Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridiske rammer for sorteringsanlæg"

Transkript

1 Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014

2 Titel: Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Redaktion: Jacob Brandt (projektleder) Johan Weihe Jesper Kaltoft Michael Honoré Bech-Bruun advokatfirma Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2014 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Juridiske rammer for sorteringsanlæg

3 Indhold Forord Tilknytningen til fyrtårnsprojektet om automatiske sorteringsanlæg Projektets formål, afgrænsning og tilrettelæggelse Ekstern inddragelse... 7 Sammenfatning Det offentlige scenarie Miljøretlig regulering Kommunalretlig regulering Udbudsretlig regulering Statsstøtteretlig regulering Offentlig-privat samarbejde (OPS) Miljøretlig regulering Kommunalretlig regulering Udbudsretlig regulering Statsstøtteretlig regulering Offentlig-privat aktieselskab (OP A/S) Miljøretlig regulering Kommunalretlig regulering Udbudsretlig regulering Statsstøtteretlig regulering Offentlig-privat partnerskab (OPP) Miljøretlig regulering Kommunalretlig regulering Udbudsretlig regulering Statsstøtteretlig regulering Det private scenarie Miljøretlig regulering Kommunalretlig regulering Udbudsretlig regulering Statsstøtteretlig regulering Samlet oversigt over scenariernes karakteristika Baggrund Indledning Det juridiske grundlag Nærmere om den juridiske analyse Opsummerende De organisatoriske scenarier Det offentlige scenarie Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat aktieselskab (OP A/S) Offentligt-privat partnerskab (OPP) Det private scenarie Juridiske rammer for sorteringsanlæg 3

4 3. Affaldsfraktioner og materialenyttiggørelse Grundlaget for analyserne De relevante affaldsfraktioner Det øvrige affald Klassificering af affald som egnet til materialenyttiggørelse Affaldsdirektivets krav om øget genanvendelse Ansvar for affaldets håndtering Afgrænsning Det almindelige udgangspunkt Ansvar i forlængelse af frembringelsen Kommunalt affald Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse Miljøbeskyttelseslovens 44, stk Ansvar for affaldets håndtering indtil materialenyttiggørelse Ansvaret for affaldets håndtering under og efter sortering Særligt om kommunale behandlingsanlægs håndtering af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse Affaldsbekendtgørelsens regulering af kommunale behandlingsanlæg Særligt om ansvar for restaffald efter sortering Sammenfattende vurdering af ansvaret for affaldet indtil materialenyttiggørelse Kommunalt affald Erhvervsaffald Nærmere om affaldsdefinitionens betydning, herunder biprodukter og affaldsfasen ophør Affaldsdefinitionen Kort om biprodukter Kort om affaldsfasens ophør Nærmere om definitionen på affaldsproducent Nærmere om definitionen på affaldsindehaver Forureneren betaler Sammenfattende om affaldsdefinition, affaldsproducent, affaldsindehaver og forurener betaler Hovedkonklusioner Kommunalretlige forhold Overordnet om de kommunalretlige rammer Selskabsdeltagelse efter kommunalfuldmagten Forbud mod bestemmende indflydelse Forbud mod erhvervsøkonomisk formål Lovgivningen til hinder for varetagelse i selskab Lovlige kommunale opgaver Særligt om selskabsdeltagelse efter L Lovgivningen må ikke hindre udskillelsen Bestemmende indflydelse Privat deltagelse Omsætningens sammensætning Kommunal viden Krav om direkte deltagelse Lokalitetsprincippet Lånebekendtgørelsen Hovedkonklusioner Udbudsretlige forhold Offentlig opgaveudførelse ved hjælp af interne eller eksterne ressourcer Juridiske rammer for sorteringsanlæg

5 6.1.1 Særligt om udvidet in house Offentligt udbud og begrænset udbud Konkurrencepræget dialog Udbudsretlig analyse af de udvalgte scenarier Affaldssortering som udbudspligtig anskaffelse Det offentlige scenarie OPS-scenariet De offentlig-private scenarier (OPP og OP A/S) Særligt om varigheden af kontrakter, der indgås Forslaget til nyt udbudsdirektiv Hovedkonklusioner Statsstøtteretlige forhold Hvornår foreligger der statsstøtte? Der skal ydes en økonomisk fordel Støttemodtager skal udføre en økonomisk aktivitet Fordelen skal være ydet ved hjælp af statsmidler Fordelen skal være selektiv Støtten skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene Samhandelen mellem medlemsstater skal kunne påvirkes Konsekvensen af at der måtte være tale om statsstøtte Statsstøtteretlig analyse Der skal foreligge en økonomisk fordel Støttemodtager skal udføre en økonomisk aktivitet Støtten skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene Muligheden for at få støtte godkendt af EU-Kommissionen Opsummering i forhold til de enkelte scenarier Det offentlige scenarie Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat aktieselskab Offentlig-privat partnerskab og det private scenarie Hovedkonklusioner Bilag 1: Deltagerne i fokusgruppen: Juridiske rammer for sorteringsanlæg 5

6 Forord 1.1 Tilknytningen til fyrtårnsprojektet om automatiske sorteringsanlæg Under Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi 2013 har Miljøstyrelsen, Region Midtjylland og Region Sjælland etableret et partnerskab, som har til formål at undersøge grundlaget for etablering af større centrale automatiske sorteringsanlæg samt eventuelt ved tilskud at medvirke til etableringen heraf. Det er målsætningen, at der skal være tale om et større projekt, som kan demonstrere den næste generation af teknologi, der hvis den får chancen for at vise sit værd i virkelig drift - kan blive state-of-the-art om få år. Som et led i undersøgelsen af mulighederne for etableringen af sådanne anlæg har partnerskabet iværksat to videnprojekter, som skal afklare en række forhold samt give affaldsbranchens aktører et bedre grundlag for et beslutte, hvilke anlæg der skal etableres, og hvordan anlæggene skal organiseres. Det ene videnprojekt vedrører en undersøgelse af teknologi og systemer, mens nærværende videnprojekt vedrører de juridiske rammer for organiseringen Projektets formål, afgrænsning og tilrettelæggelse Projektet har til formål at fastslå de juridiske rammer for forskellige organisationsformer. Til brug for projektets afgrænsning og tilrettelæggelse er foretaget en række valg med henblik på at skabe en vis grad af operationalisering af projektets resultater. Valgene indebærer bl.a. fokus på fem udvalgte organisatoriske scenarier, som er dækkende for de traditionelle og kendte organisationsformer, og det kan således forventes, at varianter af organisationsformerne kan få konsekvenser i forhold til juraen. De behandlede organisatoriske scenarier og problemstillinger er identificeret i samarbejde med partnerskabet og de til projektet tilknyttede fokusgrupper. Projektets afgrænsning og tilrettelæggelse er bl.a. sket under hensyntagen til, at projektet skulle gennemføres inden for en nærmere bestemt tidsramme fra august til november Efter projektets foreløbige afrapportering blev der indledt drøftelser mellem Miljøstyrelsen, Indenrigs- og Økonomiministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet om en nærmere afgrænset problemstilling. Ministerierne drøftede endvidere problemstillingen med Kammeradvokaten, og resultatet af drøftelserne er i løbet af februar blevet indarbejdet i rapporten. I forbindelse med afrapporteringen er der først afgivet et udkast til rapport til kommentering hos Miljøstyrelsen, og der er blevet afholdt møder med samt modtaget Miljøstyrelsens skriftlige bemærkninger, som er indarbejdet i den endelige version. 1 Miljøprojekt Automatisk affaldssortering teknologier og danske udviklings- og produktionskompetencer (Miljøstyrelsen 2014) 6 Juridiske rammer for sorteringsanlæg

7 Et særligt spørgsmål om kommunernes adgang til i større eller mindre omfang at deltage i selskaber, som håndterer kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, har givet anledning til drøftelser mellem Miljøministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet, efter at det endelige udkast var afleveret til Miljøstyrelsen. De tre ministerier har endvidere indhentet rådgivning om dette spørgsmål hos Kammeradvokaten. Til brug for projektet blev Kammeradvokatens notat af 6. februar 2014 samt et fællesministerielt notat af 6. januar 2014 stillet til rådighed. Resultatet af drøftelserne og notaterne er efterfølgende indarbejdet i denne rapport. 1.3 Ekstern inddragelse I forbindelse med projektets opstart blev en fokusgruppe under betegnelsen Jura og organisering tilknyttet nærværende projekt. Som bilag 1 findes en liste over deltagerne i fokusgruppen. Der er blevet afholdt to møder med fokusgruppen, ligesom der har været løbende direkte inddragelse af fokusgruppens medlemmer, hvor dette blev vurderet relevant af projektudførende. Følgegruppen har dog ikke kommenteret på udkast til nærværende Miljøprojekt-rapport. De valgte organisatoriske scenarier samt udvalgte problemstillinger er endvidere blevet præsenteret på møder i DAKOFA's kommune- og juranetværk, DAKOFA's Teknisk Råd samt forelagt på DAKOFA's årskonference. Endelig blev der i oktober 2013 afholdt en åben workshop med 97 deltagere faciliteret af DAKOFA for partnerskabet, hvor navnlig interesseorganisationerne havde anledning til at drøfte projektets aspekter. I de forskellige ovennævnte sammenhænge er det navnlig blevet fremhævet, at stordriftsfordele (behandling af såvel kommunalt affald som kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse), sikkerhed for levering af affald til sortering, indbygget incitament for anlægget til at sortere miljøog ressourcemarkedsmæssigt optimalt samt løbende udvikling af teknologiske løsninger er vigtige forudsætninger for, at et større centralt sorteringsanlæg får optimale rammebetingelser. Disse budskaber er anvendt til at fokusere projektets analyse. Juridiske rammer for sorteringsanlæg 7

8 Sammenfatning I det følgende sammenfattes de muligheder og begrænsninger, som er identificeret for de enkelte scenarier. Scenarierne sammenstilles til sidst, men der er ikke gennemført en selvstændig tværgående vurdering af scenarierne i forhold til overordnede målsætninger for affaldssektorens udvikling. For at skabe et overblik har vi udarbejdet et skema, som indeholder de væsentligste parametre i hvert enkelt scenarium. Det er i skemaet angivet, hvordan de enkelte parametre er vurderet i det pågældende scenarium. Afslutningsvist har vi samlet skemaerne med henblik på at lette sammenligningen af karakteristika på tværs af scenarierne. De valgte parametre er: 1. Mulighed for at håndtere kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse (herefter betegnet erhvervsaffald ) 2. Sikkerhed for levering af kommunalt affald til sortering på anlægget (herefter betegnet leveringssikkerhed ). 3. Kommunal medfinansiering 4. Operatørens mulighed for at overtage det offentligretlige ansvar for kommunalt affald frem til sluthåndtering (incitament til optimal sortering med henblik på økonomisk gevinst ved afsætning) 5. Anlæggets mulighed for at overtage det offentligretlige ansvar for kommunalt affald frem til sluthåndtering (optimale vilkår for indretning og drift af anlægget) 6. Mulighed for at anvende udbudsformen konkurrencepræget dialog 7. Risiko for statsstøtte, som skal godkendes af EU-Kommissionen Der er knyttet bemærkninger til skemaet under hvert scenarie, som har til formål at fremhæve de karakteristika, som adskiller hvert scenarie fra de øvrige. 1.1 Det offentlige scenarie Scenarie 1 Offentligt ejet 1. Erhvervsaffald Ikke adgang 2. Leveringssikkerhed Ja 3. Kommunal medfinansiering 100 % 4. Operatørens mulighed for at overtage Ja ansvar for kommunalt affald 5. Anlæggets mulighed for at overtage ansvar Ja for kommunalt affald 6. Mulighed for konkurrencepræget dialog Ikke relevant 7. Risiko for godkendelsespligtig statsstøtte Ja, i mindre grad Miljøretlig regulering 8 Juridiske rammer for sorteringsanlæg

9 Det offentlige scenarie er den mest udbredte konstruktion til løsning af opgaver på affaldsområdet. De kommunale fællesskaber, integrerede kommunale forsyningsvirksomheder og kommunale aktieselskaber er de mest udbredte organisationsformer. Det offentlige scenaries stærkeste juridiske kendetegn er de begrænsninger, som følger af det rene offentlige ejerskab som følge af, at de kommunalretlige regler forhindrer offentligt ejede virksomheder i at udøve erhvervsøkonomiske aktiviteter. Dette indebærer i lyset af affaldsreguleringen, at et større centralt sorteringsanlæg alene må dimensioneres til håndtering af kommunalt affald svarende til behovet i den eller de deltagende kommuners opland. I det rene offentlige scenarie opstår der ikke problemer i forhold til spørgsmålet om sorteringsanlæggets mulighed for at overtage ansvaret for det modtagne affalds videre håndtering frem til materialenyttiggørelse. Anlægget vil kun kunne modtage kommunalt affald, som stammer fra de kommunale ejere. Sammenfaldet mellem det kommunale ejerskab/drift og det offentligretlige ansvar for affaldets håndtering indebærer således, at incitamentet til at lave et godt sorteringsresultat i forhold til efterspørgslen i markedet ikke afkobles. Ved deltagelse af flere kommuner vil dog kun det kommunale fællesskab i medfør af kommunestyrelseslovens 60 kunne overtage det offentligretlige ansvar for affaldets videre håndtering, hvorfor andre organisationsformer vil skulle respektere affaldets opland ved opgavens praktiske tilrettelæggelse Kommunalretlig regulering Organiseringen i det offentlige scenarie skal respektere, at sorteringsanlægget skal styres og drives indenfor rammerne af den kommunalretlige lovgivning, herunder kommunestyrelsesloven og kommunalfuldmagten, og at anlægget derfor bl.a. ikke kan drives med fortjeneste for øje, og at anlægget alene kan dimensioneres efter at varetage affaldsopgaver for den eller de deltagende kommuner eller kommunale fællesskaber. Endvidere skal organiseringen respektere, at opgaven kan være overdraget til varetagelse i et kommunalt fællesskab Udbudsretlig regulering Hvis det offentlige scenarie udspiller sig sådan, at en række kommuner i fællesskab etablerer og driver anlægget inden for rammerne af et selskab, der er en selvstændig juridisk person, vil dette selskab udgøre en fra kommunerne juridisk adskilt virksomhed, og derfor vil de enkelte kontrakter mellem kommunerne og selskabet om levering af affaldssorteringsydelser alene kunne indgås uden udbud, hvis betingelserne for udvidet in house er opfyldte. I den forbindelse skal det særligt bemærkes, at beregningen af intern og ekstern virksomhed/omsætning i relation til opgaveudførelseskriteriet generelt kan være vanskelig at foretage, og at der må foretages en konkret vurdering heraf i det enkelte tilfælde Statsstøtteretlig regulering Sorteringsanlægget kan formentlig optage lån til samme rentesats som kommunen, forudsat at anlægget er en enhed integreret i den kommunale forsyningsvirksomhed og således ikke er udskilt i en selvstændig juridisk enhed. Herved undgås det, at kommunen skal stille lånegarantier, der skal betales garantiprovision for. Hvis anlægget er udskilt i en selvstændig juridisk enhed, er der endvidere gode argumenter for, at kommunal finansiering (inkl. lånegarantier) på favorable vilkår ikke indebærer statsstøtte, forudsat at anlægget ikke behandler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Juridiske rammer for sorteringsanlæg 9

10 Selv hvis der måtte være tale om statsstøtte, skal det undersøges, om støtten kan godkendes af EU- Kommissionen. Dette forventes at være tilfældet. Dog kan særligt brugen af ubegrænsede garantier vise sig problematisk. 1.2 Offentlig-privat samarbejde (OPS) Scenarie 2 Offentligt ejet drift udliciteret 1. Erhvervsaffald Ikke adgang 2. Leveringssikkerhed Ja 3. Kommunal medfinansiering 100 % 4. Operatørens mulighed for at overtage Nej ansvar for kommunalt affald 5. Anlæggets mulighed for at overtage ansvar Ja for kommunalt affald 6. Mulighed for konkurrencepræget dialog Nej 7. Risiko for godkendelsespligtig statsstøtte Ja, i mindre grad Miljøretlig regulering Det offentlig-private samarbejde (OPS) indeholder alene en begrænset scenariemæssig modifikation. Muligheden for at lade en privat aktør forestå driften af sorteringsanlægget og afsætningen af de sorterede materialer er inddraget. Sorteringsanlægget vil på grund af det offentlige ejerskab i udgangspunktet være afskåret fra at håndtere andet affald end det, som stammer fra den eller de kommunale ejerkommuner. Selvom anlægget i lighed med det rene offentlige scenarie pga. det kommunale ejerskab har mulighed for at overtage det offentligretlige ansvar for det kommunale affald, er det en begrænsning for OPS-scenariet, at den private aktør ikke kan overtage ansvaret for det kommunale affald indtil materialenyttiggørelse. Dette indebærer, at operatøren skal afsætte de sorterede materialer på vegne af de offentlige ejere, hvilket afkobler incitamentet til at skabe et godt sorteringsresultat i forhold til efterspørgslen efter de sorterede materiale. I forhold til det offentligretlige ansvars betydning for tilrettelæggelse af sorteringsopgaven er retsstillingen den samme som i det rent offentlige scenarie. Den private operatør løser alene driftsopgaven på vegne af den offentlige ejer af sorteringsanlægget Kommunalretlig regulering Organiseringen i et offentligt-privat samarbejde (OPS) er i al væsentlighed den samme som i det offentlige scenarie. Det betyder, at kommunens deltagelse skal styres indenfor rammerne af den kommunalretlige lovgivning, herunder kommunestyrelsesloven og kommunalfuldmagten, og at anlægget derfor bl.a. ikke kan drives med fortjeneste for øje, og at anlægget alene kan dimensioneres efter at varetage affaldsopgaver for den eller de deltagende kommuner eller kommunale fællesskaber. Endvidere skal organiseringen respektere, at opgaven kan være overdraget til varetagelse i et kommunalt fællesskab Udbudsretlig regulering I relation til en kontrakt om driften af anlægget må det antages, at en sådan kontrakt alene kan indgås på baggrund af en af udbudsdirektivets sædvanlige udbudsprocedurer; offentligt eller begrænset udbud. Der vil således formentlig ikke være forhold, der indikerer, at en kontrakt om 10 Juridiske rammer for sorteringsanlæg

11 driften af affaldssorteringsanlægget har den fornødne kompleksitet til, at udbudsproceduren konkurrencepræget dialog kan bringes i anvendelse. Driftskontrakten vil heller ikke på baggrund af udvidet in house kunne indgås uden udbud, da hverken kontrol- eller opgaveudførelseskriteriet vil være opfyldt i relationen mellem kommunerne og den private virksomhed, der skal drive anlægget. Der skal foretages en særskilt vurdering af, hvorvidt de efterfølgende tjenesteydelseskontrakter om sortering af kommunernes affald vil kunne indgås på baggrund af udvidet in house. Hvis denne vurdering måtte falde sådan ud, at kriterierne for direkte kontrakttildeling på baggrund af udvidet in house ikke er opfyldte, vil den enkelte kommune eller de samlede kommuner alene kunne tildele disse tjenesteydelseskontrakter efter afholdelse af offentligt eller begrænset udbud Statsstøtteretlig regulering Hvis anlægget ikke behandler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, er der gode argumenter for, at kommunal finansiering (inkl. lånegarantier) på favorable vilkår ikke indebærer statsstøtte. Selv hvis der måtte være tale om statsstøtte, taler meget for, at støtten ville kunne godkendes af EU- Kommissionen. Brugen af ubegrænsede garantier kan dog være problematisk. 1.3 Offentlig-privat aktieselskab (OP A/S) Scenarie 3 Offentligt privat selskab 1. Erhvervsaffald Fuld adgang 2. Leveringssikkerhed Ja (Kun kommunalt affald fra ejerkommuner) 3. Kommunal medfinansiering Måske 4. Operatørens mulighed for at overtage ansvar for Nej kommunalt affald 5. Anlæggets mulighed for at overtage ansvar for Nej kommunalt affald 6. Mulighed for konkurrencepræget dialog Måske 7. Risiko for godkendelsespligtig statsstøtte Ja, i betydelig grad Miljøretlig regulering Miljøbeskyttelsesloven og forarbejderne hertil udgør i kombination med affaldsbekendtgørelsens regler om kommunale behandlingsanlæg, herunder navnlig definitionen i affaldsbekendtgørelsens 3, nr. 37, et særdeles uklart grundlag for at afgøre, hvorvidt det rent faktisk er muligt for en kommune at deltage i ejerskabet af et behandlingsanlæg, som håndterer kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Miljøbeskyttelseslovens materielle bestemmelser tildeler kommunerne opgaven med håndtering af affald i almindelighed, mens forbuddet mod håndtering af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse primært finder sit udtryk i bemærkningerne til loven, som dog heller ikke er klart formuleret. Både loven og lovens forarbejder fokuserer på kommunale behandlingsanlæg, som er defineret i affaldsbekendtgørelsen på en måde, som åbner mulighed for en vis grad af kommunalt ejerskab til et behandlingsanlæg, uden at et sådant behandlingsanlæg skal anses som omfattet af definitionen på et kommunalt behandlingsanlæg. Dette kan forstås sådan, at ministeren ved fastsættelse af definitionen har vurderet, at et vist begrænset ejerskab til behandlingsanlæg, som behandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, er foreneligt med loven og forarbejderne hertil. Det kan derfor ikke med fornøden sikkerhed fastslås, om kommuner på Juridiske rammer for sorteringsanlæg 11

12 baggrund af gældende ret kan deltage i ejerskabet af behandlingsanlæg, som håndterer kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Der vil dog i givet fald formentlig kun være adgang til at ejerskab i størrelsesordenen 5-10 %. Der er under alle omstændigheder behov for en tydeliggørelse af kommunernes mulighed for at deltage i behandlingsanlæg, som håndterer kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Behandlingsanlægget kan i givet fald overtage det offentligretlige ansvar for det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse fra de affaldsproducerende virksomheder. Den private deltagelse i selskabet forudsættes etableret gennem et udbud, som omfatter såvel etableringen af anlægget som håndteringen af den eller de kommuners affald, som skal sorteres. Selskabet vil således kunne håndtere det kommunale affald fra deltagerkommunerne, men der er ikke mulighed for, at selskabet overtager det offentligretlige ansvar for håndteringen af det kommunale affald. Dette afkobler sammenhængen mellem sorteringsopgavens udførelse og resultat i forhold til de sorterede materialers videre håndtering Kommunalretlig regulering Et sorteringsanlæg organiseret som et OP A/S vil enten skulle organiseres indenfor rammerne af kommunalfuldmagten eller 548-loven. Såfremt selskabet organiseres indenfor kommunalfuldmagten, kan selskabet ikke have et erhvervsøkonomisk formål, og selskabet kan som udgangspunkt alene dimensioneres efter at varetage affaldsopgaver for den eller de deltagende kommuner, medmindre det er begrundet i fælleskommunal opgavevaretagelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens 49, stk. 2. Efter 548-loven vil der være muligt for kommunen at etablere sorteringsanlægget i et selskab med erhvervsøkonomisk formål, forudsat at selskabet baseres på kommunal viden. Det er endvidere en forudsætning, at en kommune ikke har bestemmende indflydelse, og at der er mindst 25 % privat deltagelse, samt at højst 50 % af omsætningen stammer fra andre end kommuner. Behandling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse er som udgangspunkt ikke længere en kommunal opgave. Det har ikke været muligt med sikkerhed at afklare, om dette helt afskærer kommuner og kommunale fællesskaber fra at deltage i ejerskabet af anlæg, som dimensioneres efter at behandle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Det er vurderingen, at begrænsningen alene gælder for "kommunale behandlingsanlæg", jf. affaldsbekendtgørelsens 3, nr. 37, men det er behæftet med betydelig usikkerhed, om kommuner eller kommunale fællesskaber kan deltage i ejerskabet af anlæg, der behandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, eller i selskaber, der ejer sådanne anlæg Udbudsretlig regulering OP A/S-scenariet indebærer et begrænset offentligt ejerskab til anlægget. Det betyder, at kontraktindgåelse mellem kommunerne og anlægget i dette scenarie ikke kan ske uden udbud som udvidet in house uanset graden af det private ejerskab.. Kontraktindgåelsen skal herefter foregå efter afholdelse af udbud i form af offentligt udbud, begrænset udbud eller hvis betingelserne herfor er opfyldte - konkurrencepræget dialog. Kontrakter, der i OP A/S-scenariet indgås mellem kommunerne og affaldssorteringsanlægget, vil udover levering af affaldssorteringsydelser indeholde elementer vedrørende etablering og drift af anlægget. Der er således i dette scenarie tale om, at kommunerne og en virksomhed indgår en samlet kontrakt, der regulerer såvel forhold i forbindelse med etableringen af anlægget (herunder 12 Juridiske rammer for sorteringsanlæg

13 finansiering og drift) som forhold i forbindelse med anlæggets virksomhed efter etableringen (leveringen af affaldssorteringsydelser), og det bliver herefter særligt relevant, om disse forhold medfører, at en sådan samlet kontrakt kan anses som værende særligt kompleks. Hvis dette er tilfældet, vil et udbud nemlig kunne iværksættes som en konkurrencepræget dialog. Det er ikke udelukket, at en OP A/S-kontrakt kan have den fornødne kompleksitet, men bedømmelsen heraf vil i højere grad kræve en nærmere analyse af de specifikke forhold ved en sådan kontrakt. I relation til OP A/S-scenariet vil det formentlig være i overensstemmelse med udbudsdirektivet, at udvælgelsen af den private selskabsdeltager og tildelingen af den offentlige kontrakt om levering af affaldssorteringsydelser sker ved et samlet udbud. Det er dog i den sammenhæng en betingelse, at dette samlede udbud omfatter såvel de selskabsretlige forhold vedrørende selskabets vedtægter, aktionæraftaler mellem parterne mv. som de kontraktretlige forhold vedrørende kontraktpartnerens økonomiske og tekniske kvalifikationer, oplysninger om kontraktgenstanden, valg af tildelingskriterium mv. Det skal endelig haves for øje, at alene kontrakter, der har været forudsat i det oprindelige udbudsmateriale, kan tildeles OP A/S et uden udbud, ligesom der alene vil kunne ændres i den samlede kontrakt uden afholdelse af udbud, hvis sådanne ændringer er forudset i udbudsmaterialet, eller hvis ændringerne ikke er væsentlige Statsstøtteretlig regulering Der er risiko for, at kommunal medfinansiering (inkl. lånegarantier) på favorable vilkår indebærer statsstøtte. Muligheden for ringfencing bør overvejes. Det bør afdækkes nærmere, om en sådan støtte vil kunne godkendes af EU-Kommissionen som enten miljøstøtte eller public service støtte. Brugen af ubegrænsede garantier kan være særligt problematisk. 1.4 Offentlig-privat partnerskab (OPP) Scenarie 4 OPP kontrakt 1. Erhvervsaffald Fuld adgang 2. Leveringssikkerhed Ja (Kun kommunalt affald fra udbudskommuner) 3. Kommunal medfinansiering Nej 4. Operatørens mulighed for at overtage ansvar for Nej kommunalt affald 5. Anlæggets mulighed for at overtage ansvar for Nej kommunalt affald 6. Mulighed for konkurrencepræget dialog Ja 7. Risiko for godkendelsespligtig statsstøtte Ja, i mindre grad Miljøretlig regulering I forhold til det offentligretlige ansvar for affaldets håndtering indtil materialenyttiggørelse og mulighederne for at håndtere såvel kommunalt affald som kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse reguleres det offentlig-private partnerskab (OPP) på samme måde som et OP A/S. Juridiske rammer for sorteringsanlæg 13

14 1.4.2 Kommunalretlig regulering I OPP-scenariet består det kommunale engagement i udbuddet af og indgåelsen af en OPP-kontrakt med OPP-leverandøren, som skal opføre, drive og finansiere sorteringsanlægget. Kommuner eller kommunale fællesskabers indgåelse af en OPP-kontrakt skal være i overensstemmelse med de kommunalretlige regler, som bl.a. indebærer, at kontrakten ikke må indebære, at de kommunale parter ved profitdeling eller på anden måde deltager i erhvervsvirksomhed, og der overlades OPPleverandøren ansvar, fx offentligretligt ansvar, som ikke kan delegeres til private. Endvidere skal det påses, at kommunerne ikke udsættes for økonomiske risici, som ikke tjener varetagelse af kommunale formål. Endvidere skal det altid ved indgåelse af OPP-kontrakter sikres, at kontakten ikke utilsigtet påvirker kommunens låneramme. Det vil normalt være uproblematisk at sikre, at OPP-kontrakten opfylder disse krav Udbudsretlig regulering OPP-scenariet indebærer, at ejerskabet til anlægget er 100 % privat, og allerede af denne årsag er in house-kontraktindgåelse ikke er mulighed i dette scenarie. Kontraktindgåelsen skal herefter foregå efter afholdelse af udbud i form af offentligt udbud, begrænset udbud eller hvis betingelserne herfor er opfyldte - konkurrencepræget dialog. Ligesom ved OP A/S-scenariet vil de kontrakter, der indgås mellem kommunerne og affaldssorteringsanlægget, udover levering af affaldssorteringsydelser indeholde elementer vedrørende etablering og drift af anlægget. Der altså tale om, at kommunerne og en virksomhed indgår en samlet kontrakt, der regulerer såvel forhold i forbindelse med etableringen af anlægget (herunder finansiering og drift) som forhold i forbindelse med anlæggets virksomhed efter etableringen (leveringen af affaldssorteringsydelser), og det bliver herefter særligt relevant, om disse forhold medfører, at en sådan samlet kontrakt kan anses som værende særligt kompleks. Hvis dette er tilfældet, vil et udbud nemlig kunne iværksættes som en konkurrencepræget dialog. Meget taler for, at udbudsproceduren konkurrencepræget dialog kan anvendes i OPP-scenariet. Der har ikke tidligere har været opført lignende større centrale affaldssorteringsanlæg i Danmark eller udbudt kontrakter herom. Endvidere vil det trække i retning af en adgang til anvendelse af konkurrencepræget dialog, hvis den kontrakt, der udbydes er teknologineutral på den måde forstået, at der ikke ved udbuddet opstilles krav om anvendelse af bestemte tekniske løsninger eller af et bestemt teknisk system. Der skal dog være tale om reelle vanskeligheder ved på forhånd at opstille den tekniske kravspecifikation (medmindre andre forhold i sig selv kan berettige anvendelsen). Betingelsen om en særligt kompleks kontrakt forekommer som nævnt meget nærliggende at kunne opfyldes ved OPP-scenariet, og Kommissionens explanatory note vedrørende konkurrencepræget dialog nævner da også eksplicit OPP-kontrakter som eksempel på kontrakter af juridisk eller finansiel kompleksitet. Det vil dog under alle omstændigheder altid bero på en konkret vurdering af de nærmere og samlede forhold, om betingelserne for anvendelse af konkurrencepræget dialog er opfyldte Statsstøtteretlig regulering Fraværet af kommunal medfinansiering minimerer statsstøtteretlige betænkeligheder sammenlignet med det offentlige scenarie, OPS og OP A/S. Der er en risiko for at blive omfattet af statsstøttereglerne, hvis anlægget ikke kan drives på kommercielle vilkår, fx hvis det tildeles en 14 Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Større centrale affaldssorteringanlæg

Større centrale affaldssorteringanlæg Større centrale affaldssorteringanlæg Større centrale sorteringsanlæg - De juridiske udfordringer Juridiske Specialistadvokat udfordringer (L) cob Brandt Projektets metode og indhold Videnprojektet beskriver

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Liberalisering af affaldssektoren

Liberalisering af affaldssektoren Liberalisering af affaldssektoren Aarhus, den 3. november 2016 2 Baggrund om liberalisering af affaldssektoren Arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren, En effektiv affaldssektor, 2004: Det anbefales,

Læs mere

Nyt på affaldsområdet

Nyt på affaldsområdet Nyt på affaldsområdet Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Lovforslag på lovprogrammet - Modernisering af affaldsforbrændingssektoren

Læs mere

Affaldsreguleringen. Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt

Affaldsreguleringen. Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Affaldsreguleringen Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition 1. Hvem har ansvaret for affaldshåndteringen 1. Hvad har kommunerne ansvaret

Læs mere

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Overblik Kort om Folketing, regering og miljøministeren Miljøstyrelsen regeludarbejdende og regelfortolkende myndighed

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015 Miljøstyrelsens sagsbehandling af kommunale behandlingsanlægs anmeldelse om fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158247 8. februar 2013 NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Statsstøtte på affaldsområdet 8. april Advokat, partner Michael Honoré, Bech-Bruun

Statsstøtte på affaldsområdet 8. april Advokat, partner Michael Honoré, Bech-Bruun Statsstøtte på affaldsområdet 8. april 2014 Advokat, partner Michael Honoré, Bech-Bruun Agenda 09.30-09.35: Velkomst og introduktion til emnet 09.35-10.50: Generel introduktion til statsstøttereglerne

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt

Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Juridiske problemstillinger ved genanvendelse af jord Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DISPOSITION Udvalgte problemstillinger 1.Hvornår er jord affald? Hvilken konsekvens har det? 2.Forholdet mellem

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Tak for det udsendte regeringsudspil om den nye affaldssektor, som Reno Djurs I/S hermed ønsker at knytte nogle bemærkninger til.

Tak for det udsendte regeringsudspil om den nye affaldssektor, som Reno Djurs I/S hermed ønsker at knytte nogle bemærkninger til. Miljøstyrelsen Jord & Affald Strandgade 29 1401 København K!"#$%&$$$$ '(#$%&$$)) ***" " + " )",--$ Tak for det udsendte regeringsudspil om den nye affaldssektor, som Reno Djurs I/S hermed ønsker at knytte

Læs mere

De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion

De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion ØSTERGADE 38 1100 KØBENHAVN K TLF. 33 33 81 00 WWW.LINDCAD.DK De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion DAKOFA den 24. august 2011 Advokat (L) Jacob Brandt De retlige aspekter Hvorfor er

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Analyse af forsyningssikkerheden i affaldssektoren

Analyse af forsyningssikkerheden i affaldssektoren Analyse af forsyningssikkerheden i affaldssektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K T: +45 3392 6700 E: ens@ens.dk Side 1/8 www.ens.dk Indhold 1. Indledning - Forståelse af forsyningssikkerhed

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

GRØN KICKSTART Ny partnerskabsmodel, der sikrer bedre rammer for teknologiudvikling i den danske affaldssektor

GRØN KICKSTART Ny partnerskabsmodel, der sikrer bedre rammer for teknologiudvikling i den danske affaldssektor 11. januar 2018 GRØN KICKSTART Ny partnerskabsmodel, der sikrer bedre rammer for teknologiudvikling i den danske affaldssektor Behov for en Grøn Kickstart AT OMSTILLE SAMFUNDET FRA EN LINÆR TIL EN CIRKULÆR

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Bilag 1: Definitioner Version 1

Bilag 1: Definitioner Version 1 Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Bilag 1: Definitioner Version 1 Bilag 1 Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og

Læs mere

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver KL har modtaget meddelelse om cirkulær økonomi og forslag til direktiv om ændring

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Disposition for oplæg Kort intro til Marius Pedersen A/S Erfaringer med Offentlig

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ)

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Opsummering nr. 1 krav til kortlægning Definitioner Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Miljøkortlægning: En detaljeret

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Udbud af ydelsen. forbrænding af affald. 2 februar Oplægsholder. Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner. Side 1

Udbud af ydelsen. forbrænding af affald. 2 februar Oplægsholder. Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner. Side 1 Udbud af ydelsen forbrænding af affald 2 februar 2017 Oplægsholder Sune Troels Poulsen Advokat, ph.d., partner 1 Oversigt Udbud og udbudsreglerne Særligt om in-house Udbud i mulige fremtidige situationer

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Affaldsgebyrer Organisering i affaldssektoren. Advokat Line Markert 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Organisering i affaldssektoren. Advokat Line Markert 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Organisering i affaldssektoren Advokat Line Markert 17. juni 2010 Affaldssektorens organisering i dag Regulatoriske rammer for affaldssektoren Organisatoriske overvejelser side 2 Kommunernes

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Fremtidens organisering af kommunale opgaver. Ved Johan Weihe

Fremtidens organisering af kommunale opgaver. Ved Johan Weihe Fremtidens organisering af kommunale opgaver Ved Johan Weihe 2 Organisationsformer Privat leverandør Kommunalt fællesskab ( 60-selskab) L548 14-selskab Kommunen OPP Kommunalt ejet A/S Selvejende institution

Læs mere

?genbrugsstationer. Fremtidens affaldssektor. Idéoplæg om. retssikkerhed og opgavefordeling. farligt affald. regelforenkling

?genbrugsstationer. Fremtidens affaldssektor. Idéoplæg om. retssikkerhed og opgavefordeling. farligt affald. regelforenkling retssikkerhed og opgavefordeling?genbrugsstationer farligt affald regelforenkling genanvendeligt erhvervsaffald Idéoplæg om Fremtidens affaldssektor I N D H O Forord 3 Indledning 4 L D?Genbrugsstationer

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Hvad kan der konkluderes om effekterne af affaldsreformens Side 1 af 10

Hvad kan der konkluderes om effekterne af affaldsreformens Side 1 af 10 Hvad kan der konkluderes om effekterne af affaldsreformens første fase? 08.02.2016 Side 1 af 10 J.nr. 4.10.1.1 Indledning KL og Dansk Affaldsforening vil med dette notat lave en komprimeret gennemgang

Læs mere

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Notat Dato: 4. juli 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Indledning Sammenfatning Notatets formål er at redegøre for de udbudsretlige

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

2.1 Styrket konkurrence og øget gennemsigtighed på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald

2.1 Styrket konkurrence og øget gennemsigtighed på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 486 Offentligt 21. juni 2007 Politisk aftale om organisering af affaldssektoren Regeringen har den 21.6.2007 indgået aftale med Dansk Folkeparti, Det

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE TOBIAS INDÉN & KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig-privat samarbejde Tobias Indén og Karsten Naundrup Olesen Offentlig-privat samarbejde Jurist-

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb Case: Skolemadsemballage i KK Johannes Michelsen, Udbudsjurist (Cand.merc.jur) Sundhed og Indkøb, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Skolemadsemballage

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

Redegørelse. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Redegørelse. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar.

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar. Miljøstyrelsen Att. Marianne Moth Strandgade 29 1401 København K joaff@mst.dk København, den 15. marts 2007 Høring om regeringens udspil den nye affaldssektor GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovennævnte

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

23-08-2010 Marius Pedersen A/S 1

23-08-2010 Marius Pedersen A/S 1 Dakofa konference d. 24.8.2010 2010 Genanvendelse af erhvervsaffald i det nye, frie marked Status og muligheder Salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe Marius Pedersen A/S 23-08-2010 Marius Pedersen

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse. vedrørende Omdannelse af FAKS. version 24. juni 2012. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D

Bilag 2. Redegørelse. vedrørende Omdannelse af FAKS. version 24. juni 2012. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 8 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13 54

Læs mere