejdes de økonomiske konsekvenser heraf i bilag 4. Hvis de økonomiske konsekvenser af bygningsmæssige ændringer inden for 12 (tolv) måneder i Driftsfasen overstiger [ ] % af Anlægssummen, kan OPP-selskabet eller Bestiller forlange, at beløbet betales kontant af Bestiller i henhold til punkt Tilsvarende gælder, hvis de økonomiske konsekvenser af ændringer inden for den samlede Driftsfase overstiger [ ] % af Anlægssummen. Ændringer af Aktivet, der betales kontant i henhold til punkt 7.2.3, tilhører Bestiller. Såfremt værdien af ekstraarbejder, som Bestiller betaler kontant, overstiger [ ] % af Anlægssummen, reguleres den i punkt 7.4 omtalte sikkerheder med et beløb svarende til [ ] % af den del af ekstraarbejdernes værdi, der overstiger [ ] % af Anlægssummen. Hvis ændringerne har konsekvens for det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf. punkt 4.3, og Bestiller fastholder sit ændringsønske, skal Parterne skriftligt aftale et nyt Ibrugtagningstidspunkt. Indgås en sådan aftale ikke, skal det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf. punkt 4.3, og Ophørsdagen, jf. punkt 5.1, anses for rykket i det rimelige omfang ændringen giver anledning til. Parterne er enige om at tilsigte, at forhandlinger om konsekvenser af ændringer, som Bestiller ønsker, ikke medfører forsinkelse af arbejdets udførelse eller Ibrugtagningstidspunktet. OPP-selskabet er forpligtet til, for så vidt det er praktisk muligt, at indpasse ændringskrav, således at disse kan udføres med lavest mulige omkostninger og tidsmæssige implikationer. Bestiller er ikke berettiget til at reducere ydelserne med henblik på, at ydelserne skal udføres af Bestiller selv eller andre, som Bestiller måtte ønske at sætte i OPP-selskabets sted, jf. dog punkt 3.1.3, punkt 5.4 samt punkt Ændringer i Bygge- og anlægsfasen I Bygge- og anlægsfasen forestår OPP-selskabet alle ændringsarbejder. Dette gælder ikke, hvis Bestiller er forpligtet til at udbyde ændringsarbejdet. Hvis Bestiller kan bevise, at OPP-selskabets betalingskrav væsentligt overstiger markedsniveauet har Bestiller ret til at henvise prisfastsættelsen [til opmanden eller] til voldgiftsbehandling jf. pkt.14. Hvis de økonomiske konsekvenser for Anlægssummen af de samlede ændringer i Byggeog anlægsfasen er mindre end [ ] % af den oplyste Anlægssum, jf. bilag 2 eller overstiger [ ] % af den oplyste Anlægssum, jf. bilag 2, kan OPP-selskabet eller Bestiller forlange, at ændringerne betales kontant i henhold til punkt SIDE 14/39

15 Såfremt OPP-selskabet finder, at et ændringskrav fremsat i Bygge- og anlægsfasen medfører krav om udskydelse af Ibrugtagningstidspunktet, påhviler det OPP-selskabet at oplyse årsagerne hertil. OPP-selskabet skal i denne forbindelse redegøre for den økonomiske betydning af, at Ibrugtagningstidspunktet udskydes. Krav vedrørende ændringsarbejder i Bygge- og anlægsfasen skal fremsættes af OPPselskabet senest 6 (seks) måneder efter Ibrugtagningstidspunktet, hvorefter kravet fortabes Ændringer i Driftsfasen Da der er tale om en længerevarende kontrakt, er det aftalt mellem Parterne, at der kan ske justering af kvalitetsniveauet for drifts- og serviceydelserne. For serviceydelserne kan der både ske op- og nedjusteringer. For vedligeholdelse kan der imidlertid kun ske opjustering. Ved ændringer i Driften indhenter Bestiller tilbud på ændringsarbejdet fra OPP-selskabet. Hvis dette ikke vurderes teknisk eller prismæssigt, at stemmeoverens med hvad der kan leveres generelt af markedet har Bestiller ret til selv at forestå ændringsarbejderne og/eller lade dem udføre af tredjemand, såfremt udførelsen af ændringsarbejdet ikke forringer OPPselskabets mulighed for at levere sine ydelser i henhold til Aftalen kontraktmæssigt. Bestiller har ligeledes ret til at kræve bygningsmæssige ændringer af Aktivet i Driftsfasen, herunder om- og tilbygninger samt ændringer eller udvidelse af tekniske installationer. OPP-selskabet skal som udgangspunkt forestå alle bygningsmæssige ændringsarbejder, medmindre Bestiller kan bevise, at OPP-selskabets betalingskrav væsentligt overstiger markedsniveauet, eller det følger af udbudsreglerne, at Bestiller er forpligtet til at udbyde ændringsarbejdet. Ved bygningsmæssige ændringer i Driftsfasen, som udføres af OPP-selskabet, finder punkt 4 anvendelse. Krav vedrørende ændringsarbejder i Driftsfasen skal fremsættes af OPP-selskabet senest 6 (seks) måneder efter udløbet af den faktureringsperiode ændringen vedrører, hvorefter kravet fortabes. 3.2 OPP-selskabets ændringsret og -pligt OPP-selskabet har som udgangspunkt ret til at udføre alle ændringsarbejder, medmindre OPP-selskabet uberettiget har afvist at udføre ændringsarbejdet. Bestiller kan endvidere lade ændringsarbejdet udføre af tredjemand, hvis ændringsarbejdet har en sådan karakter, at Bestiller er forpligtet til at udbyde ændringsarbejdet efter udbudsreglerne, eller hvis Bestiller i henhold til punkt 6.4 er berettiget til at kræve (dele af) Driften udbudt. SIDE 15/39

16 OPP-selskabet er forpligtet til at udføre de ændringsarbejder, Bestiller kan kræve, jf. punkt 3.1, medmindre OPP-selskabet har ret til at afvise ændringskravet, fordi; a) udførelsen af ændringsarbejdet forringer OPP-selskabets mulighed for at levere sine ydelser i henhold til Aftalen kontraktmæssigt, b) OPP-selskabets risici og forventede afkast i projektet ændres til skade for OPP-selskabet eller c) OPP-selskabets mulighed for at anvende Aktivet til andet formål efter Ophørsdagen indskrænkes væsentligt, medmindre Bestiller indvilger i at Aktivet reetableres inden Ophørsdagen. Bestiller har ikke ret til at lade andre udføre sådanne ændringsarbejder, medmindre det godtgøres, at de under litra a)-c) nævnte forhold ikke gør sig gældende, såfremt ændringsarbejdet udføres af tredjemand. Indgår Bestiller aftale med tredjemand om ændringsarbejdets udførelse, kan Bestiller med OPP-selskabets accept transportere denne aftale til OPP-selskabet. Hvis aftalen transporteres til OPP-selskabet, overtager OPP-selskabet den anden kontraktparts rettigheder og forpligtelser over for Bestiller, således at den pågældende kontraktpart bliver OPP-selskabets Underentreprenør. I så fald finder punkt anvendelse. Hvis aftalen ikke transporteres til OPP-selskabet, kompenserer Bestiller OPP-selskabet for de eventuelle meromkostninger, som OPP-selskabet måtte blive påført som følge af den pågældende tredjemands udførelse af ændringsarbejdet. Ændringsarbejder, der udføres af tredjemand uden at aftalen transporteres til OPP-selskabet, tilhører Bestiller. OPP-selskabet har endvidere ret til at fremsætte forslag om ændringsarbejder med det formål at forbedre projektet til glæde for både Bestiller og OPP-selskabet. Bestiller skal uden ugrundet ophold meddele sine bemærkninger til OPP-selskabets forslag til ændringsarbejder, herunder vedrørende OPP-selskabets forslag til økonomiske og tidsmæssige konsekvenser heraf. Bestiller har ikke pligt til at acceptere OPP-selskabets forslag. 3.3 Uenighed om ændringsarbejder Parterne er enige om, at forhandlinger om konsekvenser af ændringsarbejder, som Bestiller måtte ønske, ikke bør medføre forsinkelse af Arbejdets udførelse eller Ibrugtagningstidspunktet. Hvis OPP-selskabet modtager et pålæg fra Bestiller, som efter OPP-selskabets opfattelse udgør et ændringsarbejde, eller hvis OPP-selskabet i øvrigt bliver opmærksom på, at Parterne har forskellig opfattelse af omfanget af OPP-selskabets forpligtelser, skal OPP-selskabet uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse til Bestiller herom. Hvis OPP-selskabet ikke giver meddelelse til Bestiller, som nævnt i forrige afsnit, fortaber OPP-selskabet retten til at anse pålægget for et ændringsarbejde. SIDE 16/39

17 Når Bestiller modtager meddelelse fra OPP-selskabet om, at et pålæg anses for et ændringsarbejde, skal Bestiller uden ugrundet ophold skriftligt meddele OPP-selskabet, om Bestiller er enig i, at der foreligger et ændringsarbejde. Ved uenighed skal Bestiller redegøre for, hvorfor der efter Bestillers opfattelse ikke foreligger et ændringsarbejde. Har Bestiller ikke inden 20 (tyve) Arbejdsdage efter modtagelsen af OPP-selskabets meddelelse meddelt OPP-selskabet Bestillers opfattelse af, hvorvidt der foreligger et ændringsarbejde eller ej, skal OPP-selskabets opfattelse lægges til grund. Såfremt der er tvist om, hvorvidt der foreligger et ændringsarbejde, må Arbejdet ikke igangsættes før Bestiller har givet OPP-selskabet skriftlig meddelelse om, at Arbejdet skal igangsættes. Hvis OPP-selskabet igangsætter et omstridt arbejde uden at have modtaget Bestillers skriftlige pålæg, kan OPP-selskabet ikke påberåbe sig, at der foreligger et ændringsarbejde, medmindre igangsættelse af Arbejdet er uopsætteligt som følge af fare for helbred, miljø eller sikkerhed. Bestillers meddelelse om, at der efter Bestillers opfattelse ikke foreligger et ændringsarbejde, afskærer ikke i sig selv OPP-selskabet fra at rejse krav om tillægsbetaling. 3.4 Ændringer i Lovgivningen OPP-selskabet bærer risikoen for ændringer i Lovgivningen. Ændringer i Projektspecifik lovgivning kan dog medføre justering af Driftsbetalingen, betaling for energiforsyning m.v. Ved ændringer i Projektspecifik lovgivning, skal OPP-selskabet økonomisk stilles som om ændringen ikke var trådt i kraft. Ændringen kan således både medføre krav om forøgelse og reduktion af Driftsbetalingen. Den Part, der mener, at der er indtrådt en ændring i Projektspecifik lovgivning, som giver anledning til ændring af Driftsbetalingen, skal skriftligt meddele den anden Part dette med angivelse af: a) Den pågældende ændring i Lovgivningen, b) De faktiske konsekvenser af ændringen i Lovgivningen, herunder eventuelle ændringer i Driften og c) Den forventede betydning for Driftsbetalingen. De økonomiske konsekvenser, positive som negative, af ændring i Projektspecifik lovgivning skal prissættes efter fremgangsmåden ogprincipperne i punkt Ændring i Lovgivning, der ikke er projektspecifik, giver ingen af Parterne ret til ændring af Driftsbetalingen, medmindre andet følger af Aftalen. SIDE 17/39

18 4. VILKÅR FOR BYGGE- OG ANLÆGSFASEN 4.1 Bygherrefunktionen OPP-selskabet har, medmindre Bestiller bærer risikoen herfor, jf. punkt 10.1, som bygherre det fulde ansvar for, at Aktivet færdiggøres til Ibrugtagningstidspunktet i overensstemmelse med funktionskravene i bilag 1 og Den tilbudte anlægsløsning i bilag 2. Bygherreansvaret omfatter tillige ansvaret i forhold til tredjemand. OPP-selskabet skal dog kun friholde Bestiller for krav fra tredjemand, der udspringer af forhold, som OPP-selskabet bærer ansvaret for. OPP-selskabet skal stille samme krav til sine Underentreprenører, som en offentlig bygherre skal, herunder indberetning af nøgletal ved aflevering af byggeriet, jf. princippet i 5 i bekendtgørelse nr af 17. december 2004 om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal mv. med senere ændringer og de regler, der måtte træde i stedet herfor. Denne bestemmelse indebærer ikke en udvidelse af udbudspligten i forhold til, hvad der følger af Aftalens punkt Prøver Bestiller kan kræve at overvære prøver i form af [ ], der på OPP-selskabets initiativ udføres på byggegrunden, hos OPP-selskabet eller hos OPP-selskabets Underentreprenører. Bestiller er berettiget til at anvende en tredjemand til at overvære udførelsen af prøver. OPP-selskabets forpligtelser i henhold til Aftalen lempes på intet punkt, fordi Bestiller overværer/undlader at overvære udførelsen af prøver. OPP-selskabet orienterer med et rimeligt varsel Bestiller om, at sådanne prøver agtes iværksat. Bestiller har adgang til byggepladsen efter et forudgående varsel på 5 (fem) Arbejdsdage. Bestiller kan kræve, at OPP-selskabet udfører yderligere prøver efter Bestillers ønske. Hvis disse prøver viser, at ydelserne er kontraktmæssige, betales prøverne af Bestiller. I modsat fald betales prøverne af OPP-selskabet. 4.3 Ibrugtagningstidspunktet Ibrugtagningstidspunktet er aftalt til [ ]. Såfremt OPP-selskabet ønsker Ibrugtagningstidspunktet fremrykket, skal OPP-selskabet give meddelelse herom til Bestiller med mindst [ ] måneders varsel. Ibrugtagningstidspunktet kan ikke fremrykkes til tidligere end [ ]. Ibrugtagning forudsætter, dels at der gennemføres overtagelsesprøve i form af Gennemgang før ibrugtagning af Aktivet, dels at væsentlige Anlægsmangler, der måtte være konstateret under Gennemgang før ibrugtagning, er afhjulpet. De nærmere retningslinjer for Gennemgang før ibrugtagning er fastsat i bilag 6. Senest fire uger inden Ibrugtagningstidspunktet skal OPP-selskabet skriftligt meddele Bestiller et tidspunkt, hvor Gennemgang før ibrugtagning af Aktivet kan foretages. Bestiller SIDE 18/39

19 skal have et varsel på mindst 10 (ti) Arbejdsdage før datoen for afholdelse af Gennemgang før ibrugtagning. Påvises der under Gennemgang før ibrugtagning væsentlige Anlægsmangler, afholdes en ny Gennemgang før ibrugtagning, når OPP-selskabet har givet Bestiller meddelelse om, at afhjælpning er sket. I forbindelse med Gennemgang før ibrugtagning udfærdiges et dokument, hvor påberåbte Anlægsmangler samt OPP-selskabets mulige bemærkninger hertil anføres. Parternes stillingtagen til, om betingelserne for ibrugtagning er opfyldt, skal fremgå af dokumentet. Dokumentet underskrives af begge Parter. Hvis en Part ikke er repræsenteret under Gennemgang før ibrugtagning, kan denne gennemføres uden den pågældende Parts medvirken, forudsat varsling er sket rettidigt. Den mødte Part skal snarest muligt give den anden Part underretning om gennemførelsen af Gennemgang før ibrugtagning og om indholdet af protokollen. OPP-selskabet har ret og pligt til at udbedre de Anlægsmangler, der konstateres under Gennemgang før ibrugtagning. Udbedring skal ske inden for en rimelig frist fastsat af Bestiller. Sker dette ikke, skal Bestiller fastsætte en yderligere kort frist til udbedring. Anlægsmangler, der efter udløbet af denne frist ikke er udbedret, kan Bestiller lade udbedre for OPPselskabets regning. Beløbet modregnes i førstkommende Driftsbetaling. Indtil udbedring af Anlægsmanglerne foretages løbende fradrag i Driftsbetalingen, jf. bilag 3. Såfremt Ibrugtagningstidspunktet ikke kan overholdes, skal OPP-selskabet, når det bliver opmærksomt herpå, uden ugrundet ophold meddele Bestiller årsagen til forsinkelsen samt tidspunktet for det nye forventede Ibrugtagningstidspunkt. Forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet medfører ikke misligholdelsesbeføjelser over for OPP-selskabet, ud over hvad der følger af punkt Forsinkelse der giver OPP-selskabet ret til at udskyde Ibrugtagningstidspunktet og til kompensation OPP-selskabet har ret til at udskyde Ibrugtagningstidspunktet, hvis Ibrugtagningstidspunktet er blevet forsinket som følge af en følgende grunde: a) Ændringsarbejder, jf. punkt 3.1, b) forhold som Bestiller bærer risikoen for, jf. punkt 10.1, eller c) Force majeure, jf. punkt Hvis Ibrugtagningstidspunktet forsinkes på grund af ændringsarbejder, jf. punkt 3.1, eller forhold Bestiller bærer risikoen for, jf. punkt 10.1, skal Bestiller betale OPP-selskabet et beløb svarende til den Driftsbetaling, der skulle være betalt i perioden fra det aftalte Ibrugtagningstidspunkt, jf. punkt 4.3, og til det forsinkede Ibrugtagningstidspunkt, dog fratrukket den besparelse, som OPP-selskabet måtte have ved ikke at levere drifts- og serviceydelser i den pågældende periode. Beløbet udbetales på forfaldstidspunktet for den/de Driftsbetaling(er) beløbet erstatter. SIDE 19/39

20 Bestiller skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. OPP-selskabet skal snarest muligt underrettes om forsinkelse, der beror på Bestillers forhold. OPP-selskabet skal ligeledes, når det bliver opmærksom herpå, uden ugrundet ophold underrette Bestiller om forhold, der medfører forsinkelse, og som Bestiller bærer risikoen for. 5. VILKÅR FOR DRIFTSFASEN 5.1 Driftsfasens længde Driftsfasen udløber [ ] år efter aftalens ikrafttræden (Ophørsdagen). Driftsfasen forlænges dog med den periode, som Ibrugtagningstidspunktet er blevet udskudt, jf. punkt 4.4. Har opfyldelse af Aftalen i Driftsfasen helt eller delvis været umuliggjort på grund af Force majeure, har OPP-selskabet krav på at få Driftsfasen forlænget med en periode, hvis Driftsbetaling svarer til summen af de fradrag, der er foretaget i henhold til punkt Funktions- og Anlægsmangler i Driftsfasen Ved Funktions- eller Anlægsmangler i Driftsfasen, sker der fradrag i Driftsbetalingen i henhold til de regler, der er fastsat i bilag 3. Fradrag beregnes på grundlag af afvigelsen fra de aftalte krav til Aktivet og Driften som nærmere beskrevet i bilag 3. Hvis det samlede fradrag for den pågældende betaling overstiger [ ] % af betalingen, kan Bestiller foreløbig ikke foretage fradrag for den del, der overstiger [ ] %, før proceduren i punkt 11.9 har været gennemført, uden at Financieren har fremlagt tilfredsstillende løsningsforslag med henblik på at afhjælpe det eller de forhold, der er årsag til fradraget. Et tilfredsstillende løsningsforslag skal indeholde sikkerhed for betaling af den del af fradraget, der overstiger [ ] %. Fradrag i Driftsbetalingen fritager ikke OPP-selskabet for hurtigst muligt at udbedre Anlægsmangler eller bringe ydelserne vedrørende Driften op på det niveau, der er fastlagt i bilag 1. Bortset fra hvad der følger af punkt 5.3 og 5.4 samt punkt 11.3, er der ikke, ud over de nævnte fradrag, knyttet retsvirkninger til Funktions- eller Anlægsmangler i Driftsfasen. Dette gælder dog ikke, hvis OPP-selskabet eller OPP-selskabets Underentreprenører har tilsidesat Aftalens bestemmelser forsætligt eller ved grov uagtsomhed. I så fald kan Bestiller kræve den del af sit tab, der ikke dækkes af fradraget i henhold til dette punkt, erstattet efter dansk rets almindelige erstatningsregler. SIDE 20/39

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 7517711 JBH/KRM/CHMJ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og privat ejerskab ved kontraktens

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab 7517711 JBH/KRM/CHMJ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 3 - OPP med offentlig finansiering] Aftale om [ ] i Offentlig-Privat

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. OPP kontrakt

OPP Kalvebod Brygge. OPP kontrakt OPP Kalvebod Brygge OPP kontrakt INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 AFTALENS BAGGRUND, FORMÅL, VILKÅR, YDELSER OG DEFINITIONER... 1 1. Baggrund og formål... 1 2. Aftalevilkår... 2 3. Definitioner... 3 4. Ikrafttræden...

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS KONTRAKT 18. NOVEMBER 2015 Om offentlig-privat samarbejdsaftale om etablering og teknisk drift af Vandhuset på Panteren i Vordingborg mellem

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg BILAG 5 trepartsaftale mellem DGI Huset Panteren og OPS-selskabet FORELØBIG 6. AUGUST 2015 INDHOLD 1 Definitioner

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale

Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale Aftale om fortrolighed mellem [Myndighed] [Adresse] [Postnummer] [By] (Herefter benævnt Bestiller) og [Indsættes når aftalen indgås] (Herefter benævnt OPP-selskabet) (I

Læs mere

ALLOKERING AF RISIKO I OPP- KONTRAKTER

ALLOKERING AF RISIKO I OPP- KONTRAKTER Alene til undervisningsbrug, kan ikke benyttes som selvstændig retskilde ved Henrik Fausing Nogle væsentlige juridiske begreber: - Hændelighed: Fravær af skyld; der er ingen at bebrejde. (I det indbyrdes

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 11. januar 2011

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og [ ] vedrørende projektering, opførelse, finansiering,

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg Bilag 3 Beskrivelse af betalingsmekanisme 18. november 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål... 4 2. Definitioner...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere