Annoncering. efter. Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering. efter. Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne."

Transkript

1 nnoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne.

2 Indledning Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udmeldt en ny statslig pulje til landsbyfornyelse til de kommuner, som afspejler en markant belastning af dårlige huse beliggende i byer med færre end indbyggere og det åbne land. Puljen for 2014 udgør 200 mio. kr. og skal anvendes til, at fortsætte indsatsen for byudvikling i landdistrikterne. Lignende pulje er afsat for år Midlerne i puljen anvendes efter reglerne i byfornyelsesloven. Midlerne kan anvendes til istandsættelse af nedslidte boliger, nedrivning af nedslidte boliger, nedrivning af private erhvervsbygninger, hvor erhvervet er nedlagt, fjernelse af skrot og affald på boligejendomme og opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. Fælles er at bygningerne skal være beliggende i byer med færre end indbyggere. Vesthimmerlands Kommune har modtaget en bevilling i 2014 på kr. der skal udgøre 60 % med en egenfinansiering på kr. så det endelige beløb er kr. til disposition. Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i Der skal være indgået bindende aftaler vedrørende anvendelse af bevillingen inden udgangen af 2014 i modsat bortfalder det ikke forbrugte beløb. Beløbet skal være brugt inden udgangen af marts Beskrivelse af opgaven Rådgiveren er ansvarlig for og forestår udarbejdelse af udbudsmateriale til entreprenører med henblik på nedbrydning og bortskaffelse af ejendomme eller dele af ejendomme, der af kommunen er udpeget til nedrivning i henhold til kriterierne i ovennævnte pulje. Rådgiveren og kommunen aftaler, hvilken udbudsform der skal vælges. Kommunen afleverer liste over entreprenører i tilfælde af indbudt licitation i forbindelse med de enkelte opgaver. Endvidere skal rådgiveren udføre tilsyn med nedrivningsprojekterne. Til brug for dette udleveres checkskema med angivelse af opgaver og arbejdsfordeling. Dette er vedlagt som bilag 2. Rådgiver skal i nødvendigt omfang drage omsorg for og kontrollere at entreprenøren bortskaffer almindeligt uskadeligt byggeaffald og i særdeleshed miljøskadeligt affald i henhold til gældende lovgivning herunder gældende affaldsregulativ for Vesthimmerlands Kommune. I de tilfælde hvor der findes miljøskadeligt affald som eksempelvis PCB, asbest, bly, skimmelsvamp m.v. skal rådgiver vurdere/ opmåle/ vægte den mængde affald der skal bortskaffes specielt.

3 Til brug for budgivningen har kommunen lagt til grund at et standardhus er et fritliggende hus uden kælder i ét plan med et areal på m 2 med et udhus eller et fritliggende enfamilieshus med kælder i 1½ plan, dvs. udnyttet tagetage og bebygget areal på m 2 evt. med et udhus. De relevante opgaver er yderligere beskrevet i det medfølgende udkast til kontrakt, der er en del af udbudsmaterialet, benævnt bilag 1. Kørselsudlæg vil blive honoreret efter gældende, for statens laveste kørselstakster. Yderligere udlæg vil ikke blive honoreret. USB-stik med fotomateriale udleveres af forvaltningen. ftaleperiode ftale skal være gældende fra den 1. februar 2014 og til den 31 marts 2015, dog med mulighed for forlængelse indtil den 31. marts Spørgsmål eller bemærkninger til annonceringsmaterialet Hvis tilbudsgiver har spørgsmål til udbudsmaterialet kan dette skriftligt rettes til Charlotte Jakobsen på med emnet: Spørgsmål Rådgiverydelse Spørgsmål eller bemærkninger til udbudsmaterialet skal fremsendes til ovenstående senest den 20. december 2013 kl Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret snarest mulig herefter. Spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Tilbudsfrist Tilbuddet skal fremsendes til Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 Postboks ars tt.: Charlotte Jakobsen Tilbuddet skal være Vesthimmerlands Kommune i hænde senest den

4 2. januar 2014 kl Til buddet skal være mærket Må ikke åbnes Rådgiverydelse forsendelsen skal være lukket. Tilbud, der ikke er rettidigt fremme, indgår ikke i tilbudsevalueringen. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for at tilbuddet når rettidigt frem. Indkomne tilbud åbnes ved fristens udløb. Der er ikke adgang for tilbudsgivere. Efter åbning og evalueringen underrettes tilbudsgiver pr. om buddet er accepteret eller afvist. Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud indtil 90 dage fra tilbudsfristen. ftalegrundlag ftalen vil blive indgået på baggrund af vedlagte kontrakt Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. Udvælgelseskriterier Forud for evalueringen af de indkomne tilbud vil der ske en vurdering af virksomhedens egnethed i relation til det udbudte område. Økonomisk formåen skal bevisliggøres ved hjælp af følgende: Udfyldt og underskrevet erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige jfr. Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, bilag 3 Teknisk og faglig formåen skal bevisliggøres ved hjælp af følgende: Bevis for ansvarsforsikring på kr pr. forsikrings år skal tegnes Virksomhedsbeskrivelse, dokumentation for teknisk og faglig formåen ved angivelse af relevant teknisk uddannelse, samt erfaring indenfor det relevante område med nedrivning etc. Redegørelse på de involverede medarbejder der skal arbejde med udbudsopgaven. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Tildelingskriterier

5 ftalen vil blive tildelt til den tilbudsgiver, der for ordregiver afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende delkriterier vægtes og lægges til grund for tilbudsvurderingen Pris for rådgiverydelsen vægtes samlet med 60 %, fordelt således med en pris på følgende puljestørrelser o En pulje med 6 standardhuse vægtes med 40 % o En pulje med 3 standardhuse vægtes med 10 % o 1 standardhus vægtes med 10 % Kvalitet vægtes med 40 % o Opgavens løsning med nærmere angivelse af hvorledes de enkelte punkter løses bedst muligt, jfr. checkskema o Faglig ajourføring indenfor området o Erfaring med området Kommunen er berettiget til at forkaste alle tilbud.

6 Bilag 1 ftale Om projektering, styring og tilsyn m.v. Vedr. Vesthimmerlands Kommunes nedrivningsprojekter I forbindelse med den særlige byfornyelsesindsats i landområderne. PRTERNE: Undertegnede Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade ars og medundertegnede Xxxxxx Xxxxxx Xxxx xxxxx har indgået følgende aftale: 1. Overordnet beskrivelse af opgaven Rådgivningsfirmaet bistår Vesthimmerlands Kommune med kommunens indsats i forhold til usunde, forfaldne og tomme ejendomme i Nedrivningen finansieres af Landsbyspuljen for Rådgiveren udfører udbudsmaterialet til entreprenører med henblik på nedbrydning og bortskaffelse af bygninger. Kommunen udleverer liste over entreprenører. Parterne aftaler hvilken udbudsform der skal vælges. Ved indbudt licitation aftaler parterne, hvilke der skal udvælges til de enkelte opgaver. Endvidere skal rådgiver udføre tilsyn med nedrivningsprojekterne. Til brug for dette er der udleveret checkskema med angivelse af opgaver og arbejdsfordeling.

7 Vesthimmerlands Kommune vil gennem hele processen være en aktiv partner. rbejdet omfatter hovedsageligt følgende opgaver: Møde på stedet med ejer og orientering/varsling af naboer fholdelse af licitation, herunder besigtigelse sammen med entreprenører og besvarelse af spørgsmål fra entreprenører Indgåelse af aftaler med entreprenører Fotodokumentation af nedrivningsejendommen og tætliggende naboejendomme. Tilsyn med nedrivningen og reetableringen. Sikring af dokumentation for korrekt bortskaffelse af nedbrydningsmaterialer, eksempelvis tagplader med asbest. Sikring af ansvar for arbejdsmiljø. Sikring af forsyningsledninger afproppes og afmeldes. Sikring af korrekt håndtering af eventuel olietank, evt. forureninger og evt. privat vandboring. Kontakt til ejer, naboer og entreprenører i forbindelse med nedrivning. Skriftlig dokumentation, ansøgninger samt anmeldelse til kommunen i forbindelse med ovenstående. Vesthimmerlands Kommune ser det som en meget vigtig opgave, at der ved afleveringsforretning af grundene udfærdiges en afleveringsprotokol.. 2. Prisfastsættelse Der er aftalt følgende faste priser for arbejdet baseret på en standardejendom, der defineres som et fritliggende hus uden kælder i 1½ plan, dvs. udnyttet tagetage og bebygget areal på m 2 evt. med et udhus på m 2. Udbud og tilsyn jfr. ovenstående af 1 ejendom kr. 00,00 excl. moms 3 ejendomme samlet udbud og tilsyn kr. 00,00-6 ejendomme samlet udbud og tilsyn kr. 00,00 - Der forventes at være ca af denne type ejendomme til nedrivning. Ved særlige ejendomme f.eks. en fabriksbygning, en landbrugsejendom, en sammenbygget ejendom eller en forurenet grund aftales prisen særskilt. Kørselsudlæg vil blive honoreret efter gældende, for statens laveste kørselstakster. Yderligere udlæg vil ikke blive honoreret.

8 USB-stik med fotomateriale udleveres af forvaltningen. 3. nsvar Rådgiveren erklærer at have en gældende ansvarsforsikring på minimum 10 millioner kr. årligt og ikke har gæld til det offentlige. Rådgiveren varetager at gældende love, regler og vejledninger overholdes i forbindelse med nedrivningerne, som beskrevet i det udleverede checkskema. Hvad angår fordelingen af ansvar og opgaver henvises til checkskema, der er vedlagt som bilag 2. BR 89 er gældende for aftaleforholdet med de ændringer som måtte følge af bestemmelser af denne aftale. 4. Ophævelse og opsigelse Såfremt en part væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, er den anden part berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. ftalen kan kun opsiges, hvis parterne er enige herom. Den Den For rådgiverfirma For Vesthimmerlands Kommune

9 Bilag 2. Checkskema For opgaver og arbejdsfordeling ved nedrivning af ejendomme angiver hvem der har ansvaret for opgavens udførelse, O angiver hvem der har oplysningerne. Rådg. Kom. Ejer Indhentning af data Ejer BBR - oplysninger Hvilke bygninger er omfattet af nedrivningen Fredning af bygninger og jord Bygningens bevaringsværdi Igangværende byggesager Kortlagt grundforurening O Tilmeldte på adressen Stuehus til aktivt landbrug Lokalplansforhold O Tingbogsattest (pant- og udlægshav., servitut) B nmeldelse af nedrivning til kommunen C Opsigelse af lejere og evt. genhusning D Varsling af naboer, byggelovens 12 vedr. alm. Orientering E nmeldelse til museum F Screening af lokalplaner og byplansvedtægter G Prækvalifikation af nedbrydningsentreprenører H Overholdelse af kommunens udbudsregler/politik O I Tilladelse til nedrivning af offentlig ejede, bevaringsværdige eller fredede bygninger J Information om tilladelser til nybyggeri i landzone K Orientering af ejer L Håndtering af forurening på ejendommen M Håndtering af nedgravet olietank N Inddragelse af pant- og udlægshavere O fbrydelse af forsyning Kloak Vand Varme Naturgas fmelding af forsyning Vand El Varme Naturgas Renovation

10 Skorstensfejning Forsikring P Sløjfning af privat vandboring ved aut. brøndborer Q Nedrivningsentreprisens særlige krav R Indberetning til BFO/BFU-systemet S ftale om aflevering og efterfølgende vedligeholdelses af grund T Fotografering af bygning før nedrivning U Screening af miljø og arbejdsskadelige stoffer, forlods V Kontrol med bortskaffelse af bygningsaffald W Ændring af BBR-registrering X Fremskaffelse af adgang og nøgler til omfattede bygninger Y ftale om køb af ejendom og berigtigelse af handlen Z Tilskud - Husk det skal betales direkte til ejeren Æ Udvælgelse af ejendommene Bilag 3 Virksomhedens navn: dresse: CVR nr.: 1. Gæld til det offentlige: I henhold til Lov nr af 21. december 1994 som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger. Uanset gældens størrelse kan ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i en udbudsprocedure. Ordregiver er forpligtet til at afvise et tilbud, såfremt tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld som overstiger kr. Med nedenstående underskrift erklærer tilbudsgiver at denne ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr.

11 2. Øvrige udelukkelsesforhold Jf. Direktiv 2004/18/EF artikel 45 stk. 1 og 2 Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver leverandør, mod hvem der er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af følgende grunde: a) deltagelse i en kriminel organisation b) bestikkelse c) svig som omhandlet i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. d) hvidvaskning af penge Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver leverandør: a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning. b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning. c) som ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed. d) som i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret. e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i det land hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. g) som svigagtigt har fremsat urigtige erklæringer i forbindelse med meddelelse af oplysninger, som kan kræves i dette kapitel. Vi erklærer på tro og love, at virksomheden ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige som overstiger kr. samt at virksomheden ikke er omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier. Dato: Underskrift og stempel:

12

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL JANUAR 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system 1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere