Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridiske rammer for sorteringsanlæg"

Transkript

1 Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014

2 Titel: Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Redaktion: Jacob Brandt (projektleder) Johan Weihe Jesper Kaltoft Michael Honoré Bech-Bruun advokatfirma Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2014 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Juridiske rammer for sorteringsanlæg

3 Indhold Forord Tilknytningen til fyrtårnsprojektet om automatiske sorteringsanlæg Projektets formål, afgrænsning og tilrettelæggelse Ekstern inddragelse... 7 Sammenfatning Det offentlige scenarie Miljøretlig regulering Kommunalretlig regulering Udbudsretlig regulering Statsstøtteretlig regulering Offentlig-privat samarbejde (OPS) Miljøretlig regulering Kommunalretlig regulering Udbudsretlig regulering Statsstøtteretlig regulering Offentlig-privat aktieselskab (OP A/S) Miljøretlig regulering Kommunalretlig regulering Udbudsretlig regulering Statsstøtteretlig regulering Offentlig-privat partnerskab (OPP) Miljøretlig regulering Kommunalretlig regulering Udbudsretlig regulering Statsstøtteretlig regulering Det private scenarie Miljøretlig regulering Kommunalretlig regulering Udbudsretlig regulering Statsstøtteretlig regulering Samlet oversigt over scenariernes karakteristika Baggrund Indledning Det juridiske grundlag Nærmere om den juridiske analyse Opsummerende De organisatoriske scenarier Det offentlige scenarie Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat aktieselskab (OP A/S) Offentligt-privat partnerskab (OPP) Det private scenarie Juridiske rammer for sorteringsanlæg 3

4 3. Affaldsfraktioner og materialenyttiggørelse Grundlaget for analyserne De relevante affaldsfraktioner Det øvrige affald Klassificering af affald som egnet til materialenyttiggørelse Affaldsdirektivets krav om øget genanvendelse Ansvar for affaldets håndtering Afgrænsning Det almindelige udgangspunkt Ansvar i forlængelse af frembringelsen Kommunalt affald Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse Miljøbeskyttelseslovens 44, stk Ansvar for affaldets håndtering indtil materialenyttiggørelse Ansvaret for affaldets håndtering under og efter sortering Særligt om kommunale behandlingsanlægs håndtering af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse Affaldsbekendtgørelsens regulering af kommunale behandlingsanlæg Særligt om ansvar for restaffald efter sortering Sammenfattende vurdering af ansvaret for affaldet indtil materialenyttiggørelse Kommunalt affald Erhvervsaffald Nærmere om affaldsdefinitionens betydning, herunder biprodukter og affaldsfasen ophør Affaldsdefinitionen Kort om biprodukter Kort om affaldsfasens ophør Nærmere om definitionen på affaldsproducent Nærmere om definitionen på affaldsindehaver Forureneren betaler Sammenfattende om affaldsdefinition, affaldsproducent, affaldsindehaver og forurener betaler Hovedkonklusioner Kommunalretlige forhold Overordnet om de kommunalretlige rammer Selskabsdeltagelse efter kommunalfuldmagten Forbud mod bestemmende indflydelse Forbud mod erhvervsøkonomisk formål Lovgivningen til hinder for varetagelse i selskab Lovlige kommunale opgaver Særligt om selskabsdeltagelse efter L Lovgivningen må ikke hindre udskillelsen Bestemmende indflydelse Privat deltagelse Omsætningens sammensætning Kommunal viden Krav om direkte deltagelse Lokalitetsprincippet Lånebekendtgørelsen Hovedkonklusioner Udbudsretlige forhold Offentlig opgaveudførelse ved hjælp af interne eller eksterne ressourcer Juridiske rammer for sorteringsanlæg

5 6.1.1 Særligt om udvidet in house Offentligt udbud og begrænset udbud Konkurrencepræget dialog Udbudsretlig analyse af de udvalgte scenarier Affaldssortering som udbudspligtig anskaffelse Det offentlige scenarie OPS-scenariet De offentlig-private scenarier (OPP og OP A/S) Særligt om varigheden af kontrakter, der indgås Forslaget til nyt udbudsdirektiv Hovedkonklusioner Statsstøtteretlige forhold Hvornår foreligger der statsstøtte? Der skal ydes en økonomisk fordel Støttemodtager skal udføre en økonomisk aktivitet Fordelen skal være ydet ved hjælp af statsmidler Fordelen skal være selektiv Støtten skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene Samhandelen mellem medlemsstater skal kunne påvirkes Konsekvensen af at der måtte være tale om statsstøtte Statsstøtteretlig analyse Der skal foreligge en økonomisk fordel Støttemodtager skal udføre en økonomisk aktivitet Støtten skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene Muligheden for at få støtte godkendt af EU-Kommissionen Opsummering i forhold til de enkelte scenarier Det offentlige scenarie Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat aktieselskab Offentlig-privat partnerskab og det private scenarie Hovedkonklusioner Bilag 1: Deltagerne i fokusgruppen: Juridiske rammer for sorteringsanlæg 5

6 Forord 1.1 Tilknytningen til fyrtårnsprojektet om automatiske sorteringsanlæg Under Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi 2013 har Miljøstyrelsen, Region Midtjylland og Region Sjælland etableret et partnerskab, som har til formål at undersøge grundlaget for etablering af større centrale automatiske sorteringsanlæg samt eventuelt ved tilskud at medvirke til etableringen heraf. Det er målsætningen, at der skal være tale om et større projekt, som kan demonstrere den næste generation af teknologi, der hvis den får chancen for at vise sit værd i virkelig drift - kan blive state-of-the-art om få år. Som et led i undersøgelsen af mulighederne for etableringen af sådanne anlæg har partnerskabet iværksat to videnprojekter, som skal afklare en række forhold samt give affaldsbranchens aktører et bedre grundlag for et beslutte, hvilke anlæg der skal etableres, og hvordan anlæggene skal organiseres. Det ene videnprojekt vedrører en undersøgelse af teknologi og systemer, mens nærværende videnprojekt vedrører de juridiske rammer for organiseringen Projektets formål, afgrænsning og tilrettelæggelse Projektet har til formål at fastslå de juridiske rammer for forskellige organisationsformer. Til brug for projektets afgrænsning og tilrettelæggelse er foretaget en række valg med henblik på at skabe en vis grad af operationalisering af projektets resultater. Valgene indebærer bl.a. fokus på fem udvalgte organisatoriske scenarier, som er dækkende for de traditionelle og kendte organisationsformer, og det kan således forventes, at varianter af organisationsformerne kan få konsekvenser i forhold til juraen. De behandlede organisatoriske scenarier og problemstillinger er identificeret i samarbejde med partnerskabet og de til projektet tilknyttede fokusgrupper. Projektets afgrænsning og tilrettelæggelse er bl.a. sket under hensyntagen til, at projektet skulle gennemføres inden for en nærmere bestemt tidsramme fra august til november Efter projektets foreløbige afrapportering blev der indledt drøftelser mellem Miljøstyrelsen, Indenrigs- og Økonomiministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet om en nærmere afgrænset problemstilling. Ministerierne drøftede endvidere problemstillingen med Kammeradvokaten, og resultatet af drøftelserne er i løbet af februar blevet indarbejdet i rapporten. I forbindelse med afrapporteringen er der først afgivet et udkast til rapport til kommentering hos Miljøstyrelsen, og der er blevet afholdt møder med samt modtaget Miljøstyrelsens skriftlige bemærkninger, som er indarbejdet i den endelige version. 1 Miljøprojekt Automatisk affaldssortering teknologier og danske udviklings- og produktionskompetencer (Miljøstyrelsen 2014) 6 Juridiske rammer for sorteringsanlæg

7 Et særligt spørgsmål om kommunernes adgang til i større eller mindre omfang at deltage i selskaber, som håndterer kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, har givet anledning til drøftelser mellem Miljøministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet, efter at det endelige udkast var afleveret til Miljøstyrelsen. De tre ministerier har endvidere indhentet rådgivning om dette spørgsmål hos Kammeradvokaten. Til brug for projektet blev Kammeradvokatens notat af 6. februar 2014 samt et fællesministerielt notat af 6. januar 2014 stillet til rådighed. Resultatet af drøftelserne og notaterne er efterfølgende indarbejdet i denne rapport. 1.3 Ekstern inddragelse I forbindelse med projektets opstart blev en fokusgruppe under betegnelsen Jura og organisering tilknyttet nærværende projekt. Som bilag 1 findes en liste over deltagerne i fokusgruppen. Der er blevet afholdt to møder med fokusgruppen, ligesom der har været løbende direkte inddragelse af fokusgruppens medlemmer, hvor dette blev vurderet relevant af projektudførende. Følgegruppen har dog ikke kommenteret på udkast til nærværende Miljøprojekt-rapport. De valgte organisatoriske scenarier samt udvalgte problemstillinger er endvidere blevet præsenteret på møder i DAKOFA's kommune- og juranetværk, DAKOFA's Teknisk Råd samt forelagt på DAKOFA's årskonference. Endelig blev der i oktober 2013 afholdt en åben workshop med 97 deltagere faciliteret af DAKOFA for partnerskabet, hvor navnlig interesseorganisationerne havde anledning til at drøfte projektets aspekter. I de forskellige ovennævnte sammenhænge er det navnlig blevet fremhævet, at stordriftsfordele (behandling af såvel kommunalt affald som kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse), sikkerhed for levering af affald til sortering, indbygget incitament for anlægget til at sortere miljøog ressourcemarkedsmæssigt optimalt samt løbende udvikling af teknologiske løsninger er vigtige forudsætninger for, at et større centralt sorteringsanlæg får optimale rammebetingelser. Disse budskaber er anvendt til at fokusere projektets analyse. Juridiske rammer for sorteringsanlæg 7

8 Sammenfatning I det følgende sammenfattes de muligheder og begrænsninger, som er identificeret for de enkelte scenarier. Scenarierne sammenstilles til sidst, men der er ikke gennemført en selvstændig tværgående vurdering af scenarierne i forhold til overordnede målsætninger for affaldssektorens udvikling. For at skabe et overblik har vi udarbejdet et skema, som indeholder de væsentligste parametre i hvert enkelt scenarium. Det er i skemaet angivet, hvordan de enkelte parametre er vurderet i det pågældende scenarium. Afslutningsvist har vi samlet skemaerne med henblik på at lette sammenligningen af karakteristika på tværs af scenarierne. De valgte parametre er: 1. Mulighed for at håndtere kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse (herefter betegnet erhvervsaffald ) 2. Sikkerhed for levering af kommunalt affald til sortering på anlægget (herefter betegnet leveringssikkerhed ). 3. Kommunal medfinansiering 4. Operatørens mulighed for at overtage det offentligretlige ansvar for kommunalt affald frem til sluthåndtering (incitament til optimal sortering med henblik på økonomisk gevinst ved afsætning) 5. Anlæggets mulighed for at overtage det offentligretlige ansvar for kommunalt affald frem til sluthåndtering (optimale vilkår for indretning og drift af anlægget) 6. Mulighed for at anvende udbudsformen konkurrencepræget dialog 7. Risiko for statsstøtte, som skal godkendes af EU-Kommissionen Der er knyttet bemærkninger til skemaet under hvert scenarie, som har til formål at fremhæve de karakteristika, som adskiller hvert scenarie fra de øvrige. 1.1 Det offentlige scenarie Scenarie 1 Offentligt ejet 1. Erhvervsaffald Ikke adgang 2. Leveringssikkerhed Ja 3. Kommunal medfinansiering 100 % 4. Operatørens mulighed for at overtage Ja ansvar for kommunalt affald 5. Anlæggets mulighed for at overtage ansvar Ja for kommunalt affald 6. Mulighed for konkurrencepræget dialog Ikke relevant 7. Risiko for godkendelsespligtig statsstøtte Ja, i mindre grad Miljøretlig regulering 8 Juridiske rammer for sorteringsanlæg

9 Det offentlige scenarie er den mest udbredte konstruktion til løsning af opgaver på affaldsområdet. De kommunale fællesskaber, integrerede kommunale forsyningsvirksomheder og kommunale aktieselskaber er de mest udbredte organisationsformer. Det offentlige scenaries stærkeste juridiske kendetegn er de begrænsninger, som følger af det rene offentlige ejerskab som følge af, at de kommunalretlige regler forhindrer offentligt ejede virksomheder i at udøve erhvervsøkonomiske aktiviteter. Dette indebærer i lyset af affaldsreguleringen, at et større centralt sorteringsanlæg alene må dimensioneres til håndtering af kommunalt affald svarende til behovet i den eller de deltagende kommuners opland. I det rene offentlige scenarie opstår der ikke problemer i forhold til spørgsmålet om sorteringsanlæggets mulighed for at overtage ansvaret for det modtagne affalds videre håndtering frem til materialenyttiggørelse. Anlægget vil kun kunne modtage kommunalt affald, som stammer fra de kommunale ejere. Sammenfaldet mellem det kommunale ejerskab/drift og det offentligretlige ansvar for affaldets håndtering indebærer således, at incitamentet til at lave et godt sorteringsresultat i forhold til efterspørgslen i markedet ikke afkobles. Ved deltagelse af flere kommuner vil dog kun det kommunale fællesskab i medfør af kommunestyrelseslovens 60 kunne overtage det offentligretlige ansvar for affaldets videre håndtering, hvorfor andre organisationsformer vil skulle respektere affaldets opland ved opgavens praktiske tilrettelæggelse Kommunalretlig regulering Organiseringen i det offentlige scenarie skal respektere, at sorteringsanlægget skal styres og drives indenfor rammerne af den kommunalretlige lovgivning, herunder kommunestyrelsesloven og kommunalfuldmagten, og at anlægget derfor bl.a. ikke kan drives med fortjeneste for øje, og at anlægget alene kan dimensioneres efter at varetage affaldsopgaver for den eller de deltagende kommuner eller kommunale fællesskaber. Endvidere skal organiseringen respektere, at opgaven kan være overdraget til varetagelse i et kommunalt fællesskab Udbudsretlig regulering Hvis det offentlige scenarie udspiller sig sådan, at en række kommuner i fællesskab etablerer og driver anlægget inden for rammerne af et selskab, der er en selvstændig juridisk person, vil dette selskab udgøre en fra kommunerne juridisk adskilt virksomhed, og derfor vil de enkelte kontrakter mellem kommunerne og selskabet om levering af affaldssorteringsydelser alene kunne indgås uden udbud, hvis betingelserne for udvidet in house er opfyldte. I den forbindelse skal det særligt bemærkes, at beregningen af intern og ekstern virksomhed/omsætning i relation til opgaveudførelseskriteriet generelt kan være vanskelig at foretage, og at der må foretages en konkret vurdering heraf i det enkelte tilfælde Statsstøtteretlig regulering Sorteringsanlægget kan formentlig optage lån til samme rentesats som kommunen, forudsat at anlægget er en enhed integreret i den kommunale forsyningsvirksomhed og således ikke er udskilt i en selvstændig juridisk enhed. Herved undgås det, at kommunen skal stille lånegarantier, der skal betales garantiprovision for. Hvis anlægget er udskilt i en selvstændig juridisk enhed, er der endvidere gode argumenter for, at kommunal finansiering (inkl. lånegarantier) på favorable vilkår ikke indebærer statsstøtte, forudsat at anlægget ikke behandler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Juridiske rammer for sorteringsanlæg 9

10 Selv hvis der måtte være tale om statsstøtte, skal det undersøges, om støtten kan godkendes af EU- Kommissionen. Dette forventes at være tilfældet. Dog kan særligt brugen af ubegrænsede garantier vise sig problematisk. 1.2 Offentlig-privat samarbejde (OPS) Scenarie 2 Offentligt ejet drift udliciteret 1. Erhvervsaffald Ikke adgang 2. Leveringssikkerhed Ja 3. Kommunal medfinansiering 100 % 4. Operatørens mulighed for at overtage Nej ansvar for kommunalt affald 5. Anlæggets mulighed for at overtage ansvar Ja for kommunalt affald 6. Mulighed for konkurrencepræget dialog Nej 7. Risiko for godkendelsespligtig statsstøtte Ja, i mindre grad Miljøretlig regulering Det offentlig-private samarbejde (OPS) indeholder alene en begrænset scenariemæssig modifikation. Muligheden for at lade en privat aktør forestå driften af sorteringsanlægget og afsætningen af de sorterede materialer er inddraget. Sorteringsanlægget vil på grund af det offentlige ejerskab i udgangspunktet være afskåret fra at håndtere andet affald end det, som stammer fra den eller de kommunale ejerkommuner. Selvom anlægget i lighed med det rene offentlige scenarie pga. det kommunale ejerskab har mulighed for at overtage det offentligretlige ansvar for det kommunale affald, er det en begrænsning for OPS-scenariet, at den private aktør ikke kan overtage ansvaret for det kommunale affald indtil materialenyttiggørelse. Dette indebærer, at operatøren skal afsætte de sorterede materialer på vegne af de offentlige ejere, hvilket afkobler incitamentet til at skabe et godt sorteringsresultat i forhold til efterspørgslen efter de sorterede materiale. I forhold til det offentligretlige ansvars betydning for tilrettelæggelse af sorteringsopgaven er retsstillingen den samme som i det rent offentlige scenarie. Den private operatør løser alene driftsopgaven på vegne af den offentlige ejer af sorteringsanlægget Kommunalretlig regulering Organiseringen i et offentligt-privat samarbejde (OPS) er i al væsentlighed den samme som i det offentlige scenarie. Det betyder, at kommunens deltagelse skal styres indenfor rammerne af den kommunalretlige lovgivning, herunder kommunestyrelsesloven og kommunalfuldmagten, og at anlægget derfor bl.a. ikke kan drives med fortjeneste for øje, og at anlægget alene kan dimensioneres efter at varetage affaldsopgaver for den eller de deltagende kommuner eller kommunale fællesskaber. Endvidere skal organiseringen respektere, at opgaven kan være overdraget til varetagelse i et kommunalt fællesskab Udbudsretlig regulering I relation til en kontrakt om driften af anlægget må det antages, at en sådan kontrakt alene kan indgås på baggrund af en af udbudsdirektivets sædvanlige udbudsprocedurer; offentligt eller begrænset udbud. Der vil således formentlig ikke være forhold, der indikerer, at en kontrakt om 10 Juridiske rammer for sorteringsanlæg

11 driften af affaldssorteringsanlægget har den fornødne kompleksitet til, at udbudsproceduren konkurrencepræget dialog kan bringes i anvendelse. Driftskontrakten vil heller ikke på baggrund af udvidet in house kunne indgås uden udbud, da hverken kontrol- eller opgaveudførelseskriteriet vil være opfyldt i relationen mellem kommunerne og den private virksomhed, der skal drive anlægget. Der skal foretages en særskilt vurdering af, hvorvidt de efterfølgende tjenesteydelseskontrakter om sortering af kommunernes affald vil kunne indgås på baggrund af udvidet in house. Hvis denne vurdering måtte falde sådan ud, at kriterierne for direkte kontrakttildeling på baggrund af udvidet in house ikke er opfyldte, vil den enkelte kommune eller de samlede kommuner alene kunne tildele disse tjenesteydelseskontrakter efter afholdelse af offentligt eller begrænset udbud Statsstøtteretlig regulering Hvis anlægget ikke behandler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, er der gode argumenter for, at kommunal finansiering (inkl. lånegarantier) på favorable vilkår ikke indebærer statsstøtte. Selv hvis der måtte være tale om statsstøtte, taler meget for, at støtten ville kunne godkendes af EU- Kommissionen. Brugen af ubegrænsede garantier kan dog være problematisk. 1.3 Offentlig-privat aktieselskab (OP A/S) Scenarie 3 Offentligt privat selskab 1. Erhvervsaffald Fuld adgang 2. Leveringssikkerhed Ja (Kun kommunalt affald fra ejerkommuner) 3. Kommunal medfinansiering Måske 4. Operatørens mulighed for at overtage ansvar for Nej kommunalt affald 5. Anlæggets mulighed for at overtage ansvar for Nej kommunalt affald 6. Mulighed for konkurrencepræget dialog Måske 7. Risiko for godkendelsespligtig statsstøtte Ja, i betydelig grad Miljøretlig regulering Miljøbeskyttelsesloven og forarbejderne hertil udgør i kombination med affaldsbekendtgørelsens regler om kommunale behandlingsanlæg, herunder navnlig definitionen i affaldsbekendtgørelsens 3, nr. 37, et særdeles uklart grundlag for at afgøre, hvorvidt det rent faktisk er muligt for en kommune at deltage i ejerskabet af et behandlingsanlæg, som håndterer kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Miljøbeskyttelseslovens materielle bestemmelser tildeler kommunerne opgaven med håndtering af affald i almindelighed, mens forbuddet mod håndtering af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse primært finder sit udtryk i bemærkningerne til loven, som dog heller ikke er klart formuleret. Både loven og lovens forarbejder fokuserer på kommunale behandlingsanlæg, som er defineret i affaldsbekendtgørelsen på en måde, som åbner mulighed for en vis grad af kommunalt ejerskab til et behandlingsanlæg, uden at et sådant behandlingsanlæg skal anses som omfattet af definitionen på et kommunalt behandlingsanlæg. Dette kan forstås sådan, at ministeren ved fastsættelse af definitionen har vurderet, at et vist begrænset ejerskab til behandlingsanlæg, som behandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, er foreneligt med loven og forarbejderne hertil. Det kan derfor ikke med fornøden sikkerhed fastslås, om kommuner på Juridiske rammer for sorteringsanlæg 11

12 baggrund af gældende ret kan deltage i ejerskabet af behandlingsanlæg, som håndterer kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Der vil dog i givet fald formentlig kun være adgang til at ejerskab i størrelsesordenen 5-10 %. Der er under alle omstændigheder behov for en tydeliggørelse af kommunernes mulighed for at deltage i behandlingsanlæg, som håndterer kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Behandlingsanlægget kan i givet fald overtage det offentligretlige ansvar for det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse fra de affaldsproducerende virksomheder. Den private deltagelse i selskabet forudsættes etableret gennem et udbud, som omfatter såvel etableringen af anlægget som håndteringen af den eller de kommuners affald, som skal sorteres. Selskabet vil således kunne håndtere det kommunale affald fra deltagerkommunerne, men der er ikke mulighed for, at selskabet overtager det offentligretlige ansvar for håndteringen af det kommunale affald. Dette afkobler sammenhængen mellem sorteringsopgavens udførelse og resultat i forhold til de sorterede materialers videre håndtering Kommunalretlig regulering Et sorteringsanlæg organiseret som et OP A/S vil enten skulle organiseres indenfor rammerne af kommunalfuldmagten eller 548-loven. Såfremt selskabet organiseres indenfor kommunalfuldmagten, kan selskabet ikke have et erhvervsøkonomisk formål, og selskabet kan som udgangspunkt alene dimensioneres efter at varetage affaldsopgaver for den eller de deltagende kommuner, medmindre det er begrundet i fælleskommunal opgavevaretagelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens 49, stk. 2. Efter 548-loven vil der være muligt for kommunen at etablere sorteringsanlægget i et selskab med erhvervsøkonomisk formål, forudsat at selskabet baseres på kommunal viden. Det er endvidere en forudsætning, at en kommune ikke har bestemmende indflydelse, og at der er mindst 25 % privat deltagelse, samt at højst 50 % af omsætningen stammer fra andre end kommuner. Behandling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse er som udgangspunkt ikke længere en kommunal opgave. Det har ikke været muligt med sikkerhed at afklare, om dette helt afskærer kommuner og kommunale fællesskaber fra at deltage i ejerskabet af anlæg, som dimensioneres efter at behandle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Det er vurderingen, at begrænsningen alene gælder for "kommunale behandlingsanlæg", jf. affaldsbekendtgørelsens 3, nr. 37, men det er behæftet med betydelig usikkerhed, om kommuner eller kommunale fællesskaber kan deltage i ejerskabet af anlæg, der behandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, eller i selskaber, der ejer sådanne anlæg Udbudsretlig regulering OP A/S-scenariet indebærer et begrænset offentligt ejerskab til anlægget. Det betyder, at kontraktindgåelse mellem kommunerne og anlægget i dette scenarie ikke kan ske uden udbud som udvidet in house uanset graden af det private ejerskab.. Kontraktindgåelsen skal herefter foregå efter afholdelse af udbud i form af offentligt udbud, begrænset udbud eller hvis betingelserne herfor er opfyldte - konkurrencepræget dialog. Kontrakter, der i OP A/S-scenariet indgås mellem kommunerne og affaldssorteringsanlægget, vil udover levering af affaldssorteringsydelser indeholde elementer vedrørende etablering og drift af anlægget. Der er således i dette scenarie tale om, at kommunerne og en virksomhed indgår en samlet kontrakt, der regulerer såvel forhold i forbindelse med etableringen af anlægget (herunder 12 Juridiske rammer for sorteringsanlæg

13 finansiering og drift) som forhold i forbindelse med anlæggets virksomhed efter etableringen (leveringen af affaldssorteringsydelser), og det bliver herefter særligt relevant, om disse forhold medfører, at en sådan samlet kontrakt kan anses som værende særligt kompleks. Hvis dette er tilfældet, vil et udbud nemlig kunne iværksættes som en konkurrencepræget dialog. Det er ikke udelukket, at en OP A/S-kontrakt kan have den fornødne kompleksitet, men bedømmelsen heraf vil i højere grad kræve en nærmere analyse af de specifikke forhold ved en sådan kontrakt. I relation til OP A/S-scenariet vil det formentlig være i overensstemmelse med udbudsdirektivet, at udvælgelsen af den private selskabsdeltager og tildelingen af den offentlige kontrakt om levering af affaldssorteringsydelser sker ved et samlet udbud. Det er dog i den sammenhæng en betingelse, at dette samlede udbud omfatter såvel de selskabsretlige forhold vedrørende selskabets vedtægter, aktionæraftaler mellem parterne mv. som de kontraktretlige forhold vedrørende kontraktpartnerens økonomiske og tekniske kvalifikationer, oplysninger om kontraktgenstanden, valg af tildelingskriterium mv. Det skal endelig haves for øje, at alene kontrakter, der har været forudsat i det oprindelige udbudsmateriale, kan tildeles OP A/S et uden udbud, ligesom der alene vil kunne ændres i den samlede kontrakt uden afholdelse af udbud, hvis sådanne ændringer er forudset i udbudsmaterialet, eller hvis ændringerne ikke er væsentlige Statsstøtteretlig regulering Der er risiko for, at kommunal medfinansiering (inkl. lånegarantier) på favorable vilkår indebærer statsstøtte. Muligheden for ringfencing bør overvejes. Det bør afdækkes nærmere, om en sådan støtte vil kunne godkendes af EU-Kommissionen som enten miljøstøtte eller public service støtte. Brugen af ubegrænsede garantier kan være særligt problematisk. 1.4 Offentlig-privat partnerskab (OPP) Scenarie 4 OPP kontrakt 1. Erhvervsaffald Fuld adgang 2. Leveringssikkerhed Ja (Kun kommunalt affald fra udbudskommuner) 3. Kommunal medfinansiering Nej 4. Operatørens mulighed for at overtage ansvar for Nej kommunalt affald 5. Anlæggets mulighed for at overtage ansvar for Nej kommunalt affald 6. Mulighed for konkurrencepræget dialog Ja 7. Risiko for godkendelsespligtig statsstøtte Ja, i mindre grad Miljøretlig regulering I forhold til det offentligretlige ansvar for affaldets håndtering indtil materialenyttiggørelse og mulighederne for at håndtere såvel kommunalt affald som kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse reguleres det offentlig-private partnerskab (OPP) på samme måde som et OP A/S. Juridiske rammer for sorteringsanlæg 13

14 1.4.2 Kommunalretlig regulering I OPP-scenariet består det kommunale engagement i udbuddet af og indgåelsen af en OPP-kontrakt med OPP-leverandøren, som skal opføre, drive og finansiere sorteringsanlægget. Kommuner eller kommunale fællesskabers indgåelse af en OPP-kontrakt skal være i overensstemmelse med de kommunalretlige regler, som bl.a. indebærer, at kontrakten ikke må indebære, at de kommunale parter ved profitdeling eller på anden måde deltager i erhvervsvirksomhed, og der overlades OPPleverandøren ansvar, fx offentligretligt ansvar, som ikke kan delegeres til private. Endvidere skal det påses, at kommunerne ikke udsættes for økonomiske risici, som ikke tjener varetagelse af kommunale formål. Endvidere skal det altid ved indgåelse af OPP-kontrakter sikres, at kontakten ikke utilsigtet påvirker kommunens låneramme. Det vil normalt være uproblematisk at sikre, at OPP-kontrakten opfylder disse krav Udbudsretlig regulering OPP-scenariet indebærer, at ejerskabet til anlægget er 100 % privat, og allerede af denne årsag er in house-kontraktindgåelse ikke er mulighed i dette scenarie. Kontraktindgåelsen skal herefter foregå efter afholdelse af udbud i form af offentligt udbud, begrænset udbud eller hvis betingelserne herfor er opfyldte - konkurrencepræget dialog. Ligesom ved OP A/S-scenariet vil de kontrakter, der indgås mellem kommunerne og affaldssorteringsanlægget, udover levering af affaldssorteringsydelser indeholde elementer vedrørende etablering og drift af anlægget. Der altså tale om, at kommunerne og en virksomhed indgår en samlet kontrakt, der regulerer såvel forhold i forbindelse med etableringen af anlægget (herunder finansiering og drift) som forhold i forbindelse med anlæggets virksomhed efter etableringen (leveringen af affaldssorteringsydelser), og det bliver herefter særligt relevant, om disse forhold medfører, at en sådan samlet kontrakt kan anses som værende særligt kompleks. Hvis dette er tilfældet, vil et udbud nemlig kunne iværksættes som en konkurrencepræget dialog. Meget taler for, at udbudsproceduren konkurrencepræget dialog kan anvendes i OPP-scenariet. Der har ikke tidligere har været opført lignende større centrale affaldssorteringsanlæg i Danmark eller udbudt kontrakter herom. Endvidere vil det trække i retning af en adgang til anvendelse af konkurrencepræget dialog, hvis den kontrakt, der udbydes er teknologineutral på den måde forstået, at der ikke ved udbuddet opstilles krav om anvendelse af bestemte tekniske løsninger eller af et bestemt teknisk system. Der skal dog være tale om reelle vanskeligheder ved på forhånd at opstille den tekniske kravspecifikation (medmindre andre forhold i sig selv kan berettige anvendelsen). Betingelsen om en særligt kompleks kontrakt forekommer som nævnt meget nærliggende at kunne opfyldes ved OPP-scenariet, og Kommissionens explanatory note vedrørende konkurrencepræget dialog nævner da også eksplicit OPP-kontrakter som eksempel på kontrakter af juridisk eller finansiel kompleksitet. Det vil dog under alle omstændigheder altid bero på en konkret vurdering af de nærmere og samlede forhold, om betingelserne for anvendelse af konkurrencepræget dialog er opfyldte Statsstøtteretlig regulering Fraværet af kommunal medfinansiering minimerer statsstøtteretlige betænkeligheder sammenlignet med det offentlige scenarie, OPS og OP A/S. Der er en risiko for at blive omfattet af statsstøttereglerne, hvis anlægget ikke kan drives på kommercielle vilkår, fx hvis det tildeles en 14 Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Notat Dato: 4. juli 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Indledning Sammenfatning Notatets formål er at redegøre for de udbudsretlige

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Disposition for oplæg Kort intro til Marius Pedersen A/S Erfaringer med Offentlig

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø Kommunal støtte til kulturbegivenheder v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø 2 Agenda Hvad mener vi med kulturbegivenheder? Den kommunalretlige

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 Brownfield development og byudvikling v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Brownfield development Omdannelse eller udvikling af en eksisterende ejendom eller bebyggelse. Typisk

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Ny samarbejdsform bag unikt ressourcecenter for moderne affaldssortering

Ny samarbejdsform bag unikt ressourcecenter for moderne affaldssortering 21.11.2013 Ny samarbejdsform bag unikt ressourcecenter for moderne affaldssortering V/JØRGEN CHRIS MADSEN CHEF AFFALDGENBRUG VEJLE KOMMUNE AGENDA: Baggrundstanker + vejen mod løsningsmodel Den anbefalede

Læs mere

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb Case: Skolemadsemballage i KK Johannes Michelsen, Udbudsjurist (Cand.merc.jur) Sundhed og Indkøb, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Skolemadsemballage

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne April 2014 Arbejdsgruppen vedr. fælles løsninger i kommunerne Enhed Kommunaljura

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger og tendenser PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger Kommunale og regionale låneregler Offentligretlige problemstillinger Udbud

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

R E F O R M A F A F FA L D S S E K T O R E N

R E F O R M A F A F FA L D S S E K T O R E N REFORM AF AFFALDSSEKTOREN -kommunernes opgaver og udfordringer op til og efter 1. januar 2009 INDHOLD Side 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forord Politisk beslutningsoversigt Kommunen og borgerne Kommunen og erhvervene

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012 Emnets relevans Mangeårig tradition for kommunal forsyningsvirksomhed

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune:

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: 18-07- 2007 TILSYNET Resume og konklusion Statsforvaltningen har modtaget henvendelser fra fire personer, der hver især har gjort gældende,

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere